woensdag 20 september 2017

bendeleiders

         Europees Parlement

                            In de Europese Verdragen is vrijheid van vereniging en kennisoverdracht gegarandeerd. Echter wordt dit door B & W van Amsterdam gesaboteerd ten aanzien van de kleine sportclub Big Ali Sportvereniging in het Westerpark aldaar. Deze club zet zich in voor tennisinstructie in achterstandswijk Westerpark, organiseert toernooitjes en is instrument voor ontmoeting en samen sporten  van personen met uiteenlopende achtergrond. Door inzet van voorzitter Erwin Josefa kreeg de vereniging een eigen clubgebouw van sponsor Cargill. Die schonk het uitdrukkelijk niet aan de gemeente waar men indertijd mee overhoop lag. Er zijn verscheiden sponsors en de activiteiten van de club worden zeer gewaardeerd door leden en sympathisanten. Maar het vorig jaar vernielden jaloerse ambtenaren onder leiding staand van het Gemeentebestuur het slot van het clubhuis, drongen daar wederrechtelijk binnen en lieten er vervolgens een instelling, De Regenboog, voor daklozen en verslaafden binnen. Sedertdien liggen de goede activiteiten van Big Ali Sportvereniging noodgedwongen stil en wordt met name de jeugd gedupeerd door het niet ontvangen van tennisinstructie. Rechtbank en Gerechtshof te Amsterdam blijken gemene zaak te maken met de kwaadstichters en weigeren het clubhuis terug te geven aan de rechtmatige eigenaar Big Ali Sportvereniging. De Raad van State houdt zich afzijdig en de Hoge Raad reageert niet op het dringende verzoek tot rechtsherstel met volledige respectering van de vrijheid van vereniging en waartoe de nodige faciliteiten zoals een clubgebouw beschikbaar moeten zijn alsook eerbiediging van de vrijheid, vanzelfsprekend ook geldend voor Big Ali Sportvereniging, tot het verzorgen van tennisonderwijs. Bij melding van een en ander aan de parlementaire Commissie voor Veiligheid en Justitie nam deze het voor kennisgeving aan; zonder dus zich te kwijten van de plicht tot correctie.

       Dit is aanleiding om nader te analyseren hoe het in Den Haag  en bij de hollandse Justitie toegaat. Te meer omdat ook op diverse universiteiten, met name de Universiteit van Amsterdam, kennisoverdracht opzettelijk belemmerd wordt voor wie niet tot het eigen kringetje behoren. Namelijk verhinderen Bestuur en professoren in de met belastinggeld betaalde wetenschappelijke bibliotheek normaal gebruik van het Internet, inbegrepen het noodzakelijke googlen, zelfs voor afgestudeerden met abonnement. De "docenten" blijken kwaadaardig bezig, vermoedelijk om concurrentie van buiten te dwarsbomen. Hier hielp protest bij de justitiële autoriteiten evenmin en volgde er op de Vrije Universiteit zelfs buitensluiting wegens dat protest, hetgeen verkocht werd als het veroorzaken van overlast.

       De politieke kopstukken in de Tweede Kamer te Den Haag vertonen gelijkenis met bendeleiders. Zij saboteren art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, dat grondslag vormt van de Verdragen der Europese Unie en derhalve ook in Nederland volstrekt geldig is. Het artikel tekent gelijkwaardigheid en geeft automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Bij gelijkwaardigheid pas slechts de republiek als staatsvorm. Die kopstukken selecteren volgelingen en dwingen dezen om hen na te praten zodat echte vertegenwoordiging van de kiezers dikwijls in het gedrang komt. Ze zijn monarchistisch en hebben daartoe een nul die het doet voor geld en vleierij, maar in genen dele een staatshoofd is die de wet handhaaft. Zo voorkomen zij een bekwame en bevoegde president aan het hoofd van het land waardoor hun machtspositie op niveau kan blijven. Zij schromen niet om niet in hun straatje passende wetgeving te minachten en buiten spel te zetten: Onder VVD-er Rutte en PvdA-er Van der Laan is de hoofdstad van Nederland een rovershol van internationale belastingontduikers. Het volk wil belasting betaald hebben naar draagkracht en dit rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. De voorheen christelijke Vrije Universiteit, thans los van God en niet meer geïnteresseerd in "kleine luyden" noemt zich kenniskwartier van het advocaten bolwerk de Zuid-As, waar naar verluidt via belastingtrucs 4 x zoveel geld uit arm Afrika gehaald wordt dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Een deel van dat geld komt via de schatkist als salaris terecht bij de leden van Eerste en Tweede Kamer en wordt door sommigen beschouwd als helersloon. Hoewel het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig  onverminderd geldig moet zijn zoals behoort in een beschaafde samenleving wordt dit volop geschonden en wordt de garantie om zeep geholpen dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Een open eerlijke markt kan hier niet zonder en beperkende bepalingen zijn verboden, maar in de trein betalen naast elkaar gezeten passagiers dikwijls verschillend hoewel dat niet te maken heeft met de totstandkoming van het vervoersaanbod. In de nederlandse Grondwet staat dat ieder bekwame persoon in aanmerking komt voor een overheidsfunktie en dat houdt uiteraard in eerlijke sollicitatie procedures met ook roulatie om ieder een beurt te geven teneinde zich te ontplooien ten dienste van de samenleving. Daar is onder bendeleiders geen sprake van. Bij de voorlaatste verkiezingen werd kiezersbedrog geconstateerd toen opeens VVD en PvdA samen gingen. Daar lijkt nu weer sprake van te zijn want als men de proteststemmen op PVV en 50 Plus meetelt is er een meerderheid voor een links kabinet. Het nog zittende kabinet is voornemens om iedere werkende een gelijk percentage inkomensstijging te gunnen. Maar dat pakt voor welgestelden uit op vele honderden eurootjes, terwijl die toch al genoeg hebben voor levensonderhoud enz., terwijl AOW-ers en jongeren met tientjes tevreden moeten zijn. Het Europees Parlement gelieve zich te verdiepen in deze materie en hulp te verschaffen tot verbetering van de toestand, aangezien van de hollandse intelligentia praktisch niets te verwachten valt. 

       De NL Justitie laat aangiftes van rechtzoekenden in lades op politiebureaus verdwijnen! In de EU geldt vrije toegang tot de rechter doch dit wordt onder meer geblokkeerd bij hoger beroep: het Gerechtshof eist een hoofdrol voor een advocaat; die moet de procedure aanspannen. Echter kan geen enkele rechtzoekende afhankelijk gemaakt worden van de wil of het niet willen van een ander, noch van eisen om forse sommen geld te betalen en een advocaat heeft slechts een bijrol. Daarin kan ook de rechter voorzien. Te hoge werkdruk komt vaak voort uit onbekwaamheid en als er geld is voor marmer in de gang van het gerechtsgebouw zal het ook mogelijk zijn om meer deskundigen aan te stellen voor het nauwkeurig toepassen van de wet zonder van derden zoals advocaten afhankelijk te geraken. De rechter is strikt gebonden aan de goede wet. Deze komt tot stand door het volk en diens vertegenwoordigers. Zij hebben recht van spreken. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bestaat hierin dat reeds zonder opdracht van wie dan ook de rechter zorgt voor naleving van de wet. Maar de huidige rechters laten sabotage van het belangrijkste stuk wet, art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, toe en verdienen daarom afgezet en bestraft te worden, plaats makend voor bekwame eerlijke personen. Evenmin komen zij in actie bij het doorkruisen van het belasting betalen naar draagkracht en laten het pensioenfondsensysteem ongemoeid, hoewel dat verworden is tot een geniepige methode, door gewone mensen niet begrepen, om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Daar profiteren rechters zelf van! Wordt het foute systeem opgeheven met terugwerkende kracht dan vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Komt men in de rechtszaal dan etaleren de rechters hun bedrog al met een portret van een pias ondergeschikt aan lieden in achterkamertjes. Hun politie is met in een jaar tijds 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen, bezig af te glijden naar fascisme.

     In zulk klimaat is schending van de vrijheid van vereniging en van onderwijs mogelijk en gebeurend. Daarom wordt het Europees Parlement verzocht onderzoek in te stellen en corrigerende maatregelen aan te dragen.

donderdag 14 september 2017

interview

        vreten / gevreten worden
                                    straattoneel
Een heer met bril, er professoraal uitziend, wordt geïnterviewd door een vlot geklede meid.
Ze zitten voor een oude, piepkleine caravan (beschikbaar uit stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde).
Er klinkt muziek, de melodie van "Komt allen tesamen".
Als het afgelopen is:
Meid tegen Heer: Dus u gaat zulke, ze wijst op het caravannetje, caravans opkopen en renoveren?
H: Als ik minister wordt ben ik dat van plan, ja.
M: Heel mooi, oude dingen niet slopen maar een nieuwe leven geven.
H: Zeker, zo hoort het in de moderne tijd.
M: Wie gaat u er plezier mee doen met zo'n caravannetje-als-nieuw?
H: Ik denk vooral aan oude mensen die slechts AOW krijgen en verder geen pensioen hebben. Het is te duur voor hen om nieuw te kopen.
M: Maar ze krijgen van de nieuwe regering toch meer geld?
H: Zeker, dat wordt misschien wel een vol procent of als de begroting meezit zelfs anderhalf.
M: Ontvangt iedereen die verhoging?
H: Dat is wel de bedoeling. Het zal voor de goed gesalarieerden flink uitpakken maar de ouderen krijgen hoogstens een paar tientjes meer zodat zij dit initiatief om oude caravans voor hen op te knappen wel zullen waarderen.
M: Sommige oude mensen zwemmen in het geld.
H: Jawel, zij kunnen de economie stimuleren met het kopen van een jacht of een tweede huis.
M: Dat is nogal een verschil: een piepklein caravannetje of wat ú noemt aan extra luxe.
H: Ach, verschil moet er zijn. Dat hoort nu eenmaal bij het kapitalisme dat het volk wil.
M: Wil het volk een kapitalistische samenleving?
H: Uiteraard, dat blijkt uit de stembusuitslagen. Er is nu een centrum-rechts kabinet op komst, maar ik als minister heb ook oog voor arme mensen zoals u ziet aan dit caravanproject.
M: Oude kleine caravannetjes opknappen voor arme mensen! Maar kunnen die een staanplaats op de camping betalen? Dat loopt al gauw op tot een paar duizend euro.
H: Inderdaad is dat een moeilijkheid. Misschien moeten wij als regering daar subsidie voor geven.
M: Subsidie?
H: Ja, vooral ook omdat op den duur de AOW waarschijnlijk verlaagd wordt.
M: De AOW verlaagd wordt?
H: Ja, zodat de pensioenen kunnen stijgen. Dat is gunstig voor het volk want bij de inkomstenbelasting krijgt men aftrek pensioenpremie maar geen extra aftrek AOW premie. Ha, ha.
M: Zulke aftrek pensioenpremie is maar heel klein voor wie weinig verdient en des te groter voor de hoge inkomens.
H: Dat is ook de bedoeling. Die hoge inkomens zouden anders teveel belasting betalen en minder overhouden.
M: Er geldt belasting betalen naar draagkracht en dat rond het jaar van inkomstenverwerving. Anders verwatert de boel.
H: Och, dat moet u niet zo nauw nemen. De Tweede Kamer vindt aftrek een goede zaak.
M: Alle parlementsleden trekken een ton uit de Schatkist en hebben dus persoonlijk belang bij die aftrek.
H: Inderdaad en zo blijft de aftrek pensioenpremie overeind hoewel het natuurlijk nadelig is voor beneden-modalen.
M: U weet dat het nadelig is voor beneden-modalen, voor mensen aan de onderkant van de samenleving?
H: Tuurlijk, ik kom van de universiteit. Daar zijn we toch niet zo dom om niet te beseffen hoe de vork in de steel zit.
M: Universiteit in Amsterdam? Welke?
H: Doet er niet meer toe. De VU is los van God en "kleine luyden" tellen er niet langer.
M: De vork zit zo in de steel dat het pensioenfondsensysteem een verkapte, eigenlijk geniepige want door gewone mensen niet begrepen, methode is om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben.
H: Dat zijn uw woorden, maar ik ontken de juistheid niet.
M: Overheveling van laagbetaalden naar welgestelden die al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen.
H: Tja, als je jong bent zoals u dan praat je nogal links.
M: Het volk maakt uiteindelijk de wet en dat is betalen naar draagkracht. Als het pensioenfondsensysteem opgeheven wordt met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden euro's in de Schatkist en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog.
H: Dat wil ons parlement niet, anders hadden ze het allang zo geregeld.
M: Staatsschuld en couponknippers zouden verdwijnen als met terugwerkende kracht de aftrek pensioenpremie opgeheven wordt.
H: Ja maar dat wil het parlement niet. Niet de Tweede Kamer en niet de Eerste Kamer.
M: Het zou wel zo eerlijk zijn.
H: Tja, ieder zoekt zijn eigen belang en mensen met geld zijn in de kapitalistische maatschappij het sterkst.
M: Maar de volksvertegenwoordigers.....
H: Oh, de volksvertegenwoordigers denken vooral aan hun eigen portemonnee. Een ton elk jaar uit de nationale Schatkist is veel meer dan je nodig bent en het over gehouden geld wil je beleggen met goed rendement.
M: En dan?
H: Carrière maken vanzelfsprekend. Na de jaren in Den Haag een mooie vette baan in het bedrijfsleven. Ik ben eerlijk genoeg om te zeggen dat dit ook mijn doel is maar u hoeft het niet zo in de krant te zetten.
M: Hoe dan wel?
H: Wel, ik zet mij in voor het land, hè? Voor het nederlandse volk. Wie zal beweren dat daar geen beloning tegenover mag staan!?
M: U zet zich niet bepaald in voor de onderkant van de samenleving.
H: Toch wel; kijk naar dit mooie project om oude caravannetjes op te knappen voor een fijne vakantie van vooral oude mensjes.
M: U lijkt typisch rechts te zijn, niet strevend naar gelijkwaardigheid ook op materieel gebied.
H: Gelijkwaardigheid kan niet in ons kapitalistisch stelsel. Is het u nooit opgevallen dat bijvoorbeeld grootgrutterketens afromen naar verre rijke aandeelhouders? Vroeger pompte de kleine kruidenier terug in het dorp.
M: Gaat u daar wat aan doen?
H: Dat kan alleen via collectivisering van de distributie. De middenstand wil dat helemaal niet. Dat zijn als je het mij vraagt super-egoïsten die voor een haring drie euro vragen en nog liever vier.
M: Die ze niet zelf hebben gevangen.
H: Exact. Zo manifesteert zich de mens
M: als je er niets aan doet.
H staat op draait zich naar het publiek en haalt de schouders op; gaat weer zitten.
M: Die afroming, door grootwinkelbedrijven zoals Albert Heyn omvat waarschijnlijk meer geld dan nodig is om de bio-industrie op te heffen.
H: Albert Heyn is in de eerste plaats ondernemer, uit op zo groot mogelijke winst en daar is het winkelaanbod op afgestemd.
M: Weet u hoe buitenlanders Albert Heyn noemen als ze buiten de winkel gekomen op de kassabon kijken en ontdekken geen korting te hebben gekregen?
H: Ha, ha, dat weet ik. Die bonuskaart mag eigenlijk helemaal niet maar we knijpen een oogje dicht. Het Verdrag van Parijs stelt dat ieder zonder beperkende voorwaarden zoals bezit van zo'n kaart recht heeft op de laagste prijs. Ook in de trein.
M: En u doet niets, gaat niets doen?
H: Wel, als minister is het vaak schipperen, nietwaar?
M: En de rechter laat schending van dat Verdrag toe?
H: De rechter, dat is onafhankelijke macht; dat is mijn straatje niet. Even pauze. Het zijn daar niet zulke slimme jongens zoals u weet. Ze bedriegen bovendien de mensen die recht zoeken door aangiftes in politielades te laten verdwijnen.
M: Denkt u dat deze toestanden nog lang zullen voortduren?
H: Het volk kiest en als je de proteststemmers op PVV en 50 Plus meetelt zouden we nu een centrum-links kabinet moeten krijgen. Met de heren Wilders, Buma en Pechtold aan de kant. Maar we hebben de pers en de televisie mee zodat er toch een rechtse regering gevormd gaat worden.
M: Kiezersbedrog? Net als de vorige keer?
H: Om eerlijk te zijn ja en nee. Parlementariërs zijn nu eenmaal rechtser dan de gemiddelde kiezer doordat ze zoveel geld uit de Schatkist krijgen. En daarna nog een super-riant pensioen.
M: Die hebben dus niet ook nog eens AOW nodig.
H: Neen en die AOW mag van de meesten wel wat lager als daardoor de pensioenen omhoog gaan. Of dat de AOW later in gaat, straks misschien pas op de zeventigste verjaardag van klootjesvolk. Maar ik kom voor deze laatsten op zoals u ziet met mijn caravanproject.
Hij staat op en loopt naar het caravannetje, wijst daar her en der. Kijk, er komt een afdakje voor het deurtje en in sommige gevallen ook een bovenverdieping.
M: Ze zullen wel heel erg tevreden en dankbaar zijn.
H: Och, kapitalisten zijn de kwaadsten niet en gunnen ook wat aan anderen.
M: U rekent zichzelf een kapitalist?
H verbaasd, de handen omhoog heffend: Wat anders! Alleen zo pas ik toch in de tegenwoordige maatschappij?
Er klinkt zang en muziek:
                                   de hellevaart van minister Varkensplager
Ezechiel 33, 7-9
                                Hé,
                                        daar is profeet Ezechiel; komend uit 't verre Israel of wellicht uit de kerk nabij; richtend het Woord tot u en mij: De HERE God, de Schepper Boven, door mens en dier altijd te loven, hoort alsmaar klaagzang van Zijn beesten. Niets krijgen zij tot feesten van boer katholiek noch van boer protestant; die produceren stank in Nederland. Niet is onrein het zwijn voor Wie het schiep en sabbath ook voor d' ezel toch uitriep! Wat smult gij van de bio-industrie? Vergif is 't voor d' oprechte geest en zie: De duivel haalt zich toe zulk volk gezwind naar 't hellevuur omdat niet word bemind echt leven; pensen krijgen d' overhand. De Mammon juicht want geldzucht heerst in 't land. Dan weet en doe als herder op deez' Aard: dus weer de wolf en hoed in Godes gaard.

donderdag 7 september 2017

van de Zuid-As naar de gevangenis?

Naar verluidt

                                is onder Rutte, Van der Laan en de presidenten van Rechtbank en Gerechtshof de hoofdstad van Nederland een roversnest van internationale belastingontduikers. Die wereldwijd arme mensen bestelen. Er geldt immers belasting betalen naar draagkracht zoals het volk wil en dat rond het jaar van inkomstenverwerving. Anders verwatert de boel. Het gaat niet over ontvreemden door een hongerige van een appel of peer bij een rijkaard maar precies het tegenovergesteld is aan de orde. De Vrije Universiteit, los van God en niet meer geïnteresseerd in "kleine luyden", werpt zich op als "kenniskwartier" van de Zuid-As waar zulks geschiedt. Het schijnt dat middels belastingtrucs 4 x zoveel geld uit arm Afrika gehaald wordt dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Voor dit handelen betaalt men wel een kleine prijs: het spekken van corrupte overheidslieden ginds en dat kan op duizend één manieren, ook in het verborgene of door even de andere kant op te kijken.

   De hollandse rechters hebben zich strikt aan de wet te houden, zijn daar aan gebonden. Wet wordt door het volk en zijn vertegenwoordigers gemaakt. Zij hebben recht van spreken. Specialisten met kennis van zaken worden aangesteld als rechter om verduidelijking te geven van de beslissende wet. Advocaten mogen nooit een hoofdrol spelen. Het woord rechter zegt het al: niet partijdig zijn, ook niet afhankelijk raken van slimme dure advocaten. Als de werkdruk te hoog wordt door onbekwaamheid dan opstappen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bestaat hierin dat reeds zonder opdracht rechtdoening verwerkelijkt wordt. Bijvoorbeeld bombarderen NL F 16's in het Midden Oosten en als een onschuldige jongen daardoor een been verliest komt hem een miljoen euro schadevergoeding toe. Maar daarover werd niets geregeld en dit verzuim is te behandelen door de onafhankelijke Justitie tesamen met de vraag of er van (oorlogs) misdaad sprake is door kabinet en meerderheid van het parlement.

Legio is de populatie van advocaten op de Zuid-As en al het kantoorvolk dat daar in de spits naar toe stroomt, wat doen die mensen daar? De Europese Unie wenst spreiding van werk en welvaart, hetgeen prima te realiseren valt in een Benelux Unie met autonome gewesten, onderwijl hebzuchtig Amsterdam reducerend. Als dan de rechtszaak begonnen wordt tegen de belastingontduikers met kantoor op de Zuid-As zullen de medeplichtigen in aanmerking komen voor......

Reeds meer dan duizend jaar is in den lande bekend "niet te begeren wat de ander toekomt". Dat geldt natuurlijk ook voor mister Microsoft en collega's. Grootgrutters romen af naar verre al rijke aandeelhouders terwijl de kleine kruidenier vroeger terugpompte in de eigen streek. Het gaat waarschijnlijk om bedragen groter dan nodig voor het laten verdwijnen van de bio-industrie. Collectivisering van de distributiesector lijkt oplossing te bieden en ongetwijfeld zijn progressieve universiteiten, voor zover bestaand, daar druk mee bezig. Loopjongen Rutte van u weet wel laat na daarmee bezig te zijn en straks heb je een mooi evenwicht met zes VVD ministers en twee van de Christen Unie. De vier van het CDA stellen inkomen boven het niet schofferen van de Schepper, dus de bio-industrie blijft, en 's zondags af en toe naar de kerk om vergeving af te bidden is hun optie als er geschreven staat dat de ezel sabbath zal hebben, dat het dier vrijelijk rond mag lopen in een natuurlijke omgeving en idem elk beest onder controle van de mens voldoende buitenruimte zal hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te vliegen, rennen of zwemmen.

   Neemt de Christen Unie in zo'n kabinet plaats? Het volk blijkt in meerderheid links als je de proteststemmen op PVV en 50 Plus telt. Kamerleden zijn rechtser met het oog op hun portemonnee waarin vanuit de Schatkist een tonnetje komt en rouleren na een acht jaar om macht en geld te delen is niet hun boodschap. Verbindt de Christen Unie zich aan de kapitalisten die op de Zuid-As een prima filiaal hebben omdat meneer de rechter zit te suffen, niet begrijpend wat er aan de hand is? Dan moet er wel enige compensatie komen welke duidelijk maakt dat de kleine politieke partij-op-de-wip zich niet zomaar conformeert aan het veelal atheïstische kapitalisme dat in het kabinet domineert. Anders dan de EO die 's avonds op radio 1 haar volle naam niet noemt kan men dit heuselijk onderstrepen met een verbeterde naam: Christelijke Christen Unie. 


woensdag 30 augustus 2017

plaats van de mens.

          een links programma

Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Hierbij past slechts de republiek en elk heeft recht op deelname aan beraad en besluit zoals via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking. Wie hieraan afbreuk doet is strafbaar omdat anders art 1 waarin die vrijheid en gelijkwaardigheid verwoord is en welk grondslag vormt van Verdragen der Europese Unie niet geldig zou zijn. Om macht en zeggenschap te spreiden in overeenstemming met dit grondbeginsel van beschaving is te regelen dat presidenten, ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren hoogstens acht jaren uit de Schatkist betaald krijgen. Daarna komt de beurt toe aan een ander. Evenzo moet overmatig privé kapitaal, bijv. meer dan een boer of kleine ondernemer nodig heeft, in zeg twintig jaar afgeroomd worden richting Schatkist of collectieve bedrijven, behoudens wat door eigen arbeid vermeerderd wordt. Miljonairs zijn te vrijwaren van een leven lang parasiteren! De staat is immers een verbond van gelijkwaardige burgers. Ter bescherming dient elke jongere militaire vorming te ontvangen zoals vroeger ridderzonen kregen om hoofd en handen te leren gebruiken voor handhaving van goede orde. Met 14000  onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds gleed de politie af naar fascisme en bovendien moet diens rol in het steunen van foute bestuurders weg. Onder Rutte, de presidenten van Rechtbank en Gerechtshof en Van der Laan is de hoofdstad van Nederland een rovershol van internationale belastingontduikers. Deze figuren zijn niet te handhaven want het gaat om bestelen van armere mensen. Het kwaad is wijd verspreid want middels de aftrek pensioenpremie wordt het door het volk gewilde belasting betalen naar draagkracht -rond het jaar van inkomstenverwerving om de boel niet te laten verwateren- gesaboteerd. Bij correctie met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden euro's in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dat scheelt ambtenaren, subsidies en er zal iets doorstromen naar kinderen en kleinkinderen.

     De EO mag of durft 's avonds op radio 1 bij het bazelen over voetbal haar volledige naam niet te noemen. De voorman van de Christen Unie wil bij de VVD op schoot, die bij de laatste verkiezingen slechts de harde kern van kapitalistische rijkaards overhield. Net als Wilders, Buma en Pechtold. Kamerleden zijn rechtser dan het kiezersvolk doordat zij een ton aan inkomen hebben en aan hun portemonnee denken. In Westerwolde stemde men heus niet PVV uit instemming met de Haagse politiek der laatste jaren en als ook de protesten bij 50 Plus meegeteld worden hoort er een centrum-links kabinet te komen. Dus asjeblieft niet opnieuw kiezersbedrog gelijk de vorige keer! De nieuwe regering moet liefst streven naar een Benelux Unie van autonome landsdelen, zodat de ruimte voor de hebzucht van Amsterdam ingetoomd wordt en men bovenop de aardgasbel, waar thans relatieve armoe heerst, niet van de Bijstand hoeft rond te komen; het aardgasgeld niet ziet verdwijnen aan in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluizen voor grotere kolenschepen naar te sluiten kolencentrales of aan een de betonbaronnen spekkende tunnel onder de Zuid-As maar zich zelf kan ontplooien. Er verdwijnt een veertig procent aan loonbelasting en sociale premies in vreemde schatkisten als er treinen en trams in het buitenland gekocht worden, terwijl de noordelijke regionale industrie die prima kustvaarders weet te bouwen evengoed dat materieel tenminste grotendeels kan vervaardigen. Voegen de Scandinavische staten zich bij deze Benelux Unie dan ontstaat er een sterk blok dat veel goeds in de wereld kan aanrichten. Je kunt dan samen een puur defensieve straaljager bouwen in plaats van eigen ingenieurs werkloos te laten en amerikaanse aandeelhouders te begunstigen. Plek zal er ook zijn voor Suriname; het is absurd de grieken geld te geven zodat zij luxe auto's kunnen blijven rijden in plaats van per trein en ezel te reizen en ginds de mensen te laten pinaren. Normaal is dat er van uit de grote welvarende centra overgeheveld wordt naar perifere gebieden. Dat het omgekeerde gebeurt is te merken aan de lage aardgasprijs, waardoor welgestelden alle kamers in hun villa's  kunnen verwarmen terwijl de dakloze niet eens een straalkacheltje ter beschikking krijgt.

     Als de rijk beladen VVD kamelen moeilijk door het poortje het Oog van de Naald naar het Paradijs kunnen is het dom om zich bij hen aan te sluiten. De Mammon wil dat graag maar kan de Christen Unie twee heren dienen? Rechts wil groei en nog eens groei en dat brengt overbevolking, milieuschade en dierenleed mee nadat de wereld eigenlijk verzadigd geraakt is met mensen. Bij ons is teruggang van de bevolking naar een vijftien miljoen zeer wenselijk omdat het verlost van allerlei drukte problemen en gerieflijker bestaan oplevert. Bij betere herverdeling is algemene groei thans overbodig. Wat indien uit overbevolkte streken boeren-soldaten opdoemen die de wadden willen inpolderen en daartoe gijzelaars maken? Anderhalf miljard chinezen mag bedreigend genoemd worden en het is een kwestie van tijd dat hun vloot in Europa verschijnt. Daarom zijn er maatregelen noodzakelijk en dat is best lastig om het evenwichtig te doen. Hiertoe kan er per continent een Volkenbond opgericht worden die voor overbevolkte gebieden bepaalt dat elk persoon slechts één kind mag hebben en waartoe medische sancties dienen. Voor een land als het onze zal dit twee kinderen kunnen zijn en voor sommige streken elders nog meer. Te Amsterdam hoort niet meer dan een 15% aan inwoners van een vreemde cultuur toegelaten te worden, want anders ontstaan er gemakkelijk problemen. Momenteel zijn daar naar schatting meer dan honderdduizend van elders afkomstige personen die niet aan de hoofdstadfunktie bijdragen en gestimuleerd zouden moeten worden om met forenzen te ruilen. Er verblijven in de Benelux bijna een miljoen Marokkanen. Is het dan redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om daar onder NL wetgeving -vergroting van het Rijk dus, want anders wil er niemand naar toe- een metropool te bouwen met zwemmen in grachten vol atlantisch water en rondom een groene ring gedrenkt in afvalwater voor dieren, tuinbouw en onderzoek? Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe steden gebouwd worden waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de West-Saharanen. Wie dubbele nationaliteit en veel kinderen heeft komt in aanmerking voor remigratie naar het land van herkomst teneinde de omvang van de bevolking hier te verkleinen. Dit totdat er evenwicht ontstaat van buitenlanders hier en nederlanders ginds. Die teruggang van de grootte der inheemse bevolking schept ruimte voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Besteedt geen geld aan permanente huisvesting van dezen als het economische migranten zijn maar koop politieke gevangenen vrij en stop de laffe bombardementen in  het Midden Oosten. Als een jongen daardoor een been verliest moet hem zeker een miljoen euro schadevergoeding betaald worden. De heer Zalm blijkt onbekwaam om een programma als boven te fabriceren. Geen wonder, want meneer wilde bij de bank de belangen van de klant voorop stellen en eveneens die van de aandeelhouders, hetgeen nu eenmaal onmogelijk is.  

Nog niet aan de orde is te Den Haag de afroming zoals door Albert Heyn en andere grote winkelketens naar verre al rijke aandeelhouders. Voorheen pompte de kleine kruidenier terug in het dorp en het gaat in totaal vermoedelijk om bedragen groot genoeg om de bio-industrie op te heffen. Verdubbeling van de brandstofprijs met verlaging van de loonbelasting is zeer gunstig voor regionale ondernemers en remt gesleep over de wereldbol. Je kunt zelf compenseren door minder ijzer in de vorm van een overmatig grote zware auto te verplaatsen. Wat doet eigenlijk al dat kantoorvolk op de Zuid-As? De Vrije Universiteit wil kenniskwartier voor het gedoe daar zijn waar naar verluidt parasieten bezig zijn om middels belastingtrucs 4 x zoveel geld uit arm Afrika te halen dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Voorheen was deze universiteit bestemd voor "kleine luyden", zoals er nog vele zijn in voormalige nederlandse gebieden. Thans is men er los van God en Zijn gebod, wenst er  carrière te maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Ze praten er engels om hoger te lijken en trekken daarmee amerikanen aan die op eigen topuniversiteiten niet werden toegelaten. Wie niet onze taal vermag aan te leren zal intellectueel er waarschijnlijk beter aan doen om een eenvoudige beroepsstudie te volgen. De wet verplicht onderwijs in het nederlands en met reden: De belastingbetaler krijgt dan iets begrijpelijks terug! Voor buitenlanders is het ondertussen niet raadzaam om met ons in steenkolenengels te converseren. De VU werd ontstolen aan de christelijke achterban en vandaar dat er een nieuwe rood-christelijke universiteit moet komen. Dat kan zonder hinder voor de omgeving op de hoek van wad en Eems in een stadje dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Rottum valt te vergroten tot een eco-collectieve badplaats met aan de westzijde natuurgebied, dat zich zuidoostelijk uitstrekt tot voorbij de hoogvenen van Emmen. Op zomerse zaterdagen varen er nu vanuit de Eemshaven zeven grote veerboten naar het naburige oostfriese Borkum. Van hier via "Stad" is een non stop stoomtrein mogelijk naar de Randstad over een heuvelige ringwal tussen Stavoren en Enkhuizen, waarachter plek zal zijn voor de bedreigde siberische tijger. Het beest heeft hier vroeger mogelijk al rondgelopen en het lust wel wat gansjes die men dan niet hoeft af te schieten. Bij een drenkplaats kan de trein even langzaam rijden. Zo ook is er achter een heuvelrij met baaien en volksbuitens tussen Almere en Hoorn tot aan Lelystad droog gebied te creëren voor groot wild. IJselmeer en Markermeer zijn immers overmatig groot voor vogels en vissen en weinig aantrekkelijk voor zeilers. Het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Noordpoolstreken, de Himalaya zijn los te maken van staten en net als Antarctica onder internationaal beheer te stellen als ongestoord domein voor wilde flora en fauna. Op kleinere schaal zijn grenslijnen te veranderen in mensenvrije grenszones en bij huis dient hoog opgaand geboomte aangeplant te worden ter compensatie van voor de Natuur door kunstmatige verhardingen verloren gegane vruchtbare aarde. Elk dier onder controle van de mens zal voldoende natuurlijke buitenruimte hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen en de hoek van de akker, de opbrengst ervan zal voor het wilde dier zijn. Zo wordt de plaats van de mens ingeperkt en vastgelegd.

Er is geen sprake van dat dit bij de gaande kabinetsformatie aan de orde komt en daarom moet de Christen Unie haar voorman ontslaan.

Een nieuw programma valt op te stellen en belangrijke punten daarin zullen zijn:

Transformatie van de huidige staat, die piramidaal van aard is, naar samen met Belgie en Luxemburg een grotere democratische republiek met autonome landsdelen en bindende referenda.

Samenwerking met de Scandinavische staten en in de EU, bijv. leidend tot verbod van handel in goederen gemaakt voor hongerloontjes tenzij voldoende toeslag betaald wordt voor een AOW pot. Ook hulp aan Suriname met wellicht stichting van een sabbathsstad in aangenaam klimaat op duizend meter hoogte, die het inkomen genererend toerisme doet opbloeien. Maar eis tot terugbetaling door de grieken, want dat kunnen zij dank het enorme toerisme en hierbij valt hulp te verstrekken met een programma tot herbebossing dat daar werk oplevert alsook een beter klimaat en de EU kostbaar hout zal verschaffen.

Afschaffing van het de welgestelden begunstigende pensioenfondsensysteem en instelling van een Rijksspaarbank met inflatiegarantie.

Stopzetting van betaling uit de Schatkist van engelstalige programma's op de universiteiten; geen overheidsopdrachten aan wie het engels prefereert maar niet wil emigreren. Die taal stimuleert acceptatie van rang- en standsverschil: naar afkomst in Engeland en naar geld in Amerika.

Vervanging van de oude omroepen door een staatszender, uiteraard met verdelende roulatie, die minderheidsstandpunten wel goed tevoorschijn doet komen en hiertoe ook televisie van minstens een kwartier voorafgaand aan het journaal over wie langs de camera willen trekken.

Bij het stemmen letten de kiezers vooral op het eigenbelang, op dat van hun portemonnee. De christelijke idee is dat dit niet hoofdzaak mag zijn, maar het onderricht te dien aanzien is buitengewoon slecht. Veel onderwijzers die over hoge werkdruk klagen zijn vermoedelijk minder bekwaam en loonsverlaging is dan aan de orde. Dat geldt ook voor rechters of beter verdienen zij ontslag omdat ze de in de EU gegarandeerde vrije toegang tot de Rechtbank voor wie recht zoeken/eisen blokkeren met verwijzing naar een derde zoals een advocaat. Die rechters zijn verantwoordelijk voor de misstand dat er veel aangiftes in politielades verdwijnen. Het verdient aanbeveling om commerciële activiteiten op de zondag extra te belasten en ontmoetingen met mensen en ideeën te propageren. Dus naar een sociale zondag toewerken. Ook voor moslims die een staatsmoskee kunnen krijgen op het Museumplein in de vorm van een grote zwarte kubus op pootjes, fraai contrasterend met het groene gras en de witte Badkuip.  Een "staats"moskee om er art 1 der Verklaring van de rechten van de mens te onderwijzen. Dat is een verzwakte versie van het oude bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij is als uzelf. Door Mosa werd het naar het volk gebracht en het is bindend tevens voor atheïsten want het vormt kern van beschaving. Op dat plein wellicht ook een Psalmenhuis, 70 meter hoog van roestvrij staal en glas, waar op sabbath, zondag en vrijdag de beroemde gemeenschappelijke poëzie gereciteerd en gezongen kan worden; wie weet de overige dagen samen. Van de vele bewoonbaar lijkende planeten werd door de Schepper de Aarde bestemd als gaarde met evolutie. De Messias bracht het Nieuwe Verbond, waarin de mensen "kinderen" kunnen worden van de Heer der Wereld in plaats van slechts knechten die loon willen. Een kind echter behoeft opvoeding en moet daartoe lief en leed doormaken om geen zombie of automaat te worden. Daarvan heeft de VVD weinig notie, uit zijnde op vette pens en bediening door lageren. Als belangrijk programmapunt voor een goede regering geldt dan ook dat het werk herverdeeld moet worden zodat ieder zich vermag te ontplooien. De professoren zullen hun plees zelf moeten schoonmaken en zij hebben daar tijd genoeg voor, kunnen daarvoor ook lagere salariëring ontvangen. Verschillenden van het kantoorvolk willen misschien coöp boer worden. Nieuwe loonopbouw kan bestaan uit gelijke vergoeding voor gewerkte uren plus toeslagen voor inbreng van kennis, ervaring en vermindering wegens schadende activiteiten. Dan wordt meteen ook een rem gezet op onnodige werk dat verkorting van de werkweek hindert en zoveel overlast veroorzaakt. Files veroorzakende forenzen -dank zij verkeerd gekozen werkplekken door bazen!- kun je tegenhouden met duurdere benzine, afschaffing van reiskostenvergoeding en desnoods tol tijdens de spits. Dan krijg je klaagzangen van het bedrijfsleven doch wedden dat in een mum van tijd men zich zal weten aan te passen. Kilometerheffing is niet goed omdat dit de mensen met geld bevoordeelt. Beter lijkt kilometers op de bon en verhandelbaar. De verkeersborden dienen voortaan meters per seconde te vermelden omdat dit gunstig is voor besef van veiligheid. Op bestaande universiteiten is men nog niet toe aan een en ander, wacht af wat het buitenland brengt en meent men te kapitalistisch dat de "haves" gelijk hebben. Vandaar dat die nieuwe rood-christelijke universiteit belangrijk is. Er kan alvast via het Internet mee begonnen worden; alvast valt er zo een realistisch, heilzaam links programma op te stellen.

    De leden van de Christen Unie zijn geïndoctrineerd met twijfelachtige en valse propaganda: Hun dominees kiezen voor de piramidale toestand en de vleespotten in plaats van Uittocht te willen met sabbath voor de ezel. Het Oude Testament staat vol met verhalen over uitroeiingen van tegenstanders welke in strijd zijn met het Gij zult niet doodslaan. De meeste kerken verheerlijken een mens tot god, hetgeen absoluut onnodig is, in navolging van de roomsen die gaarne de paus een hoge status wensen toe te dichten als plaatsvervanger. De laatste Bijbelvertaling is ronduit ketters met vervanging van "in de boezem des Vaders" door "die God is". Een vertaler zal snel opmerken dat het evangelie van Johannes begint met verwijzing naar Genesis: Een machtig vorst spreekt een woord en de dingen gebeuren dienovereenkomstig duizend kilometer verderop. Dit is technisch een prima beschrijving als er geen mensenogen aanwezig waren om te observeren. Daarna verhaalt de auteur in poëtische bewoordingen over licht in de duisternis en vervolgt met het noemen van de Messias als enige die van geboorte af aan reeds de nieuwe status van "kind" ontving. De moslims hebben groot gelijk als zij zeggen dat er heel wat vervalst wordt in die christelijke wereld en hun profeet probeerde nu juist om dat te verhelpen. De Koran klinkt in westerse oren als een verzameling preken met veel herhalingen en aanzeggingen van "het hellevuur" voor ongelovigen die hun Schepper minachten. Tegenwoordig zou je kunnen denken aan in het graf liggen en je neus niet kunnen sluiten voor de stank van het rottend lichaam. Hemel als plaats van rust en harpmuziek is voorbij nu er tropische eilanden blijken te bestaan; beter uitgedrukt is het "nabij God zijn". In de wetenschap is de Eerste Oorzaak volstrekt onbekend en de algemene relativiteitstheorie blijkt niet te deugen omdat een foton massa passeert met een boogje, namelijk zoekend een traject volgens het principe van least action met zo groot mogelijke stappen, i.e. oscillaties van lage frequentie en daarvan zo weinig mogelijk. In dat boogje verloopt de tijd dus langzamer vanwege die grotere oscillaties dan vlak bij de massa en dit is in tegenspraak met de theorie van Einstein een honderd jaar geleden. Wat de religie vertelt is dat de Schepper ons vriendelijk gezind is. Die kan geen machine of computer genoemd worden vanwege de inherente intelligentie maar een antropogeen beeld zoals in het verleden past evenmin. Men leze het verhaal over bokken en schapen. Er bestaat daarom plicht voor die van de Christen Unie om te breken met de rechtse egoïstische rakkers en te werken aan een goed alternatief.


Wee....

Haroen zat in de trein en knoopte een gesprek aan met een passagier.

Die ging naar Bussum om te fietsen over de bloeiende heide door een surrealistisch paars landschap.

"Kost maar een paar euro vanuit Amsterdam, maar soms moet je even overstappen in Weeps".

"Weesp" zei Haroen.

"Ja, in Weeps".

"In Weesp overstappen" antwoordde Haroen corrigerend.

"Zeker, ja daar".

"Dus in Weesp?"

"In Wee....sss....puh. Ik heb het: Weeps! Oh", hand voor de mond.

"Nee, nog niet" zei Haroen".

"Dan neem ik voortaan maar een trein zonder overstappen".

"In Weesp".

"In W -e -e p -s".

"Precies" zei Haroen, "zonder overstappen in Weeps, want daar is geen station". 


vrijdag 18 augustus 2017

correctie nodig

                Groen Links behoeft betere leider

Het is lastig genoeg om vijf kinderen op te voeden en dan heb je geen tijd en geen zin meer om een bloementuin in je straat te verzorgen of dat uit te besteden zoals voor station Sloterdijk. Egypte heeft in een vruchtbaar gebied ongeveer gelijk aan Nederland thans bijna honderd miljoen inwoners; een eeuw geleden waren dat er tien miljoen en over twintig jaar zullen ze uit die streken misschien met steun van een chinese vloot het IJselmeer en de wadden willen inpolderen. Of burgeroorlog voeren en daarom  is de beste oplossing voortaan slechts 1 kind per volwassene. Van de vier ouders erft een nieuw stel dan een dubbel zo grote boerderij.

Men dient apothekerszonen uit Syrie die niets in de weg gelegd wordt om hun land te verlaten niet op te vangen in Amsterdam want zij dragen niet bij aan de hoofdstadfunktie en willen in overeenstemming met hun cultuur vijf kinderen. Geld moet besteed worden om politieke gevangenen vrij te kopen en bij ons plek te bieden; zo ook maatschappelijk verstotenen. De meeste landgenoten vinden dat de hoofdstad van Nederland zijn inheemse karakter hoort te behouden en daartoe valt er een limiet te stellen van maximaal een 15% buitenlanders die niet echt integreren. Krijgen dezen een groter aandeel dan ontstaan er waarschijnlijk conflictsituaties. Dit betekent dat Turken en Marokkanen met dubbele nationaliteit en veel kinderen in aanmerking komen voor remigratie en daarvoor al ruilen met forenzen. Surinamers en Antillianen hebben oude binding met Nederland, geen eigen uitgesproken vreemde nationaliteit en vrij verkeer past. Waar er evenwicht bestaat tussen nederlanders in het buitenland en omgekeerd vreemdelingen daaruit bij ons hoeft er niets geregeld te worden. Omdat er bijna een miljoen marokkanen in de Benelux zitten zou in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische eilanden onder NL wetgeving gebracht kunnen worden teneinde er een metropool te bouwen met zwemmen in de grachten; met groen rondom gedrenkt in afvalwater en autovrij behalve een racecircuit, want automatische gondels op vijf meter boven het maaiveld kunnen twee personen of 200 kg vracht vervoeren. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe steden gebouwd worden waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de  derde aan de Westsaharanen. Er zijn tal van zulke steden nodig voor de groeiende wereldbevolking. Maar gelet op de capaciteit van de planeet en het belang van dieren moet er een rem gezet worden op zulke groei. Anderhalf miljard chinezen is bedreigend zoals langzamerhand duidelijk wordt. Discussie kan gaan over maximaal twee kinderen voor nederlanders en slechts één in overbevolkte gebieden, terwijl er voor kleine volkeren meer ruimte geldt. Dit vergt bespreking van medische ingrepen terwijl de politiek regels maakt om overtreders te weren uit stad en land. Groen Links lijkt te doen alsof het probleem van overbevolking niet bestaat en schaart zich daarmee rechts, want de kapitalisten willen liefst zoveel mogelijk werkvolk. Dank zij de technische vooruitgang zou een werkweek van 20 uren volstaan en de vraag is wat er aan overbodige arbeid verricht wordt en wie dit stimuleren. Groen Links heeft liever een overbodige betonbaronnen spekkende autotunnel van twee miljard euro onder de Zuid-As dan een.....  sabbathsstad met aangenaam klimaat op duizend meter hoogte in Suriname, een heuvelrij met volksbuitens aan baaien tussen Almere en Hoorn met daarachter droog gebied tot aan Lelystad voor groot wild, een eco-coco badplaats Rottum. Het Gemeentebestuur van Amsterdam plus Gemeenteraad mikt op groei, maar beter is om andere steden en hoofdsteden ook hun deel te gunnen. De hoofdstad van NL is onder Rutte en Van der Laan een rovershol van internationale belastingontduikers met veel slaafs kantoorvolk op de Zuid-As. Wat presteerde de VVD-kopman voor de arme lui bovenop de aardgasbel? Bijstand! We moeten toe naar een Benelux Unie met autonome landsdelen en daarin past wel enige krimp van Amsterdam. Dat zal gewone mensen ten goede komen met meer ruimte, minder drukte, alles prettiger en plezieriger als je geen tweede huis of een jacht hebt.

Gelukkig hoort ons land bij de Europese Unie en die wil spreiding van werk en welvaart. Voor elke burger daarvan geldt art 1 der Verklaring van de rechten van de mens: Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Dit betekent gelijkwaardigheid en geeft recht op deelname aan beraad en besluit zoals via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Eigenlijk is dit niets nieuws want al vierduizend jaar geleden gold dat je de ander moest respecteren en helpen, "want hij/zij is als uzelf". Maar te Den Haag saboteren kabinet, parlement en Justitie art 1, hoewel zij weten dat het als grondslag van Verdragen strikt nageleefd behoort te worden en bij dit art past slechts de republiek. Men wil in de achterkamertjes daar de piramidale maatschappij bestendigen met hogeren en lageren, meerderen en minderen, geheel in de traditie van een akelig verleden. En Groen Links zwijgt! De SP wil slechts een paar procent loonsverhoging. Pechtold, Buma en Wilders zijn rechtse rakkers die een kabinet wensen met de verliezende VVD waarvan slechts de harde kern van rijkaards over is. In Westerwolde werd heus niet op de PVV gestemd om een rechtse regering te krijgen en zulks evenmin op 50 Plus. De kamerleden vangen allemaal een ton en zijn rechtser dan het volk. Dus had Jesse Klaver een links kabinet van bekwame personen -hoeven geen lid van een partij te zijn- moeten mobiliseren. Groen Links hoort de Christen Unie om de oren te slaan met het Evangelie, dat een goed middel is om hebzucht te temperen en niet te verenigen valt met het kapitalisme dat Rutte als loopjongen heeft. Geef die van de Christen Unie het boek van Anton de Kom over rijke hollanders, zing psalm 82 in berijming voor hun deur. Laten we wet maken dat net als presidenten ook ministers, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, professoren na een acht jaar uit onze Schatkist gekregen te hebben rouleren. De beurt aan een ander zorgt voor spreiding van macht en geld. Er zijn voldoende bekwame nieuwe mensen maar het onderwijs is zo slecht dat grote massa's nog onmondig blijven. De Schepper heeft in Zijn heelal misschien wel een groene kaas planeet met tevreden vette muizen. Die moet wel lichtjaren verwijderd zijn van het kattenzonnestelsel, want anders was er van daar uit allang een invasie gepleegd. Op Aarde is het thema evolutie. Daarbij lijkt men lief en leed te moeten doormaken om geen zombie of automaat te worden.

Ondertussen wordt Justitie ervan verdacht in dit land zevenvoudig bedrog te plegen:

De EU garandeert toegang tot de rechter doch dit wordt dikwijls geblokkeerd met verwijzing naar politie waar rechtzoekenden hun aangifte in een la zien verdwijnen. Advocaten zijn primair belust op geld en soms niet te vertrouwen. Vrije toegang betekent dat je niet van de wil of de luimen van een ander afhankelijk zult zijn. Ten tweede zijn rechters dikwijls zo onbekwaam dat de advocaten het hoogste woord nemen. Hoge werkdruk voor rechters? Het is voornamelijk onbekwaamheid en er is geld genoeg als het niet besteed wordt aan marmer. Komt men de rechtszaal binnen dan druipt het bedrog van de muur met een portret: die man is staatkundig een onbenul en niet in staat om "de wet te handhaven". Daar hebben ze achterkamertjes voor: Net als vier jaar geleden dreigt er weer kiezersbedrog, momenteel onder leiding van Zalm die bij de bank zegt de belangen van de cliënten voorop te stellen en de belangen van de aandeelhouders tot hun recht te doen komen. Twee heren dienen dus en dat kan niet. Wet behoort te worden gemaakt door en namens het volk. Zij hebben recht van spreken. Rechters hebben zich strikt aan goede wet te houden. Komt er een rechter uit Iran die homo's liet ophangen dan moet hij in de EU vervolgd worden voor moord. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bestaat in een beschaafde natie hieruit dat zonder last of opdracht er zelf gezorgd wordt voor rechtdoening. Naar fascisme afglijdende politie verrichtte in een jaar tijds meer dan 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen zonder dat de rechtbanken ingrepen en bestraften. Als vijfde te noemen grootscheeps bedrog, omvangrijker dan corruptie in een zeker buurland of in dat tropenland, het schandaal van beneden-modaal bestelen middels de aftrek pensioenpremie en waarvan de goed gesalarieerde rechters zelf volop profiteren. Het volk wil uitdrukkelijk belasting betaald hebben naar draagkracht en wel rond het jaar van inkomstenverwerving daar anders de boel verwatert. Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een geniepige methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij opheffing met terugwerkende kracht komen er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de  gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Als zesde soort bedrog geldt dat oneerlijkheid vaak geen respons krijgt van de rechter. In de hoofdstad moet het onderwijs volgens de wet in het nederlands, zodat de het geld fournerende belastingbetaler iets in begrijpelijke taal terug krijgt, doch eerzuchtigen op de universiteiten laten "kleine luyden" links liggen en streven met hun steenkoolengels naar carrière: medemensen voorbijstreven en baas over hen worden. De grootgrutter roomt af naar verre rijke aandeelhouders terwijl voorheen de kleine kruidenier terug pompte in eigen streek. Criminaliteit bloeit op waar er buitensluiting plaats vindt, zoals onder meer bij de feodaal aandoende bescherming van ambtenaren en het strooien met flutbaantjes. Zelfs de EO valt te betichten aangaande oneerlijkheid jegens hun Baas met bazelen over voetbal op prime time en de vrijheid van meningsuiting wordt danig ingeperkt door censoren bij de media die anderen liever niet aan het woord laten komen als het concurrenten voor hun portemonnee zijn. Op een eerlijke open markt geldt dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Precies dit is wat het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig vastlegt en met verbod om ervan af te wijken. Maar nota bene het overheidsbedrijf de NS schendt volop. Met stilzwijgende goedkeuring van de rechter, die herhaaldelijk ingelicht werd maar de andere kant op kijkt. Evil managers rekenen aan naast elkaar gezeten passagiers verschillende prijzen op gronden die niets te maken hebben met de totstandkoming van het vervoer. Dit alles vindt een dieptepunt in het saboteren van dat beroemde art 1 en zulke zeven grove zonden zullen voldoende zijn voor Haroen al Rasjid om de kwaaddoeners naar Spitsbergen te sturen om keien te rapen voor versterking van onze dijken. Dat mag korter dan langduriger gevangenisstraf. Behoeft Groen Links een buitenstaander, hebben wij buitenlanders nodig voor betere politiek en voor goede rechtspraak?

woensdag 9 augustus 2017

Suriname

        S R A N A N G

                                     Bij de afschaffing van de slavernij in Suriname werd verzuimd om de gedwongen arbeid te betalen terwijl de slavenhouders 300 gulden kregen voor elke vrijlating. Die gingen nog even op jacht om vrije bosnegers, de marrons gevangen te nemen en zo meer geld te incasseren. Technisch gesproken is het woord neger afkomstig uit het latijn waar het zwart betekent; een respectabel woord, maar nikker valt te beschouwen als bij schelden horend. Belangrijker voor dagelijkse activiteiten dan de huidskleur is of je een hoog percentage snelle spiervezels hebt, zoals veel voorkomt in West-Afrika en in staat stelt om goed te sprinten. Danwel meer langzaam draaiende bezit, hetgeen nuttig is om de marathon of de elfstedentocht te doen. Van west naar oost Afrika neemt het gemiddelde percentage van de langzaam draaiende spoiervezels toe en de hele mensheid zit ergens op die lijn. Je kunt door gerichte training waardoor de spiercellen van een soort groter worden een beetje opschuiven; de aantallen cellen blijven gelijk. In Zuid-Afrika konden de Boeren met veel langzame spiervezels in hun lijf de hele dag hard werken, terwijl de zwarten, ooit afkomstig uit het westen van het continent, snel waren als een leeuw om daarna zich lekker in de zon te koesteren. Men wist niets over spiercellen en de Boeren wilden niet delen met lieden die in hun ogen nogal lui leken. Van hun godsdienst mochten ze geen racisten zijn en zo verzonnen ze dat die zwarten "buitenlanders" waren en in thuislanden hoorden. Zelf pikten ze de grootste en beste stukken land in, hetgeen heel menselijk is doch niet acceptabel en correctie verdient. Thans krijgt genoemd verschil in het lichaam nog steeds te weinig aandacht in ginds land en door ongunstige arbeidsverdeling worden sommigen zwaar belast terwijl anderen werkloos blijven. Zwarten en Boeren hadden beide een consensus samenleving van gelijkberechtigden, maar de engelsen voerden de rangen- en standenmaatschappij in en de "apartheid" tussen het zes-sterren hotel en de krottenwijken te Kaapstad is groter dan ooit. De eigenaars-miljonairs van de grote winkelketens gaan niet om met het laag betaalde personeel. Dit moet dus veranderen.

Nog niet lang geleden vingen in Westafrika negers negers om die als slaven te verkopen aan onder meer de hollanders. Die gebruikten zweep, marteling, doodslag en moord om in Suriname de plantages grote winst te doen opleveren. Het is tijd voor een tussenrekening met vergoeding aan de nabestaanden, wier ouders onthouden werd om hun kinderen goede toekomst te bieden. Op universiteiten met veel documentatie kan nauwkeuriger berekening gemaakt worden, maar neem voorlopig aan dat er honderdduizend euro betaald moet worden aan elke afstammeling van een slaaf. Omdat details ingewikkeld zijn valt deze som globaal aan iedere surinamer toe te kennen, doch liever niet eenmalig maar verantwoord over zeg een periode van 25 jaar. Zo'n 50 miljard euro moet dan opgebracht worden door de profiteurs van de slavernij en hun familie, in het bijzonder door de familie Amsberg daar Willem I het opperste gezag had in Suriname en verantwoordelijkheid droeg; verder door de stad Amsterdam die regelmatig voor de helft aan de uitbuiting meedeed en per saldo door de nederlandse staat middels speciale belastingheffing over de nazaten der betrokkenen. Al die blanken wisten van het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf.

In de Europese Unie helpt Nederland arme landen zoals Roemenië en Bulgarije een beetje. Grieken echter krijgen volop ruimte in onze Schatkist om luxe auto's te blijven rijden in plaats van per trein en ezel te reizen. Normaal en eerlijk is dat uit de rijke stad overgeheveld wordt naar perifere streken met minder economische mogelijkheden. In dit licht bezien is het absurd om de inwoners van Suriname niet te helpen en wegens de verbondenheid past bijdrage uit Den Haag aan volledige AOW en sociale uitkeringen conform het plaatselijk kostenplaatje. Hiertoe is staatkundig intensievere relatie nodig, maar asjeblieft niet via de regenten, de bazen in de Haagse achterkamertjes die onveranderlijk en onverbeterlijk een piramidale maatschappij van boven- en onderliggers wensen en in stand houden. Daarom lijkt een Unie van autonome Benelux gewesten en Antillen het meest geschikt om met Suriname een nieuwe intensieve band te vormen. Dit binnen de Europese Unie om vrij verkeer te verkrijgen.

De helft van die aan elke surinamer te betalen honderdduizend euro ware af te dragen als belasting aan de Surinaamse schatkist. Aldus kan bijvoorbeeld een sabbathsstad gebouwd worden in aangenaam klimaat op duizend meter hoogte, hetwelk plezier en inkomen genereert. Met een trein vanuit Paramaribo en Zanderij te bereiken en zonder honden, katten, auto's. Met automatische gondels voor een paar personen of honderd kilo vracht boven vrij maaiveld. Wil men meer dan valt te zoeken naar samengaan met de Scandinavische staten voor een sterk blok dat veel goeds kan doen in de wereld en waarbij hulpbehoevende ministaatjes zich kunnen aansluiten. Uiteraard komen niet in aanmerking voor enig geld degenen die van de bio-industrie eten, tenzij dat uit nood gebeurt. Immers is kwalijke bejegening van onze medeschepselen de dieren niet minder erg dan wat de hollanders deden jegens afrikanen en nu weer presteren in de verderfelijke bio-industrie, de Mammon hulde bewijzend. Regel moet zijn dat elk dier onder controle van de mens voldoende natuurlijke buitenruimte krijgt om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen. Dat je in Holland steeds moet betalen voor de openbare toiletten  en er voor daklozen geen warme douches en straalkachels zijn toont aan dat de volksaard weinig veranderd is in de laatste eeuwen. Als de EO doorgaat met in de duurste zendtijd te bazelen over voetbal, als je na elven de radio even moet afzetten vanwege dat oubollige duitse deuntje, blijft dat zo. Van de bobo's in Den Haag mogen arme mensen best onwetend blijven. Zo valt op te maken uit de hoge collegegelden voor jongeren die zich nog niet op de arbeidsmarkt hebben kunnen inzetten. De professoren wensen in weelde te leven met overmatig hoge salarissen, telkens duur verbouwde werkplekken en veel ondergeschikt personeel. Zij praten engels om hoger te lijken, hoewel de wet onderwijs in het nederlands gebiedt zodat de belastingbetaler "terug krijgt" in door hem goed begrepen moedertaal. Kennisoverdracht aan "kleine luyden" is helemaal niet prijzig en in de vier zomermaanden is er genoeg ruimte om na Internetstudie jeugdigen uit streken met vroegere binding aan NL mondeling verder te helpen.

In deze toestand bestaat er vijfvoudig bedrog door de nederlandse rechters: Ten eerste saboteren zij de onontbeerlijke vrije toegang tot de rechter, grondrecht in de EU en in elke beschaving van gelijkwaardigen; zij sturen rechtzoekenden naar politie met grote opberg en verdwijnladen of naar geldzuchtige advocaten. Het tweede bedrog bestaat uit niet willen vertrekken, ontslag nemen wegens onbekwaamheid en dan maar zeuren over hoge werkdruk. Je hoeft geen Salomo te zijn om voor eenvoudige zaken redelijk vlot oplossing aan te dragen. Geld voor deskundige, bekwame nieuwe rechters is er in overvloed als het niet uitgegeven wordt aan marmer in de juridische gebouwen. In de derde plaats getuigt het portret aan de muur van bedrog, want meneer is geen echt staatshoofd dat de Wet handhaaft en tot wie men zich in laatste instantie kan wenden. Meneer doet het alleen voor vleierij en poen, zich verlagend tot een nul zonder menselijke verantwoordelijkheid. In de achterkamertjes verschuilen zich de bazen, tevreden over zoveel domheid bij het accepterend publiek.

Het volk en zijn vertegenwoordigers maken wet. Zij hebben recht van spreken. De rechter heeft zich strikt te houden aan goede wet, is daaraan gebonden. De onafhankelijkheid van de Justitie bestaat hierin dat op eigen initiatief gezorgd wordt voor rechtdoening. Het belangrijkste mankement is de negering van art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, dat strikt geldig is in de EU omdat het grondslag van Verdragen vormt. Derhalve ook geldig is in ons land en gelijkwaardigheid bevestigend. Dat wil zeggen recht op deelname aan beraad en besluit zoals via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Punt 5 betreft scheve rechtdoening met bevoordelen van bovenliggers en omgekeerd  benadelen van het mindere volk. De dieverij via de aftrek pensioenpremie is enorm. Wordt er eerlijk gehandeld met belasting betalen naar draagkracht zoals het volk uitdrukkelijk wil dan is met terugwerkende kracht te corrigeren en vloeien er honderden miljarden in de Schatkist. Genoeg om staatsschuld en couponknippers te laten verdwijnen en de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand te verhogen. 

Dit lijstje valt nog uit te breiden met de passiviteit die de rechterlijke macht betoont als naar fascisme afglijdende politie volgens het CBS in een jaar tijd meer dan 14.000 onrechtmatige aan houdingen, vrijheidsberovingen pleegt. En met niet grondig aanpakken van laster, veelvuldig voorkomend en zeer moeilijk kwijt te raken door de gedupeerde. Niet voor niets staat er in de Tien Geboden: "Gij zult geen vals getuigenis spreken". De Iraanse rechter die homo's laat ophangen moet als ie in de EU komt moord ten laste gelegd worden want art 1 is universeel. Laat dit getuigen! Als een vrouw een man met wie zij eerst een relatie had valselijk beschuldigt van verkrachting gaat ook een zweedse rechter niet vrijuit indien zij/hij geen perk stelt. Bij het Gerechtshof Amsterdam komt corruptie voor zoals het de hand houden boven politieagenten die gevangenisstraf verdienen, maar de dans ontspringen doordat oneerlijke rechters schuld der tegenpartij aannemen zonder enig bewijs daarvan, dat niet nodig achten en deze nota bene opzadelen met een vals strafblad. Het in de fout gaan van Justitie bereikte in Suriname wel een hoogtepunt. Ook op Banda; minder op Java doordat de lokale bovenlaag verantwoordelijkheid droeg. In feite hebben regering, parlement, particulieren en de rechterlijke macht zoveel kwaad aangericht en is de geschiedenis van Nederland van dermate laag allooi dat we beter opnieuw kunnen beginnen. Hijs de blauw-wit-rode vlag en kun je niet terecht bij een SP die slechts wat meer centen voor de arbeiders wil dan is er nieuwe politieke organisatie nodig met gelijkwaardigheid in het vaandel. Waartoe roulatie net als bij presidenten ook voor ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren uitermate gunstig is teneinde spreiding van macht en geld te verkrijgen. Het nieuwe Verbond van vrije gelijkwaardige burgers die de staat vormen behoeft een bijzonder tintje, namelijk het kiezen van betere familienamen die de gelijkwaardigheid onderstrepen in plaats van er afbreuk aan te doen. Je hot- of g-mail naam is uniek en zo ook het telefoonnummer. Idem het adres van huisnummer, straat en plaats, evt. aangevuld met streek en land. De postcode is een domme overbodige extra toevoeging. Hierop voortbouwend zul je een nieuwe achternaam mogen kiezen, maar onder uit te werken voorwaarden zoals uitspreekbaar, verwant aan je moedertaal, enzovoort. Dit bevrijdt de afstammelingen van de uit Afrika wederrechtelijk gedeporteerden hopelijk van het laatste overblijfsel uit nare hollandse tijd in Suriname. Tegemoet komend aan de Sranang mensen in NL wordt bovendien de koude decembermaand verkort tot 28 dagen en komen er in de warme juli drie bij.