zaterdag 19 april 2014

half blind


                    essay  (zie daar)
Als de Messias farizeeërs witgepleisterde graven noemt is die term zeker ook van toepassing op nederlandse professoren. Zij tooien zich met titels en kleding om hun superioriteit uit te drukken.
Zij bestelen de armen via aftrekregelingen, snoepreisjes en allerlei voorrang.
Zij weigeren om anderen aan bod te laten komen en daartoe te rouleren.
Zij beletten medemensen van de met belastinggeld betaalde wetenschappelijke bibliotheken normaal gebruik te maken teneinde hun ster bovenaan te houden.
Bovenal zijn het doorgaans kleine fascisten, oranje-fascisten die art 1 der universele Verklaring minachten en helpen saboteren; allesbehalve willen strijden voor dat hoge goed.
Ze gedijen in een door De Telegraaf opgezweepte fascistische stroming die met voorbijgaan van de Wet, dat art 1, een piramidale samenleving in stand houdt. Zelf bovenin zittend, overmatig gesalarieerd en wars van Uittocht naar gelijkwaardigheid. Met bijval van NRC, Trouw, de SP-leiders. Het blad Folia van de Universiteit van Amsterdam  -eigenlijk nietszeggend, glossy schijnt dat te heten- is geen haar beter en dat andere krantje Propria Cures richt zich op literaire kritiek met bijmenging uit onderbroeken.
Ik was op zoek naar kennelijk geheime periodieken met correcte informatie, ook wat betreft de universitaire wereld.  Hieronder wat daar wel niet allemaal mis is. Wat is vervolgens het vooruitzicht van de mens? Wie hierover heen leest mag vreemde woorden gebruiken die zijn snelheid afremmen: Wat is het perspectief voor de homo sapiens sapiens? Positief van Folia is dat het niet in het engels verschijnt. Omdat dan de verhaaltjes niet sappig genoeg te schrijven zijn. Kun je nagaan hoe stompzinnig het van de universitaire bestuurders is om colleges in het engels te laten geven, waarbij nuances onderbelicht blijven.
Waar gaan we naar toe dus.
God kan niet op de televisie verschijnen omdat dan alles vast komt te liggen en de keuzevrijheid verdwijnt. Die is noodzakelijk bij het doormaken van onze geestelijke evolutie, net als het proeven van lief en leed. Anders worden we zombies of automaten. Dit schijnen overigens veel mensen zich te wensen en menen dat God hen moet verwennen. De Messias brengt het grote nieuws van het nieuwe verbond; dat onze status verhoogd wordt van knechten tot kinderen Gods. Een knecht wil loon en de ene staat hoger in zorg dan de andere. Een kind behoeft opvoeding en krijgt enige toegang tot pa's portefeuille, al aan diens tafel gezeten. Kruisigen dat doen joden (stenengooiers) niet. Het waren europeanen!
             Het is allesbehalve koek en ei aan de UvA, want er bestaan forse controverses. In de beta faculteit houdt men merendeels nog vast aan de verouderde algemene relativiteitstheorie. Ieder is het erover eens dat licht naar massa toebuigt. Ieder is het erover eens dat fotonen zich bewegen langs het kortste optische pad. Dat is met het kleinste aantal stappen (oscillaties) en deze zo groot mogelijk. Grote oscillaties betekent dat de frequentie verlaagd wordt ofwel dat op de meegevoerde klok de tijd langzamer verstrijkt. Dus een route zoekend in een paraboolbaan, van de gepasseerde massa wijkend, komt het licht in een zone met tragere seconde en gaat dichter bij die massa de tijd sneller. Einstein's theorie van honderd jaar geleden beweert precies het tegenovergestelde en is daarom niet te handhaven. Maar het boek van Vasily Yanchilin met nieuwe betere theorie volgens het bovenstaande werd verbannen naar een afgelegen magazijn zodat de studenten er moeilijk bij kunnen en onwetend, dom blijven. Dit kennelijk om een eigen theorietje zonder per saldo enige waarde van professoren op de UvA te promoten en daarvoor de Spinoza premie te pakken.
               Onder leiding van een hoogleraar aan de UvA kwam er een valse Bijbelvertaling met vervanging van "in de boezem des Vaders" door "die God is". Alsof de sinaïtische wet van "geen andere goden voor Mijn aangezicht" buiten werking te stellen is. De evangelist Johannes verhaalt eerst dat in Genesis de Schepper een woordje sprak en de dingen gebeurden dienovereenkomstig. Vervolgens vertelt hij over Nieuw Initiatief: mensen kunnen van knechten kinderen worden. Vandaar het "Nieuwe" Testament of Verbond en de Messias geldt als enige met de nieuwe hogere status reeds van geboorte af aan. Waarom gaan ze bij de Letteren als goede vertalers niet tekeer tegen de roomse ketterij, welke nagevolgd wordt door de meeste protestanten?
               Men benoemde aan de UvA een persoon voor het geven van colleges mensenrechten die een verleden heeft als oranje-fascist. Fascist begrepen als het eigenbelang van een aan de macht zijnde minderheid doordrijvend ten koste van het algemene welzijn en gewoon volk zeer schadend. Moest niet deze universiteit het rood van gelijkwaardigheid tonen? Zelfs dominees kiezen in meerderheid voor de piramidale samenleving met overmatig veel macht en geld voor een zogenaamde elite en verwerpen Uittocht naar gelijkwaardigheid, die misschien eerst begint in een woestijn.
              In Amsterdam zijn er tweemaal zoveel ambtenaren als nodig, hetgeen past bij de clientele maatschappij van de Pvda, net als voorheen zulks in feodale tijden. Het bij die overmaat door ambtenaren opgesoupeerde geld blijft verstoken aan armen en minima. Waarom signaleren de economen dit niet en komen zij niet met voorstellen tot correctie? Nu zijn er "voedselbanken"!
              Art 3 der Grondwet behelst open, eerlijke sollicitatieprocedures. Benoeming voor het leven past daarbij niet, want toetsing en roulatie is geboden om eerlijke verdeling van ontplooiingskansen te hebben. Daarover zwijgt meneer de professor liever tegenover zijn studenten en die worden op beide universiteiten in de stad aangemoedigd tot carriere maken, medemensen voorbijstreven en baas over hen worden.
De voorheen christelijke VU is zelfs zover afgegleden dat men er kenniskwartier van de kapitalistische Zuidas wil zijn. Waar men via tax evasion 4 x zoveel geld uit arm Afrika haalt dan er uit collectes en via ontwikkelingshulp heen vloeit.
             En waarom wordt er in alle talen gezwegen over het prachtige art 60 van het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig? Dit art wil garanderen dat ieder op zijn wens goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn niet toegestaan. Het art is onontbeerlijk wil de markt open en eerlijk zijn. Doch in de trein zit je soms naast iemand met een veel goedkoper kaartje, al naar gelang de smaak van evil NS managers. Zij hebben zich niet te bemoeien met persoonlijke omstandigheden of leeftijd -het gaat hier niet over inschikkelijke kinderen die bij drukte op een leuning willen zitten- want die factoren hebben niets te maken met de totstandkoming van het vervoersaanbod. De EU gebiedt de staten tot zodanig inkomensverdeling dat ieder kan participeren in de welvarende maatschappij op tenminste een redelijk minimumnivo. Dat is natuurlijk zonder stadspas, zonder drempel, zonder bemoeizucht. Kabinet en parlement schenden art 60 zeer grof -daar zitten alleen maar veelverdieners!- via de aftrek hypotheekrente. Zodat een welgestelde eenzelfde huis voor netto tientallen procenten minder kan verwerven dan een minimumloner en die laatste wel moet huren omdat hij in het welvarende land te weinig verdient voor een eigen huis. Huren van de rijke, een leuke bijverdiente voor deze opleverend. Nog groter is de misstand bij het pensioenfondsensysteem -maar ogen dicht bij de sociologen op UvA en VU- dat verworden is tot een geniepige, door gewone mensen niet begrepen methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar rijkeren, die het niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing met terugwerkende kracht van de aftrek pensioenpremie -geheel in overeenstemming met het door het volk gewilde belasting betalen naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving- vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnt de staatsschuld en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog. Dat stimuleert de economie ten zeerste. Nota bene is het pensioenfondsensysteem een renteniersstelsel. Waarin voor uitbreiding der produktie niet geschoolde managers zorgen voor schevere verdeling na het werkend leven. Ad naar verluidt 25 miljard adviseurskosten en echte ondernemers hinderend met hun zucht naar hoog rendement op uitgeleend kapitaal. Geen woord daarover in de media omdat de universiteit hier geen aandacht aan besteedt en de zaken liever laat zoals die is.

             Om toch verandering te krijgen is het nuttig dat men na zes jaren, een zevende van het werkend leven, betaald krijgen uit de Schatkist plaats maakt voor een ander die zich ook wil ontplooien. Roulatie dus, ook voor ambtenaren, volksvertegenwoordigers, hoewel niet belemmerd hoeft te worden dat men verdere gelijksoortige werkzaamheden zonder vergoeding verricht.
Dit laat nog onverlet de ongelijke verdeling van bezit en daarom is er op groot privé kapitaal jaarlijks een mindering toe te passen van 5% richting Schatkist of coco (collectieve, cooperatieve) ondernemingen, behoudens wat door eigen arbeid vermeerderd wordt. Zo zullen miljonairs niet hun hele leven kunnen parasiteren. De israelieten kenden het vijftigste jaar van herverdeling om de looser een nieuwe kans te geven en vooral om jeugd ongeveer gelijke startposities te verschaffen. Hoe ver is men met onderzoek terzake op de UvA?
Art 1 der Verklaring van de rechten van de mens vormt grondslag van europese Verdragen en Verklaringen, welke gaan voor nationale wetgeving. Het art omvat recht op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen je wil daar munt uit slaan en eveneens recht op plek in het produktieproces. Dit laatste te bereiken door herverdeling van betere en mindere banen zodat de werkloosheid daalt tot nul; roulatie ergo. De NL rechter saboteren volop het geldige en bindende art 1 en verdienen daarvoor ontslag en bestraffing. Wellicht een aantal jaren keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken.
Wat rest er zo nog van een vooraanstaande plaats op een wereldranglijst van universiteiten?
De Bommels in Amsterdam, al voorzien van een kolengebergte en een benzineplas, willen  nog meer studenten in de volle stad. Dat zal de huurprijzen opdrijven Het kan wel vijfhonderd euro per jaar schelen voor de burger. Beter is stichting van een nieuwe universiteit op de hoek van Eems en wad met daarbij tevens een centrum voor de Eemshaven en hierheen verplaatst vliegveld Eelde. Alvast kan er op het Internet begonnen worden met betere colleges van deze universiteit, niet al te ver van het rode Finsterwolde waar men semi-miljonairs trachtte te dumpen om te pootjebaden in een bruinig zogenaamd Blauw Meer. Langs het strand van een tot vijftig vierkante kilometer te vergroten Rottum spoelt bij eb op de wadden bij felle zon verwarmd schoon zeewater (25 graden).
O ja, dat Internet. Vroeger kon je als afgestudeerde met een abonnement op de wetenschappelijke bieb alle faciliteiten gebruiken. De UvA heeft thans zelfs googelen onmogelijk gemaakt voor niet eigen volk, kennelijk om concurrentie van buitenstaanders te hinderen. Dat in "kennisland". Op de VU bediende men zich van laster om anderen te weren. God heeft daar nu een hok in de kelder; met moslimschoeisel voor de deur. In de schijnwerpers staat ZAK, een vier meter hoog beeld verwijzend naar zakken vol geld van Mammon.
Dat art 1 garandeert uiteraard deelname aan beraad en besluit want anders is men niet gelijkwaardig. Dit kan over hoofdzaken via referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Op kleinere schaal wellicht via volksvergaderingen in stadions. Dan moet men zich inspannen om goed voor den dag te komen. Al bij de verkiezingen aanstaande voor het europees parlement. Mag daar een beloning van honderd euro tegenover staan? Er is geld voor, want momenteel denkt men aan een belastingverlaging. Over die honderd euro belasting betalen? Dan naar draagkracht vanzelfsprekend! 
Het is zaak om niet te stemmen op personen langer dan zes jaar uit de Schatkisten etend en evenmin op partijen die art 1 verwerpen om hun eigen elite baas te doen zijn. Nieuwe mensen van kleine partijen kiezen helpt vreedzame vooruitgang, indien zij zweren of beloven art 1 volledig te zullen respecteren en te bestrijden wie het saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand.
 

dinsdag 8 april 2014

"nationaal actieplan" mensenrechten


Aan de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid Tweede Kamer,
 
In de Europese Unie geldt art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, want basis zijnde van Verdragen en verklaringen. Deze "universele Grondwet" omvat tevens materiële aspecten zoals het recht op een minimale eigen plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen daar munt uit slaan en recht op deelname in produktie om inkomen te verwerven. Het art tekent gelijkwaardigheid en derhalve heeft ieder recht op deelname aan beraad en besluit. Over hoofdzaken te bereiken via referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle; in gemeenten via volksvergaderingen, waartoe bijvoorbeeld stadions bruikbaar zijn.
De idee van gelijkwaardigheid werd al vroeg in de geschiedenis vertolkt met het verhaal dat we allen van Adam afstammen. Art 1 is een verzwakte uitgave van het Tweede Grote Gebod dat verplicht tot zorg voor de medemens als gelijkwaardige.
In Nederland wordt art 1 volop gesaboteerd. Het is daarom nodig dat ieder die een overheidsfunktie gaat bekleden belooft of zweert het art volledig te zullen respecteren en te bestrijden wie het saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. In casu zullen de huidige boosdoeners moeten verdwijnen, maar aangezien macht tendens heeft tot corruptie is het nuttig om een limiet te stellen van zes jaren, een zevende van het werkend leven, aan uit de Schatkist betaald krijgen. Daarna volge roulatie en in "kennisland" zijn er genoeg bekwame lieden te vinden of op te leiden. Tot dusver is ons land in strijd met art 1 te kenmerken als een piramidale samenleving met onevenredig veel macht, status en geld voor de bovenlaag en omgekeerd weinig voor benedenmodaal. Zelfs dominees propageren deze toestand van hogeren en lageren, verwerpen Uittocht naar werkelijke democratie van gelijkwaardigheid. Hier verandering ten goede in te brengen is taak van het volk en daartoe is ongetwijfeld een meerderheid te vinden bij goede voorlichting, anders dan de propaganda van de per saldo egoistische elite presenteert over rechtsstaat en zo. De mensen moeten zich inspannen om na te denken en goede keuze bij verkiezingen te maken, weshalve zij ook beloond mogen worden bij de stembus met zeg honderd euro, al op 22 mei aanstaande. Tussen haakjes is er geld voor omdat een belastingverlaging gepland wordt voor de rijken. Zij stoppen extra geld veelal in hun spaarpot. Over die honderd euro dient men belasting te betalen en dat pakt voor benedenmodaal gunstig uit; de economie krijgt een impuls waar dat het meest nodig is.
Art 1 der universele Verklaring staat op één lijn met art 3 der NL grondwet. Dit art impliceert open, eerlijke sollicitatieprocedures; niet het benoemen van politieke vriendjes op burgemeestersposten. Evenmin voor het leven benoemen van professoren. Ook zij behoren te rouleren met gegadigden die zich willen ontplooien; mogen na zes jaren best hun kennis blijven verspreiden doch zonder gemeenschapsgeld te begeren; ze kunnen bijv. een goed boek schrijven in het nederlands, de taal die door de jeugd het best begrepen wordt. De hoogleraren zwijgen helaas tegenover hun studenten en doen, eigenbelang vooropstellend, zware afbreuk aan goed onderwijs*. Voorheen kon je als afgestudeerde met een abonnement op de wetenschappelijke bieb, die abonnementen heeft op wetenschappelijke publicaties, alle faciliteiten gebruiken. Thans is er enorme inperking en wordt op de UvA zelfs googelen belet, kennelijk om onderzoek door buitenstaanders, concurrenten, te hinderen want er is voldoende capaciteit en die valt tegen weinig kosten nog uit te breiden. Op de VU ging men bij het weren zelfs over tot laster (zogenaamd ordeverstoring) en wegens falen van Eradus ligt de zaak thans bij het Gerechtshof. Ook art 1 van de grondwet verzet zich tegen begunstigingen, tegen voortrekkerij. Daarvan is sprake als via aftrek hypotheekrente welgestelden eenzelfde huis kunnen verwerven voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner kwijt zou zijn. Evenzo is de aftrek pensioenpremie in strijd met het door het volk gewilde belasting betalen naar draagrkacht rond het jaar van inkomstenverwerving en verworden tot een geniepige methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar welgestelden die het niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing van het huidige pensioenfondsensysteem met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnt de staatsschuld en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog. Een deel van die verhoging zal doorsijpelen naar de kinderen met als gevolg stimulering van de economie. Nota bene is het systeem een renteniersstelsel met duizend miljard euro in verkeerde handen; van managers ongeschoold om produktieprocessen te starten en echte ondernemers hinderend met hun eisen tot rendement op beleggingen. Bovendien schijnt er jaarklijks een 25 mil;jard! uitgegeven te worden aan "advisering". Die managers zorgen alleen maar voor schevere verdeling na het werkend, verdienend leven en dat tegen het gelijkheidsbeginsel in; wel met goedkeuring van regering en parlement waarin slechts veelverdieners zitten. We hebben kennelijk hulp van buiten nodig om tot correctie te komen. De nederlandse rechters bevestigen de schendingen van art 1 en zijn toe aan bestraffing. Een tijdje keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken bijvoorbeeld. Dwangarbeid van kortere duur dan gevangenisstraf dient ook criminelen aangeboden worden.
Voorts is er de onmisbare inhoud van art 60 van het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig, oorspronkelijk bedoeld om dumping in de kolen- en staalsector tegen te gaan doch overal geldig waar men een open, eerlijke markt wil. "Ieder kan op zijn wens goederen en diensten verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn niet toegestaan". Kom daar eens om in de trein waar evil managers de één goedkoop laten reizen, gezeten naast een ander die de volle prijs moest betalen. De NS heeft niets te maken met persoonlijke relaties of leeftijd aangezien die niet bepalend zijn voor de totstandkoming van het vervoer. Het gaat hier overigens niet over inschikkelijke kinderen die bij drukte op een leuning willen zitten. De KLM dumpt soms door stellen voor halve prijs mee te nemen, terwijl de alleengaande de volle prijs moet betalen of thuisblijven. Die KLM en Lufthansa dito schaden wel eerlijke maatschappijen. Ryanair wentelt ongevraagd op andere passagiers af de brandstofkosten voor reizigers met een ticket van een tientje. Albert Heijn wordt door buitenlanders Albert Swine genoemd omdat zij uit de winkel gekomen merken geen bonuskorting te hebben ontvangen. Van een bonuskaart wisten zij niets. Uiteraard zijn ook de aftrek hypotheekrente en de aftrek pensioenpremie in strijd met art 60.
De Europese Unie verplicht de lidstaten tot zodanig inkomenspolitiek dat iedere burger op tenminste een minimumnivo kan participeren in de welvarende samenleving. Hierbij zijn stadspassen en voedselbanken ongewenst, evenals de PvdA politiek in Amsterdam om een veelheid van ambtenaren te hebben als een soort clientele gelijk in feodale tijden. Het geld valt beter te besteden aan de armen en de jeugd.
De Europese Unie wil spreiding van welvaart en inkomens. Hiermee in strijd is het volproppen van de Randstad. De Bommels te Amsterdam hebben al een kolengebergte en een benzineplas, willen er ook nog duizenden studenten bij. Dat leidt tot hogere huren voor gewone mensen; kan wel vijfhonderd euro per jaar schelen. Beter is stichting van een nieuwe universiteit op de rand van Eems en wad in combinatie met een centrum voor de Eemshaven. Vooral omdat de VU zich opwerpt als kenniskwartier van de kapitalistische Zuidas waar via tax evasion 4 x meer geld uit arm Afrika gehaald wordt dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Ontwikkelingshulp niet voor aanleg van spoorlijnen maar voor asfaltwegen met geimporteerde autos waarop de Mercedes de oude gammele bus voorbij zoeft. Op die voorheen christelijke Vrije Universiteit doet men volop aan carrieredagen: medemensen voorbijstreven en baas over hen worden. Alles met steun van de zogenaamd christelijke partijen.
Het beleid inzake de ruimtelijke ordening van het kabinet is ondeugdelijk. Forenzen zijn daarvan de dupe, want onnodig reizen betekent verloren tijd. Rutte staat bekend als een soort loopjongen maar de andere ministers presteren ook al niet wat nodig is en het plan actie mensenrechten dat donderdag 10 april behandeld wordt is te kenschetsen als poging tot bedrog van het volk, want er ontbreekt de echte wil om art 1, dat art over absolute gelijkwaardigheid, tot zijn recht te laten komen. De leden van het College voor de rechten van de mens moeten ontslagen worden, vervangen door wel oprechte personen die bekwaam zijn tot goede analyse en voorlichting. Immers hebben de tegenwoordige leden als beunhazen of erger kwaadwillig verzuimd om het parlement goed in te lichten over de reikwijdte van art 1 der universele Verklaring en over de gaande ernstige schendingen daarvan. Hoe dom ben je gehouden door slechte leraren als je na tien jaar op school het bedrog niet doorziet, de feitelijke verwerping van art 1 accepteert uit onwetendheid. Die schoolmeesters willen meer geld voor het onderwijs; om zichzelf vet te mesten heimelijk.
* Op de Universiteit van Amsterdam werd het didactisch en wetenschappelijk uitmuntende boek The Quantum Theory of Gravitation (2003) van Vasily Yanchilin verbannen naar een afgelegen magazijn, zodat de studenten er de facto geen kennis van nemen. Dit om een eigen theorietje van weinig of beter gezegd geen waarde te promoten en daarvoor een paar miljoen aan Spinoza premie te pakken. De russische wetenschapper citerend: Bekend is dat in een zwaartekrachtsveld deeltjes een paraboolbaan volgen. Zo'n deeltje is ook te beschrijven met de golffunktie. Een golf beweegt altijd langs het kortste optische pad en zodanig dat het faseverschil tussen begin- en eindpunt minimaal is omdat er anders uitdoving ontstaat. Dit betekent dat die golf zijn reis met het kleinste aantal oscillaties volbrengt ofwel verstrijkt op de "meereizende" klok de minste tijd. De seconde is aldus op die paraboolbaan trager dan dichter bij de massa die het gravitatieveld veroorzaakt. Deze logica staat haaks op de verouderde algemene relativiteitstheorie welke beweert dat de tijd nabij massa langzamer verloopt, maar dat mogen de studenten dus niet weten. 
Om art 1 tot zijn recht te laten komen is het dringend gewenst dat het parlement de inhoud ervan uitdrukkelijk bevestigt en doet verdwijnen al wat er mee in strijd is. Gebeurt dit niet dan kan het volk volgens diverse preambules tot dwingende actie over gaan of is hiertoe zelfs gehouden. Art 1 houdt vanzelfsprekend allerlei vrijheden in die niet in andere art of wetten herhaald hoeven te worden. Met name roulatie, herverdeling van betere en mindere banen zal de werkloosheid tot nul doen dalen. Voorts dient er jaarlijks tenminste 5% heffing op groot particulier kapitaal -behoudens wat er door eigen arbeid toegevoegd wordt-  te komen richting Schatkist of coco (collectieve, cooperatieve) ondernemingen in het kader van doorlopende herverdeling van bezit en kansen tot ontplooiing overeenkomstig bijvoorbeeld de gezonde bijbelse idee om loosers tegemoet te komen en vooral jeugd ongeveer gelijke startposities te verschaffen in een vijftigste jaar. Veertig gold als volledige periode -zo mag een gevangene nooit langer dan veertig jaar opgesloten worden- en vijftig was dus heel coulant. Nu doorlopend en sneller herverdelen voorkomt immer parasiterende miljonairs. Aangezien terzake de bestaande universiteiten niet capabel blijken tot theorievorming is die Eems Universiteit met opdracht alvast te beginnen op het Internet.
Gelden er ook rechten voor dieren? Het blijkt nodig om die te beschrijven. Elk dier onder controle van de mens zal voldoende natuurlijke buitenruimte hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen. Bij elk kunstmatig verhard oppervlak, hetzij dak boven gebouw, erf of straat, zal hoog opgaand geboomte aangeplant worden ter compensatie van voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde. Het Amazone-oerwoud, de Himalaya, de Noordpoolstreken, de Sahara zijn los te maken van staten om onder internationale controle te komen gelijk Antarctica als ongestoord domein voor wilde flora en fauna. Op kleinere schaal zijn grenslijnen te veranderen in mensenvrije grensstroken. Het Tweede Grote Gebod gelijk gesteld zijnde  aan het Eerste, behelst respect voor het werk van de Schepper. Winkelen op zondag betekent achteruitgang van beschaving; de zondagmorgen dient gebruikt te worden door de geest en met sociale contacten jegens andere lagen van de bevolking. Hierbij kome ook het fundament van het staatsgezag ter sprake: de verwerkelijking van art 1 der universele grondwet.