zaterdag 10 februari 2018

negatief studieadvies VU

                                                                Vandaag is het open dag op de Vrije Universiteit met voorlichting aan scholieren die straks willen gaan studeren. Maar heel veel wordt niet verteld: Bijvoorbeeld dat zij in een middelmatig milieu terecht komen met veel amerikanen die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden. Dat ze een vreemde taal moeten praten, die ze minder goed beheersen dan de eigen moedertaal en daardoor automatisch al achterstand hebben, terwijl het ook niet wenselijk is om het nederlandse taalgebied te verkleinen ten gunste van het engelse. Immers stimuleert gebruik van het engels tot aanvaarding van rang- en standsverschil zoals naar afkomst in Engeland en naar geld in Amerika. Dat past dan weer wel bij de huidige VU, gedomineerd door atheïsten met een rector die zich schertsend een gereformeerde hindoe noemt: Het is er najagen van carrière wat de klok slaat; medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Voorheen diende de universiteit om "kleine luyden" onderwijs te bieden en daarvan zijn er nog volop in de wereld, die graag dan even nederlands willen leren maar het geld missen voor de dure studie. Onderwijs, kennisoverdracht is op zich helemaal niet duur, doch de professoren willen niet achterblijven en verlangen een ton aan inkomen. Hoewel ze dat niet nodig hebben. Ze doen evenmin als de studenten aan voetwassen en toiletten schoonmaken.

Op de Vrije Universiteit volgt men in de beta faculteit slaafs de verouderde algemene relativiteitstheorie van andere "wetenschappers". De hoogleraren zijn niet in staat om met goede logica te onderzoeken of Vasily Yanchilin gelijk heeft, die aantoont dat Einstein er naast zat een honderd jaar geleden voordat de kwantum mechanica bestond: Een foton volgt het principe van least action en zoekt een baan bij massa met zo groot mogelijke stappen (oscillaties van lage frequentie) en daarvan zo weinig mogelijk. Waargenomen wordt een baan niet vlak langs die massa maar op een afstandje door een zone waar de tijd langzamer verstrijkt en dus de frequenties lager zijn. Aldus worden zwarte gaten, negatieve energie, inflatie en versnelde uitdijing van het heelal fantasie, maar wel de studenten voorgehouden die dan onwetend, dom blijven. De professoren in de juridische faculteit hebben geen benul van de knoeierij door Justitie, die aangiften van rechtzoekenden in politielades laat verdwijnen, art 1 der Verklaring van de rechten van de mens -inhoudend gelijkwaardigheid en derhalve automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken- schendt, niet corrigeert als naar fascisme afglijdende politie 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen verricht en wereldwijd arme mensen laat bestelen door begunstiging van internationale belastingontduikers op de Zuid-As. Rondom de VU wemelt het van Albert Heyns -voor buitenlanders Albert Zwijn omdat zij buiten de winkel gekomen en op de kassabon kijkend merken geen bonuskorting te hebben gekregen. Het Verdrag van Parijs garandeert dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn verboden- en zo is er afroming naar verre rijke aandeelhouders terwijl vroeger de kleine kruidenier terug pompte in de eigen streek. Het gaat om bedragen groter dan nodig om de bio-industrie te laten verdwijnen. Waar men in het VU restaurant onbeschaafd van geniet! Je zou toch verwachten dat de universiteit wel een alternatief richting collectieve sector ontwikkelt.

 Is het dan wel O.K. in de "protestantse theologische faculteit"? Daar heeft men naar smaak van de roomsen een ketterse Bijbel met vervanging van "in de boezem des Vaders" door "die God is". Het Johannes-evangelie begint met verwijzing naar Genesis1: Een machtig vorst spreekt een woordje en de dingen gebeuren dienovereenkomstig. Dat is technisch prima uitgedrukt als er geen mensenogen aanwezig waren om waar te nemen. Vervolgens wordt gesproken over licht in de duisternis met als brenger de Messias, aankondiger van het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament!, waarin mensen van knechten (die loon willen) de hogere status van kind kunnen krijgen. Met de Messias als eerste reeds van geboorte af aan. Een kind moet opgevoed worden en daartoe kennelijk lief en leed doormaken om geen zombie of automaat te worden. En oh, hoe vreselijk is het in de Letterenfaculteit waar men geen afstand neemt van de kwezelrijmpjes in het nieuwe Liedboek der kerken. Kortom is het onderwijs op de huidige Vrije Universiteit grotendeels nep en derhalve dit negatieve studieadvies. Ondertussen willen de gezeten dikkonten wel eens andere vierkante of rechthoekige kamers en zalen en daartoe zal het goede beta gebouw worden afgebroken om honderd meter verderop opnieuw te verrijzen. Tegen veel geld, net als die overbodige tunnel onder de Zuid-As de betonbaronnen spekkend. De voordelen van roulatie, net als presidenten ook ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren hoogstens een tien jaar uit de staatsruif laten eten en bekwame mensen voor de poort kans geven om zich te ontplooien en zo de samenleving te verrijken; dat wordt niet besproken. Er is een alternatief: Oprichting van een nieuwe rood-christelijke universiteit op de hoek van wad en Eems (waar weinig van het bestaande gestoord zal worden) in een prachtig stadje op en in windkerende sierra's met ook hierheen verplaatst vliegveld Eelde en ontwikkeling van Rottum tot een eco-coco badplaats. Dit past in spreiding van werk en inkomen zoals op het lijstje van de EU staat. Kies in maart voor krimp met niet meer dan 15 miljoen nederlanders, waarvan -nu Amsterdam de flonkering van de Gouden Eeuw kwijt is- twee miljoen in een schitterende hoofdstad op de zuidelijke helft van de Veluwe, zodat er een kwart aan lelijks te slopen valt: mens en dier in prettiger omgeving komen te verkeren.

vrijdag 9 februari 2018

logic on the Agora


                       regarding the general theory of relativity
A hundred years ago there was no quantum mechanics and Einstein took the speed of light being constant as a temporary working hypothesis. He knew very well and expressed that electro magnetic oscillations are not independent of everything else in the universe. If an electric charge in a non inertial reference system is accellerated then it radiates waves, but not so in a gravitational field. Therefore the equivalence principle, one of the foundations of the general theory of relativity, is wrong. When a lamp is dropped in a hole then the observer staying on the surface sees a red shift. However when he descends into the hole he will see the lamp very blue; because light going upwards has to overcome gravity while down in the hole atoms get smaller and thus radiation frequency increases. Then there is none conformation that Einstein's old theory with slower second near mass is valid. Increasing c near mass corresponds with fast processes in the young very concnetrated universe and contradicts existence of black holes. A photon obeys the principle of least action and seeks a path near mass with "as big steps (oscillations of low frequency) as possible and a minimum of these". Observed is not a straigth route close to the mass but passing throug a zone where time runs slower. The correct formula for an interval has factor (1 + 2GM / r c(0) exp2) with a plus instead of a minus sign; see page 155 in Vasily Yanchilin's book "The Quantum Theory of Gravitation" (2003) and his site top-formula.net plus articles in russian scientific papers. Negative energy, inflation and accellerated expansion of the universe all become phantasy if the general theory of relativity is wrong as this is their base.
The russian scientist presents a new theory, based on the hypothesis that mass reduces the Heisenberg uncertainty, with gravitation as a pure quantum mechanical process: In the half of a particle nearest to an external mass there will be less quantum mechanical transitions towards the farthest half than the other way. Net result is shift of the particle in the direction of the external mass.
The special theory of relativity remains O.K. if added on a certain place and at a certain time. For Yanchilin presumes a relation between the potential of the total mass of the universe (Mach was busy with it already) and the speed of electro magnetic propagation. With the expansion of the universe these change to become zero at its "edge", where everything turns into a complete quantum mechanical state, loosing speed, direction "chaotic conditions"; page 80: "the gravitational field of the universe creates our space-time".
The argumentation of Yanchilin is boycotted by Wikipedia like in the dark Middle Ages to vested authority unwelcome books were burned. This keeps students ignorant and dumb. Philosopers are well paid and lean back sleepily. So it is suggested to come to the Agora in Athens and discuss the logic of old and new theory, preferably on next march 5.
On page 171: "In Einstein's old theory gravitation is reduced to geometry and time and length are considered independently of particular physical processes. Such approach is not logical because any geometry is based on particular properties of physical objects". No wonder that the real character of gravitation is not explained in the general theory of relativity, while Yanchilin broadens the horizon with a qualitative interpretation.

donderdag 8 februari 2018

toepassing robot justitie

      Instructie voor de robot-rechter

                                                             Zoals wel degelijk bekend bij ontwikkelde mensen deugen de rechters in Nederland allerminst vanwege het toelaten van enorme belastingontduiking op de Zuid-As, hetgeen neerkomt op wereldwijd bestelen van arme mensen, het negeren van art 1 der Verklaring van de rechten van de mens teneinde een half-feodale, piramidale samenleving in stand te houden zonder deelname aan beraad en besluit door het volk, het de facto steunen van het egoïsme van graaiers, die schatrijk worden door woekerprijzen te rekenen in meer of minder monopolistische situaties, het toelaten van onrechtmatige aanhoudingen, meer dan 14000 in een jaar tijds, i.e. vrijheidsberovingen door naar fascisme afglijdende politie, het laten schenden van het Verdrag van Parijs, dat ieder dezelfde lage prijs voor goederen en diensten garandeert als aan een ander gerekend wordt, het accepteren van bombardementen in het Midden Oosten waardoor onschuldige jongeren getroffen worden terwijl zij geen schadevergoeding ontvangen als ze bijv. een been kwijt raken, het niet corrigeren naar prioriteit met vrijkopen van politieke gevangenen in plaats van apothekers verblijfsvergunningen te geven, enz.  Men kan zich niet verschuilen achter regering en parlement met hun deelname aan deze euveldaden en zie hieronder de copie met de vraag hoe op de misstand te reageren.

Nu blijkt er voor eenvoudige te beboeten overtredingen en achterstallige betalingen al een soort gerobotiseerde rechtspraak te bestaan. Tussen haakjes mag een robot nooit de gestalte van een mens hebben: Een man schonk zijn vrouw op haar verjaardag een look alike robot om het huishouden te doen. Op zekere dag belde men hem op kantoor dat zijn huis in brand stond. Maar de brandweer had zijn vrouw gered. Thuisgekomen merkte hij dat het de robot was. Rechters hebben niets te vertellen als dat tegen de wet in gaat en de wet stelt redelijk afgebakende straffen op misdrijven. Net als een menselijke rechter moet ook de robot-rechter, een computersysteem dus, strikt de wet gehoorzamen èn toepassen. Wat er om gaat in het brein van kunstmatige intelligentie is danig beperkt vergeleken met de mogelijkheden in menselijke hersens en vandaar dat bij robot-rechtspraak wellicht een compromis kan bestaan uit halvering van toe te passen straffen vergeleken met wat via de gewone rechterlijke macht uit de bus komt. Met uiteraard voor en na de mogelijkheid tot inschakeling van de laatste. Dat er hoge werkdruk zou bestaan op de rechtbanken komt door onbekwaamheid en afschuiven naar de duizenden advocaten is zeer kwalijk.

Zo kan de robot justitie de huidige minister-president diverse van de hierboven genoemde strafbare zaken ten laste leggen en dit eveneens ten uitvoer brengen bij prominente parlementariërs, rechters, professoren, bestuurders, directeuren. Maar om de zaak in de hand te houden althans voorlopig slechts behandelen van wat de wet als misdrijf omschrijft en voorziet van tenminste een jaar gevangenisstraf. Dat is onder meer heel duidelijk het bestelen van de burgers van hun recht op inspraak via bindende referenda, het bevoordelen van welgestelde kapitalisten, het hinderen van toegang tot de rechter voor mensen die geen geld hebben om een dure advocaat te spekken, etc. Er bestaan wetboeken waarin dit alles beschreven wordt. Er zijn computerdeskundigen die een systeem kunnen opzetten voor eerlijk gedrag van de robot-rechter bij het bepalen van de strafmaat en laat dan ook nog eens de keuze tussen langduriger gevangenisstraf en kortere dwangarbeid, zoals keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken. Uitspraken van de robotrechter zijn op korte termijn reeds haalbaar, doch effectuering behoeft solide onderbouw en vandaar het voorstel om te beginnen met vrijwillig ondergaan van zeg zulke dwangarbeid.

In Nederland is het zo dat de meeste conflicten zich afspelen rond materiële zaken, al komt het ook veelvuldig voor dat men geremd wordt in persoonlijke ontwikkeling door vriendjespolitiek en wat al niet, inbegrepen het reserveren van macht aan eigen kleine kring. Daarentegen zijn er in menig buitenland politieke gevangenen en omdat de plaatselijke justitie faalt kan hier de internationale robot rechter ingrijpen: Wie zijn het die goede rechtsgang bederven en welke straf komt hen toe? Tot zover deze inbreng en gelieve ook bij te dragen.

     copie

                                                           De goede staat is een samenwerkingsverband van gelijkwaardigen om gemeenschappelijke belangen te behartigen. Om werkzaam te zijn worden er door die staat, beter gezegd door het volk, wetten gemaakt. Maar de belangrijkste Wet is al gegeven, namelijk die over onze gelijkwaardigheid. Kleuters jagen vreedzame duiven op en tonen daarmee een soort kwaadaardig hebzuchtig karakter, dat door slechte opvoeding en onderwijs nog verergerd wordt en leidt tot hollandse lomperikken. Beschaving wil daar van af brengen en heeft beleving van die gelijkwaardigheid als basis en als doel. Dat werd begrepen met art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als preambule van de Verdragen der Europese Unie. Waarvan wij burgers zijn en dus is het art strikt en absoluut geldig ook in Nederland. Het art houdt automatisch in recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Omdat zowel kabinet, huidig parlement als Justitie dit saboteren is er geen sprake van een wettige regering in het land. Op deze site meer over de vele schendingen van wet en recht. Strafvervolging blijft mogelijk niet uit.

    De grote vraag is nu hoe correctie te verkrijgen met wèl een goede regering en een staat die geen half feodale trekken vertoond met vriendjespolitiek, begunstiging van hebzuchtigen en het in de steek laten van politieke gevangenen, doch ijvert voor een consensus samenleving van gelijkberechtigden en daartoe het onderwijs op scholen en universiteiten grondig verbetert. Want zelfs de docenten zijn niet doordrongen van het oude kenmerk van werkelijke beschaving, die gelijkwaardigheid, en propageren kapitalisme en wilhelmus. De macht in het land blijkt in handen van een tienduizend kwaaie lieden uit op eigen voordeel, terwijl van het overige volk een deel zich daar gaarne bij zou willen aansluiten en de rest niet weet welke houding aan te nemen en wat voor daadkracht te ontplooien. Vandaar nu het voorstel om een symposium te houden over dit probleem. Bijvoorbeeld valt dit te organiseren door samenwerkende universiteiten op initiatief van jongeren die ter zake aan de slag willen. Het Internet is goed bruikbaar bij de voorbereiding, maar drempels daarbij zoals inlogcodes zijn uit den boze.

Merk op dat de ware kerk belijdt een Nieuw Verbond tussen Schepper en mensen, die van eertijds knechten de hogere status krijgen van beschaafden, "kinderen van God" heet dat in de taal van 2000 jaar geleden. Maar men moet daar wel iets voor doen! De goede staat kan geen afwijkende filosofie hebben met bevoordeling van bokken en verdrukken van schapen en die van CDA, Christenunie, SGP, D66, VVD, PvdA deugen daarom niet. Onthoudt dat straks in maart.

                                  

zaterdag 3 februari 2018

zwarte gaten, inflatie, negatieve energie, het verdwijnt allemaal

Laat je een gele lamp in een put zakken dan zie je het licht verkleuren naar rood. Breng je de lamp bovenop een toren dan kun je vanaf de begane grond blauwer licht waarnemen. Rood licht heeft langere golflengte dan geel licht en blauw kortere. De frequentie van het licht vermindert in de put en neemt toe bovenop die toren, zoals je ziet. Dit bevestigt de algemene relativiteitstheorie van Einstein met tragere seconde dichter bij de aardmassa en sneller tijdsverloop bovenop die toren.

Of toch niet?! Want daal af in de put en zie daar de lamp fel blauw schijnen. Een foton heeft energie en daardoor een massa equivalent, waardoor in een gravitatieveld er veranderingen optreden bij het beestje. Het licht uit de put komend naar de waarnemer op de begane grond raakt daardoor energie kwijt, terwijl het in die put al een lagere frequntie had volgens Einstein's idee van honderd jaar geleden. Beide hebben als grootte: minus zwaartekrachtsversnelling x hoogte gedeeld door het kwadraat van de lichtsnelheid (schrijf het maar even uit in gangbare termen), maar gemeten wordt niet de som van beide. Ofwel -1 (die lagere frequentie in de put) -1 (het verlies door het overwinnen van de zwaartekracht) = ongelijk aan -1 (wat gemeten wordt op de begane grond). Ergo is er helemaal geen bevestiging van tragere tijd nabij massa, welke grondslag vormt voor het bestaan van zwarte gaten en in tegenspraak is met de snelle processen in het jonge zeer geconcentreerde heelal.

Vasily Yanchilin legt uit in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003), op zijn website top-formula.net en in het blad  Automatics & Software Enginery 2017 no 4 hoe het wel zit. In 1919 was er een experiment over potentiaalverandering bij fotonen die niet klopte met de oude mechancia van Newton doordat de verandering in interne energie volgens E = m . c exp 2 vergeten werd te beschouwen. Bijgevolg neemt de stralingsfrequentie nabij massa dubbel snel toe en bovendien verandert de Planck omgekeerd aan c zodat men krijgt: onder in de put put +2 en naar boven toe -3, met inderdaad gemeten resultaat -1. Nog eens verwoordend op een andere manier: Een foton is afkomstig van een atoom en nabij massa wordt die kleiner omdat de lengtemaat daar vermindert (hier is iedereen het over eens). De electronen gaan sneller draaien en de frequentie van uitgezonden straling neemt toe. Tijd wordt gemeten aan zulke frequenties. Fotonen worden niet alleen afgebogen naar massa maar verliezen ook snelheid door massa die achter hen ligt, ofwel c is onderweg niet constant en omgekeerd verandert ook de Planck. Die is groter op de plek van de waarnemer dan in de put. Lees  verder de uitgebreide argumentatie in Yanchilin's boek. Of kom naar de Agora in Athene.

Want een en ander betekent dat de wetenschappers die geloven in de algemene relativiteitstheorie en de daarop gebaseerde zwarte gaten, negatieve energie, inflatie van het heelal en tegenwoordige versnelde uitdijing er gigantisch naast zitten, ondertussen hun studenten verkeerd voorlichten, dom houden. Dit geldt ook voor filosofen bedreven in logica. De oude Agora in Athene was de plek bij uitstek om logica te toetsen en mogelijk gebeurt dit op 5 maart met de algemene relativiteitstheorie. Wie vlug samenvattende verdere info wenst kan op deze site zoeken naar het principe van least action en het gedrag van fotonen, maar dat uiteraard beter in het werk van de russiche wetenschapper, wiens boek van grote didactische kwaliteit en qua wiskunde heel gezond is. Het genoemde artikel zal binnenkort in het engels beschikbaar komen met toevoeging aan wat er al in het boek staat van telapparatuur die de frequenties onder in de put, op het maaiveld en bovenop de toren registreert. Het experiment om vast te stellen dat de algemene relativiteitstheorie fout is valt in ongeveer een maand te doen.

donderdag 1 februari 2018

echte kleine luyden weren?

                  het bedrog van de VU-bobo's

De tegenwoordige Vrije Universiteit te Amsterdam heeft als motto "looking further", legt het accent op carrière maken, aanzien en poen verwerven; dat is medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Daartoe worden om de omzet te vergroten en sterker te staan buitenlandse studenten aangetrokken die ginds op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden en zo de nederlandse jeugd in een middelmatig milieu doen belanden. Voor "kleine luyden" uit West-Papoea, Zuid-Afrika en meer gebieden met te weinig onderwijs, is er eigenlijk geen plaats want zij kunnen niet de hoge studiekosten betalen. Het verstrekken van onderwijs is op zich helemaal niet duur, maar de professoren wensen minstens een ton salaris om "niet achter te blijven" -nodig hebben ze het niet!- en een veelheid van ondergeschikten om zich heen. Zij vertikken het om samen met de studenten de toiletten schoon te houden. Daarenboven willen de gezeten dikkonten wel eens een andere omgeving en derhalve zullen honderd meter verderop nieuwe vierkante of rechthoekige zalen en kamers komen ter vervanging van de huidige goede bêta gebouwen. Voor spreiding van macht en geld is het evenwel noodzakelijk om te rouleren, net als presidenten niet langer dan een tien jaar uit de Schatkist betaald te krijgen, plaats maken voor bekwame mensen die voor de poort staan. Dit geldt voor ministers, kamerleden, professoren, ambtenaren en zelfs politieagenten, want men is daar met 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen bezig af te glijden naar fascisme. In een gezond land wordt de hele jeugd opgeleid tot het leren gebruiken van hoofd en handen in tijden van nood en om orde te handhaven, deels met militaire vorming van nivo zoals vroeger ridderzonen kregen. Wat een schelden scheelt dat ook. Eens achterom kijkend was het de bedoeling dat de universiteit met christelijk onderwijs zich zou richten op verspreiding van kennis aan achtergebleven bevolkingsgroepen. Maar thans zetten atheïsten daar de toon en niet met woorden maar des te meer met minachtende blik worden jongeren bejegend die van huis uit het Nieuwe Verbond tussen God en mensen, gebracht door de Messias, meekregen. De rector noemt zich schertsend een gereformeerde hindoe en hij praat engels, dat boosaardige lieden voertaal willen maken en zo Nederland beroven van eigen cultuur, het engelse taalgebied doen toenemen. Gebruik van het engels helpt om rang- en standsverschillen ingang te doen vinden; naar afkomst in Engeland en naar geld in Amerika. Maar wij willen toch een consensus samenleving van gelijkberechtigden! Zo niet te Den Haag waar momenteel een viertal van een soort bendeleiders de dienst proberen uit te maken. De Europese Unie heeft als grondslag van Verdragen art 1 der Verklaring van de rechten van de mens en daarom is dit ook onverbiddelijk geldig in ons land. Het artikel tekent gelijkwaaardigheid, dus met recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Art 1 heeft oude voorlopers zoals het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf ; het is een teken van beschaving. Er blijkt een alteratie nodig aan de Boelelaan te Amsterdam. Immers hebben de protestantse kerken daar geen echte spreekbuis meer voor hun boodschap welke tot de studenten doordringt. Kapitalisten houden niet van art 1 en de VU wil kenniskwartier worden van de Zuid-As, waar honderden evil advocaten de knoeiende rechters in de nederlandse hoofdstad steunen, die wereldwijd rottigheid veroorzaken met hun begunstiging van multinationals. Recht is: "geweldenaars vertreden en armen oprichten". Te lande is dat al duizend jaar bekend. De VU-vereniging doet niets ten goede en de leden verdienen een schop onder de kont. Als kansarme jongeren uit niet engels-talige landen bij ons komen studeren valt dat beter in het nederlands te doen, want het merendeel van de dag, buiten de collegezaal, kunnen zij deelnemen aan onze taal en in het algemeen dat snel leren beheersen. Aan steenkool-engels doen op de universiteit en er buiten met de mond vol tanden staan is niet bevorderlijk voor hun ontwikkeling. De hervorming van de Vrije Universiteit helpen organiseren betekent verwijdering van het huidige "personeelsbestand" met vervanging door christelijk georienteerde wetenschappers met oog voor de belangen van  de nog vele "kleine luyden". Tot dan graag stopzetting van de geldstromen naar de huidige foute universiteit. Anders is dringend oprichting van een nieuwe rood-christerlijke universiteit nodig, bijv. op de hoek van wad en Eems in een prachtig stadje op en in windkerende sierra's met ook hierheen verplaatst vliegveld Eelde.