maandag 20 februari 2017

spreiding

Jan, Piet en Klaas beseffen te weinig dat zij geen lieden moeten kiezen die al lange tijd uit de Schatkist vreten. De beurt is aan anderen en dat zorgt voor spreiding van macht met eerlijker verdeling van 's lands vruchten. Zo vallen VVD, PvdA, SP, PVV, D66 en nog meer af. Kijk uit en geef geen volmacht aan bandieten die u beroven van gelijkwaardigheid.

Want..... met de oude rotten in het parlement blijven de grote verschillen tussen arm en rijk gewoon bestaan, terwijl dat helemaal niet nodig is en beneden-modaal er zoveel op vooruit kan dat hen ongeveer hetzelfde aan bij de welvaart passende bestedingen als de vooraanstaanden toe zal vallen. Het grote gebouw op de Dam in de hoofdstad is behalve voor de bobo's ontoegankelijk. Zorg dat dit verandert en maak er een bibliotheek met goede voorlichtende boeken van plus ruimten voor inbreng van wie maar wil en daaropvolgend overleg.


ontwerp

                     WET   h e r v e r d e l i n g

De Europese Unie heeft art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag van Verdragen. Dat is daarom geldig ook in Nederland, want verdragen gaan vóór nationale wetgeving. "Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten" tekent gelijkwaardigheid en houdt automatisch recht in op deelname aan beraad en besluit zoals via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle.

Gelijkwaardigheid behelst verdeling van macht. Hiertoe zijn autonome gewesten nuttig, bij ons vooral een Noordelijk zelfstandig landsdeel omdat de rijkdom van het aardgas overmatig afgeroomd wordt en er bovenop de aardgasbel enige armoe heerst. Samen met Vlaanderen, Luxemburg, Wallonie, de Antillen en Suriname valt een groter Rijk met meer mogelijkheden binnen de Europese Unie te verwerkelijken. Of nog liever met de scandinavische staten, IJsland en Schotland er bij, een kleine wereldmacht vormend die veel goeds kan aanrichten; al was het slechts tegenwicht biedend waar supers teveel zeggenschap naar zich toe willen trekken. Uiteraard is er ook spreiding van macht in de persoonlijke sfeer nodig en daartoe dienen net als presidenten de kamerleden, ministers, professoren, ambtenaren en toppers in het bedrijfsleven te rouleren na een hoogstens tien jaren om andere bekwame mensen kans te geven zich te ontplooien in dienst van de samenleving. Dit geldt ook voor politie, want die is bezig af te glijden naar fascisme met meer dan 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds. Net als vroeger hoort ieder mee te werken aan handhaving van orde en derhalve is militaire vorming, ongeveer zoals vroeger ridderzonen kregen, voorgeschreven om hoofd en handen te leren gebruiken in moeilijke situaties. Dit kan tussen haakjes heel prettig met trips op een vliegdekschip, bijv. van een Unie-vloot die roofbouw door visserijfabrieken verhindert, toeren met tanks, opleiding ontvangen in Israel, Zwitserland, Zweden. Na in de zorg en op medisch terrein enige bekwaamheid verkregen te hebben. Spreiding van macht hoort bij werkelijke beschaving welke zich verzet tegen overheersing. Te Den Haag saboteren zowel kabinet, parlement als Justitie art 1 teneinde een piramidale maatschappij in stand te houden waarin de daders zelf hoog zitten, dikwijls op andermans nek. Dat deugt echt niet, is primitief en lomp. Men wist beter want strenger dan art 1 is het bijbelse Tweede Grote Gebod: "respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf". Dit past naadloos bij het Eerste Grote Gebod met respect voor de Schepper en om Zijn wereld niet te bederven. We spreken niet van Het Scheppende vanwege de evidente intelligentie. Als je meent dat alles vanzelf kwam kan zulks natuurlijk ook via de IJslandse koe. Nu er machines en computers bestaan hoeft de godheid niet meer te lijken op het hoogste onder de Maan en engeltjes maken misschien even een chipje als je dood gaat. Voor een reprint of niet. Zelfs de meeste dominees en pastoors kiezen anno 2017 voor de vleespotten van de bio-industrie en zijn tegen Uittocht naar werkelijke democratie. Godsdienst hoort egoisme te remmen. Immers moet er verantwoording afgelegd worden. Atheisten kunnen er niet omheen dat zij op hun eigen manier zo goed mogelijk bezig zijn en egocentrische chaos bestrijden.

Wij moeten nu werken aan wet om de misstand te corrigeren. Presidenten met Raden van de Unie-delen zullen die uitvoeren na aanvaarding per referendum. Eerste zorg is om tegenstanders en lamlendigen kwijt te raken. Dat zijn nagenoeg alle tegenwoordige bestuurders en helaas ook de gekozen vertegenwoordigers, want zij zetten zich niet in voor realisatie van de republiek met vrijheid, gelijkheid en broederschap. Denk niet dat de ideeën daarover pas ontstonden bij de grote franse revolutie. In de Nederlanden van de 15e en 16e eeuw was er ruim verzet tegen centralistisch gezag dat onvoldoende rekening hield met de belangen van....tja, de lageren en minderen onder het volk telden niet mee. Het evangelie spreekt over het Rijk des Hemels dat komende is. Dit valt te lezen als het is komende waar mensen zich als burgers daarvan gaan gedragen. Mozes kwam dus van de berg in de Sinaï af -waar rotsen soms een uiterlijk hebben alsof er op geschreven staat- met dwingende boodschap nog steeds geldig voor jood, christen en moslim. En stammen we niet allemaal van Adam en Eva af, uitdrukkend onveranderlijke gelijke verhoudingen. Modern christendom legt accent op het Nieuwe Verbond, gebracht door de Messias, waarmee onze status verhoogd wordt van "knechten" tot "kinderen"; als enige kreeg hij vanaf geboorte dit reeds. Een knecht wil loon, een kind moet opgevoed worden en daartoe kennelijk lief en leed doormaken om geen zombie of automaat te worden. Geestelijke evolutie derhalve en het lijkt niet toegestaan zich daar moedwillig aan te onttrekken. Om te hervormen moet je weten wat je wilt bereiken. Niet wat je wenst want dat is luilekkerland, utopia of voor sommigen 1984. Mogen er duizend bloempjes bloeien dan kunnen dat niet allemaal parasiterende planten zijn. Er is ruimte voor elk van ons om bij te dragen. Graag wel met enig beraad voor je aan besluit toekomt.

Zo komt wettekst tot stand en om het kort te houden -dus niet uitgebreid voor en tegens afwegend- hier daartoe een aantal zinnen: De staat der Nederlanden wordt een republiek waarin art 1 der Verklaring van de rechten van de mens geheel gerespecteerde wet zal zijn. De gekozen leden der Tweede Kamer beloven of zweren dit en anders verdwijnen! Autonome deelrepublieken zijn mogelijk en evenzo unie met andere landen teneinde macht te spreiden en waar nodig te verzamelen. Kleintjes hierbuiten kunnen zich eventueel aansluiten. Alle leidinggevenden bij de overheid worden gekozen door het volk, dat zich moet inspannen om goede keuze te maken door voldoende kennis te verwerven en hiervoor een geldelijke beloning ontvangt. Deze ordening leidt tot besef omtrent gelijke ontplooiingskansen, stelt bezit ondergeschikt en bij overmaat opnieuw te verdelen. Het gebruik om in de kerk een miniem stukje brood te nuttigen en daarna haast je rep je naar eigen huis te spoeden om biefstuk respectievelijk gehaktbal te eten strookt er niet mee.

Wet moet zijn dat overmatig bezit, zeg meer dan een boer nodig heeft als ie niet collectief wil, afgeroomd wordt richting Schatkist of eco-coco (collectieve, coöperatieve) ondernemingen in een twintig jaar, zodat levenslang parasiteren verdwijnt. Hierop uitgezonderd wat intussen door eigen arbeid vermeerderd wordt. Dit dringt de macht van geld enorm terug en de stommelingen die zich nog als knipmnes verlagen met koffers sjouwen terwijl men die zelf kan dragen zijn om te scholen. Er bestaat in den lande een groot kwaad: Via het pensioenfondsensysteem wordt met listig doorkruisen van het belasting betalen naar draagkracht -dat het volk uitdrukkelijk wil- geld uit de zakken van laagbetaalden overgeheveld naar welgestelden die al genoeg hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Geïnstitutioneerde corruptie heet dat met sanctie op zulke oplichting van een aantal jaren gevangenisstraf. Bij afschaffing van het huidig pensioenstelsel met terugwerkende kracht komen er honderden miljarden euro's in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Een deel van dit geld zal doorstromen naar kinderen en kleinkinderen; het algemeen effect is stimulering van de economie. Echte ondernemers zullen blij zijn de managers van de pensioenfondsen kwijt te raken, want die lenen geen geld uit, tegen zo hoog mogelijke rente, om de algemene welvaart te vergroten doch om die bovenlaag te spekken. Ook zullen geen paar miljard meer naar "adviseurs" gaan. Allerlei subsidies worden overbodig en de mensen raken vrijer in hun bestedingen, zonder gedoe van ambtenaren. Hiermee hangt samen herziening van de loonopbouw: Ieder kan eenzelfde bedrag ontvangen voor gewerkte uren plus toeslag voor ingebrachte kennis, plus uitwerking schaarste factor, minus idem wegens negatieve vervuilende activiteiten en overbodige concurrentie. Dit vervangt honorering naar vermeende status. Het nieuwe systeem laat rijkdom toe en schaaft armoe toestanden bij. Uiteraard moet gezorgd worden voor eerlijke verdeling van banen, dus niet de geachte minderen afschepen met flutbaantjes zoals beoogd door politici en vakbondsleiders. Een ander fors bedrog zit in lage energieprijzen. Het aardgas moest goedkoop zijn zodat ieder ervan kan genieten doch ondertussen zijn alle kamers van villa's voor een spotprijs verwarmd terwijl de dakloze onder de brug in de Buitenveldertselaan te Amsterdam geen warme straallamp gegund wordt. Een Mercedes van 75 mille verbruikt slechts een fractie van dat bedrag aan benzine voordat de volgende nieuwe besteld wordt, zodat de fiscus tekort komt. En er overlast ontstaat buiten de garage door onnodig rijden omdat het zo goedkoop is. Dit staat in contrast met de hoge belastingen/premies op lage lonen. Bij goedkoop transport verslepen grote handelaren teveel over de wereldbol en komt de regionale ondernemer in het nauw. Als er in de landbouw te lage prijzen betaald worden is dit nadelig voor de verzorging van het landschap. Bio-industrie is een duivelse uitvinding, ondermeer populair in delen van de Bijbel-gordel. Men gooit voedsel weg in plaats van aandacht te hebben voor hongerige duiven; als die bezig zijn met eten lopen brutale mensen daar dwars door heen. "De hoek van de akker", de opbrengst ervan, "behoort aan armen en vreemdelingen" en aan het wilde dier. Dat weggooien komt door te weinig beschaving, door onvoldoende opvoeding thuis en op school. Je ontmoet op straat zelfs jonge meisjes die dwars door je heen willen lopen. Het Tweede Grote Gebod moet er daarom ingestampt worden, maar hoeveel landgenoten zijn na 15 jaar op school nog onwetend, weten niet beter dan dat het eigen belang voor gaat. Wees blij met de Partij voor de Dieren omdat "zich gedragen" jegens het dier haast vanzelf ook zo gebeurt jegens medemensen. Elk dier onder controle van de mens zal voldoende natuurlijke buitenruimte hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen. Verminkingen zijn verboden, inbegrepen kunstmatige ingrepen bij voortplanting. Net als Antarctica domein is van de Natuur moeten het Amazone-oerwoud, de Noordpoolstreken, de Himalaya, de Sahara los gemaakt worden van staten. Grenslijnen zijn te vervangen door mensenvrije grenszones en bij huis dient hoog opgaand geboomte aangeplant te worden ter compensatie van door verhardingen verloren gegane vruchtbare aarde.

Het lijkt aantrekkelijk om ten teken van bezinning de nieuwe republiek te tooien met een nieuwe vlag, het blauw-wit-rood, brekend met het verleden van regentendom, slavernij, koloniale uitbuiting, kapitalistische ordening, desertie uit het geallieerde kamp in 1940 en te Srebrenice. Vereffeningen zullen dikwijls niet kunnen ontbreken en voor het verraad van de rechters kan bijv. keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken passend zijn. Het gaat niet goed in verscheiden ontwikkelingslanden met een structuur van staat en individuele burgers. Ontwikkelingshulp wordt dikwijls besteed aan import van luxe auto's die de gammele oude bus voorbij zoeft. Met lachende oliesheiks. "Brussel" zorgde voor brede autowegen op Cyprus zodat je al in een half uur aan de andere kant van het eiland bent. Per trein komen eerste en derde klasse gelijktijdig aan en is er werk voor de plaatselijke bevolking. Waar het niet loopt valt mogelijk een tussenlaag in te voegen bestaande uit groepen zoals de uitgebreide familie van jongste kind tot langst levende of nog verder terug. Primaire taak van zo'n groep is regeling van goede omvang, het tegengaan van overbevolking. Als tweede is beheer van de omgeving in te stellen en als de staatsinspectie een weggeworpen pet fles vindt kan daarop een sanctie staan van een dag onbetaalde arbeid door een lid van de groep, op eerlijke manier aan te wijzen. Punt drie betreft herverdeling van banen en bezit om ieder goede ontplooiingsmogelijkheden te bieden en als vierde hoort tijdelijke gastvrijheid betracht te worden jegens de vreemdeling, al naar diens draagkracht.

Die punten behelzen bij ons dat in Amsterdam geen permanente woonruimte beschikbaar hoeft te komen voor syrische migranten. Deze dragen niets bij aan de hoofdstadfunktie en kunnen elders opgevangen worden met scholing en opdoen van werkervaring waarna zij terugkeren als de situatie dat toe laat. Er verblijven bijna een miljoen marokkanen in de Benelux die hun oude paspoort niet willen opgeven. Dubbele nationaliteit discrimineert wie niet in twee landen tegelijk terecht kunnen en moet daarom afgeschaft worden, zij het met versoepeling van switchen. Is het redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische eilanden te verlangen om daar onder NL wetgeving -anders wil er niemand van ons naar toe- een metropool te stichten? Met het afvalwater krijg je een groene ring rondom voor wilde dieren, kassen en wetenschappelijk onderzoek. Zwemmen in de gracht ook of wonen in een echte zeer compacte woestijnstad, in hoogbouw om de zon buiten te houden en met racecircuit voor "sportievelingen", want automatische gondels op vijf meter hoogte boven groen maaiveld zijn verder toereikend. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe grote steden gebouwd worden, waarvan de tweede weg te geven is aan de West-saharanen en de derde aan Marokko. De nog steeds groeiende wereldbevolking heeft zulke grote steden nodig, maar zoek daarvoor geen schaars vruchtbaar land uit. Als de onderlimiet van redelijke autonome groepen op het jaar 1900 gesteld wordt dient China terug te gaan naar minder dan vijfhonderd miljoen inwoners en verdwijnt de dreiging van Peking.

Het voorgaande is in het nederlands geschreven zodat ieder er kennis van kan nemen en niet gehinderd wordt door achterstand ten opzichte van een selectie die het engels beheerst. U betaalt belasting voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en hebt recht op resultaat in uw moedertaal, precies zoals bestaande wet gebiedt. daarom zijn de engels pratende meneren onmiddellijk van de universiteiten te verwijderen. Het geeft een rem op het naäpen van amerikanen die blijkbaar niet in staat zijn om in hun kapitalistisch systeem iedereen miljardair te maken; trouwens ook verzaken in het begrijpen van nieuwe betere zwaartekrachtstheorie gepresenteerd door de rus Vasily Yanchilin en welke Einstein's verhaal van honderd jaar geleden ontkracht. Waarom moet de burger belasting betalen voor onderwijs aan engels sprekende buitenlanders, zoals Amerikanen die op hun eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden. Er zijn in de wereld heel veel jongeren die in hun geboorteland onvoldoende scholing krijgen en dat graag willen verhelpen bij ons met eerst even de taal leren. Ze zullen later bovendien het nederlands verrijken. Kennisoverdracht is op zich helemaal niet duur en velen kunnen daar aan bijdragen. Om tien uur 's avonds het kletsen over sport vervangen door lezingen zonder telkens onderbrekende presentatoren heeft hoog rendement. De tv valt nog beter in te schakelen. Meer geld voor het onderwijs zoals de ambtenarenpartij D66 wil kun je vertalen in meer poen voor de zittende dikkonten en waar houden die zich mee bezig? Zij lopen oh zo achter op economisch, sociaal en politiek terrein als men toetst met het voorgaande en hebben zelfs de onbeschaamdheid te beweren dat het hier een rechtsstaat is, terwijl art  1 der universele Verklaring in de prullemand gegooid wordt. Met vrijheid berovende fascistisch handelende politie -veertien duizend onrechtmatige aanhoudingen in een jaar tijd volgens het CBS- in hun kielzog.

Dient de Europese Unie uiteen te vallen? Dat zou maar het kwaaie centralisme van "Den Haag" doen toenmen. Daar beloven ze het Noorden snertbaantjes, werk dat overbodig is en niet goed betaald wordt vergeleken met bijv. het maken van treinstellen. Als er in Oost-Groningen prima kustvaarders gebouwd worden lukt dat ook wel met trams voor Amsterdam. Laat die iets minder fel optrekken dan produkten van gevestigde buitenlandse fabrieken; dat scheelt omvallen van de passagiers en zich bezeren. Zelf doen komt neer op besparing van een 40% aan sociale premies en loonbelasting die anders in buitenlandse schatkisten verdwijnen. De slimme friezen kochten elektrische bussen helemaal in China om de luchtvervuiling op Schiermonnikoog te verminderen. Stad Groningen wilde een zweeftrein naar de bazen in de Randstad van de plaatselijke filialen. Zou je niet liever adviseurs uit Dubai aantrekken? Zelf zorgen voor eigen verzekeringsmaatschappijen, banken, winkelketens past prima in een autonoom landsdeel, al moet uitgezocht worden hoe dit te verenigen met de Brusselse vrije markt, lees markt zonder dominerende monopolisten in verre hoofdkantoren. Terwijl de EU voorstander is van spreiding der welvaart en dus van werkgelegenheid trachten bobo's van Rijk, gemeente en bedrijfsleven zoveel mogelijk te concentreren op de Amsterdamse Zuid-As. Wat men daar gaarne doet is naar verluidt met belastingtrucs 4x zoveel geld uit arm Afrika halen dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. De naburige Vrije Universiteit wil kenniskwartier zijn van deze negatievelingen. Op deze voorheen christelijke universiteit is men zonder dat er protest klinkt van God en kleine luyden los en wordt er gestreefd naar carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Vandaar het plan om op de hoek van wad en Eems een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten in een stadje met fantastische architectuur dat ook hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Het voor Natuur en toerisme te vergroten Rottum is vlakbij, alwaar felle zon schoon zeewater opwarmt op de ondiepe wadden, waarna het langs het strand spoelt. Een coco eiland zonder vaste bewoners, want die struinen met hun honden het hele eiland af. Die beesten krijgen thuis van de bio-industrie en jagen daarna klein wild op en weg. Vos en wolf houden zich koest na verzadigd te zijn. Uit het voorgaande blijkt genoeg waar men zich op deze progressieve onderwijsinstelling mee bezig moet houden. Het mag een redelijk "kale" universiteit heten met vooral onderricht en weinig hulptroepen. Info voor de studenten ook uit beroepsgroepen zonder titulatuur -welke af te schaffen is- en minder minder meeëters. Uit de aardgaspot kan een boel geld voor dit project beschikbaar zijn, doch te Amsterdam wil men het geld liever besteden aan onnodige ondertunneling van de Zuid-As en in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluizen voor grotere kolenschepen naar te sluiten kolencentrales. Laten de inwoners van Amsterdam die tunnel toch zelf betalen- een duizend euro per persoon- als ze die zo graag willen in plaats van bijv. een heuvelrij tussen Almere en Hoorn met volksbuitens aan baaien en daarachter tot aan Lelystad droog terrein voor groot wild. Markermeer en IJselmeer zijn immers overmatig groot voor vogels en vissen en weinig aantrekkelijk voor zeilers. In een tunnel zie je niets van het bergachtig landschap der grote kantoren op de Zuid-As. De betonbaronnen zorgden er voor dat ook van het unieke vliegveldlandschap te Schiphol je in de trein niets te zien krijgt; evenmin van Europa's  belangrijkste rivier te Rotterdam. Per saldo is de Zuid-As niet werkelijk produktief, niet de totale welvaart verhogend maar kwalijk bezig met vergroting van de kloof tussen arm en rijk. Bovendien is er bij het Centraal Station nog een zee van ruimte voor centrumfunkties en dat zal die Zuid-As later doen krimpen. Daar kun je de stad internationaal op de kaart zetten met een Ronde Tafel in een grote Ark voor twistende en vechtende partijen die niet terecht kunnen bij de Verenigde Naties. Met een wetenschappelijke staf voor het aandragen van oplossingen en publiek voor matigende invloed. Amsterdam behoeft aan de zuidrand veeleer een boulevard met fraaie entree naar de hoofdstad. Meer asfalt is niet nodig als je eerder dan pas op het parkeerterrein van Schiphol in het openbaar vervoer naar de incheckbalie stapt. Zoek de psycholoog op als je nog vaker en nog langer in het autootje wilt zitten of neem een overjarig automobiel als bankstel in de tuin. Het is uiteraard niet leuk voor de merendeels buitenlandse aannemers als hun honderden miljoenen winst op die tunnel komen te vervallen. En hun vrouwen niet alle stands in De Bijenkorf kunnen afgaan om een drie centimeter dikke laag op te bouwen. Denk ook eens aan de arme roemenen en bulgaren die anders dan de grieken geen auto bezitten. De griekse schulden vallen gemakkelijk terug te betalen door te stoppen met import van auto's behalve voor de dokter, en uit toerisme. Per trein en ezel kom je er ook wel en elektrische fietsen kan het land best zelf maken. De EU helpe met het voor loon laten maken van plantgaten om de kale berghellingen te bebossen en de geiten er weg te houden. Dat levert in ruil kostbaar hout op en zorgt ook nog eens voor een de hitte temperende groene deken.

Deze notitie beoogt afweging van herverdelingen op gang te brengen. Dat is niet in het belang van gevestigde vooraanstaanden, partijleiders voorop maar ook inbegrepen de lui van de media die danige censuur toepassen op inbreng uit het volk. Het lijkt daarom dat de staat, die immers gelijkheid en zo belijdt, een rol heeft, bestaande uit het bieden van zendtijd en krantenpagina's om elkaar te informeren over de mogelijkheden zoals voren aangestipt. Hieruit kan overeenstemming, consensus resulteren aangaande nieuwe wet en, herhalend, zal die bestaan uit opgelegde spreiding van macht met instelling van tenminste het autonome landsdeel Noord, met beperking van plukken uit de staatsruif tot ten hoogste tien jaren waarna een beurt aan de ander; met herverdeling van banen en verkorting der arbeidstijd door de technische vooruitgang zonder dat nou weer op zondag te versjteren, met onderricht ook via de media over algemene en persoonlijke evolutie zodat ons samenleven gemakkelijker wordt. Hoe zit het met de veiligheid? Dwars door Europa loopt een groot breukensysteem dat mogelijk door op verschillende breedtes variërende aangroei van de bodem der Atlantische Oceaan geactiveerd wordt. Met verwijding van de Noordzeeslenk -een vervolg hebbend in ons land met onder meer een flinke aardbeving te Roermond- hetwelk draaiing van de Britse eilanden tegen de klok in en opheffing van de Ardennen schijnt te veroorzaken. De Utrechtse Heuvelrug lijkt deels gevormd te zijn als licht gekanteld blok en bewesten ervan kunnen grote overstromingen plaats vinden, evenals ten noorden van de vermoedelijke dwarsbreuk langs Het Gooi. Militair gezien is het eerder wenselijk om veiligheid te bewerkstelligen door te trachten bewapening in Oost-Europa plus Rusland te verminderen dan bij ons die op te schroeven, nota bene met laffe CDA drones. Als een hollandse F-16 in Irak het been van een onschuldige kapot schiet komt hem of haar zeker een miljoen euro schadevergoeding toe. Het NL parlement verzuimt kwaadaardig om in een regeling te voorzien. De soldaten van de "krijgsmacht" -wat een vies woord!- zijn huurlingen en zullen gepast deserteren. Met tien grote vrachtschepen kunnen straks boeren-soldaten uit zeg overbevolkt Bangladesh het land binnendringen, gijzelaars maken, wadden en IJselmeer voor zich inpolderen. Veiligheid onderweg? Hoeveel doden veroorzaken te hard rijdende auto's? Gelet op uitspraken van rechtbanken treft automobilisten weinig schuld. Houdt er rekening mee dat van Boven telkens nieuw onheil gestuurd wordt om ons te vormen.

carnavalsliedje

Een blinddoek met twee gaten

valt daar over te praten?

Voor ons een blinddoek van "Den Haag";

meekijken zien ze daar niet graag.

Het referendum is taboe,

blijf maar zo stom gelijk een koe;

                            boehoe

Maar 't allerbeste bier

drink je toch vrolijk hier.

                                      

Bij uitvoering natuurlijk wel een blinddoek voor met twee gaten

        Evt oefenen bij PSV in Lampegat of bij dinges in Oeteldonk

        Misschien de mooiste praalwagens ook even van Leidseplein naar Rembrandtsplein te Oenenhuizen.vrijdag 17 februari 2017

.............. bijdrage sterrekunde................

fantasieën bij de Einstein aanhang

           In de sterrekunde is een interval een belangrijk begrip. Het geeft bij relativiteit afstand weer, gemeten aan tijd en ruimte factoren. Controverse bestaat er evenwel over de eerste, de tijdscomponent, het tijdsinterval. Vasily Yanchilin in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003) verwoordt dit op pagina 192 aldus: Ieder is het er over eens dat nabij massa dat tijdsinterval kleiner wordt. In de algemene relativiteitstheorie vat men dit zo op dat nabij massa slechts een fractie van een seconde passeert als in lege ruimte er een hele seconde verstrijkt. Maar deze russische wetenschapper stelt dat tijd gebonden is aan fysische processen. Algemeen wordt geaccepteerd dat nabij massa de lengte-eenheid kleiner wordt en zo krimpen atomen met als gevolg hogere frequenties van straling uitzendende, verspringende elektronen. Hogere frequentie bij massa betekent snellere seconde. Welke redenering is logisch verantwoord?
Het volgende even overslaan tot u klaar bent met uw eigen beschouwing. Yanchilin: Als de lengtemaat krimpt worden de afstanden groter, als fysische processen daarentegen minder tijd nodig hebben wordt ook de totale duur kleiner. Dit besef mankeert bij de Einstein aanhang.
                                                 

verdere notities

                                          Het karakter van straling zoals licht valt in een model te beschouwen als een autonoom proces. Dan krijg je bijvoorbeeld onveranderlijke lichtsnelheid, bezien vanuit dat zelfstandig fysisch gebeuren. Maar voor de buitenwereld is er wel degelijk variatie en dit is op twee manieren uit te drukken, namelijk met tragere of snellere seconde en in veranderende snelheid der fotonen per vaste seconde. Beide worden, zo is algemeen erkend, bepaald door de aanwezige massa. De ene theorie stelt dat deze de seconde vertraagt en zulks tot het uiterste bij een zogenaamd zwart gat, terwijl de andere het tegenovergestelde, een snellere seconde nabij massa, aanneemt; hetwelk correspondeert met het explosieve karakter van het zeer geconcentreerde vroege heelal. Als bij een zwart gat de seconde zeer opgerekt wordt mag de lichtsnelheid gewoon, net als bij een verre waarnemer in leeg gebied, een 300.000 km/sec blijven, want het resultaat is dat de fotonen bij dat gat gedurende een seconde op de klok van de waarnemer slechts een miniem afstandje afleggen. De andere, nieuwere theorie ontkent versnelde uitdijing van het heelal en neemt aan dat de lichtsnelheid in het verleden groter was (vergeleken bij de tegenwoordige die de huidige waarnemer vaststelt op genoemd getal). Hierom moet dan de standaard supernova Ia gecorrigeerd worden en verdwijnt die versnelling. Waarvoor overigens wel een Nobelprijs kwam. Er werd per seconde van de waarnemer volgens deze zienswijze dus voorheen een grotere afstand overbrugd. Dan kun je dit ook weergeven met overbrugging van gelijke afstand toen gedurende een kortere seconde (in het vroegere heelal van meer opeengepakte massa en hogere afgeleide potentiaal). Ofwel verlopen de fysische processen nabij massa sneller.

Het foton trekt zich niets aan van kip of ei kwesties, doch kan als electromagnetische trilling niet totaal onafhankelijk zijn van al het andere in het universum. Vasily Yanchilin stelt als hypothese -gebaseerd op kwantitatieve gegevens- dat de potentiaal van de totale massa van het heelal bepalend is voor de voortplantingssnelheid der fotonen en specificeert de relatie numeriek. Maar hoe zit het kwalitatief; gaat het mogelijk om een kwantummechanische proces met verspringingen in slechts één richting? Aan potentiaal draagt behalve de gekende materie ook donkere massa bij. Deze is onderhevig aan zwaartekracht en daarom niet gelijkmatig verspreid. Zo kan zich bij de Aarde een kleine ophoping bevinden met als resultaat iets snellere lichtgolven. Bij de planeten is buitengaatse massa niet bolvormig verdeeld maar hoofdzakelijk in een soort ring geconcentreerd. Als binnen en buiten zo'n ring nu eens metingen verricht worden.... Deels werd dat misschien al gedaan met atoomklokken in satelieten. Analyse van zulke metingen lijkt moeilijk omdat zelfs dag en nacht verschil maken; namelijk heeft zonlicht rond de Aarde een massa equivalent.

Het overbruggen van afstand behelst in de gewone mechanica het afleggen van een traject. Bij kwantummechanische processen schijnt dat anders te gaan: er treden verspringingen op, zodanig dat zich iets manifesteert op een bepaalde plek en na een tijdje ongeveer gelijk aan nul (minder dan de Planck tijdseenheid) hetzelfde op een andere plaats. Een discontinue beweging noemt Yanchilin dat: sneller dan de Plancktijd "appearing and disappearing at any arbitrary point". Dat snappen wij niet. Maar het zorgt wel voor het creëren van een driedimensionale ruimte en die kun je eigenlijk nergens anders aan vastknopen; is niet definieerbaar als je geen referentiestelsel hebt en wat zou dit laatste moeten zijn? Lichtsnelheid vastknopen aan potentiaal van massa lijkt niet onlogisch want fotonen hebben een massa equivalent. Een foton bevat energie welke met de formule van Einstein over de relatie tussen energie, massa en kwadraat van de lichtsnelheid nauwkeurig uit te drukken valt, alsook te vertalen is in golflengte of trillingsfrequentie en de Planck. Echter neemt potentiaal lineair af, hetgeen betekent dat er al ruimte gedefinieerd is. Doet kwantummechanisch opererend licht dat? Dan zou je Yanchilin's stelling/hypothese dat lichtsnelheid afhankelijk is van potentiaal moeten omdraaien: potentiaal wordt gedragen door de verspreiding van straling; deze laatste is zonder meer omnipresent. Indien aan de rand van het heelal, welke overigens naar buiten verschuift met de tijd, de lichtsnelheid tot nul vertraagt en alles in een puur kwantummechanische toestand komt te verkeren met verlies van kenmerken zoals richting en snelheid... dan zou het éénrichtingsverkeer van de verspringende kwantummechanische ieten moeten zijn gestopt om plaats te maken voor overgangen in alle richtingen en terug. Dat is eveneens kenmerkend voor geïsoleerde massa, niet door naburige objecten onderhevig aan zwaartekracht/aantrekkingskracht. Een ding wordt zo gewichtloos als een astronaut in een sateliet.

De schaduwen achter het vuur op de muur van de grot worden veroorzaakt door absentie van fotonen. Niet het licht blijkt brenger van de afbeeldingen maar er is sprake van tegenhouden der fotonen. Dit is de meest realistische weergave van het gebeuren omdat de bewegers de schaduwen veroorzaken en niet de stralingsbron hiervoor verantwoordelijk is. Behalve als de beweger in bevroren toestand verkeert. Dan kun je met je zaklantaarn aan en uitknippen en het licht oorzaak maken van het fenomeen schaduwen; meer dan het stilstaande object dat zonder licht immers niets betekent qua afbeelding op de muur.

            zwaartekracht

Een eeuw geleden ontstond de algemene relativiteitstheorie, waarvan een belangrijk kenmerk is dat de seconde nabij massa vertraagt. Onder meer is deze theorie gebaseerd op het equivalentieprincipe, maar dat is niet terecht want een lading zendt in een gravitatieveld geen straling uit en doet dit wel bij versnelling in een non-inertiaal stelsel. Vasily Yanchilin merkt dit op in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003) en voegt daar aan toe dat een foton het principe van least action volgt: bij het passeren van een massa de baan zo kiest dat dit met de grootst mogelijke stappen - oscillaties met lage frequentie- en daarvan zo weinig mogelijk gebeurt. Waarneming toont aan dat die massa met een boogje gepasseerd wordt en derhalve is de conclusie dat verder van massa af de tijd trager verloopt, precies het tegenovergestelde van wat Einstein beweerde. Ieder is het er over eens dat nabij massa de lengtemaat krimpt en daardoor worden atomen kleiner. Dit betekent dat er meer energie nodig is voor elektronen om van baan te verspringen. Dat uit zich in hogere frequentie van de uitgezonden straling en alweer blijkt zo dat de tijd nabij massa juist sneller verloopt. Dit is in overeenstemming met het snelle verloop rond wat heet de Big Bang en bestempelt zwarte gaten met stilstand van de tijd als fantasie; het zijn gewoon grote massa's. Yanchilin komt met een kwalitatieve verklaring van de zwaartekracht terwijl Newton en Einstein slechts kwantitatieve beschrijvingen gaven. Hij stelt als hypothese dat massa de Heisenberg onzekerheid vermindert en zo wordt zwaartekracht een puur kwantummechanisch verschijnsel: in de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen er minder kwantummechanische overgangen naar de verste helft zijn dan omgekeerd. Het netto resultaat is verplaatsing van het deeltje in de richting van die externe massa. Een eeuw geleden was de kwantummechanica nog onbekend en deze strookt niet met Einstein's theorie. Wel blijft zijn speciale relativiteitstheorie van kracht mits met toevoeging dat de lichtsnelheid voor alle bewegende waarnemers hetzelfde is op een bepaalde tijd en een bepaalde plaats. Yanchilin knoopt c namelijk vast aan de potentiaal van de totale massa van het heelal, welke met de uitdijing vermindert en zo neemt ook c af om nul te worden aan de "rand"  van het heelal. Daar komt alles te verkeren in een puur kwantum mechanische toestand met verlies van richting, snelheid, kortom met volledige onbepaaldheid. Omgekeerd was dan vroeger de lichtsnelheid groter en dit noopt tot correctie van de supernova Ia standaard: zo verdwijnt versnelde uitdijing van het heelal, moet de Nobelprijs daarvoor geretourneerd worden en verliest ook negatieve energie betekenis. Deze  was toch al in strijd met de natuurwetten, evenals de zogenaamde inflatie. In een gesloten systeem trekken deeltjes elkaar aan terwijl het impulsmoment gelijk moet blijven. Daarop baseert Yanchilin de idee dat restmassa in het jonge heelal kleiner was, hetgeen uiteraard het explosieve gebeuren toen vergemakkelijkte. Misschien moeten hierbij nog bezien worden evt transformaties massa-energie. Vermeldenswaard is voorts de nieuwe analyse van de roodverschuiving van zonlicht. In de oude theorie wordt die geweten aan èn tragere tijd op de zon èn aan het overwinnen van de aantrekkingskracht van de zonnemassa, terwijl niet de som van beide gemeten wordt! Het vraagstuk van donkere massa blijft onopgelost, hoewel het vermoeden geuit wordt dat het "oud licht" kan zijn, straling die verstrooid raakte en het vermogen om nog met iets te reageren ging missen, behalve bij concentratie zoal via een lens. Straling is zeer overvloedig ook rond de Aarde, nergens ontbrekend en mogelijk medium voor overdracht van bijv. potentiaal gelijk men dat vroeger toedacht aan ether. Of straling "bestaat" uit kwantummechanische verspringingen in één richting is these voor verder onderzoek. De Russische wetenschapper komt met afleiding uit de golftheorie tot een gewijzigde formule voor een interval, een in de astronomie belangrijk item, dat het bestaan van zwarte gaten uit sluit. Normaal is dat andere geleerden zijn argumentatie bezien en zo mogelijk tegenweer leveren doch niets van dit alles. Met Wikipedia voorop wordt het werk van de rus geboycot gelijk in de duistere Middeleeuwen voor gevestigde autoriteit onwelgevallige boeken op de brandstapel gingen. De universiteit te Utrecht bedacht voor tekortkomingen in de algemene relativiteitstheorie een renormalisatie, maar als Einstein het niet juist had wordt hun werk waardeloos en daarom wil men niets van de nieuwe theorie weten. In Amsterdam bedacht men een eigen theorietje, welke echter niets oplost en daarom geen waarde heeft. Maar mede mogelijk gemaakt dank zij vriendschappelijke betrekkingen kon er wel een Spinozapremie van een miljoen euro gepakt worden. Ondertussen blijven de studenten onwetend, dom en krijgen zij geen ruimer zicht op de horizon zoals Yanchilin beschrijft. Tussen haakjes is ie daarbij soms ietwat verstrooid en blijft hij de Planck "constante van Planck" noemen hoewel die verandert en wel omgekeerd aan c. Hij beweert allerminst het laatste woord te hebben en een probleem is dat atoomklokken in satelieten sneller lijken te tikken dan op Aarde. Echter is donkere massa ook onderhevig aan de aantrekkingskracht van de aardmassa en mogelijk is er een ring van donkere massa rond de planeet die lokaal de potentiaal doet toenemen en ergo idem het tikken. Te onderzoeken ware verder of door geringere bindingsenergie de elektronen iets vrijer bewegen daarboven.

Eerder werd op deze site al verscheiden keren melding gemaakt van de nieuwe theorie die met de woorden van Feynman door de huishoudster al begrepen kan worden. Vertaling van het boek in het nederlands is niet echt nodig omdat Yanchilin didactisch zijn verhaal uitmuntend brengt. De hierbij gebezigde wiskunde heb ik OK bevonden. Maar voor de middelbare school zou een samenvatting in de eigen taal wel prettig zijn. Het boek is gemakkelijk verkrijgbaar via google en staat al op de plank van beide universitaire biebs in Amsterdam, evenals te Groningen. Het naar Leiden door mij gestuurde exemplaar kwam terug wegens gebrek aan interesse. In Nijmegen blijft men geloven aan zwarte gaten. Wie het gaat lezen kan beginnen op pagina 192, waar blijkt dat Einstein's algemene relativiteitstheorie een wiskundig karakter heeft, niet consistent met werkelijke fysische processen zoals het voortschrijden van tijd die niet abstract is doch gebonden aan fysische processen. Er is verschil tussen wiskunde en fysica, want een punt bestaat in de laatste niet omdat het geen afmetingen heeft en zo blijft de begintoestand van het universum vooralsnog een groot raadsel; de Eerste Oorzaak is in de wetenschap volkomen onbekend. Dit neemt niet weg dat ook filosofen gespecialiseerd in logica Yanchilin's boek kunnen doorvorsen, hun bevindingen kenbaar maken. Zo hoort het.

woensdag 25 januari 2017

tussenlagen

                     migratie en beleid

                                          In verscheiden ontwikkelingslanden blijkt de ordening van de maatschappij in overheid en individuele burgers niet goed te lopen. Daarom ware er een tussenlaag toe te voegen, bestaande uit groepen die veel zelf regelen. Vooral in aanmerking komt dan de uitgebreide familie, waarvan de leden volstrekt eenduidig vast te stellen zijn, van jongste kind tot langst levende of nog verder terug. De eerste taak van een dergelijke groep is regeling van haar omvang en terugdringen van overbevolking naar gelang van de leeftijdsopbouw. Als tweede is er het beheer van de eigen omgeving met controle door staatsinspectie. Vindt deze een weggeworpen pet fles dan kan daarop bijv. sanctie bestaan uit een dag onbetaalde arbeid door een op eerlijke manier aan te wijzen lid van de groep. Ten derde dienen banen en bezittingen herverdeeld te worden, zodanig dat ieder zich vermag te ontplooien. Als vierde taak geldt het bieden van tijdelijke gastvrijheid aan de vreemdeling en hem het nodige te verschaffen naar gelang van zijn bestedingskracht.

     Indien de afbakening van de groep als ondergrens het jaar 1900 heeft zal China terug moeten naar minder dan vijfhonderd miljoen inwoners en verdwijnt de huidige dreiging van Peking. Palestijnen zullen een gerespecteerde minderheid vormen in de duizenden jaren oude israelische natie, welke door europese agressie lang van eigen staat verstoken was. Er komen uit Bangladesh geen boeren-soldaten om de wadden in te polderen. Het Amazone-oerwoud, de Himalaya, de Sahara, de Noordpoolstreken kunnen losgemaakt worden van staten om net als Antarctica puur domein van wilde flora en fauna te zijn. Bio-industrie maakt plaats voor eerlijke verhoudingen tussen mens en dier. De Amsterdamse Pijp wordt uitgedund en krijgt lommerrijke buurten.

     Spreekt het bovenstaande aan dan zijn sturende maatregelen te nemen. Geboortebeperking ligt ethisch moeilijk maar deskundigen kunnen passende voorstellen doen overeenkomstig de leeftijdspiramide van de groepen, waarna elke staat zorgt voor uitwerking en invoering. Aldus ontstaat ook goede mogelijkheid om economische migranten voortkomend uit overbevolking te weren. Ons land hoeft bij goed beleid vluchtelingen uit Syrie slechts tijdelijk op te vangen; inburgering is niet nodig maar wel dienen zij onderwijs en werkervaring te genieten. In Amsterdam hoeven voor hen geen woningen vrij gemaakt te worden omdat zij niets bijdragen aan de hoofdstadfunktie en dit geldt ook voor tienduizenden marokkanen en turken. Dubbele nationaliteit voor hen betekent mogelijkheden tot ontplooiing in twee landen, hetgeen discriminerend is ten opzichte van autochtonen. 

     Als er bijna een miljoen marokkanen in de Benelux verblijven die hun oude paspoort niet willen opgeven is het dan redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om er een metropool te stichten onder NL wetgeving. Vergroting van het Rijk dus, anders wil er niemand van ons naar toe. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kun je ginds drie nieuwe grote steden bouwen waarvan de tweede weg te geven is aan de west-saharanen en de derde aan Marokko. Met het afvalwater schep je een groene ring rondom voor wilde dieren, tuinbouw en wetenschappelijk onderzoek. Moderne steden kunnen het worden, zonder auto's maar met automatische gondels voor twee personen of honderd kilo vracht op vijf meter boven groen maaiveld. Wel een race-circuit buiten voor "sportievelingen". Voor de nog steeds groeiende wereldbevolking zijn er vele nieuwe metropolen nodig; niet op schaarse vruchtbare grond maar aan de rand van de woestijn nabij zee of oceaan. De in hete streken om de zon buiten te houden compact gebouwde metropool biedt huisvesting, werk en recreatie; ook zwemmen in de stadsgracht.

       Het ontbreekt aan aandacht voor zulke ontwikkelingshulp en kortzichtig worden betonbaronnen gespekt met een overbodige verkeerstunnel onder de Zuid-As te Amsterdam ad een miljard euro. Mogelijk een paar honderd miljoen winst opleverend aan de voor 80% buitenlandse aannemers en het geld deels gehaald uit de aardgasbron, waarboven men in armoe leeft. De Nationale Rekenkamer faalt in het verstrekken van goede info. Die van Amsterdam behoort de verspilling van 500 miljoen euro voor in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluizen om grotere kolenschepen door te laten naar te sluiten kolencentrales beter aan de kaak te stellen. Duizend kilo ijzer in de vorm van een overmatig grote en zware auto een kilometer te verplaatsen kost thans een dubbeltje aan brandstof. Vanaf de parkeerplaats op Schiphol moet je toch nog een stukje met de bus naar de incheckbalie en waarom dan niet eerder in het openbaar vervoer stappen zodat er niet meer asfalt nodig is? Aan de zuidkant van Amsterdam hoort veeleer een boulevard met fraaie entree naar de hoofdstad. Het is zeker geen verrijking om door een saaie tunnel te rijden en het "bergachtige" landschap van de kantoortorens te missen. Eerder werd aan treinpassagiers het zicht op uniek vliegveldlandschap en op Europa's belangrijkste rivier ontnomen. Voor koeien in het Groene hart hoefde een snelle trein niet ondergronds en waarom zou je tien minuten eerder in Rotterdam moeten aankomen? Het onverstand is nu bezig met een vliegveld Lelystad dat niet aan het spoor ligt terwijl Soesterberg twee lange ongebruikte banen heeft. Een vliegveld gaat langer mee dan bewoners in de omgeving en geluidsoverlast kun je verminderen of compenseren. Die Zuid-As zal in de toekomst waarschijnlijk krimpen omdat er bij het Centraal Station nog een zee van ruimte is. Wil Amsterdam internationaal op de kaart komen dan lukt dat niet met zo'n maffe tunnel. Maar als er op het water bij het van heinde en ver prima bereikbare Centraal Station voor niet eens zoveel geld een ARK komt met Ronde Tafel voor twistende en vechtende partijen die niet terecht kunnen bij de Verenigde Naties....  Met een wetenschappelijke staf voor het aandragen van oplossingen en publiek om matigende invloed uit te oefenen. Die Zuid-As kenmerkt zich door parasitisme. Naar verluidt wordt er met belastingtrucs 4 x zoveel geld uit arm Afrika gehaald dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. De naburige Vrije Universiteit wil kenniskwartier van de schurken daar zijn. Die VU is los van God en van de achterban der kleine luyden, richt zich thans op carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. De overmatig betaalde en in een voor het leven in beschermde positie gezeten professoren willen wel eens in andere vierkante of rechthoekige kamers en zalen zitten en daartoe wordt het goede gebouw van de bêta faculteit straks afgebroken om honderd meter verderop als nieuw onderkomen gestalte te krijgen. Het komt niet in hun hoofd op om te rouleren met bekwame mensen die voor de poort staan. Ze praten er nu engels, de belastingbetaler minachtend die toch recht heeft op resultaten van onderwijs en onderzoek in de eigen hoog ontwikkelde taal. Zoals de wet gebiedt; niet voor een selecte groep die het engels beheerst! Je hoeft hier geen amerikanen op te vangen die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden maar liever westpapoea's helpen die best even nederlands willen leren en later zullen bijdragen aan verrijking van deze taal. Al met al blijkt er slecht bestuur te zijn op zowel landelijk als te Amsterdam op gemeentelijk nivo. De Europese Unie wenst immers spreiding van werk en welvaart, geen Randstad als trekpaard. "Brussel" -helaas niet steeds goed bezig en akelig verzuimend-  heeft art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag van Verdragen. Dit tekent gelijkwaardigheid, te vertalen in recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking. Kabinet, parlement en Justitie te Den Haag saboteren het teneinde een piramidale samenleving in stand te houden van hogeren en lageren/minderen. Vele "dominees" verkiezen eveneens de vleespotten en willen geen Uittocht naar echte democratie van gelijkwaardigen. Dit laatste behelst roulatie om macht te spreiden, niet alleen geldend voor presidenten, maar ook voor ministers, partijleiders, ambtenaren en zelfs politie. Want er is afglijden naar fascisme met meer dan tienduizend onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds. Net als vroeger hoort het bewaren van orde weer in handen van het volk te komen en daartoe is militaire vorming, ongeveer zoals vroeger ridderzonen kregen, noodzakelijk om hoofd en handen te leren gebruiken in moeilijke situaties.

      Het hebzuchtige van vooraanstaanden en machthebbers leidt tot aanzienlijk migratie van mindere goden, die van hen afhankelijk gemaakt werden, naar foute lokaties, zoals zichtbaar op en bij de onnodig drukke Zuid-As, zoals op Schiphol waar de bazen van de KLM denken meer prestige te krijgen door veel overstappers toe te laten hoewel aan hen eigenlijk niet verdiend wordt, gelet op bijkomende maatschappelijke kosten. Amsterdam wil er nog vijftigduizend woningen bij terwijl meer dan honderdduizend inwoners geen echte binding met de stad hebben en best elders willen wonen. Stel je voor om het openbaar vervoer te verbeteren met een semi-Doorloper over een route Amstelveen-Muiderpoort-CS-Ring-lus Bijlmer-CS plus een Linksom-Rechtsom-tram samengesteld uit de lijnen 5, 16 en 24 dan wordt onderzoek nagelaten omdat het niet uit eigen koker komt. Forensen hebben baat bij overdracht van de Noord-Zuidlijn aan de NS, want het scheelt tien minuten overstappen per dag, een uur per week, een week per jaar, een jaar eerder met AOW. Bezoekers van de hoofdstad die verschillende adressen af gaan hebben meer aan die Linksom-Rechtsom met vele haltes en de stoplichten voor auto's aan de achterkant daarvan.

       Verscheiden negatieve zaken zijn op te lossen met autonomie van landsdelen; dit liefst binnen een Unie van de Benelux en de Scandinavische staten, gebed in de Europese Unie. Overmatige schadelijke drukte zoals te Amsterdam vermindert dan omdat men regionaal veel zelf gaat regelen, ook bijvoorbeeld verzekeringen, banken, winkelketens en de prijs van benzine om het gesleep van grote handelaren over de wereldbol te verminderen ten bate van de eigen economische bedrijvigheid. Tussen haakjes kunnen voor een kwartje duurdere brandstof bus en tram en metro gratis; heel comfortabel en zonder traliehekken. Het centralistische en op handel geörienteerde Den Haag verliest hierbij aanzienlijk, maar kan gemeenschappelijke regelingen voorstellen zoals een heffing op import uit landen met te lage lonen, waarbij het geld dan naar een gindse AOW pot gaat. Actueel is zelfbestuur van een noordelijke autonome deelrepubliek, bestaande vooreerst uit Groningen-Drenthe en dus al groter dan Luxemburg. Dit om de afroming van aardgasopbrengsten via het herenakkoord te corrigeren, het voor een spotprijs verwarmen van alle kamers van de westerse villa's te beëindigen en luxe winkels hun deuren 's winters te laten sluiten. De lui bovenop de aardgasbel kunnen  niets kopen in die winkels omdat ze grotendeels van de Bijstand leven en als het aan Den Haag ligt komen daar hoogstens een paar tientjes bij. De professoren hebben in die visie meer recht op meer geld voor het onderwijs. Kennisoverdracht is op zich helemaal niet duur; je kunt dus wel na gaan dat de inkomens van de geleerden en onderwijzers belangrijker zijn dan wat die paar socialisten en communisten in Oostgroningen verlangen. Op de Rijksuniversiteit te Groningen leunt men achterover en de VVD aanhang in de provincie hoeft wonend in het buitengebied geen geld voor een tweede huis maar vindt de kloof tussen arm en rijk best aangenaam.

        Vandaar het plan tot stichting van een rood-christelijke universiteit, niet storend op de hoek van wad en Eems in een stadje dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Bij vergroting van Rottum met ruimte voor groot wild en voor een eco badplaats kunnen toeristen daar en op Borkum gemakkelijk komen voor enige dagen verblijf. Felle zon op de ondiepe wadden levert schoon zeewater ad 25 graden dat bij eb langs het strand spoelt. Via het Internet kan al meteen begonnen worden met deze universiteit die tekortkomingen van de andere aanpakt, zoals hun onvermogen om de roof op de Zuid-As tegen te gaan, om de streken van de betonbaronnen aan het daglicht te brengen, om het hufterige van het toelaten van bio-industrie en dat saboteren van art 1 te schetsen, om uit te leggen dat je met een miljard euro ook een fabriek voor treinen en trams in Oostgroningen kunt beginnen, waar men immers goede kustvaarders weet te bouwen en het dus ook wel zal lukken met andere produkten, die in het buitenland gekocht een veertig procent aan sociale premies en loonbelasting in vreemde schatkisten doen verdwijnen. Dat je een sabbathsstad met aangenaam klimaat kunt scheppen op duizend meter hoogte in Suriname in plaats van in die malle tunnel te vertoeven.

       Zoveel prettiger wordt het in NL als de bevolkingsomvang flink terug loopt en misschien kan er financieel emigratie gestimuleerd worden richting Noorwegen, de Baltische landen. Lukt het niet dan ware wellicht een miljoenen mensen tellende metropool te vestigen op een terp tussen en over de grote rivieren aan de horst kant van de grote slenk die door ons land loopt en welke onderhevig is aan aardbevingen en overstromingen. Zo ontstaat er meer ruimte in het overige land; met afbraak van allerlei lelijks kan alvast begonnen worden. Hebben de groningers adviseurs uit Dubai nodig om een redelijke portie van de rijkdom in de bodem te ontvangen? De nieuwe universiteit zal waarschijnlijk adviseren dat de amsterdammers die rare tunnel zelf maar moeten betalen als ze het ding zo graag willen: duizend euro per persoon of enige duizenden per huishouden. Wel zal er uit de aardgas pot meebetaald kunnen worden aan een opgespoten heuvelrij met baaien en buitens tussen Almere en Hoorn met daarachter tot Lelystad wilde paarden en herten. Markermeer en IJselmeer zijn overmatig groot voor vogels en vissen en weinig aantrekkelijk voor zeilers. Dus ook een ringwal tussen Stavoren en Enkhuizen met erbinnen droog terrein voor de bedreigde siberische tijger. Die lust wel wat gansjes zodat vergassing taboe zal zijn. Een non stop stoomtrein Groningen-Randstad er langs kan bij een drenkplaats even langzaam rijden. Er ligt voorts een arboretum zone in het verschiet van Rottum tot de hoogvenen bij Emmen met in het drooggemalen Blauwe Meer prachtige runderrassen. Als men daartoe zelf besluit en er door de autonomie ook topbanen komen terwijl zetbazen van vriendjes in Den Haag als burgemeester weg moeten blijft er weinig reden over om naar de Randstad te migreren. Omgekeerd hoeft ook niet, want het autonome gewest kan sterker en groter worden met Friesland en Ostfriesland er bij. Het wordt dan gemakkelijker om de macht van geld in te perken door overmatig privé bezit af te romen, zeg in een twintig jaar richting Schatkist of collectieve ondernemingen. Zodat men niet z'n hele leven zal parasiteren. Dit behoudens wat door eigen arbeid toegevoegd wordt. Daar kan het christelijke deel van de Eems-universiteit duidelijk bericht over verstrekken, geheel in overeenstemming met art 1 der Verklaring van gelijke rechten. Hetwelk een strengere voorloper heeft in het: gij zult uw naaste respecteren en helpen want hij/zij is als uzelf. Wij moeten van knechten (Oude Testament) evolueren naar "kinderen" van het Nieuwe Verbond dat de Messias bracht. Inbegrepen het doormaken van lief en leed om geen automaten of zombies te worden. Uiteindelijk lijkt het de bedoeling dat die "kinderen" uit zichzelf zich gaan gedragen als burgers van het "Rijk der hemelen dat komende is". Komende waar mensen zich als burgers ervan gaan gedragen; niet apart biefstuk of gehaktbal nuttigen na een miniem stukje brood in de kerk maar samen aanzitten aan rijke tafel. Laat dat nu juist niet het oogmerk zijn van Trump en Co en evenmin flink bevorderd zijn  door vorige amerikaanse presidenten; ook niet het streven is der Haagse slaafjes van het kapitalisme. Vandaar dat autonomie zo belangrijk is om zich te ontwikkelen en later zeg binnen zo'n formidabele Unie van Benelux en Scandinavie veel goeds voor de wereld te presteren; daarbinnen naar believen migrerend en naar buiten toe balans houdend als voren.

zondag 15 januari 2017

Parijs

                        Paris lost its grandeur

     Revisting Paris after many years one notices that the old city has lost much of its former glamour. Compare with an old woman. If next french president is a real king then he may order to construct a new capital without cars, not surpopulated, noise limited and with brand new architecture. The buildings being connected by electric transport high above the ground level through pleasant green lanes.

So many other cities today have interesting appearance and worthwile to visit in Paris is even not anymore the Defense district. Then what rests after the stolen egyptian stele will be returned to its home country and the Arc de Triomphe remains only a simple memorial of bygone, often lost wars. Surely the french aim to be somehow number one in the world but Paris no longer is able to support this. A 21th century metropole may arise between Paris and Lyon, say in the mountainous landscape of the Morvan. Reducing population at the Seine and get there better living conditions.

The splendid new city will be Walhalla for immigrants! Facing this requires new statal organisation in countries with surpopulation: Not a state authority and individuals any longer should be the main structure but groups will get an important role, especially families from new born child to oldest living person or even beyond backwards. First task of such a group is to limit overpopulation and reverse it if necessary according age distribution. Second comes serving Nature and environment; so if statal inspection finds a pet bottle the sanction may be a day unpaid labour by a member of the group, selected in an honest way. Thirdly redistribution of jobs and possessions is needed to get balanced society and a forth task will be to welcome non permanent strangers with what they need and can afford.

This immediately makes clear how to handle influx of immigrants. If these persons have plenty relatives in their homeland they are to be sent back after temporary asylum and job education. But those very old, sick, without help should be allowed to stay if wanting to. Meanwhile the Amazone forest, the Sahara, the Himalaya, the North Pole regions are to be cut loose from states and become undisturbed domain of wild flora and fauna. Presently the world needs due to population growth several new metropoles as the big city can house, give work and provide recreation. These are not to be built on scarce fertile ground but at the edge of deserts, preferably near sea or ocean, while sewage water drenches a green ring around .

Would a new french capital substituing old Paris make a good example? That depends also on spiritual attitude. Many citizens consider themselves atheists without thinking any further about First Cause, which in science is totally unknown. Capitalists drive them even on sunday to Carrefour, where one can fill only stomach and heads are not inclined to spiritual affairs like in the Notre Dame. However in this church on many days not even one psalm is sung! and touristsa gaze around without understanding the real purpose of that building with its unfinished towers. The psalm tells that God forgives wrongdoers for nothing in return except adherance to His New Treaty -raising our status from servants who want a wage to children sitting at the table with the father- brought by the Messiah. Non believers might think of an automatic growing quantum computer creating the world; Well, in religion this is called God and more He or She is friendly to humans. But we need spiritual evolution in order not to become zombies. This seems to necessitate  experiencing good and bad in a caterpillar-butterfly cyclus. A woman shopping everywhere on the Champs will get at least a three centimeter thick smearing on her skin; the new french main city should provide more culture.

vrijdag 6 januari 2017

vals, NRC next?

     waar of niet waar AD MMXVII

Vals, bedriegend zijn het kabinet, het parlement en de Justitie, negerend dat de Europese Unie art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag van Verdragen heeft. Dus is dit art absoluut geldig ook in Nederland. Het tekent gelijkwaardigheid met automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking. Bijpassend is slechts de republikeinse staatsvorm en niet een geestelijk lijk dat men in Den Haag koning noemt.

Vals, bedriegend zijn de Besturen en Toezichthouders van universiteiten waar men engels als voertaal bezigt. De wet gebiedt onderwijs in het nederlands, niet in een vreemde taal voor een select gezelschap dat die taal meester is en zeker niet voor vreemdelingen met achterstelling van eigen volk door de toegang tot het Internet in de wetenschappelijke bibliotheken voor afgestudeerden met abonnement zeer schadend te beperken. Het belasting betalende volk bekostigt het onderwijs en heeft recht op (de resultaten van) het onderwijs in de eigen taal. Overmatig betaalde professoren in een voor het leven beschermde positie passen niet als er vele tot kennisoverdracht bekwame mensen voor de poort staan.

Bovenmodaal speelt vals door te profiteren van aftrek pensioenpremie en zo het belasting betalen naar draagkracht, dat het volk wil, te doorkruisen. Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een geniepige methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden euro's in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dit stimuleert de economie; ook worden enige miljarden bespaard aan administratie en hebberige adviseurs, terwijl echte ondernemers meer speelruimte krijgen, niet gehinderd door eisen van op woekerwinst beluste managers der pensioenfondsen bij het geld uitlenen.

Politie en Justitie raken fascistisch met meer dan 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen in een jaar. Vervanging der presidenten van rechtsinstellingen door bekwame eerlijke personen is daarom nodig. Jongeren behoeven militaire opvoeding, gelijk vroeger ridderzonen kregen, om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood en te helpen bij handhaving van normale orde.

Driekoningen

Wij koningen uit landen verre

zagen een licht, een heldre sterre;

die leidt ons hier naar Bethlem's stal,

naar 't kind dat eeuwig heersen zal;

niet met een zwaard, maar met Gods woord;

dat opent ons de hemelpoort.

En wilt het Nieuw Verbond ook gij?

Opent uw beurs, maakt armen blij

Mirre gaf Melchior, wierook Balthasar;

d'Here Christus goud toebrengt Caspar

 

   melodie, varieer bijv. op:

                                          d' d' b g b d' e' c'a

                                          b c' d' e' e' f' e' e' d'

                                          b c' d' e' a c' b a

                                          g-b-d' g' e' d' b a g fis g

                                          a a b c' c' d' cis d'

                                          b a g c' d' e' fis' e'

                                          g' e' d' b a g fis g

                                          c' d' e' c'-b a d' e' d' b g

                                          g' e' d' e' d' b b a g

                               er gelden geen auteursrechten