woensdag 29 november 2017

nederzetting Eemsmonde

         Een nieuwe stad

                                                        op de hoek van wad en Eems maakt Nederland iets groter. Je kunt in het land een beetje verder zinvol reizen en elders wordt het een ietsie pietsie minder druk. Grotere bijdrage aan de natie zal evenwel de culturele identiteit zijn; namelijk is het de bedoeling om hier een rood-christelijke universiteit te vestigen voor vernieuwingen op velerlei gebied. Zulke vooruitstrevendheid dient zich liefst te spiegelen in de stedebouwkundige opzet met oorspronkelijke architectuur. Dwars door Nederland loopt een breukenstelsel dat in Limburg voor een flinke aardbeving zorgde en in de Noordzee tsunamis kan veroorzaken. De toekomstige stad is daarom te bouwen op tenminste tien meter boven zeenivo met daarop nog een wind kerende heuvelrug, grotendeels met binnenin ondergrondse ruimten. Zo zijn er van de diepste kelder tot aan het dak wel twintig etages mogelijk, alles zeer compact en met aangename micro-milieutjes. Ook valt te denken aan een stadsdeel op palen boven het wad. Automatische gondels voor twee personen of tweehonderd kilo vracht  op vijf meter boven vrij maaiveld maken gewoon autoverkeer overbodig. Buiten de stad eventueel een racecircuit voor de liefhebbers. Het uit Eelde verplaatste vliegveld bevindt zich pal naast geluidwerende hoogbouw aan de zuidrand en krijgt bijvoorbeeld een grote kegel, van verre zichtbaar zodat men weet waar men heen moet, als stationsgebouw voor trein, vliegtuig en veerboot. Die laatste naar en van Scandinavie om richting Engeland goed te verdienen aan 400 kilometer sporen door Nederland. Wellicht dit over een heuvelige opgespoten rug in het IJselmeer dat droog gebied voor de bedreigde siberische tijger omzoomt. Het beest lust wel wat gansjes die dan niet afgeschoten hoeven te worden. Bij een drenkplaats kan de non-stop trein even langzaam rijden. Markermeer en IJselmeer zijn overmatig groot voor vogels en vissen en thans weinig aantrekkelijk voor zeilers. Om op school in teamverband te leren zeilen ware een Eemsschouw te bouwen met bemanning van drie aan aan roer, zeilen en zwaarden, terwijl een sponsor desgewenst mee kan in de kajuit. Een veerdienst ook naar een tot vijftig vierkante kilometer vergroot Rottum met collectieve badplaats plus door de Eemscentrale verwarmd reusachtig winterbad. Bij eb stroomt door zomerse felle zon in het waddengebied opgewarmd schoon zeewater lang het strand en wat dichterbij kun je een modderbad nemen. Op het eiland mag niemand wonen want anders struint men met de hond rond en jaagt klein wild op en weg. Met vijfduizend bedden biedt Rottum-bad flinke inkomsten aan de bevolking van de beide noordoostelijke provincies.

Bijzonder aan het stadje kan worden dat hoeken van negentig graden althans bij verticale wanden spaarzaam zullen zijn. Niet-rechthoekige kamers en zalen lijken ontspannend te werken. Als bouwmateriaal is naast de inheemse rode baksteen de mooie kalksteen uit Judea aan te raden plus diverse andere natuursteen, waarvan misschien iets uit de groninger diepe ondergrond. Lelijke betonnen viaducten en duikers zijn hierdoor ook te vervangen en onder elke brug dient een schaatser rechtop te kunnen passeren. Iets verderop is in Nieuw Statenzijl aan de overkant van de A een meditatiecentrum gedacht, te voet bereikbar uit "Schanze", onder een rood boerendak op witte zuilen. Vanaf natuurgebied op Rottum, aan de westkant, tot aan de hoogvenen bij Emmen is een arboretum lint aan te planten, deels over opgespoten voorland langs het Eems-estuarium en omringend een voor 's wereld koeienrassen droog gemalen Blauwe Meer. Dat trekt meer volk dan gelegenheid tot pootjebaden in het bruinige water. In de omgeving van de stad Eemsmonde zullen dorpen opgeknapt moeten worden om geen kloof van achterstand te krijgen en dan ware vooral met drie of vier verdiepingen te bouwen voor respectievelijk werken, wonen, grootouders en gasten. Nieuwe boerderij typen zijn welkom maar moeilijk te bedenken. Omdat grote winkelketens afromen naar verre aandeelhouders is de distributie te collectiviseren en dat bespaart genoeg geld om van de bio-industrie af te komen. Tegelijk zal er dan meer aandacht zijn voor het uiterlijk van de winkels en hun situering, daar niet winst maken nog het belangrijkst zal heten. Het centrum van Eemsmonde mag niet gedomineerd worden door commercie zoals in "Stad". En in Delfzijl; laat men daar op een terp buitendijks toch een mooiere stadskern realiseren! Er zijn diverse ruimtes nodig voor cultuur en sociale integratie, waar het winkelen op zondag helemaal niet bij past. Net als elders daarom ook hier een Grote Kerk omdat voor menigeen religie toch het belangrijkst is. Of een Psalmenhuis van roestvrij staal en glas, zeventig meter hoog in de vorm van naar boven gevouwen handen. Hier kan men op sabbath, zondag en vrijdag terecht voor zingen en musiceren van de gemeenschappelijke erfenis; wellicht de overige dagen samen. Ook een stadion mag niet ontbreken want daar is goede plek voor volksvergaderingen van gelijkwaardigen die deelnamen aan beraad en besluit.

Naast een universitair wereldje op 's lands noordpuntje kan er vliegtuigindustrie bestaan, deels weggestopt in ondergrondse hangars. Er bestaat in Oost-Groningen goede scheepsbouw en men hoeft amerikaanse aandeelhouders niet te spekken met een zwaar en duur multirole gevechtsvliegtuig, want de russen kijken wel uit om verwoestende oorlog te beginnen. Wij hebben veeleer en lichte jager nodig die intercontinentale raketten onderschept en onze ingenieurs hoeven dan niet werkloos toe te zien wat Amerikanen presteren en deels een tijdlang door Washington geheim gehouden wordt. Ook passagierstoestellen, straks voor korte afstanden elektrisch voortbewogen?, zijn samen met andere kleine landen te bouwen, want zo'n ding gaat tientallen jaren mee zonder dat er elk jaar grondige vernieuwingen komen. Zelf produkten maken scheelt een veertig procent aan sociale premies en loonbelasting die anders in een buitenlandse schatkist verdwijnen. Als een hier gemaakte tram voor Amsterdam iets langzamer optrekt dan een voertuig van een gerenommeerd buitenlands bedrijf vallen de passagiers niet om en bezeren zij zich niet. Dieren in de bio-industrie laten verdienen om elders hoogwaardige produkten te kopen getuigt niet van goeds. Wat de nieuwe universiteit kan bijdragen aan alternatieven voor het egoïstische kapitalisme, dat strijdig is met art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens, wordt elders besproken. Om een produktie proces op te zetten zijn er technische kennis, arbeidskracht en organisatorisch vermogen noodzakelijk. Dit laatste zal de universiteit moeten aanleren om los te raken van kapitalistische ideologie en och, al die zaken zijn ook op de wereldmarkt te huur. Een vliegveld verplaatsen vergt maar een paar jaar. Een complete stad valt te bouwen in tien jaar. Bomen hebben meer tijd nodig om volgroeid te raken. Men beginne daarom zo spoedig mogelijk met gedeelten van een arboretum lint bewesten de Eems. Elke gemeente kan dat op eigen houtje aanpakken. In Delfzijl doet men aan maquettebouw en kunnen ze daar Eemsmonde meer of minder uitbeelden, zodat er info toegevoegd wordt voor het nemen van beslissingen?

de Tweedaagse

             een hoofdartikel

                                       Wie zijn er voor verantwoordelijk dat aangiften stilletjes verdwijnen in lades van het politiebureaus? Dat zijn zonder twijfel de rechters die gezworen of beloofd hebben getrouw te zijn en de wet te zullen doen respecteren. Wet is allereerst art 1 der Verklaring van de rechten van de mens -ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten- en voor gelovigen het meer omvattende bijbelse Tweede Grote Gebod -respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf-; dit weergegeven in moderne versie.

Als rechters stukken zoals die aangiften van rechtzoekenden laten verduisteren,

vrije toegang tot de rechter belemmeren door een te spekken advocaat erbij te eisen, alsof die in plaats van de rechter recht moet "vinden",

gedogen dat de Zuid-As een rovershol is van belastingontduikers,

de boel laten flessen via het pensioenfondsensysteem dat nadelig is voor laagbetaalden en geheel in strijd is met het door het volk gewilde belasting betalen naar draagkracht,

echte democratie zoals gekoppeld aan art 1 saboteren, namelijk niet willen weten van ieders recht op deelname aan beraad en besluit,

in strijd met de Grondwet die het over een de wet handhavend staatshoofd heeft het volk bedriegen met een nul uit op geld en gevlei,

zwijgen wanneer vier politici als een soort bendeleiders andere volksvertegenwoordigers naar hun believen monddood maken,

helpen regelen dat dikkonten kunnen blijven zitten in plaats van te rouleren,

de materiële ongelijkheid ondanks art 1 laten overdrijven,

dan is het als je goed bij je verstand bent raadzaam om zulke lieden af te zetten en bestraffing te doen ondergaan. Want er zijn in NL toch wel eerlijke mensen, bekwaam en niet klagend over hoge werkdruk waardoor uitbesteed zou moeten worden aan niet te vertrouwen advocaten, om de goede bedoeling van de wetgever in praktijk te brengen? In plaats van langduriger gevangenisstraf past wellicht kortere dwangarbeid op Spitsbergen; daar keien rapen ter versterking van onze dijken. Idem voor allerlei andere misdaden naar keuze en erheen per cel in de gevangenenboot of sportiever op een galei. Verbeterde rechtspraak voor vrij en vrolijk volk hoort programmapunt te zijn bij komende verkiezingen.

Eemsuniversiteit i.s.n.

 

                                  29 november MMXVII

 

             oprichting rood-christelijke universiteit


Om beter onderricht aangaande recht te krijgen is een nieuwe universiteit tot leven te wekken. Want de oude juridische faculteiten verzaken en schuiven nota bene art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens de facto aan de kant. Hoewel dit art grondslag vormt van Verdragen der Europese Unie en daarom strikt en onverbiddelijk geldig is in ons land. Het art tekent gelijkwaardigheid en houdt daarmee automatisch in recht op deelname aan beraad en besluit. Zoals goed uitvoerbaar middels referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Alsook op volksvergaderingen in gemeenten waartoe onder meer stadions zich lenen. Art 1 is kenmerk van beschaving en heeft oude wortels. Het strengere bijbelse Tweede Grote Gebod, respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf, is al vele eeuwen bij ons bekend. Maar kabinet, parlement en Justitie saboteren art 1. Dit noodzaakt tot verandering.

Goede plek voor de nieuwe universiteit met weinig verstoring in de omgeving lijkt op de hoek van wad en Eems. In een stadje gebouwd met architectonisch nieuwe stijl op en in windkerende heuvels en met hierheen verplaatst vliegveld Eelde. De plaats kan tevens centrum voor de Eemshaven worden; bovendien een bestemming krijgen als bestuurscentrum van een autonoom landsdeel binnen een Benelux republiek. De relatieve armoe bovenop de aardgasbel hoort niet verholpen te worden door adviseurs uit Dubai aan te trekken maar is in het Noorden zelf op te lossen. De rijkdom van het aardgas wordt overmatig afgeroomd door machthebbers van buiten en dit valt met terugwerkende kracht te corrigeren zodat er miljarden euro's vrij komen voor een welvaartsstoot met mooiere huizen in de dorpen en op het platteland plus investeringen om producten te maken, zodat er bijv. geen treinen en trams in het buitenland gekocht hoeven te worden en er geen 40% aan sociale premies en loonbelasting in buitenlandse schatkisten verdwijnt. De nieuwe universiteit kan al puur nederlandstalig op het Internet begonnen worden. Gebruik van het engels stimuleert tot aanvaarding van rang- en standsverschil, naar afkomst in Engeland, naar geld in Amerika. De bestaande universiteiten te lande trekken om bommeliaans groter te worden veel buitenlandse studenten aan die op gindse topuniversiteiten niet toegelaten werden. Zo ontstaat er een middelmatig milieu waarin de eigen jonge leergierigen terecht komen. Het is dan geen wonder om van niet al te intelligente professoren te vernemen dat NL een rechtsstaat is, hetgeen uiteraard volstrekt strijdig is met de inhoud van genoemd art 1. Dit art afwijzen doen vermeend hogeren om een piramidale structuur te handhaven waarin zij zelf bovenin zitten en onevenredig veel macht en geld krijgen. Zo zijn er vier politici die momenteel de dienst uitmaken gelijk bendeleiders en hun volgelingen in de Tweede Kamer dwingen om te gehoorzamen. Zij zijn gebaat met het ontbreken van een echt staatshoofd die de wet, art 1, en het programma waarop hij of zij gekozen is handhaaft. Zij willen geen republiek maar een onbenullige pias die het doet voor poen en vleierij en die zij ons bedriegend "koning" noemen. Om macht en geld te spreiden is roulatie nodig. Gelijk presidenten om de acht jaar zo ook ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren plaats maken voor bekwame mensen op de stoep die zich willen ontplooien voor de samenleving. Dit geldt eveneens voor politie, want met 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen!,  is er sprake van afglijden naar fascisme. Elke jongere dient militaire vorming te ontvangen van een nivo zoals vroeger ridderzonen kregen om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood. Dit harmonieert met de essentie van democratische gelijkwaardigheid en bevordert deelnemen aan het bewaken van goede orde. Het past in een consensus samenleving welke fors verschilt van de huidige regentenmaatschappij.

Dan is het niet aanvaardbaar dat sommige landgenoten hun hele leven parasiteren, hetzij met rijkdom, hetzij uit luiheid. Roulatie is nodig om ieder goede kansen te bieden zonder afschepen met flutbaantjes en overmatige rijkdom die goed samen leven verstoort valt in zeg een twintig jaar af te romen richting Schatkist of naar eco-collectieve bedrijven. Behalve wat intussen door eigen arbeid vermeerderd wordt. Aldus wordt gedwongen de naleving bevorderd van het Tweede Grote Gebod, welke in de religie gebonden is aan het Eerste over de Schepper. Ieder is vrij om hierover een mening te koesteren doch de staat moet zich positief neutraal opstellen en daar naar handelen, kortom art 1 doen respecteren. Dit vergt dus wetgeving waar diverse meningen voor moeten wijken als het op handelen aankomt. De nieuwe universiteit zal een rood-christelijk karakter moeten hebben omdat het "rode", het sociale sterk verdrukt wordt door egoïstisch kapitalisme. Alternatieven voor kapitalistische aanpak kunnen ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld romen grootgrutters af naar verre al rijke aandeelhouders terwijl de kleine kruidenier terug pompte in de streek. Een coöperatief distributiestelsel houdt zoveel geld over dat bio-industrie gemakkelijk overboord te zetten valt. Het christelijke is ter vervanging van de Vrije Universiteit te Amsterdam, door atheïstische nieuwlichters geroofd van de achterban, en zich thans richtend op carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Voor "kleine luyden" zoals uit West Papoea, Zuid-Afrika die best wel even onze taal willen leren maar niet het hoge collegegeld kunnen betalen is er geen plaats. Om hoger te lijken praten de "professoren" engels, een stuk Nederland stelend om dat bij vreemd taalgebied te voegen. Het nederige zoals gepresenteerd door de Voorman van het christendom verdient navolging en daarom kunnen titels verdwijnen, ook aan de universiteit en wie als hoogleraar kennis wil overdragen hoeft niet van titulaire versierselen voorzien te zijn.

Op de universiteit zal verplichte DNA registratie ter sprake moeten komen voor elke aardbewoner, die dan hoogstens twee kinderen zal mogen krijgen en als lid van een grote familie slechts één; kleine volken zoals stammen uitgezonderd. Dit is niet in tegenspraak met art 1 omdat leden van grote families daar voordeel aan ontlenen. Immers zijn flora en fauna in de verdrukking geraakt. Medische inbreng is noodzakelijk om aanvaardbare organisatie te verkrijgen. Zulke "stop" zal door velen allesbehalve in dank afgenomen worden zodat er mogelijk strijd ontstaat. De JSF helpt niet tegen een invasie van boeren-soldaten uit overbevolkte landen die gijzelaars maken. Rechten van dieren zijn onderbelicht; wel is er het oude voorschrift dat de hoek van de akker, de opbrengst ervan toebehoort aan de vreemdeling en dit kan naar het heden vertaald worden als ook naar het wilde dier. Elk dier onder controle van de mens zal voldoende natuurlijke buitenruimte hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen. Ook dit heeft een voorloper en wel uit de Tien Geboden waarin de ezel sabbath krijgt en vrij mag rondlopen in een natuurlijke omgeving. Voorts dient bij elk kunstmatig verhard oppervlak ter compensatie van voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde hoog geboomte aangeplant te worden. Daar zijn onder meer de groene lieden op de VU en te Wageningen nog niet achter en zulks evenmin bij de groene partijen. Het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Noordpool-streken, de Himalaya zijn los te maken van staten om net als Antarctica ongestoord domein te zijn van wilde flora en fauna. Hierbij passen mensenvrije grenszones in plaats van strakke grenslijnen.

Behalve aandacht voor betreffende nieuwe wetgeving is onderzoek nodig naar schendingen van erkend recht. Tegenwoordig laten rechters brutaalweg aangiften van rechtzoekenden in lades op politiebureaus verdwijnen, verduisterend stukken behorend bij rechtspleging. Zij belemmeren in strijd met art 1 dikwijls de vrije toegang tot de rechter en willen een advocaat gespekt zien. Dat is in strijd met art 14 van de Europese Conventie Mensenrechten. Onder de huidige minister-president, de burgemeester van Amsterdam en de presidenten van Rechtbank en Gerechtshof is de hoofdstad van Nederland een rovershol van internationale belastingontduikers. En wordt het halve volk, de welgestelden, op crimineel spoor gezet met de aftrek pensioenpremie dat in strijd is met het belasting betalen naar draagkracht; rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een geniepige methode, door gedupeerden niet begrepen, om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Op de site van Geen Stijl valt te constateren dat vele landgenoten lomperikken zijn die te pas en te onpas klaar staan met akelige scheldwoorden. Op straat hindert een ander lomp volksdeel door in de weg te staan, kinderen met een grote autobus of vrachtwagen voorbij te scheuren, vuile gassen op het fietspad te verspreiden. Weer een andere samenstelling uit alle gelederen hebben voordringers, gierigaards, afzetters, personen die vermeende minderen minachten. Daarom zal de Universiteit Eemsmonde niet ontkomen aan voorlichting over de reikwijdte van het Tweede Grote Gebod. Hierbij lijkt een krant onmisbaar, zeg uiteindelijk een Tweedaagse, die ook Den Haag lik op stuk geeft waar andere bladen falen; in het bijzonder aangaande republiek, rouleren, afroming van miljonairs, militaire vorming en natuurlijk het recht conform art 1 der universele Verklaring.

maandag 27 november 2017

dat verfoeilijke engels

                         middelmatig milieu 

         Om groter te worden en hoger te lijken trekt de UvA veel buitenlandse studenten aan, zoals amerikanen die op topuniversiteiten ginds niet toegelaten werden. Dan gaat men engels praten, hetgeen niet alleen diefstal inhoudt van een stuk Nederland om dat bij vreemd taalgebied te voegen maar tevens gebrekkig uitpakt aangezien je eigen moedertaal het nederlands hoog ontwikkeld is. Daarin ken je heel veel woorden die jouw uitdrukkingsvaardigheid en begrip ten goede komen. Thans ontstaat er in de nederlandse culturele hoofdstad een middelmatig milieu waarin de eigen jeugd terecht komt. En de poort blijft dicht voor talentrijke jongeren uit West-papoea, Zuid-Afrika die best even nederlands willen leren maar geen hoog collegegeld kunnen betalen. Wordt de wetenschap voorzien van belastinggeld en hebben de betalers dan recht op iets terug in door hen begrepen taal? Wie kan vlot een engelse roman lezen zonder woordenboek? Ondertussen sluiten dwazen de biebs aan Singel en op het Sciencepark grotendeels af voor nederlanders, ook al zijn zij aan dezelfde universiteit afgestudeerd en hebben ze een bibliotheekpas. Je kunt er niet eens googlen om adressen te vinden voor uitwisseling van kennis.

De leiding van de UvA ontbeert voldoende intellectuele capaciteit om te begrijpen dat op het Sciencepark charlatans bezig zijn, die de studenten dom houden met de verouderde algemene relativiteitstheorie. Ze hebben misschien wel eens gehoord van het internationaal erkende principe van least action doch vatten niet dat de daarmee samenhangende boogbaan van een foton om massa heen tragere second nabij massa weerspreekt en zwarte gaten, alsook inflatie en negatieve energie op fantasie berusten. Gelijk ook het snelle verloop van de processen in het jonge zeer geconcentreerde heelal aantoont. Wil men beter onderwijs dan geldt dit uiteraard ook in de juridische faculteit waar doodleuk beweerd wordt dat NL een rechtsstaat is, terwijl art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, grondslag van Verdragen der Europese Unie en daarom strikt geldig bij ons, gesaboteerd wordt door kabinet, parlement en Justitie. Art 1 tekent gelijkwaardigheid, hetgeen automatisch inhoudt recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Dit art heeft oude wortels, soms strenger zoals het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf, en is kenmerk van beschaving. De hollandse Justitie heeft rechters die aangiften van rechtzoekenden in politielades laten verdwijnen, verduisterend stukken behorend bij rechtspleging. Zij voeren een politiek van advocaten spekken, hinderend de vrije toegang tot de rechter welke door de EU gegarandeerd is. Onder de minister-president, de burgemeester van Amsterdam en de presidenten van Rechtbank en Gerechtshof blijkt de hoofdstad van Nederland een roversnest van internationale belastingontduikers te zijn. Een deel van de opbrengst komt via de Schatkist op het salarisstrookje van de "volksvertegenwoordigers". De wereldwijd bestolen armen zullen hen kunnen beschouwen als een soort helers. In eigen land wordt beneden-modaal bedrogen via de aftrek pensioenpremie, welke in strijd is met het belasting betalen naar draagkracht. Dat rond het jaar van inkomstenverwerving want anders verwatert de boel. Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een geniepige methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Verandert dat met Rutte 3? De man lijkt zichzelf de grootste verhoging toe te kennen en spekt de middenklasse op de universiteit met een grotere auto, terwijl de minima slechts de tegenwaarde van een paar koppen koffie bij Starbucks krijgen. Is de politieke faculteit alert? Te Den Haag zit nu een Bende van Vier met 76 horigen. Die leiders willen geen republiek waar iemand buiten de partijen zomaar een goed programma kan presenteren en staatshoofd worden, want dat zou hun macht inperken. Zo kunnen ze eindeloos blijven plakken en manipuleren terwijl een president na acht jaar weg moet. Als je de proteststemmen bij de PVV goed telt blijkt dat het volk in meerderheid iets centrum-links wil. Roulatie is goed voor spreiding van macht en inkomen; is toe te passen voor al wie uit de Staatsruif eet. Ook voor politieagenten want die zijn bezig af te glijden naar fascisme met meer dan 14.000 onrechtmatige aan houdingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds. Elke jongere dient militaire vorming te ontvangen ongeveer zoals vroeger ridderzonen kregen om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood en om orde te helpen houden. De huidige huurlingen van de krijgsmacht- wat een vies woord!- deserteren als hen dat beter uitkomt en de JSF houdt geen invasie tegen van boeren-soldaten uit overbevolkte landen die de wadden willen inpolderen en gijzelaars maken. Leg alvast de Oostvaardersplassen en het Markermeer droog voor syrische boeren, want zij zijn talrijker dan apothekers. Bij de geesteswetenschappen is het minder dan middelmatig gesteld: men wil over het hoofd zien dat de evangelist Johannes eerst Genesis 1 aanhaalt en laat de Bijbel ketters maken met vervanging van "in de boezem des Vaders" door het heidens-roomse "die God is". Nieuwe Testament betekent Nieuw Verbond, door de Messias gebracht en volgens de psalm vergeeft God om niet. Uit de letterenhoek geen woord van protest tegen de kwezelversjes in het nieuwe Liedboek der kerken. En hadden de filosofen niet de sterrekijkers moeten attenderen op logica? Ze leunen liever achterover en verdienen op zijn minst salaris reductie, beter nog ontslag volgens roulatie. Op de Vrije Universiteit willen de plakkende dikkonten wel eens in andere vierkante of rechthoekige zalen en kamers zitten en bestaande goede bebouwing moet daarom tegen de vlakte om honderd meter verderop duurder en luxueuzer weer van de belastingbetaler te krijgen. Die VU is los van God en kleine luyden, richt zich op carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. De nieuwbouw komt dichter bij de Zuid-As waarvan de VU kenniskwartier wil zijn; waar naar verluidt 4x zoveel geld uit arm Afrika gehaald wordt middels belastingtrucs dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Ze hebben aan de Boelelaan zeker geen sociologen.

Kinderen in welstandswijken waar alles piekfijn geregeld is en je alleen nog maar de hond hoeft uit te laten lopen door gebrek aan stimulansen achterstand op, nog versterkt door onwetendheid aangaande leerzame lotgevallen verhaald in de Bijbel. Hun opvoeding is gericht op inpassing. Inpassing in een semi-feodale maatschappij. De staat is daar niet positief neutraal jegens elke burger maar begunstigt de eigen ambtenaren en vooral politieke vrienden behalen voordeel. Zo is Amsterdam een kille plek waar slechts geglimlacht wordt tegen mensen met geld en anders heb je slavernij, huisjesmelkers, speculanten, schatrijke advocaten, prijzen verhogende horeca. Naadloos past hierbij de middenklasse op de universiteit in middelmatig milieu met aan de overkant Albert Heyn die afroomt naar verre rijke aandeelhouders terwijl de kleine kruidenier terugpompte in eigen streek. De economen presenteren nog steeds niet hun plannen tot collectivisering van de distributie om maar helemaal te zwijgen over betere arbeidsverdeling die drukte en files wegneemt. Je moet voor verslaggeving hierover niet bij Folia zijn, want de redactie is huiverig voor diep graven; men publiceert bijvoorbeeld geen formules hoewel die toch summum van wetenschappelijke samenvatting zijn. Hoe was het blaadje Propria Cures vroeger? Voordat de lezer gedreven werd naar vieze woorden en bespreking van gluur-literatuur. Bestaat daar een taboe om over de UvA te schrijven? Legt men zich een soort censuur op? Dan rijst de vraag van wie de UvA eigenlijk is. Moeten bovenbazen er de dienst uitmaken middels allerlei constructies die de anders denkende meerderheid van het volk weghoudt van zeggenschap? Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hoort daarom een belangrijk punt te zijn dat de beide universiteiten in de hoofdstad weer terug gebracht worden bij de burgers. Laat wie engels wil spreken toch emigreren; dat scheelt flink op de huizenmarkt en ook verdwijnen de files. Morgen reeds indien de brandstof prijs van een dubbeltje per kilometer naar 20 cent gaat en daarmee bus, tram, metro gratis worden zonder akelige poortjes.

Amsterdam heeft al Rembrandt, Van Gogh, Anne Frank, cruiseschepen, krijgt grotere sluizen voor kolenschepen!, mag betonbaronnen spekken met overbodige ondertunneling van de Zuid-As, is druk met vrijetijdszwervers en wil nu ook nog het EMA; uit pure hebzucht! Bratislava is vanuit Londen per vliegtuig dichterbij en goedkoper dan Amsterdam per trein. De EU wenst spreiding van werkgelegenheid en welvaart, zodat lobbyende heer Bos van VUmc - waar ook al een ander nieuw instituut komt met 700 werknemers- wel een behandeling bij de psycholoog verdient. Of zich beter moet laten voorzeggen dan bij de bankencrisis.

zondag 26 november 2017

EMA

           Europees Medisch Agentschap

De actie voor vestiging van het Europees Medisch Agentschap in Amsterdam, nota bene op de al veel te drukke Zuid-As, lijkt dom. Het is hebzucht die in de stad regeert en Spreuken 9 vertelt dat je iets verstandigs beter niet tegen dwazen kunt zeggen. Laat daarom eens psychologen aan het woord om de inhaligheid van Amsterdam te belichten en wat voor nadelen dat meebrengt. Dat graaien dateert zoals men weet al van heel vroeger. De Justitie ter plaatse is incompetent en moet vervangen worden want onverbiddelijk geldt belasting betalen naar draagkracht en de advocaten op de Zuid-As die ondergeschikte regeltjes hoger willen doen aanslaan.....  zijn dat eigenlijk niet schade veroorzakende bedriegers? Al de kantoormensen die er aan meedoen, zij doen aan arme mensen wereldwijd bestelen en een deel van de opbrengst komt via de Schatkist op het salarisstrookje van de leden der Tweede Kamer! Ondertussen is er op het platteland tekort aan boerenjongens die goed voor beesten willen zorgen. De hoofdstad van Nederland heeft Rembrandt, Van Gogh, Ajax, Anne Frank, cruisseschepen, tal van gezellige? vrijetijdszwervers op straat. Gun eens iets aan Bratislava en laat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een duidelijk nee tegen een EMA in Amsterdam horen. De EU wenst spreiding van werkgelegenheid en welvaart. Bratislava is met twee uur vliegen trouwens dichterbij dan sporen naar Amsterdam en momenteel zelfs goedkoper. Bij de Zuid-As werd al verkeerd, onnodig de drukte vergrotend, een extra medische instelling met 700 arbeidsplaatsen gesitueerd, niet erg ver van het kolengebergte waarvoor er grotere sluizen in IJmuiden moeten komen! De Vrije Universiteit daar is los van God, van de achterban geroofd door atheïsten en wil carrière laten maken. Door middelmatige studenten uit Amerika die alleen engels spreken en op gindse topuniversiteiten niet toegelaten werden. Zo resulteert er geen optimaal milieu voor eigen leergierige jeugd. Voor kleine luyden zoals uit West-Papoea en Zuid-Afrika die best even nederlands willen leren is er geen plaats. Zij kunnen het hoge collegegeld niet betalen.

Vandaar komende woensdag voorstel om een nieuwe rood-christelijke universiteit op de hoek van wad en Eems te stichten.

 

woensdag 8 november 2017

regenboog

                     menu voor Zuid-Afrika

        Van West- naar Oost-Afrika neemt bij de bevolking gemiddeld het percentage snelle spiervezels af en dat van de langzame toe. De hele mensheid zit ergens op deze lijn door het continent en waar precies is belangrijker dan huidskleur, want in sterke mate bepalend voor je dagelijkse activiteiten. Veel snelle spiervezel stelt in staat om goed te sprinten, zeg als een leeuw om daarna lekker in de zon te gaan liggen. Langzame spiervezels zijn goed voor de marathon en daarmee konden de Boeren in Zuid-Afrika de hele dag lang en hard werken. De zwarten, ooit afkomstig uit het westen van Afrika, leken hen maar lui en ze wilden daarom niet met hen delen. Maar van hun geloof mochten ze geen racisten zijn en toen "vonden ze uit" dat die zwarten buitenlanders waren en in thuislanden hoorden. Zelf pikten ze de grootste en beste stukken land in. Dit verschil binnen lichamen is actueel maar krijgt te weinig aandacht en daardoor wordt passende arbeidsverdeling dikwijls moeilijk.

De Zuidafrikaanse Republiek bestaat slechts voor een deel uit vruchtbare grond en voor beter leven dient de bevolking liever niet in omvang toe te nemen. Vooral ook gelet op flora en fauna. Dat vergt DNA registratie van ieder persoon om beperking van het kindertal te krijgen. Standaard van dit aantal kan zijn twee, maar iets meer voor leden van in de laatste honderd jaar kleine families en minder voor grote. Onverkort moet overal gelden art 1 der Verklaring van de rechten van de mens -die ieder natuurlijk uit zijn hoofd kent?- want dit hoort bij beschaving en heeft oude wortels. Indien de wet geen grote families zal toestaan valt dit toch met art 1 te rijmen omdat de "gelijkwaardigheid" in de practijk verschuift ten gunste van wie tot grote families/gezinnen behoren. De medici dienen behulpzaam te zijn in aangeven hoe de politiek kan regelen zonder verwerpelijke ingrepen. Wereldwijd is stop van bevolkingsgroei dringend nodig en het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Himalaya, de Noordpool-streken zijn los te maken van staten om net als Antarctica ongestoord domein van wilde flora en fauna te worden.

De immigrerende Boeren brachten hun cultuur van ondernemer op landbouwgrond mee en dat vergt afwegen mee hoe zich op de toekomst voor te bereiden en goed bestaan te bereiken. Zoiets was misschien niet wat bij de hierheen trekkende zwarte mensen op de voorgrond stond. Maar beide groepen hadden een consensus samenleving van ongeveer gelijkberechtigden. Heel anders was dit bij de nieuwkomers uit Engeland, waar men groot rang- en standsverschil heeft. Idem in Amerika al is het daar naar geld en niet naar afkomst. Overgaan op de engelse taal in Zuid-Afrika lijkt aanvaarding van standsverschil te stimuleren: Onder het huidige bewind bestaat er een zes! sterren hotel in Kaapstad en staan laagbetaalde werknemers in winkelketens uiterst "apart" van de miljonairs-eigenaars. Het afrikaans is even volwaardig als het nederlands maar eenvoudiger in dagelijks gebruik en zonder allerlei ingewikkelde spellingsregeltjes; het nederlands hoort moderner te worden met bijv. afschaffing van het lelijke ge- voor een voltooid deelwoord, net als in het gronings en het engels. Welk laatste ontstond als ratjetoe en eveneens in menig opzicht te verbeteren valt. De kleurlingen -eigenlijk een heel mooi woord en evenmin discriminerend als het woord neger van latijns nigro, zwart; nikker wordt ervaren als beledigend en witte is op weg daarheen- hebben afrikaans als moedertaal en als je trots bent op je status van kleurling -met Paradijs teint- dan kan dat ook op de van je moeder geërfde woordenschat.

De economie van Zuid-Afrika deugt niet. Er lopen arme mensen langs de hoofdwegen en ze worden gepasseerd door overmatig grote, dus dure auto's die niet stoppen om hen vervoer aan te bieden. Voor een keertje is de helft van de mantel van soldaat Martinus wel genoeg maar de stakker heeft ook wel een beetje zin in paard rijden. Het kapitalisme staat onbeperkt vergaren van rijkdom toe en heeft dit zelfs als doel. Dat gaat vaak ten koste van medemensen. In een consensus samenleving van gelijkberechtigden alsook in de christelijke optiek ligt dat geheel anders en "behoort de hoek van de akker, de opbrengst ervan, aan de vreemdeling". Thans met zoveel mensen op Aarde ook aan het wilde dier. Het gaat hierbij niet om resten of afval maar betreft volwaardige goederen in voldoende hoeveelheden. Kortom zonder uitbuiting in de maatschappij. Maar dan is strenge wet nodig om hebzucht die overal opduikt in te perken. Dat wordt niet begrepen te Den Haag waar de minister-president zichzelf naar het lijkt de grootste materiële vooruitgang toekent, de middenklasse op de universiteiten spekt met een grotere auto en voor de minima slechts de tegenwaarde van een paar koppen koffie bij Starbucks in petto heeft. Om bevolkingsgroei tegen te gaan kan wet niet ontbreken, al willen heel veel mensen daar niet van weten omdat zij zelf veel status verhogende kinderen wensen en na hen de zondvloed mag komen. Geboorten regulerende wet nu kan eventueel later gevolgd worden door verruiming van het kindertal. Omgekeerde volgorde brengt grote problemen mee.

De staat valt te beschouwen als een samenwerkingsverband van de bevolking en moet zich positief neutraal opstellen, hetgeen betekent art 1 der Verklaring van de rechten van de mens doen respecteren. Aanstaande kapitalisten willen daar wel in mee gaan als ze nog kind zijn maar eenmaal volwassen moet je toch je slag kunnen slaan: rijkdom en of carrière sprokkelen, medemensen voorbij streven, baas over hen worden. Er is een compromis mogelijk om deze "menselijke natuur" -ook zeer verbreid onder de Boeren en niet minder in het land der vriendjespolitiek- in te dammen. Daar moet op de universiteiten aandacht aan besteed worden en uit de bus kan komen: Roulatie na een acht jaren uit de Schatkist geplukt te hebben. Dit niet alleen geldend voor presidenten maar ook voor ministers, parlementariers, ambtenaren, professoren en zelfs politieagenten. Want afglijden naar fascisme is bij de laatste categorie voortdurend dreigend. Alle jongeren dienen een soort militaire vorming te ontvangen zoals vroeger ridderzonen kregen om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood en in moeilijke situaties met orde in het geding. Roulatie opent de poort voor bekwame mensen op de stoep die zich ook willen ontplooien en goede bijdrage wensen te leveren. Een en ander dient tevens maatgevend voor het bedrijfsleven te zijn. Dan de toedeling en herverdeling van materiële vermogens: Je hele leven als miljonair parasiteren is verwerpelijk en overmatig grote vermogens -zeg meer dan een boer of winkelier of timmerman nodig heeft, dus een paar miljoen....- zijn in een twintig jaar af te romen richting Schatkist of collectieve, coöperatieve eco-bedrijven. Behalve wat ondertussen door eigen arbeid vermeerderd wordt. Er bestaat een groot misverstand dat het kapitalisme onmisbaar is om als investeerder de produktie, de werkgelegenheid en de algemene welvaart te bevorderen. Aandeelhouders, de lui die geld bijeen brengen om anderen ervoor te laten werken, zijn niet geschoold en zelden bekwaam tot leiding geven. Dat doen managers die de organisatie voor hun rekening nemen. Dikwijls is er wel voldoende kapitaal, technische kennis en arbeidskracht maar ontbreekt organisatorisch vermogen, de bekwaamheid om produktieprocessen op te zetten. Maar dan kun je laten solliciteren in binnen- en buitenland. Men moet overigens niet schromen om te ontslaan als iemand het verkeerd doet. Zo'n persoon wil doorgaans niet weg en tracht zichzelf te verschonen met tegenzittende omstandigheden. Momenteel is hoge werkdruk geliefd als excuus terwijl in werkelijkheid dit meestal onbekwaamheid als oorzaak heeft. Op de wereldmarkt is er een ruime voorraad aan technisch talent die je kunt huren en waarom je geen buitenlands moederbedrijf nodig bent die er op uit is om in het gastland behaalde winsten te exporteren. De factor arbeid moet redelijk betaald worden en importheffingen zijn nodig voor produkten uit te-lage-lonen landen. De heffing is over te maken naar gindse oudedags potten. De staat kan lasten en opbrengsten over een ruim tijdsbestek regelen, bijvoorbeeld stichting van nieuwe dorpen en steden financieren door tijdelijk selectief de geldhoeveelheid te verruimen. Voor de nog steeds groeiende wereldbevolking zijn nieuwe metropolen nodig; niet op schaarse vruchtbare grond maar aan de rand van de woestijn nabij zee of in met elektrisch vervoer toegerust gebergte. De grote stad biedt huisvesting, werk en recreatie en kan zonder auto's bij transport met automatische gondels boven vrij maaiveld. Plus een racecircuit buiten de stad voor de liefhebbers. In Zuid-Afrika is genoeg plek op het platteland voor welvarende boerendorpen met voor iedereen riante huisvesting, bekostigd uit de opbrengsten van de akkers. Wat daarbij de beste procedure is valt uit te zoeken met experimenten. Al grote steden zoals Kaapstad moeten liever krimpen om beter leven te bieden. Er heen per trein doet 1e en 3e klas gelijktijdig arriveren, anders dan op de autoweg waar de Mercedes de oude gammele bus voorbij zoeft.

Miljoenen Zuid-Afrikanen kunnen opgeleid worden om het voorgaande uit te werken en goede eigen inzichten toe te voegen. Heeft de staat die onderwijs verzorgt hierbij een ideologie nodig? In den beginne was er een bosonen-bel. Wat daar aan vooraf ging is in de wetenschap totaal onbekend: de Eerste Oorzaak kent men niet. In de religie wordt die Schepper genoemd, geen Het vanwege de er aan gekoppelde intelligentie, en toen er nog geen machines en computers bestonden met nogal menselijke trekjes geschilderd. De bekende britse atheïst die gaarne propaganda maakt voor zijn opvattingen is nooit verder geweest dan vijftien kilometer boven de Aarde. Wie weet is er in het grote heelal onder andere een Groene Kaas planeet met tevreden muizen, lichtjaren ver van het katten-zonnestelsel. En koos de Schepper voor evolutie op onze planeet, ook geestelijke en waaraan gewerkt moet worden. Art 1 als genoemd blijkt niet voldoende voor goede ideologie; vooral rechten van flora en fauna ontbreken. Bij huis moet minstens gelden dat elk dier onder controle van de mens voldoende natuurlijke buitenruimte zal hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen. Daar valt tevens hoog geboomte aan te planten ter compensatie voor kunstmatige verhardingen. Kapitalistische idealen zoals willen domineren, overheersen, leiden tot meer ongelijkheid, zijn niet in overeenstemming met art 1 en niet met gezonde beschaving. Binnen de humanistische visie is het christendom aantrekkelijk met uiteindelijk goede toekomst. Gewoon later even reprinten misschien als je een chip krijgt uit het Nieuwe Verbond. In het Oude Testament of Verbond is er sprake van knechten van God en knechten willen loon. De Messias bracht het Nieuwe Verbond met verhoging van onze status tot "kinderen", waarbij hij als enige die reeds van geboorte af aan kreeg; zo het belang van de boodschap tekenend. Maar een kind moet opgevoed worden, evolutie doormaken en zich daarbij inspannen! Dit vergt kennelijk het doormaken van lief en leed om geen zombie of automaat te worden. De foute wens tot domineren zit heel diep en vandaar het thans als egoistisch te waarderen veel kinderen willen hebben terwijl het land dat niet aan kan. Egypte had een eeuw geleden tien en nu bijna honderd miljoen inwoners. Als voedselaanvoer uit het buitenland stokt -dat kan al bij uitbarsting van een supervulkaan- zullen de grote families de zwakkere welhaast letterlijk opeten. De Nijl zal rood kleuren van bloed. Wanneer bevolkinsgroepen zich wapenen is het vijf minuten voor twaalf.

Grondprincipe van recht is billijkheid en art 1 der Verklaring omschrijft dit nader. Het bekende Tweede Grote Gebod deed dit al veel eerder en strenger: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf. Art 1 tekent gelijkwaardigheid, dus automatisch recht op deelname aan beraad en besluit. Zoals mogelijk via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. De Europese Unie heeft dit art als grondslag van Verdragen  en het geldt daarom absoluut en onverbiddelijk ook in Nederland, waar de Boeren vandaan kwamen. Doch te Den Haag wordt het door kabinet, parlement en justitie gesaboteerd. De rechters laten er aangiften van rechtzoekenden in politielades verdwijnen, verduisterend stukken behorend bij rechtspleging. Daarenboven is onder de huidige minister-president, de burgemeester van Amsterdam en de presidenten van Rechtbank en Gerechtshof de nederlandse "hoofdstad" een rovershol van internationale belastingontduikers. Via de Schatkist krijgen "volksvertegenwoordigers" iets van de opbrengst op hun salarisstrookje. De wereldwijd door belastingontduiking bestolen arme mensen kunnen hen aanmerken als een soort helers. Ondanks vele jaren vertoeven op school en universiteit blijken de hollanders derhalve niet erg hoog ontwikkeld, al menen zij zelf van wel. Op de voorheen christelijke Vrije Universiteit, thans los van God en strevend naar carrière, trekt men buitenlandse studenten aan die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden. Mede hierom praat men er engels, stukken Nederland stelend om die bij engels taalgebied te voegen en het resultaat is in dubbel opzicht een middelmatig milieu waarin de eigen studenten terecht komen. Niet slim dus; wel slim zegt men in het gronings waar het heel erg betekent. Kortom hebben land en volk hulp nodig uit het buitenland en zou dit ook gelden voor Zuid-Afrika? Daar zijn eigenlijk wel genoeg mensen met intellectuele capaciteiten en de regenboog-situatie veel verschillende volken in de staat- kan leiden tot een zeer gevarieerd aanbod  tot verbeteringen.