vrijdag 28 december 2018

Holland needs help

             Human Rights Watch,
                                      Below a summary of the situation in The Netherlands regarding law according the preambule of the treaties with the European Union. Basic law is respecting art 1 of the universal Declaration on human rights, which is clearly put down in that preambule. But it is sabotaged by dutch government, parliament and justice. Parliament is dominated by a few leaders who demand obedience of the other members, all getting high income from the Treasury and not representing lower classes. Those political chiefs arrange government and have the judges under controll thus that art 1 can be neglected and not a democratic republic with referenda on main topics exists. Moreover the judges often refuse access to court and cheat. Also they allow tax evasion and thus in the whole world poor people get robbed. Art 1 was preceded by the biblical Second Great Commandment: respect and help the other, which has been known in the country for a thousand years. However materialistic egoistic ideas prevail and to correct assistance from abroad seems necessary. For the dutch branche of Human Rights Watch obviously is incompetent, fails to analyze and mark the evil doers.
               achterlijk?
De nederlandse rechters laten serieuze aangiften van rechtzoekenden verdwijnen in prullemanden op politiebureaus.
Zij belemmeren de door Europese Verdragen gegarandeerde vrije toegang tot de rechter met het stellen van eisen zoals een dure advocaat in de arm nemen. Alsof die meerdere is van de gewone burger. De rechter heeft zelf voor de nodige juridische uiteenzetting te zorgen, want moet zich strikt aan de wet houden en is juist uitgekozen om die wet te verduidelijken. Hij kan zelf advocaten inschakelen of andere deskundigen. Hoge werkdruk bij de rechtbank komt voort uit onbekwaamheid en aan geld is geen gebrek omdat het volk de middelen beschikbaar wil stellen teneinde goede rechtspleging te krijgen.
Er zijn tal van advocaten op de Zuid-As bezig met belastingontwijking. Dit wordt toegestaan door de NL rechter en aldus geraken wereldwijd arme mensen bestolen.
De rechters laten schending van het Verdrag van Parijs toe, dat een open eerlijke markt garandeert waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende bepalingen, ook de bonuskaart van Albert Zwijn (zo genoemd door buitenlanders omdat zij geen bonuskaart kunnen overleggen) zijn verboden. Het overheidsbedrijf de Nederlandse Spoorwegen rekent vaak verschillende prijzen voor precies hetzelfde vervoer van naast elkaar gezeten personen. De EU wil vrij reizen zonder drempels en omwegen zoals via de Hema winkel om een goedkoper treinkaartje te bemachtigen. Genoemd verdrag past in een beschaafde natie.
Bovenmodaal speelt met hulp van de rechters die er zelf van profiteren vals spel en verkrijgt middels de aftrek pensioenpremie overheveling van geld uit de zakken van laagbetaalden naar hen, die het niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Correct is het betalen van belasting naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving. Anders verwatert de boel. Dit is wat het volk wil, maar te Den Haag maken enkele politieke leiders de dienst uit en de rest van de parlementariers staat onder strikte discipline om hen te volgen en zodoende hun overmacht te accepteren. Die rest vertegenwoordigt niet het gewone volk want ze behoren allemaal tot bovenmodaal, uit de Schatkist betaald en happig op carrière maken, medemensen voorbijstreven en baas worden. De Justitie faalt om zulk verwerpelijk gedrag aan de kaak te stellen en maatregelen te nemen tot herstel van echte democratie. Dat is pas mogelijk in een republiek waar art 1 der Verklaring van de rechten van de mens geldt en niet door rechters onder tafel gewerkt wordt. Dit art tekent gelijkwaardigheid en geeft derhalve automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals mogelijk via bindende referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Nu is de situatie zo dat enkele vaak niet deskundige bobos het kabinet samenstellen en de Justitie in een vrijwillige houdgreep hebben. Het gaat hen om voor zichzelf overmatige macht te verkrijgen met bijbehorende goede materiele positie. Daar medemensen aldus bedrogen worden is bestraffing noodzakelijk en aangezien de gangbare smerige practijken, ongeveer even erg zijn als landverraad, past een langdurige gevangenisstraf voor alle betrokkenen en meelopers. Dit valt evt te verkorten in dwangarbeid zoals keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken. Het lijkt noodzakelijk dat bij verkiezingen niet langer op partijen maar op personen gestemd wordt, zodat die hun best gaan doen om goed te vertegenwoordigen in plaats van de Achterkamertjes te helpen overheersen. Hoewel partijen noodzakelijk zijn wegens het formuleren van een programma, waar de gewone burger meestal niet aan toe komt. Een prima middel om opeenhoping van macht en invloed te voorkomen is wisseling van de wacht. Na een tien jaar moeten presidenten plaats maken en laat dit ook gelden voor ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren en zelfs politieagenten, want die gingen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in een jaar tijds over tot duizenden onrechtmatige vrijheidsberovingen.
Wie tot de nederlanders behoort wordt vooral uitgemaakt door de gebezigde taal. Die hoort zich te ontwikkelen met woorden voor nieuwe begrippen om niet achterop te raken alsook voor esthetische verbeteringen zoals weglaten van het lelijke ge-, net als in het gronings. Maar op de universiteiten willen de sufferds engels praten om hoger te lijken en om kloof te hebben met lager geachte mensen die niet zo goed hun steenkolenengels beheersen. Daar is dus eveneens grote schoonmaak nodig en omdat er tot op heden niks uit eigen land gebeurt is hulp uit het buitenland zeer wenselijk. Wie zich niet geheel wensen toe te leggen op de geneugten van de buik, van het materiële, zullen zich dienen te orienteren en moeten tot actie over gaan. Lukt dat niet dan zal het buitenland termen als achterlijkheid gaan gebruiken en met reden!donderdag 27 december 2018

Hoeveel is een miljard euro?


                                 Hieronder een notitie waarin de slinkende en verkeerde rol van de meeste parlementariers even aan de orde komt. Het lijkt erop dat politieke partijen met hun programmas's noodzakelijk blijven aangezien veel mensen geen tijd hebben om zich in staatszaken te verdiepen, maar dat verkiezingen niet met stemmen op partijen doch op personen de voorkeur verdient. Die moeten zich dan inspannen, waar voor hun geld leveren in plaats van uitgezocht te worden als volgelingen van de grote leiders. Een resultaat zou kunnen zijn dat men minder te doen krijgt aan het bekritiseren van foute personen en instellingen, dat goede oplossingen gemakkelijker tot stand komen, namelijk buiten achterkamertjes.

         redactie Het Parool,
 Te Amsterdam willen Groen Links, D66 en nog een paar kleinere partijen een overbodige autotunnel onder de Zuid-As. Dat is niet nodig vanwege geluidshinder, wordt door de mensen op de Zuid-As verworpen vanwege de overlast bij de aanleg en is ook overbodig qua doorstroming, want bij 20 meter/ seconde over een soort boulevard met fraaie entree naar de hoofdstad heeft een wegvak maximale capaciteit. Met honderd kilometer per uur door een enge tunnel jakkeren spekt onder meer duitse betonbaronnen, doch als van de begrote 1,3 miljard euro driehonderd miljoen besteed worden aan heuvelige wallen met bebouwing aan weerszijden van de verkeersader plus een kolossale piramide met publieksfunkties boven station Zuid -dat niet vergroot hoeft te worden als de regering het forensisme terug dringt- is er een miljard voor betere doelen beschikbaar.
Voor dat geld kun je vijfduizend woningen bouwen. Of tienduizend bestaande woningen in de stad vrijmaken door buitenlanders met een ton terug te laten keren. Verhuispremies richting buitengewesten zijn ook mogelijk en niet te vergeten een sabbathsstad op duizend meter hoogte in Suriname, waar ook hollandse scholieren kunnen vertoeven om over de tropen te leren. Dan hebben we het nog niet gehad over opheffing van de voedselbanken middels verhoogde uitkeringen, enz. enz. Maar het huidig bewind op het stadhuis komt de verkiezingsbeloften van veel doen voor de gewone bevolking niet na en haalt het Europees Medisch Agentschap naar de stad, zodat de prijzen voor koop of huur van een woning zullen stijgen. De medewerkers van dat instituut dat niets met Amsterdam te maken heeft gaan niet naar Bratislava, hoewel toch het grote Wenen naast de deur ligt en Amsterdam al genoeg heeft. Zo wordt de stad nog voller en onaangenaam, behalve voor de lieden met tweede huis of jacht waaronder goed betaalde bobos van Groen Links en D66.
In ons land wordt door feitelijk overbodige concurrentie veel arbeidskracht verspild en de werkweek zou gemakkelijk verkort kunnen worden tot vier dagen bij beter beleid van de gezeggers. De kosten van benzine zijn vergeleken met de stijgende prijzen van alsmaar grotere en zwaardere automobielen flink achtergebleven en bij verhoging kunnen bus en tram gratis. Wat een gemak. Maar onbekwame wethouders verminderden de haltes en zelfs in de stad moet je daarheen soms een kilometer lopen. Wie uit Amstelveen willen met lijn 5 naar de Staatsliedenbuurt? Als de Noord-Zuidlijn over gedaan wordt aan de NS scheelt dat forenzen een tien minuten overstappen per dag. Een uur per week, een week per jaar, een jaar...... Bezoekers van de hoofdstad hebben veel meer aan een frequente Linksom-Rechtsom tram, samengesteld uit de lijnen 5, 16 en 24. Met veel haltes , voorrang op kruispunten en geen trappen lopen. Hierbij past een semi-Doorloper metro, uitgebreid met lus Bijlmer en complete Ring, ook via Muiderpoort. Het is dus zaak om op het stadhuis aan vervanging te doen teneinde de hoofdstad beter te besturen en let vooral op dat er aandacht besteed wordt aan verfraaiing: afbraak van lelijke buurten, scheve viaducten, aanplant van een arboretum en.... een Grote Ark waarin wetenschappers oplossingen aandragen voor mondiale conflicten met ruggesteun van de amsterdammers. Die past prima op het water bij het Centraal Station. Daar is nog zo'n zee van ruimte dat de Zui-As -architectonisch snel verouderend en onvriendelijk voor beesten- wel zal krimpen. Vooral als de daar gepleegde belastingontwijking gecorrigeerd wordt. Maar de rechters doen dat helaas niet en daarom is er ook te Den Haag verandering noodzakelijk. Het Binnenhof wordt gedomineerd door enkele partijleiders die de overige leden van de "volksvertegenwoordiging" strikte discipline opleggen. Die lui worden allemaal bovenmodaal betaald uit de Schatkist, zijn uit op carrière maken, medemensen voorbijstreven en baas worden, en vertegenwoordigen de gewone mensen helemaal niet, want anders zou het egoïstisch kapitalisme met forse bestrijding te maken hebben en wordt de staat omgevormd tot een werkelijk democratische republiek met bindende referenda. Nu hebben die partijbonzen, de regering samenstellend en met de Justitie in vrijwillige houdgreep besloten om de middeninkomens het meest te doen stijgen. Dat is noodzakelijk want anders dreigt er een tekort aan tweedehands auto's voor beneden-modaal.
Op die referenda hebben wij recht krachtens de preambule der Verdragen van de Europese Unie waarvan wij burgers zijn. Daarin wordt immers de grondslag van art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens beleden met iedereen gelijkwaardig en derhalve gerechtigd tot deelname aan beraad en besluit. De voorloper, het bijbelse Tweede Grote Gebod over respecteren en helpen van de ander, is te lande al duizend jaar bekend doch kennlijk niet te Den Haag en voorheen onder Karel V ook niet te Brussel. Als je hierover wilt nadenken en wellicht tot actie gaat komen doe je dat in je moedertaal het nederlands. Zo'n taal behoeft uitbreiding voor nieuwe begrippen, want anders raak je achterlijk. Maar op de universiteiten zijn ze engels gaan praten om hoger te lijken en tussen haakjes ook om afstand te scheppen met het lagere volk dat die taal niet zo goed machtig is. O ja, als hier minder amerikanen studeren die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden, is er eveneens minder woonruimte nodig. Maar daar staat tegenover dat er in de wereld nog veel kleine luyden zijn die desnoods in de weekends en de vakanties in de bij ons dan ongebruikte wetenschappelijke instellingen graag hun kennis willen vermeerderen. Daartoe zijn er bekwame docenten te over; helaast houden de zittende dikkonten de poort dicht. Of kan er een nederlandstalige universiteit ergens in gindse streken opgericht worden? Al zal wegens de verschuiving in besteding van gelden dat niet in de smaak vallen bij de betonbaronnen.

zaterdag 22 december 2018

kerstverhaal

           Halsema zat in de tram. In de buurt van iemand met een keppeltje op. Daar was zij helemaal niet bang voor, maar ze wisselden geen woord want hun werelden lagen ver uit elkaar en dezer dagen hadden ze beiden misschien wel een kerstboom om de terugkeer van de zon te vieren maar daar zat niets bij van het echte kerstmis over de Messias. Halsema zat te denken aan de mooie autotunnel onder de Zuid-As waar duitse betonbaronnen zo gelukkig mee zijn en waar je binnenkort doorheen kunt racen met 120 km/uur in plaats van maar met 20 m/sec over een soort prachtige boulevard van de hoofdstad. Die sabbathsstad in Suriname op duizend meter hoogte kon wel even wachten. Daar was nu geen geld voor en de hollandse scholieren konden ook van de meester over de tropen leren.
Toen stapten vijf niqaabs de tram binnen. Goh, zei Halsema, wat zien jullie er leuk uit. Hebben jullie veel kindertjes? Dat is goed voor de economie hoor, ik bedoel voor de ondernemers, voor de aandeelhouders bedoel ik. Maar wij van Groen Links zorgen wel voor een stadspas bij een procentje loonsverhoging. Dat zelfs nog iets meer kan worden als de kosten van levensonderhoud met een paar procent stijgen. Tenminste als de belastingverlaging voor de middeninkomens het toelaat. Die moeten immers meer verdienen want anders dreigt er een tekort aan tweedehands auto's voor beneden-modaal. En we bouwen de hele regio vol nu het EMA met kielzog naar onze stad komt in plaats van naar Bratislava. Dat leidt misschien wel tot iets hogere huur van je woninkje, maar we hebben toch voedselbanken! Je hoeft met de kerst geen reebout te eten; niemand eigenlijk als het overmatig groot Markermeer voor de helft droog gemaakt wordt. Houden jullie van boerenkool met. Vier niqaabs lachten vriendelijk maar zeiden niets. Het waren hoog opgeleiden aan de Vrije Universiteit en ze wisten dat woorden dikwijls verkeerd vallen. De vijfde niqaab trok wat aan de zwarte kap om het gezicht goed bedekkend te laten. Hoe gaat het met u? vroeg Halsema aan deze persoon. Vindt u het fijn in Amsterdam met Groen Links aan het roer? Wij van de partij voor groen en nog veel meer goeds zorgen voor iedereen, ook voor en ze keek opzij om naar het joodje te wijzen. Maar die was allang de tram uitgevlucht.

donderdag 20 december 2018

het economisch tij


            Wat gebeurt er precies op de Zuid-As te Amsterdam? Er vindt daar geen produktie van goederen of cultuur plaats maar men is bezig met "herverdeling" van vooral geld; op bankrekeningen of aan bezit. Daartoe zitten er tal van advocaten die het vaak beter weten dan de rechter en van deze door diens onkunde toelating krijgen tot het verzorgen van belastingontduiking. Het volk, dat wet maakt -met limiet Exodus 23:2-  wil belasting betaald hebben naar draagkracht en dit rond het jaar van inkomstenverwerving. Als dit gebeurt zou die Zuid-As hoogstwaarschijnlijk wel kunnen opdoeken. Dat centrum is dieronvriendelijke, grotendeels verstoken van groen en lelijk van aanblik. Daarom zal het vermoedelijk snel verouderen en in verval raken. Dit temeer daar er nabij het Centraal Station nog een zee van ruimte is voor bebouwing die in een hoofdstad hoort. Waarom dan een autotunnel onder die Zuid-As die zelfs de kantoormensen daar niet wensen. De 1,3 miljard vallen beter te besteden aan een sabbathstad op duizend meter hoogte in aangenaam klimaat, bereikbaar per trein vanuit Zanderij en Paramaribo. Mag Amsterdam dat deels door uitbuiting van Suriname rijk werd iets terug doen? Het is ook leuk voor hollandse scholieren om daar kennis van de tropen op te doen.
Er is onvoldoende controle van doen en laten op die Zuid-As en vergelijk eens met Peking waar alles "geregeld" wordt om politieke doelen te verwezenlijken. Daaronder valt natuurlijk vergroting van macht en invloed. Een Nederland buiten de Europese Unie kan daar nooit tegen op en als er een chinese vloot op de Noordzee verschijnt om de wadden in te polderen leert de geschiedenis dat soortgelijke inmenging niet nieuw is onder de zon.
Hoe kan een volk wet maken als het niet grondig geïnformeerd wordt over voor- en nadelen en waartoe geheime Achterkamertjes taboe zijn. Een politiek programma heeft daarom zin. Bij de Europese Unie is dat vooral gericht op economische zaken en de mensenrechten worden er nog veronachtzaamd, want werkelijke democratie behelst de republiek met referenda. De onvrede over "Brussel" wordt doorgaans gegoten in een verhaal over gebrek aan medezeggenschap: er komen maatregelen tevoorschijn -overigens met goede bedoelingen naar aangenomen mag worden- die bepaalde groepen en mensen niet zinnen. Zou dat anders zijn als er geen Brussel was maar slechts een Achterkamer te Den Haag? Remedie om meer zeggenschap te krijgen is opsplitsing van de staat in autonome landsdelen en dan valt Groningen een hoop geld in de schoot uit de aardgaspot voor allerlei leuke dingen in dit achterstandsgebied, waar men bovenop de aardgasbel dikwijls relatieve armoede lijdt. Hieronder in de copie wordt een nieuwe christelijke universiteit met rode tint, geheel in overeenstemming met het vroegste christendom, genoemd met opstuwend effect. Voeg daarbij overheveling van vliegverkeer uit Schiphol en wellicht vergroting van Rottum tot een eco badplaats met winterkoepel en congrescentrum naast een mensenluwe zone, die zich over het vasteland langs de grens uitstrekt tot voorbij Emmen.
Die universiteit is dringend nodig om alternatieven voor het egoïstisch kapitalisme te ontwikkelen, waarbij ook de politieke constellatie in Europa moet veranderen. Immers zijn de russen behalve Poetin geen echte vijanden die vernietiging van hun welvaart wensen te riskeren en ook niet voornemens zijn om dat bij ons aan te richten. De NAVO dient derhalve te veranderen in een defensieve organisatie met Rusland er bij die vooral overmatige aanwas van het mensdom tegen gaat.
Dat is dan wel tegen het zere been van het kapitalisme, dat gebaat is bij veel goedkope arbeidskrachten om hoge winsten te behalen en een alsmaar groeiende afzetmarkt begeert. Als dit laatste onjuist is zou er geen commerciële reclame nodig zijn, behalve om de betere produkten te onderscheiden van de slechtere. Rupsje Nooitgenoeg ontpopt zich op zeker ogenblik tot een prachtige nuttige vlinder maar daar is geen sprake van bij de ceo's der multinationals. Integendeel is het zaak om die kwaadaanrichtende want hebzuchtige heerschappen kwijt te raken. Bijv. de managers van Albert Heyn slagen er op hun middelbaar nivo heel goed in om een bedrijf te runnen, zij het dat er aanmerkingen zijn op het inkoopbeleid bij boeren en het volkomen overbodig propageren van de bio-industrie. U en ik kunnen niet samen tafelen als gij daar aan meedoet. Wat kost het om de Shell collectief te krijgen middels verhoging van de benzineprijs? Transport is vervuilend en mag daarom best flink duurder worden zodat overbodige ritten verdwijnen, terwijl met opcenten de aandelen Shell overgenomen worden. Waarna er belasting geheven wordt bij de lieden die veel aandelen hadden en te rijk werden. Dit is in het kort wat de bevolking wil en om dat uitgewerkt te krijgen moeten er betere professoren komen. De huidige politieke partijen zitten vol mensen die vooral hun eigen belangetjes nastreven, zoals een machtige positie met veel aanzien als lid van de volksvertegenwoordiging en nadien fors wachtgeld en pensioen. Breidt de Kamer uit tot duizend mannen en vrouwen, per referendum! Allemaal nieuwkomers en dat vooral ook uit de beneden-modale milieu's en zie wat er dan staat te gebeuren. Zo krijg je mankracht en lust om controle op die Zuid-As enzovoort uit te oefenen en "misstanden" te corrigeren. Er zijn in den lande duizenden personen die verder hun zegje kunnen doen, zodat Brussel en Den Haag de nodige geluiden horen. Het ging "in ons huis" met Karel V vijf eeuwen geleden helemaal fout, wereldwijd. Leer van de ezel.

            redactie Ad Valvas,
                                                Het praatje van de voorzitter van het VU-bestuur illustreert dat deze universiteit geen eigen identiteit meer heeft. Nadat de instelling voor hoger onderwijs ontvreemd, ontstolen, ontroofd werd aan de christelijke achterban en hulp aan kleine luyden -zoals er in de wereld nog vele zijn maar die geen hoog collegegeld kunnen betalen- plaats verloor aan het carrière maken, medemensen voorbijstreven en dan baas over hen worden. Atheïsten en een "gereformeerde hindoe" maken thans de dienst uit aan de Boelelaan. Die achterban verzuimde strijd tot behoud aan te gaan en schendt daarmee de verplichting van het door de Messias gebrachte Nieuwe Verbond. Passend is ontslag voor de hele top der VU, inbegrepen vervanging van de leden der Vereniging, zodat in Amsterdam weer een christelijke universiteit operabel wordt. Laat daar overigens niet teveel buitenlanders toe die geen toegang kregen tot topuniversiteiten in hun land want dat maakt het milieu voor eigen jongeren middelmatig.
Zulk ontslag, alsook van vele professoren is toch al nodig vanwege de bar slechte kwaliteit van het onderwijs en de gewoonte om vriendjes een overbodig professoraat te bezorgen. Want in de bêta faculteit worden de studenten onwetend, dom gehouden aangaande de nieuwe zwaartekrachtstheorie van Vasily Yanchilin -site top-formula.net; zijn  boek werd van de plank gehaald en verbannen naar een duister magazijn- die de verouderde onjuiste algemene relativiteitstheorie vervangt. Bij de juristen is er gebrek aan besef van de vreselijke toestand waarin de NL Justitie verkeert zoals in de copie hieronder toegelicht. De politici vermogen niet om goed te lezen en hebben waarschijnlijk niet eens benul van de preambule der Europese Verdragen, tot welke ook het Verdrag van Parijs behoort, dat een eerlijke open markt garandeert waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Kom daar eens om bij de NS en buitenlanders die niet de beloofde bonuskorting krijgen spreken van Albert Zwijn. Waarom wordt de studenten niet uitgelegd dat AH afroomt naar verre welgestelde aandeelhouders terwijl eertijds de kleine kruidenier terug pompte in eigen streek? De sociologen steunen ongetwijfeld de voedselbanken ter leniging van noden maar komen door onkunde niet toe aan analyse en verbetering van de toestand door correctie van de onrechtmatige aftrekregelingen waardoor benedenmodaal doorgaans benadeeld wordt. Zag u op een nieuw lijstje dat de middeninkomens er het komend jaar meer op vooruit gaan dan de minima? Dat is nodig want anders dreigt er een tekort aan tweedehands auto's voor beneden-modaal. De toekijkende planologen geven geen kik dat de voor beesten zo onvriendelijke Zuid-As zo lelijk is, hetwelk leidt tot snelle achteruitgang en verval. Dient Amsterdam 1,3 miljard euro niet liever te besteden aan een sabbathstad op duizend meter hoogte in voormalig slavenland Suriname dan aan een overbodige enge autotunnel onder die belastingen ontwijkende Zuid-As waarvan de VU "kenniskwartier!" wil zijn? In de letterenfaculteit praten ze engels, van oorsprong bargoens, in plaats van bijv. net als in het gronings het lelijke voorvoegsel ge- te verwijderen en verder de eigen taal esthetisch te verrijken. It is me what! De filosofen leunen vet betaald lui achterover in plaats van foute logica zoals van Einstein te onderzoeken gelijk hun voorgangers in de Oudheid als taak zagen. En laat de theologen eens in de leer gaan bij de moslims, die de grieks-heidense, volkomen onnodige malle Drie-eenheid verwerpen. Over de medici geen kwaad woord, al werd ik eerst met een pilletje naar huis gestuurd en er een dag later een spoedoperatie volgde. Maar het is uiteraard niet in orde om een bevriende leek daar chef te laten spelen terwijl de man het voorheen moest hebben van toefluisteringen.
Tevens lucht scheppend in het overvolle Amsterdam is er daarom plan een rood-christelijke universiteit te stichten op de hoek van Eems en wad met hierheen verplaatst vliegveld Eelde. Een trein via Groningen non stop naar de Randstad kan langs een tijgerreservaat in een droog gemaakt stuk IJselmeer. Moeten we het nog hebben over echt gemene dingen zoals van de UvA die zelfs voor eigen afgestudeerden de wetenschappelijke bieb -het Internet, planken volstaan niet meer- grotendeels ontoegankelijk maakt en ondertussen de mond vol heeft over permanente educatie? Ja, zo lijk je zelf hoger als je anderen onwetend, dom kunt houden. Hier past dus flink foeteren. Ook wel op het brave blaadje Ad Valvas dat dikwijls aan censuur doet, een veel voorkomende kwaal waar juist de universiteit tegen op moet treden.

maandag 17 december 2018

essay kerstrede


         beter recht
Wij zijn burgers van de Europese Unie die in de preambule der Verdragen onze gelijkwaardigheid bevestigt. Dat houdt automatisch recht in op deelname aan beraad en besluit zoals goed mogelijk middels bindende referenda. Want internationale verdragen gaan vóór nationale wetten. Het kabinet, de meerderheid van het parlement en de Justitie saboteren ons recht; doen dit om zelf hoger te lijken en overmatige macht en geld te vergaren. Moedwillige beknotting van recht en vrijheid is even erg als landverraad. Een gevangenisstraf van tien jaar voor de hoofddaders is daarom niet misplaatst. Maar vervang het door vijf jaar dwangarbeid op Spitsbergen; daar keien rapen ter versterking van onze dijken.
Het is bij de rechters van de nederlandse Justitie al eeuwenlang misère met slavernij, koloniale uitbuiting, armoede en minder recht voor de zwakkeren. Terwijl toch al duizend jaar te lande bekend is het bijbelse Tweede Grote Gebod, dat respect voor en hulp aan de ander gebiedt. Thans laten rechters serieuze aangiften van rechtzoekenden verdwijnen in prullemanden op politiebureaus; weigeren zij de bij Verdrag gegarandeerde vrije toegang tot de rechtbank door te eisen dat een dure advocaat ingeschakeld wordt. Alsof die meerdere is van de gewone burger. De rechtbank dient zelf te zorgen voor goede rechtspleging. Hoge werkdruk daar komt voort uit onbekwaamheid. Wereldwijd worden arme mensen bestolen doordat de rechters grote bedrijven belastingontwijking gunnen. In eigen land profiteren zij van de geniepige overheveling van geld uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden via de pensioenfondsen, dat in strijd is met het belasting betalen naar draagkracht. Rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. En bovenal is er de weigering om dat recht op deelname aan beraad en besluit te erkennen en te doen verwerkelijken. Zo ontstond er een piramidale samenleving in plaats van echte democratie in een republiek, met liefst autonome landsdelen voor spreiding van werk en welvaart. Hetgeen heel goed samen kan met Belgie alsook met de Scandinavische landen om een sterk progressief blok in de wereld te vormen.
Alle leden van de Tweede Kamer hebben een bovenmodaal inkomen en daar is het hemd nader dan de rok. Zij zullen verliezen van de meerderheid van het volk bij referendums over herverdeling omdat de meeste mensen geen rang- en standsverschil willen. Het is dan wel duidelijk waarom kwaadaardig in Den Haag referendums, uit te werken door een ondergeschikt parlement, de grond ingeboord worden. Slechts enkelen in de politieke partijen maken de dienst uit; samen met de chefs in het bedrijfsleven doen zij dat in Achterkamertjes. De uitkomst is het egoïstisch kapitalisme. Professoren doen er graag aan mee en propageren bij de studenten het carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden! Zo is de toestand Kerstmis 2018.
Het gaat dus niet goed met de politieke partijen die beleid smeden, maar toch zijn zulke instituten onmisbaar voor veel mensen die geen tijd of onvoldoende kennis hebben om zelf alles uit te zoeken. Remedie voor verbetering houdt in dat er roulatie -lees spreiding van zeggenschap- plaats vindt. Net als presidenten moeten ook ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren, politieagenten, al wie uit de Schatkist betaald krijgen na een tien jaar plaats maken voor nieuwkomers met kennis en animo. Pas veel later zou een tweede beurt mogelijk zijn. De trias politica is momenteel nagenoeg ter ziele nu het parlement de ministers levert en de Justitie zich schikt naaar wat de elite wenst. Eigenlijk hebben we een nare nederlandse geschiedenis vol met vermijdbare fouten en allerminst fris en vrolijk democratisch. Daarom is de grondslag van de staat voortaan duidelijk te hechten aan art 1 der Verklaring van de rechten van de mens en als wij dat niet zelf kunnen verwerkelijken moet de Europese Unie ons hulp verschaffen. Het egoïstisch kapitalisme past niet bij art 1, dat actieve zorg voor anderen inhoudt om hem en haar ook aan hun trekken te laten komen. Ieder is basaal verplicht tot zulke zorg in een gezonde samenleving, moet zich inspannen tot vermeerderen van kennis daartoe en tot verwerkelijking. Dit harmonieert met de geestelijke evolutie waarvan het christendom getuigt. In de zwartekousenkerk wordt een uur lang gepraat maar geen woord tegen de Mammon bezig in Den Haag. De roomsen bidden tot Maria alsof God Zelf het niet af kan. De Schepper van het nog vele ondoorgrondelijke zond Zijn boodschapper de Messias om met ons Nieuw Verbond aan te gaan: van knechten die loon willen en waartussen verschillen in rang bestaan kunnen we "kinderen" worden, een hogere status verkrijgen maar met verplichtingen. Een kind moet opgevoed worden en zal lief en leed hebben door te maken om geen zombie of automaat te worden. Verwacht daarom van Boven de nodige tegenslagen en beproevingen. Dit staat haaks op de reclames van de consumptiemaatschappij. "Kind van" betekent in het Midden Oosten vaak "twee handen op één buik", in woord en daad niet te onderscheiden. De Messias kreeg de nieuwe status als enige meteen vanaf geboorte om de boodschap te onderstrepen. Lees in de psalmen dat God vergeeft om niet. Tenminste als jij je niet onttrekt aan de D-day jihad, de eerlijke goede strijd tegen de slechterikken die uit Den Haag verwijderd moeten worden. De moslims missen veldheer Haroen al Rasjid zodat allerlei onnadenkende duistere figuren op eigen houtje helemaal verkeerd bezig zijn.
Stel dat we een Unie van Noordelijke Republieken krijgen van Luxemburg tot aan de Noordkaap. Daarin zijn bij ons nieuwe rechters nodig omdat de oude kwaad hebben aangericht en bestraffing verdienen. Dit is wat het volk moet besluiten want de mensen zijn verantwoordelijk en afschuiven is uit den boze. Het volk maakt wet; tot limiet Exodus 23 : 2 als het goed gaat. Rechters mogen verder uitleggen maar hebben strikt de wet te respecteren, al kan dat ook ongeschreven wet zijn; wat de dichter noemt "in het hart gelegd". We hebben geen staatshoofd-die-de-wet-handhaaft. Dat is ook niet toevertrouwd aan de Achterkamertjes en dus heeft de Hoge Raad taak tot toezicht en handhaving. Maar in Amsterdam wordt voor eenvoudige lieden moedwillig de vrijheid van vereniging en onderwijs geschonden en laat wethouder Izebel  het clubgebouwtje van Naboth BAS (sportvereniging) zomaar afpakken om dat aan bevriende relatie Achab De Regenboog te geven. Nota bene vergezeld van smaad en laster jegens de club en diens voorzitter en de Hoge Raad zegt Val me niet lastig. Daar ook, weigert de burgemeester om de beschermende wet toe te passen en mensen met een keppeltje kunnen beter uit de tram vluchten als daar een boerka/niqaab zit.
Groen Links is een partij van apparatsjik en spekt de betonbaronnen die een overbodige autotunnel willen maken, haalt naar de volle stad het Europees Medisch Agentschap dat beter in Bratislava te huisvesten valt, verzwijgt de oplichterij via het pensioenfondsensysteem. Bij afschaffing daarvan met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog zodat de voedselbanken verdwijnen en allerlei subsidies verstrekkende ambtenaren overbodig worden. Om "de mense meer lucht te verschaffen" behoeft Amsterdam een drie procenten regeling: 1 procent vermindering bedrijven, 1 procent minder asfalt, 1 procent af te breken slechte woningen, alles jaarlijks en te samen 1 % krimp; financieel best haalbaar.
Samen moeten we er uit zien te komen: een oplossing vinden om de haperende nederlandse samenleving te verbeteren. Bijvoorbeeld valt te behandelen een referendum voor een gekozen staatshoofd die met zijn programma ministers bijeen scharrelt. Dat herstelt verschil tussen parlement en regering. De oude rechters en de ex-ministers kunnen een tijd of tijdje naar Spitsbergen wegens hun bedrog  en verraad. Gelijkwaardigheid behelst ontplooiingskansen en daarom behoort overmatig privé kapitaal afgeroomd te worden richting Schatkist of collectieve bedrijven, want anders wordt er misbruik van gemaakt om te overheersen. Dat afromen kan wellicht geleidelijk in zeg een twintig jaar, behoudens wat intussen door eigen arbeid vergaard wordt. Dat bespaart ook piekeren over meenemen naar Boven, wat niet kan. Daar wordt rekenschap gevraagd van beheer en laat uw os en ezel op sabbath vrij als er geregeld wordt dat ook u een ezel of os toekomt in plaats van inpikken door kapitalisten. Meer hierover graag op school, universiteit en in de media want onwetend blijven zoals de studenten sterrekunde die nog geloven moeten aan de foute achterhaalde algemene relativiteitstheorie is dom.

vrijdag 7 december 2018

robotica law

                beware
A man gave his wife for her birthday a look alike robot to do the household.
One day he was phoned at his office that his house was on fire.
But the fire brigade had rescued his wife.
Coming home he discovered that it was the robot.

Therefore: No robot shall look or behave like a human

donderdag 6 december 2018

speed of the second

           NIST,
                  Summary:  Does an atomic clock tick slower at sea level than on a mountain? dE of a photon in a gravitational field includes change of internal energy and thus is twice that of what generally is considered (omitting that internal energy) at a particle because the difference in importance. The second is related to frequency, to dE of a photon. So an observer at the foot of the mountain reads say 99 ticks on the atomic clock while there 102 parts of a second pass compared to the watch of the observer at the top. This means that more than a hundred ticks occur at the foot in a second of the upper observer. However there is no possibility to compare durations of the watches at different height above Earth mass. This resulted in misunderstanding with slower second near mass while in reality time there goes faster and the atomic clock confirms when that dE is taken in consideration.
            In the Canadian Journal of Pure and Applied Science, june 2018, Vasily Yanchilin refers to his book The Quantum Theory of Gravitation (2003) -see pages 60, 203- in which he explained that change in a photon's energy in a gravitational field involves also variation of internal energy and therefore is double compared to that commonly noticed at a particle like an atom in a clock. Already on his site top-formula.net (2017) he proposes to measure with counting apparatus whether there will be more ticks -during a period long enough for measuring- of an atomic clock at the foot or on top of a tower (or at sealevel / astronomical observatory p.e. on Tenerife to get quicker results). This differs from measurements often done with atomic clocks that gave a result which was interpreted as confirming the general theory of relativity with slowing down of time near mass. Which by the way opposes fast processes in the young very concentrated universe and is not in agreement with a photon passing a mass: obeying the principle of least action it seeks a route with as big steps (oscillations of lower frequency) as possible and a minimum of these. Observed is a path not close to the mass but through a more distant zone where time runs slower!
We may accept that the locally observed frequency of an atomic clock is lower near mass than p.e. in a plane, but...... if the second there is speedier then the result of Yanchilin's experiment with counting the numbers of ticks down and up during a certain period may confirm his theory. To understand well: The observer at the foot of the tower measures less ticks in a second on his watch at the foot of the tower than another observer at the top of the tower because down the second runs very fast. Now the latter has to be explained and see for this Yanchilin's remarks and maths: It seems a factor two is important for solving the problem. Going up from the foot of the tower a photon with its in 1919 not noticed internal energy happens to get a change which as energy is involved can be related to time that is connected to electrons emitting photons; to which definition of the second is coupled. Have a try to describe properly.
The kilogram was based recently on constancy of the Planck, which varies according the russian scientist. That invariation of the Planck comes from the general theory of relativity, which should be checked with the counting instruments at foot and on top of tower or mountain suggested by Vasily Yanchilin. If NIST or other researchers proceed on this the above notition undoubtedly will be improved too.

            

woensdag 5 december 2018

essay

        Impressions
                                      Israelis think that their people have intelligence above average but this does not correspond with their perception of God. They still believe that jews should be servants of the Creator and obey strictly His presumed orders, which are being dressed in old polish style and stop the tram on sabbath. In the big universe there may be a thousand more planets with intellectual beings, animals and whatever God chooses. Maybe there is a Green Cheese planet with content mice, light years away from the cats solar system. Satan asked God to allow him to transport some of the beasts there but it was not granted. Well, the devil said grinningly, wait and see surpopulation then with all its misery. Which might get the Lord puzzled. We should not and we cannot image how the fifteen billion years old First Cause -not an IT without comprehension- looks like and have neither any idea how on other habitable planets things are arranged. On Earth there is evolution, both physical and spiritual. The latter demands experiencing good and bad in order not to become automats or zombies. The servants of God, the jews, want like good servants reward in time and are not interested in new education like for children. To them is unvalid: Thou shallt work four days, the fifth is to study the Koran, the sixth to study the Torah, the seventh to study the Gospel. If we fly around the North Pole the holy days may merge. And remember that the donkey got sabbath, roaming around freely or respect the animals and abolish bio-industry. Every animal under human controll shall have enough natural space to run, fly or swim for three seconds at least. Do you really think that God got tired from creating? The christian sunday is to celebrate the New Treaty that God gives to man and which is brought by the Messiah: from servants now all can become "children", who sit at the table with the father and have some access to his wallet. The Gospel narrated by John obviously starts with referring to Genesis 1. If no human eyes are present to watch it is technically very well to report that a mighty king spoke a word and things happened accordingly. Modern christian interpretation is not like roman catholic heathen greek trinity but accepts that Christ, the Anointed, was the first with that new higher status and got if from birth on as special messenger from Above. Formerly signature with a pen was unknown; it was done with blood. The psalm tells that God needs no offering except heart and mind. Note that jews throw stones; europeans crucified.
Do you believe that the israelites were stupid and thought that their self made Golden Calf was a deity? At the time a god got a calf as footbank like a king wears a crown. The sin most probably was that men wanted God where they thought He should be. To serve them! Reflect on Isis. An older misunderstood story regards Abraham who was to kill his son. In those days what belonged to the gods should be thrown into the fire, offered. All ended well or from heaven individual freedom (of the son) was confirmed. Then which place is more holy: where Abraham offered the goat instead of where God gave the animal, which will have been struck in the bush on the steep slope where now is the Wailing Wall; not on the flat surface of the Temple Mount. Those "polish" jews, not dressed and behaving like the old israelites, may do some research on sunday after posting begging letters to the Boss on saturday. Did you notice that the arab palestinians in part descend from israelite farmers not brought in exile like the city dwellers? This opens the gate to the Temple Mountain where is room for a Psalms House, built of stainless steel and glass as upwards folded hands, a seventy meters high. To sing, recite, musicize the old shared heritage on respectively friday, sabbath and sunday. Who knows the other days together. How much intellectual power is needed for realisation? Recent dutch religious song texts are dramatically bad compared with what a previous generation produced of real poetry. As they died and came to heaven God, Who also speaks dutch, said to them Thanks for your nice songs. The psalms reflect what is going on in human minds. The brains have so to say a computing centre where info from outside meets what comes from the memory cells. There a picture arises of what to do but if good education was not given by the parents or friends were criminals unpleasant images may dominate followed by unpleasant acts. So it is very necessary to inform people with true values.
This went wrong on last friday december 16 when in Paris the kilogram was redefined with the constant of Planck. Vasily Yanchilin argues in his book The Quantum Theory of Gravitation (2003), on his site top-formula.net and in his article in the Canadian Journal of Pure and Applied Science, june 2018, that the Planck is not a constant like Einstein maintained. The intellectual capacity of the latter is overestimated for his general theory of relativity, on which that constancy of the Planck is based, appears to be worthless. Producing from phantasy black holes, negative energy, inflation. Every scientist accepts the principle of least action and a photon obeys it: Around mass a light ray gets slightly curved because the photon seeks a path with as big steps -oscillations of low frequency- as possible and a minimum of these. So it does not pass quite near mass since time runs faster there resulting in higher frequencies of oscillation. The american wikipedia boycotts the work of Yanchilin like in the dark Middle Ages to vested authority unwanted books were burned. Is the situation better in Israel or are students deprived from info and stay ignorant, dumb? In ancient times philosophers checked logic of theories but today they are well paid and lean back satisfied and sleepy. This sidestep to science illustrates that intellectual capacity of jews is limited and there was no Nobel prize for the fine art of boxing or whatever the swedes did not hink of. Today's architecture in Jerusalem is rather lumb and the ugly motorways date qua appearance from a long time ago. Even people generally are not dressed well, not as they should to honour the Creator and give pleasure to fellow men and women. In Eilat a thousand shops sell coca cola and chocolate but where to find a copy of the J Post? So it seems that not only the guys hurrying to the Wailing Wall somewhere lack using eyes and ears properly. Which results in a stagnant picture in the brains while the Creator meant the opposite. Do not get angry if they want to stay "servants", not desiring to accept that higher status; Nature also has a great variety of flowers.
Mr Ibrahim writes in the Jerusalem Post, november 25, that islam is the most formidable and persistent enemy. Intelligent editors of the formerly Palestinian Post should correct his. Islam recognizes God as leader Who is peaceful, but sometimes a D-day jihad is necessary. So it are the peoples who murder and enslave and this is wrongly connected to a religion that originated to adjust trinity. Read in the Koran, sura 2, who enter Paradise and will sit there at a same table. There it won't be necessary anymore to cover from robbers in the lawless desert one's treasure with a veil. A main cause of war is surpopulation, already when the israelites entered the promised land. Dictators also often take arms and a combination may become disastrous. Therefore population growth has to stop and this requires strict DNA registration in order to take eventual sanctions. Will such registration proove that many arabs palestinians descend from israelites in the countryside not taken away as slaves? We must not sit and wait but propose solutions for the conflict with the Hamas and PLO leaders. Which best is done by organising referenda, for those in power seek more power for themselves plus money. For example plan A consists of an autonomous Ismarael within a greater Israel from the river to the sea and up to St Catharine in exchange for the Gaza strip to Egypt. On the Westbank a maximum of 25% israelis can be balanced by a same percentage in the rest of the country. Plan B gives place to 700.000 arab refugees within this country on condition that big families and those participating in terror are excluded. In exchange arab countries, from wherwe almost a million jews fled, have to give citizenship to all of the remaining descendants of the 1948 fleeing arabs. Plan C is of financial kind with from rich countries aid to build west of Rafah up to the Libian border new metropoles that provide housing, work and recreation. Eilat is of mediterranean type and not a compact desert city in high rise to keep the sun out and with inner palm gardens. Such now should be constructed; with sewage water creating a green belt around for animals, producing vegetables and hosting scientific research to conquer more from the desert. Likewise a deal might be gotten for a new metropole under dutch law, enlarging the dutch state, opposite the Canary Islands in exchange for almost a million moroccans staying in Holland and Belgium who do not want to give up their old nationality. For the cost of enlarging dutch cities near the North Sea three new metropoles can be built at the edge of the desert of which the second is given to the West Saharans and the third to Morocco. Trading hot sand for a prosperous economic motor! Like a future railway Damasc-Amman-Jerusalem-Gaza-Cairo seems possible also in West Africa a connecting axis can be realised with even more metropoles along it that make emigration to Europe superfluous. Most of the Sahara, the Amazone rain forest, the Nort Pole regions, the Himalaya should be cut loose from states and brought under international controll like Antarctica to be undisturbed domain of wild flora and fauna. Borderlines may change into humanfree border zones. And don't forget to plant high growing trees near your house in compensation for the loss of fertile ground by artificial hardening a surface. Present bedouins differ very much from rich and active Ibrahim. During the recent decades their dwelling deteriorated by plastic and metal rubbish. They seem not interested in change and may sit watching sheep while jews in Europe could not thus and were compelled to work and study. So their brains got more influx to generate an active image for research when science age started. Do the haredis ressemble the bedouins in abstention from "progress"? It is the governement who is entrusted with education when parents and media stay behind. Will such endorse propagation of building that Psalms House, as symbol of reconciliation too? There are about a hundred thousand moslims in Amsterdam who consider themselves primarily turks and moroccans. But the city is not multicultural since theatre etc in their languages are not available. Some want to introduce the burka. I proposed to give them a state-mosque, built as a giant black cube on pillars, nicely contrasting with the green grass and nearby white Bath Tube, a museum with such appearance. To instruct in that mosque art 1 of the Declaration on human rights, which was preceded several thousands of years ago by what Mosa brought down from the mountain and is strictly valid for moslims too: respect and help the other for she/he is like yourself. Summarising one notices that many children of Abraham still want to be servants of Jaweh and in that range there exists difference in position and abundance of meals. But when the Messiah brings good news that our status is raised to "children-of-God" (the expression being a son of someone, like maintained of Jesus, in the Middle East often means not distinghuisable in word or deed from the other although a giant gap in power etc can exist. Equivalent in dutch language is "twee handen op één buik") then the accepting persons are equals and must share their power and wealth.
Next it is your turn to comment on our situation. The Creator put marvellous change into one's life span with also freedom of attitudes up to Exodus 23:2.