dinsdag 11 oktober 2011

foute pensioenen

 
          In de EU geldt het Verdrag van Parijs (1953) dat een open, eerlijke markt beoogt en waarvan art 60 bepaalt dat ieder op zijn wens goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden.
In strijd hiermee is de aftrek pensioenpremie, welke per saldo begunstiging van welgestelden op kosten van benedenmodaal tot gevolg heeft. De Grondwet verbiedt ook materiele discriminatie, net als genoemd art 60, en uiteraard dient een regering elke vorm daarvan te bestrijden. Het volk wil dat er belasting betaald wordt naar draagkracht en wel in of omstreeks het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. Jammer genoeg is de meerderheid van het volk niet goed vertegenwoordigd in het parlement waar de leden een ton uit de Schatkist ontvangen en de belangen van de eigen financiele klasse het best behartigen. Halvering van het salaris, voor zover uit de gemeenschappelijke pot afkomstig, zal verbetering van het democratische gehalte meebrengen, terwijl dan ook het ledental te verdubbelen valt zonder extra kosten en met name de belangen van kleine groeperingen zo meer aandacht kunnen krijgen.
De aftrek hypotheekrente is eveneens onjuist en behelst gemeten aan de wet een vorm van corruptie daar het hoge inkomens in staat stelt om eenzelfde huis te verwerven voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner kwijt zou zijn. Deze laatste verdient te weinig voor een eigen huis ofschoon art 1 der Verklaring van de rechten van de mens -basis van het Internationale Verdrag op Burgerrechten- ieder recht toekent op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen zijn wil daar munt uit slaan. De rijke houdt dank zij de aftrek geld over en kan de arme helpen aan een huurhuis. Doorgaans tegen een flinke prijs. De overheid is gehouden om graaiers in te tomen en te zorgen voor zodanig evenwicht dat ieder zich kan ontplooien. Hiertoe is geforceerde herverdeling van banen, waaraan immers inkomens gekoppeld zijn, dikwijls noodzakelijk. Ambtenaren scheppen er vaak genoegen in om medemensen naar beneden te trappen en zelf hoger te lijken door betiteling als bijstandsgerechtigde te bezigen. Technisch gesproken bestaat er allang geen Bijstand meer omdat arbeidsongeschikten in verplichte verzekering vallen en werkzoekenden als het ware stand by op de arbeidsmarkt staan met alle rechten vandien zoals correcte benaming en salaris. De EU gebiedt de overheden om elke burger met respect te behandelen en te zorgen dat iedereen in de welvarende samenleving kan participeren op een materieel minimumnivo. Uiteraard zonder vernederende stadspas, dus met voldoend inkomen. Zeer kwalijk in Nederland is de schending van art 3 der Grondwet, hetwelk open, eerlijke sollicitatieprocedures impliceert en niet begunstiging van politieke vrienden onder de facto buitensluiting van 95% der bevolking, geen lid zijnde van een partij. Obama spant wellicht de kroon met de slechtste minister van Financieen daar de kloof tussen rijkste en armste burger in de USA 50 miljard dollar wijd is. Men dient te reflecteren over wat een burger is. Bij ons verlaagde een onbekwame, gemeten aan de oogmerken der samenleving, minister de vermogensbelasting zodanig dat welgestelden letterlijk slapende rijker worden. Ondermeer de Bijbel schrijft herverdeling voor.
 Bijvoordbeeld de SER is een instantie die een plan kan maken om de misstand bij de pensioenregeling te corrigeren en wel met terugwerkende kracht. Het vermogen der fondsen, ongeveer 700 miljard euro, bestaat naar schatting voor de helft uit onrechtmatige aftrek plus rente en moet overgeheveld worden naar de Schatkist. De kapitaalspositie van het Rijk wordt daarmee zodanig verbeterd dat de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog kan, opklimmend bij afnemende deelname aan het arbeidsproces. Welke deelname verplicht hoort te zijn ook voor nu vroeg gepensionneerden en miljonairs omdat er niet geparasiteerd mag worden. Merk op dat de oude aftrekregelingen slechts passen in een standenmaatschappij doch in een werkelijke democratie volstrekt fout zijn omdat de regering jegens elke burger een positief neutrale houding moet aannemen en niet bepaalde al welgestelde categorieen mag bevoordelen.
 Idem de aftrek hypotheekrente is met terugwerkende kracht te corrigeren. Resultaat zal zijn dat de staatsschuld nagenoeg verdwijnt, hetgeen niet prettig is voor rijke uitleners die dan rente zullen derven. Daarentegen schept het mogelijkheden voor de overheid om de welvaart van de bevolking te stimuleren en zie hiertoe suggestie om in Noordnederland actiever te worden, met name in gemeenten rond Slochteren welke van heel Nederland het laagste inkomen per hoofd der bevolking hebben terwijl de Shell niets achterlaat als het aardgas op is. Kapitaal in handen van managers der pensioenfondsen -die uit zijn op winst en niet geschoold werden in het opzetten van produktieprocessen- remt echte ondernemers en daaronder die met eco coco (collectieve, cooperatieve) aanpak.
 Het wekt bevreemding dat de Justitie schendingen van wetten en Verdragen toelaat, met name van dat art 1. Zo wordt een volstrekt verkeerd voorbeeld gegeven en het zal nodig zijn om de rechters te vervangen. De gaande manipulaties tegen wet en Verdrag ontnemen vele eenvoudigen kansen op ontplooiing en dan ligt verleiding tot "rechtzetting" via misdaad op de loer. De media hebben verzuimd om goede berichtgeving terzake te verstrekken.
 

maandag 10 oktober 2011

what is not said on greek crisis

 
Disclosing the most true factor on Greece requires distance from own aspirations on wealth for well paid rulers and dito press-people.
The foreign debt of the country is not abnormally high and as tourism brings in twenty billion euros per year that money can be paid back rather easily. If luxury imports like cars and oil for these are stopped the more sooner. The Greek will arrive also where they want to go by train and donkey. Or take your old bike with you as a gift when on holidays going there.
The real problem is that the greek government did not get enough from taxes while pleasing the population with big salaries, pensions and subsidies. A solution may consist of putting a hundred thousand debt to the state on every house owner and ten thousand on those possessing a car. This will be comparable with the situation of mortgage debts in northern countries. The actual money debt in economic terms means that there is unbalance not only in consumption and production but on a big scale in possessions. Such can be rearranged by law and in practice there are many ways, also with fine tuning for the one time taxation with hundred thousand, etc. euros. Selling state property is bad because the new owners will raise prices for consumers as they like profit.
Now consider who are in power in Europe: that are well to do people and "robbing" the greek rich persons (in order to restore social-economic balance in Greece) might be followed by same measures to get the state debts in Western-Europe disappear. That is not what the elite wants and therefore the politicians belonging to that class do not speak about it. They hide this most important factor to solve all problems, including that of the euro. They prefer to lend to the state and receive interest! Instead of becoming substantially poorer in material possessions. Their opinion is: let others, especially lower classes pay by taxation and we will contribute money via lending (which renders nice interest).
Why was this not reported extensively? Anyway history will reveal what is behind present politics of the ruling class.
Meanwhile we like to know how much money the rich Greek brought to foreign banks. Can this be traced and used by the greek and EU governments to help banks that lended out to much money to Greece? In Italy there are plenty rich tax evaders and the European Union need not bother about any help to the state-in-debt as correction can be achieved by the Rome government (with some pressure?)
All the time the "haves" try to get more, not the least presently. But poor and little educated common people have difficulty to see their tricks. In Holland p.e. art 1 of the Declaration on human rights, which forms basis of the International Treaty on Civil Rights, is rejected by the Justice authorities in order to maintain a piramidal society. Art 3 of the country's Constitution (implying open, honest sollicitation procedures) is sabotaged to get nice jobs like mayor for political friends and art 60 of the Paris Treaty (1953) is neglected on purpose,  (it says that everybody can buy goods and services for the same low prices as offered to others, which is necessary to have an open, honest market) by tax reduction on mortgages which enables the well to do to buy a same house for tens of percents less than a minimum wager would be due. So the rich save money and can help the poor with a house for rent (for high rent of course). Also the tax reduction on pensionpremiums functions as a dirty method to get money out of the pockets of the poorer and fill those of the wealthier. 
Perhaps worst is the situation in the USA as Obama has got a minister of Finance responsible for the gap of fifty billion dollar between the richest and the poorest citizen. Reflect on what a citizen is. The state has to tame the greedy and search for balance in opportunities. A main instrument, but not used is to force resharing of jobs in order that everybody with then sufficient income can buy a good house. Note that the mentioned art 1 implies a right to have a minimal place for staying or dwelling without others drawing money from it against one's consent. Salaries for parliament members have to be reduced substantially in order to get persons who do represent the majority of the people.
The best way for other governments to help the Greek is bringing euros to the country for buying land to reforestate. The wood later will render a good price as trees of high quality can grow there like is observed around the city walls of Rhodos. The greek people can be paid to dig plant holes and keep their goats at a distance. Next generation will be thankful for the milder climate under the green cover. Pigs originally lived in forests, so extra income may be generated while rejectable bio-industry in northern countries is abolished.

woensdag 5 oktober 2011

Misser!

                  What an enormous mistake: a Nobel reward for people who wrongly assume accellerated expansion of the universe.
Already in 2003 Vasily Yanchilin explained in his book The Quantum Theory of Gravitation that the general theory of relativity is wrong and only gives some approximatiion when factors vary little. This theory is based on constancy of the propagation of electro-magnetic waves in vacuum. Einstein himself did not believe that the speed of light is totally independent of everything else in the universe but took this as a temporary hypothesis when quantummechanics was not available yet. Reflect on the words electro, magnetic and waves!
It is well known that photons take a parabola route near mass. Because this is in agreement with the principle of least action: taking as big steps (oscillations) as possible and the smallest number of these. Near mass the unit of length shrinks and the path becomes longer. If near mass the frequency would shrink as maintained by the general theory of relativity (assuming longer second there) the photons would choose a hyperbola track. 
The special theory of relativity stays valid if interpreted thus that the speed of light is independent of movements of observers. Namely it is related according the new theory to the potential of the total mass of the universe, which at a certain moment and a certain place is the same in all directions. But with the expansion of the universe it lessens and so in the past the speed of light was bigger. Therefore the info from supernovae Ia has to be corrected. Then accellerated expansion becomes nonsense and idem inflation, negative energy, the cosmological constant and black holes.
When the universe was smaller its mass was more concentrated and so also near Earth the locally felt total potential increases slightly or in other words the CERN neutrinos got bigger speed (about same as speed of light) when going through a section of Earth instead following the surface.
Newton and Einstein proposed only quantitative explanation of gravity. I like to mention in a few sentences Yanchilin's new qualitative theory, which sees gravity as a pure quantummechanic phenomen. Basic is that mass reduces the Heisenberg uncertainty: Two particles will have in their halves closest to each other less Heisenberg uncertainty than in their halves most distant from each other. Thus in the latter more quantummechanical transitions to the nearest halves will occur than in the other direction from the nearest to the farthest halves. Netto the particles will get closer to each other, which in common language is called gravitational attraction.
As this splendid explanation was presented already in 2003 in a didactically excellent book Vasily Yanchilin deserves the Nobel-award for physics.
However on many universities the professors refuse to talk to the students about the widening of horizon that Yanchilin brought and keep the young ones ignorant, dumb.
Further research has to be done of course. P.e. inert mass is only felt when pushing an object as if in rest the quantummechanical transitions are in balance.
Also measuring diffraction of laserlight at various heights can perhaps be on done.
 
                                                           Wat een misser: de Nobelprijs natuurkunde toekennen aan lieden die op grond van de algemene relativiteitstheorie menen dat het heelal versneld uitdijt. Men dient zijn huiswerk beter te maken en het boek van Vasily Yanchilin "The Quantum Theory of Gravitation" (2003) te bestuderen. Daarin toont de russische wetenschapper op verscheiden manieren aan dat die algemene relativiteitstheorie niet deugt, slechts een benadering geeft wanneer meespelende factoren weinig verschillen. Deze honderd jaar oude theorie is gebaseerd op constante voortplantingssnelheid van electromagnetische golven in vacuum. Einstein geloofde zelf niet dat de lichtsnelheid volkomen onafhankelijk is van al het andere in het heelal (reflecteer over de woorden electro, magnetisch en golven) maar nam dit voorlopig aan als werkhypothese toen er nog geen kwantummechanica bestond. Tussen haakjes blijft de speciale relativiteitstheorie van kracht mits zo opgevat dat de lichtsnelheid onafhankelijk is van de bewegingstoestand der waarnemers. Namelijk hangt deze volgens Yanchilin's nieuwe hypothese af van de potentiaal der totale massa van het heelal en die is op een bepaald tijdstip en een zekere plek in alle richtingen hetzelfde.
Het is bekend dat fotonen nabij massa een paraboolbaan volgen. Yanchilin verklaart dit met het principe van least action: het foton zoekt een weg met zo weinig mogelijk stappen (oscillaties) en daarvan een zo gering aantal. Nabij massa wordt de lengtemaat kleiner en dus de weg langer. In de algemene relativiteitstheorie wordt foutief verondersteld dat de seconde nabij massa langer duurt en ergo de frequenties afnemen; dan zou het foton een hyperboolbaan moeten beschrijven! Op de eigen klok van het foton is de benodigde tijdsspanne het meest efficient in de waargenomen paraboolbaan. Ook de roodverschuiving van zonlicht wordt door de algemene relativiteitstheorie fout geinterpreteerd: daarin is er sprake van tragere seconde op de zon en van het overwinnen der zwaartekracht van dit hemellichaam, terwijl in werkelijkheid niet de som gemeten wordt. Yanchilin geeft een uitvoerige betere, sluitende verklaring in overeenstemming met sneller verstrijken van de seconde nabij massa.
In het verleden was het heelal compacter en ergo volgens de nieuwe theorie de lichtsnelheid groter. Corrigeert men dit bij de gidssterren supernovae Ia dan blijkt versnelde accelleratie van de uitdijing van het heelal gewoon een onlogisch verzinsel gebaseerd op foute aannames. Evenzo vervallen inflatie, de cosmologische constante en negatieve energie, terwijl zwarte gaten niet kunnen bestaan en dit wordt wiskundig duidelijk uitgelegd in het didactisch uitstekende boek, dat helaas erg geboycot wordt zodat de studenten onkundig en dom blijven.
Nog even de nieuwe zwaartekrachtstheorie (Einstein en Newton gaven slechts kwantitatieve benaderingen), gebaseerd op reductie van de Heisenberg onzekerheid door massa: Twee deeltjes hebben in hun naar elkaar toegekeerde helften minder onzekerheid dan in de verste helften. In de laatste komen ergo meer kwantummechanische transities voor naar de dichtsbijzijnde helften dan omgekeerd. Netto resulteert er verplaatsing van de deeltjes naar elkaar toe, hetgeen in gewone taal aantrekking door de zwaartekracht heet. Ergo biedt Vasily Yanchilin een zuiver kwantummechanische verklaring voor de gravitatie en dat al in 2003, zodat hij in aanmerking komt voor de Nobelprijs.