dinsdag 27 december 2011

nieuwjaarsessay

 
         Betere voornemens?
 
Jesaja zei dat eens de beer en het lam samen zullen weiden, gehoed door een kleine jongen. Is dit allegorie over de verhoudingen tussen mensen? Daar zijn we nog ver van af, ofschoon de kleine jongen dus al geboren is en ontroomst kun je met kerstmis zingen "Komt laten wij begroeten, Gods Middelaar". Er daagt een toestand dermate vanzelfsprekend dat er slechts een schooljongen nodig is om zo te verduidelijken dat de hele wereld het kan begrijpen. Die toch een sterke heer wordt door overtuigen. In moderne termen zal het dus zo zijn dat niet de bovenlaag de minderen uitbuit, dezen buitensluit van te delen macht en hen het liefst redelijk arm houdt om het statusverschil goed tot uiting te laten komen. Wil men werkelijke democratie en de meerderheid hoeft hiertoe slechts gepord worden dan is het vooralsnog zaak om de beren onschadelijk te maken. Daartoe horen Trix, Rutte & Co, de parlementariers die een ton pakken en de belangen van hun eigen financiele klasse het best behartigen, opzij geschoven worden. Zou niet Marianne een goede koningin zijn? Ayaan Hirschi Ali heeft ook bepaalde kwaliteiten.
Het is triest gesteld in Nederland met kennis die er toe doet. We hebben helaas alsmaar import nodig! Art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, toch grondslag van het Internationale Verdrag op Burgerrechten, wordt door de rechters eenvoudig opzij geschoven om de vermeende elite te bevoordelen. Art 3 van de Grondwet? Daar hebben burgemeesters nog nooit van gehoord en ze willen niet weten dat het art open, eerlijke sollicitatieprocedures voorschrijft in plaats van de facto buitensluiting van 95% der bevolking teneinde politieke vriendjes voor te trekken. En art 60 van het Verdrag van Parijs (1953), een open, eerlijke markt beogend, laat niet toe begunstigingen via aftrek hypotheekrente en pensioenpremie omdat het wil garanderen dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Zie voor meer uitleg www.janjitso.blogspot.com.
Een uitstekend nieuw voornemen lijkt dat we elke aanstaande bobo verplichten tot de volgende eed of belofte: Ik zal handhaven art 1 der Verklaring van de rechten van de mens en bestrijden wie dit saboteren, doch nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. Zo wordt het eenvoudig om al wie hooggezeten is en niet goed funktionneert de laan uit te sturen. Inbegrepen professoren, ambtenaren, directeuren die al een miljoen uit de gemeenschappelijke pot te pakken hebben en niet uit zichzelf plaats maken voor medemensen. Welke zich ook wensen te ontplooien en daartoe het recht hebben, zodat hen mogelijkheden geboden moeten worden binnen het democratische kader waarin de Hollandse oligarchie tenonder gaat. Bedenk dat art 1 impliceert het recht op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen je wil daar munt uit slaan. Het gaat hierbij niet over de timmerman die een reële prestatie levert  maar over huisjesmelkers, aandeelhouders van hypotheekbanken en welgestelden die thans eenzelfde huis voor netto tientallen procenten minder kunnen verwerven dan een minimumloner dank zij die aftrek hypotheekrente. Zij houden zo geld over om arme mensen te "helpen" aan een huurhuis; wel tegen flinke vergoeding doorgaans. De modale categorie fungeert slechts als doorgeefluik van geld uit de Schatkist naar de banken, naar hun aandeelhouders en directeuren. Logischer is het om de grond goedkoper te maken, gelet op het recht op een plekje, alsook de loonbelasting voor bouwvakkers af te schaffen. Net als voor de tandarts, want de patienten moeten nu zijn inkomstenbelasting ophoesten. De aftrek pensioenpremie is verworden tot een geniepige, door het volk slecht begrepen methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar al rijken, die dat niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing, correctie met terugwerkende kracht, vloeien er honderden miljarden in de Schatkist en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog. Al die aftrek is in strijd met het belasting betalen naar draagkracht en het zou wel zo eerlijk zijn om de belastingdruk voor hoogbetaalden openlijk te verminderen door verlaging van de tarieven. Dat lukt niet omdat er geen meerderheid voor te vinden is en daarom neemt men zijn toevlucht tot geniep om beter gesitueerden te begunstigen.
Ondertussen sluiten de roomse menseneters nog steeds nauw aan bij de oude heidense practijken van mensenoffers. Lees toch eens nauwkeurig het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Dat begint met verwijzing naar de Schepping: een machtig vorst spreekt een woordje en de dingen gebeuren dienovereenkomstig duizend kilometer verderop.  Als er geen mensenogen aanwezig waren om details te observeren is dat een technisch goede beschrijving. Johannes verhaalt over een Nieuw Initiatief van Buiten, het Nieuwe Verbond waarin de status der mensen verhoogd wordt van knecht to kind. Een knecht wil loon; een kind zit aan tafel bij pa en heeft enige toegang tot diens portefeuille. Maar het moet opgevoed worden en behoeft daartoe kennelijk het doormaken van lief en leed teneinde geen automaat of zombie te worden. De Messias, zegt Johannes, is de enige die vanaf geboorte reeds deze hogere status kreeg. De ketterij in de nieuwe Bijbelvertaling onder leiding van de Universiteit van Amsterdam is zeer verwerpelijk. Men verving met knieval voor Rome "in de boezem des Vaders" door "die God is". Als dit laatste waar zou zijn kunnen wij nooit dezelfde status als de Christus verkrijgen en diens bedoeling is het helemaal niet om ons tweederangs te houden. De paus zou eens in de Bijbel moeten lezen en komt dan dra uit bij Eva die carriere wilde maken. Dat is een kwaaltje waar ze niet alleen in het Vaticaan maar ook op de Vrije Universiteit veel last van hebben: medemensen voorbij streven, baas over hen worden, godje spelen of diens plaatsvervanger op Aarde.
Toen Mozes wegbleef op de berg voelden de Israelieten zich zeer verlaten. Om God naar zich toe te trekken maakten ze een gouden kalf, het indertijd gebruikelijke voetstuk voor de godheid, net zoals een koning een kroon draagt. Maar wil Hij zich voor ons karretje laten spannen? In de wetenschap is de Eerste Oorzaak volstrekt onbekend. In de religie wordt die God genoemd en meer: Het is ons vriendelijk gezind. Vroeger had je geen machines en geen computers en werd de godheid derhalve voorgesteld met superpostuur van een mens. Atheisten hebben groot gelijk als zij daar niets van moeten hebben; maar vervolgens de kop in het zand steken is niet pluis. Ik heb eerder kritiek geuit op de UvA omdat daar een nieuwe theorie die de algemene relativiteitstheorie als onjuist aantoont en vervangt niet bestudeerd wordt. Zo hou je de studenten onkundig, dom en zie "kattekwaad" op www.janjitso.blogspot.com. Vervolgens uitte ik bezwaar tegen benoeming van een klaarblijkelijke saboteur, van die art 1, 3 en 60, als hoogleraar in nota bene de mensenrechten. Er lijkt een derde categorie beunhazen op de UvA te zitten, namelijk in de letterenfaculteit waar ze niet vermogen of te lui zijn om dat eerste hoofdstuk van de evangelist Johannes naar behoren in het nederlands weer te geven. In zulke leemten duiken dan rare ideeën op over God, bijvoorbeeld dat hij een mensenoffer van Ibrahim wilde als een soort bewijs van gehoorzaamheid. In de toenmalige practijk diende hetgeen aan de godheid toebehoorde in het vuur geworpen, afgestaan te worden. Abraham moest erkennen dat niet hij baas was over zijn zoon en evenmin zijn dat politieke of religieuze leiders die jeugd aanzetten tot terroristische zelfmoordacties. Het liep allemaal goed af ofwel werd van Boven de individuele vrijheid bevestigd. Men had ten tijde nog niet het vocabulaire waarmee wij de parels 1, 3 en 60 van onze wetgeving uitdrukken.
Op kerstavond in Barcelona wil je wel graag mooie muziek horen. Om een uur of acht in de kathedraal gekomen was het meteen rechtsomkeert vanwege de door grote versterkers brullende priester die probeerde te zingen. Alsof de duivel in hem gevaren was en de in steen afgebeelde heiligen stopten hun oren dicht. Die roomsen willen overschreeuwend hierarchie erin stampen. Van Uittocht uit het land der piramiden hebben ze weinig kaas gegeten. En wat een succes: de herberg in die stad had gemengde slaapzalen zodat bepaalde categorieen meisjes en jongens er niet terecht konden vanwege hun ethische redenen. Op welke zij volgens art 1 zondermeer recht hebben; ofwel het gedrag van een meerderheid doen zegevieren is niet het hoogste. Er bestaat het gebod dat de in onderpand gegeven jas voor het vallen van de koude nacht teruggegeven moet worden. Leert men op de UvA en de VU nadenken? Dan zouden de genoemde drie categorieen die eigen posities beschermen en daartoe waarheid bedekt laten toch moeten verdwijnen. In echte democratie is voor beide beer en lam volop ruimte en dank zij de technische vooruitgang hoeven ze geen stro te eten, want het hooi is niet meer schaars en zij kunnen zich er heerlijk aan te goed doen.
Het nieuwe Anno Domino 2012 mag derhalve zijn overeenkomstig Maria bezong.
Wie dienen zich aan als hervormers, leiders met ook respect voor het dier, dat niet uitgebuit maar conform het Gebod op sabbath vrij van produceren ontspannen mag rondstruinen in een natuurlijke omgeving. Het verschil tussen dier en mens is vooral dat de laatste beschikt over het woord. En over veel fantasie daarbij: Als de hostie niet naar mensenvlees smaakt wat dan te denken van de "excellente" wijn op de bruiloft te Kanaän? Protestanten kunnen veilig aannemen dat engeltjes even bezig waren met verwisselen of zo. Velen van hen accepteren ook, evenals joden en moslims, dat God vergeeft om niet. De kruisdood zal vooral voor anders ongelovige Thomassen geweest zijn, zoals daarvoor een onschuldig lam met het foute beladen de woestijn ingestuurd werd, er met zijn last vergaand. De echte Messias wenst uiteraard niet de Arabieren in zee te drijven en zorgen voor grotere autos in Israel. Hel was bij de Germanen glinsterende watermassa waarin je niet verzeild moest raken en omkomen. Harpmuziek later wordt al vervangen, nu tropische stranden binnen bereik liggen, door een honderden hoog IQ, zodat je zelf een fijn lichaam kunt kiezen. Sedert Darwin weten we over fysieke evolutie en het daagt dat idem geestelijke aanwezig en noodzakelijk is. Dat bereik je niet met de gewoonlijke reclame en niet door op beide Amsterdamse universiteiten elk nog tienduizend studenten te laten toelopen in de al overvolle stad. Een prettig voornemen kan daarom zijn de stichting van een nieuw universiteits/havenstadje boven Uithuizen-Roodeschool, gebouwd op windbrekende sierras. Het rooie Finsterwolde -waar de overheid probeerde semi-miljonairs te injecteren bij een Blauw Meer met bruinig water om te pootjebaden- ligt vlakbij en daar heeft men gereflecteerd over beer en lam. Ai, het inkomen per hoofd van de bevolking is het laagst rondom de gasbel. Alle kamers van de villa's te Wassenaar worden voor een spotprijs verwarmd want de regering houdt die laag, ver beneden vervangingswaarde, zodat iedereen ervan kan profiteren. Echter wordt de dakloze tijdens de kerstvakantie geweigerd in de lege, warme hal van de Vrije Universiteit. Zou teveel rotzooi opleveren; het moet daar geen stal worden.
Hebben we dan toch nieuwe import nodig? Van wijzen uit het Oosten, uit Dubai ja en nee? De NL burgers kunnen zelf een heleboel. Het beste is ons nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen die uit de Schatkist het modale salaris ontvangen. Dan wordt het volk eindelijk goed vertegenwoordigd en dit zal een zware klap voor de hogeren en hun gunstelingen behelzen. Zij vallen uit de piramide want het nieuwe parlement zal die namens ons afbreken. Je moet wel zorgen dat iedereen tijdig rouleert, plaats maakt voor nieuwkomers want
macht bergt drang tot corruptie in zich. Jammer dat de universiteitsblaadjes Folia en Ad Valvas zichzelf censureren terwille van de piramidale orde en systematisch bijdragen met verbeterende voornemens weigeren. De media, met voorop de NRC, zijn ook heel sterk in het saboteren van de Agora. Maar nu hebben we het Internet, het nieuwe middel voor uitwisseling van woorden ontsproten aan gedachten en niet te vergeten om oude richtingwijzers weer in het daglicht te stellen. In de Hollandse bijbelbelt bidden voor het huidige staatshoofd, beschermvrouwe van de piramide, is als vloeken in de kerk.

vrijdag 23 december 2011

MMXII Driekoningen

                 Welles Nietes
 
Er staat op de Dam te Amsterdam een piepklein oud caravannetje waaruit een jonge vrouw komt met een bruin profetenkleed en sandalen aan. Ze haalt een bord of doek te voorschijn en hangt die hoog naast de caravan op. Daarop staat geschreven:
Jesaja 11:1-10
Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
Hij ademt eerbied voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
Dan zal een wolvin zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide hooi.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isai
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Als ze klaar is met het ophangen kijkt ze rond en spreekt (onhoorbaar voor het publiek) een passerende jongen (acteur) aan, wijzend naar de caravan en naar een plek voor de caravan. De jongen gaat de caravan binnen.
Van de andere kant komt een meisje aangelopen en die wordt idem overgehaald om even te helpen.
De jongen en het meisje plaatsen op aanwijzing van de jonge vrouw een soort schildersezel en halen uit de caravan, samen dragend, een grote foto met het hoofd van Donner, waaromheen op de foto in grote en kleine letters Ik, IK, ik, iK, etc. genoteerd staat.
De jonge vrouw neemt een lange aanwijsstok in de hand en duidt daarmee het woord "beer" in de tekst van Jesaja aan.
Een professor in toga en met op zijn hoofddeksel duidelijk leesbaar de woorden Vrije Universiteit komt uit het publiek naar voren en probeert met zijn staf de aanwijsstok weg te halen van het doek of bord. Hij kijkt nijdig en schudt het hoofd.
De jongen en het meisje halen een volgende foto uit de caravan met daarop het hoofd van een glimlachende Cohen, waaronder genoteerd is: Ik pak een ton en jullie krijgen een stadspas.
De jonge vrouw wijst het woord leeuw aan en de professor haalt weer de aanwijsstok van die plek met zijn staf, waaraan mogelijk een rinkelend belletje.
Op de volgende foto met het hoofd van Obama staat bijgeschreven: Westpapoea? Nooit van gehoord. De jonge vrouw wijst niets aan maar praat wat (onhoorbaar) met de jongen en het meisje. De professor krabt zich achter het oor.
Vervolgens het hoofd van Roemer en erbij: Ik ben Emil Roemer van de SP en roep Leve de koningin, Hiep hiep, hoera. De jonge vrouw wijst het woord slang aan; de professor haalt zijn schouders op.
Hierna wordt een foto met het hoofd van Beatrix Amsberg aangedragen, met erbij in grote letters: Ik ben van adel. De jonge vrouw wijst het woord wolvin aan. De professor van de VU tracht weer de aanwijsstok neer te halen.
Dan wordt er uit de caravan een prent gehaald, voorstellend de chef van de VU en met intelligent ogend brilletje. Er onder staat; Opperbobo van de Vrije Universiteit, salaris 2,5 ton. In een wolkje: Wat flauw dat Geen Stijl mij een graaier noemt. De vrouw gebaart naar de jongen en het meisje om de tekening terug te leggen in de caravan omdat het geen bekende persoon betreft. De professor maakt ondertussen kunstjes met zijn staf.
De zevende foto betreft het hoofd van Rutte en de jonge vrouw wijst eerst "kleine jongen" aan, waarop de professor glimlacht, daarna "rund" waarop de professor zijn staf gereed maakt voor actie en uiteindelijk "panter", hetgeen een definitief uit handen doen geraken van de aanwijsstok (door de professor) inluidt.
 
Er komen drie kamelen van de oostzijde van de Dam aangereden met daarop drie rijk uitgedoste personen met resp. blanke, bruine en zwarte huid. Ze houden stil bij het caravannetje en stellen zich vragend daarvoor op.
De professor lacht tegen hen en wijst op de foto van Rutte. Er komt geen reactie van de drie en de jongen en het meisje leggen de foto terug in het caravannetje. Zo gaat het een voor een met alle fotos en nog steeds is er geen reactie van de Drie Koningen. Dan komt de jonge vrouw naar voren en wijst in de richting van de Nieuwe Kerk; dit herhaaldelijk en met de handen een kerk uitbeeldend omdat het eerst niet begrepen wordt. De kamelen worden vervolgens daarheen gestuurd en de Drie Wijzen stijgen af voor de kerkdeur. Die blijkt evenwel gesloten te zijn en er hangt ook een groot spandoek boven de deur, zoals blijkt bij belichting door een zaklantaarn; het woord GESLOTEN wordt zichtbaar. In draf gaan de kamelen met hun berijders terug naar waar ze vandaan gekomen zijn.
 
Bij opvoering voor de televisie kunnen ze ook nog voor de dichte deur van de Westerkerk verschijnen. Binnen zingt men keihard en eisend het derde couplet van het "Komt verwondert u" in de roomse versie zonder t in de eerste regel (ook al hoor je het verschil niet als je niet oplet), waarbij een egotrippende organist de gemeentezang gaat overstemmen zodanig dat er mede vanwege resonanties wanklanken ontstaan en God zijn oren dichtstopt. Als dat niet reeds het geval was vanwege de kwezelliedjes die er de laatste tijd gebracht worden. De wijzen krijgen geen koffie zonder koekje in plastic bekertjes van de kerkelijke autoriteiten. In de St Nicolaaskerk, waar men vaak betere muziek produceert behoudens saaie herhalingen, wordt verwacht dat men daar een kleinigheid voor betaalt. Maar ja, daar eet men eerst god op, althans een derde deel ervan.
De opvoering kan op de televisie de hele nacht herhaald worden. Het beeld mag plotseling verschuiven naar de grote mooie kerstboom op de Dam waaronder met pakjes beladen winters geklede mensen voorbij lopen en hollen. Ondermeer dragen twee personen aan een lange stok over hun schouder een groot pak van De Bijenkorf; bijschrift op het pak naast de winkelnaam "'s zondags extra leuk winkelen, gezellig!" De pakjes komen in beeld en worden (getekend) door een zittend vadsig personage opgeslokt.
Op 6 januari kunnen de kamelen overdag het Damplein doorkruisen met uitdeling door de heren erop gezeten van (verpakte) punten der "Driekoningen-tulband-cake" aan de kinderen aldaar. In elke cakepunt zit een erwt, want lieve kinderen zijn toch allemaal prinsen en prinsesjes?
 
Muziek mag eigenlijk niet ontbreken en naar een slotlied door de acteurs met refrein van het publiek wordt nog gezocht. Hierbij kunnen straatmuzikanten ingeschakeld worden.
Het caravannetje is beschikbaar uit stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde.

 

dinsdag 13 december 2011

kerstmis 2011


  
         revisie
 
Een bouwplaats met een oud, klein caravannetje als keet, waarop aannemingsbedrijf vermeld staat.
Er is een begin gemaakt met het timmeren van een tribune; het publiek kan daarop alvast plaats nemen.
Uit de caravan komen een opzichter met nota's en bouwtekeningen in de hand en een timmerman in kiel met gereedschapsgordel en een zaag.
Timmerman tegen opzichter: Zal ik dan een stuk van de tribune afzagen?
Opzichter: Liever niet, de tafel voor de rechtbank kan misschien wel wat kleiner als jij denkt niet genoeg hout te hebben.
Hij voegt er na enige ogenblikken aan toe: Het proces gaat de hele wereld aan, zodat er niet beknibbeld moet worden op ruimte voor mensen die het bij willen wonen.
T: Toen bij Pilatus bleef het publiek toch gewoon staan?
O: Dat is wel zo, maar vergeet niet dat er tumult ontstond. Het is goed als de mensen zitten; dan zijn ze beter in staat tot mee- en nadenken.
De opzichter meet met grote stappen waar de tafel zal komen te staan en zegt: Ik weet eigenlijk niet hoe lang die tafel met groen kleed moet zijn want het is nog niet bekend hoeveel rechters er aan plaats nemen.
T: Hoeveel rechters? Pilatus deed het toch in z'n eentje. Kan dat nu ook niet bij de revisie van het proces?
O: Tja, toen was er als wereldlijk gezag slechts dat van de Romeinen. Maar tegenwoordig is de zeggenschap opgedeeld en de representanten ervan zullen hier aanwezig willen zijn om zich te laten gelden.
T: Laten gelden als rechters?
O: Och kom, je weet toch dat wat er op papier staat verschillend geinterpreteerd wordt. Neem nou Nederland met parels van wetten en Verdragen zoals art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, art 3 van de Grondwet, art 60 van het Verdrag van Parijs uit 1953.
T: Die ken ik niet zo goed. Wat stellen die voor?
O: Wat ze betekenen had je op school moeten leren.
Dat art 1 staat voor gelijkwaardigheid van de mensen. Niks piramide met hoger en lager; het vormt de grondslag van het Internationale Verdrag op de Burgerrechten.
Art 3 van de Grondwet behelst open, eerlijke sollicitatieprocedures zonder voortrekken.
T: Nou, of dat artikel bestaat niet of de politici weten er wel raad mee en schuiven het onder tafel. Iedereen weet toch dat bijvoorbeeld burgemeesters hun baantje krijgen van politieke vriendjes!
O: Met de facto buitensluiting van 95% der bevolking die geen lid zijn van een politieke partij. Snap je nou waarom dat art 3 nodig is?
T: Nodig, noodzakelijk, om de schijn op te houden terwijl men in werkelijkheid zo corrupt is als mijn duimstok lang is.
O: Dat moet je niet hardop zeggen want dan beledig je de rechters en ga je de gevangenis in.
T: O ja? Ik heb toch zeker vrijheid van meningsuiting?
O: Natuurlijk, maar je mag niet beledigen en de Hollandse rechters zullen zich beledigd voelen als jij beweert dat ze wet en Verdrag, die art 1, 3 en 60 saboteren omdat het in hun kraam te pas komt.
T: Leg eens uit!
O: Het zijn geen democraten, maar lieden hoog in de piramidale samenleving. Dat willen ze zo houden.
T: Geen democraten?
O: Ach, ze willen uiteraard wel zo heten. Niettemin is het niet echt moeilijk om hier de waarheid te doorgronden. Zit je wel eens in de trein?
T: Niet zo vaak; 't is behoorlijk duur, zo'n treinkaartje.
O: Voor jou, maar misschien niet voor de reiziger die naast je zit, want hoewel de vervoersprestaties van de NS gelijk zijn rekenen de managers verschillende tarieven, al naar hun luimen.
T: Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik stap doorgaans in mijn autootje.
O: Art 60 staat voor een open eerlijke markt waar iedereen goederen en diensten kan krijgen voor dezelfde lage prijs.
T: Klinkt logisch; is normaal. Moest daarvoor nu een wet gemaakt worden?
O: Als jij een huis koopt betaal je tientallen procenten meer dan welgestelden voor precies hetzelfde huis kwijt zijn. Dank zij de aftrek hypotheekrente.
T: Ik moet daar eens over nadenken. Later. Nu eerst timmeren aan die tafel en hout pakken. Hij gaat achter de caravan om hout te halen.
 
Er komt een oude, joods geklede man op, een rabbijn.
Rabbijn tegen opzichter: Goede middag meneer. Mag ik even zitten uitrusten op die plank daar? Hij wijst op een stuk hout van de tribune in aanbouw. Ik heb al een heel eind gelopen en nog een flink stuk voor de boeg.
O: Zeker, neemt u toch plaats. Waar gaat de reis naar toe, als ik vragen mag?
R: Wel, ik kom van de oude othodoxe synagoge en moet naar de moderne nieuwe. Daartussen ligt een grote afstand.
O: U kunt hier zolang zitten als u wilt. Tussen haakjes zal die afstand tussen beide synagoges wel niet kleiner worden, als u mij een grapje veroorlooft.
R: Met wat humor schijnt die afstand al wat kleiner. Maar ja, niet iedereen is daarmee gezegend.
De timmerman komt vanachter de caravan met stukken hout.
R kijkt om zich heen naar de halfafgebouwde tribune en wil opstaan, zegt tegen de timmerman: Ik zit u toch niet in de weg, hoop ik?
T: Blijft u rustig zitten. Ik ga eerst de tafel van de rechtbank in orde maken.
R: Rechtbank? Komt er hier een rechtbank? Zo in de open lucht?
O: Eerlijk gezegd is dat nog niet zeker. Het schijnt dat op meerdere plekken gewerkt wordt aan zulke accomodatie en waar het proces gehouden zal worden hangt nog van heel veel factoren af.
T: Ik doe in ieder geval mijn best om hier een aantrekkelijke plek te maken. Alleen zou ik graag wat meer willen weten over hoe die tafel er precies moet uitzien. Wacht, u bent joods, misschien kunt u helpen.
R: Helpen? Ik? Hoezo?
O: De timmerman bedoelt dat de entourage een beetje zou kunnen lijken op die van het eerste proces.
R: Welk eerste proces?
O: Dat in toenmalig Judea.
R: Toenmalig Judea; dat moet zijn voor de staat Israel werd opgericht.
T: Ja, tweeduizend jaar geleden.
R kijkt T verbaasd aan: Een proces, een rechtszaak als ik het goed begrepen heb van duizenden jaren geleden. Dat is heel erg lang geleden; daar ben ik niet van op de hoogte.
T: Toch wel, het waren immers de Joden die aandrongen op het proces en nu krijgen zij de kans tot revisie. 
R nadenkend: Revisie van een proces tweeduizend jaar geleden. Hij veert op en roept: Ah, over die Van Nazareth; die jullie christenen Christus noemen.
O: Precies, daar gaat het over.
R: Oh, maar daar heb ik niks mee te maken, hoor. Ik denk dat ik maar eens verder ga. Hij staat op.
Er komt een vrij jonge vrouw aangelopen die met een knikje de opzichter en de timmerman groet en glimlachend tegen R zegt: U hier ook? Dat is aardig van u en u kunt mij vast wel vertellen hoe vroeger de procesvoering voor het Sanhedrin verliep en tegenwoordig dat van nieuwere organisatie.
R: Mevrouw, dat kunt u allemaal vinden op het Internet. Ik moet verder; heb nog een heel eind voor de boeg.
V: Maar u kunt straks meerijden in mijn auto. Dan komt u niet vermoeid aan en dat scheelt vast een heel stuk bij wat u misschien nog te doen staat.
R: Dat is een vriendelijk aanbod van u. Eerlijk gezegd aarzel ik en zou uw aanbod graag aannemen, maar... Wat wilt u eigenlijk weten?
V: Ik ben vertaalster. Ik vernam dat er voorbereidingen getroffen worden voor revisie van de procesgang in Jerusalem tegen Jezus van Nazareth. Zijn volgelingen hebben een en ander opgeschreven; dat heet Nieuwe Testament, maar de meningen over wat er nou precies in staat zijn verdeeld, zeer verdeeld mag ik wel zeggen.
O tegen R: Nog verdeelder dan in uw joodse gemeenschap gebruikelijk is. Oh, pardon, neemt u mij niet kwalijk. Ik bedoel ieder heeft recht op een eigen mening en het joodse volksdeel is daarvan een goed voorbeeld.
V lacht tegen O: U kunt het mooi zeggen, maar ik ben er juist op uit om gemeenschappelijke noemers te vinden. Interpretatie die voor velen acceptabel is omdat die stoelt op wetenschappelijk onderzoek.
R: Dat christelijke boek, het Nieuwe Testament, kan toch niet beschouwd worden als wetenschappelijk?
V: Daarin hebt u gelijk; het is een getuigenissen-verhaal; net als trouwens de boeken van het Oude testament, de Thora.
R: Wij joden belijden dat God Een is en daarom hebben we niks van doen met de christenheid die over Drie-eenheid kletst.
O: Dat doet vooral Rome. Zo krijgt de paus meer status als plaatsvervanger.
Zich achter het oor krabbend: Van wie ook al weer? In mijn kerk wordt nooit tot Jeso gebeden; alleen maar tot God. Net als bij de moslims die ook niet tot Mohammed bidden.
V: Ho, ho; verschil tussen Jeso, zoals u die noemt en Mohammed is van heel belangrijke aard. Mohammed staat bekend als gewoon een profeet en Jeso geldt als de Middelaar.
R: Dat mag u best geloven hoor, maar wij joden verwachten nog de komst van de Messias.
T: Toch niet eentje die de Arabieren in zee drijft en vervolgens elke Israeli een grotere, mooiere auto bezorgt?
Ik moet trouwens even weg, spijkers halen. Hij af.
R: Er staat in uw boek, het Nieuwe Testament, duidelijk dat Jezus God is.
V: Ja, in de nieuwste vertaling hebben ze "in de boezem des Vaders" vervangen door "die God is". Afschuwelijke ketterij uit Amsterdam waar een professor afkomstig van de Vrije Universiteit bobo werd van de gemeentelijke universiteit en leiding gaf aan de vertaling.
O tegen V: Wat had er volgens u moeten staan?
R: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Hij draait zich naar het publiek met vragende armen en twinkelende ogen.
V tegen R: Waar begint het boek Genesis mee?
R: Met de Schepping; heel natuurlijk!
V: Inderdaad, een machtig vorst spreekt een woordje en de dingen gebeuren dienovereenkomstig duizend kilometer verderop.
O: Heel goeie technische beschrijving als er geen mensenogen bij waren om de details waar te nemen.
V: De evangelist Johannes begint met verwijzing naar dat scheppingsverhaal en vertelt vervolgens over het Nieuwe Initiatief, met hoofdletters, van Buiten.
R: En wat mag dat dan wel zijn?
V: Lees maar: de status van de mensen wordt verhoogd van knechten tot kinderen.
O: Een knecht wil loon; een kind zit aan tafel bij pa.
V: Maar het moet opgevoed worden en behoeft daarbij kennelijk het doormaken van lief en leed.
O: Anders wordt het een automaat. Of een zombie.
R: Dus u vindt ons knechten?
V: Let wel, knechten van God, als het goed is. Mogen jullie gerust blijven ook.
R: Dat scheelt hopelijk een boel antisemitisme tenzij jullie christenen te verwaand worden als zogenaamde kinderen van de Ene.
V: Dat komt helaas voor, terwijl er toch geen aanleiding toe is. Johannes zegt namelijk dat we opnieuw geboren moeten worden om tot kind te geraken.
O: Alles poetisch uitgedrukt natuurlijk en dat kon die Johannes wel.
R: Hij schreef dat Jezus van Nazareth de eniggeboren zoon van G.d is. Puur heidendom voor ons. Op z'n grieks zogezegd met hele en halve goden.
V: Neen, u leest misschien teveel in engelse Bijbels. De franse zijn al een stuk nauwkeuriger. De juiste vertaling is hoogstwaarschijnlijk dat Jeso als enige direct vanaf geboorte die nieuwe status van kind kreeg.
O: Alles poetisch uitgedrukt vanzelfsprekend.
In de wetenschap is de Eerste Oorzaak volstrekt onbekend. In de religie heet die God en meer: Het is ons vriendelijk gezind.
R: Het?
O: vroeger had je geen machines en geen computers. Dus moest je de godheid wel denken als een soort supermens of zo, een Hij. Tegen V: een Zij tegenwoordig soms ook.
R: Wat wilt u met dit inrichten voor een rechtbank?
O: Het is voor de revisie. Maar we weten niet of die plaats zal vinden. Ook niet waar als het er al van komt. Jerusalem zou vanzelfsprekend de beste plek zijn maar het kan ook hier.
R: Revisie, revisie, dat begrijp ik niet. De man werd toch terecht veroordeeld en jullie mogen er zelfs blij mee zijn want anders bestond jullie godsdienst niet eens.
V: Wij komen er langzamerhand ook achter dat God vergeeft om niet, net zoals jullie joden en de moslims belijden. En trouwens staat het duidelijk in de psalmen.
R: Overal zie je een kruis op en in de kerken, jullie gebedshuizen.
V: Da' s voor de Thomassen die anders niet kunnen geloven. Zij moeten het lam kunnen zien dat de zonden wegdraagt en crepeert in de woestijn.
R: Aha, mijn straatje; wilt u joods worden?
O tegen R: Zegt u eens waarop Jeso veroordeeld werd.
R: Duidelijk toch: hij beweerde zoon van een god te zijn. Van Jaweh kan in elk geval niet; Die heeft geen vrouw en kinderen. Is Geest.
V: "zoon van" betekent in het Midden Oosten vaak hetzelfde als bij ons "twee handen op een buik"; in woord noch daad van elkaar te onderscheiden.
R: Dit gaat allemaal lijken op touwtrekken. Straks probeert u mij nog te bekeren tot het christendom.
O: Ach wat zal ik zeggen. Jullie Joden lopen toch allang achter Jeso van Nazareth aan. OK, op afstand, want je wilt hem nog steeds niet zien. Maar wel zijn pad volgen, he; althans in hoofdzaken. En als de Mammon niet bezig is om in Israel de economische macht in handen van een twintigtal families te spelen.
R: U heeft een heleboel kennis van zaken, maar het is me niet duidelijk waartoe de door u genoemde revisie moet leiden.
V: Daar gaan wij niet over. Daartoe zal de rechtbank er zijn.
O: Wij verzorgen alleen het materiele aspect, bouwen de accomodatie.
R: Op wiens verzoek? Wie zit of zitten hier achter? Hij kijkt vragend rond, ook naar het publiek.
Ondertussen is de timmerman teruggekeerd.
O: Dat weet ik niet.
T: Ik heb niet het flauwste idee, ook al sijpelen er vermoedens door mijn hoofd.
V: Het is idem mij volslagen onbekend.
 
Ze dansen en zingen in een kring, waarbij het publiek kan aansluiten, hand in hand.
Lied naar Joost van den Vondel uit de Lucifer:
 
     Salvator who will crush the serpent's biting head;
     for guilt of mankind that from seduced Adam spread
     bring God's redemption in due time and then unlock
     to Eva promised Greater Eden for your flock.
 
     We count the ages and the years; yeah day and hour
     till your fine grace appears and Nature shall reflower;
     as then the bodies and the souls in your house dwell
     and stand before the throne from where the devil fell.

maandag 5 december 2011

essay

                                 Onderstaand een essay waarin verteld wordt dat rente op staatsleningen niet produktief is en inflatie veroorzaakt.
Ook wordt gezegd dat de euro thans nog redelijk stabiel is vanwege de connectie met de produktiviteit der burgers. Dat ligt in zuidelijke landen anders, maar daar kunnen de buitenlandse schulden redelijk gemakkelijk betaald worden uit de inkomsten van het toerisme mits men zich beperkingen oplegt ten aanzien van begeerde import. Bij een gouden standaard is het heel gewoon, want vaak voorkomend, dat sommige streken qua welvaart wat achterblijven. Zulks tast in principe de munt niet aan.
Op het ogenblik lijkt er een stiekume strijd gaande van haves, die niet willen inleveren via de belastingen, tegen de meerderheid van het volk, dat gaarne door de booswichten tot aanvulling der tekorten van de Schatkist gedreven wordt nadat eerst de welgestelden flink hebben kunnen profiteren van die schuld middels het uitlenen van geld en het daarop dus ontvangen van lekkere vergoeding.
Wat niet besproken wordt is wie er eigenlijk tot dusver fors geprofiteerd hebben van de misrekeningen van banken, etc. Daar moet toch ook geld terug te halen zijn middels gepaste wetgeving.
 
                 golden euro
 
   Imagine the euro coins and notes are made of gold. If then the Greek owe a hundred billion euros to foreign countries there is no problem because tourism brings in twenty billion per year.
Inside the country Athens was too generous with big salaries, pensions and subsidies while taking sufficient taxes deteriorated. But this is a local problem only within the euro zone, for the government can make law that p.e. every house owner has to pay a hundred thousand euro as one time tax to the Treasury and those with a car say ten thousand. Fine tuning not regarded here. This will result in a situation with high mortgages like in northern countries and enabling the government to pay back its debts to greek banks. By the way how much did the wealthier Greeks deposit in Swiss banks? Of course little money will be left for importing luxurious things like cars and oil but the travellers will arrive where they want to go also by train and donkey. When going there on holidays take your old bike with you as a present.
   If the euro consists of gold -note that the price of the stuff fluctuates too much for this to be a realistic option- it will be normal that on capital for investment reward is obtained as total production increases. This is not so when a government writes bonds to finance the gap caused by insufficient taxation to fullfill its duties. Gold is of limited amount and spending has to be cut when not distributed to maximize production. Unnecessary austerity will result because not the available labour and technical power are used to increase wealth. When government deficits take enormous proportions the paper euro inflates accordingly because the bond holders receive money while no services and goods are realized.
At the moment the gap between the richest and the poorest citizen in the USA amounts to fifty billion dollars. The gap hinders full use of capacities, shrinks the wealth of the nation and Obama not able to change things has to be called a failing president. The same for European leaders. One should not expect that the political leaders are experts in economics and in reality the richer half of the population -more educated and with able tongue- determines how to handle the euro crises. They like paying little tax plus receiving money on bonds. They like in fact shifting the burden from the strongest shoulders in order to become richer, richer, richer. Europe and America now face a situation with extremely rich individuals versus states in debt. Protecting the position of the rich requires to get money by issuing new bonds in order to provide southern euro states with sufficient liquidities.

Watch the situation in The Netherlands: the leaders of the PvdA socialist party adopted a sovjet style in taking big salaries for themselves while they gave the poorer people a "stadspas", i.e. reduction of entrance fee for swimming pool, theatre, etc. They agreed with an abject pensionfundsystem that actually draws money from the pockets of the poorer to fill those of the already well-to-do; less benigned persons when retired thus are deprived of several hundreds of euros per month. Add to this the tax reduction for rent on mortgages which enables the better off to buy a same house for netto tens of percents less than a minimumwager would be due. The latter does not earn enough for an own house and has to rent expensively, which favours again the rich. The Treaty of Paris (1953) art 60 aims on an honest open market and forbids such practices, but it is disregarded like art 1 of the Declaration on human rights, base of the International Treaty on Civil Rights in order to maintain a piramidal society. In which art 3 of own Constitution is laughed at by the Justice authorities (this art implies open, honest sollicitation procedures instead of favouring political friends).
A consequence of such mismanagement is the rising star of mr Wilders. He dictates policy of his party since he is the only member of it, not even parliament representees of that party are allowed to become members! Presumably he waits for mismanoeuvring of the prime minister to drop support to the minority cabinet. Then winning next elections he'll become Number One in the state, possibly also in a group of smaller states and as he said no financial support to Greece will be given. (Unfortunately reforestation of that Mediterranean area is not talked about, although this would bring in many euros to the Greek for digging holes and keep their goats away, while the wood later renders profit). Such undermines policies in Berlin and Paris (who together do not make majority), where no good policy in the interests of the poorer half of the people is sought: read giant tax raising for the rich to get them rid of superfluous money. Instead of private owners driving the Porsche automobile there can exist then only clubs whose members share the expenses. And make more people get into the car!  
Imagine a golden euro of which too much belongs to a minority of wealthy people and institutions like pensionfunds. Which have not a management trained to increase national production; they are out for getting a bigger share only and hinder real entrepreneurs. Sharing jobs to reduce unemployment means better income distribution and less working hours, while everybody's capacities are used for raising national wealth. It stands for drop of status of those now high in the piramide. It would be agreed that the job of the man in the White House is the most important one on Earth and no other salary should be higher. The only way to get the golden euros in the right pockets is to take them by hard government measures as the rich man refuses to cooperate from own free will. A real capitalist first fills own pockets. That's why a good french king was called the friend of peasants: he tames the greedy.
With an uncontrolled paper euro the upper class to which belong present leaders, is seeking to create more paper in order to avoid taxation. Until now the euro is rather stable because it is connected to productivity, while some inflation is allowed to correct the unbalance caused by idle people receiving money on bonds and to get adjustment between sectors where productivity can and cannot increase. So there is no exact crises today with that euro but it can be shaped and most likely will be our fate by wrong policies in capitals. Remedy to the latter is simple: halve the salaries of parliament members and they will stop favouring the interest of the financial class to which they now belong. Instead they may get open mind for the needs of the poorer people of the european populations as they will belong to this class. Unfortunately most editors are well-to-do and do not like this essay, refusing to make things known to the public.
 
 
          The american crisis originated when Washington wanted every household to have a nice dwelling but forgot to take the necessary measure of redistributing income, coupled to sharing jobs.
Note that the actual policy of the government is tinted atheistic even when Obama shouts "God bless you". When Moses stayed away on the mountain the Israelites felt lost and made a golden calf because such a thing at the time served as a footbank for the deity like a king wears a crown. They tried to get God where they wanted Him, do things for them as they liked. The Bible is pro resharing of production means once in fifty years in order to give loosers a new chance but especially to provide youth with equal starting positions. Today this can be achieved gradually by taxation of capital thus that it decreases by two percent per year, although by own labour it may become bigger. Remember the Ten Commandments which forbid that cattle is exploited on sunday and so the animals shall have access to free natural environment in stead op being locked up in sheds of bio-industry. Also not the ox of the neighbour is to be wanted, for he needs it to plough and get income from his land. Multinationals try to bring all oxes in their stable and the capitalist does not join old Pentecoste when first products of the new harvest were distributed among all citizens.
Obama promised to be a friend of everybody who wants freedom but some one else should be elected next time as he even refuses to help the Westpapuans. Kennedy was a bad president giving in to Sukarno, a kind of war monger starting kind of colonial war when it is was quite foreseeable that in near future Indonesia could receive independance peacefully. The false pre-cooked referendum about independance of Westpapua has to be corrected and read the faces of the inhabitants who painted these in the colours of their flag as the suppressing indonesian military forbade to raise that flag.

zaterdag 26 november 2011

CERN neutrinos

                                                                   Orotava, november 2011
 
to the Editor of La Provincia,
 
Madam, Sir,
                       The CERN neutrinos, mentioned in your paper, most probably do not go faster than light but the propagation of electro-magnetic waves will be a little swifter inside Earth and so the neutrinos with the same speed arrive earlier than according the century old general theory of relativity, which considers the speed of light in vacuum as constant, although this has not been proven.
New theory by Vasily Yanchilin, presented in his book The Quantum Theory of Gravitation (2003), is based on the hypothesis -which is in agreement with available observations of different kind- that the speed of light is related to the potential of the total mass of the universe. As the latter expands this potential decreases and so the speed of light, but near the mass of a star or even a planet locally that potential becomes somewhat bigger due to the contribution of that mass. Then the speed of neutrinos increases also.
Einstein took constancy of the speed of light only as a temporary hypothesis before quantummechanics was introduced. He did not think that it was quite independent of everything else. Reflect on the words electro, magnetic and waves to get a hint about relationships with other things in the universe.
A solid proof that Einstein's general theory of relativity is wrong seems the observation that light curves towards mass as is well known from rays reflected by Mercurius and passing the sun. Yanchilin explains this with the, in science accepted, principle of least action. A photon seeks its path with as big steps (oscillations) as possible and a minimum of these. It is agreed that near mass the unit of length shrinks and so there the path becomes longer. Einstein thought that near mass the second ticks slower (which would allow black holes to exist, although this is not in agreement with the fast process of the Big Bang when the universe mass was extremely concentrated). If so the photon should take a hyperbola route for mathematically such a quadratic equation results from smaller steps plus more of these during a longer second. The photon coming from Mercurius would show "aversion" to the sun. Yanchilin concludes that the second runs faster near mass.
All this has important consequences, for in the past the speed of light was bigger and therefore the standard of supernovae Ia has to be corrected. Read in the book about details but know already that then there is no accellerated expansion of the universe and the Nobel prize physics 2011 has to be given back as not deserved.
 
The special theory of relativity stays valid if understood thus that the speed of light is independent of the movement of observers. Because it is related to the potential of the total mass of the universe, which at a certain spot and a certain time is the same in all directions. Superfluous become inflation, the cosmological constant and negative energy. All is worked out very well in the didactically excellent book. However new theories sometimes collide with vested authority and p.e. Wikipedia boycots the work of the russian scientist like in the dark Middle Ages unwelcome books were burnt. Yanchilin remarks that the new theory explains also the red shift of sunlight. In old misunderstanding many astronomers still think that it results from slower second at the sun and from overcoming the sun's gravitational attraction. But not the sum of both is measured! Yanchilin suggests that the new theory is more adequate for understanding physics but adds that further reseach of course will be necessary. The college students then should not be kept ignorant.


When putting atomic clocks at different heights one will be slower and the other faster because of the difference in distance to the Earth' mass. Experiments to prove whether Einstein or Yanchilin is right may be difficult though, for the core of the atom presumably will not be in total rest, may show wobbling of the quarks or swelling to the threshold of radio-activity and such means that the electrons are subject to tiny variations in emission of energy during a lap of time too. Note that measuring phase difference does not confirm the general theory of relativity as it can be in agreement with faster second near mass as well.
Another experiment might be tried with a very precize laser beam at different altitudes, while a prism causes change of path of the photons, which have slightly different frequencies when not on equal distance to the mass of Earth. Measuring the farthest sides of the triangles formed by the beams passing and not passing the prisms might provide info. This is to be achieved at considerable distance in order to get results that can be noticed. However the unit of length varies with altitude, etc. Things become very complicated and therefore good theoretical work-out has to be done first in order to decide whether this can be a serious experiment.
 
While Newton and Einstein produced only quantitative descriptions of gravity Vasily Yanchilin analyses that his phenomen is a purely quantummechanical process. It can be explained in a few sentences if aquainted with the Heisenberg uncertainty. The new theory maintains that mass reduces this uncertainty and imagine two particles at not big distance. In their halves closest to each other then there will be less transitions to the outer halves (mind that in quantummechanics thresholds are passed, there is spill over from a hole) than from the latter to the inner ones. As a result there is netto transport in the direction of the other particle, which in common language is called gravitational attraction.
It may be studied whether inert mass is not noticed when in rest because the balance of such quantummechanical processes inside an object is in equilibrium until a push from outside disturbs. Then that mass becomes felt. Meanwhile main problems are how potential is noticed, how a photon "knows" about its surroundings, how to maintain a certain speed when nothing is around for reference.
At the University of Amsterdam Yanchilin's book was banned to a distant magazine, difficult to reach by students. Namely a professor there tries to make his own theory of gravity and together with a person at Nijmegen University who does research on (non existing) black holes they received an Erasmus premium of two and a half million euros. See comment "kattekwaad" in dutch language.
Addendum: For better understanding Yanchilin presents in his book a drawing with between points A and B a convex line, a straight line and a concave line and below a mass, all seen from the bottom of the paper. If there is no mass the photons follow the straight line. When there is the mass the photons take the convex path while following the shortest optical distance. In the general theory of relativity they take a straight line in a curved space along that convex line. That theory still gives rather good approximation in several cases when factors vary little.
 
                              Jitso Keizer
 
Van Marwijk Kooystraat 5 box 117
1096BR Amsterdam NL

Unie Mens en Dier

             een programma 
                                                     
Wie de dieren respecteert zal doorgaans ook ontvankelijk zijn voor gelijkwaardigheid der mensen. Regering en parlement te Den Haag helaas geen van beide en hetzelfde in vele hoofdsteden elders. Die zijn uit op een piramidale samenleving met vermeende meerwaardigen hoog in de top, genietend van macht en geld. De minderen worden niet zelden graag dronken en gooien bierflessen stuk als ze niet op eigen erf zijn. Het kalf wordt aan zijn moeder ontvreemd.
Beschaving betekent principiele gelijkwaardigheid erkennen, maar hoe kan dat in de practijk het best tot uiting komen? Er zijn anno 2011 in verscheiden landen protestbewegingen tegen institutionele ongelijkheid, ondermeer op het Beursplein in Amsterdam al werd daar niet het initiatief genomen. Doen ze er een beroep op het geweten van hen die zich misdragen dan valt er weinig verbetering te verwachten. Schooljongens dringen zich als eersten in de bus en dat hebben ze als kind eigenlijk al meegekregen van hun ouders die in de trein zitplaats inpikken voor hun kroost terwijl volwassenen moeten blijven staan, te groot zijnde om op een leuning te zitten. Als je diepgaand analyseert blijken de nederlanders doordrenkt van wat heet fascistische opvattingen en gedrag en de meerderheid loopt foute macht uitoefende minderheden na. Zij kiezen voor de piramide om zelf hoger te worden en anderen alsook dieren naar hun pijpen te laten dansen. Toch kan dit veranderen in democratische richting. Uit eigen land is er maar weinig theorie afkomstig over sociale omgang en daarom zijn we vooral aangewezen op import, met name uit het Midden Oosten waar al duizenden jaren geleden op schrift werd gesteld hoe met de medemens om te gaan.

Zoals geen oog uitsteken voor een uitgeslagen tand; het dier ook sabbath gunnen, rust in een natuurlijke omgeving; niet de os van de buurman begeren want die heeft hij nodig om te ploegen teneinde opbrengst van zijn land te verkrijgen. Multinationals trachten alle ossen in hun stal te krijgen. Kapitalisten vullen eerst eigen zakken en vieren niet het oude Pinksteren waarop de eerste produkten der nieuwe oogst verdeeld werden. Het vijftigste jaar van herverdeling der produktiemiddelen om loosers een nieuwe kans te geven maar vooral om de jeugd gelijke startposities te verschaffen wordt door de christenen veronachtzaamd. In Israel hebben naar verluidt een twintig families de economische macht in handen. Wordt de hoek van de akker, de opbrengst ervan gegund aan de vreemdeling en het wilde dier? In de geschriften van toen heet dit de naaste bejegenen als gelijkwaardige met constatering dat Adam de dieren niet hamlapje, drumstick en gehaktbal noemde. Kan zulks zonder de werkelijke situering van de mens in de Schepping te beseffen?

Parlementariers die een ton uit de Schatkist ontvangen behartigen merendeels de belangen van hun eigen financiele klasse het best. Wil het volk beter vertegenwoordigd raken dan zullen die salarissen verlaagd, gehalveerd moeten worden voor zover afkomstig uit de nationale pot. Dit is essentieel voor werkelijke democratie en er moet meteen mee begonnen worden. Er blijft dan geld over voor verdubbeling van het aantal volksvertegenwoordigers zodat de belangen, ook van kleine minderheden betere behartiging krijgen.
 
De voorgestelde Unie Mens en Dier is bedoeld als koepel, tevens internationaal, voor politieke stromingen die gelijkwaardigheid belijden en toepassen door te eisen dat ieder in overheidsdienst zal zweren of beloven getrouw te zijn aan art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens -ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten- met daadwerkelijke bestrijding van allen die dit saboteren, doch niet een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. Een logische consekwentie zal dan zijn dat ook het dier naar zijn aard en behoeften gerespecteerd wordt. Ergo zal elk dier onder controle van de mens voldoende natuurlijke buitenruimte hebben om tenminste drie seconden  achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen. Hierbij past de regel dat naast elk kunstmatig verhard oppervlak, hetzij erf, straat of dak boven gebouw er hoog opgaand geboomte aangeplant zal worden ter compensatie van voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde. En dat elk dier zijn natuurlijke gang zal gaan; kloek en kuikens samen blijven en elk jong tot aan volwassenheid niet gedood zal worden. Gebruik van vergif zal zijn verboden tenzij bij gerechtelijke uitspraak extreme agressie is vastgesteld.
Net als Antarctica onder internationaal beheer staat als natuurreservaat zijn het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Himalaya, de Noordpoolstreken los te maken van staten om ongestoord domein te worden voor wilde flora en fauna. Op kleinere schaal kunnen grenslijnen veranderen in mensenvrije grenszones. Dat past ook tussen provincies in ons land.
 
Doch als ambtenaren en hun bazen zulke goede bedoelingen reële gestalte moeten geven ontaard dit vast en zeker in bovenlaag en onderlaag der bevolking. Dat zie je thans duidelijk bij de politie, die bespionnerend gegevens over anderen verzamelend -niet omgekeerd- in een onmatige machtspositie komt te verkeren. De Unie Mens en Dier wil vooral hierom roulatie van bekleding der belangrijke posten en wel zodanig dat iedere geschikte kandidaat ook werkelijk aan de beurt komt. Zo wordt de politie weer een ouderwetse burgerwacht behoudens specialistische taken als recherchewerk. Iedere burger kan een deel van het ambtenarenwerk voor zijn rekening nemen, een dag per week, een maand per jaar, of een aaneengesloten beperkte periode. Zodra er bijvoorbeeld een miljoen uitbetaald is aan hoogleraren, aan professoren, worden zij ontslagen en komen er open, eerlijke sollicitatieprocedures voor klaar staande anderen. Het vuile werk mag niet afgeschoven worden naar vermeende minderen en daarom zal ieder zelf enig schoonmaakwerk hebben te verrichten onder bijpassende betaling. Niet langer zal het salaris afgestemd worden op status, doch men krijgt betaald naar het aantal gewerkte uren plus vergoeding voor ingebrachte scholing, ervaring en met aftrek bij milieuvervuilende bezigheid. De herverdeling van werk schept ontplooiingsmogelijkheden en de beloning uit de Schatkist voor een parttime ambtenarentaak vormt een mooi begin van het inkomen.
In de private sector kan de oude herverdeling eens in de vijftig jaar vertaald worden in jaarlijks een twee procent van je vermogen afstaan aan de Schatkist of aan coco (cooperatieve, collectieve) ondernemingen. Hierbij is het uiteraart welkom om je vermogen door eigen arbeid toch te vergroten. Zo zal ondermeer de Shell verdwijnen als uitbuitende kapitalistische organisatie. In de gemeenten rond Slochteren is het inkomen per hoofd van de bevolking het laagst van heel Nederland. De Shell gevraagd wat er achter blijft als het aardgas op is kwam er als antwoord dat er thans allerlei subsidies uitgedeeld worden. De Groningers zouden er goed aan doen om adviseurs uit Dubai aan te trekken. De Europese Unie wenst spreiding van welvaart en daarom van werkgelegenheid. Hiermee in tegenspraak is het handelen van achtereenvolgende kabinetten in Den Haag welke immers concentratie in de Randstad bevorderen. Zo kreeg Amsterdam er een kolengebergte en een benzinemeer bij, hoewel dat enorm veel ruimte opslokt die dan niet meer beschikbaar is voor volkstuintjes en bootjes. De PvdA burgemeester denkt: Ik pak een ton en jullie krijgen een stadspas. Kan hij mooi ver weg op luxe vakantie gaan. Beide universiteiten daar willen er elk nog tienduizend studenten bij in de al zo volle stad. Die EU heeft goede dingen op haar naam staan, doch als dat de NL bovenlaag niet past wordt er onder tafel geschoven. Geldig is het Internationale Verdrag op Burgerrechten dat art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag heeft. Het impliceert ondermeer dat ieder recht heeft op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen je wil daar munt uit slaan. Het gaat hierbij niet over de timmerman die een reele prestatie levert maar over huisjesmelkers, aandeelhouders van hypotheekbanken, vet gesalarieerde directeuren van woningcorporaties en welgestelden die geld over houden door de aftrek hypotheekrente en daarmee graag arme mensen "helpen" aan een (prijzig) huurhuis. De rechters zien dit art 1 als een mooi iets om de schijn op te houden maar willen er niet naar handelen. Al meer dan vijftig jaar oud is het Verdrag van Parijs (1953) dat staat voor een open, eerlijke markt en daartoe in art 60 gebiedt dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Ze lachen er om bij de NS en idem gaat het bij de aftrek hypotheekrente en pensioenpremie, welke uitdraaien op begunstiging van de welgestelden. Is het in orde dat sommigen, lieden met hoge inkomens, voor eenzelfde huis netto tientallen procenten minder hoeven te dokken dan een minimumloner? Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een geniepige, door de massa niet begrepen methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar al gegoeden die het niet nodig hebben, behalve om hun hebzucht te bevredigen. Bij afschaffing met terugwerkende kracht verdwijnt de staatsschuld en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog.
Wij hebben ook art 3 der Grondwet dat eerlijke, open sollicitatieprocedures impliceert en zich kant tegen benoeming van burgemeesters uit de vriendenkring van politieke partijen onder de facto buitensluiting van de overige 95% der bevolking. Het artikel is maatgevend ook voor het bedrijfsleven. Kortom bedriegen de rechters kennelijk, gemeten aan deze parels van wetgeving. Derhalve zullen zij verwijderd en vervangen moeten worden met ook toediening van straf. Is kortere dwangarbeid zoals keien rapen op Spitsbergen voor versterking van onze dijken dan verkieslijker boven langer durende gevangenisstraf?
Zijn de misstanden van de laatste tijd? In de Middeleeuwen waren er heren en lijfeigenen; deze laatsten vast niet uit vrije wil, gedwongen dus. Dat de VOC "inlanders" uitbuitte is bekend. In 1813 vond er een staatsgreep plaats van piramidaal gezinde, ondemocratische monarchisten. En wat een ellende heeft die Wilhelmina veroorzaakt, eerst niet opzij willend voor een beter staatshoofd die het land had kunnen mobiliseren tegen het extreme fascisme en zelfs na de oorlog nog niet de gelijke rechten van de Indonesiers erkennend met als gevolg een soort koloniale oorlog. Hoewel Soekarno te brandmerken valt als aanstichter van geweld terwijl toch binnen afzienbare tijd een vreedzame overdracht van souvereiniteit mogelijk was. Het merendeel van de nederlandse elite gebruikt Trix Amsberg als vlag op een modderschuit van egoisme en uitbuiting der minderen, minderwaardigen niet zelden in menig oog. Zij is uit op status en poen, handhaaft niet wet en verdrag en daarom is het van eminent belang om haar af te zetten. Hoe komt het dat het volk zo passief blijft? Het zal mede aan het slechte onderwijs liggen, dat accenten drukt op geldverdienen, carriere maken in plaats van normale menselijke ontplooiing voor te staan zoals door de Schepper voorzien. Met name op de universiteiten hebben ze hier een handje van en speciaal valt te noemen de voorheen christelijke Vrije Universiteit. Die wil kenniskwartier worden van de kapitalistische Zuidas waar ze de gewone amerikaanse belastingbetaler via constructies voor een miljard dollar hebben weten te tillen. Waar er geen plaats is voor kleine luyden. Er valt niet te ontkomen aan verbetering van het onderwijs. Echter niet door meer geld voor de onderwijzers zoals belangengroep D66 wil. Verkeerde leraren brengen net als veel ouders het kind niet op de hoogte van wat werkelijk goed of slecht is. Het is lastig om dit laatste zelf helemaal uit te zoeken en daarom hoort er afgegaan te worden op de ervaringen der mensheid. Zo kom je weer bij de opgeschreven theorie uit het Midden Oosten en het is nuttig om na te gaan hoe die op moderne wijze verstaan kan worden. In de wetenschap is er volstrekt niets bekend over een Eerste Oorzaak. In de religie heet die God en meer is Die ons vriendelijk gezind. Eigenlijk zouden we God een Het kunnen noemen naar analogie met wat ons petje te boven gaat, vooral op gebied van organisatie der zo complexe wereld. Vroeger waren er geen machines en geen computers zodat Het wel naar het beeld van de mens geconfigureerd werd en dan een Hij (of Zij) ging heten. Grote Geest voldoet waarschijnlijk redelijk mits je daarbij Job's vierde dimensie waar de wijsheid huist, Paulus' spiegels en Plato's schaduwen van wat er bij het vuur speelt niet uit het oog verliest. Dan de boodschap die de Israelieten moesten uitdragen: Als knechten van God kon men rekenen op goodwill van de Beschermheer en uiteraard loon.
Maar toen kwam er het Nieuwe testament, het Nieuwe Verbond gebracht door de Middelaar, de Gezalfde die berichtte dat de status der mensen verhoogd wordt van knecht tot kind. Een kind zit aan tafel bij pa en heeft enige toegang tot diens portefeuille. Evenwel moet het opgevoed worden en klaarblijkelijk is daartoe het doormaken van lief en leed noodzakelijk om niet tot zombie of automaat te geraken. (Daar wordt van Boven dus wel voor gezorgd). Jeso geldt volgens de evangelist Johannes als enige die vanaf geboorte dergelijke status had. De nieuwe Bijbelvertaling met verandering van "in de boezem des Vaders" naar "die God is" dient beschouwd te worden als ketterij. De paus zal er overigens blij mee zijn om eigen status op te vijzelen. Was zulk opvijzelen niet al de fout van Eva? "God vergeeft om niet" leren joden en moslims. Als dan de Christus al het menselijke ervaart en zich opoffert om anders ongelovige Thomassen erbij te halen -ze moeten eerst het lam zien dat met schuld beladen de woestijn ingestuurd wordt om daar te bezwijken-  is aldus de prestatie nog groter? Dit allemaal betekent dat we niet een soepjurk cultuur van ouderwetse priesters en imams hoeven te hebben. Het nieuwe leven van het Rijk der hemelen manifesteert zich waar mensen zich als burgers van dat rijk gaan gedragen. En de dood? Ach, de Grote Geest zal wel computers hebben om de enen en nullen van ons bestaan te registreren en later te reproduceren. Wij hoeven geen harpmuziek en rust meer sedert er tropische eilanden bereikbaar zijn maar een IQ later van verscheidene honderden om zelf een mooi lichaam te kiezen is begerenswaardig. Bij de Germanen was hel vermoedelijk een glinsterende koude watermassa waarin je niet verzeild moest raken, verdrinken dus. Dergelijke woorden en ook hele zinnen kunnen uit de vroegere context gehaald gemakkelijk verkeerd begrepen worden. Zo wordt algemeen nog geloofd dat Abraham zijn zoon dood moest maken om absolute gehoorzaamheid te tonen aan een volgens atheisten niet bestaand Wezen. Betere interpretatie lijkt dat Ibrahim moest erkennen niet baas over zijn zoon te zijn en in die tijd was het gebruikelijk om hetgeen aan de godheid toebehoorde in het vuur te werpen, te offeren. Het liep allemaal goed af ofwel werd van Boven de individuele vrijheid bevestigd. Toen men nog niet de beschikking had over de Verklaring van de rechten der mens. Ondertussen trachten geestelijke en politieke leiders jeugd aan te zetten tot terroristische zelfmoordacties, hetwelk nu juist volstrekt niet rijmt met het verhaal. Lees ook aangaande het Gouden Kalf, dat volgens de Schrift aanbeden werd in plaats van God. In werkelijkheid zal het volk niet zo dom geweest zijn, maar Mozes bleef weg op de berg en de mensen voelden zich zeer verlaten. Om God naar zich toe te trekken maakten ze dat kalf, want net als een koning een kroon draagt hadden de goden indertijd een kalf onder hun voeten. Het project viel niet in goede aarde; de Grote Geest wil zich niet voor des mensen karretje laten spannen. In Koud Kikkerland hebben wij de Schepper pas leren kennen door de Messias. Mag men de jeugd daarvan afhouden? Staatswetten bestaan vooral uit geboden en die probeert men te omzeilen ten eigen bate, ten nadele van medemensen. Geboden verplichten. Uit "Jerusalem" vernamen wij over het Eerste Grote Gebod en het Tweede, waar ook de sharia opgeënt is. Foute uitleg van islamitische wetgeving is zodoende goedkeuring van het afhakken van een hand wegens diefstal, want de straf is erger dan het vergrijp. De ons ten dienste staande beschaving werd op verschillende wijze verwoord, te beginnen met de idee dat we allemaal van Adam afstammen, een soort broeders zijn. Thans hebben wij dat beroemde art 1 en de inhoud ervan leren begrijpen, waarderen en toepassen is eerste opgaaf voor de school en bij permanente educatie. "Boer zoekt vrouw" moet ervoor wijken of van de prime time af.
 
De partij voor de Dieren beoogt respect voor het dier. Dan wordt dit welhaast automatisch vergezeld met respect voor de medemens; deze zien en bejegenen als gelijkwaardige. Dat vergt nochthans inspanning en vaak is er eerst verandering van perceptie nodig. Zo beschouwen hondenhouders zichzelf meestal als dierenvrienden. Daar valt op af te dingen want die hond moet zich slaafs gedragen, krijgt eten zonder zich hiervoor te hoeven inspannen en gaat vervolgens mee met het hondenuitlaatbusje naar het bos waar het klein wild opjaagt en verjaagt. Een wolf daarentegen houdt zich koest als ie verzadigd is en verstoort de rust verder niet. Waar honden komen gaat de Natuur achteruit. Deze dieren kunnen zich wel volledig uitleven binnen honderd meter van bebouwing en zijn uit bos en reservaat weg te houden. Ganzen afschieten, paarden en herten dodelijk verwonden, dat hoeft allemaal niet als de voor vogels en vissen overmatig grote meren deels droog land voor deze beesten worden. Achter een opgespoten heuvelrij tussen Almere en Enkhuizen valt er nieuw gebied te winnen tot aan Lelystad. Een waterkerende wal om een droog te maken stuk IJselmeerbodem tussen Stavoren en Noordholland schept zelfs ruimte voor de zeer bedreigde Siberische tijger. Een expressetrein Groningen-Randstad hierlangs kan bij een drenkplaats even langzaam rijden. Dit zijn geen dure projecten vergeleken met de kolossale verplaatsingen van ijzer in de vorm van overbodig grote automobielen. Waarmee dank zij de goedkope brandstof onnodig veel ritten gemaakt worden over doorgaans saaie autowegen. Schaf ook de belasting op verkoop van je huis, de overdrachtsbelasting af en er zullen minder files zijn. We zijn hopelijk aan het eind van een zeer statische periode waarin haast niets aan het landschap veranderd mocht worden behalve toevoeging van meer asfalt, nota bene in de vorm van banen die gezien de kromming uitnodigen tot een tweehonderd kilometer per uur. Liever minder ijzer, ook in de vorm van containers heen en verslepen en in plaats daarvan eenmalig beschikbare energie besteden aan verplaatsing van zand en klei om mooier en nuttiger landschap te verkijgen? Zo kan het honderd meter hoge Veluweplateau veranderd worden in berg en dal met ski-mogelijkheden. Het overstromingsgevaar valt te bezweren door voortaan nog slechts op tien meter hoge terpen te bouwen. De kop van de pier te IJmuiden is te ontwikkelen tot een rotsstadje met zwempoelen. Rottum wordt een heerlijk bad- en conferentieoord met door de Eemscentrale verwarmde winterkoepel plus aan de westzijde natuurgebied, passend in een permanente floriade strook tot en met de hoogvenen voorbij Emmen. Daarin ook een nieuw universiteitsstadje boven Uithuizen-Roodeschool, gebouwd op windbrekende sierras, om Amsterdam te ontlasten. Misschien met betere plek voor God dan zoals op de VU tegenwoordig voorzien van een hok in de kelder. Waarvoor meestens schoeisel van moslims staat. Vlakbij ligt het rode Finsterwolde vanwaar men kan trachten bijdrage te leveren. De injectie hier met semi-miljonairs aan een zogeheten Blauw Meer met bruinig water om te pootjebaden werd geen succes. Na droogmaking van de plas zullen kuddes koeien van 's werelds prachtige rassen meer toeristen lokken. De stad Groningen bestaat voornamelijk uit filialen en geen wonder dat men daar een zweeftrein wenste om snel bij de bazen in de Randstad te komen. Zelfstandig Luxemburg als voorbeeld trekt de autoriteiten niet en dat komt omdat het politieke vriendjes zijn die hier gedropt worden om, eigen belang voorop stellend, comfortabel te rusten op pluche. Indien u graag een stadspas wilt bemachtigen terwijl de bobos van de partij een ton pakken gelieve u PvdA te stemmen. Idem als u met plezier teveel betaalt voor een kopje koffie op Schiphol  -grootaandeelhouder is de door de PvdA gedomineerde gemeente Amsterdam- om tonnen aan de directeur uit te laten keren.
 
Moet het zo blijven, die strijd om geld, om zoveel mogelijk te pakken en de minder gezegenden de ogen uit te steken? Voorwaarde ter verandering is absoluut roulering, herverdeling van banen en arbeid. Nu nog mogen ambtenaren medemensen graag naar beneden trappen teneinde zelf hoger te lijken met de beledigende betiteling van bijstandontvangers. Technisch gesproken bestaat er allang geen Bijstand meer doordat arbeidsongeschikten in verplichte verzekering vallen en anderen zonder actuele mogelijkheden om een arbeidsprestatie te leveren als het ware "stand by" op de arbeidsmarkt staan met alle rechten vandien zoals correcte betiteling en salariering. Wie kan leren autorijden, met zijn voeten nauwkeurige dressuur weet uit te oefenen, zal ook hoofd en handen na goede kennisoverdracht zo kunnen sturen dat ermee op stijgend nivo een bijdrage te leveren valt aan de nationale inspanning. Die is gemeten in aantal werkuren, niet naar prestatie, overmatig groot als gevolg van overbodige concurrentie met dubbel werk. Veel arbeidsuren worden er gemaakt als gevolg van buitensluiting. In extremo gaan sommigen dan drugs vervoeren. De overheid schiet duidelijk tekort bij goede arbeidsverdeling  en baasjes files laten veroorzaken door verkeerde vestigingsplaatsen te kiezen is een veelvuldig verschijnsel. De overheid faalt ook bij het initieren van produkties. Ooit werd de wagonfabriek te Utrecht opgedoekt omdat het buitenland zogenaamd goedkoper kon leveren. Vergeten werd de enorme afdracht aan loonbelasting en sociale premies. De machinefabrieken in Oostgroningen zijn heel wel in staat om trams voor Amsterdam te maken, al zullen die niet zo geavanceerd zijn dat ze supersnel optrekken en de passagiers doen omvallen en zich bezeren. De JSF wordt duur en zwaar omdat het een multirole concept behelst en nooit geeft Washington meteen de laatste snufjes aan het buitenland. Eigen ingenieurs werkloos laten toekijken en de aandeelhouders ginds spekken is helemaal niet nodig omdat bij ons eigenlijk een lichte jager nodig is die hoog en lang in de lucht kan blijven voor het onderscheppen van raketten. Die valt te bouwen samen met de Zweden en Belgen, maar dan komen er geen snoepreisjes naar Amerika.
Bij betere arbeidsverdeling, leidend tot felbegeerde kortere werktijden, past regionale autonomie. Met inperking dikwijls van grenzen overschrijdende ondernemingen, ook van distributeurs zoals Albert Heyn. Gemeenten en provincies kunnen zelf verzekeringen (laten) organiseren. Moderne handelaars, die vanalles over de wereldbol verslepen worden gespekt door lage brandstofprijzen terwijl de regionale fabrikant kapot gaat. Volop werk ergo voor de koepel Mens en Dier om al discussierend met regeling ter verbetering te komen; bijvooorbeeld afschaffing van de loonbelasting en compensatie van het verlies aan inkomsten der Schatkist door gas en olie zeer prijzig te maken middels accijns. Scheelt meteen overmaat aan kooldioxyde. Ooit werd voorgespiegeld dat het aardgas goedkoop moest blijven zodat iedereen ervan kon profiteren. In werkelijkheid blijken alle kamers der villa's voor een spotprijs te verwarmen en ligt de dakloze in de kou. Tijdens de veertiendaagse Kerstvakantie van de Vrije Universiteit blijft de warme hal voor dit soort gesloten.

Voor de nog steeds groeiende wereldbevolking zijn nieuwe metropolen nodig. De grote stad biedt huisvesting, werk en recreatie maar mag niet meer op schaarse vruchtbare grond gebouwd worden; wel aan de rand van de woestijn, liefst nabij zee of oceaan. Het afvalwater drenkt een groene ring rondom. In de Benelux verblijven bijna een miljoen Marokkanen die hun oude paspoort wensen te behouden. Ondermeer in Amsterdam waar zij echter niet bijdragen aan de hoofdstadfunktie. Is het redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om daar een grote stad onder nederlandse wetgeving te stichten? Voor autochtone Hollanders, die er niet zouden willen wonen tenzij het Rijk aldus vergroot wordt. Je zult er kunnen zwemmen in het Atlantisch water  dat de grachten vult. Tuinbouw behoeft er geen goedkoop aardgas. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost zijn ginds drie nieuwe metropolen te bouwen, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de West-Saharanen. Bijkomend voordeel is dat aan Rijn en Maas meer ruimte komt voor opvang van vluchtelingen.
Dit brengt naar het hoofdstuk staatkundige indeling. Er is weinig op tegen dat mini's zich bij het Rijk aansluiten ten voordele van alle betrokkenen. Eerst ware Nederland af te danken als onvolmaakte slechte staat. Zoek zelf de bewijzen op. Weet dat een samengaan met Wallonie (de Vlamingen mogen best een tijdje een eigen staatje hebben), Luxemburg, Suriname, Scandinavie grote voordelen biedt. Nota bene hoorde Suriname er langer bij dan bepaalde generaliteitslanden en plotseling het volk daar afsnijden van de werkgelegenheid aan de monding van Europa's belangrijkste rivier was verkeerd. Het begunstigde slechts een kleine bovenlaag en valt in goed overleg op verschillende manieren te corrigeren. De Europese Unie is niet tegen, want gebiedt om elke burger met respect te bejegenen en na te laten wat schaadt; om voor zodanige inkomstenverdeling te zorgen dat ieder op tenminste een minimumnivo kan participeren in de welvarende samenleving.
Nu er Internet is wordt peiling van meningen gemakkelijker en zelfs kunnen via dit medium verantwoorde besluiten ontstaan. Ondermeer betreffend het kiezen van een nieuw staatshoofd dat als persoon of als collectief voor gaat in het betrachten van gelijkwaardigheid, de graaiers inperkt en verdrukte mensen en dieren bijstaat. Men moet niet willen leven als pion in een kapitalistische wereld gefundeerd op het recht van de slimste en sterkste en met accent op de buik welke gevulder, voller moet, aldoor. "Brussel" blijkt niet rijp voor koerswijziging en het griekse probleem illustreert dit fraai: De buitenlandse schuld van het zuidelijke land is niet buitengewoon groot en valt redelijk af te lossen met de twintig miljard euro die het toerisme jaarlijks binnenbrengt plus afzien van dure import zoals autos en olie. De Grieken komen ook wel waar ze wezen willen per trein en ezel. Neem als u daar met vakantie heen gaat uw oude fiets mee ten geschenke. Het echte probleem is dat Athene royaal was met uitdeling van salarissen, pensioenen en subsidies terwijl de belasting-inning verwaarloosd werd. Dit valt te repareren door zeg elke huizenbezitter op te zadelen met een schuld van een ton aan de overheid en de automobilist dito à tienduizend euro. Fijnregeling hier niet besproken. Dat gaat lijken op de hypotheekverplichtingen van burgers in noordelijke landen. Hoewel in sommige berichtgeving na maanden verzwijgen langzamerhand erkend wordt dat rijke burgers in een armlastige staat ongewenst en onnodig is ligt er op het achterste der tong van welgestelden onverminderd het volgende: Wij lenen liever uit aan de staat en vangen dan door de bevolking opgebrachte rente dan dat we meer tax betalen. De rijken onder de Grieken aanpakken, o wee, dat zou een slecht voorbeeld voor de rest van de spraakmakende bovenlaag van Europa zijn. De beslissers in dit Europa behoren tot de welgestelde klasse en natuurlijk mogen zij best hun eigen mening hebben maar zij vormen niet een democratische meerderheid. Ons probleem is dat wij hen toelaten toch te doen alsof. Merk wel op dat een meerderheid nooit absolute zeggenschap toekomt, want elementaire artikelen der wet moeten onverminderd gelden.

Op een rijtje gezet komen naar voren als strevingen van de koepel Mens en Dier:
Parlementen met gehalveerde salarissen en in ons land verdubbeling van het ledental, waarbij criminele organisaties zoals partijen die de besproken art 1, 3 en 60 saboteren geweigerd worden omdat elke kandidaat gehouden is aan genoemde eed of belofte.
Het onmiddelijke resultaat van de arbeid van zulke nieuwe volksvertegenwoordiging zal zijn de afschaffing van alle voordeeltjes die de bovenliggers thans genieten. Einde derhalve van de begunstiging der welgestelden via aftrek hypotheekrente en pensioenpremie, ophoepelen uit onaantastbaar geachte positie na grote sommen uit de Schatkist gehaald te hebben en ook vervanging van die vakbonden welke nieuwkomers benadelen. Vergeet niet dat de distributie van goederen grondige reorganisatie behoeft. We kunnen niet langer Albert Heyn en Mac Donald onze consumptie laten bepalen en bij wie zij wel of niet inkopen, de prijzen voor de boer drukkend om zelf schatrijk te worden.
NL heeft een huurlingenleger. De participanten zetten zich in voor hun bazen  en gaan er vandoor als de situatie te penibel wordt gelet op hun persoonlijke belangen. Eerder deserteerde het leger uit het geallieerde kamp, bang om teveel lijf en goed te verliezen in een conflict tussen anderen. Berlijn had te weinig militaire middelen ingezet en toen ging de duitse legertop over tot terreur met het bombardement van de Rotterdamse binnenstad. Aan de langdurige bevrijding werd niet substantieel van nederlandse zijde bijgedragen en beter is het om 6 juni te vieren onder het reciteren van psalm 119. Vervolgens kwam er een deels smerige koloniale oorlog en daarna deserties in Nieuw Guinea en te Srebrenice. Ondertussen hadden de generaals Starfighters om Oosteuropa met atoombommen te trakteren alsmede tanks om amerikaans oprukken te vergezellen. Collectief ontslag is het beste en dan militaire opleiding van jeugd om te leren hoofd en handen te gebruiken in tijd van nood. Want anders gaan politie en minister van defensie  meer en meer baas over u spelen. Als het geen landgenoten zijn dan vreemden; kijk eens rond! Je wordt een hond, uit zijn natuurlijke omgeving gehaald en doorgefokt voor de baasjes.

donderdag 10 november 2011

straattheater

                                   wij zijn zeven miljard broeders
 
Een klein caravannetje wordt bewoond wordt door een jong stel. Zij maken binnen in de caravan ruzie en er is lawaai van gebonk en kreten. Het deurtje vliegt open en een jonge man wordt door een jonge vrouw hardhandig naar buiten geduwd; hij valt rollend over de grond en blijft liggen op een kleed, schurkt zich wat, gaapt.
JV: Ga jij nou toch eens wat meer verdienen. Dan kunnen we in een gewoon huis. Je loopt me hier maar voor de voeten. Hoe kan ik het eten klaar maken als jij in de weg zit?
JM, richt zijn hoofd een beetje op: Ik heb vandaag net als anders gewoon acht uur gewerkt en ben moe. Mag ik na het zware werk misschien even thuis zitten?
JV: Andere mensen zitten in een ruim huis of een villa. Maar wij in dit veel te kleine caravannetje.
JM: Tja, de opperbobo van de PvdA zei tegen mij: "Ik pak een ton en jullie krijgen een stadspas. De koningin en de kroonprins vinden het goed".
JV, komt de caravan uit: Wat zei hij?
JM: Nee, hij zegt natuurlijk niets, maar denkt en doet "Ik pak een ton en krijgen jullie maar de stadspas".
JV: Stem dan SP!
JM: SP, SP, waar heb ik die naam eerder gehoord. Wat betekent het ook al weer? Nou, zal wel niets bijzonders zijn als je het zo snel vergeet.
JV: He, he, wat overdrijf je weer. Je weet best dat de SP altijd voor loonsverhoging is.
JM: Ik weet dat de SP voor gevulde troggen is. Maar gelijkwaardigheid kan hen niks schelen.
JV: Ik zal jou eens wat zeggen: Jij moet je beter aanpassen.
JM: Aanpassen? Je bedoelt mee-eten van de kiloknallers, van de bio-industrie waar de dieren mishandeld worden?
JV: Als je met mishandeld bedoelt dat zon, regen, buitenlucht aan die dieren onthouden worden dan heb je gelijk. Jij wou in ons caravannetje zitten. Maar wat als je daar nooit uit mocht?
JM: Het CDA houdt zich niet aan de Tien Geboden. Die kennen ook het dier een vrije dag toe zonder produceren. Je lekker ontspannen in een natuurlijke omgeving.
Enige ogenblikken stilte.
JM: Wie van de bio-industrie eet kijkt in wezen neer op medeschepselen. En dat leidt haast vanzelf ook tot neerkijken op medemensen. Die niet meer respecteren als gelijkwaardigen. Zo krijg je rang- en standsverschillen.
JV: En caravannetjes als woonplek naast villa's.
JM: Nou ernaast, pal naast die villa's natuurlijk niet.
JV: Gelukkig maar. Hier zijn wij met z'n tweetjes en er hangen hier geen cameras waar stiekume gluurders achter zitten.
JM: Gluren mag niet, is bij de wet verboden. Ik vraag me af of de mensen niet gewoon het recht hebben om de cameras die in de straten hangen met een windbuks kapot te schieten.
JV: Nou, wij hebben er hier geen last van; lekker met z'n tweetjes zonder pottekijkers.
Duet:
          Al is 't maar klein een eigen huis
          of caravan da's pluis en fijn.
          Zo vrij en blij; ons ook vermeien met wat vrijen.
          Hij: Mijn lief, Zij: Mijn vent, Samen: da's wat jij bent.
          Zo kan toch ons geluk helemaal niet stuk.
Het laatste haperend gezongen door JV, die in de verte kijkt terwijl JM zich neervleit en in slaap valt.
 
Een oudere man, goed gekleed en met nogal hoge hoed, plus vrouw komen aangelopen. De jonge man staat heel plotseling en heel kwiek op, verrijst als het ware.
OM: Goedendag, mijnheer, mevrouw,
OV knikt ter begroeting.
JV: Daag.
JM: Dag.
OM: Ziet u, het is een beetje moeilijk. Wij hebben geen onderdak meer en zouden graag bij u in de caravan verblijven.
JV: Met z'n vieren? Dat gaat niet.
JM: Waarom wilt u hier in de caravan?
OM: Ja, weet u; wij zijn nu dakloos en zoeken een plekje tegen de regen.
OV: Een beschut plekje; hoeft niet groot te zijn of luxueus.
JM: Uitgerekend in ons (hij wijst op JV) caravannetje? Maar er zijn toch zat hotels en zo te zien kunt u die best betalen.
OV: Alle hotels zitten al propvol.
OM: Eigenlijk zijn wij min of meer hierheen verwezen. Wij zullen u absoluut geen overlast bezorgen.
JM: Al sla je me dood, ik snap er niks van. Wie wil er nou in zo'n oud, piepklein caravannetje zitten.
JV: Jij toch en je nam mij mee. Hoewel je heel wat anders beloofde.
JM: Stil; mij was ook van alles beloofd: mooie baan, autootje naar keuze; de politici zouden het wel even regelen.
OM: In elk geval heeft u nu deze caravan en wij hebben niets meer.
JM: Vertel mij dat uw huis weggelopen is. Of kwam de deurwaarder aan de deur?
OV: Het zijn die indringers.
JM: Indringers? Insluipers? Krakers. Vertel wat er is gebeurd.
OM: Weet u dan niets? hebt u geen tv gekeken of naar het nieuws op de radio geluisterd?
JM: Ach, ik zet liever een leuk plaatje op. Ik hou meer van muziek dan van gekwebbel. Jij toch ook, nietwaar? (hij wijst naar JV)
JV: Dat duitse deuntje bij het "Oog op morgen": afschuwelijk.
OM: Hoe is het mogelijk; u weet niet wat er gaande is?
JM: Langzamerhand begin ik een tikkeltje nieuwsgierig te worden. Maar niet veel, hoor. Nieuws is toch altijd oude koek in andere verpakking. Althans wat betreft, hoe heet het, vooruitgang der werkende klasse. Wie, wat waren, was er nu weer actief? Protestdemonstratie of zo? Uit de hand gelopen?
OM: Mijnheer, honderdduizenden vreemdelingen met automatische wapens hebben ons land overgenomen.
JM: Kijk eens aan en waar mogen die vreemdelingen dan wel vandaan komen. Zijn het een soort asielzoekers?
OM: Ze zaten verstopt in schepen die naar onze havens voeren. Ik geloof dat een voor hun doel verbouwde olietanker wel honderdduizend man met bewapening kan vervoeren. Laat staan al die andere schepen die naar Rotterdam gingen.
OV: Mijn nicht in Delfzijl belde mij dat die invasie van bruine mensen zich binnen een paar uur over de hele provincie Groningen verspreid had. Om het andere huis werden de bewoners op straat gezet om plaats te maken voor de nieuwkomers. En dat in alle dorpen.
JM: U schertst. Er is toch politie. Of ook een leger dat buitenlanders buiten houdt.
OM: Gijzelen, dat is hun taktiek. Den Haag overrompelen met een paar honderdduizend man. Mannen die in eigen land geen kant meer op konden.
OV: Ze schijnen uit een land met tweehonderdvijftig miljoen inwoners te komen, terwijl het vruchtbare deel van die staat niet groter is dan drie keer Nederland.
JV: Bevolkingsexplosie? Moeders met gemiddeld zes, zeven kinderen?
OV: Voor die kinderen is er geen toekomst in eigen land en daarom hebben ze ons overrompeld.
JV: Ons?
OM: Nederland heeft zeer toegankelijke havens. Ze konden hier binnen een paar uur probleemloos een half miljoen man, gemotiveerde, bewapende, getrainde soldaten aan land brengen.
JM: Geen weerstand van het nederlandse leger?
OM: Ach, de regering in Den Haag hadden ze zo te pakken en die riep op tot het vermijden van bloedvergieten.
JV: Heel nobel; en toen?
 
Er komen een heleboel bruine mensen op de vier personen bij het caravannetje af. Ze zijn in burger maar blijken allemaal ergens wapens te dragen.
Hun leider roept: Halt.
Hij treedt naar voren en wendt zich tot de vier.: Dag beste mensen. Wij komen jullie beschermen en helpen.
JV: Helpen?
JM: Beschermen?
JV: Ja, beschermen?
JM: Helpen?
L: Zeker, wij verkeren in een penibele situatie met teveel mensen in een daarvoor te klein land. Nu zijn we hier; er is hier wel plaats voor nog twintig miljoen mensen erbij. Gezien de ruime woningen bijvoorbeeld.
OV: Twintig miljoen! Bedoelt u dat er twintig miljoen van uw soort hierheen komen?
L: Zeker, laten we het zoals u dat noemt gezellig maken.
OM: Het is volstrekt tegen het internationale recht dat vreemdelingen een staat infiltreren en trachten die over te nemen. U en uw mannen moeten onmiddelijk Nederland verlaten.
L: Ach, regels, wetten, ook internationale zoals u het noemt, worden door een meerderheid gemaakt. Binnenkort zal hier de meerderheid ons steunen. Werkt u toch mee! Er is hier ruimte genoeg voor nog twintig miljoen mensen erbij. Of dertig.
JM: Dertig miljoen ongewenste immigranten. Die zullen tweederde meerderheid vormen.
L: Precies, maar we zijn allemaal broeders. We helpen elkaar. U staat woonruimte aan ons af en wij geven u van onze vultuur.
JM: Konijne-cultuur; egoisme botvieren met zoveel mogelijk kinderen.
OM: Dat kunnen wij niet accepteren.
L: Toch wel; het moet en wij vertegenwoordigen de meerderheid die straks in dit land zal wonen.
JV: Waarom kiezen jullie Nederland uit voor jullie.... wat zal ik zeggen....
L: Nederlanders zijn goede, aardige mensen. Daar kunnen wij mee samenwerken om de overbevolking in ons thuisland te verminderen.
JM: En als ik het daar nou eens niet mee eens ben?
L: Och kom, op den duur zult u zich wel schikken.
JM: Al die nieuwkomers. Ze zullen onze banen inpikken. En ons eten.
JV schrikt op: Oh, ik heb een pan op het vuur staan. Ze haast zich naar binnen.
L: Nou en? Eerlijk delen toch. Nu zijn de nieuwkomers aan de beurt.
JV komt met een pan naar buiten.
L pakt het deksel ervan op en kijkt wat erin zit: Dat is niet genoeg voor ons allemaal.
JV wijzend op de bruine mannen: Waar zijn jullie vrouwen?
De mannen lachen wat.
L: Beste mevrouw, hun vrouwen komen nog. Zodra de situatie normaal is.
JV: Dragen ze sluiers?
L: Zeker, wij zijn echte moslims.
OV: Dus Nederland wordt dan een moslimstaat?
L: Wel, de sharia is een goed systeem.
OM: Hadden we maar bijtijds, hadden we maar..
L: Richt u zich toch op de toekomst.
JV: Moeten wij met z'n vieren in dit kleine caravannetje terwijl jullie de huizen inpikken?
L: Valt wel mee hoor; u mag ook best in een goede woning.
JV wijzend op JM: met hem? Dan gaan wij er dus zowaar op vooruit?
L: Nee, zo bedoel ik het niet. Een moslim mag vier vrouwen hebben. U kunt met een van mijn mannen trouwen.
JM tracht L aan te vallen. Iemand uit de groep bruine mannen schiet hem neer en hij valt.
JV nog met de pan in haar handen gilt.
L: Wat spijt ons dat nou. Wij willen helemaal geen geweld. Maar ja, als dit absoluut nodig is dan ontkomen wij er niet aan.
L tot JV: Mevrouw, maakt u zich geen zorgen. Ik zal erop toezien dat iemand van mijn mensen u tot tweede vrouw neemt zodat uw toekomst veilig is.
JV wil naar JM toe en struikelt een beetje en L vangt haar op maar laat het deksel vallen, dat met hels kabaal op een steen terecht komt (evt extra geluid middels bandje).
JV schrikt wakker uit liggende houding. De anderen behalve JV verdwijnen schielings, een voor een, achter de caravan.
JM beweegt het hoofd, wrijft zich de ogen uit en roept: Ingrid, waar ben je?
JV de pan haastig wegzettend komt met een pollepel nog in de hand naar JM: Wat is er Henk?
JM: Ik heb zo naar gedroomd.
JV: Lieveling, kom sta op en laten we gezellig voor ons caravannetje gaan zitten. Het eten is klaar.
JM: Mijn schat; ik droomde dat ik jou kwijt raakte aan mensen die zich onze broeders noemen. En ook ons caravannetje bleef niet meer helemaal van ons.
JV: Dromen zijn bedrog, toch?
Ze zingt:
               Hier ben ik helemaal van jou
               bij zon of regen, wind en kou.
               Mijn lief, wip nou naar binnen gauw.
               Jij hebt een huisje met een vrouw.
               Wij eten eerst en gaan dan stoeien.
               Geen ander mag begluren of bemoeien.
JM, vragend sprekend tot het publiek: Ja maar, zeven miljard en nog meer.
Moeten ook wij daar iets aan doen?