donderdag 21 mei 2015

Einstein was wrong 2

Vasily Yanchilin also argues that the general theory of relativity cannot be right as it is based on the equivalence principle. The latter contradicts observation that a charge is not radiating in a gravitational field but does so when accellerated in a non inertial reference system.
Another failure of the gtr is attribution of redshift to slower second near mass p.e. on the sun and overcoming gravitational attraction, while not the sum of both is measured.
NIST tells to have a clock with precision of 1 second in many billions years. Such is incorrect because the universe expands, changes. The clock may have precision of one billionth per second at a certain time and a certain place.
Reflect on the outward moving "edge" of the universe. Will there be left something which might contribute to dark mass? Yanchilin supposes that light contributes to the latter. Radiation is present everywhere and has a mass equivalent. Therefore real vacuum does not exist and the definition of c as constant in vacuum should be replaced by a c, time and mass relation.
The special theory of relativity stays valid if understood thus that the speed of light is the same for all moving observers at a certain time and a certain place. But changes with the expansion of the universe and Yanchilin describes a method to measure this. He assumes relationship between the potential of the total mass of the universe and the speed of light, which raises the question whether such potential may be distributed by photons.
It is wise to have read the book also by philosophers specialised in logics in order to notice and underline failures of the gtr, which Einstein a hundred years ago before the era of quantum mechanics based on constant c in vacuum as a working hypothesis. Electro-magnetism is not independent of everything else.
The book contains a list of references. Many authors doubt the gtr but in scientific papers almost continuously there is talk about black holes, inflation, the cosmological constant, negative energy, which belong in the realm of witchcraft since no law of physics allows these.
A hint for those still afraid of Onstorming Uniting Black Holes: Send a twin of a telepathic geranium into outer space. When it is swallowed its brother at your window will be shocked and trembling, which can be measured with fine apparatus at the leaves. Then before it will be your turn to get eaten just enough time is left for a short prayer.
 

           

Einstein was wrong 1


 Some abstracts
                   Not long ago the Nobel prize physics was awarded for research on accelerated expansion of the universe. This was concluded from redshift observed at supernovae Ia with hypothesis that the general theory of relativity is correct. That however is not so as Vasily Yanchilin shows in his book The Quantum Theory of Gravity (2003).
Below some argumentation from it. If correct, which is likely, that prize should be withdrawn.
The Russian scientist gives in his book excellent explanation and proposes to interprete gravity as a pure quantum mechanical process. Thus providing qualitative analysis of the character of gravity he may be awarded with the Nobel prize.
The british Royal Astronomical Society presumably does not know about the book for there they stick to the theory of a hundred years ago. The same in America on universities which claim to present excellent education. Now a qualitative interpretation of gravity exists, based on the hypothesis that mass reduces the Heisenberg uncertainty: In the half of a particle nearest to mass then there will be less quantum mechanical transitions towards the farthest half than the other way. Net result is displacement of the particle in the direction of the external mass.
A new formula for an interval is derived by Yanchilin from wave theory and black holes become inexistant. In both the general theory of relativity and in the new one an interval gets smaller near mass. According the gtr this means that when a second passes far from mass only parts of a second will tick away near mass. However everybody agrees that the unit of length becomes smaller near mass and distances bigger. This results in smaller atoms and more energy for electrons which will radiate with higher frequency. Time is bound to physical processes and measured with frequencies. So the second is faster near mass and the gtr is wrong (Yanchilin).
Consider a photon according the principle of least action: It tries to pass mass with as big steps (oscillations with low frequency) as possible and a minimum of these. That's why it follows a parabolic route around mass and there less time on its own watch passes.
In the 1919 experiment potential energy changed not only in kinetic energy but also there was change in internal energy according E=m.c quadrat. Then it does not proof validity of the gtr.
Light curves towards mass and light will be retarded by the mass of the universe when going outwards, unless the universe is infinite, which does not agree with a Big Bang. Thus in the past c was bigger and becomes zero at the edge of the universe, where everything looses speed, direction and gets decomposed, turns into a complete quantum mechancial state.
Bigger c in the past means correction of the supernova Ia standard and accellerated expansion of the universe disappears.
Read on page 222 of the book what Vasily Yanchilin thinks about negative energy. Also inflation and the cosmological constant become phantasy. However due to (1-x)(1+x) equals 1 up to x quadrat the gtr in terrestial conditions (only small variations occur here) gives often results in agreement with the new better theory. When c changes also the Planck (still called the constant of Planck in the book) changes; maths in the book seem to be OK, except for unimportant misprints.
The book offers the best approach to understanding the universe but of course there are unresolved problems like the discrepancy of extremely lowered frequency in back ground radiation and that of first stellar systems. Also attention is needed for increase of effective mass in speedy satelites eventually influencing ticking of atomic clocks. And do muons from cosmic radiation have such enormous energy that considered as waves they will have very high frequency, which translates in many, many small "steps" (oscillations) thus that the observer notices much time to pass when on the muon's watch only a fraction of time passes?

                       

maandag 18 mei 2015

naar ontplooiingsrechten

redactie De Boerderij
                                                               essay
 
Tegenwoordig is het recht op bezit zeer belangrijk -denk aan materieel eigendom, octrooirechten, behoud baan, honorering door werkenden van  pensioenrechten- en voortdurend ontstaan er twisten over mijn en dijn. Het bezitsrecht wordt overmatig gekoesterd; bijvoorbeeld mogen miljonairs hun hele leven parasiteren op prestaties van anderen. Dat is natuurlijk niet in orde, hetgeen noopt tot regeling van afvloeiing van overmatig privé bezit naar de Schatkist of collectieve, coöperatieve ondernemingen. Bijvoorbeeld in twintig jaar, behoudens enige miljoenen voor erfgenamen en ook uitgezonderd wat er door eigen arbeid vermeerderd wordt. Bij de israelieten gold een vijftigste jaar van herverdeling der productie middelen -toen uitsluitend grond- om loosers een nieuwe kans te geven, doch vooral om jeugd ongeveer gelijke startposities te verschaffen. In de Bijbel duidt veertig een volledige periode aan; zo mag een veroordeelde nooit langer dan veertig jaren opgesloten worden, want een mens verandert en er hoort enige barmhartigheid te zijn. Pas na vijftig jaar bezitsverhoudingen recht trekken was dus wel heel toegeeflijk voor wie veel hadden. Dat zijn doorgaans nogal hebzuchtige lieden, die graag medewerkers weinig betalen of grove winsten in de handel wensen; om niet te spreken over bonussen, een hedendaagse sluiproute om ongelijkheid op het materiële vlak te bewerkstelligen. Ligt het aan de opvoeding, is het onderwijs niet toereikend om hogere waarden bij te brengen dan concentratie op stoffelijke schatten? De Vrije Universiteit, ooit bedoeld voor verheffing van de kleine luyden, is afgestapt van het christelijke dienen (voeten wassen) en propageert thans baas spelen (carrière maken). De dwazen gaan er over op het engels, zodat het nederlands daarvan een onbetekenend dialect dreigt te worden. Terwijl er volop jongeren zijn uit streken met weinig onderwijs zoals Westpapoea die graag nederlands leren als zij bij ons hoger onderwijs mogen volgen wordt de poort opengezet voor semi-bollebozen die in Amerika niet op eigen topuniversiteiten werden toegelaten. U hoeft overigens niet bang te zijn dat De Boerderij ook in het engels zal moeten verschijnen want zij menen dat de lezers ervan niet bij de elite horen. Het engelstalig regime in Zuidafrika kent thans een zes! sterren hotel te Kaapstad. Die taal helpt rangen en standen zoals naar afkomst in Engeland en naar geld in Amerika te accepteren. Boeren en zwarten hadden veeleer een consensus samenleving van gelijkberechtigden. Alleen domineerde bij de Boeren langzaam draaiende spiervezel, net als bij marathonlopers uit Oostafrika, dat in staat stelt om langdurig en intensief bezig te zijn. De zwarten kwamen oorspronkelijk uit Westafrika waar net als bij de leeuw het snelle spiervezelsysteem overheerst. Na de sprint ligt de leeuw graag in de zon. Als je hard werkt wil je niet delen met lieden die lui lijken en omdat de Boeren van hun geloof geen racisten mochten zijn verzonnen ze dat die anderen buitenlanders waren, in thuislanden hoorden. Presidenten geven na acht jaar anderen kans; overeenkomstig is het goed dat al wie uit de Schatkist "trekken" na acht jaar rouleren. Dat geldt voor ministers, kamerleden, ambtenaren en ook professoren, welke thans tegen een overmatig salaris levenslang in een zeer beschermde positie zitten, geheel in strijd met art 3 der Grondwet. Misschien kan een rood-christelijke universiteit op de hoek van wad en Eems de leemte in ontoereikend onderwijs opvullen. Een stadje daar op en in windkerende heuvels zal mede centrum voor de Eemshaven kunnen worden en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgen. Dat ontlast vol Amsterdam, waar de Bommels Schiphol wensen te  vergroten en ook een in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluis willen hebben. Buiten de horizon van de Groningers ligt nog Rottum. Oog en Plaat kunnen na gemiddeld een meter ophoging -aan de noordkant duinen, in het midden niets en bij het wad een dijk- plus een ecodorp veel toeristen plezierige dagen bezorgen. Waaraan dus te verdienen valt. Op zomerse zaterdagen varen er zeven grote veerboten uit de Eemshaven naar Borkum. Het wad bevat vruchtbare kleigronden, net als het voor vogels en vissen overmatig grote IJselmeer. Over een tiental jaren zal Peking hopelijk toch niet inpoldering verordineren voor miljoenen boeren uit overbevolkt Bangladesh? Daartegen helpen geen huurlingen en geen JSF's. Iedere jongere hoort militaire vorming zonder kadaverdiscipline en weg met de huidige generaals te ontvangen om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood. Wie van de tennissende oudjes nooit dienstplicht vervulde kan mooi rolstoelen duwen en incontinenten helpen.
Die mensen van ver hebben ruimte nodig om zich te ontplooien en overgang van bezitsrecht naar ontplooiingsrecht zal aanstaande moeten zijn. Onontkoombaar dat dan ook het kindertal beschouwd zal worden. Wat de nederlandse landbouw betreft betekent uit te werken ontplooiingsrecht dat er goede kansen voor schoolverlaters moeten zijn om het boerenbedrijf uit te oefenen. Maar ook dat zij zich niet in superlange werkweken hoeven af te beulen, doch er regelingen komen voor coöperatieve aanpak met inschakeling van veel meer arbeid leverende personen. Het is absurd dat gemeente"ambtenaren" het plantsoen schoffelen terwijl veertienjarige boerenzonen zwaar werk verrichten. De vakbonden FNV en CNV, bijna geheel geconcentreerd op sectoren buiten het agrarische behalve tuinbouw, houden vast aan knechtschap van medewerkers en eisen vooral een beetje meer loon; niet echt delen! Maar de Europese Unie heeft art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens als grondslag voor Verdragen. Wie dat niet kent mag zijn schoolgeld terug eisen. Het art tekent gelijkwaardigheid en valt te beschouwen als een afgezwakte versie van het Bijbelse Tweede Grote Gebod, dat weer in overeenstemming is met de Tien Geboden. Tussen haakjes zijn deze door Mozes gebrachte Geboden ook bindend voor moslims, weshalve het hun verboden is om ongelovigen als tweederangs te beschouwen en hen rechten te onthouden alsook extra belasting te laten betalen. Let wel bindend voor de hele mensheid en daarom ook voor de staat.
Te ontwikkelen ontplooiingsrechten zijn te baseren op dit art 1. Merk op dat niet alleen voor Brussel dit art geldig is, hoewel in de practijk miskend, maar ook te Den Haag. Evenwel wordt het daar volop gesaboteerd door regering en parlement, want het houdt onverbiddelijk recht in op deelname aan beraad en besluit, dat gemakkelijk te realiseren valt via referenda over hoofdzaken. Waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Bij verkiezingen dien je je in te spannen om goede keuze te maken en daarvoor mag best een beloning van honderd euro staan. Da's beter dan belastinggeld over de balk smijten aan een alsmaar groeiend heir van uit het raam kijkende ambtenaren of wachtgelders. De dames en heren in de top van de hollandse piramidale samenleving dichten zich zelf meer invloed, geld en status toe dan overeenkomt met hun door de Schepper bedoelde positie. Zelfs dominees verkiezen de vleespotten en zijn wars van Uittocht naar werkelijke democratische gelijkwaardigheid.
Dat is zeer besmettelijk, want zie in het landschap de bio-industriële bedrijven, waar het dier geminacht wordt als toekomstige gehaktbal, biefstuk, kippepootje, kiloknaller en natuurlijke ontplooiing gedwarsboomd wordt door een wrede boer, er op uit om de Mammon te dienen. Boze buurman vergiftigde mijn bloemen bij de straatrand. Heel erg is dat het kind van de koe meteen bij zijn moeder weggehaald wordt om de melkprijs laag te houden. Coca Cola is duurder.
Houdt derhalve op het platteland tijd over om na te denken hoe ontplooiingsrecht gestalte kan krijgen in het eigen wereldje van mens, dier en plant. Vooral op zondag samen met "anderen"; dan dus niet naar Albert Heyn, welke buitenlanders Albert Zwijn noemen als zij buiten de winkel gekomen merken geen bonuskorting te hebben gekregen. Ze wisten niets van een bonuskaart. Die op een open, eerlijke markt trouwens niet eens toegestaan is volgens het principe van art 60 van het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig: ieder kan op zijn wens goederen en diensten verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden; beperkende voorwaarden zijn niet toegestaan. Reist u wel eens met de trein en zit u dan naast iemand die veel minder voor zijn kaartje betaalde? Tip: Maak een OMWEG via Blokker of Hema!????
Een oude bijbelse "wet" stelt dat de hoek van de akker, de opbrengst ervan, toebehoort aan de vreemdeling.  Dat moet in de eenentwintigste eeuw ook gelden voor het wilde dier. Je kunt bij kunstmatige verharding, hetzij dak, erf of straat, hoog geboomte aanplanten ter compensatie van voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde. Grenslijnen zijn te vervangen door mensenvrije grenszones en het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Himalaya, de Noordpoolstreken zijn los te maken van staten om net als Antarctica geheel domein te worden van wilde flora en fauna.
De Landbouwuniversiteit te Wageningen is in gebreke om deze zaken goed voor het voetlicht te brengen. Daar heerst teveel de kapitalistische visie van het recht der sterksten, der slimsten en heeft men niet de nodige aandacht voor de ontplooiingsrechten van dieren. Daarom zelf doen en zo handelen dat elk dier onder controle van de mens voldoende natuurlijke buitenruimte heeft om tenminste drie seconden achteren voluit te rennen, vliegen of zwemmen.
 

zaterdag 16 mei 2015

Zuidas vs Centrale As

Het blaadje "Hello Zuidas" verhaalt over onstuimige groei van de Zuidas en mist iets over de concurrentie. Nabij het Centraal Station ligt een enorme lap bouw"terrein" tussen het station en de oude stad en vanaf het Oostelijk Havengebied tot aan het nieuwe Gerechtsgebouw. Het is daar minder saai dan op de Zuidas en ook kunnen de gevels er verspringen voor berggeiten, planten en nestelende vogels of zelfs skibanen, terwijl In Zuid niet eens een mooie duiventil staat. Je vraagt je soms af hoe het komt dat in Buitenveldert er alsmaar straatverharding bijkomt, veel meer dan nodig is. Waarom geen lint van arboretum beplanting met ook een davidia, vaantjes/zakdoekjesboom, en eronder lunchende zwartpakken. De nabije Vrije Universiteit is niet christelijk meer maar stelt de mens voorop.
Een nieuwe rood-christelijke universiteit is mogelijk op de hoek van wad en Eems in een stadje op en in windkerende sierras dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Komt de baan gunstig te liggen dan zijn er ook nachtvluchten mogelijk en hoeft Soesterberg niet bij Schiphol gevoegd te worden. De EU wenst spreiding van werk en welvaart, dus niet nog meer forenzen onnodig naar een verkeerde plek te Amsterdam-zuid. Overigens: als de Noord-Zuidlijn overgedaan wordt aan de NS scheelt dat forenzen tien minuten per dag aan niet overstappen, een uur per week, een week per jaar, een jaar eerder met pensioen. De lijnen 5, 16 en 24 kunnen samengevoegd worden tot een Linksom/Rechtsom-tram die een lus rijdt met veel halten en dat zeer frequent. Heel gemakkelijk voor wie de hoofdstad bezoekt en veel adressen af gaat. Hierbij past een semi-Doorloper met route A'veen-Zuid-Muiderpoort-CS-Sloterdijk-Zuid-lus Bijlmer-CS. Waartoe nog NS electra afgenomen moet worden en als je nieuwe voertuigen in Oostgroningen laat bouwen -ze maken er prima kustvaarders- verdwijnt er niet een 40% aan loonbelasting en sociale premies in buitenlandse schatkisten. Maar bij de gemeente moeten ze niets hebben van voorstellen die niet van henzelf afkomstig zijn. De Zuidas kan daarom zelf een kleine studie maken indien van mening dat het ov te verbeteren valt.
Andere studie is ook zeer gewenst, namelijk betreffend overgang van bezitsrecht naar ontplooiingsrecht. Dan wordt niet meer zo gekeken naar wat in het verleden vastgelegd werd aan bezit, octrooi, migratie, vaste baan, etc. maar weegt de rechter bij geschil af hoe de ontplooiingskansen komen te liggen en daarbij moet art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens, grondslag van Verdragen der EU, volledig tot zijn recht komen. Wellicht dat er op de Zuidas een Wetsraad te vormen is met van elk advocatenkantoor 1 wisselende deelnemer. Als onderkomen liever geen kamer ergens op een etage maar een paviljoen bij het water aan de zuidrand. Nu is het zo dat het parlement de wetten vast stelt, onderwijl art 1 schendend. De rechtskundigen op de Zuidas mogen best beter presteren middels die Wetsraad. Amsterdam moet liever niet kiezen voor in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluizen doch een ARK met Ronde Tafel ter beschikking stellen aan twistende en vechtende internationale partijen, bijv. op een overgebleven stukje open water van die "bouwgrond" zone, in de toekomstige Centrale As dus. Dat dient een flink grote boot te worden want met publiek erbij voor matigende invloed en een wetenschappelijke staf voor het aandragen van oplossingen. Waaraan wat juridische aspecten betreft in die Wetsraad op de Zuidas wordt bijgedragen. Zo wordt de stad internationaal van grotere betekenis.
         Uit het bovenstaande valt af te leiden dat advocaten in de toekomst waarschijnlijk minder belangrijk zijn bij rechtszaken volgens huidig menu omdat deze personen veel meer zelf daar ingeschakeld zullen worden als bekwame oordeelvormers en dat tegen redelijk gematigd salaris. Hoewel er gegarandeerde toegang tot de rechter is blijven allerlei aangiftes in een politiela liggen. Dat is de schuld van de chef van de Rechtbank en Eradus moet ogenblikkelijk de laan uitgestuurd worden. De burgemeester houdt de hand boven het hoofd van fascistisch handelende politieagenten, die zomaar naar hun goeddunken over gaan tot vrijheidsberoving en daarmee het kostbaarste, ook aldus gedefinieerd in de EU, roven. Het Gerechtshof blijkt zulke criminelen te steunen en de schuldigen moeten weg, Van der Laan inbegrepen.  Momenteel is er de griekse crisis en te Athene wil men de schulden liever niet terug betalen, hoewel dat mogelijk is middels zware hypotheken op hun huizen (waardoor er situatie ontstaat vergelijkbaar bij velen in West-Europa alsook ten aanzien van huurders). Indien de schulden worden kwijtgescholden houden de grieken hun eigen huis, gaan ze vroeg met pensioen en mogen er weer meer ambtenaren uit het raam kijken, terwijl bij ons de jeugdlonen niet omhoog kunnen en er op laag nivo meer belasting gevorderd zal worden. Dat strookt niet met "ontplooiingsrecht". Wellicht is er een parlementaire enquête nodig naar de rol van Bos als Minister van Financieën, omdat het lijkt alsof hij zijn eigen achterban bedrogen heeft door op hen de lasten van de bankencrisis af te wentelen (vermoedelijk na influisteren) terwijl de haves weinig schade leden. Hieraan toe te voegen is nu opkopen door de Centrale Bank van staatsobligaties, zo de eigenaars fors spekkend (op last van de Bank te Frankfort). De reputatie van de Zuidas is flink op te schroeven door de samenleving dienende activiteiten van de "nette pakken" zonder dat er kantoorruimte bijgevoegd wordt. Ontplooiingsrecht leidt waarschijnlijk ook tot meer regionale autonomie, bijv. in een grote unie met de zuiderburen zowel als die ten  noorden. Dat scheelt forensisme en nu al wordt er zo enorm veel overbodig werk gedaan, ondermeer als gevolg van concurrentie tussen bazen, bedrijven en hun aandeelhouders, dat een werkweek van drie dagen haalbaar is. Daarna bijscholen , tennissen en ook rolstoelen duwen. FNV en CNV houden het nog op knechtschap; men wil daar loonsverhoging en spant zich niet in voor gelijkwaardigheid in collectieve, coöperatieve bedrijven. Hoeveel kan de benzineprijs omlaag als Shell geleidelijk vervangen wordt door een dergelijke organisatie?
 
           
                                   

tussen de kop van Noordholland en Friesland

                     Afsluit....dijk/heuvels?
In het verleden ontstonden er door menselijk toedoen veel kale stenen oevers en dijken, welke niet gunstig zijn voor plant en dier. Het IJselmeer is overmatig groot voor vogels en vissen en weinig aantrekkelijk voor zeilers. De Afsluitdijk passeer je, want verblijf (kort) is er alleen bij het monument.
Tussen Almere en Hoorn valt een heuvelige waterkering op te werpen met daarachter droog land voor wilde paarden, herten, etc. tot aan Lelystad. Aan baaien in die rug prettige volksbuitens?
Tussen Enkhuizen en Stavoren is een heuvelige ringwal mogelijk waarachter droog terrein voor bijv. de siberische tijger, die wel ganzen en paarden lust. Hierlangs ook een non stop trein Groningen-Randstad die bij een drenkplaats even langzaam rijdt.
Bij de Afsluitdijk misschien voorland? En waar de dijk te laag is zou er een brede hoge beboste zone van nabij gebaggerd materiaal kunnen komen. Halverwege past een grote militaire basis die "Leeuwarden" vervangt, zodat deze stad een civiele luchthaven met kantoren enz. kan krijgen.
Op de hoek van wad en Eems evt een stadje met een rood-christelijke universiteit, dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. De Bommels te Amsterdam willen nog meer studenten in de al overvolle stad, maar dit is contra spreiding van werk en welvaart. Ook zijn in Westeuropa helemaal geen nieuwe zeesluizen nodig. De VU heeft het dienen (voeten wassen) afgezworen en richt zich op baas spelen (carrière maken). Men wil daar samenwerken met de kapitalistische Zuidas, die naar verluidt 4 x zoveel geld uit arm Afrika haalt middels belastingfoefjes dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Verdere groei van de saaie Zuidas is ongewenst, want nabij het Centraal Station is enorm groot bouw"terrein" beschikbaar tussen CS en oude stad en van de Oostelijke Havens tot aan het nieuwe Gerechtsgebouw. Daartussen blijft wel wat water over voor een grote Ark met Ronde Tafel voor twistende en vechtende partijen, zodat de stad internationaal op de kaart komt.
Rottum ligt nog buiten de horizon van de groningers, terwijl er op drukke zaterdagen 7 grote veerboten vanuit de Eemshaven naar Borkum varen. Plaat en Oog kunnen met gemiddeld een meter ophoging (duinen aan de noordkant, in het midden niets, bij het wad een dijk) aantrekkelijk worden voor toerisme (oostelijke helft met een eco-badplaats plus door de Eemscentrale verwarmde winterkoepel) en wilde flora en fauna.
        Beveiliging van het wadden- en IJselmeergebied tegen grootschalige immigratie uit overbevolkte landen naar droog te leggen vruchtbare kleigrondenverdient aandacht.
           

dinsdag 12 mei 2015

solving the greek problem


                                        Geldpolitiek is in Nederland en Europa vooral gericht op het welzijn der portemonnes van de haves. De PvdA-er Bos verloochende als minister van Financieën zijn achterban door zeer welgestelden bij de bankencrisis te begunstigen via afwenteling van schade op de gewone belastingbetalers. Werd hij beloond met een baasschap op het VUmc, terwijl de man helemaal geen medische opleiding heeft, bekwamere personen de pas afsnijdend en eerder dus geen zelfstandige linkse politiek wetend te verzinnen maar handelend naar de wens van rechtse influisteraars?
Recent wil men te Frankfort dat nationale regeringen thans heel dure obligaties opkopen en zo de eigenaars fors spekken.
Hieronder een copietje hoe te forceren valt dat de grieken terug betalen wat zij van de europese belastingbetaler met bedrog wisten te lenen.
Het is oppassen dat jeugdloners niet verder te weinig betaald krijgen omdat grieken vroegtijdig gepensionneerd willen worden, ontslagen ambtenaren opnieuw uit het raam wensen te kijken en jongeren hier via via gedwongen daaraan mee betalen.

                            Amsterdam, may 9 MMXV
                                                              Those more than 200 billion euros from Europe did not stay in Athene's Treasury but landed at the greek citizens. They now generally own a house and a nice car fully, while big mortgages rest on many inhabitants of westeuropean countries. A one time tax on property in Greece of 50.000/100.000 euro, to pay along mortgage lines, together with euros from tourism will enable the government to return foreign loans. Ask spanish and irish people whether such is a reasonable solution. To get euros immediately the cars may be sold abroad north and south with block of luxury imports. Resharing jobs and incomes to reduce unemployment to zero will leave enough time to travel by train and donkey or bike.
Note that the debt developped by cheating and therefore nice houses outside the country  bought by profitors can be auctioned, which presumably will render on short term tens of billions of euros.
Meanwhile euros may pour in for buying or hiring ten thousand square kilometers of bare land for reforesting; paying jobless persons to make plantholes, water the young trees and keep their goats away. This renders valuable wood and a green cover benificial to tourists and wild animals.
A win-win-win situation.

staatsmoskee

           essay
 
Er wonen meer dan honderdduizend mohammedanen in het Amsterdamse en die hebben best recht op een mooie plek voor een grote moskee. Bijvoorbeeld een staatsmoskee op het Museumplein in de vorm van een grote zwarte kubus op pootjes, fraai contrasterend met het groene gras en de witte Badkuip. Ernaast is nog plek voor een Psalmenhuis, 70 meter hoog van roestvrij staal en glas als saamgevouwen biddende handen. Om er het gemeenschappelijk erfgoed te zingen, reciteren en musiceren op resp. sabbath, zondag en vrijdag. Wie weet de overige dagen gemeenschappelijk. En in de zuidoosthoek van het plein een kasteel van schuine roestige platen, ook te beklimmen, als amerikaans consulaat?
      Een staatsmoskee omdat art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens er verkondigd wordt. Dit art valt te beschouwen als een verzwakte versie van het bijbelse Tweede Grote Gebod, dat harmonieert met de Tien Geboden welke Mozes, een groot profeet ook in de islam, op Stenen Tafelen aandroeg. Zonder poespas zijn alle drie bindend voor de hele mensheid en daarom art 1 ook voor de Staat. Een verbod wordt dikwijls omzeild, waarna er aanvullende geboden moeten komen. Het gebod bestaat uit klare taal, doch kent men die?
      De Messias bracht het grote nieuws dat onze status verhoogd wordt van knechten tot kinderen. Een knecht wil loon; een kind zit bij pa aan tafel en heeft enige toegang tot diens portefeuille. Maar het moet opgevoed worden en kennelijk is het daarbij nodig om lief en leed door te maken teneinde geen automaat of zombie te worden. Reken ermee dat van Boven toegevoerd wordt; de rank van de wijnstok wordt bijgeknipt.
Het eerste hoofdstuk van het Johannes evangelie is te lezen als beginnend met verwijzing naar Genesis: Een machtig vorst spreekt een woordje en de dingen gebeuren dienovereenkomstig verderop. Een technisch prima beschrijving als er geen mensenogen aanwezig waren om waar te nemen. Vervolgens staat er dat de Messias de eerste mens was die de nieuwe status kreeg en wel als enige van geboorte af aan. Voor anders ongelovige Thomassen maakte hij het hele menselijke traject door. Joden en moslims leren dat God Eén is en vergeeft om niet. De laatste Bijbelvertaling is ketters met vervanging van "in de boezem des Vaders" door "die God is", geheel in roomse stijl al maakt het in de practijk misschien weinig uit.
       Als joden vast willen houden aan knechtschap hindert dat niet, maar knechten verschillen in hogere en lagere rang, terwijl dat bij kinderen niet het geval is. Dit nu speelt een grote rol in de islam, terwijl oorspronkelijk het ging om een hervormingsbeweging tegen het vroegkerkelijke misverstand dat de HERE God, anders dan de psalm zegt, een Offer behoeft. Zo menen de gelovige moslims vanwege hun verondersteld zuivere leer hoger te staan dan joden en christenen, zodat dezen vernederd mogen worden en extra belasting moeten betalen. De Koran bevestigt evenwel hun toegang tot het Paradijs waar je samen aan tafel zit, hetgeen niet weggelegd is voor bedriegers en atheisten. De psalm verwoordt: "Zou ik niet haten wie U haat?" Ofwel is enige jihad geboden om hen en hun materialisme, etc. niet te laten domineren. In de staatsmoskee komt het accent te liggen op de gelijkheid als bij kinderen en dit geldt natuurlijjk ook voor verloren zonen welke met alle respect te bejegenen zijn.

      Een staatsmoskee ook als onderwijsinstelling, waar uit de doeken gedaan wordt wat islam, christendom, humanisme, atheisme in al hun verschijningsvormen behoren in te houden, gemeten aan art 1 der universele Verklaring. Welk te Den Haag helaas allerminst gerespecteerd wordt. Als de Nieuwe Kerk op de Dam volgepropt wordt met oude spullen, antiek genaamd, dan maar op het Museumplein plek voor geestelijke vorming/info over mogelijke bedoeling van Het Scheppende. Dat een Hij genaamd wordt in de religie -vroeger kende men geen machines en geen computers- en meer: ons vriendelijk gezind is. Een kunstenaar houdt doorgaans van zijn werk. De planter wenst vruchten van zijn wijnstok. De winkels op zondagmorgen sluiten en voetbal uitstellen tot na twaalven om naar kerk of zondagsschool te drijven? Of om sociale interactie te bevorderen? Een extra belasting van een paar procent jaaromzet voor winkelketens die op zondag kleine middenstanders kapot concurreren?
      Verkoop ondertussen uw bezit op de saaie Zuidas. Een van ver komende buitenlanders zal u wellicht wijzen op de gigantische "bouwgrond" voor een Centrale As tussen CS en de oude stad, van de Oostelijke Havens tot aan het Gerechtsgebouw. Jammer voor lieden die hier langs het water een arboretum lint zouden willen zien, in een ring doorlopend rond de stad. Tijdelijk zijn er wel aan aangename micromilieutjes bijdragende paviljoens mogelijk langs de nieuwe absurd steile kade. Tussen de latere nieuwe bebouwing met verspringende gevels voor berggeiten, vogelnesten, planten, skien, blijft nog wel open water over voor een grote ARK met Ronde Tafel. Daar kunnen twistende en vechtende partijen aanzitten terwijl toekijkend publiek een matigende invloed uitoefent en een wetenschappelijke staf oplossingen aandraagt. Begeren de Bommels in 's lands hoofdstad liever in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluizen?
      Beschouw eens de problematiek van de mensen op de Westbank en in Gaza. Hen wordt momenteel geen redelijk alternatief geboden. Is een 25% oplossing doenlijk?:  Maximaal 25% israelis op een autonome Westbank en idem 25% arabieren in de rest van een groter Israel, dat de oostelijke helft van de Sinaï tot aan St Catharine erbij krijgt terwijl Egypte de Gazastrook overneemt. Vanwege overbevolking is het noodzakelijk om nieuwe metropolen te bouwen en wel aan de rand van woestijnen, liefst nabij zee. Omdat vruchtbaar land schaars wordt daarop niet. Het nederlandse bedrijfsleven kan meehelpen aan planning en realisering van een miljoenenstad ten oosten van de Nijldelta voor palestijnen, egyptenaren en ook joden. Denk aan een Manhattan-achtig centrum, een grachtengordel en een echt woestijnkwartier met compacte hoogbouw om de zon deels buiten palmentuinen te houden. De grote stad biedt werk, huisvesting en recreatie. Het laatste ook op een racecircuit als automatische gondels op vijf meter boven het maaiveld autos vervangen. Een win win situatie waar je aan de Ronde Tafel de geesten rijp voor tracht te maken.
      Nog eens: de westerse, christelijke, humanistische visie erkent gelijkwaardigheid van de mensen en is tegen fascistische orientatie zoals van een stroming of een minderheid die tegen dat art 1 in gaat. Het art omvat recht op deelname aan beraad en besluit. Dat valt ondermeer te verwerkelijken via referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Dit ook in het Midden Oosten.
De Koran was bij het schrijven ervan bedoeld voor ruw woestijnvolk dat last had van rovers en vaak zelf daar niet vies van was. Je moest je schat verstoppen achter een sluier. Joden en moslims hebben antieke kledingvoorschriften die goed passen bij de ondergeschiktheid van het knechtschap. Kinderen mogen in hun ontwikkeling naar volwaardig mens zijn veel meer zelf kiezen, zij het niet aanstootgevend. Dit alles vertalend naar de politiek moeten moslims het bestaan en het recht van de israelische natie erkennen. Palestijnen, dikwijls gemigreerd uit Egypte hadden nooit een eigen natie, een eigen taal, geen eigen cultuur en moeten het volwaardig mens zijn van joden, van israelis, van hun gelijken erkennen. Dat is verantwoord westers standpunt. Begin dus met de bouw van die metropool aan een spoorlijn Cairo-Jerusalem-Amman en verder. Laat de Minister het geld toegedeeld aan de palestijnen hieraan besteden. Het bedrijfsleven profiteert er vast van, want het hemd is nader dan de rok. Egypte heeft bewesten van de Nijl ook nog een aantal miljoenensteden nodig, gelet op de 80 miljoen personen nu levend op gebied weinig groter dan NL, zij het met twee oogsten per jaar.
De hele week heb je hoger-lager, meerder-minder, rijker-armer, goede sporter-prutser, baas-knecht, enz. enz. behalve op zondagmorgen....in de kerk. Al schort het daar soms ook wel wat aan echte gelijkheid en drinkt de pastoor de wijn op.
                   
           

zondag 3 mei 2015

pagina 222: "chiromancy"


redacties Folia, Propria Cures, Spui 25,

             toverij troef op Science Park
 
Licht zoekt de optisch kortste weg; een foton passeert een massa met zo groot mogelijke stappen (oscillaties met lage frequentie bij grote golflengte) en daarvan zo weinig mogelijk. Iedereen in de natuurkunde is het erover eens dat nabij massa de lengtemaat kleiner wordt en derhalve de afstand groter. Vandaar dat licht in een paraboolbaantje om massa heen gaat. Nabij massa kleinere lengtemaat betekent compactere atomen en daardoor hogere frequentie van de straling die aangeslagen electronen emiteren, ofwel snellere seconde omdat tijd niet opgevat mag worden als iets abstracts maar te relateren is aan het verloop van fysische processen; en daaraan ook gemeten wordt, bijv. aan de frequentie van straling. Dicht bij massa zou er meer tijd nodig zijn om de grotere afstand met daar kleinere passen af te leggen. Op het horloge van het foton, verder weg van de gepasseerde massa, verstrijkt de minste tijd, kunnen er minder seconden geteld worden, gaat de boel langzamer. Derhalve is de algemene relativiteitstheorie fout argumenteert Vasily Yanchilin in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003): het principe van least action wordt daarin geweld aangedaan.
Tijd moet je meten aan fysische processen en die nabij massa sneller verlopend is in overeenstemming met het tempo van de processen rond de uiterst geconcentreerde Big Bang. Overigens kwam deze niet voort uit een punt, want dat is een wiskundig begrip. Een punt bestaat in de natuurkunde niet omdat het geen afmetingen heeft. U hoeft niet bang te zijn voor Aanstormende Zich Verenigende Zwarte Gaten, want die bestaan niet; het zijn gewoon grote massa's.
Licht behelst energie en dat heeft een massa equivalent. Licht wordt afgebogen naar massa toe en naar de rand van het heelal gaande vertraagd. Constante lichtsnelheid in vacuum is een werkhypothese van honderd jaar geleden voordat de kwantum mechanica bestond. Echt vacuum komt niet voor want overal is er straling, al merk je dat niet tenzij je oog het opvangt. Newton wist dat potentiele energie kan veranderen in bewegingsenergie, maar niet dat dan ook de interne energie volgens E = m .c kwadraat verandert. Deze laatste valt niet op in het dagelijks leven maar speelde wel een grote rol bij de waarnemingen in 1919. Alleen besefte men toen nog niet waar het om ging en werd er de verkeerde conclusie getrokken dat die algemene relativiteitstheorie wel juist moest zijn. Tussen haakjes blijft de speciale relativiteitstheorie geldig mits zo verstaan dat voor alle bewegende waarnemers de lichtsnelheid hetzelfde is op een bepaalde tijd en een bepaalde plek. Immers wordt licht bij de uitdijing van het heelal vertraagd en daalt c aan de rand ervan tot nul. Daar heerst Chaos zegt Yanchilin, alles raakt in een volkomen kwantummechanische toestand met onbepaalde snelheid en richting. Zijn hypothese is dat massa de Heisenberg onzekerheid reduceert die dan aan de rand van het universum honderd procent wordt. Zo komt hij tot een kwalitatieve verklaring van de zwaartekracht als een puur kwantummechanisch verschijnsel: In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa is die Heisenberg onzekerheid kleiner dan in de verste helft en bijgevolg resulteert er een netto overschot van heen en weer springende laten we zeggen ieten van de verste naar de dichtstbijzijnde helft. Zo verplaatst het deeltje zich in de richting van die externe massa.
Het boek bevat nog veel meer argumenten tegen de algemene relativiteitstheorie; bijv. wordt roodverschuiving van zonlicht daarin toegeschreven aan tragere seconde op de zon èn het overwinnen van haar zwaartekracht terwijl niet de som van beide gemeten wordt. Ook blijkt het equivalentieprincipe ondeugdelijk als je beseft dat een electrische lading in een zwaartekrachtsveld geen straling uitzendt maar zulks wel bij versnelling in een non-inertiaalstelsel. Voor filosofen het volgende logica twistpunt: Als ver van massa (een interval van) één seconde verstrijkt dan bij die massa slechts een gedeelte ofwel raakt de tijd er vertraagd en moeten we zwarte gaten accepteren, aldus de oude theorie. Yanchilin: een tijdsinterval omvat een duur van fysische processen en als het interval kleiner wordt, de processen sneller verlopen.........  In de astronomie wordt veel gebruik gemaakt van intervallen die deels op een speciale manier gedefinieerd worden en de russische onderzoeker geeft een betere formule met afleiding uit de golftheorie. Zie het boek of deze site met even zoeken. Conclusie is dat zwarte gaten, inflatie, de cosmologische constante en vooral negatieve energie fantasie blijken te zijn, slechts bestaan dank zij toverij. Geen enkele natuurkundige wet laat die toe en ook versnelde uitdijing van het heelal blijkt onzin als men de gidssterren supernovae Ia corrigeert naar hogere lichtsnelheid in een vroeger compacter heelal.
Yanchilin's didactisch en qua logica uitmuntend boek werd op de Universiteit van Amsterdam verbannen naar een afgelegen magazijn, waar de studenten moeilijk bij kunnen en zo onwetend, dom blijven. Dit om een eigen theorietje van weinig of beter geen waarde (het lost niets op) te promoten en daarvoor van vrienden een miljoen euro Spinoza premie te ontvangen.
Het is in andere faculteiten dikwijls ook niet goed gesteld: de faculteit met politiek blijkt in gebreke om goed te analyseren, met name wat art 1 der universele Verklaring van de mens inhoudt; de sociologen slapen terwijl ze in het geweer moeten komen tegen het scheppen van onnodige flutbanen in plaats van herverdeling van werk en inkomen; de wijsgeren verzuimen om Yanchilin's logica te vergelijken met die op het Science Park, hoewel hierop geattendeerd. De theologen blijken roomser dan de paus en die van de letterkunde laten foute roomse vertaling in de Bijbel toe zonder enig protest, laten ook de moedertaal degraderen tot een dialect ondergeschikt aan het engels op de universiteiten. Economen zijn het met elkaar oneens en er worden electrische bussen in China gekocht voor Schiermonnikoog, zodat sociale premies en loonbelasting niet in eigen Schatkist vloeien. Kortom de UvA is een faal-universiteit. Natuurlijk hoef ik in mijn eentje geen verdere nauwkeuriger opsomming te geven. Jammer dat PC grotendeels met "onderbuik" gevuld wordt, Folia streeft naar glitter en Spui 25 vooral gevestigde autoriteit volgt. Wikipedia NL boycot het werk van Vasily Yanchilin gelijk in de duistere Middeleeuwen onwelgevallige boeken op de brandstapel gingen. In Utrecht bedacht men renormalisatie voor tekortkomingen in de algemene relativiteitstheorie en als die overboord moet blijft er van het eigen werk..........
                                   

 
het fascistisch bewind    en

                                                   aangeboden bijdrage
redactie NRC,

                             Humain par la sagesse
                             de Dieu le Créateur
                             nous cherchons en noblesse
                             la liberté d'tout coeur
                             Le droit pour chaque tête
                             s'appelle égalité;
                             sur Terre se rend une fête
                             plein de fraternité
 
                                                Edel en hoog geboren
                                                als mens naar Godes beeld
                                                zoek ik rechtens behoren
                                                de vrijheid onverheeld
                                                Om 's HEEREN aardse gaven
                                                te proeven met verstand
                                                bied ik mijn broeder haven,
                                                deel oogst in dit rijk land
 

De Justitie in Nederland heeft een negatieve reputatie van zich plooien naar de machthebbers. Zo konden regentendom, slavernij, koloniale onderdrukking van tweederangs burgers gedijen, was er falen tijdens de Tweede Wereldoorlog, verraad van de burgerrechten der papoea's, uitblijven van behandeling der desertie te Srebrenice, enz.
De bevolking klaagt dat ondanks door de EU gegarandeerde toegang tot de rechter, en dit zonder afhankelijk te zijn van een derde, aangiftes in een politielade verdwijnen. Dit is toe te rekenen aan Eradus en andere hoofden van rechtbanken als grove verwaarlozing van plicht.
De Europese Unie heeft als grondbeginsel in Verdragen -gaande voor nationale wetgeving- art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens. Dit is onverbiddelijk bindend. Het art valt te beschouwen als een verzwakte weergave van het Tweede Grote Gebod dat absolute gelding heeft en vanzelfsprekend is bij echte beschaving. Ondermeer kent art 1 deelname toe aan beraad en besluit, zoals zeer wel mogelijk over hoofdzaken via referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Het art kent ongetwijfeld recht toe op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat een ander tegen je wil daar munt uit slaat; alsook recht op deelname aan het produktieproces, hetgeen herverdeling van werk en banen impliceert. Maar dit art wordt te Den Haag volop geschonden, evenals trouwens het principe van art 60 van het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig dat een open, eerlijke markt wil garanderen waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Met name te noemen is schending via aftrek hypotheekrente en pensioenpremie: overheveling van honderden miljarden euros uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden die zulke begunstiging niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. In het klein rekenen evil managers van de NS verschillende prijzen aan naast elkaar gezeten passagiers voor precies dezelfde vervoersprestatie. Aan het loket kost een dagkaart ruim vijftig euro; hopen mensen weten niet dat je met een omweg langs Blokker voor vijftien euro kunt reizen en buitenlanders noemen de grootgrutter met bonusaanbiedingen Albert Swine als zij buiten de winkel gekomen op de kassabon kijken; ze wisten niets van een bonuskaart tonen. Verantwoordelijk voor de misstanden bij de aftrekregelingen zijn regering en parlement, benadelend benedenmodaal en minima.
Het saboteren van deelname aan beraad en besluit valt te rekenen als behorend bij fascistische orientatie, uit zijn op onevenredig grote macht voor eigen categorie teneinde anderen op verschillende manieren te plukken en te vernederen. Want juist zulke participatie is hèt kenmerk van een samenleving van vrije mensen. De bobo-mispunten plegen jegens goedgelovig volk dat slecht onderwijs genoot bedrog met hun zogenaamde koning, een harlekijn en geen werkelijk leidend staatshoofd. De man in kwestie is als schender van art 1 der universele Verklaring en idem art 1 der NL Grondwet eveneens aan te merken als behorend tot de fascistische stroming, verachtelijk voor poen en vleierij de eigen verantwoordelijkheid jegens deze art overboord gooiend. Dergelijke misselijke figuren met hun handlangers en meelopers brengen de kern van onze beschaving grote schade toe. De Justitie die erin meegaat is toe aan grondige opschoning teneinde in Nederland werkelijke democratie met gelijkwaardigheid te bereiken. Weg ook met dominees en pastoors die de piramidale maatschappij verkiezen boven Uittocht en kwezelversjes uit de nieuwe liedbundel laten zingen. Nota bene zit de kerk vol oranje-fascisten die de jeugd bederven met hun goddeloze opstelling: Wie art 1 niet naleeft veracht automatisch ook dat Tweede Grote Gebod. De Messias bracht het goede nieuws dat onze status verhoogd wordt van knechten, die loon willen, tot kinderen, die bij pa aan tafel zitten. Maar opgevoed moeten worden en daartoe is kennelijk het doormaken van lief en leed nodig om geen automaten of zombies te worden. Bij knechten is er hoger en lager; niet bij kinderen! De Nieuwe Bijbelvertaling is ondertussen ketters: "in de boezem des Vaders" werd vervangen door "die God is". Joden en moslims leren dat God Eén is en vergeeft om niet. Christus is de enige die van geboorte af aan de nieuwe status kreeg, zo kun je lezen in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Hij maakte vervolgens het hele menselijke traject door, mede voor anders ongelovige Thomassen. De letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam had betere vertaling moeten leveren en de sociologen zijn te vervangen omdat verzuimd werd het volk voldoende voor te lichten over een rechtvaardige maatschappij. Of koesteren zij zich ook graag bij een elite, die onevenredig veel macht en geld begeert? Ook rechters zijn verantwoordelijk te houden voor het scheppen van gelegenheid tot bedrog, besteling, minachting van medeburgers. In dit klimaat ontstaan verder kwalijke zaken.
Men reflectere over het huidige kabinet, dat volgens peilingen door het volk niet gewild wordt en bij normale democratische respectering van art 1 -daaraan gemeten dus- oogt als bestaand dank zij een soort staatsgreep, in lijn met genoemde foute orientatie en in strijd met art 1.
.......en
Het beste is om  na een acht jaar uit de Schatkist betaald te hebben gekregen de beurt aan een ander te doen toekomen. Dat geldt voor presidenten, kamerleden, ambtenaren, professoren, enz. Rouleren dus om ieder kansen te bieden tot ontplooiing en zodoende samen maximale welvaart te bereiken. Dank zij de technische vooruitgang hoeft er minder werk verzet te worden. Dan is het dom om flutbanen bij te maken en verstandig om herverdeling van banen en werk te regelen. Dat gaat bovendien corruptie tegen, terwijl bij voldoend inkomen de beschamende bio-industrie gemakkelijker kwijt te raken valt. Doe samen met de kleine buurlanden en je zult conducteur kunnen worden op een trein door de mooie Ardennen, in een zweedse fabriek werken of in dat land een hoge positie bekleden, enz. Samen sta je internationaal sterker en kun je meer doen voor de wereld. Vrije mensen laten zich horen; dat is trouwens hun plicht als er misstanden zijn. Bijvoorbeeld moet je naar voren brengen dat er een veertig procent van het aankoopbedrag als sociale premies en loonbelasting in vreemde schatkisten verdwijnt als je treinen in het buitenland koopt. Was het schrander van de provincie Friesland om voor Schiermonnikoog electrische bussen uit China te halen? Protesteert de Rekenkamer tegen het spekken van amerikaanse aandeelhouders en het werkloos houden van eigen ingenieurs door de JSF te kopen? Washington wil niet het betere toestel de Raptor leveren, maar zoiets maken lijkt mogelijk met de zweden en belgen, want een aantal jaren vertraging speelt geen rol wegens de geplande levensduur. Oh, dan zouden snoepreisjes naar Amerika niet meer beschikbaar zijn voor de generaals. Nu wordt driekwart van de defensiebegroting aan hun salaris en dat van huurlingen besteed, terwijl te verwachten is dat deze lieden eigen lijf en goed belangrijker zullen achten dan het "vaderland". Die JSF helpt niet tegen tien vrachtschepen met honderduizend man uit een zwaar overbevolkt land dat 's nachts de Benelux overrompelt en gijzelt. Daarom hoort iedere jongere militaire vorming te ontvangen om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood en de huidige falende generaals zijn te missen als kiespijn. Wie nooit in dienst geweest is komt in aanmerking om na je vijfenzestigste rolstoelen te duwen en incontinenten te helpen.
De theorie analiseert dat handelaartjes dominant zijn in ons land, personen die niet de produktie vergroten doch mee-eten en dit zodanig dat zij zichzelf maximaal verrijken terwijl de arbeider en de consument tekort komen beschouwd naar eerlijke verdeling. Brede steun leveren aan fascistisch bewind past hier prima bij. En als je ook nog de kerk mee hebt....... Vraagt u zich wel eens af waarom de regimes in onze voormalige kolonieen het zo slecht doen? Na honderden jaren slecht voorbeeld! Na Darwin valt het waarschijnlijke oogmerk van Boven om geestelijke evolutie te stimuleren redelijk te begrijpen. Reken dus niet op verwennerij maar zet ogen en oren op scherp om de handen goed te sturen.