maandag 2 augustus 2010

stabilizing south-east border of the European Union

                                      Amsterdam, july 29 MMX
 
to the Editor of the Economist,
 
So often your paper wants to give good advise, but does it regarding "the mess northeast of Egypt"? 
Everybody wants to avoid Israel being forced to bomb Iran's nuclear installations and therefore a solid alternative has to be sought. Such is not installing now a Palestinian state since evil persons will have free hands then to continue making terror and conflict, which Teheran likes for mingling in, possibly within a year when its nukes are ready. Rulers there believe in the mahdi, who will be a supermoslim and is to be invited by creating unrest and war.
Hastily present turmoil west of the Jordan should be subdued in order to take away that Iran may use it as pretext for intervention. Sadly enough this cannot be reached by introducing Palestinian independance. Therefore Israel as strongest power has to establish in the whole region good law, order and acceptable education-without-hate. The European Union knows that war would disturb trade, the exchange of oil for food and millions will die if the latter does not reach them. Brussels can leave the fight between liberty and security to the member states except when international organisations want to promote terror. Then already at its border, the eastern shore of the Mediterranean the European Union has to avoid Munich and act: It should deploy its large powerful army to get rid of Hamas, Fatah and Hezbollah. This painful operation -the pain will be limited the more troops are sent- requires new glasses for Cameron.
 
I propose a Round Table in an large, beautiful Ark on the waters of well reachable Amsterdam for quarreling and fighting political and religious factions. The UNPO, organisation of unrepresented peoples at The Hague has insufficient status. Next to it a big research department may support.
Israel is an old nation, characterized by own territory (although due to foreign agression not boss there during twothousand years), own language, culture, ethical values and good behaviour towards minorities. The Palestinians, for a big part descendants from migrants within the former Turkish empire, considered themselves as belonging to the big Arab, moslim nation. Only recently desire to form an own state came up and this is based on not to be accepted hate. If no population explosion would have been caused the Arab minority already would live peacefully within an Israel from the in winter snow capped northern mountain till a Sinai transformed into a big natural reservate. New metropoles are to be built between Gaza and say Benghazi to house, give work and recreation. Also for egoistic Jews with too many children.
Obama has to change policy and do away contacts with Hamas, Fatah, Hezbollah, whether direct of via via. His lips once promised help for suppressed nations. Such as Tibet, Westpapua, that of Kurds, Basques? Instead of assisting a newcomer to hinder -against international rules- an old, real nation, "drive it into the sea". Present Washington politics encourages extremists. The European Union not only with words but in using its power should stop now, urgently, troublemakers. Whether in future a Palestinian state may be realized can be considered after gradual adjustments. Safety now and tomorrow requires intervention of the European Union to have Israel excert law and justice all over the region. For reality is that nobody thinks such can be trusted to an Arab regime. 
 
                                                                 Jitso Keizer
 
Van Marwijk Kooystraat 5 box 117
1096 BR Amsterdam

3e essay

                  Graaiers limiteren
 
Vroeger, bij de Germanen, bestonden er wel slaven, maar de meeste mannen -vrouwen hadden indirecte invloed via hun echtgenoot- waren betrokken bij besluitvorming en daardoor kwamen extreme situaties zoals iemand die met behulp van veel geld de produktiemiddelen in eigen bezit brengt niet voor. Tegenwoordig is dat dus wel het geval en vraagt zo'n welgestelde ook nog huur, rente, dividend zonder zelf een vinger uit te steken. Dit wordt bekrachtigd door het parlement dat de wetten maakt. We leven thans ergo met een sociale ordening die als minderwaardig beschouwd moet worden.
Daarover bestaat veel wrevel bij degenen die er nadeel van ondervinden en omgekeerd wordt het door de profiterende bovenlaag verkocht als beste democratische ordening. Eigenlijk zijn er maar weinig voorstellen die verbetering in de situatie beogen. Integendeel zal een combinatie Trix-Lubbers erop uit zijn om boven zes nullen er niet op achteruit te doen gaan, lees in de practijk nog verder begunstigd te worden, ook met aftrek hypotheekrente en pensioenpremie, want het hemd is nader dan de rok. Steun vinden zij bij de parlementariers als die elk een ton krijgen en zo ver uitstijgen boven het merendeel van het volk. CDA-ers, VVD-ers en PvdA-ers hebben er een handje van om de mooiste, best betaalde baantjes voor henzelf en vrienden in te pikken, ook al handelen zij daarmee in strijd met art 3 van de Grondwet dat open, eerlijke sollicitatieprocedures impliceert. Vandaar het voorstel om Beatrix Amsberg af te zetten en 300 man aan nieuw parlement te kiezen a 50 mille per persoon salaris. Met ook honderd euro contant voor de kiezer op het stemburo, die immers moeite doet met het bestuderen van de programma's.
Wat te doen tegen een falende topman die 14 miljoen mee krijgt? Geld dat niet afkomstig is van Mars; alwaar ze ons natuurlijk uitlachen. Parasiteren terwijl je in staat bent om een positieve bijdrage te leveren aan de inspanning die de mensheid elke dag moet doen is verwerpelijk en moet daarom met wet bestreden worden. De schurkjes blijken immers zelf niet te willen corrigeren. Zo kan een veelverdienende voetballer na zijn carriere verplicht worden om tenminste een paar dagen serieuze arbeid te verrichten en hiervan bewijs te overleggen wil hij brood kunnen kopen. Hierbij de aantekening dat het betere en mindere werk, alsook de daarop gestelde beloningen, redelijk verdeeld horen te worden, liefst ook een beetje contrasterend, bijvoorbeeld de tandarts kans gevend om mede in het park het groen te onderhouden.
Een volgende limiet voor de rijke moge zijn beperking van zijn persoonlijke bestedingen, terwijl met het overige hij kan participeren in het opzetten van welvaartbrengend produktieprocessen, etc en daar een stem in krijgt. Het betekent ondermeer minder vijf-sterren hotels, doch wie zal daar rouwig om zijn dergenen wie sociaal verkeer, niet beperkt tot eigen klasse, voor ogen staat?
Het erven en zo ook het heimelijk bezitten vormt een lastig onderwerp. Wellicht moet met collectivisatie, cooperatie dit aangepakt worden. Zo kan er alvast begonnen worden met coco-supermarkten die meteen de wantoestand bio-industrie laten verdwijnen. Deze misvorming van het boeren is typisch gericht op eigenbelang zonder zich te bekommeren om medeschepselen en nota bene de Schepper der dieren, elk naar hun aard rondkruipend, lopend, vliegend, zwemmend, schofferend. Het is ongetwijfeld kwaad in de ogen des HEEREN om geen sabbath te gunnen zoals de Geboden voorschrijven: ontspannen rondscharrelen in een natuurlijke omgeving. De schuren der bio-industrie doen denken aan hoogten voor de Mammon en op de Vrije Universiteit richt men zich op de kapitalistische Zuidas, het verleden als universiteit der kleine luyden negerend om zakken met goud en roem binnen te halen.  ZAK (vier meter hoog beeld van jute en strooisel) die op de VU staat, leidt in die richting, naar carriere om te overheersen. De twee keer zoveel als de Balkenende norm verdienende directeur van de "christelijke" universiteit is natuurlijk geen graaier, want zo noemt men hem niet, maar hij behoort tot de categorie der graaiers. Van deze universiteit afkomstig waren Balkenende, Zalm, Rouvoet, Bos; allen onbekwaam en onwillig om te hervormen, niet genegen om de achterkamertjes af te breken en het stiekume netwerken te veroordelen zodat aan referenda en gelijkelijke welvaartsverdeling  gebouwd kan worden.

essay 2

Regionale veiligheid
                           of voorkomen is beter dan misere
 
In 1939 slaagden enkelen erin om de massa mee te krijgen in het aanvallen van buurlanden. Binnen al dat volk beschouwde de categorie met meestal flink meer dan tien jaar scholing zich als leidinggevend. Teheran moet daarom niet onderschat worden. Aangezien over een jaar of meer Iran in staat zal zijn om atoombommen richting oostelijke Middellandse Zeekust te versturen is het dringend zaak om aanleiding daartoe te verminderen. De radicalen accepteren echter Israel niet, ook al zou er een Palestijnse staat komen en bovendien verwachten de huidige Perzische machthebbers door het stichten van chaos, oorlog en bloedbaden spoediger komst van hun grote islamitische mahdi-leider.
Israel vormt een oude natie, ondanks dat er tweeduizend jaar geen controle over eigen gebied was als gevolg van buitenlandse agressie. Een natie heeft eigen territoir, cultuur, vaak eigen taal, ethische verworvenheden en is goed jegens minderheden. Het is volgens internationale regels niet geoorloofd dat een nieuwkomer een oude natie hindert of zelfs "in zee tracht te drijven". De Palestijnen stammen grotendeels af van migranten binnen het vroegere Turkse Rijk en beschouwden zich primair als lid van de grote Arabische moslimnatie. De nieuwigheid van wens tot apart Palestijns staatsburgerschap berust op haat jegens de Israelis en streven naar absolute heerschappij van zo'n moslimnatie met andersdenkenden als tweederangs figuren; is daarom te verwerpen. Een minderheid van 25% aan Arabieren lijkt voor Israel acceptabel omdat grote conflicten dan niet waarschijnlijk zijn in de democratische staat. Er zou geen probleem zijn indien de "tot in zee drijvende" bevolkingsexplosie vermeden was.
De lippen van Obama beloofden dat hij zich in zou spannen voor behartiging der belangen van onderdrukte naties. Zoals daar zijn Tibet, Westpapua, die van Koerden, Basken. Hij moet zich gaan realiseren dat wij gebaat zijn met een Israel dat van de 's winters besneeuwde berg in het noorden tot aan een in een groot natuurreservaat omgetoverde Sinai zorgt voor goede wet, orde en onderwijs-zonder-haat. Daartoe zijn alle contacten met Hamas, Fatah en vervolgens Hizbollah weg te doen. De Europese Unie heeft een enorm, machtig leger dat te gebruiken is om de oostkant van de Middellandse Zee vrij te maken van al het verkeerde gedoe waarbij foutief beroep gedaan wordt op de Koran.
 
       In het verre verleden moest hetgeen aan de godheid toebehoorde in het vuur geworpen, geofferd worden. Abraham/Ibrahim had te erkennen dat niet hij baas was over zijn zoon. Evenmin zijn dat religieuze of politieke leiders over jeugd. Het liep toen goed af ofwel werd van Boven de individuele vrijheid bevestigd. Men had indertijd nog niet de woorden van art 1 der internationale Verklaring van de rechten van de mens.
 
"Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten" houdt ondermeer in dat jij een ander niet zult aandoen wat je zelf ook niet wenst te ondergaan, bijv. hem geen eigen natie met identiteit gunnen. Dus redeneren sommigen dat een Palestijnse staat volstrekt rechtmatig is en er evident moet komen. Evenwel hebben ook groeperingen rechten en kun je als Jood geen huis opeisen in een Druzendorp. Er uit springend is de natie als positieve entiteit, welke te respecteren valt en zoals gezegd niet verstoord mag worden uit haat of andere negatieve benadering. Die bevolkingsexplosie van de Palestijnen is zeer verwerpelijk, ook gezien de schade voor de Natuur. Goede opvang is mogelijk in nieuwe metropolen aan zee tussen Gaza en Benghazi. Met railverbindingen alle kanten op. De grote stad biedt huisvesting, werk en recreatie en egoistische Joden met teveel kinderen mogen er ook heen.
De grote, sterke Europese Unie mag niet lijdzaam toezien dat Teheran aanleiding kan vinden om Fatah, Hamas, Hezbollah en wat er nog meer zou opduiken te steunen in verstoring van goede wet, orde en verantwoord onderwijs. Dat leidt immers tot strijd en bloedbaden en dit mogelijk explosief zodra Iran die bom klaar heeft. De tijd dringt om in te grijpen tot verwijdering van de onrust en diens stokers. In Afghanistan is de uitkomst niet naar verwachting. Indien westelijk van de Jordaan geheel Hamas, Fatah en Hezbollah meteen teniet gedaan worden door het sturen van vredebrengende troepen, in overmaat om risico's te vermijden, dan zal Teheran geen reden hebben om straks nog met nucleaire wapens te intervenieren. Hoeven die misschien ook niet gemaakt worden. Het is eigenbelang om misere te voorkomen zodat het ruilen van olie tegen graan niet verstoord wordt en niet miljoenen mensen ginds zullen verhongeren.
Na vastberaden optreden van de Europese Unie, leidend tot regionale vrijheid en veiligheid, ontstaat er ruimte voor geleidelijke aanpassingen en wijzigingen om elk individu en elke groepering optimale ontplooiing te bieden. Een volgend politiek item daarna kan dan zijn het Amazone-oerwoud, de Sahara, delen van de grote prairies, Oost Siberie, de Himalaya, het Dreamland der Aboriginals los te maken van staten en onder internationale controle te brengen zoals Antarctica terwille van ongestoorde wilde flora en fauna.
 

korte essays

Nrc-next vroeg om gastblogs en de volgende drie stuurde ik op, maar zonder resultaat. Niettemin blijf ik schrijven ter voorbereiding, ook om verbeterend commentaar te ontvangen,van deel 3 in het manuscript Sociale Economie.
 
 
Hoe Beatrix Amsberg af te zetten?

We hebben in Nederland alsmaar regeringen die "eigen volk" van bovenmodalen en aanhang begunstigen, hetgeen in strijd is met art 3 der Grondwet, welk open en eerlijke sollicitatieprocedures impliceert. Dat lijkt op vroegere feodale toestanden, kenschetst de samenleving als piramidaal met bovenbazen en onderliggers. Zelfs de Vrije Universiteit is er niet meer voor de "kleine luyden" doch zoekt samenwerking met de kapitalistische Zuidas. Waar men naar verluidt via constructies de gewone Amerikaanse belastingbetalers voor een miljard wist te tillen. Bij de PvdA zijn het slechts bovenmodalen die de dienst uitmaken en de christelijken horen elke zondag dat hun bobos goed zijn, al lijken die gemeten naar het evangelie meer op farizeeers. Van de VVD is bekend dat daar de conservatieve krachten enorme verschillen in welvaart willen handhaven. Eerlijk delen betekent in hun ideologie dat de sterkste en zwakste allebei evenveel vrijheid krijgen om het meeste in te pikken. Goede wet daarentegen behelst bescherming van de zwakkere partij. Omgekeerd is niet nodig.
Er zou een informateur moeten komen uit linkse hoek omdat benedenmodaal, de meerderheid vormend, daarmee het meest gebaat is. Het huidige parlement vormt geen afspiegeling van de inkomensklassen en daarom is het gewenst om bij volgende verkiezingen de salarissen er met de helft te verlagen tot vijftig mille. Rijk rechts eigen mensen wat extra toestoppen mag. Dat schept tevens ruimte om het aantal leden uit te breiden tot 300, zodat ook kleine groeperingen vertegenwoordigd raken gelijk het behoort in een echte democratie. Wij bestuderen de verkiezingsprogramma's en mogen beloond worden met honderd euro contant op het stemburo.
Wat er in Den Haag op stapel staat is een kabinet van rechtse signatuur, te weten met PvdA-ers en/of CdA-ers die afkerig zijn van werkelijk goede sociale verhoudingen, lees herverdeling van de betere banen alsook het slechte werk, zodat ieder kans krijgt om zich maximaal te ontplooien. Hierbij past een limiet van zeg in totaal een miljoen euro aan salaris uit de Staatskas. Vervolgens zijn anderen aan de beurt om te laten zien wat zij kunnen en ook de ambtenaren kunnen allemaal verdwijnen als het volk een dag per week of een maand per jaar de gemeenschappelijke taken overneemt. Tegen passende beloning, hetgeen meteen een bodempje schept.
Trix Amsberg is de vlag die op de huidige modderschuit hangt en zij moet afgezet worden omdat ze de wet niet houdt: Deze internationale wet, dat ieder geboren wordt vrij en gelijk in rechten. Het zoontje deugt niet omdat hij met ellebogenwerk bekwamere kandidaten voor het IOC verdrong, alsof niet op elk terrein van het olympische gebeuren fair play een absolute vereiste is. Bijvoorbeeld Ayaan Hirschi Ali zou een betere koningin zijn en het aanzien van het land enorm doen stijgen. Laat het volk kiezen uit kandidaten zonder smet en zonder hebzucht naar geld en status.
 
Kan de achterban van PvdA en CDA wakker geschud worden, zodat in hun gelederen de graaiers naar macht en naar geld, veel meer dan zij hun kiezers gunnen, moeten ophoepelen? Als dat het geval is, desnoods via nieuwe politieke organisatie, dan liggen nieuwe verkiezingen voor de hand met als resultaat betere vertegenwoordiging door halvering van salaris en uitbreiding van het ledental der Tweede Kamer. Maar eerst moet het huidige kabinet volgens de regels -zijn overigens geen wet van Meden en Perzen omdat wat billijk is de doorslag moet geven- art 1 der Grondwet, het veel te zwakke non-discriminatie schaamlapje wijzigen in "Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten". Automatisch moet dan Trix verdwijnen omdat zij dit saboteerde en met haar de bovenlaag in de piramide. Die sputteren natuurlijk tegen en zullen zeggen dat zijn onmisbaar zijn. Geloof het niet, binnen de kortste keren staan er betere mensen klaar.