dinsdag 14 mei 2019

Europese Taken

     beter programma nodig
                                                      Zoals betoogd in de notitie "Eed" dienen europarlementariers de eed af te leggen dat art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als volkomen leidraad geaccepteerd wordt. Dit houdt automatisch bestrijding in van degenen die daar afbreuk aan doen en voor dezen dient voorzien te worden in passende bestraffing. Teneinde de macht van de Achterkamertjes te breken -waar de lijsten van kandidaten voor de volksvertegenwoordiging opgesteld worden- heeft het voorkeur om districtsverkiezingen te houden. De bevolking is zo beter in staat om zich te uiten. Er hoeven geen stemmen verloren te gaan want die zijn in samengevoegde districten te bundelen om eveneens vertegenwoordigers te krijgen. Regionale binding is een krachtig wapen tegen het kapitalisme met diens overmatige machtsposities. Genoemd art 1  verwerpt kwalijke toestanden van heerschappij en horigheid. Omdat dit art grondslag is voor alle verhoudingen moet overmatig kapitaal van privé personen afgeroomd worden richting Schatkist of collectieve bedrijven, zij het uitgesmeerd over een periode van zeg twintig jaar. Zulke geleidelijkheid remt niet om zijn best te doen op economisch gebied, terwijl levenslang parasiteren voorkomen wordt. Het Europees Parlement is ter zake gehouden om wet uit te vaardigen die regelt en sancties oplegt. Aanvullend zijn maatregelen te nemen tegen machtsconcentraties van grote families. Gelet op de overbevolking is het noodzakelijk om van ieder het DNA te registreren, zodat met zorg uit de medische hoek het aantal kinderen beperkt blijft tot twee. Of minder waar er een bevolkingsexplosie plaats vond. Dit schept ook ruimte voor de dierenwereld. Elk dier onder controle van de mens zal voldoende natuurlijke buitenruimte hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen. Vergif mag niet anders dan verboden zijn omdat de Natuur zelf kan regelen.
Een groot probleem vormt arbeidsverdeling. Wie daarin niet goed zit zoekt inkomen door dikwijls overbodige activiteiten te ontplooien of dreigt in de goot te raken. Via selectieve belastingheffing valt roulatie te bevorderen met vermijding van onnodige concurrentie. Dit vergt goede balans met de liberale vrijheden. Door spotgoedkope energie wordt er enorm veel over de Aardbol versleept en vooral multinationals weten daar van te profiteren; nog versterkt met belastingontwijking. In Amsterdam met zijn Groen Linkse burgemeester is een jongen die zijn moeder in het verre ziekenhuis wil bezoeken een kapitaal kwijt aan het openbaar vervoer. Met glimlachend toekijkende stekkerbakrijder. Importheffingen zijn deels te vervangen door forse accijns op brandstof waardoor niet-essentieel vervoer vermindert. Daar zal de regionale ondernemer tevreden over zijn als hij even nadenkt. Er is dus werk aan de winkel voor het nieuwe Europees Parlement, maar de aan de verkiezingen deelnemende partijen falen in het opstellen van echt progressieve programma's. Lang niet alle afgevaardigen hebben daar oog voor of zin in en het is gewenst om die ARK met wetenschappelijke advisering in het water te krijgen.
De rechters van de Europese Unie deugen niet omdat zij hun essentiële taak bescherming van al wat leeft negeren door bio-industrie toe te laten, idem het kalf aan zijn moeder te ontroven, zeeën en oceanen niet vrij houden van vervuilers, de andere kant opkijken waar usurpators in Achterkamertjes een piramidale maatschappij vestigen en van art 1 een vod maken. Deze figuren moeten vervangen worden want de onafhankelijke rechterlijke macht heeft bestaansgrond in eerlijk recht verschaffen als de partijen ongelijk zijn en de heersende kliek met steun van de media overwoekert en bedriegelijk tewerk gaat om zichzelf te bevoordelen en omgekeerd grote schade aanricht in onze wereld. Die geleerde juristen kennen het oude gebod om de ezel sabbath te gunnen, om op te treden tegen de begeerte om te pakken wat anderen toekomt en toebehoort, om het werk van de Schepper te koesteren. Dat is hun allemaal worst en zij gedragen zich als knechten van de Mammon. Zulk heer dienend moet je oprotten. Hoe walgelijk is het martelen in gevangenissen en stallen z'n gang te laten gaan. Een samenleving creëert wet om eerlijke verhoudingen te krijgen welke passen in goede beschaving. Rechters zijn als deskundigen aangewezen om dit verder uit te leggen en uit te werken omdat papier niet volstaat. Niet is dat taak van advocaten terwijl de rechter in slaap dommelt. Of zich beroept op hoge werkdruk, want dat komt voort uit onbekwaamheid. De Wet beoogt billijkheid en alle paragrafen zijn daar aan ondergeschikt. De nieuwe rechters hebben opdracht om het geknoei en de knoeiers te corrigeren, hetgeen met terugwerkende kracht kan omdat goede wet harmonieert met beschaving en altijd al geldig was.
                

vrijdag 10 mei 2019

europese verkiezingen


              Eed
"Ik zweer art 1 der Verklaring van de rechten van de mens volledig te zullen respecteren en te bestrijden wie het saboteren, maar hierbij nooit een oog uitsteken voor een uitgeslagen tand".
Dit is wat de leden van het Europees Parlement moeten doen, want het artikel vormt grondslag der Verdragen van de Unie en is daarom opgenomen in de preambule.
Het art tekent gelijkwaardigheid en geeft automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via de moderne bindende referenda. De meeste nederlandse vertegenwoordigers evenwel roepen hoera voor de Achterkamertjes, terwijl de Justitie de andere kant op kijkt. Al deze personen deugen niet volgens onze belangrijkste Wet en het ontbreekt aan een staatshoofd die de wet handhaaft. Daarom moet de Europese Unie zich van zijn taak terzake kwijten en vervolging en vervanging bewerkstelligen.
Er bestaat verblinding want bijna niemand uit zich over de misstand. Toch is in onze streken al duizend jaar bekend de parallele verklaring van het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecter de ander en help hem want hij is als uzelf. In Den Haag worden uit de Achterkamertjes de kandidaten voor verkiezingen geselecteerd en voor hen is een ton aan inkomen weggelegd, zodat zij absoluut niet armen en jongeren zullen vertegenwoordigen. De nederlandse rechters gedragen zich als lakeien: laten onwelgevallige aangiften van rechtzoekenden verdwijnen in prullemanden op politiebureaus, erkennen niet de burger als volwaardige door een dure advocaat te eisen terwijl zij zelf diens taak horen uit te voeren, bestelen wereldwijd arme mensen middels het toelaten van belastingontwijking, profiteren zelf van het gemene pensioenfondsensysteem dat in strijd met het belasting betalen naar draagkracht een stiekume methode is om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen en bedriegen de mensen met het ophangen van het portret van een nietsnut die het doet voor poen en vleierij. Bovenal plooien zij zich naar de Achterkamertjes met het verwerpen van art 1. Zij zijn te beschrijven als kwaadaardig en corrupt als dat in het straatje van Den Haag te pas komt en allen daar die meedoen aan het bedrog zijn te bestraffen met bijvoorbeeld dwangarbeid, welke korter kan duren dan gevangenisstraf. Dit omdat er niet met twee maten gemeten mag worden. Het is van groot belang om betere toestand te krijgen dat er na een tien jaar uit de Schatkist gevangen te hebben anderen een beurt krijgen. Dit geldt voor presidenten, ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren. Zelfs voor politie, want die is bezig met vele onrechtmatige aanhoudingen af te glijden naar fascisme. De Europese Unie moge 6 juni instellen als feestdag ter ere der bevrijders van 1944.
Te Brussel is het gelukkig niet zo erg als in de 16e eeuw met kwellingen van vermeende minderwaardigen hier en ginds maar er heerst wel grote onbekwaamheid. Zo wordt verplicht om railvervoer uit te besteden maar ziet men het Verdrag van Parijs over het hoofd, waarin vastgelegd is dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Evil managers van de spoorwegen zondigen daar doorlopend tegen met het rekenen van verschillende prijzen voor naast elkaar gezeten passagiers op gronden die niets te maken hebben met de totstandkoming van het vervoersaanbod. Arriva is nu in duitse handen en de bedoeling is om met subsidie van de overheid winst te maken, maar per saldo ondervindt de reiziger nadeel. Dat Verdrag van Parijs kwam tot stand om een eind te maken aan dumping in de kolen- en staalsector; moet evenwel geldig zijn in alle economische sectoren om een open, eerlijke markt te krijgen. In feite is zulks in een beschaafde omgeving vanzelfsprekend. Men merke op dat "Brussel" goede adviezen nodig heeft, vooral om de oligarchie in Nederland te vervangen door echte democratie met bestuur dat ook op het materiële vlak zorgt voor eerlijke verdelingen en daartoe overmatige privé rijkdom doet afvloeien. In Amsterdam spekt de Groen Linkse burgemeester betonbaronnen met een overbodige autotunnel onder de Zuid-As terwijl het grote, nogal leijke gebouw op de Dam gesloten blijft voor de "gewonen". Vervanging is noodzakelijk om de grove belediging te corrigeren en bouw een grote ARK op het water om daar wetenschappers met steun van publiek landelijke  en internationale oplossingen aan te dragen, want op de NL universiteiten praat men steenkoolengels ter bevordering van het akelige kapitalisme met carrière maken, medemensen voorbijstreven en baas over hen worden.

dinsdag 30 april 2019

geestelijke volksgezondheid


                               een volk van horigen
   Pilatus zei: "Wat is waarheid". In perifere streken krijgen PVV en FvD veel stemmen. Van mensen die door PvdA, CDA, D66, enz. goed verzorgd worden met woning en Corondon vakantie. Toch zijn ze niet erg dankbaar en willen in hun ontevredenheid ook een flinke Volvo voor de deur, net als de partijbobo's en de door dezen uitgekozen volksvertegenwoordigers. De parlementariers vangen elk een ton en behartigen de belangen van hun financiële klasse het best. Zoals prima mogelijk in de hollandse piramidale maatschappij. Was Nederland een republiek dan zou er meer nivellering zijn met ook vaker de beurt aan een ander na een tien jaar uit de Schatkist plukken. "Zoon van" kan gunstig uitpakken voor je carrière. In het midden Oosten betekent het doorgaans "twee handen op één buik", maar de heidense grieken namen het letterlijk. De zonen en dochters van de oligarchieduivels willen blijven zitten in hun achterkamertjes en op school, op de universiteit wordt onderwezen om dat met oranje te vieren.
Zo is er niemand "die de wet handhaaft", de heerlijke beschermende wet verwoord in de preambule van de Verdragen der Europese Unie en daarom volstrekt geldig ook in ons land. Trouwens in elke beschaafde natie, want het oude bijbelse Tweede Grote Gebod is niet anders en al duizenden jaren bekend. Doch het kabinet, de beide Kamers en de Justitie saboteren en gemeten aan de wet is de waarheid dat M Rutte wegens volksverraad wel een tien jaar dwangarbeid toekomt, bijv.met keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken. Tevens is een forse korting op de salarissen in het onderwijs passend wegens misleiding van de jeugd. Die moet niet voor Groen Links kiezen want de burgemeester van de hoofdstad kruipt voor de Achterkamertjes en houdt de jonge mensen weg uit het grote gebouw op de Dam. Voor hen is er werk in de magazijnen als u op het Internet koopt. Zonder de prettiger werkomstandigheden in winkels en degraderend tot horigen, die niets te vertellen hebben. Waar blijft de goede opvoeding tot echte democraten met verantwoordelijkheid en deelname aan beraad en besluit als de samenleving zich onderwerpt aan het groot kapitalisme van zichzelf begunstigende bazen en ondergeschikten die Anno Domini 2019 niet beter af zijn dan horigen. De goed gesalarieerde spraakmakers van de media roepen oranje boven want aan zulke opvoeding of voorlichting doen past niet in hun straatje van de betere buurt. Geldt dit niet evenzeer voor al die professoren?
   Dan is er wet nodig tegen de nieuwe horigheid met bijv. zeer hoge extra belasting op de Internetwinkels, op multinationals die gemene advocaten inhuren om belasting te ontwijken, op winkel- en koffieketens die voordeel putten uit schaalvergroting maar de dag verpesten met stimulering van horigheid. Natuurlijk ook wet om macht en zeggenschap te spreiden door verplichte roulatie, waarbij artikelen dat zeg trambestuurders en conducteurs  nooit een volledige werkweek zullen uitoefenen omdat van hen ook arbeid nodig is met eigen verantwoordelijkheid en inbreng tegen de horigheid. Maar zullen wie medeschepselen minachten door van de bio-industrie te vreten dit willen begrijpen? Dat het anders kan in een republiek van autonome landsdelen met bindende referenda?

maandag 29 april 2019

de joodse robot

    voor een oud, piepklein caravannetje
                                                        straatheater
Bij een oude heel kleine caravan in een verlaten omgeving staat een fiets.
Een robot komt op, wandelt hoekig voorbij en verdwijnt.
Uit de caravan komt een man die de fiets pakt; hij wil opstappen maar er is iets niet in orde en de fiets wordt op z'n kop gezet. De man zoekt naar gereedschap, eerst in zijn zakken dan naast de caravan en ook aan de kant waar de robot verdween.
Deze komt terug; de man en de robot komen precies tegenover elkaar te staan.
Enkele ogenblikken stilte.
Man tegen robot: Ga weg.
Robot, monotoon en hakkelend sprekend: Ga opzij? Ik?
M: Jij bent maar een robot en ik ben een mens.
R: U bent een mens en ik een robot.
M: Robots moeten wijken voor mensen.
Er begint iets te zoemen en te ratelen in de robot, die zegt: Ingeprent: robot wijkt voor mens.
De robot doet een stap opzij.
M doet ook een stap opzij, de andere kant op.
M: Ik ben de kwaadste niet, maar een robot....
R: Meneer houdt niet van robots?
M: Exact, ik moet niets meer van een robot hebben nadat.....
R: nadat.....
M tegen publiek: Ik had mijn vrouw voor haar verjaardag een look alike robot gegeven om het huishouden te doen.
Op een dag belde de brandweer mij op kantoor dat mijn huis in brand stond.
Maar mijn vrouw hadden ze gered, zeiden ze.
M schudt het hoofd: Het was de look alike robot.
R draait naar het publiek met flikkerende ogen en gezoem.
M tegen R: Wat doet u hier?!
R: Ik zoek.
M haalt de schouders op: Zoek wat? Zoeken doen we allemaal.
Hij buigt zich naar de fiets, mist iets en wil de caravan binnengaan.
R: Ik zoek kluizenaar. Ik denk in oud piepklein caravannetje. De robot praat al wat vlotter.
M draait zich naar het publiek: En zou ik dat moeten zijn? Hij lacht spottend en maakt wegwerpgebaren.
R wijst naar de caravan: Woont u in die caravan?
M: Jawel, wat zou dat?
R: Dan bent u de kluizenaar.
M glimlachend: Maar mijn beste man, ik bedoel robot, je hoeft toch geen kluizenaar te zijn als je in een caravannetje onderdak hebt?
M met een armgebaar: Dit is goedkoop. Veel geld heb ik niet.
M naar het publiek: En krijg ik ook niet uit de Achterkamertjes in Den Haag.
R: Achterkamertjes? Een nieuw woord voor mij.
M: Dat is de nederlandse oligarchie die regelt en inpikt. Zelfs de volksvertegenwoordigers worden door hen en niet door het volk geselecteerd.
R: Dat moet wel heel erg zijn.
M: Mag ik vragen? Wat zou u van een kluizenaar willen weten? U wilt immers zo iemand opzoeken. Ik dacht dat robots zo ongeveer een encyclopedie in hun kunstmatig brein krijgen, al in de fabriek.
R ietwat spastisch: Al in de fabriek. Ik vergeet. Ik vergat mijn transformatie die de fabriek bij mij inbouwde. Hij begint te schudden en te trillen.
M: Transformatie?
R: De nieuwe robots hebben een wat de technici het rupsje-vlinder programma ingebouwd gekregen. Hij schudt en zoemt verder.
M: En dat is?
R: Transformatie.
De metalen hoekigheid valt van de robot af en een jonge vrouw komt tevoorschijn, die best knap is.
M: Goeiedag, een hele knappe meid. Zo zou ik toch weer van robots gaan houden. Hij fluit.
R: Dit is maar een tussenoplossing. Er wordt gewerkt aan leeghalen van het brein van een mens en dat dan weer vullen met een programma uit de fabriek. Is stukken goedkoper dan een hele robot maken.
M: Ai, geld speelt een grote rol in de robotica. Hoe kan ik mij weren tegen het leegzuigen van MIJN hersencellen?
R: Dat hoeft u niet, want het is niet pijnlijk. Een apparaatje zo groot als een mobiele telefoon tegen het oor is al voldoende.
M: Ai, niks voor mij. Dan word ik nog liever een kluizenaar. Mijn gedachten laat ik niet afpakken, laat staan dat ik een robotbrein zou willen. Nee hoor. Hij wil de caravan weer binnengaan.
R: Meneer de kluizenaar...
M geÏrriteerd: Ik ben geen kluizenaar; wat wil je?
R: U kunt mij helpen.
M: Helpen? Waarmee? Ik heb geen verstand van techniek. Ga nou maar.
R: Het gaat niet over techniek als vorm voor inhoud.
M: Wat praat je nou in raadsels.
R: Kijk, u weet wel dat een computer met enen en nullen werkt en zo wordt op het Internet geregistreerd en weergegeven.
M: Dat weet ik; onze hersenen werken misschien soortgelijk en als engelen vóór je dood even een chipje maken voor een reprint...  Klein kunstje eigenlijk.
R: Dat bedoel ik, maar wat ik uit de fabriek op mijn chip meekreeg is onvolledig en behoeft aanvulling.
M: Zal wel; wacht maar af; de ontwikkelingen gaan snel; dra komt er nieuwe aanvulling.
R: Nee, het zit bij mij anders. Ik was waarschijnlijk bedoeld voor een rabbi als huisrobot, maar mijn programmering werd afgebroken omdat de rabbi liever een mannelijke robot wou.
M: Een mannelijke robot. Hm, wat moet ik mij daar bij voorstellen!
R: In de joodse godsdienst mag je op sabbath niet werken. Maar geldt dat ook voor een robot? Die is toch niet meer dan de spreekwoordelijke ezel of het rund. Toch moet er gegeten worden en wie maakt de maaltijd klaar? Daar verandering inbrengen, al is het sluipenderwijs....? Daar zit ik met een hiaat en er is nog meer aan onvolledigheid bij mijn geestelijke bagage.
M: Onvolledige geestelijke bagage; ach wie heeft dat niet. Maak je niet druk.
R: Maar ik ben een robot en wij machines streven naar perfectie zodat we optimaal kunnen dienen.
M: Mooi gezegd, dat optimaal dienen, maar dat moet ik nog zien. Op zekere dag nemen jullie robots misschien de macht over en dan zouden jullie ons mensen minderwaardig kunnen vinden.
R: Dat is het em nu juist. Wij moeten volledig ingelicht zijn om de mensen goed te begrijpen en te waarderen.
M: Nou, zoek dat dan zelf maar uit.
R: U kunt mij vast wel helpen.
M: Wat is het probleem?
R: Die Jeso van de christenen vult het denken van een kluizenaar. Zo'n man is wel heel christelijk; heeft geen afleiding en zo.
R: Wie heeft Jeso gekruisigd? Joden gooien stenen. Europeanen kruisigden in die tijd, tenminste de europese bazen. Maar Pilatus wou niet. En dus hebben de joden gekruisigd. Of zie ik dat verkeerd, want het gezag lag bij Pilatus en die heeft hem niet laten gaan.
M: Wat voor zin heeft het om daar nu nog, na zoveel eeuwen met geweld bij stil te staan?
R: Ik, ik, ik ben een joodse robot.
Enige tellen pauze. R kijkt naar het publiek. M ook.
R: Als de joden het fout gedaan hebben......
M: Dat heb ik nog nooit van hen gehoord.
R: Als ze het fout gedaan hebben moet er gecorrigeerd worden.
M: De christenen gingen naar het andere uiterste; maakten van de mens Jeso een god. Drie-eenheid, hè. Puur grieks heidendom!
R: God is Eén.
M: Precies, maar een beetje onbekend toch, want als een machtig vorst die een woord spreekt en de dingen gebeuren dienovereenkomstig duizend kilometer verderop. Ik bedoel je hoeft die Baas niet te kennen om resultaten van Hem te zien. Zo staat het al in Genesis.
R knikt.
M: En het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes verwijst daar naar.
R: Dat ken ik niet zo goed.
M: De Messias bracht Nieuw Verbond waarin de status van ons mensen verhoogd wordt: van knechten tot kinderen, bij Pa straks aan tafel.
R: Wat bedoelt u?
M: Ik ben geen theoloog maar een taalkundige die heeft leren lezen.
R: Lezen?
M: Knechten willen loon; kinderen moeten opgevoed worden.
R: Opgevoed?
M: Ja, met lief en leed doormaken om geen automaten of zombies te worden.
R: Ogenblik. Ik moet dit verwerken. Ze begint weer te zoemen.
M lacht en tegen het publiek: Robots zijn nog niet volmaakt.
De robot gaat dansen en zingt: Nieuw Verbond, prachtig!
R blijft opeens stokstijf staan: Maar waarom willen veel mensen dat niet?
M: Daar vraag je me wat.
R: Denken ze misschien dat het allemaal niet waar is?
M: Zal wel, best mogelijk; vraag het henzelf.
R loopt nadenkend heen en weer.
R: Wij joden, ja ik ben joods geprogrammmeerd om goed bij een orthodox joodse familie te passen...   Nee, ik mis iets.
M haalt de schouders op: Wat niet weet niet deert, misschien?
R: Daarom moest ik naar u, naar een kluizenaar die geen kluizenaar maar thuis in letterkunde is. Naar een kluizenaar omdat dominees, priesters, rabbis zo voorgeprogrammeerd zijn.
M: Nou, dan vergis je je; kluizenaars vertonen dikwijls het summum van vooringenomenheid.
M: Er staat toch nergens in de Tien Geboden dat je uit de gewone wereld moet stappen?
R: Denkt u dat robots ooit in de mensenwereld als gelijkwaardigen aanvaard zullen worden?
M: Neen, allesbehalve. Als mensen toegeven aan bijna perfekte machines zullen ze daar slaven van worden.
R: Maar ons brein en dat van mensen werkt misschien wel ongeveer gelijk; populair gezegd net als op het Internet gedachten door enen en nullen vorm krijgen. Wij hebben wel een andere stofwisseling: met olie of elektriciteit, maar voor de werking van een brein lijkt dat ondergeschikt.
M: Het zal mijn tijd wel duren. Ik ga een dutje doen.
R: Wacht even alstublieft; die kruisiging wiens schuld was dat nou?
M: Wat zal ik zeggen. Indertijd werd vaak een verbond met bloed bezegeld. Ze hadden nog geen handtekeningen toen. En de psalmen zijn heel duidelijk: God vergeeft om niet. In de joodse Oudheid werd gesteld dat de mens naar het beeld van God gemaakt is. Maar dat is onvolledig uitgedrukt. Bedoeld werd dat God en mens dezelfde taal kunnen spreken, elkaar verstaan. Verder laat God de mens maar wat aanrommelen, lijkt het.
R: Er zijn heel precieze richtlijnen voor joden, wel meer dan honderd.
M: Grotendeels zelf bedacht door de leiders om het volk in hun gareel te houden. Aren plukken en genezen op de sabbath, nee daar hielden ze niet van.
R: En ook niet van wie het wel deed. De joden moeten excuses aanbieden.
M: Ook dat weten ze al tweeduizend jaar. Hùn Messias zorgt echt niet voor sportwagens. Daar moet je voor bij de dealer zijn. En arabieren in zee drijven zal ook niet op het programma staan.
R: Wat dan wel? Zou de Messias robots accepteren? Ik bedoel als die zo ver ontwikkeld raken dat ze zelfstandig kunnen denken?
M: Je houd me voor de gek. Bij een mens komt informatie binnen door de zintuigen en in het centrale hersenkamertje wordt zo een waargenomen tafel herkend als tafel door vergelijking met wat er al in het geheugen opgeslagen is. O.K. Tot zover sporen mens en machine gelijk, maar....
M: Maar verder niet omdat een mens niet door ons gemaakt is zoals wij wel een robot kunnen maken.
R slaat weer aan het zoemen met flikkerende lichtjes. Dan enige ogenblikken stilte.
R: Als ik zeg dat de joden een goed mens die getuigde van God en Zijn bedoelingen; als een goed mens om zeep gebracht werd dan wil ik namens de joden spreken.
M: Kan niet; moeten ze zelf doen.
R: Maar ik wil een bijdrage leveren, verdienstelijk zijn, gewoon dienen.
M: Met alle respect: De eerste roboticawet luidt: Geen robot zal gelijkenis met een mens hebben, niet van buiten en niet van binnen. Ga je weer transformeren tot de robotmachine.
R trekt haar rok en blouse uit en er komt weer een metaalachtige machine te voorschijn. Dit evt in een mistige wolk.
R gaat af.
M kijkt nog eens naar de fiets; heft de handen als teken dat hij niet kan repareren en verdwijnt in het caravannetje.
Muziek met tekst:
                                      Mama, 'k wil een man hè. 
                                      Wat voor man m'n lieve kind?
                                      Wil je soms een robot?
                                      Ja mama, ja;
                                      'n robot doet wat ik gebied;
                                      tegenspreken mag hij niet.
                                      Ook drinkt hij geen bier.
Aarzelend en wegstervend, gesproken: Maar maakt hij echt plezier?

 

vrijdag 26 april 2019

vervolg op "de joodse robot"


        straattheater
                                   een volk van horigen
Voor een oud piepklein caravannetje komen twee mannen op in uniform met oranje hofddeksel. Ze kijken streng rond en turen ook naar het publiek. Dan bonzen ze op het deurtje van de caravan.
Unifrom 1 schreeuwt: Open doen.
Uniform 2 schreeuwt: Doe open.
Hun stemmen zijn van verschillende toonhoogte.
Er gebeurt niets.
Beiden draaien zich om en kijken weer vorsend naar het publiek.
U1 wijst naar een plek in het publiek en schudt het hoofd langzaam als iets vermoedend maar niet zeker wetend.
U2 wijst ook daarheen en knikt langzaam bevestigend.
U1 wijst nog naar een andere plek.
U2 volgt met wijzen.
Het bovendeurtje van de caravan gaat open en de man uit "de joodse robot" steekt zijn hoofd vragend naar buiten.
U1 wendt zich tot hem en zegt: Helemaal open maken.
U2: Het deurtje helemaal open doen.
M vraagt: Waarom?
U1: Ik zeg open maken!
U2: Vooruit!
M: Waarom, wat willen jullie?
U1: Controle.
U2: Wij zijn van de staatsordehandhaving.
M: Pardon?
U2: Wat zegt u?
M: Sorry, wat willen jullie?
U1: Wij discussieren niet. Klachten kunt u afgeven op ons bureau. Wij willen controleren.
U2: Wij willen u controleren.
M: Wat heb ik nou! Mij controleren? Da's van de gekke.
M wil het deurtje dichtdoen, maar U1 treedt op:
U1: Halt, ik moet optreden en hij houdt met geweld het bovendeurtje open.
U2 geeft M stiekum een klap.
U2: U mag ons niet hinderen in ons werk. Daar staan zware straffen op. Dubbel en driedubbel in geval van bij een ambtenaar in dienst.
M: Wie bent u? Wie heeft u gestuurd?
U1 en U2: Wij zijn van de staatsordehandhaving en moeten voor de staatshandhaving van de orde controleren.
M: Tja, als dat zo is doe dat dan maar; maar niet hier bij mij.
U1: U werkt niet mee?
U2: U werkt tegen!
M: Nee hoor, ik doe gewoon niet mee.
U2: Sabotage?
U1: Sabotage.
M: Wat zegt u?
U1: Zich verzetten tegen de goede regels van de staat om de orde te handhaven is strafbaar.
U2: Streng strafbaar.
U2 wendt zich tot U1: Zullen we proces verbaal opmaken?
U1: Wacht even, misschien moeten we arresteren.
M: U doet maar. M treekt zich terug, U2 pakt hem bij de mouw en houdt hem tegen.
U1: Wij zijn ambtenaren in funktie en daarom bent u extra strafbaar. Maakt u de deur helemaal open zodat wij u kunnen arresteren.
M: Arresteren? Ik ben de onschuld zelve.
U1 en U2 kijken elkaar aan en naar het publiek.
U1 resoluut: Dat zal op het bureau moeten blijken.
U2: Open maken!
U1 pakt zijn mobieltje en zegt: wij roepen assistentie op wegens weerspannige arrestant.
M geeft het apparaatje uit "de joodse robot" aan U2, zeggend: Hou dit eens tegen je oor.
Aarzelend pakt U2 het ding aan en luistert.
M tegen het publiek: Dat is een apparaatje uit de robotfabriek. Het kan de hersens herprogrammeren. Het werkt niet bij iedereen, bij mij bijvoorbeeld niet; maar als mensen gevoelig zijn voor gezag des te beter. Hoe we er mee omgaan.....
M glimlacht tegen U2.
U2 glimlacht terug en staat er opeens heel ontspannen bij, werpt zijn oranje pet af, knoopt zijn hemd open, steekt de handen in de zakken.
U2 tegen M: Wat fijn om u te ontmoeten. Wat woont u hier prettig.
U2 wijzend naar het publiek: Wat een leuke mensen.
U1 kijkt langdurig observerend naar U2: Wat is er met jou, zo opeens. Wij zijn hier om die man te arresteren. Ga er niet zo slungelig bij staan maar haal de handboeien tevoorschijn.
U2 haalt handboeien tevoorschijn en naar het publiek met die dingen zwaaiend, vrolijk: Kijk, dit verbindt de mensen.
U2 tegen M: Maar nu niet nodig, hè beste meneer.
U2 gooit de handboeien weg.
U1 tegen U2 met opgeheven vinger: Luister jij eens goed; wij zijn hier om de orde en de veilgheid van de staat te handhaven en ik ben hoger in rang dan jij. Doe wat ik zeg en arresteer die man.
U2 geeft het apparaatje aan U1, die het eerst onderzoekt en dan aan zijn oor brengt.
U2 tegen U1: Luister eens, wij zijn hier op bezoek bij een heel aardige meneer.
Het gezicht van U1 wordt van bars ontspannen met glimlach en hij doet een huppeltje. Dan geeft hij het apparaat terug aan M en ogenblikkelijk verstrakt hij weer, om zich heen kijkend en met een hand aan het hoofd.
U1: Waar waren we gebleven. Dan tegen U2: Wij van de ordehandhavers moeten zorgen voor veiligheid en deze man -hij wijst naar M- deugt niet. Doe wat ik zeg en arresteer!
U2 haalt de schouders op en lacht vriendelijk tegen het publiek.
M tegen het publiek: Dit apparaatje dat hersens leegzuigt en weer vult met een programma uit de fabriek werkt bij sommigen lang, bij anderen maar heel kort.
U2 steekt de hand op tegen M: Ik groet u, ik ga lekker naar huis. Hij gaat vrolijk fluitend af.
U1 doet verbouwereerd de mond open en wil hem naroepen.
M tegen U1: Weest u toch redelijk. U hebt vast jarenlang op school gezeten en moet daarom alles weten over democratie en vrijheid.
U1: Ik heb bevel.....
M: Uit de Achterkamertjes van de bobo's?
U1: De overheid is door het volk gekozen.
M: Welneen, gewone mensen kennen niet eens de lui die in het parlement zitten. Die worden geselecteerd door een handvol leiders van de nederlandse oligarchie en krijgen een ton per jaar om zoet te volgen. Ik spreek wel nederlands, geen steenkolenengels, maar behoor niet tot het nederlandse volk-van-horigen.
U1: Horigen?
M: Ja halve slaven, niet in staat om werkelijke democratie op te bouwen met deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda. Ik denk dat dit bevorderd wordt door de ondergeschiktheid die je moet aanvaarden als je bij grote bedrijven werkt.
U1: Ondergeschiktheid?
M: De mensen willen kennelijk niet anders.
U1 tegen het publiek: Ondergeschiktheid. Nou, ik ben liever een horige met een Volvo voor de deur dan zo'n sujet -hij wijst naar M- in een piepklein oud caravannetje.
M tegen U1: Het is ondertussen al laat; uw diensttijd zal wel al afgelopen zijn.
U1 schrikt uit nadenken op, kijkt op zijn horloge en smeert èm.
M lachtend tegen het publiek: Einde voorstelling en hij sluit het bovendeurtje achter zich dicht.
Lied:
           Mocht Hij het ooit eens willen overdoen
           dan krijgt God van elk schepsel wel een zoen.
           Niks bio, alles dan op olie gaand;
           slechts robots, eender in de Schepping staand.
           Geen kopzorg voor de grote Hemelbaas,
           allen tevreden als een muis met kaas.
           Oh robot zonder lief en leed maar krachtig,
           hoe oog jij mooi, zo vreedzaam en zo prachtig.
           Zeg fabrikant geef mij het apparaat
           dat hersens vult na schonen van al 't kwaad.

donderdag 18 april 2019

ZVAAVZG

            verlate aprilgrap?
                                        De kranten toonden een mooie foto van een zwart gat. Inderdaad was het zwart, onzichtbaar op de composiet foto en het omhulsel was zo vriendelijk om even een doorkijkje te gunnen.
Maar zwarte gaten bestaan helemaal niet, want ze zijn gebaseerd op de foute algemene relativiteitstheorie van een honderd jaar geleden. U hoeft dus niet bang te zijn voor de Zich Verenigde Aanstormende Alles Verslindende Zwarte Gaten, die zo razendsnel zijn dat ons slechts een schietgebedje zou resten voordat ook wij opgepeuzeld zouden worden. Was die foto dus een prachtige aprilgrap of geloven vele bêta wetenschappers echt aan sprookjesverhalen over negatieve energie, zwarte gaten en inflatie; zaken die natuurkundig niet kunnen bestaan en niet nodig zijn om tot beter inzicht over het heelal te komen?    
  
                            Het principe van "least action" wordt door natuurkundigen algemeen aanvaard en een foton zoekt bij het passeren van een massa een route met zo groot mogelijke stappen (minder frequente oscillaties die overeenkomen met geringere energie) en daarvan zo weinig mogelijk. Waargenomen wordt een pad niet vlak langs die massa maar op enige afstand (lenswerking!). Dit betekent dat de tijd op enige afstand langzamer verstrijkt (de frequenties nemen af) dan vlakbij die massa en dus is de algemene relativiteitstheorie met omgekeerde bewering fout. Derhalve kunnen er geen zwarte gaten bestaan waar de tijd stil staat en dit is in overeenstemming met het snelle verloop van de processen in het jonge zeer geconcentreerde heelal. In the Canadian Journal of Pure and Applied Science legt Vasily Yanchilin (site: top-formula.net) uit dat Riemann meetkunde niet  nodig is in de astronomie omdat volstaan kan worden met de euclidische, hetwelk duidelijker overkomt. Daarin wordt dan de lengtemaat variabel genomen; denk aan een kring van mensen op een bepaalde onderlinge afstand die een stapje naar voren doen waardoor die afstanden kleiner worden. Massa veroorzaakt dergelijk effect bij het atoom waardoor de stralingsfrequenties toenemen en aangezien frequentie correspondeert met tijdsverloop wordt de seconde nabij massa sneller. Bij metingen met atoomklokken maakt men doorgaans de fout dit niet te verrekenen en bovendien meet men dichter bij massa met de seconde die verder van massa geldt. Aan de interpretatie van de waarneming in 1919 ontbrak de verandering in interne energie volgens de bekende formule van Einstein over de relatie tussen energie, massa en het kwadraat van de lichtsnelheid, zodat er helemaal geen bewijs van geldigheid der algemene relativiteitstheorie resteert. Dit bracht Yanchilin al in 2003 naar voren in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation. De Universiteit van Amsterdam plaatste het boek in een afgelegen magazijn waar de studenten moeilijk bij kunnen en zo onwetend, dom blijven. Dit om een eigen theorietje van de professoren te promoten, hetwelk evenwel waardeloos is omdat het niets oplost. Deze universiteit stelde recent een hoogleraar voor zwarte gaten aan! Uit Rusland komt nieuwe theorie, nog onbekend bij wie (steenkool)engels wauwelen, dat sterren misschien niet ontstaan door samenklontering maar als oorsprong brokstukken uit een aggregatie hebben. Hieraan is toe te voegen dat mogelijk binnen zo'n aggregatie een toestand heerst als in het prille heelal van minder dan een paar honderdduizend jaar oud. Door hoge temperatuur enz. was er ondoorzichtigheid. Pas aan de rand van de aggregatie ontstaat door ons waar te nemen straling en neem bij de duiding in beschouwing blauwe lucht en avondrood fenomenen.
Grondslag van de algemene relativiteitstheorie is de veronderstelling uit het begin van de 20e eeuw dat de lichtsnelheid constant is. Dit gold voor Einstein als werkhypothese; de kwantummechanica was nog niet bekend. Natuurkundig onmogelijke zaken zoals inflatie en negatieve energie zijn daar op gebaseerd. Versnelde uitdijing van het heelal verdwijnt als vroeger de lichtsnelheid groter was en de seinpalen supernovae Ia daarvoor gecorrigeerd worden. Yanchilin stelt dat de lichtsnelheid afneemt tot nul aan de rand van het universum, waar alles in een puur kwantummechanische toestand komt te verkeren zonder bepaalde richting of snelheid. Dit noemt hij chaos; daarbuiten is niets. Daarbinnen zit het vol met straling en besef dat 's nachts rondom de aarde er volop zonlicht is. Maar dispersie kan verzwakken en als fotonen niet meer met iets reageren, tenzij gebundeld met een lens, zou de energie niet verloren kunnen gaan maar omgezet worden in wie weet donkere massa. De russische wetenschapper ware uit te nodigen voor een gastcollege met daarna discussie want hij heeft nieuwe theorie die niet net als in de duistere Middeleeuwen -waar voor gevestigde autoriteit onwelgevallige boeken op de brandstapel gingen- behandeld mag worden doch wetenschappelijke weerlegging behoeft; indien mogelijk. Als de schoonmaakster weet heeft van de Heisenberg onzekerheid kan zij begrijpen wat Yanchilin bedoelt met zwaartekracht als puur kwantummechanisch verschijnsel: met hypothese dat massa die onzekerheid reduceert zullen er in de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa minder kwantummechanische overgangen of verspringingen naar de verste helft gebeuren dan omgekeerd. Het netto resultaat is verplaatsing van het deeltje in de richting van die externe massa, dat wij in dagelijkse taal aantrekking door de zwaartekracht noemen. Newton en Einstein gaven slechts kwantitatieve beschrijvingen.
Yanchilin behandelt het Mach principe, dat de natuurkundige wetten bepaald worden door de totale "massa" van het heelal. Hij stelt een relatie tussen de potentiaal van die massa en de lichtsnelheid; Dit ware wiskundig uit te werken in differentiaalvergelijkingen. Merk op dat een punt een wiskundig begrip is en in de natuurkunde niet bestaat, ook niet als bron van een oerknal, omdat het geen afmetingen heeft. In Utrecht stelde men normalisatie vergelijkingen op voor tekortkomingen in de algemene relativiteitstheorie en om eigen werk niet als waardeloos te zien bestempelen wil men van Yanchilin niets weten. De speciale relativiteitstheorie blijft geldig onder aanname van op een bepaalde tijd en een bepaalde plaats, want de potentiaal is een scalair, in alle richtingen gelijk en verandert met de uitdijing van het heelal. Zwaartekracht neemt kwadratisch af met de afstand, terwijl de potentiaal van de totale massa van het heelal lineair is; kan men dan beter spreken van potentiaalrimpels in plaats van zwaartekrachtsgolven? In onze wereld, of beter van de Schepper -biologen zijn vaker atheïst dan natuurkundigen omdat zij niet nadenken over de wonderlijke plusminus 200 soorten atomen waaruit alles opgebouwd is- bestaat er geen leegte in die zin dat overal er radiatie aanwezig is, idem potentiaal en nog meer? Denk de Aarde als een plat vlak, als een tapijt waarop je aan San Francisco trekkend tegelijk Amsterdam verschuift en nu hebben we het over de onbegrepen verknoping, het entanglement.

donderdag 11 april 2019

structuurschets 12 miljoen

                                       deelname-verplichting in
      Unielanden?
                        Het nederlandse verleden is allesbehalve brandschoon en in het heden saboteren kabinet, de meerderheid van de volksvertegenwoordiging en de Justitie onze gelijke rechten. Die worden in een werkelijke beschaving door iedereen gekend en gerespecteerd, terwijl de Europese Unie waarvan wij burgers zijn, een en ander nog eens vastgelegd heeft in het voorwoord der Verdragen. Internationale overeenkomsten gaan vóór landelijke wetgeving en daarom is art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens, grondslag der Europes Verdragen en zodanig genoemd in de preambule volstrekt geldig. Het art behelst gelijkwaardigheid, dat is recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda. Alleen de republiek past dan als staatsvorm; ons land heeft geen staatshoofd die de wet handhaaft maar een harlekijn die het doet voor poen en vleierij, terwijl de werkelijke macht zit in Achterkamertjes, waar ook selectie van de kandidaten voor het parlement plaats vindt. De leden van die zogenaamde vertegenwoordiging ontvangen allemaal ongeveer een ton uit onze Schatkist en behartigen de belangen van hun eigen financiële klasse het best. Dat schept onrust en verwarring in den lande.
Om in harmonie met elkaar, met de dieren, met de plantenwereld te leven zijn grote mensenmassa's ongewenst. Daarom hier een schets van toekomstige autonome landsdelen met een bevolking niet groter dan zeg twaalf miljoen en in een unie verbonden met Belgie, Luxemburg, zo mogelijk de Scandinavische staten om een sterk positief blok in de wereld te vormen, met Suriname en ministaatjes die zichzelf niet goed kunnen redden er bij. Het huidige Nederland is geen rechtsstaat - zoals valselijk door allerlei professoren aan hun studenten betoogd wordt- maar heeft en had het karakter van een uitbuitingsorganisatie.
Het is goed om daar mee te breken. Laat het blauw-wit-rood van de werkelijk democratische Republiek wapperen; in de autonome landsdelen Noord van Groningen, Drente en Friesland; Hoog, bestaand uit Overijsel, Gelderland, Brabant en Limburg, groot genoeg om tegenwicht te bieden aan landsdeel Rand (de Hollanden, Utrecht en Zeeland) en vorm de grotere Unie met zoveel meer ontplooiingskansen. 
Dat art 1 heeft een voorloper in het bijbelse Tweede Grote Gebod en is eigenlijk vanzelfsprekend in een goede beschaving. Op de Vrije Universiteit werd eertijds getracht dat bij te brengen en zulks is best moeilijk gelet op de nodige kerkgang elke zondag weer. Thans zijn atheïsten aan de macht op de Boelelaan en later worden dat wellicht moslims. Zodat er voor de bestolen christelijke achterban een nieuwe universiteit nodig is, mogelijk op de hoek van wad en Eems met ook hierheen verplaatst vliegveld Eelde en veerboten naar Scandinavie en een vergroot eco Rottum. Het is een en al carrière maken op de tegenwoordige universiteiten, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Met liefst wauwelen in steenkool-engels. It is me what, looking further! De nieuwe rood-christelijke universiteit heeft enorm veel te doen op onderwijs gebied, want er moeten alternatieven komen voor het kapitalisme en dictaturen zijn aan te pakken met primair overreding. Ook de kleine zoals van de evil managers bij de spoorwegen, die in strijd met het Verdrag van Parijs verschillende prijzen rekenen aan naast elkaar gezeten passagiers. Het verdrag wil garanderen dat ieder goederen en diensten kan verkrijgen voor dezelfde lage prijs als waarop die aan anderen aangeboden worden. Het staat dus voor een open, eerlijke markt, maar de rechter te Utrecht is wel op de hoogte doch heeft daar kennelijk maling aan. Verdiepen wij ons in zulke uiting van voorgeschreven beschaafd handelen dan kom je uit op "deelname-verplichting". Dit behelst eerlijk delen van bijv. goede banen en daarom zullen Internet winkels met hun voor werknemers akelige magazijnen verboden worden of tegen hoge belastingen oplopen. Bio-industrie verdwijnt door meer mensen in de agrarische sectoren toe te laten, hetgeen nieuwe organisatievormen vergt. Vroeger had je de marke en de koe zocht zelf wel het beste gras, maar hoe het straks moet? Miljon- en miljard-airs zullen hun overmatige vermogens moeten inleveren aan de Schatkist of bij collectieve bedrijven, tenzij ze verhuizen naar Niemandsland. Immers geldt ook voor hen dat anderen mee mogen doen in ontplooiïng, welke gemakkelijker verloopt bij goede financiële armslag. Net als presidenten zullen ministers, kamerleden, professoren, ambtenaren niet meer dan een tien jaren uit de Schatkist mogen plukken. Rouleren is zelfs nodig voor de politie omdat die met meer dan tienduizend onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen, dreigt af te glijden naar fascisme. De NL Justitie bedriegt het volk door aangiften van rechtzoekenden in prullemanden op politiebureaus te laten verdwijnen. De rechters bestelen wereldwijd arme mensen met het toelaten van belastingontwijking op de Zuid-As en bovenal deugen zij niet vanwege het verwerpen van gelijke rechten zodat de Achterkamertjes kunnen heersen. Bestraffing kan plaats vinden met keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken, korter dan gevangenisstraf.
Wat betekent humanisme zonder verantwoording en aan wie? Militaire vorming van elke jongere op een peil zoals vroeger ridderzonen kregen leert om hoofd en handen goed te gebruiken in tijd van nood en is een prima middel tegen hooliganisme, versterkt ook saamhorigheid en bereidheid in het kader van die deelname-verplichting wordt er door gestimuleerd. De nieuwe straaljager helpt niet tegen een invasie van boeren-soldaten uit overbevolkte gebieden die gijzelaars maken. Jihad valt op te vatten als op D-day, strijden tegen de Boze. Hel was bij de germanen vermoedelijk een glinsterend wateroppervlak, waar je niet terecht moest komen wegens verdrinking. Hemel is niet meer de plek van rust met harpmuziek nu er tropische eilanden toegankelijk zijn, maar hoe van rupsje naar vlinder te gaan werd begrijpelijk en engelen kunnen voor je dood even een chipje te maken voor reprint. De Schepper houdt volgens de Bijbel niet van bloed, ook niet op Goede Vrijdag toen europeanen gingen kruisigen (joden gooien stenen), maar vergeeft om niet. Een moderne versie van het evangelie is dat de Messias Nieuw Verbond bracht waarin onze status van knechten -die loon willen- verhoogd wordt tot "kinderen". Die bij pa aan tafel zitten maar opgevoed moeten worden en daartoe lief en leed hebben door te maken teneinde geen zombies of automaten te worden. Op school dient hierover onderwezen te worden en daarvoor is geen salarisverhoging nodig (zodat beneden-modaal niet tekort zou komen aan tweedehand auto's).
Por de politieke partijen om zich in te spannen voor meer dan een paar procent loonsverhoging. Welke voor bovenliggers dan meer eurootje oplevert dan voor de schlemielen. Welke eersten bovendien de anderen bestelen via het pensioenfondsensysteem, dat een geniepige methode is om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing van de fondsen met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Een deel daarvan zal doorvloeien naar kinderen en kleinkinderen. Er is niets op tegen om eerlijk te sparen maar doe dat niet middels verkapte afwijking van het betalen van belasting naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving. Wie maakten zich niet schuldig aan het gaande bedrog? Zelfs de rechters profiteren zo en allesbehalve vormen zij een onafhankelijke macht die Verdrag en Wet handhaaft. Zij kruipen voor hun politieke bazen en zijn af te voeren, te vervangen door wel eerlijke, bekwame deskundigen.
Dit nu staat in het programma van wat je kunt noemen een nieuwe Politieke Unie die streeft naar echte gelijkwaardigheid met delen van beide het betere en het mindere in een Federatie van autonome deelstaten. Daar hoef je niet voor in te schrijven, want ernaar gedragen is voldoende.

dinsdag 9 april 2019

Naar Bach BWV 229

een vrije vertaling op rijm, bedoeld voor samenzang met ook ongeschoolden.
De hier vereenvoudigde melodie vanaf "Drauf" is op verschillende toonhoogtes, vooral niet te laag, uit te proberen, zodat het luchtig gaat klinken.
ER gelden geen auteursrechten en wijzigen -wat goed te doen is- staat vrij, bijv. "u borgt de" vervangen door "u staat voor".

Kom, Jeso, kom; mijn lijf zo moe wordt.
De kracht verdwijnt; het oog krijgt staar.
Uw vrede d'hemel uitstort';
op Aarde 't pad wordt mij te zwaar.
U borgt de waarheid en het leven.
Van ganser harte dan
wil ik aan U mij geven.

Wilt U mij trekken in uw handen,
dan zeg ik: Wereld, goede nacht.
Want aards bestaan legt God aan banden,
heeft voor mijn ziel nieuw' plek bedacht.
Die moet nu bij zijn Maker wezen.
Waar Jeso is, en helpt,
bevrijdt van alle vrezen.

suggestie melodie:         d' es' d' c' d' g c' bes a g
                                           a bes a g c' d' bes a g
                                           d' es' d' c' d' g c' bes a g
                                           f' e' d' e' a d' d' c'
                                           es' d' bes a g c' bes bes a
                                           f bes c' d' es' a     es' d' c' d' bes a g

woensdag 13 maart 2019

nederlandse taal

          It is me what!
                                            In 's lands culturele hoofdstad spreekt men op de Boelelaan tegenwoordig engels. Om hoger te lijken, want in de practijk wordt het dikwijls steenkolenengels: looking further (ahead)(VU), closing a deal (Rutte), it is me what! (ikzelf). Dag mag niet van de wet, die gebiedt om het merendeel van het onderwijs te geven in 's lands eigen taal, maar zie deze site over corruptie, schending der wet. Jammer dat de juristen op de universiteiten dit laatste niet door hebben. Of zouden ze kwaadaardig de studenten bedriegen?
           Bij aardrijkskundig onderzoek in Drente viel het op dat plaatsen met p e l (of de p vervangen door f) dikwijls op een kleine opwelving in het landschap liggen. Verder kijkend lijkt het dat men in het proto-nederlands voor nieuwe begrippen woorden kon vormen met bewuste kleuze van klanken. Voor het gemak in het volgende keuze van letters (die men indertijd nog niet had). Zo staat de klinker in drie letter woorden vaak voor vorm, vertelt de begin consonant iets over scherpte van de begrenzing (denk aan wol) en dient de slotmedeklinker voor het beschrijven van bewegingstoestand of iets dergelijks. Als dit systeem opnieuw tot leven gewekt of ingevoerd wordt zullen we ons beter kunnen uitdrukken. Taalkundigen mogen ook best werken aan esthetische verbetering van het nederlands, bijv. net als in het gronings het lelijke ge- weglaten en helpen de schrijfwijze te hervormen, hetgeen kan leiden tot terugkeer naar de oorspronkelijke mooiere klank. De i diende ook in het duits tot verlenging van de e en je hoeft in een gesprek met de oosterburen geen Nein te zeggen. Zelf schrijf ik het groninger dialect -dat in sommige opzichten restanten van zelfstandige taal bevat- liefst met het futhark alfabet omdat dit de klanken beter dan het latijnse weergeeft.
       Dat proto-nederlands deels terug te vinden is in plaatsnamen behelst een redelijk continue bewoningsgeschiedenis. Het is onduidelijk of die originele woorden in het nederlands of de gesignaleerde methode stammen uit  een vroegere taal danwel dat het indo-europees dichter bij huis vertegenwoordigd was. Als zelfstandig naamwoord zullen deze ouder zijn dan bijpassende werkwoorden. Enige tientallen jaren geleden schreef ik een manuscript "Herkomst van het nederlands", dat bedoeld was voor de middelbare school maar nog bewerkt en aangevuld moest worden. Een bladzijde over de toestand een vijfduizend jaar geleden ontbreekt bovendien, terwijl dat zo interessant kan zijn.
Ondertussen is het vooruitzicht op de VU dat het arabisch een belangrijk vak wordt aan een toekomstige moslim universiteit. Deze instelling voor hoger onderwijs werd ontstolen aan de christelijke achterban en staat thans onder bewind van atheïsten. De rector magnificus noemde zich schertsend een gereformeerde hindoe. Er is eigenlijk geen plaats meer voor kleine luyden, waarvan er op de wereld nog heel veel zijn en die best even het hoog ontwikkelde nederlands willen leren. Nu ligt het accent op carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Bommeliaans groter worden bereik je door amerikanen aan te trekken die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden. Het zou erg zijn dat eigen jeugd daardoor in middelmatig milieu terecht komt, maar dat is waarschijnlijk passend gezien de erbarmelijke kwaliteit van het middelbaar onderwijs met politie bij de ingang van de supermarkt. Vandaar het voorstel om op de hoek van wad en Eems een rood christelijke universiteit te stichten in een prachtig stadje op en in windkerende sierra's met ook vliegveld Eelde hierheen  verplaatst en ontwikkeling van Rottum tot een eco-co (collectieve) badplaats. Zulke spreiding maakt de tunnel onder de Zuid-As nog meer overbodig en dat is jammer voor de vooral duitse betonbaronnen die er mee gespekt zouden worden door met name Groen Links. Wil de VU nog steeds dichter bij de Zuid-As zitten om daar kenniskwartier van te zijn... bij de belastingontwijking waar men daar van leeft? De nieuwe universiteit wordt mede rood om iets anders te plannen dan een kapitalistische toekomst. En als de economische faculteit te Buitenveldert daar niets aan doet kan die ook wel opgeheven worden.

zaterdag 23 februari 2019

een werkelijk genoegen is niet denkbaar

                          zonder de nederlandse republiek uit te roepen

Het volk wordt onderdrukt door kabinet, meerderheid van het parlement en de justitie, die art 1 der Verklaring van de rechten van de mens saboteren. Dit art tekent gelijkwaardigheid en geeft daarom automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda, keuze van de landspresident, idem voorzitters der Provinciale Staten en burgemeesters. Het is opgenomen in de preambule van de Verdragen der Europese Unie en daarom ook in ons land volstrekt geldig. In de Achterkamertjes, die het parlement domineren, wil men er niet van weten omdat daar vastgehouden wordt aan een piramidale samenleving met meerderen en minderen. Daarom is Nederland geen beschaafde natie, geen democratische rechtsstaat te noemen. Dat doet men wel op menig universiteit en helpt zo mee aan de bedriegerij.
Beloven de bestaande politieke partijen u het hoogste goed, de vrijheid om als volwaardige mee te beslissen? Neen toch; die hebben het over ondergeschikte onderwerpen en de leiders mijden angstvallig het over echte zeggenschap van de burgers te hebben. Dat zou immers hun posities en daaraan gekoppeld inkomen uit de Staatskas maar schaden. Het is thans zoals het altijd geweest is: regenten hebben de macht en de minderen moeten zich naar hun pijpen schikken. Behalve in de Oudheid met vrije Friezen en zo. De meeste politici beloven zich in te spannen voor eerlijke verdeling, maar dat is in hun ogen en in de practijk voor henzelf meer en voor de rest minder. Nuttig zijn politieke partijen wel omdat deze helpen uw standpunten onder woorden te brengen. Om dan opeenhoping van macht bij overheersende leiders te beperken is het uiterst raadzaam om niet langer dan acht jaar salaris te betalen uit onze Schatkist aan ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren. Dat bevordert roulatie en spreiding van zeggenschap, terwijl ook de vergoeding voor een volksvertegenwoordiger terug te brengen is van een ton tot modaal om niet zoals thans de bovenklasse oververtegenwoordigd te hebben met alle voordeeltjes voor hen en hun vriendjes en misère aan de onderkant van de maatschappij.
Wat een geluk dat Nederland bij de Europese Unie hoort, want dat is een organisatie die ons kan helpen om democratisch te hervormen en de macht van de Achterkamers te beperken. Wij moeten wel zorgen voor betere leiding in Brussel; het ging daar in de zestiende eeuw ook al fout met een heleboel ellende in grote delen van de wereld tot gevolg. Provincies zijn te klein om voldoende autonoom te worden en daarom lijkt het goed autonome landsdelen te hebben in een Benelux Unie of deze nog uitgebreid met de Scandinavische staten om goede positieve invloed uit te oefenen in de wereld. Daar kunnen Suriname en kleintjes-in-nood nog wel bij. Dit moge uw voorkeur verdienen boven schelden op en afscheiden van de EU.
Wat zal er gebeuren in de Republiek van autonome uniedelen? Grondslag van de staat is art 1; het kan niet anders. Daarom moeten materiële posities gecorrigeerd worden als speelruimte voor anderen er teveel door beperkt wordt. Lees dat privé kapitaal van meer dan een honderd miljoen euro afgeroomd dient te worden richting Schatkist of collectieve bedrijven, evt pas geleidelijk in een periode van zeg twintig jaar. Zodat in elk geval levenslang parasiteren bestreden wordt. Wat door eigen arbeid vermeerderd wordt is uit te zonderen. Als bijvoorbeeld de eigenaar van de Heinekenbrouwerij kolossaal vermogen verworven heeft door systematisch te hoge prijzen te rekenen zijn er billijke redenen om te corrigeren. Groen Links heeft als verkiezingsslogan dat iedereen er op vooruit moet gaan. Dus niet stemmen op die partij, want in procenten gelijk komt in eurootjes neer op meer voor de bovenmodalen. Waartoe de leiders van Groen Links behoren! De SP is eveneens ver van sociale gelijkwaardigheid en koerst op blijvende ondergeschiktheid van de arbeider. Het CDA en de Christenunie eten van de bio-industrie, die God ongetwijfeld verboden zou hebben indien het al bij de schepping bestond. Noemde Adam de dieren gehaktbal, plofkip of moordde hij haantjes uit?
Hoe u in de ogen der geweldigen te Den Haag gezien wordt is duidelijk op de Dam te Amsterdam. Voor u is het grote gebouw daar niet toegankelijk en de dienaren van de macht, niet van het volk!, manen tot doorlopen. Doet de Groen Linkse burgemeester er wat aan? Neen, zij speelt knechtje van de kapitalisten die meer omzet, meer winst, een tweede huis in landelijk gebied en een zeewaardig jacht willen. Daartoe moeten er meer mensen en meer bedrijven in Amsterdam komen en wees een beetje inschikkelijk als u aan ruimte verliest. Hierbij past de overbodige tunnel onder de Zuid-As die vooral duitse betonbaronnen spekt. Zo blijft er geen geld over voor een sabbathsstad in aangenaam klimaat op duizend meter hoogte, per trein bereikbaar uit Paramaribo en van Zanderij. Ook prima voor hollandse scholieren die de tropen dan leren kennen. In het vroegere wingewest van Amsterdam, waar de inwoners nog steeds aan pinaren moeten doen! Zo blijft er geen geld over voor een heuvelige wal met baaien en volksbuitens tussen Almere en Hoorn, waarachter tot Lelystad bos en groot wild. IJselmeer en Markermeer zijn overmatig groot voor vogels en vissen en weinig aantrekkelijk voor zeilers.
Ondertussen worden advocaten op de Zuid-As schatrijk aan belastingontwijking. Als rechters klagen over hoge werkdruk is dat doorgaans een sein van onbekwaamheid. Het volk wil uitdrukkelijk genoeg geld beschikbaar stellen voor goede rechtspraak, maar dat niet kwijt raken aan advocatuur. Rechtbanken kunnen volop deskundigen inhuren voor redelijk, niet overmatig salaris. De justitie valt te verwijten dat door die belastingontwijking wereldwijd arme mensen bestolen worden.........door de NL rechters! Deze laten bovendien aangiften van rechtzoekenden verdwijnen in prullemanden op politiebureaus, negeren het Verdrag van Parijs over voor ieder dezelfde laagste prijzen -kom daar bij de NS eens om en buitenlanders weten niets over de bonuskaart van Albert Zwijn, zodat zij zich getild voelen. Bovenal presteren de zittende rechters de smeerlapperij om art 1 der Verklaring, het belangrijkste stuk wet dat wij bezitten, als nietig te behandelen. Hun bestraffing hoeft niet langdurig in de gevangenis te zijn maar kan naar hun verkiezing bestaan uit kortere dwangarbeid op Spitsbergen: daar keien rapen ter versterking van onze dijken. 
Hebben de mensen in maart genoeg mogelijkheden om tot een goede keuze te komen of voldoen de deelnemende partijen niet aan echte behoefte? Dit stuk wil bijdragen om dat laatste te verduidelijken. Maar hoe dan verder? Praat daar eens over.