zaterdag 23 februari 2019

een werkelijk genoegen is niet denkbaar

                          zonder de nederlandse republiek uit te roepen

Het volk wordt onderdrukt door kabinet, meerderheid van het parlement en de justitie, die art 1 der Verklaring van de rechten van de mens saboteren. Dit art tekent gelijkwaardigheid en geeft daarom automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda, keuze van de landspresident, idem voorzitters der Provinciale Staten en burgemeesters. Het is opgenomen in de preambule van de Verdragen der Europese Unie en daarom ook in ons land volstrekt geldig. In de Achterkamertjes, die het parlement domineren, wil men er niet van weten omdat daar vastgehouden wordt aan een piramidale samenleving met meerderen en minderen. Daarom is Nederland geen beschaafde natie, geen democratische rechtsstaat te noemen. Dat doet men wel op menig universiteit en helpt zo mee aan de bedriegerij.
Beloven de bestaande politieke partijen u het hoogste goed, de vrijheid om als volwaardige mee te beslissen? Neen toch; die hebben het over ondergeschikte onderwerpen en de leiders mijden angstvallig het over echte zeggenschap van de burgers te hebben. Dat zou immers hun posities en daaraan gekoppeld inkomen uit de Staatskas maar schaden. Het is thans zoals het altijd geweest is: regenten hebben de macht en de minderen moeten zich naar hun pijpen schikken. Behalve in de Oudheid met vrije Friezen en zo. De meeste politici beloven zich in te spannen voor eerlijke verdeling, maar dat is in hun ogen en in de practijk voor henzelf meer en voor de rest minder. Nuttig zijn politieke partijen wel omdat deze helpen uw standpunten onder woorden te brengen. Om dan opeenhoping van macht bij overheersende leiders te beperken is het uiterst raadzaam om niet langer dan acht jaar salaris te betalen uit onze Schatkist aan ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren. Dat bevordert roulatie en spreiding van zeggenschap, terwijl ook de vergoeding voor een volksvertegenwoordiger terug te brengen is van een ton tot modaal om niet zoals thans de bovenklasse oververtegenwoordigd te hebben met alle voordeeltjes voor hen en hun vriendjes en misère aan de onderkant van de maatschappij.
Wat een geluk dat Nederland bij de Europese Unie hoort, want dat is een organisatie die ons kan helpen om democratisch te hervormen en de macht van de Achterkamers te beperken. Wij moeten wel zorgen voor betere leiding in Brussel; het ging daar in de zestiende eeuw ook al fout met een heleboel ellende in grote delen van de wereld tot gevolg. Provincies zijn te klein om voldoende autonoom te worden en daarom lijkt het goed autonome landsdelen te hebben in een Benelux Unie of deze nog uitgebreid met de Scandinavische staten om goede positieve invloed uit te oefenen in de wereld. Daar kunnen Suriname en kleintjes-in-nood nog wel bij. Dit moge uw voorkeur verdienen boven schelden op en afscheiden van de EU.
Wat zal er gebeuren in de Republiek van autonome uniedelen? Grondslag van de staat is art 1; het kan niet anders. Daarom moeten materiële posities gecorrigeerd worden als speelruimte voor anderen er teveel door beperkt wordt. Lees dat privé kapitaal van meer dan een honderd miljoen euro afgeroomd dient te worden richting Schatkist of collectieve bedrijven, evt pas geleidelijk in een periode van zeg twintig jaar. Zodat in elk geval levenslang parasiteren bestreden wordt. Wat door eigen arbeid vermeerderd wordt is uit te zonderen. Als bijvoorbeeld de eigenaar van de Heinekenbrouwerij kolossaal vermogen verworven heeft door systematisch te hoge prijzen te rekenen zijn er billijke redenen om te corrigeren. Groen Links heeft als verkiezingsslogan dat iedereen er op vooruit moet gaan. Dus niet stemmen op die partij, want in procenten gelijk komt in eurootjes neer op meer voor de bovenmodalen. Waartoe de leiders van Groen Links behoren! De SP is eveneens ver van sociale gelijkwaardigheid en koerst op blijvende ondergeschiktheid van de arbeider. Het CDA en de Christenunie eten van de bio-industrie, die God ongetwijfeld verboden zou hebben indien het al bij de schepping bestond. Noemde Adam de dieren gehaktbal, plofkip of moordde hij haantjes uit?
Hoe u in de ogen der geweldigen te Den Haag gezien wordt is duidelijk op de Dam te Amsterdam. Voor u is het grote gebouw daar niet toegankelijk en de dienaren van de macht, niet van het volk!, manen tot doorlopen. Doet de Groen Linkse burgemeester er wat aan? Neen, zij speelt knechtje van de kapitalisten die meer omzet, meer winst, een tweede huis in landelijk gebied en een zeewaardig jacht willen. Daartoe moeten er meer mensen en meer bedrijven in Amsterdam komen en wees een beetje inschikkelijk als u aan ruimte verliest. Hierbij past de overbodige tunnel onder de Zuid-As die vooral duitse betonbaronnen spekt. Zo blijft er geen geld over voor een sabbathsstad in aangenaam klimaat op duizend meter hoogte, per trein bereikbaar uit Paramaribo en van Zanderij. Ook prima voor hollandse scholieren die de tropen dan leren kennen. In het vroegere wingewest van Amsterdam, waar de inwoners nog steeds aan pinaren moeten doen! Zo blijft er geen geld over voor een heuvelige wal met baaien en volksbuitens tussen Almere en Hoorn, waarachter tot Lelystad bos en groot wild. IJselmeer en Markermeer zijn overmatig groot voor vogels en vissen en weinig aantrekkelijk voor zeilers.
Ondertussen worden advocaten op de Zuid-As schatrijk aan belastingontwijking. Als rechters klagen over hoge werkdruk is dat doorgaans een sein van onbekwaamheid. Het volk wil uitdrukkelijk genoeg geld beschikbaar stellen voor goede rechtspraak, maar dat niet kwijt raken aan advocatuur. Rechtbanken kunnen volop deskundigen inhuren voor redelijk, niet overmatig salaris. De justitie valt te verwijten dat door die belastingontwijking wereldwijd arme mensen bestolen worden.........door de NL rechters! Deze laten bovendien aangiften van rechtzoekenden verdwijnen in prullemanden op politiebureaus, negeren het Verdrag van Parijs over voor ieder dezelfde laagste prijzen -kom daar bij de NS eens om en buitenlanders weten niets over de bonuskaart van Albert Zwijn, zodat zij zich getild voelen. Bovenal presteren de zittende rechters de smeerlapperij om art 1 der Verklaring, het belangrijkste stuk wet dat wij bezitten, als nietig te behandelen. Hun bestraffing hoeft niet langdurig in de gevangenis te zijn maar kan naar hun verkiezing bestaan uit kortere dwangarbeid op Spitsbergen: daar keien rapen ter versterking van onze dijken. 
Hebben de mensen in maart genoeg mogelijkheden om tot een goede keuze te komen of voldoen de deelnemende partijen niet aan echte behoefte? Dit stuk wil bijdragen om dat laatste te verduidelijken. Maar hoe dan verder? Praat daar eens over.

vrijdag 22 februari 2019

zwart gat in de bêtafaculteit

     onvoldoende kennis op de UvA
                            Naar verluidt wordt er een professor aangesteld bij de UvA om zwarte gaten te bestuderen. Evenwel bestaan die dingen helemaal niet en zo ook niet negatieve energie, inflatie van het jonge heelal en versnelde uitdijing daarvan. Dit is allemaal reeds in 2003 aangetoond in het boek van Vasily Yanchilin: The Quantum Theory of Gravitation. Deze russische onderzoeker heeft sinds 2017 een site top-formula.net en schreef in the Canadian Journal of Pure an Applied Science, june 2018, hoe te werken met veranderlijke lengtemaat in plaats van met de Riemann meetkunde. Deze laatste wordt gebezigd in de foute algemene relativiteitstheorie. Fout omdat in het zeer geconcentreerde jonge universum de processen razendsnel verliepen, hetgeen in tegenspraak is met stilstand van de tijd bij heel grote massa's. Des te meer fout omdat het foton gehoorzaamt aan het principe van least action, de gemakkelijkste weg kiest, en nabij massa zo groot mogelijke stappen (oscillaties van lagere frequentie) neemt en daarvan zo weinig mogelijk. Waargenomen wordt een baan niet vlak langs die massa maar op enige afstand; voor het foton is dit passage in een rechte lijn maar een waarnemer ziet een kleine paraboolbaan. Oscillaties van lagere frequentie betekent dat de seconde langzamer is op afstand van massa, terwijl Einstein beweerde dat de tijd vertraagt nabij massa. Yanchilin's boek opent nieuwe horizonten, maar het werd verbannen naar een afgelegen magazijn waar de studenten moeilijk bij kunnen en zodoende onwetend, dom blijven. Dit om een eigen theorietje van de professoren op het Sciencepark te promoten, dat echter waardeloos is omdat het niets oplost. Yanchilin brengt een kwalitatieve verklaring voor zwaartekracht, terwijl Newton en Einstein niet verder kwamen dan een kwantitatieve beschrijving. Hij ziet gravitatie als een puur kwantummechanisch verschijnsel. Toen Einstein met zijn algemene relativiteitstheorie kwam bestond die kwantummechanica nog niet. De werkster kan de nieuwe verklaring volgen indien uitgelegd wordt wat de Heisenberg onzekerheid inhoudt: Met hypothese dat massa de Heisenberg onzekerheid reduceert  zullen er in de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa minder kwantummechanische verspringingen naar de verste helft zijn dan omgekeerd. Het netto resultaat is verplaatsing van het deeltje in de richting van de externe massa. Dit heet in dagelijkse taal aantrekking door de zwaartekracht.  
De speciale relativiteitstheorie blijft wel geldig mits er bij gevoegd op een bepaalde tijd en een bepaalde plaats. Namelijk wordt er door Yanchilin op grond van kwantitatieve gegevens een relatie verondersteld tussen de potentiaal van de totale massa van het heelal en het kwadraat van de lichtsnelheid. Die potentiaal is in alle richtingen gelijk maar vermindert met de uitdijing van het heelal. Zo ook de lichtsnelheid om aan de grens van het universum tot nul te dalen. Daar heerst een puur kwantummechanische toestand van onbepaaldheid der factoren richting en snelheid. De andere kant op was er in het jonge heelal een grotere lichtsnelheid en dat verdisconteert in de Ia supernovae, die als afstandsgidsen gelden, verdwijnt versnelde uitdijing van het heelal. Zodat de daarvoor toegekende Nobelprijs te retourneren is. Wiskundigen worden opgeroepen om te werken aan formulering van differentiaalvergelijkingen van potentiaal en lichtsnelheid en zie het artikel in het CJPAS om de veranderende meter er in te betrekken. Nu is men het er wel over eens dat de lengtemaat nabij massa krimpt en de afstanden groter worden. Dit behelst verkleining van het atoom en grotere benodigde energie om electronen te laten verspringen onder uitzending van straling. Het moet verrekend worden in het door Yanchilin voorgestelde experiment met laserstralen en atoomklokken. Algemeen bekend is roodverschuiving van licht afkomstig van of nabij massa. Het experiment behelst laserlicht van de voet van een toren naar de top of om sneller resultaat te behalen bijv. vanaf het strand naar het observatorium op Tenerife. Dat licht heeft te maken met het overwinnen van de zwaartekracht terwijl de seconde aan de voet sneller verloopt. Gedurende enige weken moeten de oscillaties aan de voet en die aan de top gemeten worden en Yanchilin verwacht bevestiging dat de seconde aan de voet inderdaad sneller verloopt, de atoomklok sneller blijkt te tikken na het aanbrengen van hierboven genoemde correcties. Doorgaans wordt de fout gemaakt om te kijken hoeveel tikken de atoomklokken beneden maken tijdens een seconde zoals die beneden geldt. Maar in werkelijkheid is volgens de nieuwe theorie die seconde daar korter dan eentje boven. Neemt men beneden dezelfde periode als boven, dus een seconde plus nog een fractie daarvan, dan krijg je beneden in totaal meer tikken.
Filosofen zochten in de oudheid naar logische verklaringen, maar de tegenwoordige leunen vet betaald achterover en verzuimen om de onwetenschappelijke fantasieën over zwarte gaten, negatieve energie en inflatie eens op waarheidsgehalte te onderzoeken. Zal dat gebeuren op het aanstaande natuurkundecongres op het Sciencepark? Dan moet Vasily Yanchilin uitgenodigd worden voor een gastcollege met aansluitend discussie. Wel even eerst het boek lezen en proberen aan te wijzen waar er fouten staan anders dan professorale verstrooidheid, waardoor Yanchilin de Planck nog steeds "constante van Planck" noemt hoewel die in de nieuwe theorie veranderlijk is en niet deugt als basis voor het definieren van de kilogram. NIST in de USA was daar druk mee bezig en ze beweren een atoomklok te hebben die maar een seconde in zoveel miljoen jaren afwijkt. Correct is dat per seconde de klok minder dan een miljoenste afwijkt, want het heelal dijt uit en daardoor verandert er een boel. De opschuivende grens van het universum zou een broedplaats kunnen zijn van donkere massa als fotonen te zwak of te verstrooid raken om nog met iets te reageren zo er aan die grens iets is. Hierbij komt het energievraagstuk ter sprake. Een foton heeft geen massa maar kan volgens Einstein's formule wel massa transporteren. Ietwat actueel zijn zwaartekrachtsgolven, die in feite ontstaan door lokale veranderingen van potentialen, en daarom beschouwd kunnen worden als potentiaalrimpels. Zijn de metingen juist dan moet geconcludeerd worden dat potentiaal zich met de lichtsnelheid verbreidt. Wat potentiaal precies inhoudt is wel een verkennend essay waard; straling is er alom, zelf nabij de Aarde volop van de zon waar wij nachtelijk duister opmerken en de door Yanchilin geponeerde "light formula" vergt verder onderzoek, met mogelijk redactie als differentiaalvergelijking. Amazone biedt Yanchilin's boek tweedehands aan voor 195 dollar. Misschien is het voor een paar tientjes nog nieuw verkrijgbaar bij de uitgever te Moskou. Tot dusver ontbreekt steekhoudende kritiek op Yanchilin's werk; alsof dat niet wel mogelijk is. In de duistere Middeleeuwen werden voor gevestigde autoriteit onwelgevallige boeken op de brandstapel gegooid. Thans is doodzwijgen in de mode, hoewel men weet dat dit niet bepaald wetenschappelijk te noemen valt. Wikipedia boycot de russische auteur en heeft mij op een zwarte lijst geplaatst omdat ik Yanchilin's ideeën naar voren bracht.
Voor de universiteit is het een grote blamage om zich bezig te houden met zwarte gaten, maar er wordt wel meer geknoeid zoals in de rechtenfaculteit waar men doodleuk beweert dat NL een rechtsstaat is, terwijl door kabinet, meerderheid van het parlement en de Justitie art 1 der Verklaring van de rechten van de mens volop geschonden wordt. Zie voor meer hierover onderstaande site. Zwarte gaten zijn natuurkundig onmogelijk, maar wel bestaan er enorme massa's en onderzoek kan zich richten op misschien mogelijke situaties daar als in het prille universum voordat de temperaturen daalden en deeltjes gevormd werden. Op pagina 167 van zijn boek behandelt Yanchilin dimensies en elke student hoort daar notie van te nemen. Lees ook op pagina 222 over de verstorende "demon".

donderdag 21 februari 2019

campagne

redactie De Psycholoog,
                                             Geestelijke volksgezondheid behelst de dingen in juist perspectief kunnen zien. Daartoe moet het verstand gebruikt worden. En dat heeft informatie nodig. Veel daarvan komt via de ogen en oren in de hersenen alwaar het verwerkt wordt op wat men een actualiteitsschermpje zou kunnen noemen naar analogie met het functionneren van computers. In dit overigens driedimensionale centrum wordt wat van buiten komt vergeleken met wat in het geheugen opgeslagen is en zo herkent men bijvoorbeeld een tafel als tafel. Om niet materiële zaken die uit de wereld in het brein belanden "correct" in te schatten -dat is toch de bedoeling- is het dus van groot belang wat er aanwezig is in die geheugencellen en daaruit beschikbaar komt. 
Helaas mankeert het daar flink aan terzake van het politieke bewustzijn bij vele landgenoten. Zij beseffen niet wat werkelijke democratie en eerlijke rechtspraak inhoudt en zijn dientengevolge niet in staat tot overeenkomstig optreden en handelen. Het meest essentiële van vrijheid is gelijkwaardigheid en deze toepassen is noodzakelijk om sociaal verantwoord met elkaar op te trekken. Maar zie hieronder hoe daartegen geknoeid wordt door personen die menen bij hun volle verstand te zijn. Een kapitalist of een IS strijder hoort van verscheiden kanten alsmaar dat zijn visie niet deugt, doch dat schudt hij van zich af en volhardt in zijn voor anderen schadelijke practijken. Hoe zou dan met een weinig gelezen tekst of woord voor de radio betere info over gelijkwaardigheid aan de hersens van politici toe te dienen zijn dan wat er vanuit hun opslag in het geheugen aldoor in dat actualiteitscentrumpje domineert? De professor aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam meent dat wij in een rechtsstaat leven en verkondigt dat. Hier past slechts een schoktherapie om de geestelijk gezondheid weer op peil te krijgen, van ziekelijke, doorziekende misvattingen te genezen.
Zoals gemakkelijk te begrijpen wil het volk goede rechtspleging en omdat het daar fundamenteel mis mee is - de rechters volgen de machthebbers, zoals tussen haakjes al eeuwenlang gewoonte is in de Lage Landen- moeten zij vervangen worden. Allemaal, want zij zijn collectief schuldig aan het verzaken van plicht tot rechtdoening en hebben hun eed geschonden; komen derhalve in aanmerking voor bestraffing en dit mag niet uitblijven wil de rechtsgelijkheid bloeien. De aanklachtpunten zijn te specificeren op het saboteren van het belangrijkste der Verdragen van de Europese Unie, te weten het art 1 der Verklaring van de rechten van de mens;  het instrueren van de politie en openbaar ministerie om zaken waar ze geen zin in hebben overboord te gooien tenzij collega juristen, de advocaten er een vette boterham mee kunnen verdienen en nog veel meer, waarvan een en ander genoemd op onderstaande site en na even zoeken te vinden en te preciseren. Volksvertegenwoordigers, de leden van de Tweede Kamer, zijn weliswaar meestens uitgezocht in achterkamertjes maar onwetend volk stemde in en dat geeft hen een zekere bescherming tegen verwijdering, ofschoon zij het daar met hun hebzucht en de macht van het volk rovend wel naar gemaakt hebben. Een praktische oplossing kan bestaan in beperking van salaris uit de Schatkist tot hoogstens acht jaren, zodat er veel nieuwelingen zullen komen. Dit tesamen met verlaging van het salaris tot modaal, hetgeen betere vertegenwoordiging van onderaan de maatschappelijke ladder oplevert. 
Hoe hieraan vorm te gieten? Er lijkt een campagne nodig, allereerst om tot bewustwording te komen en vervolgens maatregelen uit te dokteren. Ongetwijfeld zijn er veel lieden die hieraan kunnen bijdragen, zij het dat men het vaak niet met elkaar eens zal zijn en waarom er dan discussie nodig is. De huidige toestand schetsend komt Nederland er niet best te voorschijn en mogelijk is hulp uit het buitenland onontbeerlijk. Behalve van vakmensen zoals psychologen kan dat ook uit Brussel komen, want daar heeft men immers dat art 1 als preambule van de Verdragen. Jammer genoeg draait "Brussel" niet goed en dat zou maar verder verslechteren met iemand als Rutte, loopjongen van Achterkamertjes en Kapitalisten.
                                      
        NRC checke
                   Is de nederlandse Justitie corrupt?
De meeste afgevaardigden in de Tweede Kamer handelen niet naar wat het volk wil, i.e. bindende referenda om het recht van deelname aan beraad en besluit uit te oefenen. Zulke participatie vloeit automatisch voort uit art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, dat als preambule grondslag vormt van de Verdragen der Europese Unie. Men weet dat internationale verdragen voorrang hebben boven nationale wetgeving. In een beschaafde democratische republiek zijn bindende referenda vanzelfsprekend. Wie vertegenwoordigen die afgevaardigden dan wel? Dat zijn de Achterkamertjes en je kunt het horen aan het hoera op de derde dinsdag van september, waar voor ook minder goede verstaanders toch zonneklaar is dat Nederland geen staatshoofd heeft. Die Verdrag en wet handhaaft. Het kabinet komt voort uit het parlement en is het redelijk om te concluderen dat beide niet deugen?
Rechters zijn aangesteld om als autonome, dus onafhankelijke macht toe te zien op handhaving van Verdrag en wet. Zij worden geacht deskundig te zijn om uit te leggen wat de wet precies bedoelt en wat billijk is. Dat is niet de taak van advocaten en omdat ieder vrije toegang heeft tot de rechter voor een serieuze zaak moet de rechtbank toegankelijk zijn. Is dat ook bij Verdrag, hoewel vaak niet in NL tenzij men een derde inhuurt en flink betaalt. Het volk wil genoeg geld beschikbaar stellen voor goede rechtspraak en de rechtbank kan deskundigen inhuren om te helpen verduidelijken. Het is onjuist als het geld naar advocatenkantoren op de Zuid-As gaat.
Doch de rechters laten aangiften van rechtzoekenden verdwijnen in prullemanden op politiebureaus;
zij bestelen wereldwijd arme mensen door belastingontwijking op die Zuid-As toe te laten;
zij negeren het Verdrag van Parijs, hetwelk garandeert dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. In de trein zitten passagiers naast elkaar die verschillend hebben moeten betalen voor precies dezelfde vervoersprestatie. Albert Zwijn tilt buitenlanders die niet afweten van een bonuskaart.
Bovenal schenden de nederlandse rechters zeer bewust art 1 als boven genoemd en onverbiddelijk geldig in ons land. Zij belazeren ergo het volk en gedragen zich als knechten voor de heersende elite, die een piramidale maatschappij wil handhaven met grote verschillen in status en mogelijkheden. Zijn deze personen daarom als corrupt te kwalificeren en moet er vervanging geschieden?

zondag 10 februari 2019

het bestuur van Amsterdam deugt niet

             betere "hoofdstad" nodig
Stel u eens voor dat er in hoofdstad Amsterdam goede geestelijke volksgezondheid is die zich verbreidt over het land. Men is er dan vrij van stress over wonen, verkeer, werk; ontvangt goede scholing, neemt deel aan besluitvorming en heeft volop ruimte om zich te ontplooien. Ook fysiek met plek voor een (volks)tuin, een bootje en een zwembad waar de badmeester vooraf niet douchende personen wegstuurt. De stad zou multicultureel te noemen zijn als schouwburg en concertgebouw om de beurt gebruikt worden door nederlanders en immigranten, terwijl op het Museumplein een grote staatsmoskee in de vorm van een zwarte vierkante kubus staat, fraai contrasterend met het groene gras en de witte Badkuip. Waar art 1 der Verklaring van de rechten van de mens onderwezen wordt. Maar Rechtbank en Gerechtshof aldaar saboteren art 1, net als het kabinet en de meerderheid van het parlement. Men wil graag de piramidale maatschappij met hoger en lager, met veel en met weinig geld of macht handhaven en de gewone mensen laten dit toe. Dat art staat in het voorwoord van de Verdragen der Europese Unie en vormt grondslag met voorang boven nationale wetgeving. Het tekent gelijkwaardigheid en kent daarom automatisch het recht toe op deelname aan beraad en besluit. Zoals zeer wel doenlijk via bindende referenda over hoofdzaken. In de zestiende eeuw ging er over een groot deel van de wereld veel mis vanuit Brussel en thans schijnt men daar onvoldoende te beseffen dat we art 1 hebben en eraan vast willen houden; met hulp voor NL vanuit de EU. 
In 's lands centrum, op de Dam, kan men veelal niet in de belendende gebouwen terecht. Het grootste is niet bedoeld voor de minderen, de Bijenkorf heeft een parterre voor oudere vrouwen die zich niet goed wassen en het hotel wordt bezet door rijke buitenlanders. Het is niet normaal dat onderdak ontbreekt ontbreekt om informatie te verzamelen, te bespreken en voorstellen te maken.
       Als later wij de wadden niet willen inpolderen voor een paar miljoen boeren uit overbevolkt China gooit Beijing misschien wel een waterstofbom op Rotterdam en zal de Rijn verlegd kunnen worden via de IJsel met op een vergroot Vlieland een prachtige nieuwe havenstad. Kortom moet men niet te statisch denken met alsmaar verdichting van de Randstad. Als het miljoen marokkanen in de Benelux hun oude paspoort niet willen opgeven is het redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om onder nederlandse wetgeving er een metropool te stichten met een groene gordel rondom, gedrenkt in afvalwater. Vergroting van het Rijk dus. Voor hetzelfde geld dat alsmaar bouwen in de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe steden verrijzen waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de Westssaharanen. Er zijn daar geringe stookkosten en zo hou je over voor vliegtrips op en neer. Amsterdam kan op duizend meter hoogte in aangenaam klimaat een sabbathsstad stichten, per trein bereikbaar van Paramaribo en Zanderij. Hollandse scholieren mogen er de tropen leren kennen. En op de hoek van wad een Eems past -er wordt weinig verstoord- een stadje met een rood-christelijke universiteit en hierheen verplaatst vliegveld Eelde; ook goed voor eco toerisme naar een vergroot Rottum met langs het strand op de ondiepe wadden verwarmd schoon zeewater. Want de Vrije Universiteit is los van God en er niet meer voor kleine luyden -zoals er wereldwijd nog volop zijn- doch richt zich op carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Om bommelliaans groot te worden trekt men amerikanen aan die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden en zo het milieu voor de eigen nederlandse jeugd middelmatig maken. Waaraan de professoren ijverig meedoen met hun steenkolenengels, nota bene in Nederlands culturele hoofdstad: "Looking further"!
Groen Links heeft geen oog voor Suriname en wil een overbodige tunnel onder de Zuid-As met spekken van vooral duitse betonbaronnen. Een deel van de uitgetrokken 1,3 miljard ware liever te besteden aan een heuvelige wal met baaien en volksbuitens tussen Almere en Hoorn, waarachter tot Lelystad droog terrein voor groot wild en bos. IJselmeer en Markermeer zijn overmatig groot voor vogels en vissen en weinig aantrekkelijk voor zeilers. Moet er niet onderzocht worden of een stuk autoweg van Almere naar Boven-het-IJ de spitsdrukte aan de zuidkant van Amsterdam vermindert? Langs een reservaat voor de bedreigde siberische tijger en andere beesten tussen Stavoren en Enkhuizen kan een non stop trein Groningen-Randstad die bij een drenkplaats even langzaam rijdt. Groen Links en coalitiegenoten hebben geen oog voor immigranten uit Turkije en Marokko die voor een bom duiten graag ruilen met forenzen of terug willen. Een hoofdstad hoeft niet de plek te zijn voor opvang uit overbevolkte gebieden, niet de plaats met hoofdkantoren van fabrieken elders, niet personeel van het Europees Medisch Agentschap te huisvesten als dat ook in Bratislava kan, vlak bij het uitgaanscentrum Wenen. Het zuidelijke stuk Ringweg valt om te vormen tot een soort boulevard à maximaal 20 meter/seconde met fraaie entree naar de hoofdstad in plaats van ondergronds met 120 km/uur voorbij te jakkeren door een enge tunnel. Er is geen verdere uitbreiding van het spoor daar nodig, want wie wil er nog vaker in saaie treinen zitten? De Noord-Zuidlijn valt over te doen aan de NS, want dat scheelt forenzen een tien minuten overstappen per dag, een uur per week, een week per jaar, een jaar eerder met pensioen. Voor bezoekers van de hoofdstad die verschillende adressen af gaan is een Linksom/Rechtsom tram handig, samengesteld uit de lijnen 5, 16 en 24 op een achtvormige route. Met hierbij een semi-Doorloper metro met lus Bijlmer en complete Ring, ook via Muiderpoort. Dat pakt economisch heel gunstig uit door vermindering van de eindhaltes en vraag toch een paar dubbeltjes meer voor de benzine om het lokale openbare vervoer gratis te maken. Welk een gemak en weg met die akelige traliehekken. Maar Halsema is onbekwaam en laat zelfs haltes opheffen door lieden met dienstauto's en sterke benen. Zij is knecht van de kapitalisten die groei, groei, meer omzet, meer omzet, meer winst, meer winst, een tweede huis in landelijk gebied en een zeewardig jacht begeren. Daartoe veel goedkope werknemers willen aantrekken, die natuurlijk niet allemaal permanent in caravans of tuinhuisjes kunnen zitten en een onbekwame wethouder influisteren om meer woningen, meer woningen te bouwen. Gewone mensen moeten maar opofferingsgezind zijn en voor het goede doel ruimte inleveren. In plaats van erbij te krijgen door allerlei lelijks te slopen. Tussen haakjes ligt in het verre verschiet een nieuwe metropool waar de grote rivieren de horst naast de Noordzeeslenk doorbreken; de horst die met glaciale bijdrage de Utrechtse Heuvelrug vormt en zich voortzet in de iets opgeheven Peel. Het amsterdamse is misschien niet erg gevoelig voor aardbevingen, liggend op het draaipunt tussen verwijding van de Noordzeeslenk en de opgeheven Ardennen, maar bouwen in Almere, ten noorden van een vermoedelijke dwarsbreuk is af te raden. Koop geen huis onder naburige waterspiegel! Nu al valt een nieuwe stad autovrij te maken met automatische gondels voor een paar personen of tweehonderd kilo vracht op vijf meter boven het maaiveld. Plus racecircuit erbuiten met huurwagens. De hele maatschappij zal er anders ingericht kunnen zijn met bijvoorbeeld verbod van Internetbedrijven wegens de nare arbeidsomstandigheden in de magazijnen. Met plek voor gevogelte beter dan op de Zuid-As. Die waarschijnlijk geen lang leven beschoren is omdat er een eind moet komen aan de belastingontwijking, aldaar gepleegd door een vermeende elite van juristen. Bij het Centraal Station is letterlijk nog een zee van ruimte en laat daar een grote ARK bouwen met wetenschappelijke staf en steun van het publiek om te helpen allerlei problemen in de wereld op te lossen. Langs de kade een arboretum; foei, ontbreekt die nog in grootsteeds Amsterdam?
Genoeg gefoeterd hier; de beurt is nu aan u. En zie onderstaande site waarom u niet op Groen Links, D66, de SP, de VVD, de PVV, de PvdA, het CDA, de Christenunie enzovoort moet stemmen, want zij alle spannen zich niet in voor de republiek van gelijkwaardigen, maar houden vast aan de achterkamertjes te Den Haag met een centralistische piramidale maatschappij. Terwijl toch een federatie van autonome landsdelen met Vlaanderen en Wallonie en de Scandinavische staten er ook bij, zelfs Suriname, mogelijk is om een sterk progressief blok in de wereld te vormen en recht te doen aan regionaal zelfbestuur. Geen zin om mee te denken? Dan wordt het wel in de Achterkamertjes geregeld en dat zal niet ten voordele van u uitpakken. Geen tijd om mee te denken omdat er op zondag gewinkeld moet worden? Dat kan niet iedereen want er is geld nodig om overbodige spullen in je huis te proppen. Albert Heyn roomt af naar verre welgestelde aandeelhouders, terwijl de kleine kruidenier voorheen terug pompte in de eigen streek. Moet daarom de distributiesector gecollectiviseerd worden? Als de kerk uit de buurt verdwijnt ontstaat er al gauw een tekort aan gemeenschappelijke ruimte zonder commercie of verstoorders. Als Groen Links niets doet tegen Mac Donalds en Starbucks zal er weinig ruimte ontstaan voor gezond voedsel dat niet-draagkrachtige jeugd kan betalen. Als transport per autombiel veel meer gaat kosten dan tien cent per kilometer -nu soms zelfs minder- dan wordt het niet zo druk in Amsterdam. Schaf de reiskostenvergoeding af en zie men gaat meer aan woningruil doen om minder reistijd te verliezen; de tegengestelde financiële prikkel is echt uit den boze. Al dat gesleep over de Aardbol neemt af bij fors hogere brandstofprijzen; die de loonbelasting doen verminderen en regionale produktie stimuleren. Maar het stadsbestuur is niet eens kundig en beschaafd genoeg om de bio-industrie aan te pakken.  
                                                         
              overname uit deze site is vrij

zaterdag 2 februari 2019

evaluatie NL politiek

De weg ligt open naar collectief bezit van de produktieapparatuur. Want er is kapitaal genoeg, nu bij de pensioenfondsen, om over te nemen en te investeren. Maar hiertoe is wel een beter, een ander parlement nodig. De zittende dames en heren krijgen elk een ton uit de Schatkist en zijn gaan behoren tot de financiële bovenklasse. Dat willen zij naar uit hun handelen blijkt zo houden en ze dringen het volk een piramidale maatschappij op. Remedie is dat het volk gebruik maakt van zijn souvereiniteit en bijvoorbeeld middels een referendum dat het zelf kan organiseren zorgt voor een nieuwe volksvertegenwoordiging om de lopende zaken te behandelen nadat per referenda over hoofdzaken beslist wordt. Het nieuwe parlement moet veel groter worden terwijl de afgevaardigden aan vergoeding niet meer ontvangen dan modaal. Groter om taken te verdelen en eventueel tijd over houden voor andere werkzaamheden die geld opleveren, al zullen daar de nodige restricties bij moeten gelden. Tegelijkertijd valt wellicht het Rijk op te delen in autonome gewesten. Die met Vlaanderen, Wallonie, Suriname en de Scandinavische landen een progressief blok in de wereld gaan vormen. Van groot belang is het om bij de Europese Unie te blijven horen, want deze statenbond heeft als leidend beginsel gelijkwaardigheid der burgers en zulks opgenomen in de preambule. Brussel was in de 16e eeuw ook al een zeer belangrijke hoofdstad van uitgestrekt gebied en toen ging het meeste fout. Wat er thans hapert valt te corrigeren en wisseling van de wacht, roulatie na ten hoogste tien jaren, helpt hierbij enorm. Men moet de EU niet opgeven, want dan krijgen kwalijke hoofdsteden als Den Haag, zie de geschiedenis, teveel invloed. Vooral als daar men er achterkamertjes op na houdt.

                                                           koel collectiveren
                 De werknemers hebben gigantisch veel gespaard en dat ondergebracht bij pensioenfondsen. De managers daarvan zorgen voor schevere inkomensverdeling bij ouderen en hinderen dikwijls ondernemers met het vragen van hoge vergoeding voor uitgeleend kapitaal. De aftrek pensioenpremie is in strijd met het door het volk gewilde belasting betalen naar draagkracht. Dit rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. Zo komt het huidig pensioenfondsensysteem neer op overhevelen uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden. Die al genoeg hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing van de aftrek met terugwerkende kracht komen er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Waarvan een deel zal doorvloeien naar kinderen. Subsidies en voedselbanken zullen inkrimpen en er zijn minder ambtenaren nodig. Hieronder een copie met waar men op moet letten bij de aanstaande verkiezingen. Dit kan aangevuld worden met een notitie over gebruik van de spaargelden, nu beheerd door de pensioenfondsen, om bedrijven over te nemen; daarvan de directies en hun streven te bepalen en zo gelijkmatiger inkomensverdelingen te verkrijgen. Ook zonder verspilling door overmatige concurrentie en met rem op vervuiling. Hier alvast een begin:
Gelet op art 1 der Verklaring van de rechten van de mens is het onjuist dat een gemeenschap ontzettend veel verschil in ontplooiingsmogelijkheden toelaat welke bepaald worden door bezittingen en of contant geld. Honderd miljoen euro als eigendom dient een maximum te zijn en de rest valt in de Schatkist te storten. De opbrengst is onder te brengen bij een rijksinvesteringsbank doch hoe de directie daarvan samen te stellen is blijft vooralsnog een vraag. Namelijk heeft ons land thans een piramidale maatschappelijke structuur met volksvertegenwoordigers die dik betaald worden en de belangen van beneden-modaal verwaarlozen. Een groter parlement, evt met werken in deeltijd en honorering van zeg ten hoogste modaal uit de Schatkist pakt stukken democratischer uit. Dat leidt eveneens tot betere verhoudingen in het bedrijfsleven. De chefs van bijvoorbeeld Albert Heyn kunnen worden vervangen als de aandeelhouders dat willen en daarom streeft de zittende directie naar grote winst voor de huidige welgestelde bezitters van de winkelketen. Hiertoe worden managers aangesteld die de zaak goed kunnen leiden met behalen van grote omzet. Zulke managers zijn er volop en passen ook zeer goed in bedrijven met collectief of staats-eigendom. Tenminste als vriendjespolitiek geen spaak in het wiel steekt. De rijksinvesteringsbank kan aandelen AH verwerven en alvast aankondigen de prijzen van de produkten te zullen verlagen zodra er meerderheid van het aandelenkapitaal verkregen is. Dat drukt uiteraard de winstverwachtingen en de koers op de beurs zodat er relatief minder kapitaal nodig zal zijn om het hele bedrijf in collectief of -staatsbezit te doen overgaan. Dat overige benodigde kapitaal zit in de Schatkist als die aftrek met terugwerkende kracht opgeheven wordt. Men kan geen brood en geen kleding sparen, en sparen voor pensioen behelst het vergaren van aanspraken op een deel van de toekomstige produktie. Maar dat kan evengoed bij wet geregeld worden, zoals via de AOW. Er is helemaal geen bezwaar tegen zelf sparen maar doe dat niet zoals tegenwoordig op kosten van laagbetaalden, die niet beseffen dat zij belazerd worden. In feite gaat het hier om een soort fraude waaraan bovenmodaal zich schuldig maakt en zeg niet dat ze niet weten wat ze doen. Tussen haakjes  wordt een andere fraude of corruptie momenteel belicht in de krant waar gerapporteerd werd over parlementariers die met hun electrische grote auto's bijna gratis rijden. En daarom vervolgd moeten worden wegens bedrog en oplichting, misbruik van het gaatje in de wet. Willens en wetens pakken zij wat hun niet toekomt en daar moet sanctie op toegepast worden. Immers dient een evenwichtige situatie uit de bus te komen.
Albert Heyn roomt af naar verre welgestelde aandeelhouders terwijl de kleine kruidenier terug pompte in de eigen streek. Dit corrigeren vormt een goede reden naast betere inkomensverdelingen om tot collectivisering over te gaan. In den lande is collectief bezit niet iets nieuws want in Drente en elders bestonden gemeenschappelijk gebruikte marken. Daartoe waren er verschillende regelingen en zo zal er ook aangaande de overname van bedrijven uiteenlopend gehandeld kunnen worden. Er zijn hiervoor modellen te ontwikkelen. Op de bestaande universiteiten domineert het kapitalisme en zelfs op de Vrije Universiteit heeft men de kleine luyden vergeten. Het is daar carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Ze willen bommelliaans groter worden en trekken amerikanen aan die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden. Zo komt eigen jeugd in middelmatig milieu terecht, nog versterkt door steenkoolengels op te dringen in plaats van de eigen hoog ontwikkelde taal te gebruiken. Vandaar het voorstel om een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten op de hoek van wad en Eems met ook hierheen verplaatst vliegveld Eelde en vergroting van Rottum tot een eco coco (collectieve,coöperatieve) badplaats. Bij ontduiking van belasting is het aanvaardbaar dat er boete betaald wordt en dat oplopend tot honderd procent van het zelf ingebrachte deel van de pensioengelden is mogelijk. Het is het meest eenvoudig als de Schatkist het hele gespaarde pensioenvermogen in bezit krijgt, hoewel dat niet nodig lijkt. Denk eens aan een recht voor iedere volwassen nederlander op een grondstuk voor een woning, dat ruilbaar is en een waarde heeft en beschouw dit tegelijk met inkomen en andere bezittingen waaronder gespaard pensioengeld. Hierbij valt op te merken dat NL nagenoeg vol is wat betreft prettig samen leven, ook met de dierenwereld. Het aantal nodige woningen en dus grondstukken kan verminderen door stichting van nieuwe steden in een vergroot rijksgebied. Dat lijkt redelijk eerlijk tegenover de Canarische Eilanden onder nederlandse wetgeving in ruil voor verblijf van marokkanen hier die hun oude paspoort niet willen opgeven. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe metropolen gebouwd worden, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de West Saharanen. Alle met een groene ring rondom, gedrenkt in afvalwater. Als Groen Links de overbodige, duitse betonbaronnen spekkende autotunnel onder de Zuid-As laat vallen komt er een miljard vrij voor een sabbathsstad in heerlijk klimaat op duizend meter hoogte, per trein bereikbaar van Paramaribo en Zanderij. Niet in de laatste plaats voor hollandse schoolkinderen om de tropen te leren kennen.

Burgers van de EU hebben vanwege hun gelijkwaardigheid, vastgelegd in de preambule der Verdragen, automatisch recht op deelname aan beraad en besluit. Zoals middels bindende referenda.  Men moet niet knoeien door dit ter discussie te stellen. Eenvoudig samen gevat: Stem niet op wie veel hoger inkomen heeft dan u, want die persoon blijkt immers niet genegen om aan u af te staan, noch centen noch macht (want dit laatste leidt tot het eerste!)
  
 

                                                                                                                                                                                                                                       

vrijdag 1 februari 2019

potentiaalrimpels

           Mathematische arbeid
                                                   Als twee zware sterremassa's botsen ontstaat er enige verandering in de lokale potentiaal van massa. Er komt een nieuwe samengestelde bijdrage waar voorheen er twee aparte waren aan de potentiaal veroorzaakt door de enorme massa van het heelal. Noemen we de verandering een rimpeling en wordt gemeten onder het mom van zwaartekrachtsgolven dan is het aanvaardbaar dat de potentiaal zich verbreidt met de lichtsnelheid.
Vasily Yanchilin beschrijft in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003), op zijn site top-formula.net (2017) en in een bijdrage aan the Canadian Journal of Pure and Applied Science (june 2018) verband tussen potentiaal en lichtsnelheid. Vanwege het uitdijend heelal verandert de totale potentiaal en daardoor ook de lichtsnelheid, al blijft de speciale relativiteitstheorie overeind omdat potentiaal zich in alle richtingen gelijkmatig verbreidt. Bij de grens van het heelal dalen potentiaal en lichtsnelheid volgens de nieuwe theorie tot nul en alles bevindt zich daar in een puur kwantummechanische toestand zonder bepaalde richting of snelheid. De russische wetenschapper betoogt dat uit een experiment met atoomklokken zal blijken dat de seconde nabij massa sneller verloopt. Dit is in overeenstemming met het snelle verloop van de processen in het zeer jonge heelal en eveneens met het principe van least action: Een foton kiest een pad met zo groot mogelijke stappen (oscillaties) en daarvan zo weinig mogelijk. Waargenomen wordt een route niet vlak langs massa. Het experiment valt te verduidelijken met een laserstraal gaande van de voet van een toren naar de top of vanaf het strand naar het observatorium op bijvoorbeeld Tenerife. Er wordt roodverschuiving waargenomen, net als bij zonlicht. De fotonen moeten de zwaartekracht overwinnen en hebben te maken met variatie in de duur van de tijd. Maar als er boven een seconde verstrijkt zal dit meer dan een seconde zijn aan de voet van de toren, doch dat extra wordt doorgaans niet in de meting opgenomen. In vergelijking met boven is de periode beneden langer met meer gebeurtenissen. Meetapparatuur moet de aantallen oscillaties gedurende enige weken tellen, waarna de instrumenten van beneden en van boven samengebracht worden om te vergelijken. Hierover meer op de genoemde site en ook summier op deze zonder bijbehorende formules. Voorheen plachten filosofen nieuwe thorieën te toetsen, maar de tegenwoordige leunen vet betaald lui achterover in hun stoel. Er is ook een taak voor wiskundigen: Die rimpeling bij het samensmelten van sterremassa's veroorzaakt behalve verandering in potentiaal ook wijziging in de lichtsnelheid en vandaar dat in Zuid Limburg of Sicilie, waar men een staaf of ring onder de grond wil plaatsen om zwaartekrachtsgolven te meten, ook aan het oppervlak apparatuur zou kunnen staan. Het is zoeken of er iets meetbaars te voorschijn komt aan lichtsnelheid of daarmee verband houdende frequentie en mathematici kunnen dit wellicht uitrekenen.
Potentiaal wordt wel begrepen in zijn uitwerking  maar niet goed naar zijn aard met overbrugging van afstanden en lineair optellend. Evenmin is precies bekend wat een foton eigenlijk voorstelt en hoe merkwaardig dat het onderweg geen massa heeft doch volgens Einstein's formule over verband tussen energie, massa en lichtsnelheidwel massa kan overbrengen. Terwijl Newton en Einstein slechts kwantitatieve beschrijvingen van de zwaarterkacht brachten geeft Yanchilin een kwalitatieve verklaring als puur kwantummechanisch verschijnsel. Dit met hypothese dat massa de Heisenberg onzekerheid vermindert: In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen er minder kwantummechanische overgangen naar de verste helft zijn dan omgekeerd. Het netto resultaat is verplaatsing van het deeltje naar de externe massa, hetgeen in gewone taal aantrekking door de zwaartekracht heet.
In het tijdschrift artikel stelt Yanchilin dat de ingewikkelde Riemann meetkunde, waar de algemene relativiteitstheorie zich van bedient, niet nodig is als de meter variabel genomen wordt. Nabij massa wordt de lengtemaat kleiner en de afstanden nemen toe. Dit vertaalt zich in compactere atomen met hogere stralingsfrequenties. Nu wordt de lichtsnelheid uitgedrukt in meters per seconde en een taak voor mathematici kan zijn om ter verduidelijking een formule te zoeken voor de differentiaal van de lichtsnelheid in relatie met de verandering van de zwaartekrachtspotentiaal van het heelal. Een grote vraag is hoe iets weet waar het heen moet als ruimte ongedefinieerd is, geen eigenschappen heeft. Anders dan potentiaal vermindert zwaartekracht heel snel met het kwadraat van de afstand en vandaar dat het voorkeur kan hebben om bij de botsing van sterren te spreken over potentiaalrimpels in plaats van zwaartekrachtsgolven. Fotonen richting opschuivende grens van het heelal raken verzwakt door de achterliggende massa en door dispersie, zodat ze niet meer met iets reageren. Of hier dan als restant een soort donkere massa ontstaat? Er zijn ergo nieuwe vragen en het wordt hoog tijd om de foute algemene relativiteitstheorie te verlaten en te verkennen waar Vasily Yanchilin nieuwe horizon opent. Negatieve energie, zwarte gaten, inflatie en versnelde uitdijing van het heelal berusten op tragere seconde nabij massa; zijn niet met de nieuwe theorie verenigbaar en kunnen als doorgeprikte fantasie bij het oud vuil.