dinsdag 30 oktober 2018

hoe zit dat?

               NRC checkt (nog) niet

                            is Halsema een heimelijke VVD pion?

traliehekken voor het mindere volk

In de slee-van-een-taxi wordt het portier hoffelijk open gehouden en geld speelt geen rol. Het zou veel te druk en te lastig worden als iedereen in zo'n Mercedes stapte; kleine taxis verstoren de situatie alleen maar. Vindt burgemeester Halsema dat ook? Luistert Femke met haar gezonde lange benen wel of niet naar de oude mensen die de tramhalte voor hun tehuis terug willen? Ze heeft de prijs van een kop koffie op Schiphol niet verlaagd en de directeur met zijn ijzeren dwarsleuningen niet de laan uitgestuurd. Het is toch een grondrecht om 's nachts in een horizontale positie te verkeren, ook voor wachtende passagiers? Met een kwartje meer voor de benzine kan het openbaar vervoer in de stad gratis en als je van de Schipholparkeerplaats toch nog met de bus naar de vertrekhal moet .... Welk een gemak voor iedereen en autorijden door een tunnel onder de Zuid-As hoeft niet. Waarom wil Groen Links onder leiding van Halsema de betonbaronnen -in dit geval meest duitse- spekken met een miljard euro afkomstig van de gewone belastingbetaler? Ter plaatse behoeft de hoofdstad veeleer een fraaie entree vanaf een boulevard waar je niet harder dan 20 m/sec rijdt in plaats van Amsterdam voorbij te ijlen in een grauwe tunnel met 140 km/uur en uitstoot van veel roet. Een Zuid-heuvel daar is mogelijk met stukjes overkapping van spoor- en autoweg terwijl in het midden een kolossale piramide met van alles erin heel fraai zal staan. Evt plus berggeiten. Er hoeven helemaal niet meer treinen te rijden want het saaie forensisme valt terug te dringen en daarom is een groter station Zuid niet nodig. Als de bevolking terug gaat naar tien miljoen verdwijnen heel veel problemen; de komende generaties zullen het zeer waarderen. Ondertussen kan de Noord-Zuidlijn overgedaan worden aan de NS terwijl een Linksom-Rechtom tram samengesteld uit de lijnen 5, 16 en 24 goede vlotte betere ontsluiting zal bieden aan bezoekers van de hoofdstad die verschillende adressen af gaan. Niet overstappen scheelt forenzen tien minuten per dag, een uur per week, per jaar een week, een jaar eerder met AOW?

Groen Linksen beseffen te weinig dat rijke rechtse lieden alsmaar groei met veel omzet willen om grotere winsten te behalen, ook als de mensen al genoeg in huis hebben. Daartoe dringen zij aan op verdichting van de metropool terwijl zij zelf en de partijbonzen uitwijken naar een tweede huis of een jacht. Het mindere volk moet maar tevreden zijn met boven op elkaar zitten en weinig ruimte hebben of dat heel duur. A'dam dient liever te krimpen! Te Den Haag is men ook behoorlijk achterlijk met de geplande hoge stapelhokken en waarom nog meer bureaucratie, nog meer kantoorwerk? Zorg liever voor meer maakwerk zoals treinstellen bouwen in Oostgroningen, waar al goede kustvaarders gemaakt worden en je desnoods even een zwitsers ingenieur kunt inhuren. Laat de vliegtuigbouwers niet werkloos met spekken van amerikaanse aandeelhouders terwijl de russen helemaal niet bedreigen (de bobo's van het huurlingenleger willen graag snoepreisjes naar Amerika). Zelf dingen maken scheelt een 40 % aan sociale premies en loonbelasting die niet in een vreemde schatkist verdwijnen. Bovendien kan dan de (export van de) bio-industrie verdwijnen. Varkens hebben meer ruimte in Letland; daar kunnen ze tenminste drie seconden achtereen voluit rennen in een natuurlijke omgeving, linksom door het groen. Waarom verbood Halsema nog niet de handel in bio-industriële produkten. Ziet zij er op toe dat de hoek van de akker, de opbrengst ervan, voor de wilde dieren is? Dus niet al het gras kort maaien in de stad. Waarom zitten de dieren in Artis krap en hebben kinderen daar speelplaatsen? Zelfs iets eenvoudigs als een groen parkje dat bij elk groot station hoort voor de vermoeide reiziger schijnt bij het CS niet van de grond te komen en een mooi educatief arboretum langs de kaden van de ruimte beoosten het station evenmin. Daar zit een groot gat (water) waar wel drie Zuid-Assen in passen. Waar is het plan tot realisatie met tegelijk verlatinge van de Zuid-As, een oord waar wereldwijd arme mensen bestolen worden middels belastingontwijking. Met steun van de hollandse rechter, dat wel! Hoort mevrouw niet schoon schip te maken? 

     Onafgebroken zitten er te Den Haag regimes die art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens verwerpen, hoewel het onderdeel vormt van de Verdragen der Europese Unie en daarom strikt geldig is, inbegrepen ter zake van bindende referenda waarbij ieder mee kan doen aan beraad en besluit. Dat de lui van de Christen Unie "leve de koning" roepen, een nul die de wet, art 1 niet handhaaft, vereren en deze in een Gouden Koets laten rijden in plaats van de kindertjes, onze prinsen en prinsesjes uit Winschoten, Capelle, Wormerveer, Heerlen zal leiden tot afwijzing door Petrus bij de hemelpoort. Immers is de werkelijke koning een leidsman en geen parasiet, geen gordijn voor achterkamertjes. Als ook die van Groen Links hoera riepen en de Republiek van gelijkwaardigen dus verwerpen rijst de verdenking dat de heer Klaver cs gewoon een heimelijke sub vormen van de VVD -waar de echte liberalen al lang verdrongen zijn door egoïstische conservatieven die aan de macht willen blijven en de Justitie, art 1 saboterend!, onder controle hebben- om het lagere volk zoet te houden en te bedriegen. Het volproppen van Amsterdam met meer woningen en meer mensen is slechts in het belang van de exploiterende of zo men wil uitbuitende bovenlaag. Onder-modaal krijgt misschien een fooi aan inkomensverbetering maar moet willoos ruimte afstaan. 't Is het ouwe liedje: het NL-volk bestond nooit uit echt vrije zelfstandige mensen die in samenwerking een prettige progressieve maatschappij opbouwen. Kap met dat verleden en probeer een Benelux federatie van democratische autonome landsdelen, liefst met Scandinavie erbij om een sterk goed blok te vormen.

vrijdag 19 oktober 2018

Haagse hollanders in Brussel?

                    NEEN!

De Haagse heren deugen niet voor een funktie in het bestuur van de Europese Unie en al helemaal niet als voorzitter. Want wet van "Brussel" en ook in ons land strikt geldig is art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens. Als zodanig is het opgetekend in de preambule der EU Verdragen; internationale verdragen gaan vóór wat men in Den Haag bekokstoofd. Art 1 tekent gelijkwaardigheid en geeft aldus recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda zeer wel mogelijk en verplicht. Het art komt slechts goed tot zijn recht in de Republiek der Nederlanden, waartoe de Haagse achterkamertjes en schaamlapje dikke Willem Amsberg moeten verdwijnen. Maar neen, de dames en heren te Den Haag willen een rangen- en standenmaatschappij met henzelf bovenin. Het toch blijkbaar domme nederlandse volk accepteert dit tot nu toe. Mede dank zij uitermate slecht onderwijs? Ze hebben te lande al duizend jaar de Bijbel met hoe het goed of fout kan gaan, doch men steekt liever de kop in het zand teneinde buik en omgeving op de voorgrond te plaatsen. Vindt u de vaderlandse journalisten achterlijk omdat zij zich neerleggen bij geen referenda? Hadden zij niet scherpe felle pen moeten bezigen?

Hoeveel professoren wijsbegeerte zijn er? Je hoort niet van hen. Allemaal leunen ze vet betaald achterover en dat geldt eigenlijk ook voor de meeste collega's op andere terreinen. Veel publiceren helpt om lekker vet betaald achterover te kunnen blijven leunen, het is menigmaal de hoofdzaak! En geef vrienden nieuwe professoraten over onzinnige onderwerpen om je eigen blok te versterken. Schrijf liever een goed boek als je wat te melden hebt. In het nederlands! De filosofen geloven samen met de sterreprutsers aan zwarte gaten, negatieve energie en inflatie van het jonge heelal, terwijl al in 2003 Vasily Yanchilin de natuurkundige onzin hiervan aantoonde. Ze zijn hun betiteling niet waardig en al helemaal niet omdat zij vet betaald achterover leunend geen idee blijken te hebben van dat art 1. Of dat ze boosaardig willen negeren. Doen de economen het beter met hun kapitalistische voorkeuren? Albert Heyn roomt af naar verre rijke aandeelhouders terwijl eertijds de kleine kruidenier terugpompte in eigen streek. Willen roomsen en protestanten beide niet weten van wat de psalm zegt: "God vergeeft om niet" bij passende houding en moet er bloed vloeien als een soort aflaat? Zijn zij niet op de hoogte van het Nieuwe Verbond (Nieuwe Testament) dat onze status verhoogt van knechten met rang en standsverschillen die loon willen tot kinderen, die opgevoed moeten worden, evolutie doormaken en daartoe goed en kwaad hebben te ervaren om geen zombies of automaten te worden? Is het de sociologen ontgaan dat op de eertijds christelijke Vrije Universiteit te Amsterdam, ooit opkomend voor "kleine luyden", thans scheiding bestaat tussen lieden die dure koffie drinken en het personeel dat aangewezen is op een drie keer goedkopere automaat met mindere kwaliteit? Dan weerspiegelt "Den Haag" kennelijk toch grotendeels het volk. Dat je niet achterlijk mag noemen als je meet. Wij moeten er voor zorgen dat van dezulken niemand terecht komt in "Brussel". Ook niet op het NAVO hoofdkwartier waar men met flinke hollandse bijdrage lustig stookt tegen de onbetrouwbare russen. In plaats van hen uit te nodigen samen mensenvrije gebieden te creëren voor de werkelijk bedreigde wilde flora en fauna; alhier, in Afrika, in het Amazone-oerwoud, enzovoort. Zie op onderstaande site "de oprechte chinees".

Nu is het een feit dat "Brussel" moet toezien en zorgen voor handhaving van art 1, hetgeen alleen mogelijk is bij republikeinse staatsordening. Daar heeft men schromelijk gefaald. Was er van falen al niet sprake in het wereldrijk van Karel V, geboren te Gent? Vooral in Amerika! Als de EU niet uit eigen volkeren een behoorlijke president weet te vinden moet men omzien naar een bekwame figuur van elders. Hierbij doen gelden dat voor alle funkties betaald uit Schatkisten een maximale termijn van tien jaren geldt, zij het dat een twintig jaar later misschien nog zo'n periode mogelijk is.

In de EU hebben we een Centrale Bank te Frankfort. Waarom ziet die niet toe op handhaving van het uiterst belangrijke Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig dat tot stand kwam om dumping in de kolen- en staalsector te doen eindigen? Oogmerk is om in alle economische sectoren een eerlijke, open markt te krijgen waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die aan anderen aangeboden worden. Kom daar eens om bij de spoorwegen, in de luchtvaart en besef dat zittende dikkonten niet bevoorrecht mogen worden boven bekwame lieden voor de poort. Roulatie is geboden wil de samenleving optimaal gedijen. De directeur van de Nederlandse Spoorwegen dient de laan uitgestuurd te worden wegens schending van het Verdrag van Parijs omdat al naar gelang de smaak van evil managers van passagiers verschillende prijs geëist wordt voor precies dezelfde vervoersprestatie.  De Schiphol-baas verdient een schop onder de kont omdat 's nachts horizontale positie -een mensenrecht- voor wachtende passagiers onmogelijk gemaakt wordt met ijzeren dwarsleuningen en we wachten op de nieuwe burgemeester van Amsterdam die er moet zorgen voor betaalbare koffie en eenvoudige taxis voor kleine beurzen. Weet u dat de Ieren van Ryanair geen haar beter zijn dan de kolonialen die de Pekelders boven op het aardgas in Groningen slechts relatieve krotten gunnen? Wat graag gaan we voor twee tientjes mee met Ryanair, anderen voor de verbruikte brandstof latend betalen.

Let op:  Negeren van art 1 dat volstrekt geldig is als onderdeel van de Verdragen der Europese Unie -eigenlijk gewoon kenmerk van beschaving- is een ambtsmisdrijf. De hele juristerij, inbegrepen op de universiteiten,  moet daarom vervangen worden wegens domheid of erger kwaadwillendheid.

maandag 8 oktober 2018

samen regeren

                                 kort essay

            programma

Wie als volksvertegenwoordiger: "leve de koning" roept deugt niet; immers gaat hij/zij zo akkoord met achterkamertjes en directievertrekken. Wij hebben geen staatshoofd die de wet -primair art 1 der Verklaring van de rechten van de mens- handhaaft maar ter zake een nul, begerig naar poen en vleierij. Dikke Willem Amsberg is voor de bobo's een schaamlapje. Echte democratie behelst als staatsvorm de republiek met ieders deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda. Precies zoals de preambule van de Verdragen der Europese Unie zegt met erkenning van art 1 als leidraad en volstrekt geldig. Het art tekent gelijkwaardigheid en heeft oude wortels zoals het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want die is als uzelf. Kabinet, parlement en Justitie saboteren art 1 en moeten weg. De kwaad stichtende personen daar zijn strafbaar en komen in aanmerking voor zeg een tijdje dwangarbeid -korter dan gevangenisstraf!- op Spitsbergen: er keien rapen ter versterking van onze dijken. Wie op de voorgrond treedt in een machtige funktie dient dit te beperken tot een tien jaar. Pas een twintig jaar later zal men opnieuw mogen. Het geldt voor presidenten, ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren, rechters, zelfs voor politieagenten. Want de hollandse politie is met 14000 onrechtmatige aanhoudingen in een jaar tijds, vrijheidsberovingen, bezig af te glijden naar fascisme. Elke jongere dient opgeleid te worden om hoofd en handen (militaire vorming van nivo dat vroeger ridderzonen kregen) te leren gebruiken in tijd van nood en orde te helpen handhaven. En laat het stoken tegen Rusland, want de russen vormen helemaal geen bedreiging voor onze beschaving en welvaart. Dat land is veeleer nodig om in tropische streken te helpen gebieden mensenvrij te houden ter wille van flora en fauna. Zo wordt vrijheid, gelijkheid en broederschap het best gediend; roulering is uitermate gunstig voor democratische verhoudingen, het laat zich raden wie daar op tegen zijn.

De tegenwoordige rechters vormen een kaste niet vies van bedrog en schending der wet: Met hun verwerping van art 1 schofferen zij gewone mensen als minderwaardigen. Zij laten aangiften van rechtzoekenden in prullemanden op politiebureaus verdwijnen, blokkeren toegang tot de rechtbank als er niet betaald is aan een derde zoals advocaat of deurwaarder, bevoordelen welgestelden waartoe zij zelf behoren middels geniepige belastingaftrek: In strijd met het belasting betalen naar draagkracht zoals het volk wil wordt er via het pensioenfondsensysteem geld overgeheveld uit de zakken van laagbetaalden naar wie al genoeg hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing van de premieaftrek kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Op de Zuid As laten nederlandse rechters wereldwijd arme mensen bestelen via belastingontwijking door multinationals.

Professoren houden de deur op slot voor bekwame mensen aan de poort die ook wel in het weekend en 's avonds aan op zich niet dure kennisoverdracht willlen doen, met name voor kleine luyden zoals er nog zo veel zijn en die best even onze hoog ontwikkelde taal willen leren om goed onderricht te ontvangen. Op de universiteit wordt thans carrière nagejaagd: dat is medemensen voorbij streven en baas over hen worden. De sufferds praten er steenkolenengels. In feite hebben boek en scherm tegenwoordig zoveel te bieden dat klas en collegezaal minder uren vergen. Daarbij hoort dan wel goede tekst in de eigen moedertaal, maar waar zijn die boeken? Als daar meer van komen is er minder geld voor "het onderwijs" nodig en zal jeugd zich beter kunnen ontplooien ook op andere terreinen. Schoonmaakwerk is taak voor beide leerlingen en docenten, niet voor zwarten uit Afrika.

Een doorsnee ambtenaar verlangt naar meer ondergeschikten, hetgeen hoger salaris meebrengt en in staat stelt om zelf uit het raam te kijken. De taken van de overheid dienen te rouleren onder het volk, dat heel wel in staat is om bijdragen te leveren en omgekeerd profiteren zal van betere inkomensspreiding. 

Bedrijfsleiders, managers, kunnen redelijk wel uit de voeten ongeacht het eigendom van de onderneming. Directeuren trachten meestal om aandeelhouders te vriend te houden in de kapitalistische maatschappij. De kapitalist houdt niet van de naaste; het is een egoïst. In de post-kapitalistische samenleving wordt zijn macht hem ontnomen, hetgeen niet moeilijk is via wetgeving door het volk en vandaar dat "samen regeren" van al wie er bij horen. Hiertoe moeten wij een programma opstellen dat uitvoerbaar is, dat dus door een meerderheid van het volk gedragen wordt met restrictie volgens Exodus 23:2.

Uiteraard is er goede informatie nodig, doch nagenoeg alle media passen een soort censuur toe. Dit is eveneens het geval bij het onderwijs, waar vele scholieren de menselijke ervaringen opgetekend in de Bijbel niet mee krijgen. Zelfs de essentie van het christendom, het Nieuwe Verbond met de Schepper en gebracht door de Messias is vaak taboe. Terwijl toch dit verhoging van onze status van knecht (Oude Testament) -die loon wil- tot "kind" omvat. Tussen knechten bestaat er verschil in rang; een kind moet opgevoed worden en daartoe ook later nog als volwassene aan geestelijke evolutie doen; lief en leed doormaken om geen zombie of automaat te worden. Naar vermogen vervolgens bijdragen aan het samen regeren.

Kapitalisme roomt af naar welgestelden. De kleine kruidenier pompte terug in de eigen streek maar Albert Heyn spekt verre al rijke aandeelhouders. Zodat de distributiesector collectivisering behoeft. Dat zal best gezond uitpakken indien dan produkten van de bio-industrie, suikerwatertjes en vervuilend plastic verdwijnen. Op de universiteiten loopt men achter, heeft men geen modellen ontwikkeld die wij kunnen toetsen en er waarschijnlijk zelfs nog nooit over nagedacht, vet betaald achterover leunend.

Hoeveel spullen in je woning kun je eigenlijk best missen? Als de nederlandse bevolking terug gaat naar tien miljoen zullen velen een vrijstaand huis kunnen krijgen. De discriminerende dubbele nationaliteit met kansen in twee landen afschaffen helpt in die richting. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen tegenover de Canarische Eilanden drie prachtige metropolen gesticht worden, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de westsaharanen. De andere zal met een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond rondom behoren tot een groter Rijk, in ruil voor verblijf van bijna een miljoen marokkanen in de Benelux. Voor de nog groeiende wereldbevolking zijn zulke steden, die werk, huisvesting en recreatie bieden noodzakelijk en bouw ze niet op schaarse vruchtbare grond; wel compact met veel hoogbouw om de hete zon buiten te houden. Het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Noordpool-streken, de Himalaya zijn los te koppelen van staten om gelijk Antarctica ongestoord domein van wilde flora en fauna te worden. Grenslijnen kunnen veranderen in mensenvrije grenszones en bij huis is hoog opgaand geboomte aan te planten ter compensatie van kunstmatige verhardingen. Het gaat evenwel mis als er geen verplichte DNA registratie komt met sancties voor meer dan 1 kind in grote families en 2 voor de overige met minder domein eisen. China moet terug naar 500 miljoen om geen bedreiging voor andere naties te vormen en in het programma is erkenning van de rechten van oigouren, tibetanen, papoea's op te nemen. Dat zijn collectieve rechten om zelf als natie te beschikken over eigen zaken. Even belangrijk is dat het individu niet afhankelijk gemaakt wordt van de dienaren der Mammon en waartoe overmatig groot kapitaal van meer dan enige miljoenen in een twintig jaar tijds af te romen valt richting Schatkist of coco, collectieve, coöperatieve ondernemingen. Behoudens wat intussen door eigen arbeid vermeerderd wordt. Kan ons land hierbij voorop lopen, liefst in een federatie van autonome Benelux gewesten waarbij nog de Scandinavische staten te voegen zijn om een sterk progressief blok te vormen?

Volgens recente peilingen wordt het moeilijk om een nieuw kabinet te vormen na verkiezingen met bestaande partijen. Misschien is het goed om een soort schaduwkabinet van links te formeren teneinde de kiezers duidelijkheid te verschaffen. Hiertoe is een gezamenlijk programma van de deelnemende partijen vereist en laten we eens bezien waar dat niet eens moeilijk hoeft te zijn:

Wij hebben als burgers van de Europese Unie het recht van art 1 als genoemd en de plicht om dit naar letter en geest te aanvaarden. Beloof of zweer dus bij het aantreden in een openbare funktie dat je art 1 zult handhaven en verdedigen en bestrijden al wie het saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. Vanzelf ontstaat er dan toenadering tussen de partijen over betere vermogens- en inkomensspreiding zodat ieder daadwerkelijk de ruimte krijgt om zich te ontplooien en bij te dragen aan de maatschappij.

Met als keerzijde sancties voor hen die afbreuk doen en dit valt goed te illustreren aan de bio-industrie: Die is helemaal overbodig bij niet uit de hand lopende bevolkingsomvang en het al op school bijbrengen van respect voor het dier. Vos en wolf houden zich koest na verzadiging, maar de honden krijgen thuis van de bio-industrie en jagen daarna in bos en park klein wild op en weg. Het baasje is geen dierenvriend maar houdt een ander levend wezen eronder en stelt zich jegens nog meer beesten vijandig op. Beperk dat tot aangewezen terreintjes.

Op het fietspad ten hoogste 5 meter /seconde en in de stad bij gemengd verkeer maximaal 10m/sec is na wat uitleg best aanvaardbaar en in een gezamenlijk programma onder te brengen.

In de Europese Unie geldt het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig dat ieder het recht toekent om goederen en diensten te verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Het kwam tot stand na dumping in de kolen- en staalsector maar wil uiteraard in alle economische sectoren een open eerlijke markt garanderen. Kom daar eens om bij de NS die verschillende prijzen rekent voor precies dezelfde vervoersprestaties en bovendien aan koppelverkoop doet of je een omweg langs de Hema laat maken. Is een correctief programma moeilijk? natuurlijk niet!

En wat de pensioenfondsen betreft: die dragen niets bij aan vermeerdering van de welvaart doch zorgen voor een schevere verdeling ten nadele van beneden-modaal. Bij correctie met terugwerkende kracht komen er honderden miljarden in onze Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dat scheelt fors aan subsidies en ambtenaren. Maar als wij hieromtrent geen onderzoek willen doen -en dat weigeren goed betaalde redacteuren van de media niet omdat ze zich in eigen vlees zouden snijden- zal er hulp nodig zijn uit het buitenland; NL tekenend als achtergebleven gebied waar men op zondagmorgen winkelt of sport zonder zich te bekommeren over het hiernamaals. Biologen worden gemakkelijker atheïst dan natuurkundigen omdat de laatsten heel goed beseffen niets te weten over de Eerste Oorzaak maar wel weten dat een stoeptegel bestaat uit miljarden atomen met krioelende elektronen, hetgeen toch onvoorstelbaar is. Als de staat de taak heeft om onderwijs te verzorgen behoort dit ook op het terrein waar vragen te stellen zijn over zin van het bestaan. Modern christendom stelt dat de Schepper geestelijke evolutie bepaald heeft en ieder daar aan mee hoort te doen. Thans is onderwijs teveel gericht op de buik en omgeving, wat daar zo al in kan en als je de carrièrejagers gelooft er in moet.

Samengevat zijn er nieuwe figuren nodig afkomstig uit politieke partijen zowel als van daar buiten, die ons helpen te beraden wat goed voor land en volk is. Want kabinet, parlement en justitie alsook de gemeentelijke overheden vormen een congsi die onze elementaire vrijheidsrechten beperken om hun bovenlaag te spekken. De rechters doen daar van harte aan mee, handhaven als onafhankelijke macht allerminst art 1 der Verklaring van de rechten van de mens of het Tweede Grote Gebod en moeten daarom de laan uitgestuurd worden. Dit lijkt essentieel om NL te hervormen tot een echte democratie van gelijkberechtigden. Tot dusver wordt er te weinig vernomen van de jongerenafdelingen der politieke partijen hoewel zij volop toegang hebben tot info over de betere rechtsstaat. Dat komt dan wel niet van de professoren die behoren bij de congsi en daarom eveneens moeten verdwijnen.