donderdag 30 juni 2011

de Griekse kwestie

Het lijkt niet juist om de griekse drachme opnieuw in te voeren aangezien dan het hele volk zwaar getroffen wordt, terwijl de misere vooral veroorzaakt werd door profiterende welgestelden en middenklasse. Eigenlijk is er een Zwarte Pieten-spel gaande, namelijk willen degenen die in het verleden begunstiging ontvingen of voordeel behaalden thans graag de aan het licht komende lasten op anderen afschuiven. Hierin past bijvoorbeeld nationalisatie van griekse staatseigendommen. Deze kunnen  op het ogenblik geen goede prijs doen en de nieuwe eigenaars zullen er winst mee willen maken op kosten van de consument. Terwijl de mensen met geld dat nu juist aan de Schatkist zouden moeten afdragen om een redelijk sociale samenleving te krijgen.
Wat is thans de beste politiek voor de Europese Unie met diens Europese Centrale Bank? Allereerst moet er opening van zaken komen met nauwkeurige inventarisatie van wie er in het verleden geprofiteerd hebben. Voor zover daar bedrog bij betrokken was, ondermeer belastingontduiking, vervalsing van gegevens, uitbuitende rente, handelen met boze opzet zoals ontwrichtende speculatie dient er verhaal georganiseerd te worden. Vervolgens is er een plan nodig waarin aflossing van de buitenlandse griekse schuld geregeld wordt door controle vanuit Brussel op de Griekse import zodat men daar niet teveel euros aan besteed als dit schadelijk is voor de aflossing; waarin de griekse bevolking en met name degenen die rijk zijn of tot de middenklasse behoren, opgezadeld wordt met aflossing van de binnenlandse staatsschuld (eenmalige overheveling van prive-vermogen naar de staat) en waarin duidelijke sancties gesteld worden op doorkruising van gezonde afwikkeling. Dit laatste betekent dat er waarschijnlijk curatoren, toezichthouders moeten komen met bevoegdheid om griekse ministers de nodige maatregelen voor te schrijven op straffe van sancties. Omdat de Europese Centrale Bank faalde in het opstellen van een dergelijk plan zullen de topfunctionarissen er vervangen kunnen worden.
In dit plan hoeven de minima weinig belast te worden. Dat zal de onrust in Griekenland doen afnemen. Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met verwerping van zo'n plan door degenen die het meest geprofiteerd hebben en nu de rekening gepresenteerd krijgen. Hun visie is doorgaans: verschil moet er zijn. Merk op dat vooral de relatieve inkomensverschillen belangrijk zijn; de absolute hoogte van de inkomens der bovenklasse is minder bepalend voor hun macht en aanzien. 
 
             Zijn ministers van Financieen dikwijls beunhazen?
                                                                                                                                       
Als er geen remmend Gezag is zuigen graaiers nonmaterialisten in een mum van tijd als vampiers uit.
De staat heeft als belangrijke taak de mensen in vrede met elkaar te doen leven door regels in te stellen en die te handhaven.
Wanneer de ene burger overmaat heeft en een andere komt tekort dan zal doorgaans niet vrijwillig de balans in evenwicht gebracht worden. Dat is echter nodig omdat anders het uitloopt op knechtschap en slavernij, hetgeen niet past in een samenleving die gelijkwaardigheid van allen belijdt. Dus moet de regering van de staat in actie komen.
 
Maar de amerikaanse minister van Financieen accepteert verschillen van vijftig miljard dollar tussen de haves en de loosers. Dezulken eten niet van dezelfde tafel en dat is een slechte voorbereiding op de hemelse dis als je beweert gelovig te zijn.
De griekse minister van Financieen speelde het klaar om welgestelden een zwembad bij hun optrekje te gunnen op kosten van de Schatkist; er werd onvoldoende belasting geïnd.
De heer Zalm verlaagde als minister van Financieen de vermogensbelasting zodanig dat lieden van zijn eigen financiele klasse thans letterlijk slapende rijker worden.
De huidige minister van Financieen meent dat er miljarden aan steun naar Griekenland moeten gaan terwijl er eigenlijk helemaal geen internationaal probleem is. Namelijk bedraagt de buitenlandse schuld van ginds land minder dan het nationaal inkomen -is dus niet abnormaal te noemen- terwijl alleen al het toerisme jaarlijks twintig miljard euro oplevert. Genoeg voor rente en aflossing indien luxe importen achterwege blijven. Het Griekse volk komt ook wel waar het wezen wil per trein en ezel of op de fiets. Buitenlandse automobielfabrikanten en oliesheiks horen een tijdje niet geplezierd te worden. Dat er binnenlands enorme schuld is komt doordat de regering geld uitdeelde aan salarissen, pensioenen, subsidies en de remedie is simpel nu anti-geld verstrekken, bijvoorbeeld de huizenbezitter opzadelen met honderdduizend schuld aan de staat en de eigenaar van een auto idem met tien mille. Het resultaat is dat niet de overheid maar de burgers in het krijt bij de binnenlandse banken komen te staan. Bij ons gebeurt dat volop via ondermeer hypotheken.
 
Op het NL ministerie van Financieen trekt men eventjes 500 miljoen euro uit om de Amerikanen te plezieren. Zal dat snoepreisjes en zo opleveren? Afghanen opleiden kan voor een fractie in Nederland en dan krijgen de jongelui bovendien indrukken hoe men in een westers land met vrouwen omgaat.
Achtereenvolgende ministers van Financieen wilden niet weten van art 60 van het Verdrag van Parijs (1953): Ieder heeft recht om goederen en diensten te verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die aan anderen aangeboden worden. De NS managers trekken zich daar niks van aan en op grond van zaken waar zij niets mee te maken hebben omdat die niet relevant zijn voor de vervoersprestatie moet de ene reiziger het dubbele betalen van wat wie naast hem zit kwijt is. Bij de Albert Heyn op het Koningsplein te Amsterdam winkelen veel buitenlanders en ze zijn blij met een bonusaanbieding. Buiten gekomen op de kassabon kijkend merken ze dat ze getild werden. De Vrije Universiteit hanteert een systeem van eigen volk eerst bij vacatures, ingebrachte kennis komt op de tweede plaats. Dit is strijd met een open, eerlijke markt zoals dat art 60 bedoelt. Heel erg is dat via de aftrek op hypotheekrente welgestelden eenzelfde huis kunnen verwerven voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner kwijt zou zijn. Deze laatste boft niet met een minister van Financieen die zo slecht de verdelingen onder de burgers weet te regelen dat hij geen eigen huis kan betalen. Gelukkig houden die welgestelden geld over dank zij die aftrek en kunnen zij de arme man helpen aan een huurhuis, vaak via zus of zo waarin ze aandelen hebben. De aftrek pensioenpremie is verworden tot een geniepige door gewone mensen niet begrepen methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al meer dan genoeg hebben. Behalve dan om hun hebzucht te stillen. Alweer dus foute minister van Financieen en hoog tijd om die af te zetten. Evenals bovenmodaal beloonde vakbondsbonzen die netto profiteren van de wantoestand.
 
Want het is werkelijk waar en moet maatgevend zijn dat ieder geboren wordt vrij en gelijk in rechten. Bij de Israelieten leidde dit tot herverdeling van de produktiemiddelen (grond) eens in de vijftig jaar om loosers een nieuwe kans te geven en om jeugd ongeveer gelijke startposities te verschaffen. Moderne herverdeling kan geleidelijk door vermogens jaarlijks met een twee procent te doen interen via afdracht naar de Schatkist of aan coco (collectieve, cooperatieve) ondernemingen. Uiteraard kunnen vermogens groeien door eigen arbeid en dat is welkom. Joden en moslims mogen geen uitbuitende rente vragen. In dit licht vallen de schuldposities van zuidelijke eurolanden opnieuw te bezien.
 
De minister van Financieen kan ook eens praten met zijn collega van Economische Zaken: Op Rhodos hebben de Italianen ooit dennebos aangeplant. De parken rond de stadsmuren op dat eiland laten zien dat het veel royaler kan met een veertig meter dikke groene deken van hout producerend geboomte. Geld naar Griekenland brengen voor aankoop van grond om te bebossen en het griekse volk plantgaten te laten maken in de kale rotsen, hun geiten weg te houden en te zorgen voor water is zinvol want goed hout levert flink wat geld op en volgende generaties zullen dankbaar zijn voor bos dat de zomerse hitte tempert. Het varken is naar zijn aard een bosbewoner en zo kun je nog bijverdienen, terwijl bij ons de smerige, stinkende bio-industrie verdwijnt. Er ontstaat een win-win situatie omdat de Natuur voor opbrengst zorgt.
 
Waarom blijven die ministers van Financieen niettemin steeds aan? Omdat zij de steun hebben van de parlementariers die allemaal minstens een ton pakken (behalve de SP-ers, doch die denken te weinig na en doen nog minder). Zij behartigen de belangen van hun eigen financiele klasse het best en zeg nou zelf: het is weinig solidair als de griekse collega een auto onthouden wordt. Het wordt allemaal anders bij halvering van de salarissen voor zover afkomstig uit de Schatkist der volksvertegenwoordigers met ook verdubbeling van hun aantal om werkelijk democratisch alle stromingen, ook de kleine te behartigen. Of hebben we eerst nog een Universiteit van Finsterwolde nodig om dat uit te leggen?
 
De Shell laat niets achter in Oostgroningen als het aardgas op is. De gelovigen krijgen de hemel, de kapitalisten (aandeelhouders) pakken wat er onder de grond zit en dan heb je ook nog de hereboeren die bijna al het land inpikten. Het inkomen per hoofd van de bevolking is in de gemeenten rond Slochteren het laagst van heel Nederland. Semi-miljonairs injecteren bij een blauw genaamd meer met bruinig water waar je in kunt pootjebaden? Koeien van alle wereldrassen op weer droog gemalen terrein trekt meer toeristen en zo ook een door opspuiting vergroot Rottum, waar door de zon op de ondiepe wadden tot vijfentwintig graden opgewarmd water langs het strand spoelt. Bij vijfduizend bedden in een eco-coco koninginnebadplaats komt er per groninger gezin jaarlijks duizend euro in het laadje. De Vrije Universiteit is een bolwerk van carrierejagers geworden en wil kenniskwartier zijn van de kapitalistische Zuidas waar voor kleine luyden geen plaats is, streeft net als de andere universiteit naar groei met nog tienduizend studenten erbij in al overvol Amsterdam. Een alternatief is een nieuwe universiteit in een te bouwen Eemshavenstad, niet ver van Finsterwolde, waar men veldonderzoek kan doen.