dinsdag 27 december 2016

Israel

            grenzen
                                        Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog trokken westerse ambtenaren wat lijnen op de kaart van het Midden Oosten welke door de grote mogendheden als grenzen ingevoerd werden. Die "tekenaars" stopten de bedouïnen bij de economisch geheel anders zijnde egyptenaren in plaats van bij het jordaans-palestijnse gebied en dit waarschijnlijk om een bufferzone bij het Suezkanaal te hebben. Logischer is een veel zuidelijker grenslijn tussen Egypte en het noordelijk buurland.

      Net als Antarctica onder internationale controle staat zijn het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Himalaya, de Noordpoolstreken los te maken van staten als ongestoord domein van wilde flora en fauna. Grenslijnen kunnen veranderd worden in mensenvrije grenszones. Bij huis is hoog geboomte aan te planten ter compensatie van de Natuur wegens door kunstmatige verhardingen verloren gegane vruchtbare aarde.

De europese romeinen beroofden de joodse natie van de eigen staat. Met de Balfour verklaring werd erkend dat dit gecorrigeerd moest worden wegens het blijkbare voortbestaan van het joodse volk met eigen cultuur, godsdienst alsook herstelde taal. Dit valt te verstaan als het gehele gebied omvattend vanaf de volkomen woestijnachtige kern van de Sinaï tot aan de Hermon. Hier woonden slechts een beperkt aantal mensen, werkzaam in de landbouw, zodat er ruime opname capaciteit bestond. De arabieren onder hen, of naar de streek palestijnen genoemd, waren deels migranten binnen het turkse rijk; een aparte cultuur of taal of nationaliteitsgevoel ontbrak bij hen. Bij toename van bevolking, groei van steden met industrialisatie krijgen delen van het landbouwareaal een andere bestemming en wordt er zonodig onteigend.

       In de vroege israelitische periode bood de weinig ontwikkelde agrarische sector slechts bestaan aan een beperkt aantal mensen. Verstoring trad bij flinke bevolkingsgroei doorlopend op en telkens ontstond er strijd tussen stammen, waarbij veroveraars dikwijls aan uitroeiing van de overwonnenen deden omdat er niet voor ieder plek was. Tijdens de babylonische ballingschap werd in de Torah hierover verteld en dat niet erg geschiedkundig doch God naar voren schuivend als initiator van uitroeiïng van "slechte" mensen. Bij niet goed lezen van de Koran krijgen moslims soms ook dergelijke ideeën. Mogelijk werd indertijd sterk overdreven, net als thans nog in donderpreken, maar ook valt te lezen als beantwoording van in de psalmen naar voren gebrachte klachten.

Het "in zee drijven van de israelis" is een lichte variant, maar werd bedreigend doordat de palestijnen een bevolkingsexplosie op gingen zetten. Was dit niet gebeurd dan zouden er weinig problemen hoeven te bestaan. Dat het gebeurde is volstrekt verwerpelijk gelet op de grote rechten der joden op herstel van eigen natie en staat.

      In Afrika blijkt de staatkundige organisatie van regering en individuele burgers niet goed te werken. Wellicht moeten groepen weer een grotere rol krijgen en dan in de eerste plaats de familie vanaf het jongste kind tot de langst levende of nog met voorgeslacht erbij. Primaire taak van de familie zal zijn geboorteregeling, zodanig dat overbevolking vermeden of teruggeschroefd wordt en dit naar ratio van de leeftijdsopbouw. Als tweede is beheer noodzakelijk en vindt de staatsinspectie bijv. een weggeworpen pet flesje dan kan daar een sanctie op staan van een dag onbetaalde arbeid door een op eerlijke manier aan te wijzen lid van de groep. Het derde punt betreft herverdeling van banen en bezit zodat ieder zich vermag te ontplooien en overheersing tegengegaan wordt. Dan is als vierde te noemen gastvrijheid betrachten jegens vreemdelingen, hen het nodige te bieden naar gelang van hun draagkracht.

Aangezien vele joden uit arabische landen verdreven werden naar Israel kan vereffening bestaan uit migratie van arabieren die niets met de staat Israel te maken willen hebben naar het grote omringende arabische gebied. Dat de moslim Ummah zich ook zou moeten uitstrekken over Israel of over een gedeelte daarvan is niet aanvaardbaar gelet op art 1 der Verklaring van de rechten van de mens waaraan ook het recht op eigen natie gekoppeld is. In eerste instantie zijn  de Verenigde Naties aangewezen om een en ander uit te werken maar ook kunnen (allerlei) twistende en vechtende partijen aanzitten aan een ronde Tafel in een Grote Ark, bijv. op het water van Amsterdam, alwaar een wetenschappelijke staf helpt bij het aandragen van oplossingen en publiek een matigende invloed uitoefent. Financiële hulp valt te verstrekken door de rijke landen om nieuwe metropolen te stichten aan de rand van de woestijn nabij zee, niet op schaarse vruchtbare grond. De grote stad biedt huisvesting, werk en recreatie, kan autovrij zijn (goedkoop!) met electrische gondels plus een race circuit voor "sportievelingen". Ook lijkt regeling haalbaar met binnen Israel een autonome Westbank met maximaal eenderde van de bevolking israelisch en idem eenderde maximaal aan arabieren in overig Israel, terwijl de Gazastrook bij Egypte komt en in ruil het israelisch gebied uitgebreid wordt tot aan St Cartharine. Ook Jordanie dient meer kuststrook te krijgen om uit toerisme inkomen te behalen. Tweederde versus eenderde is nagenoeg niet bedreigend omdat er bijna altijd dissidenten zijn.

De Koran wordt door niet-moslims wel opgevat als een serie preken, waarbij Torah en evangelie grotendeels bekend zijnde in herinnering gebracht werden. Dit aangevuld met praktische aanwijzingen, vooral ten gunste van de vrouw en de man aanradend om zijn schat met een sluier te verbergen voor rovers. Oorlogen tussen stammen deden een vrouwenoverschot ontstaan en dan moet meer dan één echtgenote mogelijk zijn, maar geen veelwijverij. En als er geen gevangenis bestaat komt afhakken van des dievens hand voor den dag. Grote verdienste van Mohammed voor het christendom was dat hij de rare Drie-eenheid, overtreding van de Tien Geboden, bestreed. De Koran maakt volstrekt duidelijk dat in het Paradijs joden, christenen en moslims aan dezelfde dis zullen genieten. Gelijk leeuw en koe samen stro zullen eten, herstel: geen afvalprodukt maar hooi. In Israel kende men geen hooi en geen monocultures en wat er op het veld overbleef van de oogst zat vol stengels van heerlijke kruiden.

                                        

woensdag 21 december 2016

straattheater VU

               vijfde colonne

Plaats van handeling is op en voor de tribune op het pleintje van Uilenstede, waar ook een oud piepklein caravannetje staat (beschikbaar uit stalling de Ganzenhoeve te Zeewolde) terwijl het al donker is.

Twee professoren met toga en cap ontmoeten elkaar, schudden handen en gaan zitten op de tribune voor een gesprek. Het publiek staat voor de tribune en opzij van het caravannetje.

Professor 1: Wel collega, blij je weer eens te ontmoeten.

Professor 2: Hetzelfde van mijn kant, mijn beste. Dat netwerken via de elektronica is toch ook niet alles.

P1: Zeg dat wel, het gebeurt maar al te vaak dat rare lieden daar binnen dringen en verstoren.

P2: Verstoren ja, hoe bedoel je?

P1: Wel, ze spuien vreemde ideeën die wij niet kunnen gebruiken.

P2: En die gaan rond op het Internet; ik begrijp het.

P1: Praatjes zat daarop, op het Internet. Gelukkig dat wij de VU hebben met colleges in levende lijve.

P2: De Vrije Universiteit heeft taak om de waarheid aan het licht te brengen.

P1: Precies en dat doen wij in de collegezaal.

P2: Waar rare figuren met verkeerde ideeën ons niet storen.

P1: Juist, laat die dan maar een site hebben op het Internet zoals via dat blogspot.com, dat geen mens bekijkt.

P2: Nee, dat blogspot zit vol geklets en nog eens geklets; niks wetenschappelijks heb ik er tot nog toe ontdekt.

P1: Zo is dat. Onze colleges komen deels ook op het Internet, maar dan via de officiële VU-site.

Professor 3 komt op: Ha beste mensen, een praatje maken? Doe ik even mee. Even het geven van college onderbreken is ontspannend, want je herhaalt jaar in jaar uit hetzelfde.

P1: Dat komt ervan als je theologie geeft. Allemaal ouwe koek. Niks nieuws.

P3: Nou ja, het zijn wel telkens andere studenten. De nieuwelingen moet ook een en ander bijgebracht worden.

P2: Iets minder dan voorheen, dacht ik zo. De verschillen tussen de kerken hoeven niet meer zo uitgeplozen worden, dacht ik.

P3: Klopt, maar we hebben de moslims er bij gekregen.

P1: Moslims die niets van jouw godje Drie moeten hebben.

P3: Godje Drie, dat begrijp ik niet; leg eens uit.

P1: Ach kom, dat weet je best; je weet dat moslims niks van Drie-eenheid moeten hebben.

P2: En een hoop christenen idem.

P1: Tja, dat christendom is niet meer wat het geweest is. Het is verouderd.

Een vrouwelijke professor is er bij komen zitten: Ik geef biologie, ontwikkelingsbiologie, evolutietheorie zoals leken dat noemen. Wat ik wou zeggen is dat er soms wel wat probleempjes zijn met godsdienstige studenten.

P3: Die geloven dat de wereld in zes dagen geschapen werd?

Pv: Ook dat, hoewel dit hen nog wel uit het hoofd te praten is.

P3: Bijbelse teksten moet je lezen in hun toenmalig verband. Zo zullen leeuw en koe niet samen stro eten maar hooi.

P2: Hè?

P3 lacht: Hooi bestond niet in Israel, maar in het stro van de oogst zaten allerlei stengels van heerlijk onkruid.

P2 tegen Pv: Veel studenten zullen er moeite mee hebben om van jou aan te nemen dat alles vanzelf ging.

Pv: Hoe bedoel je alles van zelf ging. Ik mag toch aannemen dat jij op de hoogte bent van try and error?

P2: Nou ja, het allereerste begin is toch nog duister.

P1: In de wetenschap is er niets bekend over de Eerste Oorzaak.

P3: Wij van de religie noemen die God en meer: Hij is ons vriendelijk gezind.

P1: Ach ja, het oude liedje. Verdovend opium voor mensen die omkomen door ziekte, geweld, natuurrampen.

P2: In de Natuur wint de sterkste of de slimste. Eigenlijk raar dat wij er anders over denken.

P1: Er anders over denken? Jij hebt vast niet dat boek van Hermans gelezen>

Pv: Onder professoren heet dat, maar de auteur overdrijft. De mens is een sociaal wezen en hij heeft bedacht dat ieder geboren wordt vrij en gelijk in rechten.

P2: Dat is grondslag van Verdragen der Europese Unie, maar "Den Haag" saboteert. Regering, parlement, Justitie saboteren.

P1: Met graagte om de huidige piramidale maatschappij te handhaven.

Pv: Met hogeren en lageren, bazen en minderen. Zelfs in de kippenren heb je dat.

P3: Dat art 1 van de universele Verklaring, die grondslag van de EU, is een soort verzwakte versie van het bijbelse Tweede Grote Gebod.

P1: En wat mag dat Tweede Gróte Gebod dan wel wezen?

P3: Respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf.

P2: Mooi gezegd, dat willen wij nu juist ook op de moderne VU.
Pv: Ik kan me kwaad maken dat sommigen nog die malle spreuk wensen.

P1: Ben ik mee eens, moet ik ook tegen mijn zin herhaaldelijk uitspreken.

P2: Och, het is maar een zinnetje uit de traditie en wie wil er nou geen traditie als gerespecteerde universiteit.

P3: Mis, helemaal mis. "Onze hulp is van de HERE" verwijst naar het Nieuwe Testament.

P1: 't Stond ook al in het Oude, meneer!

P3: Jawel, maar toen gold het knechten. Knechten willen loon.

P2: Wij willen ook degelijke honoraria. Daar valt nog aan te verbeteren.
P3: Het Nieuwe Verbond- dat betekent Nieuw Testament- werd gebracht door de Messias. Het verhoogt onze status van knechten tot kinderen.

Pv: De kerstversiering in de grote hal van het VU-hoofdgebouw is gelukkig neutraal. Geen woord over jullie Messias, geen enkele verwijzing. Zo mag ik het zien.

P3: De Messias is er voor de hele wereld.

P2: Knechten of kinderen, het blijven beide mensen. Wat is het verschil.

Pv: Dat zou ik ook wel eens willen weten. Welke toverij hebben ze op de protestantse theologische faculteit?

P3: Daar zijn de meningen helaas behoorlijk verdeeld, maar een "kind" zit bij pa aan tafel, een knecht niet.

P2: Èn?

P3: Een kind moet opgevoed worden, daartoe lief en leed doormaken.

Pv: Ah, evolutie, geestelijke ontwikkeling.

P3: Inderdaad; anders word je een automaat of zombie.

P1: Wat jullie allemaal vertellen daar heb ik maar weinig over gehoord. Wat heeft dat te maken met die spreuk?

P3: "Onze hulp is in de HERE" zeggen is aanvaarding van het Nieuwe Verbond bevestigen.

P1: Pardon?

P3: Onze hulp is van de HERE zeggen is aanvaarding van het Nieuwe Verbond bevestigen.

Pv: Zie je wel, je kunt het maar beter weglaten. Al die flauwe kul over God en zo.

P1: De oprechte atheïst gelooft niet in een Schepper.

P2: Het zal allemaal vanzelf gekomen zijn. Toeval. Is het eigenlijk wel van belang?

P1: Houd je mond.

Pv: We moeten er echt iets aan doen. De VU kan niet een ouderwetse instelling blijven met geleuter over God en Jeso.

P1: Ben ik het hartgrondig mee eens.

P2: Ik kan niet tegen zijn. Wij moeten de studenten kennis bijbrengen; geen godsdienstig gezeur.

P1: Daarom praten wij ook engels tegenwoordig op de universiteit. Het is dè taal van de wetenschap.

P3: Je zult je nooit zo goed kunnen uitdrukken in een vreemde taal als in je moedertaal.

P2: Je meent dat je dan altijd achterstand zult hebben en iets van tweederangs over je krijgt?

P3: Zo is het en daarom gebiedt de wet dat het onderwijs in de landstaal moet.

Pv: Wel met een beetje latijn erbij zoals de naamgeving in de biologie.

P1: Allemaal onzin; het engels is beter dan het nederlands, meer geschikt bedoel ik.

P3: Maar dat tekent jouw armoede, je niet eens goed uit kunnen drukken in de eigen taal. Dan krijgen jouw studenten niet het volle pond. Er staan vast bekwame mensen op de stoep van de universiteit die prima in het nederlands kunnen onderwijzen. Na een ogenblik: En nog een goed boek schrijven in onze taal ook!

P2: De wet zal bedoelen dat je de universiteit niet een instrument mag maken voor een select gezelschap dat het engels machtig is.
P2 tegen publiek: Het hele nederlandse volk heeft recht op dat onderricht; men betaalt er belasting voor waarmee onze salarissen bekostigd worden.

Pv: Kennisoverdracht is op zich niet duur. Ook bij ons niet. Glimlachend: We hoeven onze proefdieren geen vergoeding te geven.

P2: Uitzaai van kennis door de universiteitgaat boven onderzoek en hoort inderdaad in het nederlands als je het logisch bekijkt. En wie begeleiding bij de studie wil zal collegegeld moeten betalen.

P3: Waarom zou het niet gratis kunnen? Net als in veel andere landen.

Pv: Ben ik mee eens. Haal het geld maar uit hogere accijns op benzine.

P3: Er zijn nog heel wat "kleine luydjes"; te lande maar ook bijv. in Westpapoea.

Pv: Je kunt tegenwoordig duizend kilo ijzer in de vorm van een overmatig grote, zware auto een kilometer verplaatsen voor een dubbeltje.

P3: Waarom zou je amerikanen die niet toegelaten werden op eigen topuniversiteiten hierheen moeten halen?

Pv: Die handelaarsmentaliteit van overal geld uit peuren verveelt me. Vooral als het jongeren betreft.

P1 tegen Pv: Ga jij niet winkelen voor de Kerst?

P3: Kerstmis, de komst van de Messias met dat nieuwe heerlijke Verbond, is een zeer openbaar feest. De VU hoort dan niet dicht te zijn maar moet getuigen.

Pv: Evangeliseren zeker; bah.

P3: En de warme hal open stellen voor zwervers als de studenten met vakantie zijn.

P1: Mogen wij asjeblieft onder onze kerstboom zitten met de familie?

P3: Als je een kerstkrans op de deur hangt betekent dat.... Hij kijkt vragend rond, ook naar het publiek.

P4: Weet ik: Kom binnen en eet mee. Prima toch?!

P2 tegen P3: De kerstman mag vast ook niet van jou.

P3: De Koran zegt: "Doodt hem".

P4: Wat krijgen we nou?

P2: Moord op kerstavond.

P3: Wie van God afhoudt is vervloekt.

P1: Nou breekt mijn klomp. Wij agnosten en atheïsten hebben schoon genoeg van jullie gezwets uit religieuze hoek.

P2 tegen P3: Hou daar toch mee op, man.

Pv: Wij kunnen niet toestaan dat de wetenschap schade lijdt door restanten van gelovigen. Onze studenten behoeven progressie, carrière zien te behalen en wij willen daarbij helpen.

P3: Ach, carrière en poen zijn toch "hoogten" zoals bij de israelieten. Elders proberen te pakken wat God niet geeft.

P1, P2 en Pv: Foei, foei; ons ook nog eens beledigen alsof wij heidenen zijn die vreemde goden nalopen; dat bedoel je toch?

P3: De Mammon bijvoorbeeld, hè?

P2: Kom, laten we rustig blijven en de zaken goed overzien. Ik denk dat de meerderheid.....

P1: Ik begrijp waar je heen wilt. Onze universiteit mag geen onderwijsinstelling zijn voor verbreiding van achterlijke ideeën.

Pv: Al dat geklets van die protestanten over een God moet maar eens verleden tijd zijn.

P2 wendt zich tot P3: U hebt het gehoord en ik hoop ook begrepen. Er is geen plaats meer voor u aan de VU.

P4: Wij willen een echte vrije universiteit met hoogwaardige verbreiding van kennis.

P1 tegen P3: Kortom, u valt af!

P3: Maar zo bestelen jullie de christelijke achterban van hun universiteit.

P1, P2 en Pv kijken naar het publiek en rond.

P2 wijzend naar het caravannetje: Kijk: Ònze wetenschappelijke aanpak en dat gebazel van u verhouden zich als het universiteitsgebouw tot dat ouwe caravannetje daar.

Pv: Misschien wil meneer daar zijn intrek nemen.

P1: Goed plan.

P2: De meerderheid beslist.

P3 staat op en loopt richting het caravannetje. Hij draait zich om: Maar de Vrije Universiteit, die wilden jullie toch open voor alle richtingen, helemaal multi?

P1: Voor alle P2: góede richtingen Pv: en donder nou maar op.

P3 gaat het caravannetje binnen en daarin gaat een fel licht branden.

P3 leunt over het halve deurtje naar buiten: God laat niet met zich spotten.

P1, 2 en v maken wegwerpende bewegingen, gaan dan plechtig in polonaise een rondje maken voor de tribune. Er blijkt een vierde persoon mee te lopen die zich in het duister aansloot. Bij het caravannetje maakt deze een lange neus en neemt zijn hoed af; waaronder twee hoorntjes zitten.

P1, 2, v en de Duivel rappen stampend en klappend tijdens hun optocht:

Leve de VU in zijn nieuwe jas;

daarmee is ieder zeer in zijn sas.

Behalve kleine luyden, geesten klein;

laat die maar spelen in een zandbak fijn.

Wij van de wetenschap staan zeer vooraan;

met de godsdienst is 't hier nu gedaan.

Weg met de kribbe in arme stal;

de Bijenkorf u voortaan 't geven zal.

Er klinkt een harde knal en alle vier van de optocht stuiven weg.

Gekraak uit een luidspreker van een radio; daaruit een vrouwenstem: .... onbevestigde berichten dat God een nieuwe Oerknal overweegt en proefnemingen zijn al.....

Een mannenstem uit een andere radio, heel opgewekt als verslaggever van Natuur: ...verscheiden waarnemers melden prachtige regenbogen.
zondag 11 december 2016

verwaarloosd grondbeginsel

discriminerende Justitie

                                                           De rechtbank te Den Haag beweert dat Wilders discrimineert. Is hier sprake van een balk in eigen oog? Immers heeft de Europese Unie art 1 der Verklaring van de rechten van de mens -ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten- als basis van Verdragen. En die gaan voor nationale wetgeving! Kortom is dat art 1 helemaal geldig in ons land, maar het kabinet en het parlement saboteren het kennelijk. Namelijk betekent gelijkwaardigheid zoals in art 1 beleden onder meer automatisch recht op deelname aan beraad en besluit, bijvoorbeeld via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. De Haagse Justitie is verplicht om art 1 te doen handhaven, doch wil het niet. Men zal daar genoeg verstand van zaken hebben om de draagwijdte van het artikel te beseffen; evenwel kiest men tegen gelijkwaardigheid en voor de monarchie met rangen en standen, voor een in wezen piramidale maatschappij van hogeren en lageren, zowel naar status als naar geld. Zelfs dominees verkiezen de vleespotten en houden de mensen af van Uittocht, al kwezelversjes latend zingen uit hun nieuwe Liedboek.

Gemeten aan het belangrijkste stukje wet dat wij hebben, art 1, kenmerk van werkelijke beschaving, doet de rechtbank te Den Haag ijverig mee aan discriminatie, aan bevoordeling van sommigen naar afkomst of anderszins en omgekeerd benadeling van anderen. De rechters zeggen dat Wilders aan discriminatie doet maar leggen geen straf op. Terwijl deze persoon duidelijk te kennen geeft niet anders dan voorheen te zullen handelen en spreken. Moet er dan weer een proces tegen hem komen? De oplossing van deze kwestie is niet moeilijk, gemeten aan art 1: Die rechters deugen niet en moeten uit hun funktie gezet worden wegens hùn veel omvangrijkere en vooral ernstiger discriminatie bestaande uit het ondersteunen van de huidige foute ongelijkheid. Gezien de situatie lijken de nederlanders hulp nodig te hebben uit het buitenland om in het reine te komen met het beoefenen van de volgens de wet van "Brussel" verplichte gelijkwaardigheid. Daar moet men trouwens ook opgepord worden. Bij wijze van spreken is de Gouden Koets er voor ònze prinsjes en prinsesjes, de kindertjes van Finsterwolde, Beetsterzwaag, Bonaire en niet anders. Gelet op de omvang van de discriminatie in huidig NL dient ogenblikkelijk de republiek ingesteld te worden. Daar hebben wij recht op uit hoofde van die gelijkwaardigheid. Mogen de foute rechters, de foute Justitie ontkomen aan bestraffing? Zij kunnen in plaats van langduriger gevangenisstraf keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken.

             Welke beperking legt art 1 der universele Verklaring op aan het zich vormen van een mening en die kenbaar te maken? Uit de gegevens over Wilders blijkt dat deze persoon jegens geen enkel mens of groepen iets in de zin heeft dat als kwaad aan te merken valt. Achterstelling van lageren zoals gesanctionneerd door de Justitie in de foute constellatie van aan de touwtrekkende figuurtjes achter een masker van een geestelijk dode monarch behoort daarentegen een ieder af te wijzen.  


woensdag 7 december 2016

kieswijzer

                      wijzer kiezen

         Kieskompas VU,                             Het zou goed zijn om naast wat politieke partijen wensen ook een overzicht te geven van wat zij verzuimen; om duidelijk te maken hoe de huidige piramidale maatschappij te veranderen valt in een democratische samenleving van gelijkwaardigen. De Europese Unie nam al het voortouw door art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als basis van Verdragen te stellen. Dit art tekent gelijkwaardigheid en geeft daarom automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking. Het art valt te beschouwen als een verzwakte versie, want zonder verplichtingen te noemen, van het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf. Vanzelf moet gelijkwaardigheid leiden tot herverdeling van betere en mindere banen met bijbehorende inkomens in plaats van werklozen af te schepen met flutbaantjes. Dank zij de technische vooruitgang is er allang een vierdaagse werkweek mogelijk, maar overbodige concurrentie  vormt een grote hinderpaal en zie dat bij herverdeling der arbeid files en drukte kunnen verdwijnen. Niet langer dan een acht jaren uit de Schatkist plukken hoort te gelden voor presidenten, ministers, kamerleden, professoren, ambtenaren. Daarna de beurt aan een ander om zich te ontplooien in dienst van de gemeenschap. Het bedrijsleven moge navolgen; er resulteert een betere inkomensverdeling uit en afwisseling van baan verhoogt vaak plezier.

Bijpassend is het afschaffen van het huidige pensioenfondsensysteem dat in wezen niets anders is dan, in strijd met het belasting betalen naar draagkracht, geld uit de zakken van laagbetaalden over hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Bij correctie met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dat geld stroomt deels door naar de kinderen en heeft een de economie stimulerend effect. Men were zich tegen poenigheid: Overmatig privé kapitaal -zeg meer dan een boer nodig heeft als ie niet coöperatief wil- valt af te romen in een twintig jaar richting Schatkist of naar eco-coco (collectieve, coöperatieve) ondernemingen, behoudens wat door eigen arbeid vermeerderd wordt. De duizenden economen in den lande kunnen dit uitwerken. "Wee hen die huis aan huis voegen, akker aan akker trekken".

Er wordt veel verspild doordat politici te weinig controle uitoefenen of mogelijk relaties begunstigen. Een nieuwe zeesluis te IJmuiden is in Westeuropa overbodig en dat zeker voor grotere kolenschepen. Ondertunneling van de Zuidas spekt de betonbaronnen, maar beter is het om hier een fraaie entree langs een soort boulevard naar de hoofdstad te maken. Meer asfalt om op Schiphol te komen is dwaas omdat je evengoed wat eerder in het openbaar vervoer kunt stappen richting incheckbalie dan op de parkeerplaats van de luchthaven. De fout zit in verkeerde belastingheffing, want duizend kilo ijzer in de vorm van een overmatig grote zware auto een kilometer verplaatsen kost maar een dubbeltje. Wil Amsterdam internationaal op de kaart komen dan ware een grote Ark met Ronde Tafel te bouwen voor twistende en vechtende partijen die niet terecht kunnen te New York. Met een wetenschappelijke staf voor het aandragen van oplossingen en publiek met matigende invloed. Op de Vrije Universiteit, dat kenniskwartier wil zijn van de hoofdzakelijk parasiterende Zuid-As - het Babel dat men samen bouwt- vinden regelmatig onnodige verbouwinkjes plaats om de gezeten dikkonten te plezieren -bij roulatie is dat helemaal niet nodig- en de zotten praten er engels (met permanente achterstand op wie engels als moedertaal heeft!) om hoger te lijken, niet achtend dat de primaire taak van een universiteit het verbreiden van bestaande kennis is en wel aan de hele bevolking in plaats van aan een selectie die engels machtig is. De VU is losgeraakt van God, werd ontstolen aan de christelijke achterban en daarom valt een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten, bij voorkeur op de hoek van wad en Eems, waarheen ook vliegveld Eelde verplaatst wordt terwijl Rottum uitgroeit tot een eco badplaats zonder honden en katten. De Messias bracht het Nieuwe Verbond met verhoging van onze status van knechten tot kinderen. Het "Onze hulp is van de HERE" bevestigde acceptatie van dat Verbond en zulks is prima voor kleine luyden, die niet de hoogten poen en carrière, medemensen voorbijstreven en baas over hen worden, afstruinen. Het lijkt voor kinderen op de basisschool goed om een paar honderd woorden frans te leren, zodat ze begrip krijgen voor een echt vreemde taal; dus pas later engels en dit past bij een Unie van autonome Benelux gewesten. Een autonoom noordelijk landsdeel zal de armoede bovenop de aardgasbel opheffen. Het is helemaal niet meer nodig om jeugd vijf dagen aan schoolbanken te kluisteren. Kennisoverdracht is relatief goedkoop en gezeur om meer geld komt van docenten die hoger inkomen wensen. Professoren worden overmatig betaald in een levenslang beschermde positie en weren ondertussen landgenoten van volledig gebruik der met belastinggeld betaalde bibliotheken. Planken volstaan daar niet meer en het afsluiten van Internet voor niet eigen volkje verdient een schop onder  de kont. Een dikke onvoldoende derhalve voor de Minister van Onderwijs.

Hoe komt het dat NL zo achterlijk is ter zake van ware democratie, van respectering van art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens, grondslag van verdragen der Europese Unie en daarom te lande volstrekt geldig. Niet eens tot afgrijzen van de Rode Jeugd en zelfs dominees verkiezen de vleespotten der bio-industrie boven Uittocht naar gelijkwaardigheid en welke alleen in een republiek mogelijk is. Ondertussen bouwen kabinet, parlement en Justitie verder aan de piramidale samenleving. Zij zijn daarom strafbaar, want schendend dit art 1 en wij behoeven een betere minister van Justitie. Keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken mogen ze kiezen boven langduriger gevangenisstraf.

Zo eveneens aangaande Defensie, want het is onzin om zich te bewapenen tegen de russen, die immers geen puinhopen willen. Waar men zich wel op moet voorbereiden zijn een tiental op het Scheveningse strand gezette schepen vol boeren-soldaten uit overbevolkte landen die politieagenten gijzelen en het land overnemen. Je wilt toch geen collega's doodschieten? Hoe kwaadaardig en laf is het om niet zelf te strijden maar straaljagers te laten bombarderen. Voor getroffen onschuldigen werd geen regeling getroffen. Wie zo levenslang invalide raakt door NL toedoen komt al gauw een miljoen euro schadevergoeding toe. Iedere jongere dient militaire vorming te ontvangen ongeveer zoals vroeger ridderzonen kregen om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood en om net als vroeger de gewone orde te handhaven, nu fascistisch handelende politie het vorig jaar meer dan 14000 onterechte aanhoudingen, vrijheidsberovingen pleegde. Wie nooit militaire dienstplicht m/v vervulde mag rolstoelen duwen en incontinenten helpen in plaats van op de tennisbaan rond te hangen.

Al even slecht gaat het bij Volkshuisvesting waar een onbekwame minister naar het buitenland gaat om geld voor woningbouw binnen te halen. Een land dat niet in staat is om zelf voor huizen te zorgen deugt niet wegens fout bestuur, want al wat nodig is heb je zelf. De bevolkingsomvang moet verminderen om prettiger te leven en de Natuur te sparen. Schaf dubbele nationaliteit af want dat discrimineert de anderen die niet in twee landen terecht kunnen. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen aan de zuidkant van Marokko drie nieuwe metropolen gebouwd worden, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de Westsaharanen. Zwemmen dan in grachten vol atlantisch water en wilde dieren zowel als kassen in een groene gordel rondom, gedrenkt met afvalwater; in een vergroot Rijk en zegenrijk voor een wijde omgeving. Is dat redelijk als er bijna een miljoen marokkanen permanent in de Benelux willen verblijven? De nog steeds groeiende wereldbevolking heeft vele nieuwe grote steden nodig; niet op schaarse vruchtbare grond maar aan de rand van de woestijn, liefst nabij zee. Probeer eens een compacte woestijnstad, in hoogbouw om de zon buiten te houden en met binnenin palmentuinen. Buiten een racecircuit voor "sportievelingen", want in de stad volstaan electrische karretjes en gondels. Bij ons in Nederland heb je veel armoedig ogende woninkjes. Met fiscale sturing zijn riante huizen te bevorderen met een aantal verdiepingen voor wonen, werken, gasten, opa en oma. En "laat de hoek van de akker", de opbrengst ervan, aan de arme wilde dieren.

Aandacht verdient voorts dat bij koop in het buitenland van treinen en trams die evengoed in Oostgroningen te maken zijn -men fabriceert er prima kustvaarders- er een 40 % aan sociale premies en loonbelasting in buitenlandse schatkisten verdwijnt. Zelfs dienstauto's van eigen merk mogen zo op papier een stuk duurder zijn en omdat de Minister van Economische Zaken dat niet begrijpt, de handelaartjes begunstigt die van alles over de Aardbol verslepen en zeer egoistisch zijn, moet hij opstappen.

Er is een zee van tijd op de radio om een en ander te bespreken als men het gekwezel over voetbal en zo weg laat. Natuurlijk horen ook de presentatoren te rouleren en stuur hen meteen naar huis als ze in de rede vallen. Het is beneden peil om aan mensen die in hun eigen beroep druk bezig zijn alleen de programma's van eerzuchtige politici voor te schotelen en hen te onthouden hoe de piramidale constructies te vervangen zijn door echte democratie van gelijkwaardigen, geheel overeenkomstig het beginsel, art 1, van "Brussel", maar dat door "Den Haag" gesaboteerd wordt. Egoïsme is een algemene kwaal en uit zich bij handelaren die zich tussen producent en consument dringen om rijk en rijker te worden, hetgeen noopt om de middenstand, etc. te reorganiseren in coöperatieve ondernemingen met vooral ook oog voor dierenwelzijn. Wie een hond heeft voedt het beest doorgaans thuis met spullen van de bio-industrie en laat daarna het roofdier in park en bos klein wild op- en verjagen; vos en wolf houden zich koest na verzadigd te zijn. 

                                                        

schending Wet Onderwijs

                                    De wet stelt dat onderwijs gegeven wordt in het nederlands, met afwijking toegelaten bij opleiding in een vreemde taal; bij gastcollege door een anderstalige; bij noodzaak van specifieke aard, kwaliteit, herkomst studenten. Een instelling kan uiteraard niet het in de hoofdzin bepaalde doorkruisen. Bij herkomst der studenten valt te denken aan inburgeringscursussen en het aanleren van het nederlands door buitenlandse studenten. Kwaliteit is geheel en al mogelijk via het hoogontwikkelde nederlands.

Blijkbaar schenden de Vrije Universiteiten en andere, met name door falen van de rechtenfaculteiten, de wet nu er zoveel engels gepraat wordt in de lessen. Wanneer valt correctie te verwachten?

Opgemerkt zij dat de belastingbetalers, de nederlandse burgers, het onderwijs mogelijk maken en uiteraard is dat primair voor hen bestemd, niet slechts voor een selectie die thuis is in het engels. De universiteit hoort als hoofddoel te hebben het verspreiden van kennis; onderzoek komt pas op de tweede plaats. Kennisoverdracht is helemaal niet erg duur, maar docenten zijn begerig en professoren krijgen overmatig veel geld in een voor het leven beschermde positie. Terwijl de grondwet stelt dat elke nederlander benoembaar is en aangezien er veel bekwame mensen zijn is het redelijk om de hebzucht van de zittenden tegen te gaan en te rouleren. Zodat ieder kans krijgt om zich in te zetten voor de samenleving en voor persoonlijke ontplooiing. Dit temeer omdat er niet voldoende goede boeken in het nederlands zijn van didactisch eersteklas kwaliteit. Wie een beurt op de universiteit gehad heeft zou daar aan kunnen beginnen en er inkomen uit halen of anders in de fabriek gaan werken.

In Zuidafrika wordt tegenwoordig het engels gepropageerd, een taal die rang- en standsverschillen doet accepteren; naar afkomst in Engeland en naar geld in Amerika, terwijl Boeren en zwarten vanouds elk een consensus samenleving hadden. Te Kaapstad is er nu een zes! sterren hotel en de scheiding tussen miljonairs/bezitters van winkelketens en het personeel daar is groter dan ooit.

Nog een hint: het nederlands valt te verbeteren en te verfraaien op diverse manieren, onder meer door weglating van het lelijke ge-, net als in het gronings en trek u zich niets aan van dictatuur der pannenkoeken liefhebbers.

In de bieb volstaan planken allang niet meer. Maar de bobo's van de wetenschappelijke bibliotheken, betaald met belastinggeld, willen buitenstaanders hinderen om concurrerend bezig te zijn. Op de Universiteit van Amsterdam kun je als afgestudeerde met abonnement niet eens googlen en zo wordt de vrijheid van kennisoverdracht grondig geschonden. Dit noopt tot vervanging van Bestuur, Toezichthouders en bibliotheekbobo.

maandag 5 december 2016

VU + klein straattheater


                           Agadir, 25 november 2016

redactie NIW

          een islamitische universiteit als buur?

Op de Vrije Universiteit zijn er ontevreden docenten die een afkeer koesteren van het bij plechtigheden gebruikelijke getuigenis: "Onze hulp is van de HERE die hemel en Aarde gemaakt heeft". Het zijn atheïsten met "hoogten" zoals carrière, status, poen, terwijl de VU bedoeld is voor "kleine luyden", waarvan er nog vele zijn. Ook buiten NL zoals in Westpapoea en die best nederlands willen leren om hier te studeren. Nu komen er vooral Amerikanen die op hun topuniversiteiten niet toegelaten werden en de eigen taal wordt door de bobo's geminacht. Gebruik van het engels stimuleert het accepteren van rang- en standsverschillen zoals naar geld in Amerika en naar afkomst in Engeland. Dat past dan wel bij de huidige piramidale maatschappij met een monarchie waarin lieden op de achtergrond aan de touwtjes trekken en een pias dat verkoopt. Zelfs dominees verwerpen Uittocht naar een werkelijke democratie en kiezen voor vleespotten van de bio-industrie. Terwijl toch het gebod luidt dat het dier sabbath zal hebben, rondscharrelen in een natuurlijke omgeving. Dutch corruption valt buiten het land der blinden gemakkelijk te meten aan art 1 der Verklaring van de rechten van de mens. De daarin beleden gelijkwaardigheid geeft automatisch recht op deelname aan beraad en besluit, bijv. via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. De Europese Unie heeft art 1 als grondslag van Verdragen en het is dus absoluut geldig in Nederland. Doch regering, parlement en vooral Justitie saboteren het. En het is nog wel een verzwakte -want zonder uitdrukkelijk genoemde verplichting- versie van het bijbelse Tweede Grote Gebod: Respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf. Die VU zou de studenten moeten bijbrengen om niet te trachten medemensen voorbij te streven en baas over hen te worden. Maar te rouleren, ieder kans geven op ontplooiing; niet langer dan een acht jaar plukken uit de Schatkist, geldend voor presidenten, kamerleden, ministers, professoren, ambtenaren. Samenleven met nederigheid aanleren, passend bij het Nieuwe Verbond (het Nieuwe Testament) dat de Messias brengt en waarin onze status verhoogd wordt van knechten -die loon willen- tot kinderen, die bij pa aan tafel zitten en enige toegang hebben tot diens portefeuille. Maar opvoeding behoeven en daartoe kennelijk lief en leed moeten doormaken om geen automaten of zombies te worden. Geestelijke evolutie derhalve en begrijp wat de Gezalfde zegt: "Wie vader of moeder lief heeft, verkiest boven waar ik voor sta....". Lopen veel joden tegenwoordig achter Jeso (noordnederlandse naamsuitgang in plaats van het soepjurks latijns) aan maar willen ze hem nog niet zien? Dit laatste omdat kerken veel onzin over hem debiteren (god Drie hebben) en een paus best baas wil spelen als vervangend leidsman. Een onuitgesproken wet is dat in de 21e eeuw ieder zich behoort te ontwikkelen, bijdragen leverend en zelfstandig tot beoordeling komen. Lees het verhaal over Abraham die moest erkennen dat niet hij baas was over zijn zoon. Het liep toen allemaal goed af ofwel werd de individuele vrijheid bevestigd. Religieuze en politieke leiders hebben zich daarom te onthouden van aanzetten tot terroristische zelfmoordacties. De godheid had in de oudheid dikwijls een kalf onder zijn voeten gelijk een koning een kroon draagt. De israelieten zullen niet zo dom geweest zijn om een Gouden Kalf te aanbidden en de fout lijkt gelegen in het dwingen van de godheid naar waar mensen hem willen hebben. Zo zijn eveneens die "hoogten", al dan niet bedekt met een vroom kleedje, bij de VU te verstaan. Daar kon je krijgen wat de HERE God niet wou geven. Het uitspreken van "Onze hulp is van de HERE" houdt bevestiging van acceptatie van het Nieuwe Verbond in en is daarom onmisbaar op een christelijke universiteit. Slagen de atheïsten en agnosten erin om de VU te stelen van de christelijke achterban dan ware een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten op de hoek van wad en Eems in een fraai stadje dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Wellicht hoofdplaats wordt van een autonoom noordelijk landsdeel, dat onder meer taak heeft om de armoede bovenop de gasbel op te heffen. Tussen haakjes zou ook een autonome Westbank met maximaal 25% israelis en idem maximaal 25% arabieren in overig Israel levensvatbaar kunnen zijn. Dan de Gazastrook maar bij Egypte in ruil voor de oostelijke helft van de Sinaï plus vele miljarden uit het Westen voor stichting van nieuwe metropolen om de Egyptische bevolkingsexplosie te herbergen. Ondertussen gaan er al veel moslims naar de Vrije Universiteit en mogelijk wordt het aan de Boelelaan, Buitenveldert een islamitische universiteit, want de godlozen hebben immers nog de UvA. Nu ja, die kan ook op de schop wegens verwaarlozing van onderwijs: over art 1, Uittocht, alternatieven voor het kapitalisme en bedrog op de bêta faculteit: Men heeft daar het boek van Vasily Yanchilin met betere theorie van de zwaartekracht dan Einstein een eeuw geleden bracht naar een afgelegen magazijn verbannen, zodat de studenten er moeilijk bij kunnen en onwetend, dom blijven. Dit om een eigen theorietje -zonder waarde omdat het niets oplost- te promoten en daarvoor een miljoen euro Spinoza premie te vangen, samen met Nijmegen waar men nog aan zwarte gaten gelooft. Weet u omtrent de Heisenberg onzekerheid? Dan is met hypothese dat massa die reduceert thans zwaartekracht te verklaren als een puur kwantummechanisch proces: In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen er minder kwantummechanische overgangen naar de verste helft zijn dan omgekeerd. Het netto resultaat is verplaatsing van het deeltje in de richting van de externe massa. De universiteit moet in de eerste plaats "school" zijn, waar men onderricht. De UvA saboteert echter de vrijheid van kennisoverdracht  door zelfs daar afgestudeerden en voorzien van bibliotheekabonnement normaal gebruik van het Internet te beletten, heel boosaardig anderen dan eigen volkje het moeilijk te maken. Schop onder de kont daarom voor het Bestuur, de Toezichthouders en de bibliothecaris. Maar zoiets vraag je tegenwoordig niet aan God zoals vroeger in de psalmen. De protestanten hebben een nieuw Liedboek gemaakt, dat vol staat met kwezelversjes en -rijmpjes. Het oude Liedboek dient ontketterd te worden omdat het veel roomse Drie-eenheid bevat. Lees toch gewoon wat er staat in hoofdstuk 1 van het Johannes evangelie: Een machtig vorst spreekt een woordje (Genesis 1) en de dingen gebeuren dienovereenkomstig duizend kilometer verderop. Dit is technisch een prima beschrijving als er geen mensenogen aanwezig waren ter observatie. Daarna wordt verteld dat Jeso als enige reeds van geboorte af aan die nieuwe status van "kind" kreeg. In het Midden Oosten betekent "vader en zoon" doorgaans twee handen op één buik, in woord noch daad van elkaar te onderscheiden; maar fysiek verschillend. 't Is ook nergens voor nodig dat een Almachtige een offer nodig heeft en God vergeeft om niet, hoewel de Thomassen een lam willen dat met schuld beladen moet creperen. Dat het Nederlands Bijbel Genootschap "in de boezem des Vaders" verving door "die God is" mag pure ketterij heten en hindert. Reken maar dat er op die VU heel wat zulke ketters, niet goed door "Israel" ingelichte afgedwaalden zitten. Een gezamenlijk joods-christelijk Liedboek zou mooi zijn en aangezien moslims de psalmen mede als erfgoed hebben is er op het Museumplein of op de Tempelberg wel een Psalmenhuis mogelijk van roestvrij staal en glas in de vorm van naar boven saamgevouwen handen. Een geit moest er aan geloven indertijd bij Abraham. Dat beest zal niet op het vlakke deel van de berg maar eerder in de bush op de helling verstrikt geraakt zijn. Waar thans de Klaagmuur is. Welke plek is dan heiliger: waar Abraham offerde en nu de moskee met de Gouden Koepel (voorheen kerk?) staat of waar God geeft? Heel belangrijk is voorts de vraag of ten tijde van de Babylonische ballingschap correct verslag gemaakt werd van wat eeuwen eerder gebeurde met de Kanaänieten. Julius Caesar ging tekeer in Brabant zonder noodzaak tot het afpakken van vruchtbaar land. Is het mogelijk dat de schrijvers te Babel ten onrechte God opvoerden als initiator van onplezierige, onfrisse handelingen, van uitmoordingen? Kosmische rechtvaardigheid vereist het rupsje-vlinder model en de wetenschap is al bijna in staat tot een reprint als engelen bij je dood even een chipje maken. Godloochenaars hebben dikwijls een oud beeld van de Schepper, dat algemeen gangbaar was toen er nog geen machines en computers bestonden. In de wetenschap is de Eerste Oorzaak -geen Het vanwege de gekoppelde intelligentie- volstrekt onbekend en praten over een punt als begin is slechts aan wiskunde doen omdat in de fysica een punt niet bestaat wegens het ontbreken van afmetingen. Logica zegt dat de Schepper niet anders dan buiten het heelal bivakkeert en daarom niet te kennen valt. Behalve in de religie, naar ons toekomend als goed gezind en waarom ook niet? Met dus blij vooruitzicht en dat hoort thema te zijn op een christelijke universiteit. Als joden, die toch eerst voorgetrokken werden, gewoon knechten willen blijven is daar niets op tegen. Men zegt dat zij graag pronken met grote auto's. Die moet je niet verwachten van de Messias maar ervoor naar de dealer gaan. Dat kunnen ook de graaiers op de Vrije Universiteit en zal die binnenkort op het uithangbordje islamitisch toevoegen? In Buitenveldert waar veel joden wonen? De rabbi's te Mekka meenden dat alleen joden naar het Paradijs gingen hetgeen veel wrevel veroorzaakte bij de moslims. Echter valt van deze laatsten weinig te duchten als men tegen hen en vooral tegen de Ene niet vervelend doet en ze zijn zelfs van nut om het rechte spoor te vinden, de christenen wijzend op de onzin van Drie. Gezien de aantallen mohammedanen zou een grote moskee op het Museumplein zeer wel passen: als zwarte kubus op pootjes fraai contrasterend met het groene gras en de witte Badkuip. Ernaast is genoeg ruimte voor dat Psalmenhuis. of gebruik het gebouw de Nieuwe Kerk. Waar men de gemeenschappelijke erfenis kan zingen, reciteren en musiceren op resp. sabbath, zondag en vrijdag. Wie weet de overige dagen samen. Dat is vaak ook aangename muziek voor de ongelovigen. Er is voorts een piepklein oud caravannetje beschikbaar uit stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde..........:


    revisie

                  Een engel, een jongeman met vleugels en veel mooi bloot, stapt op een piepklein oud caravannetje toe en klopt op de deur; wacht een tien tellen, klopt weer, gaat bonzen en roept dan:

E: Doe eens open, oude man; ik weet dat je binnen zit.

Het blijft stil in het caravannetje.

De engel loopt heen en weer, bonst nog harder en bijna schreeuwend:

E: Vooruit, doe toch open. Ik moet bij u zijn.

Gestommel in het caravannetje en het bovendeurtje gaat open. Een man met nog krachtig gezicht vraagt:
M: Waarom?

E: Daarom; hierom: Ik heb een boodschap voor u.

M: Een boodschap? Voor mij?

Voor mij een boodschap? U lijkt wel een engel met die vleugels.

E: Klopt, 'k ben een engel.

En ik heb een boodschap.

Voor u!

M: Voor mij?! Voor mij een boodschap, hm.

E: Zeker.

M: Van wie die boodschap?

E: Nou, wat denkt u?

M ietwat grijnzend naar de engel kijkend: Zal wel niet van de Duivel zijn.

E: Zeker niet.

M: Vreemd, een boodschap voor mij van Boven. M wijst met zijn vinger omhoog en kijkt in die richting.

M: Dat moet wel een hele eer zijn. Tenminste als het een goed bericht betreft.

M komt naar buiten, gekleed in een blauwe overall.

M: Vertel.

E: U moet aan 't werk.

M verbaasd: Ik aan 't werk? Weer aan 't werk? Ik ben allang met pensioen. Laten we dat zo houden.

M kijkt rond om instemming te krijgen.

M: Rust, ontspannen, nog even genieten van de mooie wereld.

E: Dat is het em nu juist. Die wereld moet mooi zijn.

M: Jawel, maar dat komt vanzelf; de Natuur en zo, hè.

E: Er zit een vlek op de wereld.

M: Och ja, vlekken en vlekjes zat, maar daar kan ik weinig aan doen. Daar ga ik niet over.

E: Juist wel, dat is mijn boodschap. U moet actief worden want u hebt in uw leven heel wat kennis vergaard en veel nagedacht.

M: Goed geraden; geraden denk ik, want het is mij toch niet aan te zien.

E: Ho, ik ben een engel en heb permissie om een en ander van uw biografie te weten.

M: Ik heb helemaal geen biografie. U bedoelt zeker dat u veel, eh mensenkennis hebt en laten we zeggen ook in het donker kunt kijken.

E: Toe maar. Het gaat hierom dat u opdracht krijgt om recht te laten zetten wat tweeduizend jaar geleden verkeerd afliep onder verantwoordelijkheid van europeanen. U bent toch burger van de Europese Unie?

E naar het publiek: Al is niet meer Rome maar thans Brussel de hoofdstad.

M knikt: Ik ben europeaan. U kennelijk niet.

M klappert met zijn armen alsof het vleugels waren.

M: Mag ik weten waar het precies over gaat?

E: U moet de fout van Pilatus corrigeren.

M: Tjonge, tjonge; mijn klomp breekt, zogezegd. Wat heb ik met Pilatus van doen? Dat was de man die de Messias dood liet maken.

E: Precies; niet de joden. Die gooien met stenen.

M: Inderdaad, daar was ik ook al achter gekomen.

E: Dus moet Europa corrigeren, want het ging om een onschuldige.

M: Hoewel, hoewel....de joden drongen sterk aan.

E: Dat waren de rabbi's, hun bobo's. Concurrentie schept vaker vijandschap.

M: Zegt u het maar. Wat kan ik bijdragen tweeduizend jaar later.

M slaat een hand voor de ogen.

E tot het publiek: Rechtvaardigheid vereist correctie van onrecht. Indertijd stonden de joodse schriftgeleerden en priesters niet open voor Nieuw Verbond tussen God en mensen waarin onze status verhoogd wordt van knechten tot kinderen.

M luistert goed toe, gelet op zijn houding.

M: Een heel verschil!

M tegen publiek: En "zoon van" betekent in het Midden Oosten vaak "twee handen op één buik". In woord noch daad van elkaar te onderscheiden, maar fysiek wel degelijk.

E tegen M: Juist, u bent ter zake goed geschoold en daarom moet u de rechtbank voorzitten.

M: rechtbank? U bedoelt voor het proces van correctie? Niks voor mij hoor.

E: Tja, dan moet u maar naar de hel.

E glimlacht.

M: Ook niet! De Schepper kan zijn zaakjes zelf wel af en ik ben Mozes niet.

E: Er moet gecorrigeerd worden. wilt u dat overlaten aan onbekwame lieden van zeg D66?

M: Voor geen goud. Veertienduizend onterechte aanhoudingen, vrijheidsberovingen door een naar fascisme neigende politie het vorig jaar. Ik zie die NL rechters liever op Spitsbergen keien rapend voor versterking van onze dijken.

E: Ozo!

E: Als God dat nou ook eens gedacht heeft en u koos om een rechtbank met het publiek als jury voor te zitten?

M: Ah; andere mensen erbij betrekken. Dan krijg ik niet de schuld als het misgaat.

M: Vooruit dan maar.

De engel schudt hem de hand en gaat weg.


Er wordt een tafeltje geplaatst met daarop een groen kleed. M gaat er achter zitten.

Een twen meisje in het publiek (actrice) zegt:

T: Meneer, u gaf nogal af op D66 mensen. Is dat wel terecht?

M: Dat is terecht want de NL rechters houden zich op in de buurt van D66 en zij schenden art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens. Doelbewust en hardnekkig. Dat weten zij zelf. Art 1 vormt grondslag van Europese Verdragen; het is kenmerk van werkelijke beschaving en ook hier te lande absoluut geldig.

Stilte.

M roffelt zachtjes met de vingers op de tafel.

M tegen publiek: Jullie weten dat, horen het te weten. Haal anders je schoolgeld terug. Kies ook andere ouders.

Een islamist in het publiek:
I: Ik ben moslim en islamieten erkennen de Messias als groot profeet. Maar volgens ons werd hij niet omgebracht. Dat gebeurde misschien met iemand die op hem leek.

M: Hoe op hem leek? Hij was toch helemaal uniek. Zelfs de Koran getuigt daar van.

T: Maakt dat wat uit? Elke onschuldige is toch even waardevol?!

M tegen publiek: Indien jullie mee willen doen als jury zullen jullie dat moeten beamen. Willen jullie dat of...

M onderbreekt zichzelf en vervolgt:

M: Er is geen of.

T en I knikken instemmend.

M: Wij kunnen niet anders dan vaststellen dat een onschuldig veroordeelde recht heeft op correctie. Art 1 der Europese Unie als voren, dat trouwens te beschouwen valt als een verzwakte versie van het Grote Gebod om de naaste te respecteren en te helpen, behelst vrijheid van meningsuiting. Wie zich uitgeeft voor Messias is te waarmerken op zijn daden.

T: Wat die daden betreft lopen de tegenwoordige joden best achter hem aan, al willen ze hem nog niet zien, niet herkennen als gezalfde profeet.

I: Niet als eentje van god Drie.

M: De Tien Geboden blijven onverminderd van kracht.

T: En voor een grotere auto moet je bij de dealer zijn, heb ik gehoord.

M: Dan valt gelet op het substantiële spreken in vrijheid en het substantiële van geen kwade daden begaan te hebben de aanklacht tot bestraffing weg.

T en I: Zo mogen wij het horen.

M staat op, zet een muts op en zegt:

M: De handelwijze van Pontius P. wordt onjuist en nietig verklaard. Dit is de formele correctie die wij europeanen -andere continenten waren er niet bij betrokken, de toenmalige joden waren ondergeschikt, die van tegenwoordig zullen het er mee eens zijn, hoop ik- dit is de formele correctie die wij geven.

M slaat ter bekrachtiging met beide handen op de tafel.

T: Verduidelijk alstublieft met welk gezag u spreekt.

M: Het is de wet, art 1, die bepaalt. Niet de rechter; deze moet richten naar de wet. Behalve natuurlijk als het foute wetgeving betreft. Art 1 wordt beschouwd als hardware van de hersens.

M tegen publiek en de andere acteurs kijken daar ook heen nadat ze naar voren zijn gekomen:
M: Jullie willen wel luilekkerland, hè? Maar sedert Darwin weten we van evolutie, vallen en opstaan; ook geestelijke is gaande. Wij komen niet kant en klaar uit de fabriek en het is ongezond om een stagnerende harteloze consumerende automaat te zijn.

De andere acteurs knikken instemmend en gebaren dito terwijl de engel terug komt.

Samen zingen ze:

            Humain par la sagesse

            de Dieu le Créateur

            nous cherchons en noblesse

            la liberté d'tout coeur

            Le droit pour chaque tête

            s'appellle égalité;

            sur Terre se rend une fête

            plein de fraternité

                            melodie te vinden op deze site 27 mei 2013


vrijdag 2 december 2016

Eemsstee

BNA,

              Men spreekt over inschakeling van het grasvliegveld van Lelystad alsof er geen goede betonnen banen liggen te Soesterberg en een groter Eelde onmogelijk zou zijn. De Vrije Universiteit te Amsterdam verloochent tegenwoordig de christelijke achtergrond, is niet meer voor kleine luyden, maar stelt carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden op de voorgrond. De onderwijsinstelling werd ontstolen aan de christelijke achterban en daarom is te overwegen een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten in een stadje op en in windkerende sierras op de hoek van wad en Eems. Dit kan tevens centrum van de Eemshaven worden en hierheen ware dan vliegveld Eelde te verplaatsen; met een grote piramide als stationsgebouw, ook voor trein en veerboot. Een boot richting Scandinavie maar ook naar een vergroot Rottum met daar, nu nog buiten de groninger horizon gelegen, strand waarlangs in de Waddenzee opgewarmd schoon water spoelt. Dit vergroot de werkgelegenheid en vermindert de armoe bovenop de aardgasbel. Hiertoe is een autonoom noordelijk landsdeel gunstig, het liefst binnen een unie van de Benelux en de Scandinavische gebieden. Momenteel kent NL een piramidale maatschappij met hogeren en minderen en is de door de Europese Unie beleden gelijkwaardigheid ver te zoeken. Brussel verwaarloost de grondslag van de Europese Verdragen, te weten art 1 der Verklaring van de rechten van de mens en Den Haag saboteert deze met instemming van de Justitie. Ook daarom is een autonoom Noorden wenselijk, behalve om de uitbuiting door afroming van de opbrengsten van het aardgas te stoppen. De nieuwe Eemsstad kan derhalve tevens bestuurscentrum worden.  

Willen architecten alvast beginnen met ontwerpen van nieuwe bouwkunst voor deze stad? En voor Rottum ,dat een compacte badplaats dient te krijgen in eco coco_(collectief, coöperatief) beheer met een vijfduizend bedden, maar zonder vaste bewoners omdat die met hun  honden overal rondstruinen en klein wild op- en verjagen na thuis van de bio-industrie gevreten te hebben. Vos en wolf houden zich koest na verzadigd te zijn en de westelijke helft van het tot een vijftig vierkante kilometer vergroot Rottum ware te bestemmen voor de Natuur, deel uitmakend van een groene zone met arboretum allure tot voorbij de hoogvenen van Emmen. In zee, want er zijn  toch al zware funderingen nodig, kan een electriciteitscentrale gebouwd worden als zwarte vulkaan met onder het glazen dak tropische tuinen en een winterbad op het eiland verwarmend.

De stad op het vasteland, ofschoon voor een klein deel boven wad-water en met het vliegveld pal aan de zuidkant, behoort geen centrum te krijgen voor commercie van winkelketens. Maak niet een winkelcentrum het middelpunt en ook niet een bestuurlijk centrum  maar laat vooral de zondag dienen voor geestelijke ontwikkeling en bijbehorende contacten zodat een Psalmenhuis er op zijn plaats lijkt, waar joden, moslims en christen en wie ook de betreffende erfenis kunnen zingen, reciteren, musiceren op sabbath, zondag en vrijdag. Wie weet de overige dagen samen. Het kan heel gewoon worden dat daar op zondagmiddag een voor ieder toegankelijke, niet karige vegetarische maaltijd zal zijn en waarvoor onderdak nodig is buiten de uren met warme zonneschijn. Dit in plaats van een miniem stukje brood in de kerk, waarna ieder zich huiswaarts spoed om in apartheid biefstuk, resp. gehaktbal te nuttigen. De toe te passen architectuur moet duidelijk kenbaar makend zijn en kies mooi gesteente in plaats van lomp vergankelijk beton. Het nabije estuarium leent zich voor versmalling met een heuvelrij, waarin industrie zowel als recreatie plek krijgen. Als men in Oostgroningen goede kustvaarders weet te bouwen zal dit ook wel lukken met trams en treinen. Dat scheelt een veertig procent aan loonbelasting en sociale premies die niet in een buitenlandse schatkist verdwijnen en zelfs dienstauto mogen zo nominaal 40% "duurder" zijn. Na een vijftien jaren op school is dit vaak nog weinig bekend. Het onderwijs is dermate beneden peil dat 19 van de 20 mensen zonder vooraf zich grondig onder de douche te reinigen het zwembad induiken. Kan men dan inzicht verwachten over de verhoudingen welke genoemd art 1 regelt? Wenst men zich van den domme te houden over de besteding van de aardgasopbrengsten? Hebzuchtig Amsterdam wil een in West-Europa overbodige nieuwe zeesluis om grotere kolenschepen! door te laten; de betonbaronnen bouwen voor anderhalf miljard een onnodige tunnel bij de Zuidas, welke leeft van parasitisme  en de KLM laat u een paar honderd kilometer reizen alvorens een vlucht aan te bieden. In het Noorden denkt men zelfs nog niet aan een eigen Algemene Lucht Transport Onderneming. Als men op de rijksuniversiteit te Groningen achterover leunt met levenslang een vet salaris dan zou een nieuwe universiteit best goed kunnen uitpakken. Aan de slag dus om te ontwerpen en schakel ook de maquettebouwers te Delfzijl in.

 

conferentie zwaartekracht                           Amsterdam, 1-12-2016


De Minister van OCW
postbus 16375
2500 BJ Den Haag


                        Op verscheiden universiteiten schort het aan goed onderwijs in de sterrekunde doordat men vasthoudt aan de verouderde algemene relativiteitstheorie van een honderd jaar geleden, opgesteld voordat de kwantummechanica ontdekt werd. Bij dezen stel ik voor om een bijeenkomst te houden, verplicht voor universitaire docenten in astronomie, om de kwestie te bespreken aan de hand van het boek The Quantum Theory of Gravitation (2003) geschreven door Vasily Yanchilin. Deze Russische wetenschapper voert een veelheid van argumenten aan over de onjuistheid van Einstein's algemene relativiteitstheorie, waarvan hieronder enige summier weergegeven. Deze moeten weerlegd worden of anders dient men uit het boek te onderwijzen. Op de Universiteit van Amsterdam werd het boek verbannen naar een afgelegen magazijn zodat de studenten er moeilijk bij kunnen en onwetend, dom blijven. Dit om een eigen theorietje te promoten, welke echter geen waarde heeft omdat het niets oplost en eigenlijk misleidend uit de duim gezogen toch een miljoen euro Spinoza premie binnenbracht. Te Utrecht ontwikkelde men een normalisatie voor tekortkomingen in Einstein's theorie en als de laatste waardeloos wordt dan zo ook hun werk. Voor de goede orde zij opgemerkt dat de speciale relativiteitstheorie van kracht blijft mits zo opgevat dat de lichtsnelheid hetzelfde is in alle richtingen en voor alle waarnemers op een bepaalde tijd en een bepaalde plek (maar verandert met de uitdijing van het heelal).
Yanchilin stelt dat het equivalentieprincipe fout is omdat een lading in een gravitatieveld geen straling uitzendt terwijl zulks wel het geval is door een lading die versneld wordt in een non-inertiaal stelsel. Voorts kan restmassa niet gelijk blijven in een geïsoleerd systeem van elkaar aantrekkende deeltjes omdat dan het impulsmoment zou veranderen. Volgens het alom erkende principe van least action tracht een foton massa te passeren met zo groot mogelijke "stappen" (oscillaties van lage frequentie) en daarvan zo weinig mogelijk. Waargenomen wordt een kleine paraboolbaan om massa heen, ofwel verloopt de tijd ver van massa trager en hebben oscillaties daar lagere frequentie dan vlak bij massa. Waar de eenheid van lengte kleiner en de afstanden groter zijn, dus de electronen van een atoom dichter op elkaar zitten en hun straling meer energie behelst, hogere frequenties veroorzaakt, raakt de tijd versneld. De roodverschuiving van zonlicht wordt in de algemene relativiteitstheorie gezien als het product van een langzamere seconde op de zon en van het overwinnen van de zwaartekracht daar. Maar niet de som van beide wordt gemeten doch 1 + 1 = 1 en zie het boek voor betere verklaring. Dat in de beginfase van het heelal met toen grote concentratie alles bijna explosief verliep strookt niet met stilstand van de tijd bij vermeende zwarte gaten. Die bestaan volgens Yanchilin niet en zijn gewoon grote massa's. Er werd een Nobelprijs toegekend ter zake van versnelde uitdijing van het universum, maar indien c in het verleden groter was moet de standaard supernova Ia gecorrigeerd worden en verdwijnt die versnelling. Grotere lichtsnelheid in het verleden is in overeenstemming met afbuiging van licht naar massa en vertraging ten opzichte van achterliggende massa. Volgens Yanchilin leidt dit tot c = 0 aan de "rand" van het heelal, waar alles in een puur kwantummechanische toestand komt te verkeren met onbepaalde richting en snelheid. In de trant van Mach stelt hij als hypothese dat massa het kwantummechanisch verhouden reduceert en de Heisenberg onzekerheid vermindert. Hieruit volgt dat zwaartekracht op te vatten is als een puur kwantummechanisch verschijnsel: In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen er minder kwantummechanische overgangen naar de verste helft zijn dan omgekeerd. Het netto resultaat is dat het deeltje verschuift in de richting van de externe massa. Dit is een kwalitatieve verklaring terwijl Newton en Einstein slechts kwantitatieve beschrijvingen gaven. De algemene relativiteitstheorie is van wiskundig karakter met niet toe te laten loskoppeling van tijd aan fysisch gebeuren. Er bestaat groot verschil tussen wiskunde en natuurkunde want een punt bestaat in de laatste niet omdat het geen afmetingen heeft; ook een singulier "punt" als begin van een Oerknal derhalve niet. Dat de speciale relativiteitstheorie geldig blijft wordt verklaard uit relatie tussen lichtsnelheid en potentiaal van de totale massa van het heelal (hypothese). Dit brengt tot het probleem van atoomklokken die in satelieten sneller lijken te tikken dan op Aarde, terwijl het juist omgekeerd moet zijn volgens de nieuwe theorie. Zijn de metingen niet in orde of spelen er andere zaken. Ik voeg toe wenselijk onderzoek naar eventueel bestaan van een ring van donkere massa rond de aarde die lokaal de potentiaal verhoogt. Zorgt het massa equivalent van de Aarde passerend afgebogen licht voor extra? Hebben de electronen in de atoomklokken ginds meer vrijheid, ondervinden zij een lagere drempel? Donkere massa zou volgens Yanchilin kunnen resulteren uit licht dat niet meer reageert (toe: reist het foton als deeltje en reageert het als golf, die uiteindelijk door spreiding afzwakt?) Merk op dat een kleinere restmassa rond het begin van het heelal heel goed past bij toen zeer snelle uitdijing en donkere massa "aangroeit" bij de opschuivende rand van het heelal. Negatieve energie is in het nieuwe model overbodig, evenals een cosmologische constante en inflatie, kunnen afgedaan worden als fantasie. Bij lezing van het boek ware te beginnen met de tekst op pagina 192 en daarna controle van de nieuwe formule, afgeleid met golftheorie, voor een interval. De in het boek gebruikte mathematica heb ik nagelopen; de auteur blijkt slechts last van enige verstrooidheid te hebben gehad door de veranderende Planck nog steeds de "constante van Planck" te blijven noemen.
Ondertussen boycot NL Wikipedia de Russische onderzoeker gelijk in de duistere Middeleeuwen voor gevestigde autoriteit onwelgevallige lectuur op de brandstapel ging. Wetenschappelijke aanpak vereist bestudering van de argumentatie en zo mogelijk weerlegging. Maar verantwoorde ontkrachting werd tot dusver niet gepresenteerd. Ergo verruimt Vasily Yanchilin de horizon en ware hij uit te nodigen voor een gastcollege om te vertellen over verder onderzoek na het uitkomen van zijn boek. De al enige jaren geleden door mij aangeschreven Onderwijsinspectie blijkt onbekwaam in de materie. Vandaar dit voorstel tot bijeenroepen van een conferentie waarop pro en contra zichtbaar gemaakt worden. Er moet beslist niet gewacht worden op iets dergelijks in andere landen.
                                     Jitso Keizer
Van Marwijk Kooystraat 5 box 1171114 AG Amsterdam