zondag 16 november 2014

SP folder
"met de mond vol tanden"

             In het door de SP huis aan huis verspreid blaadje ontbreken allerlei onderwerpen. Er wordt ondermeer te weinig gesproken over herverdeling der vermogens. Lees in de Bijbel het voorschrift om na vijftig jaar de produktiemiddelen opnieuw te verdelen (dat was toen land, geld speelde geen rol in de ruilhandel). Zo kreeg de looser een nieuwe kans maar kwamen er vooral voor de jeugd ongeveer gelijke startposities. Veertig gold als een volledige periode, dus vijftig jaar was heel coulant. Miljonairs van tegenwoordig zullen niet levenslang mogen parasiteren en daarom dient er wet te komen die grote vermogens in zeg twintig jaar afroomt richting Schatkist of coco (collectieve, cooperatieve) ondernemingen, behalve wat door eigen arbeid vermeerderd wordt. Men kan enige miljoenen euros vrijstellen voor erfgenamen. De situatie in Amerika met 50 miljard dollar verschil tussen rijkste en armste burger is absurd. Kapitalisten willen niet des broeders hoeder zijn; ze vormen evenwel een kleine minderheid en je moet hen niet hun kwalijke gang laten gaan als dat schadelijk is voor anderen. In de USA verandert de situatie pas met werkelijke democratie, lees als er referenda komen want de rijken zijn oververtegenwoordigd in het parlement te Washington. Net als bij ons doordat de "volksvertegenwoordigers" een ton uit de Schatkist krijgen en dan vooral oog hebben voor de belangen van hun eigen financiële klasse. De Europese Unie heeft art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens als grondslag en dit art keert zich automatisch tegen gigantische ongelijkheid. Het bevat materiële rechten zoals op een eigen plek om te wonen of te verblijven zonder dat een ander daar tegen je wil munt uit slaat. Idem wat betreft deelname aan het produktieproces en om dit laatste in practijk te brengen is herverdeling van banen noodzakelijk totdat de werkloosheid nul wordt. Net als een amerikaanse president maximaal acht jaar in het Witte Huis mag zitten kan bij ons en elders een maximale duur van in totaal acht jaren gelden voor betaald krijgen uit de Schatkist. Daarna is de beurt aan een ander. Dit bevordert ontplooiing van meer mensen en gaat corruptie tegen. De SP moet daarom vooral aandringen op daadwerkelijke uitoefening door het volk van deelname aan beraad en besluit, zoals art 1 wil garanderen. Het art wordt te Den Haag gesaboteerd en aan wat daar vooraanstaand is kleeft bijgevolg een fascistisch tintje. Ook aan de rechters die daarom vervangen moeten worden teneinde werkelijke democratie in te voeren. Dus niet langer de piramidale samenleving maar Uittocht! Uw folder svp aanvullen, oh SP!
Ondertussen kan de SP samen met bijv. de Dierenpartij voorstellen om de benzineprijs met een dubbeltje of kwartje te verhogen en waarvan bus en tram dan betaald worden zodat die gratis zullen zijn. (Behalve op spitsuren; iemand kan bus of tram doorlopen om kaartjes van bijv. een euro te verkopen; aan de grens valt te controleren op ingevoerde brandstof). Het resultaat zal zijn  minder files en gemakkelijker overstappen van auto op parkeerplaats buiten de stad naar stedelijk vervoer. Men kan als autorijder zelf die verhoging compenseren door een minder grote zware wagen aan te schaffen. Het is toch niet nodig om 1500 kilo ijzer alsmaar heen en weer te slepen. Minder drukte op de weg maakt hogere maximumsnelheid mogelijk. Files ontstaan momenteel vooral door ongelukken en die zullen ook afnemen.
De brandstofprijs ware te verdubbelen, want dan kan de loonbelasting omlaag. Wie over gaat naar 750 kilo auto is dan voordelig uit. Als de auto wat kleiner uitvalt kan de schoonmoeder wel met de bus. Regionale ondernemers hebben per saldo groot voordeel van duurdere transportkosten omdat thans grote jongens vanalles over de aardbol verslepen, vooral uit lage lonenlanden hier naar toe! Er bestaat veel onbegrip over wat energie mag kosten, zodat er ruime uitleg nodig is. Op de universiteiten is men daaromtrent in gebreke en zo zijn de jongens van Geen Stijl danig onwetend gebleven tot dusver. Netto kan iedereen voordelig uit zijn met lagere loonbelasting en hogere prijzen voor olieprodukten en aardgas. Je villa voor een spotprijs verwarmen is niet nodig, evenmin de hemel verwarmen met open voordeuren van luxe winkels in de Randstad. Behoeven ze in Oostgroningen adviseurs uit Dubai? In deze streek worden prima kustvaarders gebouwd; dan is het tevens mogelijk om spoorwegmaterieel te vervaardigen. Dat mag bruto een 40 % duurder uitvallen dan import omdat bij koop in het buitenland dat percentage verdwijnt in een vreemde schatkist middels afdrachten loonbelasting en sociale premies. Hetzelfde geldt voor taxis en dat hoeven beslist niet allemaal mercedessen zijn zoals het Gemeentebestuur van Amsterdam kennelijk voorstaat uit statusoverwegingen (de kleine man ontbreekt het aan centen voor dergelijk prijzig transport). Merk op dat in Twente de werkloosheid onder geschoolden ook hoog is, net als in Oostgroningen. De Europese Unie wil spreiding van werk en welvaart en daarom is concentratie in al overvol Amsterdam uit den boze. In Westeuropa is geen nieuwe zeesluis nodig! Een nieuwe rood-christelijke universiteit is mogelijk op de hoek van wad en Eems in een stadje dat ook centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt.
Te Amsterdam werd de dure KLM teveel in de watten gelegd en als de Noord-Zuidlijn overgedaan wordt aan de NS hoeven veel forenzen niet over te stappen. Dat scheelt tien minuten per dag, een uur per week, een week per jaar, een jaar eerder met AOW. De lijnen 5, 16 en 24 zijn te combineren tot een Linksom/Rechtsom-tram met een achtvormige lus als route. Hierbij past een semi-Doorloper metro met route Amstelveen-Ring-Lus Bijlmer-Muiderpoort-CS. De PvdA-ers hebben dit nooit willen onderzoeken omdat het niet van henzelf kwam.
Over al deze zaken kunnen de burgers die immers meer dan tien jaar scholing achter de rug hebben thans heel goed meedenken en meebeslissen. De SP ware daarom om te vormen of op te gaan in een soort politieke koepel die ieder in een belangrijke funktie laat zweren of beloven art 1 volledig te zullen respecteren en te bestrijden wie het saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. Automatisch volgen dan referenda in een eventuele Benelux republiek, met een ondergeschikt parlement voor uitwerking en dagelijkse controle. Over de meeste per referendum voorgelegde kwesties heeft het volk merendeels ongeveer gelijke standpunten als de SP. Die krijgt dan een meerderheid met zich mee, hetgeen in de Tweede Kamer bijna onmogelijk is. Natuurlijk moet alles eerlijk geschieden en daarbij past geen bio-industrie, want schiep de Schepper biefstuk, gehaktbal, drumstick? Adam gaf de dieren namen, zo is de oude opvatting, en dat betekent de beesten respecteren in hun doen en laten. Noordgroningen werd ooit vanuit Drente gekoloniseerd door boeren gewend aan gemeenschappelijke gronden. Toen in de achttiende eeuw de graanprijzen aantrokken kwam daar verbouw van tarwe op, welke de boeren rijk maakte. Zij hielden landarbeiders arm. Soulaas voor de laatsten bracht agrarische industrie en de boeren gingen over tot mechanisatie zonder werkvolk. Ze maken thans buitensporig veel uren terwijl werklozen toekijken. Dit moet en kan anders en laat de SP eens suggesties doen, want op de Rijksuniversiteit te Groningen staat men met de mond vol tanden.
                 Voorbeeld van hervorming per referendum:
        Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een door gewone mensen slecht begrepen geniepige methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar welgestelden die al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Het volk wil dat er belasting naar draagkracht betaald wordt rond het jaar van inkomstenverwerving. De veelverdieners van het parlement hebben aftrek pensioenpremie ingevoerd met als resultaat dat vanuit de Schatkist de financieel draagkrachtigen begunstigd worden. Omgekeerd zijn minima en beneden-modaal de pineut. Bij correctie met terugwerkende kracht, opheffing van het huidige systeem, vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog. Een deel van die verhoging zal doorstromen naar kinderen zodat bijv. hypotheken verminderd worden en de banken minder zullen kunnen afromen, alsook naar studerende jongeren. In het algemeen zal de economie aantrekken. Voeg hierbij dat de managers van de pensioenfondsen niet geschoold zijn in het opzetten van welvaart brengende produktieprocessen, doch veeleer echte ondernemers hinderen met hun eisen van hoog rendement op uitgeleend kapitaal. Die managers zijn nota bene bezig de inkomensverhoudingen te veranderen ten bate van de rijken en ten nadele van onderaan. Daarbij spenderen, verspillen zij ook nog eens miljarden aan  "adviseurskosten".
Waarom belicht de SP een en ander niet in de verspreide folder?
Ook gemeen, vals is de aftrek hypotheekrente die welgestelden in staat stelt om eenzelfde huis voor netto tientallen procenten minder te verwerven dan een minimumloner kwijt zou zijn. De laatste verdient in het welvarende land te weinig voor een eigen huis en mag huren van de rijke (tegen forse huur vanzelfsprekend(?). Art 60 van het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig keert zich tegen dergelijke misstanden. Het beoogt een open, eerlijke markt waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn....verboden! Ga eens met de trein en zie hoe aan naast elkaar gezeten passagiers verschillende tarieven gerekend worden. Vervoerders hebben zich niet te bemoeien met persoonlijke omstandigheden zoals leeftijd en relaties omdat die geen rol spelen bij de totstandkoming van het vervoersaanbod. (Het gaat hier niet over inschikkelijke kinderen die bij drukte op een leuning willen zitten).  Ook de omweg via Hema of Blokker voor een goedkoper kaartje is uit den boze. In afwachting van verbetering........of moeten andere partijen dat opknappen?
 

           

donderdag 13 november 2014

VU?


                                                             (veel friezen en groningers komen naar Amsterdam; wat leren zij daar?)
 
             verraad van de VU-managers
 
Wie weet het nog: Ooit werd de Vrije Universiteit opgericht voor kleine luyden, die het christendom als hoogste goed zagen. Tegenwoordig streeft de VU naar samenwerking met de kapitalistische Zuidas waar geen plaats is voor kleine luyden. Integendeel wordt daar arm Afrika beroofd via belastingconstructies; naar verluidt haalt men op die Zuidas 4 x zoveel binnen als er uit ontwikkelingshulp en collectes heen vloeit. Kapitalisten willen niet "des broeders hoeder" zijn.
Het komend jaar wil de VU geheel engelstalig worden, hetgeen allesbehalve past in de hoofdstad van het nederlandse taalgebied. Hedendaagse kleine luyden zijn vooral jonge papoeas en zuidafrikaanse kleurlingen die in eigen land onvoldoende mogelijkheden tot studie hebben en in een half jaar voldoende nederlands onder de knie kunnen krijgen; niet op topuniversiteiten geweerde amerikanen. Maar ook jeugd uit de provincie die de moedertaal wenst te behouden en te ontwikkelen wordt gedupeerd. Dit alles om op het international vlak meer status te verwerven voor bestuurders en professoren. Hun belang heeft voorrang ; de christelijke nederigheid wordt niet meer aangeleerd. Het College van Bestuur heeft niet voorzien in een kapel doch voor God, de Schepper, een hok in de kelder gereserveerd. Voor de deur staan meestal schoenen van moslims.
De Europese Unie wenst spreiding van werk en welvaart. Dominantie van de Randstad, al plukkend de aardgasbaten, druist daar tegen in. De bobos bejegenen bijvoorbeeld Noordnederland als een wingewest, goed om de hebzucht van Amsterdam te honoreren en een nieuwe in Westeuropa overbodige zeesluis te betalen. Die van de VU blinken uit in vele onnodige verbouwinkjes. Nota bene worden goede gebouwen afgebroken omdat de voor het leven benoemde en overmatig betaalde professoren hun kont wel eens in andere vierkante of rechthoekige kamers en zalen willen neervleien. De eurootjes moeten op want anders komt er het volgend jaar minder "geld voor het onderwijs".
Oplossing voor de gaande degeneratie van de VU is mogelijk stichting van een nieuwe universiteit op de hoek van Eems en wad in een stadje op en in windkerende sierras, dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en vliegveld Eelde hierheen verplaatst krijgt. Daarvoor is geld genoeg uit de aardgaspot; luxe winkels te Den Haag hoeven immers niet het heelal te verwarmen met open voordeur, noch zijn alle kamers van villa's op aangename temperatuur te brengen voor een spotprijs. Wie de hollanders kent weet dat zij inhaling zijn en ondermeer Jakarta lijkt veel van hen te hebben geleerd.
De Europese Unie heeft art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens als grondslag, maar dat wordt te Den Haag gesaboteerd. Immers kent het art automatisch recht toe op deelname aan beraad en besluit, lees referenda over hoofdzaken; waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Wie daar tegen is valt te rangschikken bij het (licht) fascistische kamp waar men baas wil spelen tegen de wet in. Verdragen gaan voor nationale wetgeving! Ook rechters doen mee en verwerpen Uittocht naar gelijkwaardigheid. De zittende moeten daarom weg en nieuwe betere rechters zullen de toegang tot de rechtspraak herstellen; zij zijn verantwoordelijk als politie in een la legt.
Misschien is naar voorbeeld van Luxemburg een autonome noordelijke republiek de voor de hand liggende toekomst en dan hoeven er geen adviseurs uit zeg Dubai te komen. Om gelijkwaardigheid te bevorderen en kwaadaardige machtsconcentraties tegen te gaan is het zeer nuttig te rouleren: na een acht jaar betaald te hebben gekregen uit de Schatkist komt de beurt een ander toe. Thans heeft NL een piramidale samenleving en bovenin willen de veelverdieners -waartoe de "volksvertegenwoordigers" behoren- dat zo houden; hebben daartoe een koning Bedrog, een pias met duistere figuren aan de touwtjes, die zijn menselijke verantwoordelijkheid verkwanselde voor geld en vleierij. Wie gelijkwaardigheid ontkent en zich ertegen keert valt gemeten aan art 1 te beschouwen als vuil; luister ook naar de zang van Maria.
Is art 1 gestoeld op het Tweede Grote Gebod? Daar moet de grote Verleider niets van hebben en zijn schare duiveltjes fluisteren in het oor om carrière te maken, baas worden over anderen, niet het aardse delen maar inpikken. Op de nieuwe universiteit met rood-christelijke signatuur? valt veel te onderwijzen wat op VU, UvA en andere universiteiten nagelaten of verkeerd gedaan wordt. Hoog tijd daarom er nu mee te beginnen, alvast op het Internet.
Want de maatschappij is ziek, geringeloord door zucht naar macht, bezit, geld. Er moeten goede heelmeesters opgeleid worden.
Wakker worden! Ontwaken en flinkheid ten toon spreiden.