woensdag 25 januari 2012

"steun"

                           Terzake van Bijstand bestaan er veel misverstanden. Technisch gesproken bestaat er allang geen Bijstand meer omdat wie arbeidsongeschikt is verplicht in verzekering valt en lieden onvrijwillig zonder werk als het ware stand by op de arbeidsmarkt staan met alle rechten vandien zoals correcte benaming en salariering. De Europese Unie gebiedt de lidstaten om ervoor te zorgen dat elke burger kan participeren in de welvarende samenleving op tenminste een materieel minimumnivo. Dit met vrije besteding en stadspassen of andere vorm van reductie voor mensen die tekort komen is uit den boze. Dat de bobos van de PvdA een ton pakken en er voor het lagere volk slechts een stadspas rest is dus fout. Ook dient elke burger met respect bejegend en in zijn waarde gelaten te worden. Helaas mogen nederlandse ambtenaren medemensen kennelijk graag naar beneden trappen met vernederende betiteling zoals bijstandsgerechtigde, welk woord een zeer negatieve klank heeft.
In geval van onenigheid over sociale verzekering is er de rechter die bevoegd is tot oordelen. Dit komt absoluut niet toe aan ambtenaren en al evenmin aan B & W van een gemeente. Deze laatste mag slechts ondergeschikte ambtenaren corrigeren. Gelet op de beginselen der Europese Unie zal dus altijd tijdig een uitkering verstrekt moeten worden aan degenen die hierom verzoeken, ook bij vermoeden van fraude tenzij dit laatste duidelijk blijkt. Blijkt zo'n vermoeden te worden bewaarheid dan dient er terugvordering plaats te vinden en hiertoe zijn er bekende wegen bij de autoriteiten.
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat ambtenaren "op bezoek" (om tandenborstels te tellen, etc.) ten allen tijde geweerd kunnen worden; toegang tot een woning tegen de wens van de bewoner is slechts mogelijk nadat hiervoor toestemming van de rechter verkregen is. Dit is in overeenstemming met het Internationale Verdrag op Burgerrechten dat als grondslag heeft het befaamde art 1 der Verklaring van de rechten van de mens: ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Het impliceert ook materiele aspecten zoals het recht op een eigen minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen je wil daar geld uit slaan of er binnen dringen.
Ondermeer een groot hiaat in de NL wetgeving is dat miljonairs toegestaan wordt om te parasiteren, om niet bij te dragen aan de nationale produktie waarvan zij immers wel volop consumeren. In zekere zin geldt dit ook voor vroeg gepensionneerden en lieden die na hun 65e best nog een steentje kunnen bijdragen. In het blaadje MUG, bedoeld voor mensen zonder werk en aangewezen op sociale voorzieningen, worden de medeburgers onderaan de maatschappelijke ladder wijs gemaakt dat ze recht hebben op een beetje meer. Dat is een slinkse methode om hen af te houden van volwaardige gelijkberechtiging. 
                 

donderdag 19 januari 2012

zangstuk voor de straat

                                                
          het kwaad thans Rutte & Co geheten
 
Uit een oud, piepklein caravannetje verschijnt een uil (verklede acteur) naar buiten en staart enige tijd naar het publiek.
De duivel, met hoorns en staart, komt op en rapt:
D: Een goede dag wens ik u toe, o wijze uil.
Is het OK dat ik een moment bij u schuil?
Met regen en veel wind blijft 't koel in 't groene land;
waar ik mij thuis voel warmt elk zich aan grote brand.
Hij gaat alvast zitten. De uil antwoordt na enige ogenblikken:
U: Hier zij voor ieder nest of tak of hol of huis.
Waar vreemden zijn geweerd daar kan het niet zijn pluis.
De hoek van 't veld komt toe aan gast en 't wilde dier.
Helaas heeft niet een ieder dit in zijn vizier.
De uil knippert met de ogen.
D: Maar sta mij toe: uw woning is wel heel erg klein.
Ik help u graag aan mooier huis op groot terrein.
Iemand als u past wonen toch op beetre stand.
Gelooft u mij, ik zet hier alles naar mijn hand.
Hij steekt een geklauwde vinger in witte handschoen op.

U: U was al bezig in het oude paradijs;
beloofde Eva status, bracht haar van de wijs.
En onvermoeid gaat u nog heden listig voort
zodat door rang en stand de Schepping wordt verstoord.
D: Ook anders regel ik verstoring wel:
met niks tevree men is op d'aardgasbel.
't Goedkope gas in d' Haagse winkelstraat
verwarmt 't heelal; mijn dienaar is de Staat.
In onbalans die grootscheeps spekken laat
de lieve aandeelhouders van de Shell.
Hij klopt zich op de borst.
D: Slim toch?
Engeltjeskoor op de achtergrond van kinderen waarbij op afstand jongens en meisjes moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn:
Ek: In de piramide hoog gezeten
kent de mens zich toe het beter weten.
Zijn hoogmoed spant om heel de Aarde heen
en voor zijn Schepper blijft er plaats nog.....geen.
Een hond (verklede acteur) komt kwispelstaartend op:
H: Beste lieden, mag erbij ik zijn?
Naar boven likken vind ik fijn!
Naar ondren kolen stoven;
wat klein is rust ontroven.
Zo pas ik bij uw ijdelheid;
mijn stront voor wie daarover glijdt
en tracht te democratiseren.
Ik help u al dezulken weren.
De duivel streelt de hond.
D: Mijn brave hond, wil jij een vette kluif?
Weet dan dat `ik die jou toeschuif.
Hij tovert uit zijn mouw een groot bot en geeft het aan de hond die kwispelstaartend af gaat.
Koor van duiveltjes:
Dk: Een hond dat is een beest
met niet zo heel veel geest.
Hij bijt of roert al met zijn staart.
Wie voert vindt ie het meeste waard.
Van bio-industrie hij smult;
daarna verjaagt uit bos het wild.
Woest blaffend ook vervolgend d' arme kat,
de zwerver zonder plek en steeds op pad.
Zijn baas is welkom in de hel.
Te lijf gaan hem wij zullen fel.
Ze zwaaien met priemen en maken steekbewegingen met hun hoorntjes.
D: Ei, ei, oh wijze uil;
wordt hebzucht niet van Boven meegegeven?
Het doet de mens toch leven; 't is een wezen om te streven!
Vergaren macht en geld wordt reeds voor kindren uitgespeld.
Gelukkig hij toch die de meeste centen telt?
U: Gierig is de bobo, op het voetbalveld, in 't parlement, welhaast aan elke top.
Van zijn positie afstaan? Neen, niets wenst hij te geven op.
Dat is het motto van deez' huidge maatschappij,
al liegend dat die ieder maakt gans vrij.
De vraatzucht woedt, de kloof wordt breed:
vijftig miljard dollar bij Obama, zo men weet.
De luiaard rijk doet ijverig zich voor,
buit uit zoveel hij kan in werkplaats, op kantoor,
zijn medemens, de naaste, volk in verre landen;
niet uit de mouwen stekend eigen handen.
Vuil parasiteren, niet zelf de ploeg hanteren!
Op school zou je toch anders moeten leren!
Dk: Och ouwe uil, wat zit je toch te zeuren;
wat wellust zal de boel opfleuren;
maakt beide arm en rijk tevree;
vaak meer nog buiten eigen legerstee.
Onkuisheid is de grote mode;
men hoeft jou niet als bode,
niet van voorzichtigheid,
niet van rechtschapenheid,
laat staan de deugd der matigheid.
De mens raakt zich aan ons wel kwijt.
Ze dansen van plezier en maken prikkende bewegingen met hun kleine hellevorkjes.
H tegen de uil: Wij honden zijn zeer sociaal;
liefst blaffend samen, allemaal
en tonend gramschap jegens wat is vreemd,
niet passend bij des meesters huis en beemd.
De nijd met smaak aldus gesublimeerd
dan blijft het haasje geenszins ongedeerd!
Zo is ons karakter; anders niet.
U: Oh ja? Maar wat men toch ook ziet
is staart tussen de benen: wijken
voor wie standvast'ge helpers blijken.
De hond tilt zijn poot op en plast (alsof) tegen het caravannetje.
De uil wijkt verschrikt achteruit, met vleugels uit voor evenwicht.
D: Genoeg, oh uil; van jouw doordacht berichten.
'k Had graag jouw hulp, van groot gewicht;
het zou mij geven vriendlijker gezicht;
voor mijn verleiding sneller ook doen zwichten.
Er komen drie mannen op ezels aanrijden, dragend ietwat versleten rijke oosterse kleding.
Ze gaan voorbij terwijl het engeltjeskoor zingt:
Ek: Kijk hen die zijn niet meer zo hoog gezeten
op een kamelenrug; die thans naar waarheid weten
dat needrigheid de mensen samenbindt.
Zij zweren trouw aan gelijkwaardigheid
en vriendjespolitiek is voor hen schijt;
steeds eerlijk delen is het best bewind.
U: De duivel hale wie corrupt verduistert
artikel 1 en 3 en 60 van de wet ontluistert.
Deez' paarlen zijn niet voor te vette zwijnen;
hun glans moog Rutt' & Co dra doen verdwijnen.
Ek: Sprak Darwin ons voor 't eerst van evolutie?
De geest doet mee, snel als in revolutie.
De Schepper schijnt het hebben zo gewild
opdat de mens niet raakt verstomd, verstild.
Maar wie kan zich verblijden zonder eerst te lijden?
De automaat blijft dood, merkt nooit op morgenrood.
Och dat u niet uw geest en ziel bezeert;
te volle buik niet hoofd en hart regeert.
Dk: Ach kom, och kom, och kom;
kijk niet maar steeds weerom.
Het loont toch dat u in 't verleden
de Mammon hebt aanbeden?!:
Rappend: d' Oprechte kapitalist vult eerst zijn eigen zakken;
de ware multinational probeert van kleintjes af te pakken;
de Wageningse boer onthoudt de sabbath aan zijn kippen.
D tussendoor: Hoe fijn voor mij die ging verloren
hun tandenknersen straks te horen!
Dk: Gastvrijheid? Eraan verdienen heeft de professor op zijn lippen.
D ietwat verbaasd roepend: Bij ons zijt welkom, jullie egoisten;
geloof, hoop, liefde, da's voor de christen.
Zeg niet dat jullie over 't kwaad niet wisten;
ik hoef niet eens verzinnen lagen, listen.
Ze rennen naar mij toe
van (dood)zonden stapelen nooit moe.
De drie op de ezels komen nu van de andere kant en zingen samen met het engeltjeskoor en de uil een slotlied:
Het Rijk der heemlen, daarvan te gewagen
vergt eerst een zoeken met een reeks van vragen
en nog niet zal er iemand slagen
tenzij als burger hij zich gaat gedragen.
In 't Rijk zo komend gaat ons voor
Gods Middelaar, dus volg zijn spoor.
Wij maken daarom ommekeer
en gaan bij Christus in de leer.
 
Muziek valt te verzorgen met een harmoncia of door straatmuzikanten.

dinsdag 17 januari 2012

strijdliedje

        Waakt op, oh luyden kleine
        en wordt het zout der Aard'
        Brengt lijf en geest in 't reine
        als toekomst is u waard
        Verdrijf de hoge heren
        die Geen Stijl graaiers noemt al
        Naar Mammon's Zuidas keren
        de VU vermijden zal
 
Melodie bijv. van het bekende lied dggbgge/gdgaba/enz. of defisgab-a-gfis/abc'd'-b-c'ba/befisg-abag-fis-ge/ac'abab-a-g/d'c'bagbc'd'/bc'd'e'-d'-c'ba-ga/dgabc'd'-c'-bab/bcb-ad'-c'-bag of uw eigen wijze.
 
Dit naar aanleiding van berichten deze week dat het Bestuur van de Vrije Universiteit opdracht heeft gegeven voor een ontwerp van een nieuw universiteitsgebouw op de Amsterdamse Zuidas ('t Is niet leuk om je hele leven in hetzelfde gebouw te werken. Van roulering met personen die nu aan de kant staan geen sprake. Het nieuwe gebouw krijgt eveneens vierkante of rechthoekige kamers en zalen).
Vanavond groot feest -gala- voor VU-studenten van de vereniging Eros (grieks afgodje). Met dresscode zwarte vlinderdas -heeft u die in huis?- in het Lido van het Casino te Amsterdam.
Past mooi bij het streven van de bobos om de VU kenniskwartier van de Zuidas te doen worden.
Werden niet daar de gewone amerikaanse belastingbetalers via constructies in bij de groten als belastingparadijs bekend staand NL voor een miljard dollar getild?
Eva, Eva toch; hogerop medemensen voorbijstreven. Liefst met veel geld en mooie baantjes ook baas over hen worden. Het kabinet vindt het allemaal prima en daarom later nog een stukje te zingen straattheater.
Dan maar Uittocht naar het Hoge Noorden? Met gemiddeld een meter ophoging kunnen Rottummeroog en -plaat vijftig vierkante kilometer groot worden. Waarvan de westelijke helft te bestemmen valt voor groot wild en op de andere helft een koninginnebadplaats verrijst met ook conferentieoord en door de Eemscentrale verwarmd groots winterbad. Bij felle zon wordt het schone zeewater op de ondiepe wadden opgewarmd en stroomt bij eb vervolgens langs het strand a 25 graden. Nog liggen deze streken buiten de horizon van de Groningers, doch vaak ontdekken jongelui, waarna oudjes hotels nodig hebben en restaurants. Kan duizend euro per familie in de provincie opbrengen!
  
               De beide Amsterdamse universiteiten willen er elk nog wel tienduizend studenten bij. In de al zo volle stad. Is het niet beter om ergens een nieuwe universiteit te stichten, vooral ook omdat de christelijken eigenlijk een nieuw onderkomen nodig hebben nu de VU kenniskwartier wil worden van de kapitalistische Zuidas waar geen plaats is voor kleine luyden? Omdat er bij de Eemshaven ook een nieuw havenplaatsje nodig is lijkt een goede plek te vinden boven Uithuizen-Roodeschool aan de rand van het wad en gebouwd op windbrekende sierras. Het stadje behoeft geen autos als er op vijf meter boven het maaiveld automatische gondels circuleren voor twee personen of een vrachtje. Op de plaat in de Eems bij Delfzijl kan een nieuw Eelde vervangend vliegveld komen, dat ook toeristen aanvoert naar een vergroot Rottum met badplaats, winterkoepel en conferentieoord. Op de Eems kun je zeilen in een nieuw type boot, de Eemsschouw waarbij sponsors mee mogen in de kajuit. De universiteit dient strikt nederlandstalig te zijn, want dat is in het voordeel van de eigen studenten. Overigens zal grote toeloop uit het buitenland welkom zijn, met name uit achtergebleven gebieden die binding hadden met het nederlands zoals Westpapua.
Het rooie Finsterwolde, waar de overheid semi-miljonairs trachtte te injecteren bij een Blauw Meer om te pootjebaden, is vlakbij en vandaar kan een bijdrage geleverd worden die kleine luyden zal bevallen doch kapitalisten tegen staat. Dat hebben we in dit land toch nodig?! Als je even wat adviseurs uit Dubai aantrekt blijkt er geld genoeg voor een mooie stad en een fijne nieuwe universiteit. Op het ogenblik is het inkomen per hoofd van de bevolking rondom de Slochterense gasbel het laagst van heel Nederland.
              Er wonen bijna een miljoen Marokkanen in de Benelux die hun oude paspoort niet wensen op te geven. Met name in Amsterdam zijn er veel die geen bijdrage aan de hoofdstadfunktie leveren. Het lijkt redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om daar een metropool onder NL wetgeving te bouwen voor auto- en allochtonen plus universiteit. Schept aan de Rijn meer ruimte voor vluchtelingen. Voor hetzelde geld dat verdichting van de Randstad kost kun je ginds drie nieuwe grote steden bouwen, er eentje weggeven aan Marokko en de derde aan de Westsaharanen. Met het afvalwater valt een groene ring rondom te creĆ«ren en zo doe je tevens aan ontwikkelingshulp. Vergroting van het Rijk tevens met allerlei ministaatjes die wat hulp behoeven is helemaal niet uit den boze, want de bevolking is vrij om op den duur weer andere verbanden te kiezen. Ondertussen dienen het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Noordpoolstreken, de Himalaya los gemaakt te worden van staten om net als Antarctica onder internationale controle te komen terwille van ongestoorde wilde flora en fauna. Dat behelst mede een stukje van Suriname en het overige kan een unie vormen met ons rijk zodat ginds de benedenmodalen er flink op vooruit gaan en we ook op duizend meter hoogte een sabbaths/universiteitsstadje kunnen krijgen aan de rand van het oerwoud.
             De universitaire bobos zullen wel afkerig staan ten opzichte van hierboven geschetste nieuwe studieplekken, want dat remt groei van hun salaris. Er zijn tussen haakjes legio bekwame lieden die willen doceren voor de helft van wat professoren thans weten te pakken en zo kunnen de verhoudingen met de studenten op de nieuwe universiteit(en) flink verbeteren.

on gravity

                                                  Many scientists and also Wikipedia boycott the new theory on gravity which was presented in 2003 by Vasily Yanchilin in his book The Quantum Theory of Gravity. So young students are kept ignorant and further research lacks.
The russian researcher rejects the equivalence principle and the general theory of relativity although he agrees that the latter gives useful approximation when factors vary little.
He calls black holes phantasy. From the book in own words why Einstein's old general theory is invalid: 
The new theory is based on the principle of least action; with hypothesis that mass reduces the Heisenberg uncertainty.
Near mass the unit of length shrinks and distance thus increases. A photon departing from Mercurius passes the sun in a straight line measured to own geometry, but to a distant observer it moves in a parabolic track. It tries to make as big steps (oscillations) as possible and a minimum of these. According to Einstein's hypothesis of a hundred years ago before quantummechanics became known the second becomes slower near the sun. This translates into lower frequency of photons there. Then the photon would seek a path closer to the sun mass which at distance would be observed as a hyperbolic route. In reality such does not happen. Thus far contra arguments are absent or not presented in public.
 
The red shift of sunlight is understood in the general theory of relativity as caused by slower second on the sun and overcoming gravitation. However not the sum of both is measured. In the book new vision is offered.
 
Yanchilin's main hypothesis is that the propagation of electro-magnetic waves is related to the potential of the total mass in the universe. Slightly that potential increases near a local mass and so the speed of light too. Or in other words time runs faster near the sun, which is in agreement with the fast processes near the Big Bang when mass was very concentrated. At the "border" of the universe that speed reduces to zero and everything there becomes undetermined, loosing direction and speed. Einstein himself took constancy of the speed of light in vacuum only as a temporary hypothesis since he did not believe that such a natural phenomen could be totally unrelated to everyhting else in the universe. Reflect on the words electro, magnetic, waves.
The special theory of relativity remains valid if understood thus that the speed of light will be the same to all observers moving in different directions. Because it depends on that potential of the total mass of the universe which is the same in all directions at a certain time and a certain place. But changes every moment and therefore the scale presented by supernovae Ia has to be corrected. Then accelleration of the universe expansion is fiction only and the Nobel prize 2011 for physics has to be given back.
 
Yanchilin offers a solid mathematical description of an interval and as a consequence big masses should no longer be called black holes. While also inflation, the cosmological constant, negative energy disappear. Newton and Einstein offered a quantitative explanation of gravity; Yanchilin maintains that its character is pure quantummechanical: In the half of a particle nearest to an external mass transitions a la Heisenberg towards the other half are reduced compared by those from the outer half towards the half nearest to the external mass. Netto there results movement of the particle towards that other mass, which in common language is called gravitational attraction.
 
To be discussed is whether inertial mass is not observed unless you push it; as if there is balance between Heisenberg transitions when at rest.
(A new item might be whether less "mass substance" at the beginnings of the universe complies with more limited transition activity).
 
To find out who is right Yanchilin wants time measured at different heights with atomic clocks. However the core of the atom may be sensitive to quark activity in such a way that those clocks wont't be exactly precise.
 
As the sun's mass contributes to the speed of ligth according Yanchilin the latter is in winter about ten centimeters bigger than in summer due to varying distance of our planet to the star. I wonder whether measuring refraction of frequencies in those seazons may provide info. In practice laser light could be used, after splitting sent from different heights; but first theory on this should be worked out in order to see whether it will be a realistic experiment.