dinsdag 25 april 2017

een Einstein-Yanchilin model?

                          24 april MMXVII

Energie is in hoeveelheid gelijk aan het product van massa en lichtsnelheid, zo formuleerde Einstein het. Bij verklaring van de 1919 meting werd evenwel verzuimd in rekening te brengen dat potentiaal inwisselbaar is voor interne energie volgens deze formule, zodat er geen bewijs van de algemene relativiteitstheorie uit resulteert. De Russische wetenschapper Vasily Yanchilin bracht een zwaartekrachtstheorie overeenstemmend met de kwantummechanica in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003). Daaraan gemeten is die a.r.t. verouderd en onjuist. De speciale relativiteitstheorie blijft evenwel geldig onder aanname van gelijke lichtsnelheid voor alle bewegende waarnemers op een bepaalde plek en een bepaalde tijd. Met de uitdijing van het heelal verandert dit. Aan de opschuivende rand ervan daalt c tot nul terwijl die in het verleden zeer veel groter was. Dit vergt herziening van de supernova standaard Ia met als gevolg dat versnelde uitdijing verdwijnt. In de nieuwe theorie blijft restmassa niet constant: Deeltjes in een gesloten systeem trekken elkaar aan maar het impulsmoment blijft ongewijzigd zodat de massa af moet nemen. In de energieformule van Einstein was rond de Big Bang c dan zeer groot terwijl er ontwikkeling gaande is naar toenemende massa. Yanchilin omschrijft de toestand aan de grens van het heelal als puur kwantummechanisch: alles raakt onbepaald, verliest richting en snelheid. Dit strookt met het Mach principe, zo opgevat dat massa de Heisenberg onzekerheid vermindert indien aan die grens ook E nul wordt.

Waar bleef dan die toenemende massa? Straling heeft een massa-equivalent. "Oud" licht raakt langzamerhand een beetje verstrooid en is dan niet krachtig genoeg meer om nog met iets te reageren. Tenzij de golven weer geconcentreerd worden door een lens. Maar de energie van de fotonen kan niet verloren gaan en vandaar de hypothese dat er overgang is naar donkere massa. Deze is onderhevig aan zwaartekracht en kan zeer geconcentreerd raken in het centrum van sterrenstelsels. Wellicht ook enigszins rond planeten, net als satelieten, met plaatselijk verhoging van de zwaartekrachtspotentiaal die atoomklokken in de ruimte boven de Aarde sneller zou doen tikken. Gewone massa wordt in de foute a.r.t. wel verklaard met Higgs deeltjes. Op de Maan is gewicht anders dan op Aarde maar massa is hetzelfde. Dat lijkt minder goed verklaarbaar met Higgs-ieten en past beter in een Einstein-Yanchilin model. Yanchilin's theorie verklaart gravitatie als een puur kwantummechanisch gebeuren: In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen volgens hypothese van reductie der Heisenberg onzekerheid door massa er minder kwantummechanische overgangen zijn naar de verste helft dan verspringingen in omgekeerde richting. Het resultaat is verplaatsing van het deeltje naar die externe massa toe. Bij afwezigheid van de laatste lijkt er evenwicht te zijn en wordt massa niet "gevoeld".

Zou licht bestaan uit eenzijdige kwantummechanische verspringingen? Die omzetting van oud licht in donkere massa, telkens waar c aan de opschuivende rand van het heelal tot nul daalde, behelst dan overgang naar een "heen en weer", het massa aspect van de kwantummechanische verschijnselen. Bij de Big Bang -overigens niet uit een punt voortkomend want een punt is een wiskundig begrip en bestaat in de natuurkunde niet omdat het geen afmetingen heeft- was het eenrichtingsverkeer zeer dominerend met supersnelle c (inflatie is niet nodig) terwijl in dit schema aan de rand van het heelal dat soort eenzijdige kwantummechanische verspringingen ophoudt. Yanchilin stelt op grond van kwantitatieve gegevens de hypothese dat er relatie bestaat tussen lichtsnelheid, de voortplantingssnelheid van electro-magnetische golven (dat Einstein die een eeuw geleden als constant aannam was slechts zijn tijdelijke werkhypothese) en de potentiaal van de totale massa van het heelal. Zo kwam hij tot zijn kwalitatief onderbouwde zwaartekrachtstheorie waar Newton en Einstein niet meer dan kwantitatieve beschrijvingen wisten te leveren en niet het werkelijke karakter vermochten te ontdekken.

Wat is dergelijke potentiaal en hoe verbreidt deze zich door lege ruimte? Alle ruimte van het universum is meer of minder gevuld met straling; nergens bestaat er absoluut vacuüm en potentiaal zou gedragen kunnen worden door die radiatieverschijnselen. De Olbers paradox is mogelijk verklaarbaar met het voorgaande over omzetting van oud diffuus wordende lichtgolven in donkere massa. Misschien is nadere analyse van potentiaal te zoeken bij non-locality. Tot zover het aanstippen van een model met grote inbreng van Einstein en Yanchilin. Verder onderzoek is redelijk dringend omdat het amerikaanse NIST bezig is de constante van Planck te laten gelden als bepalend voor de kilogram. Yanchilin komt tot de conclusie dat de Planck verandert en wel omgekeerd aan c, zodat deze voor het beoogde doel niet bruikbaar is. In zijn boek leidt de Russische wetenschapper uit de golftheorie een betere formule af voor het astronomisch interval. Daaruit blijkt dat zwarte gaten niet kunnen bestaan, negatieve energie als fantasie aan te merken valt, enz. Op pagina 192 staat een interessante samenvatting waarin onder meer specialisten in logica zich kunnen verdiepen alsook wiskundigen want het limietbegrip lijkt in de a.r.t. opgerekt te zijn. Zie onderstaande site voor meer maar beter is het boek lezen en zo mogelijk commentaar te geven, uiteraard in het nederlands, want de belastingbetaler betaalt en heeft er recht op om iets terug te krijgen dat de horizon verruimt. Een roman in het engels lezen lukt al niet bij 95% van de landgenoten.

Als je naar Nieuw Zeeland reist is het geest die in beweging zet. Zo ook valt het Scheppende in de wetenschap, de Eerste Oorzaak dus, te zien als buiten het stoffelijke aanwezig te zijn. Maar vanwege de intelligentie niet een beperkt Het doch als Hij of Zij met keuzevrijheid. Sedert er machines en computers bestaan ook niet meer slechts naar des mensens beeld te denken. Onbekend dus, maar Beweger, toen, nu, toekomstig. In een baksteen mogen atomen wel redelijk op hetzelfde plekje blijven zitten maar het krioelt er van electronen. Of van "golven". Met electronen ontzettend veel ruimte overlatend doch golven die vullen. Dan is het gemakkelijk genoeg voor engeltjes om bij je dood even een chip te maken voor een latere 3D reprint. Dan is het moeilijker om te begrijpen hoe water in wijn veranderd werd, de moleculen veranderden en denk liever aan onzichtbare geesten die de boel even overhevelden. De voorheen christelijke Vrije Universiteit is los van God en van kleine luyden; de professoren geloven er aan de algemene relativiteitstheorie en praten - tegen de wet in die in het onderwijs de moedertaal gebiedt- er engels om hoger te lijken. Ze schotelen de toevertrouwde studenten zwarte gaten, inflatie, een cosmologische constante en zelfs negatieve energie voor, allemaal fantasie van napraters. Op de Universiteit van Amsterdam niet anders met eveneens accent op carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden, superieur zijn. Op het Sciencepark is ruimte voor een zondagsfaculteit in een fraai gebouw onder een dak als twee handen met gespreide vingers ruimte biedend voor reflectie.

                       

voedselbank vs autonomie

mini straattheater                                                                 

                                                      

          verlooft Jesse Klaver zich met VVD-knarren?

Een piepklein oud caravannetje, beschikbaar uit stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde, staat op het Binnenhof te Den Haag met daarin en rondom boze lieden uit Westerwolde (provincie Groningen).

Ze roepen tegen het publiek (een rondje boven of - voor een medeklinker staat voor een halfvokaal), om de beurt:

Wi van Westerwòle in Gru-n hebm wel PVV stemd, mor dat was oet onvree.

Wi zitn zowat boo-m op aardgasbèle en bi-n toch aarm.

Moutn wi adviseurs oet Dubai hoaln?

Wilders krigt n ton oet Schatkist. Dei is toch nait onz man, hai heurt meer bi VVD.

Ki-n wi terecht bi Gruin Links?

Dat waarn vrouger ja communistn.

Ook pacifistn.

Wel gaud socioal.

Gain kapitalistn, gain schatrieke lu zoals bi VVD.

Woar Jesse Kloaver mooi weer mit speult?

Wi wiln gain monarchie mor de Republiek! Mit elkenaine gliekwoardig.

Zo is't.

Net as bi voetbaln in 'n elftal, al ki-n sommign meer as 'n anner.

Een acteur het hoofd schuddend: Gruin Links ís nait zo gruin mit 'n overbodige laange tunnel onder Sud-As in Amsterdam veur twei miljard euro en 'n poar honderd miljoen winst veur duutse aannemer.

Wi ki-n dei miljardn beter zulf holn. In 'n autonoom landsdeel.

Autonoom?

Joa, links betaiknt zoveul meuglijk autonoom; nait de hoge heern boas loatn speuln.

Gruin links liekt mi nait zo links mit 'n minister Kloaver op schoot bi Rutte, loopjong van kapitalistn.

Een paar acteurs tonen hun opgestoken duim maar halen die gauw terug: Wi steekn doe-m nait omhoog veur zo'n kerel as hai zwatte (zwarte) kraai-n ofpakn gunt en doeoe-m (duiven, lange vokaal) niks in reekn het.

Alle acteurs tegen het publiek: Wat vindn Ie, minskn? Mout Gruin Links in Twaide Koamer Jesse Kloaver wegstuurn?

Een acteur: Rutte verloor zeumdartig zetels aan steun. Allennig harde kern van rieke lu en boo-m modaal blift over.

Een volgende acteur: Plus Pechtold en Buma en Wilders.

Dei vangn ook aalmoal honderddoezend euro oet ònz Schatkist.

Kin toch wel wat minder.

Wat meer gliek!

Zo denkt achterban dr vast ook over.

Jongste acteur: Mor den is 'n centrum-links kabinet.....

Oudste acteur: Joa mien jong, da's beste; den lu van Vieftig Plus hebm maist allunnig AOW, bi-n ook nait rechts en soa-m mit.....

Wel (wie) 'n vet pensjoen het stemt rechts.

Pensjoen systeem deugt nait. Is stiekum overheveln van geld oet zakn van minsk dei nait veul verdai-n noar lu dei al genog hebm.

Hau mainst doe?

Belasting betoaln noar draagkracht wordt omzeild mit aftrek pensjoenpremie.

Marsmannetjes zeln Schatkist wel aanvuln.

Doe waist wel beter. As pensjoenfondsn ophee-m wordn mit terugwerkende kracht ko-m der honderdn miljardn in Schatkiste; verdwient staatsschuld en kriegn Ie -hij richt zich tot de oudste persoon- honderdn euro's meer in moand aan AOW.

Wait Gruin Links in Twaide Koamer dat?

As ze 't nait wozn ki-n ze 't nau heurn van ons.

As ze nait lustern den weg mit heur.

Ze zingen, rappend:

              Veur aal dairn wiln wi gruin kloaver

              mor VVD bezet riek' toafel

              Dei deedn ja hail nait zaai-n

              wiln wel veur zok aals maai-n

Een luide stem uit een luidspreker vanaf een Binnenhof gebouw:

Voor demonstraties is toestemming vereist. U wordt verzocht zich te verwijderen.

De acteurs kijken elkaar ietwat verbijsterd en besluiteloos aan met bijpassende gebaren.

Na enige ogenblikken stilte vervolgt de stem:

Bovendien vertegenwoordigt u maar een heel klein percentage van de bevolking. Groningen-Drente heeft nog geen miljoen inwoners. De meerderheid beslist en u bent slechts een heel kleine minderheid.

Eerste acteur: Hebm Ie dat heurd?

Tweede acteur (enz.): Zai wiln ons kwiet.

Zai wiln wel ons aardgas.

Da's nait van ons mor van aal minskn in 't laand soa-m.

Hou kin den dat aandeelholders van Shell en Esso maiste van opbrengst kriegn?

Dat liekt mi nait hailmoal woar. As-toe vief of tien joar van Bijstand krigst is dat 'n hail bult geld.

Vergeet nait voedselpakketn.

Er is geroezemoes bij de acteurs.

Eentje van hen stapt naar voren en tegen het publiek terwijl de anderen luisteren:

Er bestaat een geheim herenakkoord waarmee de aandeelhouders gespekt worden; let wel gespekt bovenop het goede inkomen dat zij al hebben; een inkomen uit andere bronnen dat niet gering is want anders zouden ze geen aandeelhouder geworden kunnen zijn.

Wi moutn oetzuikn wat dat heernakkoord is en woar opbrengst van gas noar tou gait.

Doarvan blift lang nait genog op stee woar 't gas zit.

Ie hebm toch heurd dat wi 'n minderheid bi-n. Heern verteln ons vast niks.

As wi autonoom wordn kin wi zulf aals regeln.

Vloamingn bi-n ook autonoom.

En Luxemburgers; Gru-n Drente is twai moal zo groot as Luxemburg.

As autonoom gewestn in Benelux 'n Unie vurm....

Wat daun wi hier nog bi 'n parlement dat ons kolonialiseert net as vrouger Indie.

As wi autonoom wordn ki-n wi ook nei universiteit oprichtn mit 'n socioal programma.

Mit art aine van Verkloarn van rechten van de mens as grondslag.

Woarom dat artikel?

Dat is grondslag van Verdroagn van Europese Unie en verdroagn goan veur nationale wetgeving. Artikel aine is hier absoluut geldig mor wordt saboteerd deur regeern, parlement en justitie.

Vertel ons wat er stait in dat artikel aine.

"Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten".

Dat betaiknt mitproatn en medezeggenschap hebm. In 'n republiek.

Mitproatn en medezeggenschap hebm as bi referendum?

Wis en woar.

Mor den ki-n wi ja 'n referendum holn over 'n autonoom republikeinse landsdeel Groningen-Drente.

Allen appaludiseren.

De acteurs roepen elkaar toe: Tau, Fibo Mien Jong, tau Haijold Mien Jong, tau Grietje Mien Wicht, tau Hinderk Mien Jong enz. op noar Azn en Stad Gru-n. Alle acteurs stappen in een grote oude auto en in het caravannetje; uit de ramen hangend en zwaaiend naar het publiek vertrekken ze.

                   

             


woensdag 12 april 2017

te vroege tennisles?

Een heel jong kind heeft nog geen goed ontwikkelde fosfaataccu: het energiesysteem met adenosine trifosfaat, dat je nodig hebt om te sprinten, moet grotendeels nog op gang komen. Wel kan het kind de hele dag bezig zijn, maar ten opzichte van oudere jeugd en volwassenen zijn de armen relatief nog niet sterk en de lichaamsproporties verschillen eveneens zoals goed te zien is aan het hoofd. Vandaar dat het beter is om met jonge kinderen naar het park te gaan en daar met allerlei ballen te werpen en te vangen, al rollend ook in het zachte gras, dan op de tennisbaan gestuurd te worden. Psychisch zit het kind nog in een speelfase en pas later komt er optimum om speciale technieken, zoals bij tennis vereist, aan te leren. Met ballen van verschillende grootte en zwaarte spelen in dat park stimuleert ondertussen wel de werptechniek en de krachtsontplooiing, heel belangrijk later voor de service. Laat dat voor een klein kind onhandige racket vooreerst maar achterwege. Bij tennis staat prestatie erg op de voorgrond en is winnen heel belangrijk. Maar zo hoort het jonge kind niet opgevoed te worden. Teveel accent op baas boven baas werkt waarschijnlijk in de hand dat later de jonge volwassene meer of minder onbewust verzuimt om op tal van terreinen werkelijke gelijkwaardigheid te accepteren.

Doch de tennisschool wil omzet en de tennisbond meer leden; zij krijgen ouders met dollartekens in hun ogen mee. Een tennisles duurt vijftig minuten, want de leraar wil een uur aan de slag en zo wat verdienen. De leerling echter kan niet meer dan tien minuten nieuwe stof opnemen en de rest van de tijd is het herhalen. Dat kan ook prima na enige uitleg met een medeleerling. Pas in de regionen van de tennistop is er echt zeer precies trainen nodig en daar komen ook de fysiotherapeut, de mentale begeleider, de looptechnicus om de hoek kijken. Samenvattend let een ondeskundige en onbekwame Bond niet goed op en wordt er lestijd verspild, krijgen kleintjes haast met dwang een slaginstrument in de hand geduwd terwijl zij daar nog niet aan toe zijn.

Zou het wel in orde zijn op school, waar de kinderen van maandag tot en met vrijdag vele uren vastzitten? Je leert prettiger en vlotter als je interesse hebt voor het onderwerp. Daarbij hoeft men zich niet te beperken tot het aanhoren van één leraar, want andere mensen hebben ook kennis en verscheidenen van hen zijn in staat om die over te dragen. Zij het dat hiertoe dikwijls enige aandrang nodig is, behalve thuis. Voorts zijn er het Internet, de televisie en de radio die veel beter benut kunnen worden, ook voor verbreding van kennis buiten de schoolvakken alsmede op latere leeftijd. Daarom is het geraden op te staan, er op uit te gaan om te verkennen, zo mogelijk eens meedraaien op een boerderij en noem maar op. Misschien minder langdurig vakken vullen bij Albert Heyn doordat pa en ma voldoende te besteden krijgen en je van het nodige minimum aan zakgeld weten te voorzien. Als we een linkse regering krijgen nadat het rechtse kabinet Rutte 37 zetels verloor valt salariering te herzien van beloning naar vermeende rang en stand naar een gelijk bedrag voor gewerkte uren plus toeslag voor inbreng van scholing en ervaring minus aftrek bij schadende activiteiten. Dit leidt tot opwaardering van ambachtelijke beroepen en moet remmen de drang naar carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden.

Dat nu juist staat thans op de voorgrond, zelfs bij de voorheen christelijke Vrije Universiteit die los is van God en Zijn gebod: "respecteer en help de ander want hij is als uzelf". Ze praten daar engels om hoger te lijken, maar 95% van de nederlanders kan niet vlot een roman in die taal lezen en wordt door het nota bene bij wet verboden onderwijs in een vreemde taal op achterstand gezet. Ook het universitair onderricht wordt door de gewone man middels belastingheffing betaald en hij heeft onvoorwaardelijk recht op resultaten in begrijpelijke, in zijn eigen taal. Maar de geniepige professoren zwijgen er ten eerste over dat zij overmatig betaald worden in een onrechtmatig voor het leven beschermde positie terwijl ze bekwame lieden op de stoep voor een gesloten deur laten staan, niet willen rouleren om de samenleving met meer inbreng vooruit te helpen, zo puur egoïsme laten domineren. In de tweede plaats maken zij de uit belastinggeld betaalde wetenschappelijke bibliotheken deels ontoegankelijk voor anderen dan het eigen kringetje door gedeeltelijke afsluiting van het Internet. Planken volstaan allang niet meer en dat het grote gebouw op de Dam een prima actuele bieb plus discussieruimten zou kunnen bevatten komt liever niet in hun hoofden op. Want zij kiezen voor bevoordeling van een elite. En om sterker te staan met grotere aantallen laten zij amerikanen toe die niet op eigen topuniversiteiten werden toegelaten. In plaats van plek te bieden aan leergierige jongeren uit streken en landen waar je niet goed aan de bak vermag te komen zoals Westpapoea en die niet opzien tegen even nederlands leren. Dit laatste zal tevens verrijking van onze taal meebrengen naast verruiming van het jargon, zo noodzakelijk voor goed begrip in een hoogontwikkelde taal.

De beste te nemen maatregel in deze situatie is het onmiddelijk en op staande voet wegsturen van de leiding van universiteiten die niet de wet respecteren welke onderwijs in het nederlands voor de nederlandse bevolking  gebiedt, niet voor een elite met verkeerde buitenlandse aanvulling. Voor deze laatste is een overgangsperiode van twee jaar  voldoende  om daarna elders verder te studeren of het nederlands te leren beheersen.

Kennisoverdracht moet ook omvatten hoe je het eigen lichaam verzorgt en bijv. obesitas vermijdt. Daaraan schort het vaak al op de basisschool. Eveneens is onderricht geboden in het toepassen van hulpvaardigheid, zowel medisch als sociaal/psychisch en als dit ontbreekt krijg je moslimleerlingen die niets van Anne Frank willen weten.

            

maandag 10 april 2017

knoeiende hollandse Justitie

Hier hoe de toonaangevende Rechtbank te Amsterdam samen met het Gerechtshof aldaar de Wet onder tafel vegen als dat te pas komt. Dus de bezem door die Justitie, want eerlijke goede rechtspraak met werkelijke respectering van het beginsel verwoord in art 1 der Verklaring van de rechten van de mens lijkt redelijk haalbaar. Wel is het ter zake uitermate slechte onderwijs waarschijnlijk eerst te verbeteren want de "zittenden" zijn doorgaans stijfkoppen die beter willen weten dan de Wet, niet schromend om jeugd en volk te misleiden, want daar zelf baat bij menend te hebben. Begin eens te beseffen dat de gelijkwaardigheid van art 1 automatisch recht op allerlei vrijheden inhoudt en die hoef je dan niet apart te herhalen. Dat kun je bijvoorbeeld verduidelijken op radio 1 na 22 uur in plaats van zeuren over een recreatiesport en 52 keer in een jaar herhalen, desnoods slechts vijf minuten van dat uur!

                       verzameling bedriegerijen

Stel u eens voor dat een bedrijf beweert alle klanten gelijk te behandelen maar stiekum afspraken heeft om lieden die tot de eigen maatschappelijke klasse van de directie behoren forse kortingen te geven. Dat is precies wat "Den Haag" doet middels belastingaftrek voor rijke en middenklasse bij hypotheekrente en pensioenpremie. De Marsbewoners moeten dan compenseren. Kortom gedoogt valse Justitie dat via "regelingen", die het door het volk algemeen gewilde belasting betalen naar draagkracht torpederen, de welgestelden er op vooruit gaan ten koste van beneden-modaal. Deze laatsten begrijpen vaak niet hoe zij bedonderd worden, inbegrepen door goed gesalarieerde vakbondsleiders. Achter de Groene Tafel blijkt men art 1 van de NL grondwet niet te lezen. Ze willen daar dat eenvoudig niet, zo zal de conclusie zijn van een eerlijke buitenlandse rechtbank en waarop veroordeling volgt.

                           Wie wil er een markt waarop je niet kunt krijgen voor dezelfde prijs die anderen betalen? Het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig, dat een eind moest maken aan dumping in de kolen- en staalsector, heeft als strekking dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende bepalingen zijn niet toegestaan in een open, eerlijke markt. Maar de NL Justitie laat de NS ongemoeid knoeien met verschillende prijzen voor precies dezelfde vervoersprestaties op precies dezelfde tijdstippen; maakt die onder meer afhankelijk van leeftijd (het gaat hier niet over inschikkelijke kinderen die bij drukte op een leuning willen zitten), relaties, een omweg via de Hema of Blokker, terwijl zulks niets te maken heeft met de totstandkoming van het vervoersaanbod. In een beschaafd land heeft normaliter ieder voldoende inkomen om niet afhankelijk te zijn van subsidies of andere begunstigingen. Dergelijke houding van de rechters getuigt van wat men in het buitenland een soort corruptie noemt, de wet terzijde schuiven om bevriende relaties meer inkomsten te laten genereren. Ook de KLM dumpt af en toe, net als de Lufthansa, benadeelt andere wel eerlijke maatschappijen, door stellen voor half geld mee te nemen, terwijl de alleengaande de volle prijs moet betalen of thuisblijven. Albert Heyn, voor buitenlanders Albert Zwijn omdat zij buiten de winkel gekomen merken geen bonuskorting te hebben ontvangen; ze wisten niets van een bonuskaart, knoeit eveneens.

          Corrupt is ook het de hand houden door Justitie boven het hoofd van B & W van Amsterdam die valse administratie voeren bij de Burgerlijke Stand; met, om aan schadevergoeding te ontkomen na veroordeling van het Gemeentebestuur door de Raad van State, liegen dat er geëmigreerd is naar Verwegistan. Nauwkeurige goede registratie wordt door de wet uitdrukkelijk geëist en is nodig om geen misstanden te krijgen. Denk maar eens aan het insluiten van een niet geregistreerd persoon in eeen privé woning. Afgewezen asielzoekers horen niet op straat, zonder geld en genoodzaakt tot stelen, mogen als medemensen zonder strafblad niet opgesloten worden en verdienen respectvolle behandeling, bijv. opvang in een gebied met onderdak, "vrije uitloop", voedsel en scholing; alles karig zodat zij toch genegen zullen zijn om mee te werken aan remigratie.

          Het is niet de rechter die bepaalt hoe het hoort maar de wet, doch kennelijk trekken de rechters zich daar niets van aan als dat niet in hun kraam te pas komt. Als onafhankelijke macht moet de Justitie zelf optreden en niet afwachten. Omdat hieraan niet voldaan wordt moeten de huidige rechters de laan uitgestuurd worden en plaats maken voor wel eerlijke en bekwame personen. Die zullen ook controle moeten organiseren ten aanzien van halve corruptie, zoals het verspillen van gemeenschapsgeld aan onnodig extra asfalt in het Amsterdamse Bos, overbodige ondertunneling van de Zuid-As-verkeersaders te Amsterdam om betonbaronnen te spekken, het voortrekken van medewerkers boven nieuwkomers bij de overheid. Werkelijke neutraliteit van de overheid behelst roulatie en waardoor betere verdeling van macht ontstaat. De Tien Geboden formuleerden al drieduizend jaar geleden dat de ezel recht heeft op sabbath, dat een dier recht heeft op ontspannen rondscharrelen in een natuurlijke omgeving, zo heet dat tegenwoordig. Dat de hoek van de akker, de opbrengst ervan voor de vreemdeling is en nu ook voor de duif etc.. Dat zeg maar het voor vogels en vissen overmatig grote Marker- en IJselmeergebied deels droog te maken valt voor ruimte behoevend groot wild. Hoe achterlijk zijn hieraan gemeten de nederlandse rechtskundigen!
           Deze maand mogen turken met twee paspoorten stemmen nadat zij dit ook al in maart deden. Zij hebben ergo het dubbele aan politieke invloed; moeten gewone autochtone nederlanders dat accepteren? Het is tegen de Grondwet, want heeft discriminerend karakter. Justitie knoeit door niet te corrigeren.

Ons land is lid van de EU en daar hebben internationale Verdragen art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag. Dit art valt te beschouwen als een verzwakte versie van het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf. Zulke verdragen gaan voor nationale wetgeving doch de NL rechters trekken zich niets van art 1 aan en bevorderen de piramidale maatschappij in plaats van normaal en eerlijk op te komen voor gelijkwaardigheid. Dat toch maatgevend is in christelijke en humanistische traditie, waar ene Buma niet thuishoort. "Gewone" mensen moeten niet alleen protesteren door op de PVV te stemmen, door Rutte & Co met verlies van 37 zetels op te zadelen en af te wijzen, maar ook wakker worden nu diezelfde in de ogen van de meerderheid van het volk kwaaie figuren weer een rechts kabinet willen vormen. Daarmee bezig zijn met nota bene steun van GROENe verLINKSers, terwijl toch de andersgezinden in D66 zonder Pechtold, in het CDA zonder de monarchist Buma, zonder deze piramidalen waartoe overigens ook Wilders te rekenen valt, met Christen Unie, SP, de ontevreden PVV-ers, de partij voor de Dieren, de tot zuinigheid gedwongen achterban van 50 PLUS en de echte groen linksen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben en kunnen rekenen op positieve uitslagen van referenda over gelijkwaardigheidspolitiek in een passende republiek. Als de door God gezonden goede wonderen verrichtende Heer op Palmpasen veel bijval kreeg is het waarschijnlijk zo gelopen dat vijf dagen later een joodse elite een kleine meute optrommelde om hun piramide in stand te houden met het opleggen van doodstraf door een europeaan. Vier jaar geleden hadden we het verraad van de PvdA-bonzen en nu dat van een rechts kabinet zoekende eerzuchtige leiders die elk een ton uit de Schatkist pakken, niet genegen zijn tot rouleren zoals het behoort om ieder kans te geven op bijdrage aan de samenleving. Waarom leunt de rechter met vet salaris en prima pensioen achterover bij zulke bedriegerij? Heeft de onafhankelijke macht geen taak om plichtsgetrouw helderheid te verschaffen?

          In Europa geldt toegang tot de rechter maar te lande wordt dat dikwijls geweigerd en men stuurt naar de politie als mensen recht zoeken, terwijl die politie niks te vertellen heeft -dikwijls fascistisch opereert met volgens het CBS 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds-; wel bericht van de rechter kan ontvangen maar nooit in diens plaats gesteld mag worden bij aangifte. Kortom niet in behandeling nemen van klachten van rechtzoekenden is een doodzonde waarvoor de rechterlijke macht verantwoordelijk is.

         Op de Universiteit van Amsterdam beweert een domkop dat wij in een rechtsstaat leven en zo misleidt de professor zijn studenten. Al honderden jaren is hier geen sprake van een werkelijke rechtsstaat en als dat wel het geval zou zijn geweest waren de inboorlingen in de kolonieën als gelijken bejegend, zou er geen indisch conflict zijn gekomen en hadden waarschijnlijk de papoea's in een gematigd politiek klimaat autonomie verkregen. Evenmin zou er armoede heersen in Suriname -merk op dat er doorgaans inkomstenoverdrachten nodig zijn naar perifere gebieden waar minder geproduceerd en verdiend kan worden. En hoe zit het met de belastingontduikingen van internationals, gestimuleerd nota bene door ambtenaren en ministers. Waarom blijft bestraffing uit?

Waarom respecteren de hollandse rechters niet de vrijheid van onderwijs, van kennisoverdracht, van het vergaren van kennis? Boeken op de plank volstaan allang niet meer, maar het Internet wordt op de Universiteit van Amsterdam grotendeels afgesloten voor wie niet tot het eigen kringetje behoren. Zelfs voorzien van een bieb abonnement wordt verhinderd dat je googelt. Het is de gewone belastingbetaler die alles bekostigt en hij heeft recht op resultaten in de eigen taal die hij begrijpt. Van de mensen in Nederland kan 95% niet vlot een roman lezen in een vreemde taal. Waarom dan toelaten dat de wet, die onderwijs in het nederlands gebiedt, geschonden wordt zoals op de voorheen christelijke Vrije Universiteit? Daar praten de sukkels engels om hoger te lijken en minachten dus de gewone man, willen de elite uithangen en om groter te worden halen ze amerikanen binnen die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden. In plaats van plek te bieden aan leergierige jongeren uit minder ontwikkelde streken zoals Westpapoea, die best even nederlands willen leren en zo onze taal en het wetenschappelijk jargon daarin zullen helpen verrijken.

         De Hoge Raad is gehouden toezicht uit te oefenen op goede rechtsgang maar faalt kennelijk grondig. Weg dan met de leden van die Raad en straf eveneens alle rechters die niet art 1 -dat betekent de republiek van gelijkwaardigen- respecteren. Een mooie straf lijkt keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken; dwangarbeid kan korter dan gewoon "zitten".

Wat deed de nieuwe Tweede Kamer? Zweren op een grondwet die letterlijk in strijd is met art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, grondslag van Verdragen der Europese Unie en derhalve in ons land absoluut geldig. Dat toont nog eens  de noodzaak aan van referenda als de dames en heren daar zo achter lopen en onbekwaam zijn om wat schranderheid te tonen. Was Salomo schrander of had ie in hoge werkdruk maanden nodig met veel rechercheurs, maatschappelijk werkers en wat al niet? Ieder in een openbare funktie behoort te zweren of te beloven dat hij/zij art 1 der Verklaring volledig zal respecteren en bestrijden wie het saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. Exit dan bijna geheel "Den Haag" en de bedriegende Justitie!


gravity since AD 2003

          a call for countering

                                                            The Economist of march 11 describes the general theory of relativity as immensely succesful. However this is wrong according Vasily Yanchilin in his book The Quantum Theory of Gravitation (2003). All scientists agree that the principle of least action is valid and a photon therefore seeks a path near mass with as big "steps" (oscillations of low frequency) as possible and a minimum of these. Observed is a slightly parabolic route, not nearest to the mass. In other words the photon passes through a zone where time runs slower -where oscillations with lower frequency have less energy- than at the mass. Einstein maintained a century ago the opposite, namely that near mass the second has longest duration. Such would allow existence of black holes with standstill of time but is contradictory to the fast processes around the very dense Big Bang.

The general theory of relativity is of mathematical character and confuses that time is related to physical processes. There is difference between maths and physics as illustrated by a point which does not exist in the latter since it has no dimensions. It is accepted by everyone in astronomics that near mass the unit of length shrinks and distances become larger. But when some process gets faster, needs near mass less of the time unit in empty space, then its total duration becomes shorter. Near mass atoms become more compact and consequently the electrons need more energy to radiate, will do so with higher frequencies. Not so in the gtr and see page 192 of the book for Yanchilin's summary.

Another argument against the gtr is that it accepts red shift of sunlight as caused by slower second on the sun and by overcoming gravitational attraction of this star while not the sum of both is measured. Yanchilin gives satisfactory new interpretation. Meanwhile the special theory of relativity stays valid if understood thus that the speed of of light is the same for all moving observers at a certain place and a certain time. Namely changing with the expansion of the universe and becoming zero at the "edge" of it. There everything looses speed and direction, gets into a pure quantum mechanical state. Thus the principle of Mach is interpreted as mass limiting quantum mechanical aspects; and from measurements the potential of the total mass of the cosmos looks connected to c, the speed of photons. Then in the past c was much bigger or if preferred one can say with constant speed of light that time went much faster. Reflect on this. Bigger c in the past means that the standard supernova Ia has to be corrected which makes accellerated expansion of the universe and its motor negative energy a phantasy. The Nobel prize for that accelleration presumption should be returned.

In astronomy an interval is much used and from wave theory Yanchilin derives a better formula which exempts existence of black holes. He explains further that in the old formula d t is misunderstood. All the book is written didactically very well and also accessible to philosophers specialised in logics. However they lean back and are content with their high salaries, do not check what news the russian scientist brings, widening our horizon. At the University of Amsterdam his book was banned to a distant store house, not easily accessible to students, which now stay ignorant, dumb. This in order to promote an own theory of the professors there, which however has no value since it does not resolve any problem. But they got a million euro Spinoza premium for it from friends! At Utrecht University a renormalisation was invented for shortcomings in the gtr and if the latter is not correct that work looses significance. Wikipedia boycots like in the dark Middle Ages to vested authority unwelcome books were burned. Instead of providing couter argumentation. NIST in America seeks  a new standard for the kilogram based on constant Planck, while in the new theory this changes in opposite way as c.

Very important is that the gtr is not in harmony with quantum mechanics which did not exist a century ago. Yanchilin presents the hypothesis that mass reduces the Heisenberg uncertainty and then the half of a tiny particle nearest to an external mass will have less quantum mechanical transitions towards the farthest half than the latter to the nearest half. The result is movement of the particle in the direction of that external mass. This is a qualitative explanation where Newton and Einstein only gave quantitative descriptions. So gravitation may be understood  AD 2017 as a pure quantum mechanical proces; therefore is relativily very weak and operating in one direction only. Without any external mass there seems balance in transitions and no gravitation, no mass is felt. The american scientist Feynman remarked that even a house maid will understand a correct theory as that must be simple.

In his book Vasily Yanchilin gives only a hint regarding the origin of black mass: it might result from abundant light. Research on  this should start and consider that old a little bit dispersed light looses ability to react with anything unless the waves are concentrated by a lense. Yet it keeps its energy and energy is somehow equivalent to mass. That is subject to gravity and may be very concentrated in the centres of galaxies. Perhaps also a bit round Earth, causing atomic clocks in satelites sometimes tick faster than at the surface of the planet? Can waves of light be seen as quantum mechanical transitions in only one direction? Then that stops when changing into dark mass like reflecting light does not react with what it hits. So the photon gets triple character as from Huygens, Newton and now also with mass potential. In the Beginning there was only radiation. While the gtr assumes that rest mass is invariable Yanchilin argues that it decreases when going back in time. For in a closed system of particles mutual gravitational attraction occurs while the impuls momentum stays the same and thus the involved mass is reduced though nothing disappears. So also here work is to be done and Yanchilin should be invited to give an interview, presenting recent results of his research. Or better be invited to give a lecture with afterwards discussing.