maandag 30 juli 2018

EU en regio

         noordelijke deelrepubliek

Er is nog goede mogelijkheid om in Nederland referenda te krijgen over allerlei belangrijke zaken, namelijk met verwijzing naar de preambule van de Verdragen der Europese Unie. Daarin staat immers dat art 1 der Verklaring van de rechten van de mens grondslag is van alle overeenkomsten der Unie. Wel, dat art kent ieder uit zijn gelijkwaardigheid het recht toe op deelname aan beraad en besluit. De leden van de Tweede en Eerste Kamer zitten dus helemaal fout met het blokkeren van referenda. Zij zijn daarvoor zelfs strafbaar, want het komt neer op schending van onze vrijheid. Aan het art ware toe te voegen een sub die de duur van openbare funkties beperkt tot acht jaar met later evt nog een keer in een andere baan. Dit geldt al voor presidenten en is nodig voor ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren en zelfs politieagenten om macht te spreiden. Die politie glijdt met 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen, in een jaar tijds af naar fascisme. In oude samenlevingen kreeg iedere jongere militaire vorming om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood en zich een goede houding aan te meten ten aanzien van orde. Daar moeten we weer naar toe; met ontslag van de zittende generaals en hun  huurlingenlegertje, dat niet opgewassen zal zijn tegen een gijzelaars makende invasie van boeren-soldaten uit overbevolkte streken die de wadden willen inpolderen. Het zal in de geschiedenis niet onmogelijk zijn dat een chinese vloot de Noordzee opstoomt om gezag te doen gelden. Daarom hoort Rusland bij een nieuwe organisatie welke de NAVO vervangt en zich onder meer inzet voor het mensenvrij houden van grote domeinen in Afrika en Amerika ten behoeve van wilde flora en fauna. Thuis moet de hond uit park en bos want het roofdier jaagt klein wild op en weg na van de bio-industrie te gevreten te hebben. Wolf en vos houden zich koest na verzadiging.

Gaat dat de Groningers voorbij of boven de pet? Luxemburg is klein maar welvarend dank zij belastingontduiking en waarvoor gecorrigeerd moet worden. Het pinaren in Suriname verdwijnt bij deelname in een Benelux van autonome gewesten en eentje daarvan kan Groningen-Drente zijn. Dat vergt dan wel bezinning en inspanning om zelfstandig zijn zaakjes goed te regelen. Wellicht meer in overeenstemming met de principes van "Brussel" dan van "Den Haag", waar de regering gedomineerd wordt door kapitalistische begeerte. Hoe goed de "loopjongen" van de kapitalisten het met de minima meent valt te lezen op www.janjitso.blogspot.com. Doorgaans zijn ook de professoren economie zulke lakeien en niet bezig om andere economische huishouding uit te werken. Lees eens "Het grote geld" van Jos Defoort en kom tot de conclusie dat het Noorden autonomie behoeft om niet langer wingewest te zijn. Hoeveel miljarden hebben de aandeelhouders van Shell en Esso via het "herenakkoord" van Den Haag binnengesleept en vergelijk dit met de baten voor de regionale bevolking aan de hand van povere woningen in Slochteren en omgeving. Corrigeren met terugwerkende kracht is het meest eerlijk maar dat willen de zelf goed betaalde bobo's van de landelijke politieke partijen niet en dat kleine groepje maakt de dienst uit in het parlement. Daarom is het raadzaam een volksvergadering te beleggen in het Stadspark van Groningen om de autonomie uit te roepen. Je bent echt suf als je denkt dat dit niet mag omdat Haagse heren het niet willen.

Sturen kan een nieuwe rood-christelijke universiteit op de hoek van wad en Eems, waar weinig van het bestaande gestoord wordt, in een architektonisch prachtig compact stadje met ook vliegveld Eelde hierheen verplaatst. De Vrije Universiteit te Amsterdam is namelijk niet christelijk meer en de andere universiteit daar niet rood. Men streeft er naar carrière maken, medemensen passeren en baas over hen worden. Voor opleiding van kleine luyden uit de Derde Wereld - die best even het hoog ontwikkelde nederlands willen leren- is er geen geld en geen plaats. Als het lukt met de nieuwe onderwijsinstelling kan van hier veel goeds uitgaan naar "Brussel". Die stad was onder Karel V al hoofdstad van een flink deel der wereld maar de toenmalige heersers waren danig op het verkeerde pad. Bij het nieuwe station van Roodeschool is er prima plek voor een sierlijk complex van gebouwen waarin stichting van de Eemsstad voorbereid wordt. Niet te verzuimen ook vergroting van Rottum met de helft ervan voor groot wild en aan de oostzijde een compacte badplaats à 5000 bedden en met door de Eemscentrale verwarmde winterkoepel en congrescentrum. Zonder vaste bewoners want die struinen met hun honden het eiland af. Begin met aanplant van een arboretumlint tussen de centrale en de Eemshaven, dat een gehucht kan krijgen met logies. De energiecentrale voorzien van een glazen dak in de vorm van een piramide zal goed zijn voor een tropische tuin. Dat past in een eco-zone vanaf het strand via het voor 's werelds mooie koeienrassen droog te maken Blauwe Meer tot aan de hoogvenen bij Emmen. Delfzijl valt op te knappen met op een buitendijkse term een nieuw centrum in historische trant. Alles betaald uit de aardgasopbrengsten in plaats voor een spotprijs alle kamers van de villa's in de Randstad te verwarmen. De hele opzet en uitvoering hoort collectief te geschieden in het belang van de bevolking, die uiteraard ook over de uitvoering beslist. Albert Heyn en Mac Donald romen af naar verre aandeelhouders en worden daarom geweerd. Maar wordt er regionaal geen goed wettelijk kader gemaakt dan dringt het grote geld ongetwijfeld alsnog binnen, vooral als het collectief aan vriendjespolitiek doet. Inhalig zijn we en een stiekume methode om uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben behalve om hun hebzucht te stillen is pensioenpremie aftrekken van het naar draagkracht betalen van belasting. De Nederlandse Bank is toezichthouder en laat ergo de minima bestelen. Bij correctie met terugwerkende kracht verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. De managers van de pensioenfondsen verhogen de produktie niet maar maken de verdeling schever ten bate van de bovenlaag. Zij hinderen bovendien echte ondernemers met hoge eisen op rendement van leningen. Wereldwijd worden arme mensen bestolen door de rechters te Amsterdam die internationale belastingontduiking op de Zuid-As faciliteren. Jawel, de middeninkomens moeten omhoog want anders is er straks een tekort aan tweedehands auto's voor beneden-modaal. De universiteit kan alvast op het Internet beginnen met een juridisch-economische faculteit waar geleerd wordt hoe de Mammon en zijn prinsen tegen te houden en billijke verdelingen te doen zegevieren. Dat is in feite slechts mogelijk in de republiek en achterkamertjes met als dekmantel een nul die het doet voor poen en vleierij maar geen staatshoofd is die de Wet handhaaft zijn taboe. Er bestaat al een kleine ban met verbod van de burgemeester om in een bepaald gebied te vertoeven. Dit kan voor miljardairs uitgewerkt worden tot een verbod van aanwezigheid en zaken doen welk pas opgeheven wordt als het overmatig kapitaal -dienend om over anderen te heersen- afvloeit richting Schatkist of eco-coco (collectieve, coöperatieve) bedrijven. Hier valt over te schrijven en te discussieren al voor er een spade in de grond gestoken wordt. Zal "Roodeschool" beginnen zulke klappen uit te delen of is de huidige generatie Groningers te kenmerken als horigen van de bonzen in de Randstad; dit bevestigend met het eten van Mammon's bio-industrie, de Schepper schofferend. Die heeft evolutie voorzien en naar wij thans beseffen niet in de laatste plaats van de menselijke geest, lerend kennen het onderscheid tussen goed en kwaad en daar naar handelend. Op zondagmorgen bijgeschoold worden in plaats de onderbuik te vullen met winkelen. Het is hier geen Groene Kaas Planeet met tevreden muizen, lichtjaren verwijderd van het kattenzonnestelsel. Satan vroeg aan God om die beesten daar los te laten maar dat mocht niet. Toen merkte hij grijnzend op dat er dan wel gauw overbevolking zou komen met alle ellende van dien. Zodat Hij alsnog maatregelen moest nemen. Wie weet wat er tussen de sterren aan leven is? Als engelen een chipje van je mogen maken voor reprint.... "O God, wij bouwen als ontheemden, wij wonen en wij blijven vreemden, bestemd voor hoger burgerrecht. Wil ons, o koning der getijden, een woning in de stad bereiden waar Gij het fundament van legt".

vrijdag 13 juli 2018

gravitatie op school

          nieuwe theorie

 

Iedereen weet wat zwaartekracht doet, maar hoe ontstaat het en wat is de natuurkundige aard ervan?

Dit kon pas beantwoord worden nadat de kwantumtheorie bekend werd. Volgens huidig modern inzicht, gebaseerd op de hypothese dat massa de Heisenberg onzekerheid vermindert, is zwaartekracht een puur kwantummechanisch verschijnsel: In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe grote massa zullen er minder kwantummechanische overgangen of verspringingen naar de verste helft optreden dan omgekeerd. Het netto resultaat is verplaatsing van het deeltje in de richting van die externe massa. Dat heet in dagelijkse taal aantrekking door de zwaartekracht waaraan zowel het kleine deeltje als die grote massa aan onderhevig zijn. Dit is de eerste kwalitatieve verklaring van het fenomeen; voorgaande waren slechts kwantitatief beschrijvend.

Een foton is onderhevig aan zwaartekracht maar het passeert massa op enige afstand in een kleine paraboolboog. Men spreekt wel van lenswerking door die massa en neemt dit in de sterrekunde inderdaad waar. Dat foton gehoorzaamt aan het beginsel van kleinste inspanning (principle of least action) en zoekt nabij massa een baan waarin het kan passeren met zo groot mogelijke "stappen", oscillaties van lage frequentie en hiervan zo weinig mogelijk. Het gaat niet vlak langs die massa omdat daar de tijd sneller verloopt en de frequenties bijgevolg toenemen. Dit laatste is in overeenstemming met de razendsnelle processen in het jonge zeer geconcentreerde heelal. Merk op dat een punt een wiskundig begrip is en in de natuurkunde niet bestaat omdat het geen afmetingen heeft. Het eerste begin van de wereld en de Eerste Oorzaak zijn in de wetenschap volkomen onbekend. De aard van de materie werd toen in één klap en voorgoed vastgelegd. Biologen zijn gauwer geneigd tot atheïsme dan natuurkundigen omdat zij niet nadenken over het wonderlijke koolstofatoom dat zelf onveranderlijk zo'n grote rol speelt in evolutionaire biologische processen. In de christelijke religie is er vanouds ook evolutie, geestelijke ontwikkeling met elke zondag bijscholing en intens geschilderd in de psalmen en de bergrede.

Als we de Aarde en onze tijd als referentie nemen verliep de seconde voorheen in dat kleinere heelal dus vlugger en neemt de duur ervan af naar de "grens" van de kosmos. In het verleden was de lichtsnelheid groter, dat is per aardse tijdseenheid werd er een grotere afstand afgelegd. Dit toegepast op de "afstandspaaltjes "supernovae Ia stelt versnelde uitdijing van het universum als onjuist. Terwijl massa de Heisenberg onzekerheid vermindert ofwel nauwkeuriger registratie van plaats en tijd toelaat verkeert aan de rand van het heelal alles in een puur kwantummechanische toestand met algehele onbepaaldheid van plek, snelheid, richting en materiële eigenschappen zoals wij die kennen van grotere objecten. In deze optiek is geen plaats voor zwarte gaten, inflatie van het jonge heelal en negatieve energie, maar zijn dit verzinsels bij een wiskundig model met immer constante electro-magnetische trillingen, een onveranderlijke lichtsnelheid. Het equivalentieprincipe deugt evenmin omdat een bewegende lading in een gravitatieveld geen straling afgeeft maar dit wel in een non-inertiaal stelsel. Een atoom tussen andere raakt compacter dan in de vrije ruimte zodat de elektronen in een kleinere baan hogere stralingsfrequenties krijgen, hetgeen te vertalen is in snller tijdsverloop, want de klok is afgestemd op reële radiatie en niet op iets filosofisch. Straling is er overal, maar er ontstaat geleidelijk enige dispersie en dan kan door afzwakking niet meer met iets gereageerd worden. De rest met energiebehoud zou een bron van donkere materie kunnen zijn en ook is er de vraag wat het medium wel mag wezen om bijvoorbeeld potentiaal over te brengen. Grondhypothese van de nieuwe theorie is namelijk dat massa zonder voor ons waarneembaar contact die Heisenberg onzekerheid reduceert en hierbij wordt een relatie tussen potentiaal en lichtsnelheid verondersteld. Zodanig dat de lichtsnelheid in het prille heelal met diens enorme potentiaal zeer groot was en aan de grens van het heelal daalt tot nul. Je kunt c en t omzetten als dat duidelijker is.

Een nieuw experiment moet bevestigen dat de tijd nabij massa sneller verloopt dan in de lege ruimte: Aan de voet van een toren zendt een laser licht uit dat op de top met roodverschuiving waargenomen wordt. Hetzelfde gebeurt bij zonlicht dat we op Aarde ontvangen. Bij die toren worden aan de voet en op de top frequentietellers geplaatst. Misschien krijg je op Tenerife  met apparatuur op het strand en bij de sterrewacht op 2000 meter hoogte sneller resultaat. De technische details zijn te vinden op www.top-formula.net van Vasily Yanchilin, auteur van The Quantum Theory of Gravitation (2003) waaraan het voorgaande ontleend is. Deze russische wetenschapper verklaart het passeren van een foton door twee openingen tegelijk met discontinuïteit van beweging. Dat is:  geen eenparige beweging meemakend maar telkens in een onmeetbaar kleine tijd opduiken en verdwijnen. We weten nog bijna niets over de substantie van de meest elementaire deeltjes en over kwantummechanische verknopingen. Het lijkt wel alsof de kleinste deeltjes springen als op een trampoline met af en toe eentje buiten boord vallend. Er ligt nog een heleboel onderzoek in het verschiet. Kern van de nieuwe theorie is dat de potentiaal van de totale massa van het heelal omgekeerd gelijk is aan het kwadraat van de lichtsnselheid. Dit binnen het kader van het Mach principe dat opnieuw geformuleerd luidt: "als een deeltje zich verwijdert van een grote massa neemt de onzekerheid in zijn beweging toe".


woensdag 11 juli 2018

hortus en arboretum

           bij een nieuwe universiteit

                         Wellicht komt er een nieuwe rood-christelijke universiteit op de hoek van wad en Eems in een stadje met ook daarheen verplaatst vliegveld Eelde. Hier wordt weinig van het bestaande gestoord en zal er afroming van de drukte in de Randstad zijn. De belangrijkste reden tot stichting van deze hoger onderwijsinstelling is dat de Vrije Universiteit te Amsterdam grotendeels atheïstisch werd en niet meer gebrand is om zich in te zetten voor "kleine luyden" zoals er wereldwijd nog volop zijn maar die geen hoog collegegeld kunnen betalen en wel graag het hoog ontwikkelde nederlands willen leren om goed onderricht te ontvangen, dat niet het kapitalisme propageert en ijvert voor een schonere wereld met kleinere bevolking en meer respect voor dieren. In 's lands culture hoofdstad gingen de universiteiten over op engels en zijn thans gericht op carrière maken, medemensen voorbijstreven en baas over hen worden. Om groter te worden trekken ze bovendien buitenlandse studenten aan die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden, zodat er voor eigen jeugd een middelmatig milieu ontstaat. Niet het onderwijs maar geld lijkt daar de belangrijkste drijfveer, want staan er tijdens de lange vakanties, de weekends en de vele feestdagen -zelfs Goede Vrijdag is er een feestdag!- niet de collegezalen leeg? Hoewel er voor de poort volop bekwame mensen zijn om aan kennisoverdracht te doen, dat op zich helemaal niet duur is. Ze worden tegengehouden door de zittende professoren, afkerig van rouleren en het delen van betere en mindere banen maar wel bekwaam in het verzinnen van overbodig onderzoek om te kunnen blijven melken.

   Bij een universiteit hoort een hortus met tuin en kas. Daar kunnen onder meer vrijwilligers, waarvan er in het Noorden volop aanwezig zijn, voor onderhoud zorgen. Daarom ware te bezien of alvast diverse fondsen met voorlichting en financieel een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van een plantentuin, welke ook voor de leerlingen van middelbare scholen van groot gewicht is. Misschien is een piramidevormig glazen dak boven de Eems-centrale mogelijk als kas en valt er langs de weg naar het station een arboretum te realiseren. Van nature groeit er in ons klimaat al bos op korte afstand van de zee als er kleigrond ligt. Langs het estuarium valt voorland op te werpen voor hoog geboomte waaronder de tot 60 meter hoge zeeden; dit voor recreatie en CO2 vangst.

   Een tot een 40 vierkante kilometer vergroot Rottum past in een ecologische zone tot aan de hoogvenen bij Emmen met hierin het Blauwe Meer drooggemaakt voor prachtige koeienrassen. Dat trekt meer toeristen dan pootjebaden in het bruinige water. Een compacte badplaats op Rottum, waar heerlijk schoon zeewater, bij felle zon op de ondiepe wadden opgewarmd, voorhanden is, met een 5000 bedden zal collectief moeten zijn, want anders worden in een mum van tijd Albert Heyn en Mac Donalds er baas. Ter wille van de fauna mag er niet op het eiland gewoond worden omdat de mensen met hun honden, roofdieren, dan het hele gebied afstruinen, klein wild op- en verjagend. Nadat thuis van de bio-industrie gegeven werd; vos en wolf houden zich koest na verzadiging. Een winterkoepel met door de Eemscentrale verwarmd bad is evenals de opspuiting van duin en dijk niet bijster duur. Uit de opbrengsten van het aardgas is er geld genoeg, want de reconstructies en nieuwbouw van verzakte huizen zullen minder dan een miljard euro vergen. Zulke hoeveelheid geld wordt momenteel door Groen Links et alii gereserveerd voor een overbodige tunnel onder de Zuid-As te Amsterdam die men op dat kantorencentrum niet eens wil.

    Uniek in huidig Nederland zal zijn de stichting van een nieuwe stad aan de Eems voor zeg een 40.000 inwoners, studenten inbegrepen. Dat kan autovrij met automatisch gondels voor twee personen of 200 kg vracht op 5 meter boven het maaiveld. Bijzondere architectuur dient uitgedacht te worden, met onder meer zonnepanelen verspreid aan de gevels en deze misschien van de mooie roze kalksteen uit Judea, terwijl op Rottum wit domineert, dat voor winterse congresgangers aangenaam zal zijn.

    Uiteraard is toestemming voor een en ander van de regionale bevolking noodzakelijk. In ruil ontvangen zij een groter aandeel in welvaart. Er is bovendien een doorgaande route mogelijk van Scandinavie naar de Eemshaven of beter naar een combinatie van veer, luchthaven en treinstation met vervolgens een lucratieve route voor de NS naar Scheveningen en vandaar met de boot naar Londen. Een non stoptrein Eemshaven-Groningen-Randstad zou kunnen rijden via een ringwal tussen Stavoren en Enkhuizen met daarachter droog terrein voor de bedreigde siberische tijger. Dit beest lust wel wat gansjes die dan niet afgeschoten hoeven te worden. De trein kan bij een drenkplaats even langzaam rijden. Zie jv big cats voor opvang van tijgers in Afrika.

   Tijdens daluren kan de electriciteitscentrale wellicht energie leveren voor verplaatsing van zand en klei. Er is niet bijster veel grond nodig om een duinenrij te maken aan de zeekant en een dijk aan de wadzijde, zodat dit ooit wel zal gebeuren indien niet Rottumer Oog en Plaat de Eems binnenwandelen en Schiermonnikoog zich herschikt in groningerland. Vandaar dat het eiland in de vorm van een hoefijzer-met-baai op de noordwestpunt versterking behoeft, welke uitgevoerd kan worden als in duin verscholen hotelcomplex. Bij collectieve opzet resulteert eer voor elk groninger-drents huishouden een aardig bedrag uit toerisme, dat via het verplaatste vliegveld ook uit Midden- en Oosteuropa te verwachten is. Van belang is dat overmatige drukte op andere Waddeneilanden afgeroomd wordt en de planning van Rottum dient zorgvuldig nodeloze drukte te voorkomen; snuisterijen en kleding kunnen wel op de vaste wal aangeboden worden. Omdat bomen langzaam groeien terwijl een nieuwe stad al in tien jaar te verwerkelijken valt moet liefst snel met voorbereiding van aanplant begonnen worden. Vanwege tsunami gevaar door aardbevingen in de Noordzeeslenk zullen er hoogten opgeworpen moeten worden en de nieuwe stad is compact te situeren in- en op windkerende heuvelrijen. Met de universiteit kan al op het Internet begonnen worden; men melde zich aan voor bijdragen.zaterdag 7 juli 2018

iemand als Mark M(onarchist)

        pleintoneel

                                        de loopjongen


Er staat een piepklein oud caravannetje, beschikbaar uit stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde, bijv. op het Binnenhof met er achter doek of scherm waarop geboomte en struiken plus de tekst "Camping de Eeuwigheid". Er klinkt instrumentale muziek van psalm 14.

Dan komt een net gekleed heer met bril en ongeveer de gestalte van Rutte op met aan de hand een herenrijwiel.

Loopjongen: Hier moet het zijn.

Hij klopt op het deurtje van de caravan.

Zich naar het publiek wendend: Ik kom deze arme mensen een prettige verrassing brengen.

Hij wuift met een bankbiljet van honderd euro.

Dit is een bijdrage van de gemeente voor mensen die moeite hebben rond te komen en dat ik voor een keertje overhandigen mag.

Weet je wat? Ik doe er nog vijftig euro bij!

Hij haalt een dikke portefeuille tevoorschijn waaruit per ongeluk biljetten van 200 euro dwarrelen en die hij opraapt.

Hij klopt weer op het deurtje.

Het hoofd naar het publiek draaiend: De televisie komt straks ook. Om de blijdschap van de ontvanger te registreren.

Kijk, wij in Den Haag, menen het goed met de minima. Met 150 euro erbij hoef je toch minder vaak naar de voedselbank. Daar hebben ze ook lekkere dingen voor kinderen. Hebben jullie gehoord dat kinderen weer meer buiten moeten spelen? Lekker ravotten en dat doe je in oude kleren. Gek maar waar is er dan minder geld nodig voor nieuwe broeken en jassen.

Hij loopt heen en weer en kijkt wat ongeduldig naar het caravannetje. Probeert stiekum door het raampje te kijken maar schrikt van zulk slecht gedrag. Sorry, ik ben heus geen gluurder. Lees ook geen gluurromans.

Hij posteert zich weer voor het publiek.

Eh, Wacht, ik had vanmorgen geen tijd om de krant te lezen en kan dat nu mooi even doen.
Hij ziet een oude scheve stoel en onderzoekt die eerst op wrakheid. Gaat dan zitten lezen.

Het hoofd opheffend: De krant schrijft dat ik wel wist van die zeven miljard euro die de dividendgenieters niet hoefden te betalen aan de belastingen. Nou ja, wie wist er niet van! Er komen immers een heleboel mensen aan te pas om zoiets te regelen. Bijvoorbeeld moeten de rechters geïnstrueerd worden dat dit geen belastingontduiking mag heten en dat strafrechtelijke vervolging voorgesteld dient te worden als uit den boze.

Of ik ook aandelen Shell heb? Wat wil je; van mijn salaris houd ik dik over. Ik behoor niet tot de middenklasse die inkomensverbetering behoeft omdat er anders niet genoeg tweedehands auto's voor beneden-modaal zullen zijn. Zelf heb ik een gratis dienstauto met chauffeur. Uit de winkel een blikje eten halen voor de kat is een dienstreis, want anders zou ik te moe kunnen worden om te regeren. Maar het leek me beter om hier op de fiets -hij wijst ernaar- te komen.

Als je geld over hebt is het een fijne sport om er nog meer van te maken. Maar op de beurs is er risico en je moet zorgen voor spreiding. Bijvoorbeeld ook aandelen Albert Heyn nemen. Die grootgrutter maakte al veel winst door de kleine kruideniers weg te concurreren. Dat wordt nog meer bij verder stijgende omzet; ik bedoel als er veel migranten in ons land komen.

L slaat een pagina om.

Eens kijken of ze bij de krant ook aan het rekenen geslagen zijn. Zeven miljard euro. Stel dat er 3,5 miljoen minima zijn. Mijmerend: Dat is dan 2000 euro per persoon.

Of steld dat er 1,75 miljoen echt arme mensen in ons land wonen. Dat is dan 4000 euro. Subsidies zouden kunnen vervallen en er zijn minder ambtenaren nodig.

Ik denkt toch vaak dat NL een land der blinden is. Neem nou het referendum. Als iedereen gelijkwaardig is -en dat staat in de Europese Verdragen- dan heeft iedereen toch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda? Nou ja, als het volk dom wil blijven ondanks 10, 15 jaar op school zitten.... Dit denk ik alleeen maar hoor, dit zeg ik niet. Stel je voor, impliciet zouden de onderwijzers, de leraren, de docenten, de professoren behoorlijk onbekwaam zijn. En ze hebben last van hoge werkdruk. Dat krijg je als je onbekwaam bent. Ik heb er geen last van; het is zelfs wel prettig als domme mensen zwijgen en geen republiek willen maar tevreden zijn met onze piramidale maatschappij en de bio-industrie. Dat noemen rechtsgeleerden een rechtsstaat, ha ,ha. Later krijg ik een vette baan in het bedrijfsleven. Dan ben ik toch geen knecht, geen loopjongen? Beste mensen, dit heb ik allemaal niet gezegd; alleen maar even gedacht en denken is vrij. Tenminste als je geen verdachte bent en alvast DNA moet inleveren. Straks misschien ook uit je grijze hersencellen zodat we voor de veiligheid in het hoofd van de verdachte kunnen kijken. Niet normaal = verdacht. Althans wanneer je niet tot de rijke lui behoort.

L vouwt de krant dicht en staat op, gaat met de rug naar het publiek staan en zwijgt een paar seconden. Dan met de handen rond de mond als toeter om verstaanbaar te blijven en met lage stem:

Ik had zo'n rare droom. Ik was voorzitter van de politieke partij van nieuwe slavenhouders. Die slaven konden blank, zwart en bruin zijn, maakte niet uit. Balkenende en Wouter Bos hadden ruzie wie penningmeester mocht zijn. Ik wilde eerst mijn spindokter vragen wat die droom kon betekenen maar zie er van af omdat ik wel weet waar het over ging. Aanleiding was denk ik de affiche van het Kwakoe festival. Die Surinamers hebben het toch maar goed: 's ochtends uitslapen, 's middags winkelen en 's avonds feesten, hoewel ik nu overdrijf want de meesten werken gewoon, vaak in saaie ondergeschikte banen. Niet te vergelijken met de prettige arbeid van de elite, de bovenlaag. Het zou natuurlijk wel zo eerlijk zijn als men voor de betere en slechtere banen rouleert. Dat verkleint de kloof enorm. Maar als ik de professoren voorstel om een dag in de week toiletten schoon te maken zullen ze zich verzamelen tot een horde en mijn Torentje bestormen om mij eruit te schoppen. Armen en handen spreidend: Daar heb ik misschien wel geen trek in. Buiten de lange vakanties, de weekends, de avonden, de vele feestdagen -ook Goede Vrijdag is dat voor hen!- hebben de meesten overigens geen tijd en het veel te druk met het verzinnen van overbodige onderzoeken. Ach, vroeger noemden de uitbuiters zich edelen; nu hebben we nooit tevreden geldadel en ik als goede conservatieve VVD-er ga daar niets aan veranderen.

Hij draait zich weer naar het publiek: Wat niet te begrijpen valt is waarom die Surinamers in de Bijlmer niet opkomen voor hun mensen overzee in Suriname. Als Suriname bij de Benelux komt zal het pinaren daar immers verleden tijd zijn. Iemand zei Maxima als een vies wijf te beschouwen omdat zij art 1 van de mensenrechtenverklaring aan de laars lapt. Lachend: Onze interpretatie van art 1 is dat het niet in onze kraam te pas komt.

Wel, niemand in Nederland komt werkelijk tekort. Je ziet volop vetpensen maar geen magere latten. Die aandeelhouders met hun belastingvrij dividend hebben er voor gewerkt! Geloof me, het kost heel veel inspanning en moeite om goed te beleggen en dat mag beloond worden. Onze Schatkist zit boordevol en de aandeelhouders/investeerders doen goede dingen met hun centen.

Hij slaat abrupt de handen ineen: Nou ja, iedereen weet dat er overal slechterikken tussen zitten. Mij een loopjongen van de kapitalisten noemen? Kom zeg! Ik ben een bekwaam manager die precies weet uit te voeren wat mijn opdrachtgevers verlangen. Er zijn helemaal geen achterkamertjes in Den Haag en alle regeringspartijen erkennen dat ik goed bezig ben. Trouwens die lui in de Tweede Kamer zouden eens naar zichzelf moeten kijken volgens, ja, ja, het spreekwoord "een splinter bij een ander opmerken maar de balk in eigen ogen niet willen zien". Want ze weten heel goed wat het volk wil: belasting betalen naar draagkracht en dat rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. Maar wat gebeurt er? De hogere en middeninkomens stelen als raven van de kleine lieden via het pensioenfondsensysteem. Ze vangen samen miljarden aan aftrek pensioenpremie en dat is welbeschouwd ordinair overhevelen uit de zakken van laagbetaalden naar wie al genoeg hebben. Behalve om hun hebzucht te stillen. Oh, oh, zo dom ben ik niet dat ik het niet door heb. De rechters die zouden moeten corrigeren profiteren er zelf van en doen of hun neus bloedt. Er is uitgerekend dat bij correctie met terugwerkende kracht er honderden miljarden eurootjes in de Schatkist komen, zodat staatsschuld en couponknippers verdwijnen en de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog kan.

Zou wel jammer zijn voor de PvdA als diens bemoeizucht om toeslagen te regelen niet meer nodig is. Eigenlijk zouden ook echte ondernemers profiteren, niet meer uitgeknepen worden met hoge rente op leningen van de pensioenfondsen. Die fondsen hebben al meer dan duizend miljard bijeen gesprokkeld maar doen zelf niets aan vergroting van produktie en welvaart. Schouderophalend: Ze zorgen alleen maar voor schevere inkomensverdeling.

Stop, wat zeg ik nou allemaal. Daarvan weet ik mij niets te herinneren, hoor. Waar blijft de televisie om onze blijk van goede wil tot helpen te verspreiden?

Hij zwaait met de 150 euro.

Dan blijft hij stokstijf staan,krabt zich achter de oren. Draait naar het publiek: Wacht eens, was er niet het bericht dat wonen op campings niet meer getolereerd wordt? Dan zitten er geen mensen meer in dit caravannetje.

Terzijde met hand tegen de mond: En kan het meteen naar de sloop.

Ik zie ook nergens spelende kindertjes hier.

Oh wat erg van die Trump om de lieve kindertjes weg te halen van hun pa en ma, die illegaal de grens overstaken. Tja, als ze terug gaan naar hun eigen land kunnen de kinderen natuurlijk mee. Als onze Apaches per ongeluk jochies en kleine meisjes in Irak doodschieten hebben die tenminste geen pijn meer door scheiding van hun ouders. Helaas zullen er ook wel gewonden vallen, een jongen die een been kwijt raakt. Maar die moet dan eerst maar eens bewijzen dat wij het hebben gedaan alvorens er schadevergoeding betaald wordt. Het is allemaal de schuld van de IS met hun kalifaat. Peinzend: Hoewel, Haroen al Rasjid..... Enfin, wij kwamen juist helpen!

L kijkt weer naar het caravannetje.

Niemand hier. Het mag niet van de burgemeester en zijn politie.

Waar zouden de mensen heengegaan zijn?

Tegen publiek:

Weten juliie misschien waar die heengegaan zijn?
Er begint muziek met alt, zingend psalm 82.

De loopjongen heeft zijn fiets gepakt, blijft staan luisteren, schudt het hoofd en rijdt weg.