dinsdag 23 mei 2017

Koran en jeugd

     concept

                Deze notitie beoogt om jongeren zoals scholieren met verschillende achtergronden te helpen goede contacten op te bouwen met andersdenkenden.


Op school krijg je les over de Aarde, het zonnestelsel, de melkweg en meer, waarover vroeger weinig bekend was. Als er geen mensenogen bij de Schepping aanwezig waren om te observeren is het technisch goed uitgedrukt om te zeggen of schrijven dat een machtig vorst een woordje sprak en de dingen gebeurden dienovereenkomstig duizend kilometer verderop. Zo begint de optekening bij joden, christenen en moslims en dat God alles in zes dagen deed valt te begrijpen als beeldspraak om aan te geven hoe machtig Hij is. Toen er nog geen machines en computers bestonden moest de Schepper wel ongeveer  aangeduid worden met aan de mens ontleende termen. Vanwege de noodzakelijke intelligentie om alles tot stand te brengen spreken we niet over een Het maar zien we God als een Hij of een Zij. Bij herdersvolken doorgaans met krachtig mannelijk aspect en bij landbouwers vaak als een vruchtbare moedergodin. Uit de Natuur om zich heen wist men dat er iets hogers  bestond en bestaat dan de mens, ofschoon waar en wie voor ons verborgen is. God kan niet op de televisie verschijnen omdat dan alles vast komt te liggen en onze keuzevrijheid verdwijnt. In de wetenschap is de Eerste Oorzaak volkomen onbekend. Een punt als begin kan niet, want dat is een wiskundig begrip. In de fysica bestaat een punt niet omdat het geen afmetingen heeft. De religies uit het Midden-Oosten noemen die Eerste Oorzaak God en knopen daar aan vast dat Hij ons vriendelijk gezind is.
In de Bijbel van de christenen begint de evangelist Johannes met verwijzing naar de schepping en gebruikt het griekse woord logos, dat gewoon woord betekent. De roomsen en later ook de protestanten hebben daar een Logos, een soort halfgod van gemaakt zodat de godheid in hun idee uit een Drie-eenheid ging bestaan. De derde hierin is de Heilige Geest. Meestal is "geest" een vaag begrip. Wellicht valt te denken aan sfeer, een woord dat men voorheen niet kende. In Maleisie wil men niet dat christenen voor hun drie-enige God het woord Allah gebruiken. Dat is zeer terecht want bij joden en moslims is God Eén en van een heidens drietal moeten ze niets hebben. Wat staat er in het begin van de Tien Geboden? Toch niets over drie! Hoofdstuk 1 van het Johannes-evangelie valt te lezen als over een machtig vorst, God, Allah, Jaweh, die een woordje sprak en de schepping kwam tot stand. Johannes vervolgt zijn berichtgeving met poëtische zinnen over licht en meldt dan dat de Messias, de Gezalfde betekent dat, als enige reeds vanaf geboorte....  Eerst is de Midden-oosterse term "vader en zoon" te bekijken. Vaak slaat dit niet op fysieke afkomst maar betekent het in goed nederlands "twee handen op één buik", in woord noch daad van elkaar te onderscheiden. Wat is verder het geval? In het Oude Testament is sprake van knechten van God en die willen loon. Het Nieuwe Testament of Nieuw Verbond werd door de Messias gebracht en het houdt in verhoging van onze status van knechten tot kinderen (beeldspraak!). Een kind zit bij pa aan tafel en heeft enige toegang tot diens portefeuille. Maar het moet opgevoed worden en daartoe kennelijk lief en leed doormaken om geen automaat of zombie te worden. Er is dus sprake van geestelijke evolutie. Christus nu was volgens deze lezing de enige die reeds vanaf geboorte deze nieuwe status kreeg. Lees het evangelie, de blijde boodschap, in een oude vertaling, want de  nieuwe is net als vele buitenlandse ketters met vervanging van "in de boezem des Vaders" door "die God is". Dat vindt de paus te Rome fijn want daaraan meent hij zelf hogere status te kunnen ontlenen. Meneer zei dat de hel niet bestaat en weet het dus beter dan de Messias. Bij de germanen was hel een koude watermassa glinsterend in de zon, waarin  je niet terecht moest komen wegens verdrinken. De moslims hebben best gelijk met stellen dat de christenen er dikwijls een potje van maken bij het vertalen. Lees om beter te verstaan het begin van het genoemde hoofdstuk dat het woord "stond" voor God; net als een brief "staat" voor de afzender. De ongein wordt nog versterkt door God voor te stellen als iemand die bloed wil zien. De psalm is duidelijk genoeg: God vergeeft om niet. Het offer in de Oudheid had veel weg van bekrachtiging van een verbond, net als sommigen je weet wel een soort ondertekening maken met een prikje bloed. Bij de israelieten was er een gebruik om een lam beladen met menselijke schulden en zonden de woestijn in te sturen waar het omkwam. Dat was een symbolische handeling en voor anders ongelovige Thomassen wilde de Messias wel zo'n gang doormaken, doch essentieel is dat de HERE God om niet, als dat afgesmeekt wordt, misdaden wegdoet "zover het oosten verwijderd is van het westen". Het klopt weliswaar dat bij de verhouding knecht-baas vereffening van verschuldiging belangrijk is, maar men kan het lijden van de Messias dan zien als een uiteindelijk punt daarachter, geen rol meer spelend in het Nieuwe Testament omdat pa zijn kinderen toch geen rekening stuurt! De profeet Mohammed zag zulke fouten in het christendom. Hij had ondertussen ook te maken met allerhande heidense arabieren die het niet zo nauw namen met goede behandeling van anderen. Toen Mozes/Mosa van de berg afkwam bracht hij mee de Tien Geboden en de samenvatting ervan is God/Allah erkennen als HEER en naar zijn geboden handelen met als Tweede Grote Gebod respect hebben voor de ander en hem helpen want hij/zij is als uzelf. In de Sinaï hebben rotsen soms het uiterlijk alsof erop geschreven staat en zo ook die Tien Geboden op stenen tafelen. Absoluut geldig zijn deze geboden maar geminacht door onterecht geweld gebruikende zogenaamde jihadisten. Zuivere jihad behelst strijden voorde  goede zaak en de Koran is daar helemaal duidelijk over: Oprechte joden en christenen gaan net als moslims naar het Paradijs. Als je dat niet wist heb jij de Koran niet gelezen! Daar moeten ze met elkaar aan dezelfde tafel zitten; laten ze hier dan alvast maar een beetje beter aan elkaar wennen. Het is geen geheim dat wat je hier leest beoogt om vrije mensen te overreden af te zien van kwaad gedoe jegens anderen. Dit moet toch de voorkeur hebben boven meer politie, meer controle, meer ons hinderend dit en dat. Denk ook aan 6 juni 1944 en lees psalm 119.
       Die geit of het schaap dat Ibrahim offerde zal niet op het vlakke deel van de berg -waar nu de moskee met de gouden koepel staat- verstrikt zijn geraakt doch eerder in de bush op de steile helling waar nu de Klaagmuur is. Welke plek is dan heiliger: waar de mens offerde of waar God het beest gaf? Moderne interpretatie van het gebeuren is dat Abraham moest erkennen niet baas te zijn over zijn zoon. Evenmin zijn dat politieke of religieuze leiders die jeugd willen uitsturen op zelfmoordmissies. Indertijd hoorde in het vuur geworpen, geofferd worden hetgeen aan de godheid toebehoorde. Het liep allemaal goed af ofwel werd de door God geschonken individuele vrijheid bevestigd. In de Oudheid verschafte men de godheid  een stenen of gouden kalf als voetbank gelijk een koning een kroon krijgt. De israelieten zullen niet zo achterlijk geweest zijn om zo'n beeld te aanbidden. De fout is hoogstwaarschijnlijk dat men probeerde God naar zich toe te trekken, te plaatsen waar men Hem wilde hebben. Een mooi voorbeeld van onvolledige context bij verhalingen zijn ook de lofzangen op koning David. Bedoeld werd op koning-David-in-zijn-betere-ogenblikken, want daarbuiten was het vaak geen fris heerschap. Beschouw ook de tekst met de mededeling dat aan de Messias alle macht in de wereld gegeven is. Zelf zegt ie dat zijn rijk niet van deze wereld is. Dit kun je rijmen met het feit dat de huidige beschaving zijn waarden als beste erkent. Behalve door wat egoïstische kapitalisten en helaas nog onnoemelijk vele anderen... ah, wie is niet happig op geld en status? Dus wat de Messias bracht is norm geworden. Hij staat voor deze norm  en deze norm geeft licht in de wereld. Dank zij God natuurlijk en hoe Die zich verder uit via engelen, profeten, in het hoofd gebrachte gedachten, daar bekommeren we ons maar niet teveel om. Dat is terrein voor theologen, dominees, rabbi's, imams. Wel is het kies om te zeggen dat de Messias na drie dagen dood-zijn opgewekt werd door God, dus niet zelf op eigen kracht opgestaan is. En begrijp dat "de andere wang toekeren" niet handelt over je voor rot laten slaan maar de ander een nieuwe kans geven om het dit keer goed te doen. En laat die katholieken maar hun gang gaan met wijn dat in bloed verandert als daaraan medemenselijkheid gekoppeld wordt naar voorbeeld van de Messias.
De Europese Unie heeft art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag van Verdragen. Het luidt: Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Het is ook in Nederland absoluut geldig want internationale verdragen gaan vóór nationale wet- en regelgeving. Dit art 1 valt te beschouwen als een afgezwakte versie van het Tweede Grote Gebod, welk laatste niet een vrijblijvende verklaring maar dwingend is. Te Den Haag saboteren achtereenvolgende kabinetten, parlementen het met medewerking van de Justitie die niet als onafhankelijke macht de Wet, art 1, doet respecteren. In het buitenland heet zulks corrupt zijn. Zo ontstonden problemen met Indie, kreeg W. een standbeeld voor de poort van de amsterdamse universiteit en werden eerder kolonialisme, regentendom, feodaliteit, slavernij en meer gruwelen mogelijk. Art 1 behelst gelijkwaardigheid, derhalve deelname aan beraad en besluit zoals over hoofdzaken via referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. De religieuze geschriften kiezen met de Uittocht uit de piramidale samenleving in Egypte voor echte democratie van gelijkwaardigen. Maar zelfs dominees hebben liever de "vleespotten" en misleiden het volk met monarchie, een systeem van hogeren en lageren, meerderen en minderen. Bij echte democratie met gelijkwaardigheid past alleen de republiek. Merk op dat de nederlandse politici een koning hebben die een pias is, verstoken van macht maar begerig naar status en poen. Zodoende kunnen die politici zelf machtig zijn en alles draaien in hun voordeel. Kalief Haroen al Rasjid daarentegen was een echte "koning", een heerser namens het volk om de mensen te leiden en onrecht aan te pakken. Er moet recht gesproken worden namens het volk en niet past daarbij een portret van een pias in de rechtszaal. Dat is een duidelijke teken dat de rechter niet terug schrikt voor bedrog. Het volk eist begrijpelijke rechtdoening en de Europese Unie garandeert toegang tot de echte rechter zonder dat derden zoals politie met hun lade waarin klachten van rechtzoekenden verdwijnen domineren. De schurkenstreken van de hollandse bobo's zijn niet slechts van de laatste tijd maar af en toe wordt iets nieuws uitgevonden. Zo heeft men thans het pensioenfondsensysteem als geniepige verkapte methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Het volk wil belasting betaald hebben naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving, anders verwatert de boel. De aftrekregeling pensioenpremie, geregeld door regering en parlement -allemaal veelverdieners- doorkruist dit. De beneden-modalen en minima zijn onderhand voor honderden miljarden bestolen. Onder toezien van de rechters die er zelf van profiteren. Heb je in de gaten dat de hoofdstad van Nederland een roversnest is vol belasting ontduikende firma's? Bij opheffing van de pensioenfondsen met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden euro's in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dat wil de meerderheid van het volk als ze mochten kiezen, maar misleiding vindt plaats door krant, televisie en vakbond. Hoera dus voor de uitbuiters en woon je bovenop de aardgasbel dan krijg je daar toch ook profijt van, namelijk Bijstand. Dan zegt de Bijbel dat het heel moeilijk wordt voor een rijk beladen kameel om door het ezelspoortje, naar de vorm genaamd Oog van de Naald, het Paradijs binnen te geraken. Waarom houdt de door mensen aangerichte misère nooit op en komt er van Boven ook allerlei onheil? Dit lijkt noodzakelijk in het kader van onze geestelijke evolutie; de Schepper weet er meer van en op andere planeten verloopt het wellicht heel anders. Wij hebben opdracht om zelf mee te bouwen aan onze ontwikkeling en denk eens aan een grote moskee op het Museumplein in de vorm van een zwarte kubus op pootjes, fraai contrasterend met het groene gras en de witte Badkuip, waar art 1 der Verklaring van de rechten van de mens onderwezen wordt. Zonder respectering daarvan krijg je twist, oorlog en gaan er veel jongemannen dood. De Koran stelt dat de overgeblevenen moeten zorgen dat alle vrouwen als zij willen moeder kunnen worden. Let wel dat er een maximum geldt van 4 en het is heel erg egoïstisch om veel kinderen te hebben in een overbevolkt rakende wereld. Honderd jaar geleden telde Egypte tien miljoen inwoners op een oppervlak van vruchtbare grond gelijk aan Nederland en nu honderd miljoen mensen. Hongersnood dreigt met kolossale sterfte. Dieren worden verdreven uit hun leefgebied of komen zoals in rooms Brabant en op de gereformeerde Veluwe terecht in de bio-industrie. Terwijl toch de Tien Geboden de ezel sabbath gunnen, vrij rondstruinen in een natuurlijke omgeving. Ook in moslimlanden en in Israel is een Partij voor de Dieren dringend nodig, want de Geest van de kippen en de Geest van de varkens klagen steen en been bij God. Iets meer AOW en hoger jeugdloon is al voldoende om de bio-industrie uit te bannen. Het lijkt voorts onontkoombaar om het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Noordpoolstreken, de Himalaya los te koppelen van staten en net als Antarctica ongestoord domein van wilde flora en fauna te doen zijn. Grenslijnen zijn te veranderen in mensenvrije grenszones en bij huis is hoog opgaand geboomte aan te planten ter compensatie van door verhardingen voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde.

Psychologen beschrijven je jonge jaren wel als verkerend in magisch realisme. Met geloof aan Sinterklaas en aan sprookjesfiguren. Daarna komt de tijd dat je moet studeren en onderzoeken. Dit lijkt de een beter te lukken dan de ander, doch in werkelijkheid zijn de metingen daarvan onbetrouwbaar. Realistisch bezien kan een ambachtsman veel verder ontwikkeld zijn dan iemand met een universitair diploma. De wereld van het geestelijke leent zich niet goed voor metingen; misschien heeft iemand wel veel feitjes in zijn hoofd over muziek maar dat zegt nog niets over de beleving. Zo kun je veronderstellen dat aanhangers van de joodse godsdienst al lang achter de christelijke Messias aanlopen, maar daar niet van willen weten. Immers was Jeso (noordnederlandse naamsuitgang in plaats van het soepjurkse latijn) een goede jood die het beste uit de Torah naar voren haalde. Doch helaas botste met lieden die baas wilden spelen en dan lelijk tegen je gaan doen. Was het een europeaan die een onschuldige liet kruisigen? Joden gooien met stenen! In Italie hebben ze heldentenoren; in nederlandse kerken heeft men prachtige liederen over wat de bijbel vertelt, meegezongen door iedereen. Hoewel soms egotrippers op het orgel de gemeentezang  wegdrukken. Ook is er een nieuw liedboek gekomen met heel veel kwezelversjes. Als je die zingt ben je zelf een soort kwezeltje, toch? Als je later terecht komt in een Letterenfaculteit ligt daar een mooie taak om het oude Liedboek te ontketteren van Drie-eenheid. Op het Museumplein is nog ruimte voor een Psalmenhuis, van roestvrij staal en glas inde vorm van naar boven saamgevouwen handen, waar de gemeenschappelijke erfenis gezongen, gemusiceerd wordt op resp. sabbath, zondag en vrijdag. Wie weet de overige dagen gemeenschappelijk. Op een groene-kaas planeet heb je vermoedelijk alleen maar piepende muizen. Het woord van de HERE is niet ver weg, in beeldspraak gezegd: het ligt niet aan de overkant van de zee, maar zal in uw hart geschreven zijn en op uw tong liggen. 't Is toegegeven toch wel een moeilijke zaak, want elke vrijdag, zaterdag, zondag moet het godsdienstige volk nog verder bij- en voorgelicht worden, klaargestoomd voor goede strijd. Daaraan mag jeugd zich vanzelfsprekend niet onttrekken. Wie een slimme school bezocht heeft duidelijke plicht; wie twintig of honderd euro beloning bij verkiezingen wenst te ontvangen voor zijn bestede tijd en moeite vergende orientatie niet minder. Het is alsof God de duivel loslaat op de atheïsten die de Tien Geboden verwerpen, die Thora, Bijbel en Koran maar onzin vinden. Die het allemaal beter menen te weten dan de Schepper en zijn boodschappers. Mohammed die de moslims hun profeet noemen leefde in een wereld van stammenstrijd vol roof en doodslag. Je deed er goed aan om je schat te verbergen achter een sluier. Toch was er redelijk veel bekend in sommige kringen over jodendom en de christelijke leer. Dit rijmt met het op westerse mensen overkomen van de Koran als een verzameling preken. De toenmalige toehoorders wisten al het een en ander dat niet herhaald hoefde te worden. Tussen haakjes wordt hoofdstuk 2 van de Koran gezien als een goede samenvatting van het boek.

Nu wat meer over politieke en maatschappelijke oriëntatie die te baseren is op art 1 der Verklaring van de rechten van de mens. Onthoudt dat wie gemeten aan dit artikel anderen beschouwen of bejegenen als minder jouw vijanden zijn. Zij grijpen kansen om zich omhoog te werken op andermans kosten en tot diens nadeel. Dit vormt een bron van twist, ruzie, revolutie, oorlog, misdrijf. In onze tijd vermenigvuldigt zucht naar geld en status op allerlei verschillende gebieden zich ongehoord groot. Overmatig kapitaal echter kan afgeroomd worden in zeg een twintig jaar richting Schatkist of eco-coco (collectieve, coöperatieve) ondernemingen. Behalve wat door eigen arbeid intussen vermeerderd wordt. Voor boer en kleine ondernemer zijn enkele miljoenen in eigendom voldoende en zo valt er een grens aan te geven. Wij hebben immers het gebod Niet te begeren wat onze naaste toekomt en voor iemand in een renderende monopolie positie moet je niet gaan knipmessen maar de kerel aanpakken. De kapitalisten verleiden ons om ook op zondag te gaan winkelen en hen rijker te maken. Dan hoor je wel een gevulde beurs te hebben en blijft er geen tijd over voor geestelijke aspecten zoals kennis opdoen van de Grote Geboden en Artikelen en niet voor sociale contacten met andere maatschappelijke klassen. Vroeger pompte de kleine kruidenier het ontvangen geld terug in de dorpsgemeenschap. Albert Heyn -door buitenlanders Albert Zwijn genoemd omdat ze buiten de winkel gekomen merken geen bonuskorting te hebben gekregen; ze wisten niets van een bonuskaart- roomt af naar verre rijke beleggers. Dat moeten we niet willen en had je er al op school over gehoord? Hoe pak je dat aan, de middenstand reorganiseren? Daar hoor je ook nog niets over op de universiteiten; daar zingt men bepaald niet psalm 82 in berijming. Grote handelaars willen meer en meer over de Aardbol verslepen en daarbij is een lage brandstofprijs voor hen gunstig. Doch juist niet voor de regionale ondernemer. Wat te denken van bazen op Schiphol die ijzeren dwarsleuningen plaatsen zodat mensen die geen aansluitend vervoer hebben en niet het dure hotel kunnen betalen niet plat kunnen liggen in de nachtelijke uren, een grondrecht toch? Het volk is linkser dan de kamerleden doordat dezen allemaal een ton vangen uit onze Schatkist en hun portemonnee weegt zwaar mee. Telkens komen er in de politieke partijen volhoudende rechtse figuren met netwerken en geld bovendrijven om baas te spelen. Gematigde linkse mensen lijden dan schade. Zo steunden de PvdA bonzen de monarchie toen er sprake was van oplichterij en de Justitie het liet afweten. Deze zaak is nog niet afgesloten. Rutte & Co verloren 37 zetels aan steun; slechts de harde kern van de VVD bestaande uit vermeende meerwaardigen bleef over. In Westerwolde en boven op de aardgasbel waar relatieve armoede heerst stemden de mensen niet op de PVV omdat ze het met rechtse Wilders eens zijn maar uit onvrede. Nou ja, ze krijgen daar toch hun deel. Aan Bijstand. Adviseurs uit Dubai nodig? Zo ook bestaat de aanhang van 50 Plus vooral uit lieden die alleen AOW ontvangen. Kortom ligt een centrum-links kabinet zonder Wilders, Buma en Pechtold voor de hand, maar als we passief blijven gaat rechts weer de lakens uitdelen. Daarom is rouleren zo nuttig, zorgen voor spreiding van zeggenschap en inkomens. Dit moet niet alleen gelden voor presidenten maar ook voor kamerleden, bewindslieden, ambtenaren, professoren en zelfs politieagenten want die zijn bezig af te glijden naar fascisme met 14000 onrechtmatige aan houdingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds. Handhaving van orde moet net als voorheen taak van het volk zijn en jeugd behoeft daartoe militaire vorming, ongeveer zoals ridderzonen vroeger kregen, om hoofd en handen te leren gebruiken. Over deze onderwerpen valt veel te discussieren voordat er het volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. Kan dat in een ruimte van dat grote gebouw op de Dam dat verder dient als actuele bibliotheek? Rijd je graag door een voor het verkeer overbodige en onwenselijke tunnel van twee miljard, de betonbaronnen spekkend, onder de Zuid-As? Of voor die centen liever een sabbathstad in aangenaam klimaat op duizend meter hoogte, per trein te bereiken vanuit Paramaribo en Zanderij? Misschien volksbuitens aan baaien van een heuvelige waterkering tussen Almere en Hoorn met daarachter tot aan Lelystad droog terrein voor groot wild? Het Markermeer is net als het IJselmeer overmatig groot voor vogels en vissen en niet erg plezierig voor zeilers. Als je het laatste stukje van de parkeerplaats op Schiphol naar de incheckbalie met de bus moet kun je net zo goed wat eerder in het openbaar vervoer stappen. Een flauwe bocht met ontwerpsnelheid van tweehonderd kilometer per uur en waarvoor een stuk van tennispark Joy Jaagpad moet wijken lijkt niet erg spitsvondig als veeleer een fraaie boulevard met entree naar de hoofdstad past. Bij 20 meter per seconde heeft een wegvak de grootste capaciteit en bij 5 m/sec is het fietspad veilig; echte wielrenners kunnen goed reageren en mogen daarom best harder. Een metrohalte aan de westzijde van de sluis? Niet als voor een dubbeltje aan benzine 4 personen zich een kilometer vermogen te verplaatsen. Bus en tram gratis bij tien cent opslag voor de brandstof? Wat een gemak! Je houdt dan nog geld over als je minder ijzer in de vorm van een overmatig grote en zware wagen heen en weer sleept. Zet uw oude auto in huiskamer of tuin, dan hoeft u minder op saaie wegen te verkeren.  Als de Noord-Zuidlijn overgedaan wordt aan de NS hoeven veel forensen niet over te stappen. Scheelt tien minuten per dag, een uur per week, een week per jaar, een jaar eerder met AOW. Hierbij dan een semi-Doorloper met lus Bijlmer, aanknoping westelijke tak naar het Centraal station + halte Muiderpoort. Plus een Linksom-Rechtsom tram samengesteld uit de lijnen 5, 16 en 24, heel geschikt voor bezoekers van de hoofdstad die verscheiden adressen af gaan. Het werd nooit onderzocht want het kwam niet uit de eigen koker. Amsterdam kan best trams in Oost-Groningen bestellen, want daar bouwen ze al goede kustvaarders. Scheelt een 40% aan sociale premies en inkomstenbelasting die niet in een buitenlandse schatkist verdwijnen. Tuurlijk mag je verwachten dat voertuigen van gerenommeerde buitenlandse fabrikanten sneller optrekken maar dan vallen passagiers om en bezeren zij zich. Hebzucht drijft naar in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluizen voor grotere kolenschepen.... naar te sluiten kolencentrales. Amsterdam hoeft helemaal niet te groeien, integendeel valt er te krimpen met vermindering van forensisme. Er wonen meer dan honderdduizend migranten die niets aan de hoofdstadfunctie bijdragen. Zou het redelijk zijn om in ruil voor het verblijf van bijna een miljoen Marokkanen in de Benelux die niet hun oude paspoort willen opgeven een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische eilanden te verlangen? Om daar een metropool onder NL wetgeving- anders wil er niemand van ons naar toe- te stichten? Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe grote steden gebouwd worden waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de West-Saharanen. Alle met een groene ring rondom, gedrenkt in afvalwater, voor wilde dieren, tuinbouw, wetenschappelijk onderzoek. Racen op een circuit want de nieuwe steden kunnen autovrij met automatische gondels op vijf meter boven vrij maaiveld. Is het in het belang van gewoon volk dat de Zuid-As uitbreidt? Naar verluidt wordt daar met belastingtrucs 4 x zoveel geld uit arm Afrika gehaald dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Wet gebiedt belasting betalen naar draagkracht maar de president van de Rechtbank Amsterdam bemoeit zich niet zo met het nederlandse rovershol. De voorheen christelijke Vrije Universiteit met "kleine luyden" wil kenniskwartier zijn van de parasitaire Zuid-As. Men wil carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Ze praten er steenkolenengels om hoger te lijken ofschoon de wet onderwijs in het nederlands gebiedt zodat de belastingbetaler in de door hem goed begrepen moedertaal iets terug krijgt. Ze verspillen geld aan nieuwbouw zodat de gezeten dikkonten eens in andere vierkante of rechthoekige kamers en zalen kunnen verblijven. In plaats van te rouleren met bekwame mensen die voor de poort staan. Ze trekken er om groter te worden amerikanen aan die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden in plaats van jeugd uit achterblijvende gebieden zoals West-Papoea, de nieuwe kleine luyden, kansen te bieden. Daarom zijn er plannen een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten in een fraai compact stadje op en in wind kerende heuvels op de hoek van wad en Eems met ook hierheen verplaats vliegveld Eelde pal aan de zuidrand. Te Buitenveldert op den duur dan een islamitische hogeronderwijsinstelling? Met grondslag dat beroemde art 1? Zijn wij blij met moslims omdat de meesten nieuwe goede inbreng leveren? Maar twee nationaliteiten is verkeerd want het bepaalt stemmen in twee landen, dubbel zoveel politiek invloed uitoefenen als autochtonen. Tenzij de laatste er ook iets bij krijgen, bijv. zwitsers staatsburgerschap voor personen met zwart geld. Totdat de EU die zwitsers en die van Monaco en die van Luxemburg en die in Den Haag eens mores leert en forse boete oplegt.

Het verhaal is niet af. Zie het als bijdrage aan meningsvorming en schroom niet betere weergave van de werkelijkheid te bieden. Laat het duidelijk zijn dat we op de rem moeten trappen bij verder neerwaarts gaan in het egoïstische kapitalisme; dat we met terugwerkende kracht moeten corrigeren. Verwerp het NL van uitbuiting, bedrog en oneerlijke Justitie en hijs de blauw-wit-rode vlag van een nieuwe start met art 1 als absolute leidraad. Jongemannen zijn kuddedieren en willen actie. Laat hen dat niet zoeken op tribunes maar zorg voor tanks om gedisciplineerd te ravotten en bouw een vliegdekschip voor hen. Zo worden zij op een betere manier volwassen. R.k-ers geven een hand vlak voor ze de hostie krijgen, bestaande uit slechts een miniem stukje brood  (zo was het oorspronkelijk toch niet de bedoeling?) terwijl de voorganger een flinke slok wijn neemt. Eigenlijk past dit niet -zich daarna haastend om apart biefstuk respectievelijk gehaktbal te nuttigen- omdat handen schudden normaliter gevolgd wordt door nadere kennismaking en een mierengroet, even de neuzen tegen elkaar en verder krioelen, ligt meer voor de hand om in de kerk het grote gemeenschappelijke uit te drukken. De hersens krijgen info via de zintuigen waarbij ogen heel belangrijk zijn. Zie je een gebergte dan neem je eerst de contouren waar en daarna komt invulling met details en kleur. Zie je een stoel dan komt het beeld als het ware op een driedimensionaal actualiteitsschermpje, waar het vergeleken wordt met uit het geheugen gehaalde gegevens en denk je bijv. niet primair aan mooi gelakt hout. Als je naar Ter Apel gaat vergelijk je de reismogelijkheden per auto, trein, bus en kiest het meest gunstige. Zo ontstaat wil. Maar dat actualiteitscentrum heeft vele poortjes waardoor neveninfo binnen sijpelt en ook veel poortwachtertjes die blokkeren. Ben je een Ajax fan dan kunnen deze laatsten geïnstrueerd zijn om alleen negatieve berichten over Feyenoord door te laten. Soortgelijks bij de godsdienst met jihadisme in verkeerde betekenis. Dan moet er van buiten de hersens nieuwe en in de beschaving als beter gewaardeerde info binnen gepompt worden. In casu vooral art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, het Tweede Grote Gebod, over gelijkwaardigheid, hulp en respect voor elkander. Nu zit er in  de geheugencellen soms ook een en ander dat wel binnen kwam maar toen niet bewust, actueel geproefd werd. Indien dit alsnog gebeurt of gezien vanuit religie als "openbaring, geest" arriveert -met de zintuigen even op non actief- dan kan plotseling verhelderend inzicht ontstaan. Als je niet aan God gelooft moet je eens een Jumbo-jet van dichtbij bekijken. Liefst met een grote auto ernaast; dat lijkt wel een speelgoed ding. Denk je nu heus dat zo'n gevaarte kan vliegen? Zelfs de grootste sterkste hijskraan is niet in staat om het in de lucht te krijgen.

          HEER God die Jeso trok omhoog

          in 't Nieuw Verbond der regenboog,

          die Gij spant over al wat leeft;

          dan 't Paradijs ten beste geeft:

          Zend neer Uw eng'len voor de chip

          der reprint als 'k de dood in glip.

                       Laat kiezen mij een lichaam fijn

                       in hemels bad van zonneschijn.

                       Ooit, Majesteit in 't groot heelal

                       Uw wetenschap elk prijzen zal.

Dit stuk staat in het kader van bestrijding van zo ruim mogelijke misdaadbestrijding en daarom gelden er geen auteursrechten.

                  Een links politiek programma,

                                                             nu de kiezers rechtse Rutte plus PvdA verwierpen en ondanks Wilders, Buma, Pechtold, de SGP en meer oligocraten:

1. Uitroeping van de republiek der Nederlanden met grondslag art 1 der Verklaring van de rechten van de mens en dus vervanging van allen die zich daar tegen keerden, inbegrepen alle huidige rechters.

2. Roulatie bij uit de Schatkist betaald krijgen met navolging door het bedrijfsleven.

3. Stichting van een federale unie van autonome deelrepublieken in de Benelux en samen gaan met de Scandinavische staten om goede invloed uit te oefenen in de wereld. Verwelkoming ook van Suriname en mini-staatjes.

4. Herziening van salariëring met gelijk basisloon voor gewerkte uren plus toeslagen en kortingen voor ingebrachte ervaring, kennis/vervuiling.

5. Geleide reductie van privé vermogens tot hoogstens een paar miljoen euro, genoeg voor boer en eenling-ondernemer, om gelijke ontplooiingskansen te stimuleren.

6. Afschaffing van het pensioenfondsensysteem met terugwerkende kracht en verhoging van de gelijkelijk verdelende risico-ongevoelige AOW.

7. Wetgeving tegen afroming zoals door grootgrutters, hotelketens, enz.

8. Openbaar maken van zeggenschap en bezittingen in het bedrijfsleven plus maatregelen richting coöperatie/collectivisering.

9. Onvoorwaardelijk verbod op alle handelingen welke dieren onder controle van de mens kwetsen.

10. Ongestoord domein voor wilde flora en fauna en waartoe staten te verkleinen zijn.


          Voor Amsterdam dan een programma, te behandelen voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, dat deze plaats als hoofdstad onderstreept op cultureel gebied:

a. Het paleis op de Dam wordt bieb plus praat/discussie ruimte.

b. Stop op toename van het aantal inwoners door overheveling van funkties naar autonome deelrepublieken en beëindiging uitbuitingen vanuit de Zuid-As.

c. Idem stop op toename transportactiviteiten met verhoging van de brandstofprijs voor gratis bus, tram, metro; geen rekeningrijden dat in het voordeel van welgestelden uitpakt maar desnoods per persoon een limiet aan kilometers auto.

d. Reconstructie van oude wijken als de Pijp tot stedelijke kernen in hogere bouw met ertussen en rondom volop groen, ook voor dieren.

e. Medewerking aan stichting van een sabbathsstad in Suriname en een NL metropool tegenover de Canarische Eilanden.

Bij dit alles gekozen bestuurders en referenda met passende beloning voor de deelnemers over hoofdzaken. Terwijl gezorgd wordt voor onderwijs op zondagmorgen aangaande geestelijke waarden met daarom beperking van commercie en groepssport op die uren, alsook andere afleiding of hinder. Per slot van rekening hoort ieder zich bekwaam te maken als weldenkend bijdragend mens.


woensdag 10 mei 2017

zes nieuwe rampen

         vulkanisme, migranten, vloedgolf, buitenaardse wezens, radioactieve wolk, burgeroorlog


Scheuring en uitbarsting

                                                 De bodem van de Atlantische oceaan heeft in het midden aangroei uit de diepte van de aardkorst. Maar dit is niet op alle breedten gelijk en zo ontstaat er rotatie van de Britse Eilanden tegen de klok in met verwijding van de Noordzee-slenk. Door de druk uit zuidelijk Engeland komen de Ardennen omhoog. In ons land bestaat de Utrechtse Heuvelrug deels uit een licht gekanteld blok aan de rand van de slenk met een dwarsbreuk langs de oever van de voormalige Zuiderzee. De aardbeving te Roermond hoort in dit tektonisch gebeuren thuis.

Op 19 januari .... terwijl er een dik pak sneeuw lag werden de mensen van Zaandam tot Utrecht opgeschrikt door een aanhoudend zwaar gerommel, dat tegen tien uur 's avonds begon en een half uur later een maximum leek te bereiken. Honden liepen blaffend onrustig door de huizen en koeien loeiden in hun stallen. Toen barstte de Aarde open langs de slenkrand en vurige massa spoot op verschillende plekken omhoog. De hele Bijlmer werd bedolven door een vulkaankegel die de volgende morgen honderden meters hoog bleek te zijn. De lava reikte op enkele plaatsen tot tien kilometer van de spleetzone, met een dikte van soms wel veertig meter alles bedekkend. De volgende weken kwamen er nog kleinere vulkaankegels bij maar een maand later was de activiteit nagenoeg voorbij en aardbevinkjes werden ook niet meer gemeten. Een gebied van tegen de driehonderd vierkante kilometer was totaal onbewoonbaar geraakt voor mens en dier. Het duurde bijna een jaar om afkoeling naar normale temperaturen te krijgen.

        Migratie

                    In juli .... ,terwijl iedereen met vakantie, was verscheen er een grote chinese vloot op de Noordzee. De nederlandse marineschepen kregen opdracht om uit de buurt te blijven. Twee dagen later, in de nanacht, kwamen er honderdduizend boeren-soldaten te voorschijn uit tien grote vrachtschepen die op de stranden gezet werden en er ook drie aanmeerden in Rotterdam. De mannen uit Bangladesh en Pakistan maakten meteen gijzelaars zodat de politie en het leger moesten toezien. Men wilde niet op eigen mensen en zeker niet op gevangen genomen collega's schieten. Natuurlijk konden de JSF's  van de Luchtmacht niets uitrichten en daar het verrassingselement van grote kwaliteit was waren er nagenoeg geen hoge autoriteiten die iets konden organiseren. De fransen sloten de grenzen en eisten dit ook van Belgie. De volgende dag tegen de middag kwam er verklaring van de invallers over de radio. In goed nederlands zij het met een licht accent werd gezegd dat de wadden en het IJselmeer ingepolderd zouden worden met goedkeuring van Peking. Daar was plaats voor tegen de vijf miljoen kleine boeren, maar wel moest Friesland ontruimd worden door de oude bevolking omdat de migranten goede basis nodig hadden voor hun werkzaamheden. Vliegveld Leeuwarden zou meteen gebruikt worden voor de aanvoer van vrouwen en kinderen. Ook werd Nederland een eenmalige vermogensbelasting van tientallen procenten opgelegd ter financiering van de inpoldering, de ontginningen en stichting van moderne steden daar. Mogelijk leek een extra metropool van ongeveer tien miljoen inwoners op Texel en aanpalend op te hogen wad nabij het diepe vaarwater van het Marsdiep. Voor het overige konden de Nederlanders rustig hun gang gaan al zouden zij in de toekomst hun vakantiegeld moeten delen.

        Vloedgolf

                         Grote pech dat de tsunami juist de groninger kust bereikte toen het springtij was. Ergens waar de Noordzee grenst aan de oceaan had de oude slenk nieuwe activiteit ontwikkeld en luttele uren later -het was een mooie zomermiddag in de oogsttijd- werd eerst Rottum van de kaart geveegd alsook heftige schade op de naburige eilanden aangericht met daarna een enorme watermassa die Eems en Dollard niet konden bergen. Tot in Pekela kwam het zoute water en daarmee ook resten van mensen, dieren en dingen. Wel hield de opgespoten heuvelrij het, die aangelegd was om het estuarium te versmallen. Zo ook de terp waarop de nieuwe universiteitsstad Eemsloug op de hoek van wad en Eems gebouwd was, hoewel het vliegveld een laag water over zich heen kreeg. Nederland ging massaal over tot inzameling van geld en oude warme dekens, ofschoon dat eigenlijk niet nodig was sinds het autonome landsdeel de beschikking had over de baten van het rijke aardgasveld.

        Buitenaardse invasie

                                          Oupelepou's worden ze genoemd naar de klanken die de buitenaardse wezens op verschillende toonhoogten en met rekking of kort uitstoten. Geleerden zijn druk bezig met onderzoek naar de betekenis van deze geluiden, die door de meesten van hen beschouwd worden als een soort taal. Ze waren uit de ruimte geland op drie plaatsen, namelijk de meesten dicht bij Uithuizen-Roodeschool, een paar afgedwaalde ruimtejagers in het Lutjeloo van Lowlands en ook een kolossaal schip bovenop de Vaalserberg. De in de polder bij het wad gelande vreemdelingen trokken meteen naar het dorp en vonden daar een automatiek met kroketten welke gulzig verslonden werden. Een oupelepou ziet er uit als een ei van ongeveer anderhalve meter. Na een periode van individueel leven splitsen er jongen af die elk een deel van het geheugen van de ouder meekrijgen. Dit gebeuren is nogal onvoorspelbaar en in hun vliegende schotel, want daar lijkt het moederschip van de Oupelou's op, hebben ze speciale ruimtes voor een en ander. Dat wel enige rust vergt zodat communicatie met de buitenwereld en soortgenoten even stopt. Die oupelou's hebben een silicium stofwisseling; de genuttigde kroketten ervoeren zij niet als voedzaam maar als een soort drug die euforie opwekt. Geen wonder dan dat spelende kinderen in de buurt van de automatiek gegrepen en verslonden werden. De veldwachter schoot toen op hen maar de kogels passeerden het lichaam van de buitenaardse wezens zonder blijvende schade; althans was men gauw weer de oude dank zij een regeneratie mechanisme. Ook hazen en katten moesten er aan geloven. De omgeving van de landingsplekken is tot twintig kilometer ver ontruimd. Verkennende drones laten zien dat de oupelou's zich tegoed doen aan de zeeklei, maar welke mineralen zij daaruit opnemen is nog onduidelijk. Ook wordt gemeld dat vette klei ingeladen wordt en dit geeft hoop op spoedig vertrek van de binnendringers, onbekend van waar afkomstig uit het reusachtig grote heelal.

        Radioactiviteit

                                        De meteorologen vonden het best spannend: Zou de zwaar radioactieve wolk uit zuidelijk Engeland Nederland bereiken of won het hogedrukgebied in Midden-Europa terrein, de westelijke stroming van de hollandse kust afduwend. Sommigen waren in de televisie-journaals erg pessimistisch en achtten kans op volledige bedekking door de wolk tot minstens aan de oostgrens met veel verontreinigende regen. Het bleek evenwel mee te vallen: Slechts Den Haag en omgeving tot en met Leiden werden getroffen door de dodelijke radioactiviteit. Niet direct legde men het loodje maar binnen een paar dagen tot een week was het wel gebeurd. Buiten deze zone op plaatsen waar verstrooide buien vielen hadden de mensen nog enkele jaren te gaan, zij het steeds zwakker en zieker wordend. Daarover bestond redelijk besef en in het Groene Hart vluchtte men de spoortunnel van de hogesnelheidslijn in om beschutting te vinden. Maar een Thalys met een niet gewaarschuwde machinist verpulverde ten noorden van Rotterdam een mensenmassa en de angstige passagiers zochten toen de trein tot stilstand was gekomen een heenkomen door de ontsnappingspoortjes. Ze kwamen in weiland terecht en raakten kletsnat van de besmette regen en kregen ook nog stieren achter zich aan. Sommige ministers van het kabinet in Den Haag werden niet meer toegelaten tot de centrale schuilkelder omdat zij van huis komend onderweg al te grote dosis hadden opgelopen. Het kernkabinet wist niet wat te doen totdat de staatssecretaris van Justitie opmerkte: Het is nu ondertussen al te laat om de inwoners van Den Haag te evacueren, laat staan waarschuwen als ze thuis nog van niets weten en alleen maar door de ramen een plensbui zien. Zou het niet beter zijn dat wij er maar het zwijgen toe doen, uit de schuilkelder vertrekken naar een veilig oord in het noorden of zuiden en daar beleid gaan voeren in een land met een paar miljoen inwoners minder en idem kleiner bewoonbaar oppervlak?

        Burgeroorlog

                                     Het recht van de sterkste of slimste moet allen ten goede komen, daar zijn de meeste kapitalisten het wel over eens. Niet iedereen is in staat om voor zichzelf te zorgen en op grote schaal zijn werknemers doorgaans niet capabel om economische vooruitgang te bevorderen; men denkt niet voorbij eigen inspanning. Kortom hebben slechts weinigen echt leiderscapaciteiten. Die aangewend om werk en welvaart voor de massa te bevorderen mag daar best een flinke beloning tegenover staan. Met ook de inzet van eigen kapitaal er bij zijn verschillende personen dan in staat om miljardair te worden. Dat is niet vies want hun geld is motor voor de maatschappij, al menen communisten, socialisten, liberalen en zelfs op religie gefundeerde partijen dat hun programma's de wereld veel beter vooruit helpen. Laat ons niet lachen om zulke domme praat. Zo ging het er aan toe op conferenties van de rijken, die genoeg van elkaar vernemen hoe nog meer buit binnen te halen. Niets echter blijft op den duur verborgen voor lieden die willen weten welke snode plannen er gesmeed werden door een groep van waarschijnlijk slechts een handvol multi-miljardairs, elk tenminste goed voor 25 plus negen nullen. Vraag niet hoe maar weet dat zij supermachines lieten ontwikkelen die vechtrobots produceren in elk gewenst aantal. Zo werd de politie overgenomen door deze dingen die namens de kapitalisten taak kregen om het gewone volk, jawel onder de duim te houden. Dank zij de welvaart had ieder eigenlijk wel genoeg en daarom kwamen er aanvankelijk weinig protesten, ook niet toen steeds duidelijker beseft werd dat het merendeel van de opbrengsten der Aarde nagenoeg geheel terecht komt bij de heersende klasse, die ook in het bezit is van de media om alles goed te praten. Tenslotte barstte niettemin de bom en brandde na enige kleine en grote incidenten de strijd los. De reusachtige robotmachines behielden eenvoudig genoeg aanvankelijk de overhand, maar er kwam een kleefchip op de markt. Bij duizenden in een granaat afgeschoten werden zowel straaljagers als vechtmachines in een wolk van minieme chips gehuld en als zo'n chipje het ding raakte stuurde het een vernietigende raket aan. Al met al werd er enorm veel energie verspild terwijl toch goede wet de kapitalisten ook in het gareel had kunnen brengen. Had men niet al duizenden jaren het Tweede Grote Gebod?


dinsdag 25 april 2017

een Einstein-Yanchilin model?

                          24 april MMXVII

Energie is in hoeveelheid gelijk aan het product van massa en lichtsnelheid, zo formuleerde Einstein het. Bij verklaring van de 1919 meting werd evenwel verzuimd in rekening te brengen dat potentiaal inwisselbaar is voor interne energie volgens deze formule, zodat er geen bewijs van de algemene relativiteitstheorie uit resulteert. De Russische wetenschapper Vasily Yanchilin bracht een zwaartekrachtstheorie overeenstemmend met de kwantummechanica in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003). Daaraan gemeten is die a.r.t. verouderd en onjuist. De speciale relativiteitstheorie blijft evenwel geldig onder aanname van gelijke lichtsnelheid voor alle bewegende waarnemers op een bepaalde plek en een bepaalde tijd. Met de uitdijing van het heelal verandert dit. Aan de opschuivende rand ervan daalt c tot nul terwijl die in het verleden zeer veel groter was. Dit vergt herziening van de supernova standaard Ia met als gevolg dat versnelde uitdijing verdwijnt. In de nieuwe theorie blijft restmassa niet constant: Deeltjes in een gesloten systeem trekken elkaar aan maar het impulsmoment blijft ongewijzigd zodat de massa af moet nemen. In de energieformule van Einstein was rond de Big Bang c dan zeer groot terwijl er ontwikkeling gaande is naar toenemende massa. Yanchilin omschrijft de toestand aan de grens van het heelal als puur kwantummechanisch: alles raakt onbepaald, verliest richting en snelheid. Dit strookt met het Mach principe, zo opgevat dat massa de Heisenberg onzekerheid vermindert indien aan die grens ook E nul wordt.

Waar bleef dan die toenemende massa? Straling heeft een massa-equivalent. "Oud" licht raakt langzamerhand een beetje verstrooid en is dan niet krachtig genoeg meer om nog met iets te reageren. Tenzij de golven weer geconcentreerd worden door een lens. Maar de energie van de fotonen kan niet verloren gaan en vandaar de hypothese dat er overgang is naar donkere massa. Deze is onderhevig aan zwaartekracht en kan zeer geconcentreerd raken in het centrum van sterrenstelsels. Wellicht ook enigszins rond planeten, net als satelieten, met plaatselijk verhoging van de zwaartekrachtspotentiaal die atoomklokken in de ruimte boven de Aarde sneller zou doen tikken. Gewone massa wordt in de foute a.r.t. wel verklaard met Higgs deeltjes. Op de Maan is gewicht anders dan op Aarde maar massa is hetzelfde. Dat lijkt minder goed verklaarbaar met Higgs-ieten en past beter in een Einstein-Yanchilin model. Yanchilin's theorie verklaart gravitatie als een puur kwantummechanisch gebeuren: In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen volgens hypothese van reductie der Heisenberg onzekerheid door massa er minder kwantummechanische overgangen zijn naar de verste helft dan verspringingen in omgekeerde richting. Het resultaat is verplaatsing van het deeltje naar die externe massa toe. Bij afwezigheid van de laatste lijkt er evenwicht te zijn en wordt massa niet "gevoeld".

Zou licht bestaan uit eenzijdige kwantummechanische verspringingen? Die omzetting van oud licht in donkere massa, telkens waar c aan de opschuivende rand van het heelal tot nul daalde, behelst dan overgang naar een "heen en weer", het massa aspect van de kwantummechanische verschijnselen. Bij de Big Bang -overigens niet uit een punt voortkomend want een punt is een wiskundig begrip en bestaat in de natuurkunde niet omdat het geen afmetingen heeft- was het eenrichtingsverkeer zeer dominerend met supersnelle c (inflatie is niet nodig) terwijl in dit schema aan de rand van het heelal dat soort eenzijdige kwantummechanische verspringingen ophoudt. Yanchilin stelt op grond van kwantitatieve gegevens de hypothese dat er relatie bestaat tussen lichtsnelheid, de voortplantingssnelheid van electro-magnetische golven (dat Einstein die een eeuw geleden als constant aannam was slechts zijn tijdelijke werkhypothese) en de potentiaal van de totale massa van het heelal. Zo kwam hij tot zijn kwalitatief onderbouwde zwaartekrachtstheorie waar Newton en Einstein niet meer dan kwantitatieve beschrijvingen wisten te leveren en niet het werkelijke karakter vermochten te ontdekken.

Wat is dergelijke potentiaal en hoe verbreidt deze zich door lege ruimte? Alle ruimte van het universum is meer of minder gevuld met straling; nergens bestaat er absoluut vacuüm en potentiaal zou gedragen kunnen worden door die radiatieverschijnselen. De Olbers paradox is mogelijk verklaarbaar met het voorgaande over omzetting van oud diffuus wordende lichtgolven in donkere massa. Misschien is nadere analyse van potentiaal te zoeken bij non-locality. Tot zover het aanstippen van een model met grote inbreng van Einstein en Yanchilin. Verder onderzoek is redelijk dringend omdat het amerikaanse NIST bezig is de constante van Planck te laten gelden als bepalend voor de kilogram. Yanchilin komt tot de conclusie dat de Planck verandert en wel omgekeerd aan c, zodat deze voor het beoogde doel niet bruikbaar is. In zijn boek leidt de Russische wetenschapper uit de golftheorie een betere formule af voor het astronomisch interval. Daaruit blijkt dat zwarte gaten niet kunnen bestaan, negatieve energie als fantasie aan te merken valt, enz. Op pagina 192 staat een interessante samenvatting waarin onder meer specialisten in logica zich kunnen verdiepen alsook wiskundigen want het limietbegrip lijkt in de a.r.t. opgerekt te zijn. Zie onderstaande site voor meer maar beter is het boek lezen en zo mogelijk commentaar te geven, uiteraard in het nederlands, want de belastingbetaler betaalt en heeft er recht op om iets terug te krijgen dat de horizon verruimt. Een roman in het engels lezen lukt al niet bij 95% van de landgenoten.

Als je naar Nieuw Zeeland reist is het geest die in beweging zet. Zo ook valt het Scheppende in de wetenschap, de Eerste Oorzaak dus, te zien als buiten het stoffelijke aanwezig te zijn. Maar vanwege de intelligentie niet een beperkt Het doch als Hij of Zij met keuzevrijheid. Sedert er machines en computers bestaan ook niet meer slechts naar des mensens beeld te denken. Onbekend dus, maar Beweger, toen, nu, toekomstig. In een baksteen mogen atomen wel redelijk op hetzelfde plekje blijven zitten maar het krioelt er van electronen. Of van "golven". Met electronen ontzettend veel ruimte overlatend doch golven die vullen. Dan is het gemakkelijk genoeg voor engeltjes om bij je dood even een chip te maken voor een latere 3D reprint. Dan is het moeilijker om te begrijpen hoe water in wijn veranderd werd, de moleculen veranderden en denk liever aan onzichtbare geesten die de boel even overhevelden. De voorheen christelijke Vrije Universiteit is los van God en van kleine luyden; de professoren geloven er aan de algemene relativiteitstheorie en praten - tegen de wet in die in het onderwijs de moedertaal gebiedt- er engels om hoger te lijken. Ze schotelen de toevertrouwde studenten zwarte gaten, inflatie, een cosmologische constante en zelfs negatieve energie voor, allemaal fantasie van napraters. Op de Universiteit van Amsterdam niet anders met eveneens accent op carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden, superieur zijn. Op het Sciencepark is ruimte voor een zondagsfaculteit in een fraai gebouw onder een dak als twee handen met gespreide vingers ruimte biedend voor reflectie.

                       

voedselbank vs autonomie

mini straattheater                                                                 

                                                      

          verlooft Jesse Klaver zich met VVD-knarren?

Een piepklein oud caravannetje, beschikbaar uit stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde, staat op het Binnenhof te Den Haag met daarin en rondom boze lieden uit Westerwolde (provincie Groningen).

Ze roepen tegen het publiek (een rondje boven of - voor een medeklinker staat voor een halfvokaal), om de beurt:

Wi van Westerwòle in Gru-n hebm wel PVV stemd, mor dat was oet onvree.

Wi zitn zowat boo-m op aardgasbèle en bi-n toch aarm.

Moutn wi adviseurs oet Dubai hoaln?

Wilders krigt n ton oet Schatkist. Dei is toch nait onz man, hai heurt meer bi VVD.

Ki-n wi terecht bi Gruin Links?

Dat waarn vrouger ja communistn.

Ook pacifistn.

Wel gaud socioal.

Gain kapitalistn, gain schatrieke lu zoals bi VVD.

Woar Jesse Kloaver mooi weer mit speult?

Wi wiln gain monarchie mor de Republiek! Mit elkenaine gliekwoardig.

Zo is't.

Net as bi voetbaln in 'n elftal, al ki-n sommign meer as 'n anner.

Een acteur het hoofd schuddend: Gruin Links ís nait zo gruin mit 'n overbodige laange tunnel onder Sud-As in Amsterdam veur twei miljard euro en 'n poar honderd miljoen winst veur duutse aannemer.

Wi ki-n dei miljardn beter zulf holn. In 'n autonoom landsdeel.

Autonoom?

Joa, links betaiknt zoveul meuglijk autonoom; nait de hoge heern boas loatn speuln.

Gruin links liekt mi nait zo links mit 'n minister Kloaver op schoot bi Rutte, loopjong van kapitalistn.

Een paar acteurs tonen hun opgestoken duim maar halen die gauw terug: Wi steekn doe-m nait omhoog veur zo'n kerel as hai zwatte (zwarte) kraai-n ofpakn gunt en doeoe-m (duiven, lange vokaal) niks in reekn het.

Alle acteurs tegen het publiek: Wat vindn Ie, minskn? Mout Gruin Links in Twaide Koamer Jesse Kloaver wegstuurn?

Een acteur: Rutte verloor zeumdartig zetels aan steun. Allennig harde kern van rieke lu en boo-m modaal blift over.

Een volgende acteur: Plus Pechtold en Buma en Wilders.

Dei vangn ook aalmoal honderddoezend euro oet ònz Schatkist.

Kin toch wel wat minder.

Wat meer gliek!

Zo denkt achterban dr vast ook over.

Jongste acteur: Mor den is 'n centrum-links kabinet.....

Oudste acteur: Joa mien jong, da's beste; den lu van Vieftig Plus hebm maist allunnig AOW, bi-n ook nait rechts en soa-m mit.....

Wel (wie) 'n vet pensjoen het stemt rechts.

Pensjoen systeem deugt nait. Is stiekum overheveln van geld oet zakn van minsk dei nait veul verdai-n noar lu dei al genog hebm.

Hau mainst doe?

Belasting betoaln noar draagkracht wordt omzeild mit aftrek pensjoenpremie.

Marsmannetjes zeln Schatkist wel aanvuln.

Doe waist wel beter. As pensjoenfondsn ophee-m wordn mit terugwerkende kracht ko-m der honderdn miljardn in Schatkiste; verdwient staatsschuld en kriegn Ie -hij richt zich tot de oudste persoon- honderdn euro's meer in moand aan AOW.

Wait Gruin Links in Twaide Koamer dat?

As ze 't nait wozn ki-n ze 't nau heurn van ons.

As ze nait lustern den weg mit heur.

Ze zingen, rappend:

              Veur aal dairn wiln wi gruin kloaver

              mor VVD bezet riek' toafel

              Dei deedn ja hail nait zaai-n

              wiln wel veur zok aals maai-n

Een luide stem uit een luidspreker vanaf een Binnenhof gebouw:

Voor demonstraties is toestemming vereist. U wordt verzocht zich te verwijderen.

De acteurs kijken elkaar ietwat verbijsterd en besluiteloos aan met bijpassende gebaren.

Na enige ogenblikken stilte vervolgt de stem:

Bovendien vertegenwoordigt u maar een heel klein percentage van de bevolking. Groningen-Drente heeft nog geen miljoen inwoners. De meerderheid beslist en u bent slechts een heel kleine minderheid.

Eerste acteur: Hebm Ie dat heurd?

Tweede acteur (enz.): Zai wiln ons kwiet.

Zai wiln wel ons aardgas.

Da's nait van ons mor van aal minskn in 't laand soa-m.

Hou kin den dat aandeelholders van Shell en Esso maiste van opbrengst kriegn?

Dat liekt mi nait hailmoal woar. As-toe vief of tien joar van Bijstand krigst is dat 'n hail bult geld.

Vergeet nait voedselpakketn.

Er is geroezemoes bij de acteurs.

Eentje van hen stapt naar voren en tegen het publiek terwijl de anderen luisteren:

Er bestaat een geheim herenakkoord waarmee de aandeelhouders gespekt worden; let wel gespekt bovenop het goede inkomen dat zij al hebben; een inkomen uit andere bronnen dat niet gering is want anders zouden ze geen aandeelhouder geworden kunnen zijn.

Wi moutn oetzuikn wat dat heernakkoord is en woar opbrengst van gas noar tou gait.

Doarvan blift lang nait genog op stee woar 't gas zit.

Ie hebm toch heurd dat wi 'n minderheid bi-n. Heern verteln ons vast niks.

As wi autonoom wordn kin wi zulf aals regeln.

Vloamingn bi-n ook autonoom.

En Luxemburgers; Gru-n Drente is twai moal zo groot as Luxemburg.

As autonoom gewestn in Benelux 'n Unie vurm....

Wat daun wi hier nog bi 'n parlement dat ons kolonialiseert net as vrouger Indie.

As wi autonoom wordn ki-n wi ook nei universiteit oprichtn mit 'n socioal programma.

Mit art aine van Verkloarn van rechten van de mens as grondslag.

Woarom dat artikel?

Dat is grondslag van Verdroagn van Europese Unie en verdroagn goan veur nationale wetgeving. Artikel aine is hier absoluut geldig mor wordt saboteerd deur regeern, parlement en justitie.

Vertel ons wat er stait in dat artikel aine.

"Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten".

Dat betaiknt mitproatn en medezeggenschap hebm. In 'n republiek.

Mitproatn en medezeggenschap hebm as bi referendum?

Wis en woar.

Mor den ki-n wi ja 'n referendum holn over 'n autonoom republikeinse landsdeel Groningen-Drente.

Allen appaludiseren.

De acteurs roepen elkaar toe: Tau, Fibo Mien Jong, tau Haijold Mien Jong, tau Grietje Mien Wicht, tau Hinderk Mien Jong enz. op noar Azn en Stad Gru-n. Alle acteurs stappen in een grote oude auto en in het caravannetje; uit de ramen hangend en zwaaiend naar het publiek vertrekken ze.

                   

             


woensdag 12 april 2017

te vroege tennisles?

Een heel jong kind heeft nog geen goed ontwikkelde fosfaataccu: het energiesysteem met adenosine trifosfaat, dat je nodig hebt om te sprinten, moet grotendeels nog op gang komen. Wel kan het kind de hele dag bezig zijn, maar ten opzichte van oudere jeugd en volwassenen zijn de armen relatief nog niet sterk en de lichaamsproporties verschillen eveneens zoals goed te zien is aan het hoofd. Vandaar dat het beter is om met jonge kinderen naar het park te gaan en daar met allerlei ballen te werpen en te vangen, al rollend ook in het zachte gras, dan op de tennisbaan gestuurd te worden. Psychisch zit het kind nog in een speelfase en pas later komt er optimum om speciale technieken, zoals bij tennis vereist, aan te leren. Met ballen van verschillende grootte en zwaarte spelen in dat park stimuleert ondertussen wel de werptechniek en de krachtsontplooiing, heel belangrijk later voor de service. Laat dat voor een klein kind onhandige racket vooreerst maar achterwege. Bij tennis staat prestatie erg op de voorgrond en is winnen heel belangrijk. Maar zo hoort het jonge kind niet opgevoed te worden. Teveel accent op baas boven baas werkt waarschijnlijk in de hand dat later de jonge volwassene meer of minder onbewust verzuimt om op tal van terreinen werkelijke gelijkwaardigheid te accepteren.

Doch de tennisschool wil omzet en de tennisbond meer leden; zij krijgen ouders met dollartekens in hun ogen mee. Een tennisles duurt vijftig minuten, want de leraar wil een uur aan de slag en zo wat verdienen. De leerling echter kan niet meer dan tien minuten nieuwe stof opnemen en de rest van de tijd is het herhalen. Dat kan ook prima na enige uitleg met een medeleerling. Pas in de regionen van de tennistop is er echt zeer precies trainen nodig en daar komen ook de fysiotherapeut, de mentale begeleider, de looptechnicus om de hoek kijken. Samenvattend let een ondeskundige en onbekwame Bond niet goed op en wordt er lestijd verspild, krijgen kleintjes haast met dwang een slaginstrument in de hand geduwd terwijl zij daar nog niet aan toe zijn.

Zou het wel in orde zijn op school, waar de kinderen van maandag tot en met vrijdag vele uren vastzitten? Je leert prettiger en vlotter als je interesse hebt voor het onderwerp. Daarbij hoeft men zich niet te beperken tot het aanhoren van één leraar, want andere mensen hebben ook kennis en verscheidenen van hen zijn in staat om die over te dragen. Zij het dat hiertoe dikwijls enige aandrang nodig is, behalve thuis. Voorts zijn er het Internet, de televisie en de radio die veel beter benut kunnen worden, ook voor verbreding van kennis buiten de schoolvakken alsmede op latere leeftijd. Daarom is het geraden op te staan, er op uit te gaan om te verkennen, zo mogelijk eens meedraaien op een boerderij en noem maar op. Misschien minder langdurig vakken vullen bij Albert Heyn doordat pa en ma voldoende te besteden krijgen en je van het nodige minimum aan zakgeld weten te voorzien. Als we een linkse regering krijgen nadat het rechtse kabinet Rutte 37 zetels verloor valt salariering te herzien van beloning naar vermeende rang en stand naar een gelijk bedrag voor gewerkte uren plus toeslag voor inbreng van scholing en ervaring minus aftrek bij schadende activiteiten. Dit leidt tot opwaardering van ambachtelijke beroepen en moet remmen de drang naar carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden.

Dat nu juist staat thans op de voorgrond, zelfs bij de voorheen christelijke Vrije Universiteit die los is van God en Zijn gebod: "respecteer en help de ander want hij is als uzelf". Ze praten daar engels om hoger te lijken, maar 95% van de nederlanders kan niet vlot een roman in die taal lezen en wordt door het nota bene bij wet verboden onderwijs in een vreemde taal op achterstand gezet. Ook het universitair onderricht wordt door de gewone man middels belastingheffing betaald en hij heeft onvoorwaardelijk recht op resultaten in begrijpelijke, in zijn eigen taal. Maar de geniepige professoren zwijgen er ten eerste over dat zij overmatig betaald worden in een onrechtmatig voor het leven beschermde positie terwijl ze bekwame lieden op de stoep voor een gesloten deur laten staan, niet willen rouleren om de samenleving met meer inbreng vooruit te helpen, zo puur egoïsme laten domineren. In de tweede plaats maken zij de uit belastinggeld betaalde wetenschappelijke bibliotheken deels ontoegankelijk voor anderen dan het eigen kringetje door gedeeltelijke afsluiting van het Internet. Planken volstaan allang niet meer en dat het grote gebouw op de Dam een prima actuele bieb plus discussieruimten zou kunnen bevatten komt liever niet in hun hoofden op. Want zij kiezen voor bevoordeling van een elite. En om sterker te staan met grotere aantallen laten zij amerikanen toe die niet op eigen topuniversiteiten werden toegelaten. In plaats van plek te bieden aan leergierige jongeren uit streken en landen waar je niet goed aan de bak vermag te komen zoals Westpapoea en die niet opzien tegen even nederlands leren. Dit laatste zal tevens verrijking van onze taal meebrengen naast verruiming van het jargon, zo noodzakelijk voor goed begrip in een hoogontwikkelde taal.

De beste te nemen maatregel in deze situatie is het onmiddelijk en op staande voet wegsturen van de leiding van universiteiten die niet de wet respecteren welke onderwijs in het nederlands voor de nederlandse bevolking  gebiedt, niet voor een elite met verkeerde buitenlandse aanvulling. Voor deze laatste is een overgangsperiode van twee jaar  voldoende  om daarna elders verder te studeren of het nederlands te leren beheersen.

Kennisoverdracht moet ook omvatten hoe je het eigen lichaam verzorgt en bijv. obesitas vermijdt. Daaraan schort het vaak al op de basisschool. Eveneens is onderricht geboden in het toepassen van hulpvaardigheid, zowel medisch als sociaal/psychisch en als dit ontbreekt krijg je moslimleerlingen die niets van Anne Frank willen weten.

            

maandag 10 april 2017

knoeiende hollandse Justitie

Hier hoe de toonaangevende Rechtbank te Amsterdam samen met het Gerechtshof aldaar de Wet onder tafel vegen als dat te pas komt. Dus de bezem door die Justitie, want eerlijke goede rechtspraak met werkelijke respectering van het beginsel verwoord in art 1 der Verklaring van de rechten van de mens lijkt redelijk haalbaar. Wel is het ter zake uitermate slechte onderwijs waarschijnlijk eerst te verbeteren want de "zittenden" zijn doorgaans stijfkoppen die beter willen weten dan de Wet, niet schromend om jeugd en volk te misleiden, want daar zelf baat bij menend te hebben. Begin eens te beseffen dat de gelijkwaardigheid van art 1 automatisch recht op allerlei vrijheden inhoudt en die hoef je dan niet apart te herhalen. Dat kun je bijvoorbeeld verduidelijken op radio 1 na 22 uur in plaats van zeuren over een recreatiesport en 52 keer in een jaar herhalen, desnoods slechts vijf minuten van dat uur!

                       verzameling bedriegerijen

Stel u eens voor dat een bedrijf beweert alle klanten gelijk te behandelen maar stiekum afspraken heeft om lieden die tot de eigen maatschappelijke klasse van de directie behoren forse kortingen te geven. Dat is precies wat "Den Haag" doet middels belastingaftrek voor rijke en middenklasse bij hypotheekrente en pensioenpremie. De Marsbewoners moeten dan compenseren. Kortom gedoogt valse Justitie dat via "regelingen", die het door het volk algemeen gewilde belasting betalen naar draagkracht torpederen, de welgestelden er op vooruit gaan ten koste van beneden-modaal. Deze laatsten begrijpen vaak niet hoe zij bedonderd worden, inbegrepen door goed gesalarieerde vakbondsleiders. Achter de Groene Tafel blijkt men art 1 van de NL grondwet niet te lezen. Ze willen daar dat eenvoudig niet, zo zal de conclusie zijn van een eerlijke buitenlandse rechtbank en waarop veroordeling volgt.

                           Wie wil er een markt waarop je niet kunt krijgen voor dezelfde prijs die anderen betalen? Het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig, dat een eind moest maken aan dumping in de kolen- en staalsector, heeft als strekking dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende bepalingen zijn niet toegestaan in een open, eerlijke markt. Maar de NL Justitie laat de NS ongemoeid knoeien met verschillende prijzen voor precies dezelfde vervoersprestaties op precies dezelfde tijdstippen; maakt die onder meer afhankelijk van leeftijd (het gaat hier niet over inschikkelijke kinderen die bij drukte op een leuning willen zitten), relaties, een omweg via de Hema of Blokker, terwijl zulks niets te maken heeft met de totstandkoming van het vervoersaanbod. In een beschaafd land heeft normaliter ieder voldoende inkomen om niet afhankelijk te zijn van subsidies of andere begunstigingen. Dergelijke houding van de rechters getuigt van wat men in het buitenland een soort corruptie noemt, de wet terzijde schuiven om bevriende relaties meer inkomsten te laten genereren. Ook de KLM dumpt af en toe, net als de Lufthansa, benadeelt andere wel eerlijke maatschappijen, door stellen voor half geld mee te nemen, terwijl de alleengaande de volle prijs moet betalen of thuisblijven. Albert Heyn, voor buitenlanders Albert Zwijn omdat zij buiten de winkel gekomen merken geen bonuskorting te hebben ontvangen; ze wisten niets van een bonuskaart, knoeit eveneens.

          Corrupt is ook het de hand houden door Justitie boven het hoofd van B & W van Amsterdam die valse administratie voeren bij de Burgerlijke Stand; met, om aan schadevergoeding te ontkomen na veroordeling van het Gemeentebestuur door de Raad van State, liegen dat er geëmigreerd is naar Verwegistan. Nauwkeurige goede registratie wordt door de wet uitdrukkelijk geëist en is nodig om geen misstanden te krijgen. Denk maar eens aan het insluiten van een niet geregistreerd persoon in eeen privé woning. Afgewezen asielzoekers horen niet op straat, zonder geld en genoodzaakt tot stelen, mogen als medemensen zonder strafblad niet opgesloten worden en verdienen respectvolle behandeling, bijv. opvang in een gebied met onderdak, "vrije uitloop", voedsel en scholing; alles karig zodat zij toch genegen zullen zijn om mee te werken aan remigratie.

          Het is niet de rechter die bepaalt hoe het hoort maar de wet, doch kennelijk trekken de rechters zich daar niets van aan als dat niet in hun kraam te pas komt. Als onafhankelijke macht moet de Justitie zelf optreden en niet afwachten. Omdat hieraan niet voldaan wordt moeten de huidige rechters de laan uitgestuurd worden en plaats maken voor wel eerlijke en bekwame personen. Die zullen ook controle moeten organiseren ten aanzien van halve corruptie, zoals het verspillen van gemeenschapsgeld aan onnodig extra asfalt in het Amsterdamse Bos, overbodige ondertunneling van de Zuid-As-verkeersaders te Amsterdam om betonbaronnen te spekken, het voortrekken van medewerkers boven nieuwkomers bij de overheid. Werkelijke neutraliteit van de overheid behelst roulatie en waardoor betere verdeling van macht ontstaat. De Tien Geboden formuleerden al drieduizend jaar geleden dat de ezel recht heeft op sabbath, dat een dier recht heeft op ontspannen rondscharrelen in een natuurlijke omgeving, zo heet dat tegenwoordig. Dat de hoek van de akker, de opbrengst ervan voor de vreemdeling is en nu ook voor de duif etc.. Dat zeg maar het voor vogels en vissen overmatig grote Marker- en IJselmeergebied deels droog te maken valt voor ruimte behoevend groot wild. Hoe achterlijk zijn hieraan gemeten de nederlandse rechtskundigen!
           Deze maand mogen turken met twee paspoorten stemmen nadat zij dit ook al in maart deden. Zij hebben ergo het dubbele aan politieke invloed; moeten gewone autochtone nederlanders dat accepteren? Het is tegen de Grondwet, want heeft discriminerend karakter. Justitie knoeit door niet te corrigeren.

Ons land is lid van de EU en daar hebben internationale Verdragen art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag. Dit art valt te beschouwen als een verzwakte versie van het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf. Zulke verdragen gaan voor nationale wetgeving doch de NL rechters trekken zich niets van art 1 aan en bevorderen de piramidale maatschappij in plaats van normaal en eerlijk op te komen voor gelijkwaardigheid. Dat toch maatgevend is in christelijke en humanistische traditie, waar ene Buma niet thuishoort. "Gewone" mensen moeten niet alleen protesteren door op de PVV te stemmen, door Rutte & Co met verlies van 37 zetels op te zadelen en af te wijzen, maar ook wakker worden nu diezelfde in de ogen van de meerderheid van het volk kwaaie figuren weer een rechts kabinet willen vormen. Daarmee bezig zijn met nota bene steun van GROENe verLINKSers, terwijl toch de andersgezinden in D66 zonder Pechtold, in het CDA zonder de monarchist Buma, zonder deze piramidalen waartoe overigens ook Wilders te rekenen valt, met Christen Unie, SP, de ontevreden PVV-ers, de partij voor de Dieren, de tot zuinigheid gedwongen achterban van 50 PLUS en de echte groen linksen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben en kunnen rekenen op positieve uitslagen van referenda over gelijkwaardigheidspolitiek in een passende republiek. Als de door God gezonden goede wonderen verrichtende Heer op Palmpasen veel bijval kreeg is het waarschijnlijk zo gelopen dat vijf dagen later een joodse elite een kleine meute optrommelde om hun piramide in stand te houden met het opleggen van doodstraf door een europeaan. Vier jaar geleden hadden we het verraad van de PvdA-bonzen en nu dat van een rechts kabinet zoekende eerzuchtige leiders die elk een ton uit de Schatkist pakken, niet genegen zijn tot rouleren zoals het behoort om ieder kans te geven op bijdrage aan de samenleving. Waarom leunt de rechter met vet salaris en prima pensioen achterover bij zulke bedriegerij? Heeft de onafhankelijke macht geen taak om plichtsgetrouw helderheid te verschaffen?

          In Europa geldt toegang tot de rechter maar te lande wordt dat dikwijls geweigerd en men stuurt naar de politie als mensen recht zoeken, terwijl die politie niks te vertellen heeft -dikwijls fascistisch opereert met volgens het CBS 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds-; wel bericht van de rechter kan ontvangen maar nooit in diens plaats gesteld mag worden bij aangifte. Kortom niet in behandeling nemen van klachten van rechtzoekenden is een doodzonde waarvoor de rechterlijke macht verantwoordelijk is.

         Op de Universiteit van Amsterdam beweert een domkop dat wij in een rechtsstaat leven en zo misleidt de professor zijn studenten. Al honderden jaren is hier geen sprake van een werkelijke rechtsstaat en als dat wel het geval zou zijn geweest waren de inboorlingen in de kolonieën als gelijken bejegend, zou er geen indisch conflict zijn gekomen en hadden waarschijnlijk de papoea's in een gematigd politiek klimaat autonomie verkregen. Evenmin zou er armoede heersen in Suriname -merk op dat er doorgaans inkomstenoverdrachten nodig zijn naar perifere gebieden waar minder geproduceerd en verdiend kan worden. En hoe zit het met de belastingontduikingen van internationals, gestimuleerd nota bene door ambtenaren en ministers. Waarom blijft bestraffing uit?

Waarom respecteren de hollandse rechters niet de vrijheid van onderwijs, van kennisoverdracht, van het vergaren van kennis? Boeken op de plank volstaan allang niet meer, maar het Internet wordt op de Universiteit van Amsterdam grotendeels afgesloten voor wie niet tot het eigen kringetje behoren. Zelfs voorzien van een bieb abonnement wordt verhinderd dat je googelt. Het is de gewone belastingbetaler die alles bekostigt en hij heeft recht op resultaten in de eigen taal die hij begrijpt. Van de mensen in Nederland kan 95% niet vlot een roman lezen in een vreemde taal. Waarom dan toelaten dat de wet, die onderwijs in het nederlands gebiedt, geschonden wordt zoals op de voorheen christelijke Vrije Universiteit? Daar praten de sukkels engels om hoger te lijken en minachten dus de gewone man, willen de elite uithangen en om groter te worden halen ze amerikanen binnen die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden. In plaats van plek te bieden aan leergierige jongeren uit minder ontwikkelde streken zoals Westpapoea, die best even nederlands willen leren en zo onze taal en het wetenschappelijk jargon daarin zullen helpen verrijken.

         De Hoge Raad is gehouden toezicht uit te oefenen op goede rechtsgang maar faalt kennelijk grondig. Weg dan met de leden van die Raad en straf eveneens alle rechters die niet art 1 -dat betekent de republiek van gelijkwaardigen- respecteren. Een mooie straf lijkt keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken; dwangarbeid kan korter dan gewoon "zitten".

Wat deed de nieuwe Tweede Kamer? Zweren op een grondwet die letterlijk in strijd is met art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, grondslag van Verdragen der Europese Unie en derhalve in ons land absoluut geldig. Dat toont nog eens  de noodzaak aan van referenda als de dames en heren daar zo achter lopen en onbekwaam zijn om wat schranderheid te tonen. Was Salomo schrander of had ie in hoge werkdruk maanden nodig met veel rechercheurs, maatschappelijk werkers en wat al niet? Ieder in een openbare funktie behoort te zweren of te beloven dat hij/zij art 1 der Verklaring volledig zal respecteren en bestrijden wie het saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. Exit dan bijna geheel "Den Haag" en de bedriegende Justitie!