woensdag 30 november 2016

Wat is de islam eigenlijk, oh PVV?

                      een politieke oriëntatie

Wie iets wil begrijpen moet zijn hersens gebruiken. Via de zintuigen komt informatie van buiten op een -in computertermen gesproken- actualiteitsschermpje in je hoofd, waar het wordt vergeleken met mogelijk soortgelijks dat al in het geheugen zit. Zo herken je een ding als tafel als je het object ziet. Een gebergte herken je het eerst aan de contourlijn; daarna vindt verdere invulling plaats met ook kleur. Natuurlijk is dat schermpje in werkelijkheid een driedimensionaal stelsel van hersencellen. Daar worden voortdurend afwegingen gemaakt waarbij "gevestigde meningen" uit de geheugenbestanden een grote rol spelen. Ga ik met de bus of met de trein naar Haarlem; wat is voor mij het gunstigst? Dit laatste kies je, zo wil je reizen. Hier dus een stuk opkomende vrije wil en die blijkt mee af te hangen van de inlichtingen die je ontving.

Bij denken aan de islam komen op dat screen in je hoofd al gauw beelden van rare mannen in soepjurken en moddervette vrouwen. Met hen wordt het moeilijk om nauwe betrekkingen te onderhouden, maar ligt het uiterlijk van die mensen aan hun godsdienst? Een tussendoor: In de woestijn van Arabie zaten tal van rovers en je deed er goed aan om je schat te verbergen met een sluier. Modern christendom verwerpt Drie-eenheid van het goddelijke, net als de joden en de mohammedanen doen. Het is gewoon nergens voor nodig en een offer behoeft de Alfa en Omega ook niet; volgens de psalm vergeeft Hij om niet. Wel is het prettig voor de anders ongelovige Thomassen om symbolisch een met schulden beladen lam de woestijn in te sturen alwaar het om komt. Joden doden met stenen gooien; het waren Europeanen die de Messias ombrachten. De Messias brengt Nieuw Verbond tussen de Schepper en de mensen. Van knechten (Oude Testament) die loon willen kunnen zij "kinderen" worden; zittend bij pa aan tafel en enige toegang hebbend tot diens portefeuille, doch opvoeding behoevend om geen automaten of zombies te worden. Daartoe kennelijk lief en leed hebben door te maken; geestelijke evolutie ondergaan. De laatste nederlandse bijbelvertaling is volop ketters met vervanging van "in de boezem des Vaders" door "die God is". "Zoon van" betekent in het Midden Oosten vaak "twee handen op één buik", in woord noch daad van elkaar te onderscheiden maar fysiek wel verschillend. Het evangelie van Johannes begint -lees als taalkundige- met verwijzing naar Genesis 1: Een machtig vorst spreekt een woordje en de dingen gebeuren dienovereenkomstig duizend kilometer verderop. Dit is technisch prima uitgedrukt als er geen mensenogen aanwezig waren voor observatie. De Christus, de Gezalfde, wordt vervolgens genoemd als enige die reeds bij geboorte de nieuwe status ontving. Mohammedanen hebben blijkbaar gelijk als ze zeggen dat de Schrift vervalst is. Dat hoogstwaarschijnlijk eveneens aangaande de berichtgeving over het ontstaan van Israel; God krijgt telkens de schuld van aanzetten tot uitmoordingen. Indertijd volgden op bevolkingsexplosies veroveringen en als het land maar beperkte aantallen mensen kon voeden waren de onderliggers het haasje. Dat kan gebeuren op de huidige dag en we hebben geen JSF nodig tegen de russen omdat die zich wel wachten ook zelf puinhopen te krijgen. Eerder komen er boeren-soldaten uit door egoïsme overbevolkte streken in Scheveningen uit op het strand gezette vrachtschepen, politieagenten gijzelend. En je wilt toch geen collega's doodschieten? 

In de grijze massa ontstaan gedachten uit samenspel van het geheugen en toevoer van buiten. Voor daarop geënte daden is het niet erg belangrijk op welke wijze -denk aan inspiratie, openbaring, stemmen horen, gezichten zien- er van buiten toevoeging geschiedt of al kwam en onbewust bewaard werd in het uiterst complexe netwerk van de hersencellen. Als de moslims beweren dat profeet Mohammed de Koran kreeg van de engel Gabriel, een wijze geest bij God, en wij dat boek meer zien als een verzameling preken dan doet ieder er goed aan om vooral naar de strekking te kijken, om te trachten die te doorgronden zonder er lang bij stil te staan dat de ene verslaggever andere bewoordingen gebruikt dan een collega. Wel, het is duidelijk dat de Koran ieder goed gezind is die God vreest en aalmoezen geeft, inbegrepen oprechte christenen en joden. Hen wacht het Paradijs en voor de tegenstanders is er de hel. De hoek van de akker, de opbrengst ervan, is voor de arme wilde dieren, eerbiedig dat. Houdt de honden weg uit bos en van land, want het zijn roofdieren die na thuis van de bio-industrie gekregen te hebben klein wild op- en verjagen. Vos en wolf houden zich koest na verzadigd te zijn. Bij de Germanen was hel waarschijnlijk een glinsterend oppervlak van koud water. Daar kon je beter niet verzeild raken wegens verdrinken. Wie jou van God afhoudt is als de kerstman en de Koran zegt: doodt hem. De psalm zegt: smijt de kinderen van nazibeulen tegen de muren te pletter als zij in het voetspoor van hun vaders willen treden. Pro en contra worden in de Koran duizendmaal herhaald, net als in preken bij de gereformeerden. Als de tegenwoordige paus zegt dat de hel niet bestaat dan liegt hij, want zijn baas sprak over de onoverbrugbare afgrond tussen hemel en hel en wij willen vasthouden aan de mogelijkheid van ultieme gerechtigheid. Hemel is thans niet meer zozeer harp spelen in een rustige omgeving nu je met vakantie naar een tropisch eiland kunt. Kern blijft onveranderd nabij God zijn met alle voordelen van dien en engeltjes maken bij je dood misschien een chipje voor latere reprint volgens het rupsje-vlinder model. Goddelozen komen in een graf te liggen waar ze hun neus niet kunnen sluiten voor de stank van het wegrottende lichaam; niet lekker bij een brandende haard in de onderwereld zitten. Voor hemel en hel is er overigens zat ruimte tussen de bekende atomen, maar daar hebben onze wetenschappers geen toegang. In de wetenschap is de Eerste Oorzaak volstrekt onbekend en nu zwaartekracht verklaard wordt als een puur kwantummechanisch proces heeft Einstein afgedaan. Een punt zoals waaruit de Oerknal begon is net als de algemene relativiteitstheorie een wiskundig begrip; in de natuurkunde bestaat een punt niet omdat het geen afmetingen heeft. In zes dagen de schepping doen betekent heel erg machtig zijn en dat wisten ook de israelieten die het Gouden Kalf maakten. Als voetstuk voor de godheid zoals rondom de gewoonte was gelijk een koning een kroon draagt. Het kwalijke lijkt God te zetten waar jij hem wilt hebben. Ze waren heus niet achterlijk en hun hoogten dienden om te krijgen wat de Almachtige niet wou geven. Op de Vrije Universiteit te Amsterdam hebben ze de hoogten Poen, Status, Carrière maken; medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Het graaiend Bestuur en de Toezichthouders hebben de universiteit ontstolen aan de kleine luyden van de christelijke achterban. De sukkels praten engels om hoger te lijken. Net als in het verhaal over het Gouden Kalf is de ons overgeleverde Bijbel onduidelijk over Abraham die zoon Izak.....u weet wel. Indertijd hoorde in het vuur geworpen, geofferd worden hetgeen aan de godheid toebehoorde. Meneer moest erkennen dat niet hij baas was over zijn zoon. Evenmin zijn dat politieke en religieuze leiders die jeugd op zelfmoordmissie trachten te sturen. Het liep allemaal goed af ofwel werd de individuele vrijheid bevestigd. Welke plek is heiliger: Waar de mens Abraham offerde en later Tempel, kerk, moskee gebouwd werden of waar God antwoordde en nu de Klaagmuur is. Daar toch zal de geit verstrikt geraakt zijn in de bush op de steile helling, niet op het vlakke deel van de berg. Die vrijheid vormt kern van de gangbare geschriften uit het Midden Oosten met centraal thema van de religie dat de Eerste Oorzaak ons vriendelijk gezind is. Maar als christenen in moslimlanden niet de moslimplicht nakomen van voldoende aalmoezen geven moeten ze uiteraard wel gedwongen worden enige vervangende belasting te betalen. Die vrijheid wordt nu uitgedrukt in art 1 der Verklaring van de rechten van de mens en vormt grondslag van Verdragen der Europese Unie, al moet Brussel beter zijn best doen om naleving op te eisen.  Want "Den Haag" saboteert art 1; zowel regering, parlement als Justitie. Terwijl het toch een afgezwakte versie, namelijk zonder uitdrukkelijk plicht te noemen, van het bijbelse Tweede Grote Gebod behelst: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf. Het Eerste Grote Gebod omvat onder meer niet knoeien tegen de Schepper, maar koe, varken, kip in hun waarde laten en niet slechts als runderlapje, spekje, gehaktbal bejegenen, hetwelk men in de bio-industrie presteert. Art 1 tekent gelijkwaardigheid en geeft automatisch recht op deelname aan beraad en besluit, zoals via referenda over hoofdzaken waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking. De Justitie hoorde onafhankelijk te zijn doch plooide zich naar de piramidale maatschappij van bovenliggers en minderen. Daarom moeten de huidige rechters afgezet en bestraft worden. Misschien met keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken in plaats van langduriger gevangenisstraf. Zelfs dominees verkiezen de vleespotten en hinderen Uittocht naar werkelijke democratie van gelijkwaardigen. Ze zijn behoorlijk van slag en laten kwezelversjes zingen uit hun nieuwe liedboek. Oh Letterenfaculteit doe er wat aan! Zingt u zoiets mee dan zult u vast ook wel een kwezel zijn. "Vrede zij met profeet Mohammed" klinkt als een chant. Gaat u daarover? Het behoeft geen betoog dat de grote meerderheid van monarchisten in het parlement fout zijn want alleen de republiek past bij vrije mensen. Het slechte voorbeeld vindt geweldige navolging en nieuwe feodaliteit van kapitalisten en managers treft stad en lande. In de Koran wordt verhaald over lafhartigen die liever thuis zitten dan de strijd voor het goede te wagen. In die omgeving waren er tevens joodse stammen welke zich niet aan verbond met de nieuwe moslims hielden en daarom flinke vegen uit de pan krijgen. Zulk gedrag was niks nieuws, behoorlijk menselijk en denk aan mei 1940 met desertie uit het geallieerde kamp om niet veel aan lijf en goed te verliezen. Als de vesting Holland, nog in tact, een geallieerde basis zou worden...... Heden bombarderen NL vliegtuigen mensen in Irak. Treffen onschuldigen ook, terwijl er geen schadevergoeding geregeld is. Zo'n bedrag loopt al gauw op tot een miljoen euro voor iemand die levenslang invalide raakt door ons toedoen. Een kalifaat ginds hoeft niet slecht te zijn en primair is het zaak om goede leiders te voorschijn krijgen. Haal daarom mensen naar een Ronde Tafel in een Ark, bijv. op het water bij het goed bereikbare Centraal Station  te Amsterdam; voeg wetenschappelijke staf toe voor het aandragen van oplossingen en publiek voor matigende invloed. Strooi ondertussen boven IS pamfletten uit met verhelderende teksten uit de Koran zodat de lui op hun hersenschermpje actief worden en vermogen te kiezen wat in aller belang is. Geef syrische vluchtelingen geen inburgering maar tijdelijk onderdak plus scholing om daarna terug te gaan voor wederopbouw. En weg met de discriminerende dubbele nationaliteit, van twee walletjes eten, tenzij we aan de zuidkant van Marokko een flink stuk lege woestijn in ruil krijgen om er onder NL wetgeving, vergroting van het Rijk dus, een metropool te stichten met zwemmen in atlantisch gevulde grachten en met een groene gordel rondom, gedrenkt in afvalwater; met kassen, universiteit en wilde dieren. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost -vijftig duizend woningen erbij alleen al in reeds vol Amsterdam?- kunnen ginds drie nieuwe steden gebouwd worden waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de westsaharanen. Dat doet ontwikkelingshulp nieuwe gestalte aannemen met positieve invloed op een wijde omgeving. Aan de rand van de woestijn, het liefst nabij zee, zijn heel veel metropolen te bouwen voor de nog steeds groeiende wereldbevolking zodat vruchtbare grond gespaard blijft. De grote stad biedt huisvesting, werk en recreatie terwijl er niet eens auto's nodig zijn bij electrische verplaatsing, behalve een race circuit voor "sportievelingen". Spek niet de betonbaronnen met overbodige ondertunneling nabij de Zuidas, geef geen half miljard uit aan in Westeuropa onnodige grotere zeesluizen voor kolenschepen en stap eerder in het openbaar vervoer dan op de parkeerplaats van Schiphol. Blik door de kijker van het Tweede Grote Gebod eens wat verder.

In de Middeleeuwen had men in Noordnederland friese wetgeving die redelijk funktionneerde en waarvan nog tekst bewaard bleef. Zoiets moet je aanvullen of zelfs bijsturen als de samenleving verandert en dito wordt eveneens tegen de Koran door velen aangekeken. Want wet is primair bedoeld als bescherming en uit het voorgaande moge blijken dat dit lang niet in orde is in de piramidale samenleving. Waar een fascistisch handelende politie het vorig jaar 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen pleegde. Onder een kabinet dat een soort staatsgreep uitvoerde na kiezersbedrog en met valse rechters die heus wel beter weten, onderricht kregen, doch zelfzuchtig klassebewust kiezen en ongetwijfeld in het Vuur zullen belanden (psalm 92). De PVV zij gewaarschuwd de Koran niet te verbranden. In de halfwoestijn was er telkens strijd om het schaarse gras. Het valt te beschouwen als een soort sociale wetgeving om dan een minderheid van resterende mannen extra rechten en plichten toe te voegen. Herdersvolken hebben een patriarchaal wereldbeeld en moslims bezigen als uniek woord Allah voor de Ene. Verduidelijk eens dames en heren ouderlingen van de moskeeraad dat christenen die naam dan niet moeten gebruiken voor Drie. Alsof er geen Tien Geboden bestaan. In den beginne was het woord, dat bij God was en stond voor God, bevel tot schepping zijnde. Mooi uitgedrukt met Het -anders dan hij of zij zonder aangeknoopte intelligentie- omdat we buitenom niets weten van de HERE God zelf. Het is niet in de haak voor presidenten, ministers, kamerleden, professoren, ambtenaren om langer dan een acht jaren uit de Schatkist te plukken. Rouleer, geef anderen beurt en kans. Dat is heel goed voor continuïteit in behoorlijke politiek want een alleenganger dwaalt dikwijls af als ie te lang zit. Geen heer Wilders daarom weer als lijsttrekker maar laat hem invalidenwagentjes duwen, net als de lieden die nooit militaire dienstplicht vervulden en op de tennisbaan rondhangen. Geen desertie uit de Europese Unie doch te Brussel strijden voor art 1. In eigen land kappen met de buitensluiting van arme mensen bovenop de aardgasbel. Als men daar goede kustvaarders bouwt zal dat idem wel lukken met treinen en trams. Scheelt een veertig procent aan sociale premies en loonbelasting die niet in een vreemde schatkist verdwijnen. Een goed alternatief voor de kwasie koloniale verhoudingen met begunstigen van de handelaars lijken autonome landsdelen binnen een Unie van de Benelux en de scandinavische staten, zodat we samen sterk worden om een goed programma in de wereld uit te voeren. De islam kent het begrip Ummah, een soort alles omvattend kalifaat in die zin dat er overal eerlijk, rechtvaardig bestuur is en men niet apart gaat zitten stoken tegen de naaste. Niet toelaat dat een Mammon de overhand krijgt en de heidenen vriendelijk toesprekend zonder dwang, zij het vermanend. Breng derhalve de kerstman om als voren en acht St Maarten van hogere rang dan Sinterklaas die alleen aan familie en kennissen geeft.

                           


dinsdag 15 november 2016

the photon a quantum mechanical one way transition?

A hundred years ago when Einstein presented his general theory of relativity quantum mechanics did not exist. In 2003 Vasily Yanchilin wrote in his book The Quantum Theory of Gravitation that gravity can be explained as a pure quantum mechanical proces; such with the hypothesis that mass reduces the Heisenberg uncertainty. This qualitative interpretation, while Newton and Einstein gave only quantitative descriptions, is that in the half of a particle nearest to an external mass there will be less quantum mechanical transitions towards the farthest half than from the latter to the nearest half. Net result is displacement of the particle in the direction of the external mass. Thus broadened horizon makes possible a view on the photon as a travelling particle consisting of quantum mechanical transitions in one direction only, while when reacting it assumes wave form with quantum mechanical transitions in several directions, "reflecting" of these included and so with spatial increase of size. Passing p.e. also two holes. Next thinking about non locality should start, considering narration in the book about discontinuity. Perhaps mass can be understood as outcome of quantum mechanical transitions, for in an isolated object mass is not felt as if there were balance between those transitions. Yanchilin argues that rest mass was smaller in the past since an isolated cloud of particles will contract by its gravity while the impuls momentum does not change. Also he remarks that at the border of the universe everything turns into a pure quantum mechanical state with no directions, speeds, etc. left, all completely undetermined in regard with the world we observe. This should fit with increase of "mass", to be translated in more quantum mechanical activity, but a new description is to be sought. About dark mass: Yanchilin thinks that it might be relic of light, of abundant radiation which at last lost its ability to react by too much dispersion. He is busy with atomic clocks which should tick faster on Earth than in satelites, but no confirmation is obtained yet. Are the measurements not correct or could there be a shell of dark mass around the planet, which increases local mass potential and thus makes the second faster? Note that according the principle of least action a photon seeks to pass a mass with as big steps (oscillations with low frequency) as possible and a minimum of these. Such is acquired in a route not near mass but with some parabolic curve and thus indicating that near mass the second runs faster, oscillations increase, the atom gets smaller (we agree that the unit of length decreases there) and electrons emit more energy. An expert computer may deliver ciphers about increased mass equivalent from solar energy curving around Earth and consequences of lower binding energy of atoms in satelites for the clocks ticking. I have little time for further writing on this stuff and would like more detailed explanation on Wikipedia, but many persons there remove what does not agree with the general theory of relativity. Like in the dark Middle Ages books were burnt if not pleasant to vested authority. Also I am handicapped by violations of the freedom to aquire and distribute knowledge as the Universiteit van Amsterdam, (where I finished my studies) blocks normal use of the library, of the Internet there (the shelves often are outdated) for "outsiders".


woensdag 9 november 2016

Sint Maarten

                                             Halloween is niet geschikt voor kinderen vanwege het bang maken dat kleintjes niet kunnen overzien. Sinterklaas en de kerstman geven alleen aan familie en kennissen, maar St Maarten aan wildvreemden. Vandaar wellicht dat ouderen het niet vieren. Uiteraard hoort aan jeugd uitgelegd worden wat het echte kerstfeest inhoudt, namelijk komst van de brenger van Nieuw Verbond tussen Schepper en mensen: statusverhoging met van knechten, die loon willen, kinderen worden, bij pa aan tafel zitten en enige toegang hebben tot diens portefeuille. Maar zij behoeven opvoeding en hebben daartoe kennelijk lief en leed door te maken om geen zombies of automaten te worden.

Op de site van de Sint Maartenstichting staan nogal oubollige liedjes met kwezelige inslag, net als in het nieuwe Liedboek voor de kerken. Kinderen hebben korte krachtige tekst nodig met pro en contra jegens het "huis" waar gezongen wordt en batterijtjes zouden verboden moeten worden. Hieronder voor engelstaligen een versje voor op school om understanding te kweken:

Chop, chip, pumpkin,

we are singing

of soldier Martin's brightness

as he delivered kindness

to just an outcast and old tramp;

that's why we raise our lamp.

Give us an apple or a dime,

a quarter also just may rhyme.

Not to Mammon or the devil do adhere

but share and to heaven you'll steer.

The candle lights we raise;

good hearted folk we praise;

this house in peace may stay,

to that we shout hurray.

Zulke tekst mag vrij verbeterd worden overeenkomstig de ontwikkeling van deze kleine cultuur. Melodietjes zijn gemakkelijk te verzinnen. Vraag is verder wat de gemeente Utrecht schenkt, op 11-11 of 5-12, aan de jeugdigen, die thans slechts kleine padvindersbootjes hebben. Dat zou een Eemsschouw kunnen zijn, qua grootte tussen zalmschouw en zeeschouw en geschikt voor het snel stromende water der estuarieën. Met een bemanning van drie (scholieren) aan roer, zeilen en zwaarden die hier echt teamwerk leren terwijl een evt sponsor, hetzij verkleed als St Maarten, hetzij als Sinterklaas, hetzij als Piet, niet op de kade achter hoeft te blijven maar mee mag in de kajuit.


woensdag 2 november 2016

grondrecht

            respecteren en handhaven

                                          Als minderwaardige lieden manifesteren zich degenen die achter de groene tafel art 1 der Verklaring van de rechten van de mens saboteren. Terwijl zij de betekenis ervan kennen en beloofd of gezworen hebben zich aan wet en Verdrag te houden. Doch in plaats daarvan konkelend klasse- en eigenbelang nastrevend art 1 vertrappen. Primaire essentie van vrijheid is gelijkwaardigheid en daarom is art 1 ons belangrijkste goed, gegarandeerd door de Europese Unie. Hetwelk Nederland noopt zich daarvan niet los te maken. Echter zijn ginds slechte leiders en bestuurders te vervangen. Na een referendum is later een nieuw referendum mogelijk met tegengestelde uitslag omdat men van inzicht kan veranderen. Ook nieuwe leiders kunnen ander inzicht hebben en een werkelijke democratie vergt dat niemand langer dan een acht jaar president, kamerlid, minister, ambtenaar etc. is; niet langer uit een Schatkist plukt doch rouleert, plaats maakt voor medemensen. Dit vergemakkelijkt verandering te Brussel, dat met art 1 een betere hoofdstad is dan Den Haag.

          Het hoort iedereen bekend te zijn dat de Verdragen der Europese Unie als grondslag art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens hebben. Mocht dat niet bij alle verdragen en verdragjes het geval zijn op papier dan is dat toch zo omdat onderlinge tegenspraak bij verdragen niet kan. Internationale verdragen gaan voor nationale wetgeving en derhalve is ook in NL art 1 strikt geldig. Het art tekent gelijkwaardigheid en dat houdt automatisch in recht op deelname aan beraad en besluit. Niet als onderhorige die een vertegenwoordiger mag kiezen en verder zelf zijn mond moet houden maar in bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Echter beschouwt de Justitie en ook de Rechtbank te Den Haag art 1 als een onwenselijke opmerking en ZONDER absolute gelding. Dit om de piramidale maatschappij in stand te houden en daarin liefst zelf een hoge positie in te nemen, met bijbehorende pecunia. Bedrog dus, smerig bedrog dat strafbaar is en bestraft hoort te worden. Het valt op de lagere school al te begrijpen dat gelijkwaardigen een republiek willen als zij oprecht zijn en geen medemensen gekleineerd wensen te zien, maar het huidig onderwijs vergiftigt de jongeren en zulks ook nog eens met kapitalisme, dat een afkeer heeft van gelijkwaardigheid en het recht van de sterkste en slimste om in te pikken wil. Art 1 valt te beschouwen als een beperkte weergave, want zonder gebod tot nakoming van plicht, van het bijbelse Tweede Grote Gebod: Respecteer en help de ander want hij is als uzelf. Dit vormt het fundament van goede westerse beschaving, maar wordt door regering, parlement en Justitie onder tafel geschoven. Dan is het niet zo verwonderlijk dat de rechtbank te Den Haag zich bezig gaat houden met wat je wel of niet mag menen en uitdragen. Wikkend wat past in de piramide. Minder, minder marokkanen slaat duidelijk op terugdringen van overlast door lieden die misdrijven begaan uit hoofde van minachting voor autochtone nederlanders. Wie kan het daar nou oneens mee zijn! Klaarblijkelijk meent de rechtbank te Den Haag een splinter in het oog van een politicus te zien maar gaat voorbij aan de balk bestaande uit verwerping van art 1. De conclusie van een objectieve waarnemer is dat die rechtbank niet deugt, een zweem van corruptie over zich heeft, en de rechters daar weg moeten, vervangen dienen te worden door wel eerlijke personen die art 1 willen begrijpen en doen handhaven.