zondag 15 december 2019

restructuring society


          SHARING UNION
                                         If one in seven americans is poor then a new party originating from and for these people may change the way of life, sitting in Congress and there rule together with democrats or republicans. The representees of these old parties all get more than a hundred thousand dollars income and so are not fit to pay enough interest to the lower class in the USA, which has to be emancipated and therefore direct election of parliament is necessary. The European Union has in the preambule of its treaties art 1 of the universal Declaration on Human Rights. This is to be regarded as a "constitution" and all law must comply with it. The content is not new for the biblical Second Great Commandment obliges to respect and help the other for he/she is like yourself. Art 1 involves the right to participate in counceling and decisionmaking because we all are equals. It must be regarded a crime to hinder effectuation, which easily can be achieved by referenda on main topics, after which parliament works out and controlls. "Brussels", the european capital though is not yet able to understand the meaning of art 1. Really concious democratic persons have to take action in Washington where a president should not be a millionaire as money increases egoism. One cannot wait till next generation to change the election system but immediately the sovereign people of the USA should set aside the wealthy members of Congress and organise direct elections. Psalm 82 pushes! The new party may be called Sharing Union which is to be taken literally. No billionair can be allowed to lead a parasitic life and his surplus has to go direction Treasury or coöperative enterprises. Say gradually in a twenty years time, keeping what he earns himself in the mean time and with a limit of one hundred million dollars since below this cipher it is very difficult to evaluate possesions. Peace is a political case arranged by society, not of individuaL kind, nor should it be arranged by a happy few because they won't stay honest in resharing. Think of the situation in Paradise: there everybody sits at the same table and needs not hurry home for consuming steak or meatball in apartheid. Do not hesitate to have a foreigner in the White House if he or she is best, more able than a donkey or an elephant. Already twohundred thousand homeless persons are on the streets, on the side walks which is almost all their territory. Join them going to the present authorities and replace the latter in a true democratic way conform art 1 of the mentioned Declaration: everyone is born free and with equal rights. But the "haves" command the police with its guns. As violent confrontation must be avoided paper has to be used: Write rights and duties, make law of this and Internet is also a good means to get educated and civilised in democratics. Above all instruct young people to behave: I will respect art 1 fully and fight those who sabotage but never take an eye for a tooth slain out.

woensdag 11 december 2019

het hapert

 alle wetsartikelen toetsen aan de preambule

                                                   Wij zijn burgers van de Europese Unie en de hiermee gemoeide verdragen gaan vóór nationale wet- en regelgeving. Welnu, in de preambule van die verdragen wordt bevestigd dat de universele Verklaring van de rechten van de mens grondslag vormt van het recht in de EU en dus ook in ons land. Deze verklaring valt te beschouwen als een verzwakte herhaling van het dwingende bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf. De beleden gelijkwaardigheid geeft automatisch recht op deelname aan beraad en besluit, gemakkelijk genoeg uitvoerbaar met referenda over hoofdzaken waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Indien u niet afziet van dit recht is schending ervan een misdrijf.
De monarchistische oligarchie in Den Haag wil geen bindende referenda om zelf alle macht in handen te behouden. Daar krijgt ieder die meedoet in het parlement een ton aan inkomen en dan worden de minima niet vertegenwoordigd, resulteert er geen democratische republiek doch tracht men de piramidale maatschappij in stand te houden. Religie spitst zich toe op het individu en heeft een Eerste Grote Gebod. Politiek is een zaak van samenwerken, hetwelk echter verstoord wordt door grepen naar macht en geld. Er bestaat in Nederland geen trias politica omdat het kabinet voortkomt uit een meerderheid in het parlement en de Justitie het laat afweten als de beschermende wet overboord gezet wordt door die dames en heren, nota bene de belangrijkste wet die we hebben, dat art 1. Het niet respecteren van deze "grondwet", de basis van werkelijke beschaving is een misdrijf waarop verscheiden jaren gevangenisstraf of iets minder aan dwangarbeid past. Een werkelijk eerlijke rechtbank zal daarom niet anders kunnen dan de verantwoordelijken, de hoofden van rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad plus de ondersteunende professoren op de universiteiten te ontslaan en te doen vervolgen. Merk op dat de studenten bedrogen worden met de propaganda dat het bij ons een rechtsstaat is. Al op school werden zij ter zake dom gehouden.
Wet = regelgeving door het souvereine volk met behulp van geleerde, gekozen dienaren. Als daar van afgeweken wordt ontstaat er wetteloosheid en wordt het dringend om de middelen referenda en volksvergaderingen te gebruiken. Immers is een wisselend percentage van de bevolking er op uit om zichzelf bovenmate te bevoordelen, hetgeen anderen schaadt. Kortom is wet onmisbaar en de nadruk hoort te vallen op de bescherming die van de wet uitgaat. Voor de zwakkere partijen! Dat gaat helemaal mis met Rutte & Co en de slaafs volgende rechters want er is een reeks schendingen gaande naast die opzettelijke van art 1. Vrij onbekend is het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig, garanderend dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende bepalingen zijn niet toegestaan. Het verdrag kwam tot stand vanwege dumping in de kolen- en staalsector, maar is op alle markten geldig willen deze open en eerlijk zijn. De evil managers van de NS rekenen evenwel lustig verschillende prijzen aan naast elkaar gezeten passagiers op gronden die niets te maken hebben met de totstandkoming van het vervoersaanbod. Albert Heyn heeft een bonuskaart, maar buitenlanders weten er niet van en buiten de winkel gekomen op de kassabonkijken schudden ze het hoofd over die dutch Albert Swine. Eigen nederlandse wet is dat ieder geschikt persoon benoembaar is in overheidsdienst. Daar is van gemaakt dat je pas geschikt bent als lid van een politieke partij. Met alle narigheid van dien zoals het toespelen van mooie baantjes aan onbekwame vrienden. Internationaal richten de rechters te Amsterdam miljarden schade aan, laten wereldwijd arme mensen bestelen door belastingontwijking toe te staan. Zelf profiteren ze van het gemene pensioenfondsensysteem, dat per saldo neerkomt op overhevelen uit de zakken van laagbetaalden naar wie al genoeg hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Naar draagkracht belasting betalen is wat het volk wil en dat rond het jaar van inkomstenverwerving om de boel niet te laten verwateren. Ondertussen hebben ondernemers last van hoge eisen bij het verstrekken van kapitaal door de pensioenfondsen uit hun pot van inmiddels bijna 1500 miljard. Het management van die fondsen kost enige miljarden per jaar en wat er gepresteerd wordt is niet anders dan de inkomensverhoudingen schever maken. Met applaus van bovenmodaal, waaronder de parlementariers, wier hemd u weet wel. Dit geknoei door schurken en schurkjes, ook door wie 's zondags naar de kerk gaan, ware te analyseren door psychologen want het wordt in hoge mate verdrongen. Terwijl juist die kerkgangers taak hebben om duidelijkheid te verschaffen, geheel volgens de van Boven ontvangen richtlijnen. Psalm 82 berijmd is van toepassing. Het onderwijs heeft als belangrijke taak goed en kwaad te leren onderscheiden. Uit de vaderlandse geschiedenis lukt dat niet zo best en daarom is het zeer nuttig om op school uit de Bijbel te lezen.
Bij afschaffing van het huidige pensioenfondsensysteem met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in onze Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Een deel van dit geld zal doorsijpelen naar het kroost. Allerlei subsidies en ambtenaren worden overbodig. Dat is prima gelet op de doelstelling van "Brussel" om ieder in staat te stellen zelf te kiezen en daarvoor middelen te hebben die toereikend zijn om onafhankelijk in de EU mee te doen.
Niet in de laatste plaats is aan de zittende rechters te verwijten dat zij de voor een serieuze zaak gegarandeerde vrije toegang tot de rechtbank dikwijls blokkeren. Dat spekt de advocaten, de kring waaruit rechters voortkomen. Maar niemand mag ondergeschikt gemaakt worden aan een advocaat of ander figuur -vaak uit op plukken. Het is eenvoudiger, goedkoper en conform de wet dat de rechtbank zelf de nodige rechtsbijstand levert en daartoe deskundigen in dienst neemt. Al deze schendingen worden rustig gepleegd en vermeende insiders hebben het kwaad niet in de gaten of vertellen er niet over uit eigen- of groepsbelang. Zo zit je in een achterlijk land en ga na dat het niet anders was in het feodale tijdperk, bij het kolonialiseren en in de oorlog. Kennelijk is er hulp nodig uit het buitenland om tot normale eerlijke verhoudingen te komen en waartoe alleen de democratische republiek toereikend instrument is. Waarin gerouleerd wordt na een aantal jaren uit de Schatkist gevangen te hebben. Het is in ons belang dat er vlot begonnen wordt met overleg tussen de Benelux-landen en de Scandinavische staten om tot een Unie te geraken met alle voordelen van een groter "binnenland" en progressief sterk in de wereld. Met aan de andere kant autonome landsdelen zoals bijv. Noord-Nederland of Groningen-Drente. De Pekelders wonen dankzij het aardgas in riante villa's  maar toch gaat er nog teveel naar de oliesheiks van Dubai die aandelen Shell koesteren. Vreemd dat de economen hier niet de vinger op legden. Misschien hebben zij het te druk met het analyseren van de politiek der Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank, die kleine spaarders tot 2% inflatie en nul procent rente gunnen terwijl de kapitalisten beleggen en prima winsten incasseren. Daar had "Den Haag" allang moeten ingrijpen, hoewel: het verstevigt de piramidale structuur van de NL samenleving waarin men niet wil weten van eed of belofte: Ik zal art 1 volkomen respecteren en bestrijden wie het saboteren, maar nooit een oog uitsteken voor een uitgeslagen tand.


geldt het eerste van de Tien Geboden niet?

        ontketterde kerst?
Taalkundig begint het Evangelie van Johannes gewoon met verwijzing naar Genesis 1: Een machtig vorst spreekt een woord en de dingen gebeuren dienovereenkomstig. Dit is technisch een prima beschrijving als er geen mensenogen bij aanwezig waren. Het woord stond voor de godheid. De laatste Bijbelvertaling is helaas ketters met vervanging van "in de boezem des Vaders" door "die God is". Twee handen op één buik heet in het Midden Oosten vaak "vader en zoon". Het Nieuwe Testament betekent en behelst Nieuw Verbond: Van knechten die loon willen wordt onze status verhoogd tot "kinderen", alles poëtisch uitgedrukt. Een kind zit bij pa aan tafel en heeft enige toegang tot diens portefeuille. Maar het moet opgevoed worden en daartoe kennelijk lief en leed doormaken om geen automaat of zombie te worden. Jeso, noord-nederlandse naamsuitgang in plaats van het soepjurkse latijn, was de enige die vanaf geboorte deze nieuwe status kreeg. De groet "Hij doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig" en de psalm kennen geen vergelding. Vroeger had men geen handtekening en werd verbond bekrachtigd met een offermaaltijd. Voor Thomassen zal een kruisdood vermoedelijk niet te versmaden zijn als bevestiging. Overigens gooien joden stenen en Europeanen kruisigden. Kortom bracht de Messias het Nieuwe Verbond tussen God en mensen waarbij verder geen poeha nodig is. Die Paulus met z'n drie-eenheid lijkt een halve griekse ketter, maar mogelijk was er iemand bezig met herschrijven, want ook de Brieven ademen allemaal hetzelfde zoetsappige toontje.
Op de Groene kaas Planeet leven innig tevreden muizen, lichtjaren verwijderd van het kattenzonnestelsel. Satan vroeg aan God of hij een paar van die roofdieren mocht overbrengen, maar dat werd niet toegestaan. Waarop de Duivel grijnzend opmerkte dat er dan weldra overbevolking zou ontstaan met alle ellende van dien. Het is hoog tijd om DNA registratie te verplichten teneinde sancties tegen overbevolking te kunnen nemen. Dus minder bidden dat God wat doet en meer zelf presteren, er rekening mee houdend dat er van Boven steeds nieuwe beproevingen zullen komen. De Schepper kent het rupsje-vlinder model, toch een suprême creatie en bidt om een engel die even een chipje van je maakt voor een reprint. Biologen worden gauwer atheïst dan natuurkundigen omdat zij niet nadenken over het wonderlijke koolstofatoom.
Bekijk eens op het Internet de gebrandschilderde ramen van de kathedraal in Las Vegas, Nevada, met Jeso als stoere serieuze vent. De Nieuwe Liedbundel van de kerken daarentegen staat vol met kwezelversjes en als u die zingt bent u misschien zelf ook een kwezel. Het is de letterenfaculteiten zeer te verwijten dat ze niet ingrijpen. Een vorige generatie dichters leverde uitmuntend werk en toen ze dood gingen en in de hemel kwamen zei God: Dank je wel voor die mooie liederen. Vaak trachten organisten de gemeentezang te overstemmen hetgeen volstrekt fout is, want er behoort esthetische kwaliteit van de lofprijzingen en smeekbedes te zijn. Evenmin past optreden van een solist behalve voor en na de kerk. Het oude vlaamse lied "Komt verwondert u hier mensen" beschrijft uitvoerig met mooie tegenstellingen, heel lastig te vertalen naar het engels in welke taal ze moeilijk de hoogte van het nederlands weten te bereiken. Ontroomst dan: Die met de HEERE God wandelt op de vleugels van de wind en in het derde couplet: God ten mense, gestuurd door God voor de mensen. God maakt levend na de dood.

maandag 9 december 2019

voetballied


't Is plicht dat ied're jongen
voor recht en vrijheid strijdt.
Aan onze mooie republiek
zijn beste krachten wijdt.
Ajax, Ajax, den kampioen hoezee!
O wee, o wee, dat stoute Willem Twee.
Voor recht en vrijheid strijden wij,
ook doet jong Ajax mee,
en ik Jan Klaassen doe ook mee,
ook doet mijn meissie mee.

zaterdag 7 december 2019

pannekoekmachine


            help een werkloze met een kerstgeschenk
Wat een geweldige uitvinding: je drukt op een knop en er komen na een minuutje twee kleine pannekoekjes tevoorschijn. Weliswaar kleine want oude mensen kunnen niet zoveel op, maar een wielrenner krijgt binnen tien minuten toch wel genoeg op zijn bordje. Het apparaat kun je bestellen bij internationale Internetbedrijven, die het laten maken in China. Het deeg wordt kant en klaar in plastic zakken aangeleverd door een gespecialiseerde fabriek en stroop is misschien nog wel te verkrijgen bij het winkeltje om de hoek. Dat deeg staat uiteraard onder controle van de betreffende Autoriteit die zijn mensen laat inspecteren. Binnenkort komen er ook meer smaken zodra de toeleveranciers die ontwikkeld hebben voor dit product. 
Het ding voldoet prima in hostels, dat zijn herbergen met slaapzalen. Of bij de nederlandse jeugdherbergen hele kleine kamertjes waar je gezellig met wildvreemden ingepropt wordt, want als het niet druk is wil men toch liever besparen op schoonmaakkosten. Van de staf hoeft iemand alleen maar af en toe een nieuwe deegzak te plaatsen. Mocht het apparaat kapot gaan dan kun je het best een nieuw bestellen, want reparatie is door de hoge loonbelasting duur. Het machientje kost niet bijzonder veel doordat kleine pakketjes zonder invoerrechten het land binnen gelaten worden en het  evt hier inelkaar te zetten is. De mevrouw die vroeger in de hostels het ontbijt klaar maakte mag permanent met vakantie en slapen onder een brug in de vrije open lucht vindt ze heerlijk, lekker zonder baasje boven je.
Al met al zorgt de pannekoekmachine voor nieuwe werkgelegenheid en het nationaal produkt wordt daardoor groter. Vergeet niet dat de handels- en kantorensectoren ook een bijdrage leveren aan het mogelijk maken van uw aankoop, zodat de economie navenant nog meer toeneemt in groei. Dit heerlijke stukje techniek voor de keuken is tevens een ideaal geschenk en met de kerst kunt u arme werkloze mensen verrassen met zo'n pannekoekenmachine. Over enige jaren zal de research waarschijnlijk al zo gevorderd zijn dat er automatisch een spekje in het pannekoekje verwerkt kan worden. Waarbij onze bio-industrie prima uitzicht op export heeft zodat de boeren meer van die beesten gaan houden. 
                

kerstlied

    vrije vertaling

Come see what to man is granted,
heaven nears who were forlorn.
A star tells what all souls wanted:
See the child that us is born.
See fullfilled Gods word so silent;
see so humble whom is given might,
on Earth's treasures not reliant. 
See the light in our dark night.
Lord Jeso, promised Messiah;
like an outcast and yet bright.

           See in need him, to be treated:
           blanket covering against cold.      
           Who on wings of wind is seated
           near God as the prophets told.
           See deprived him in a stable
           for speaking not yet able.
           He 's to bring joy to the world.
           Wisdom's act is in his hands.
           Among beasts in a craddle Jeso
           Heaven and Earth he commands
 
Oh Jeso, Lord by God anointed, living here with sick and poor; to love and truth thine finger pointed; may I too be on this tour.
Do strengthen me by your hands small. From craddle wisdom be tall. Liberate me as you break ties;
suffered, opening me Paradise. I am rich thanks pain you chose. God gives new life as you rose.

Geen copyrigth. De tekst leent zich voor verbetering.
In het origineel ontroomst:
die met de HEERE God wandelt
Oh Heer Jeso, God ten mense (door God ten behoeve van de mensen gezonden)
met u wense
uit uw kribbe raad
na uw kleinheid groot
uit uwe nood
God maakt levend uit de dood
(de groet "doe lichten Uw aanschijn en wees ons genadig" kent evenmin als de psalm vergelding; een offermaaltijd heeft kenmerken van een indertijd niet bestaande handtekening)

                      
  
              
   
                     

dinsdag 19 november 2019

campagne

        niet overal honden!

Deze roofdieren kennen het verschil niet tussen het Beatrixpark en het Amsterdamse Bos. Voor die beesten lijkt het niet nodig om meegenomen te worden naar dat Bos om de boel te verstoren. Je ziet daar nagenoeg geen klein wild en dat is niet prettig noch leerzaam voor kinderen. Veel baasjes zijn overigens bijziende en lopen met hun honden over het pad met het oorlogsmonument.
Honden krijgen thuis vaak van de bio-industrie. Waarna ze meegenomen naar park of bos klein wild op- en verjagen. Vos en wolf houden zich koest na verzadiging. Er is overmaat aan mens en hond waardoor de gewone Natuur in het gedrang komt. Het Amsterdamse Bos en aaneengesloten gebieden elders zijn hondvrij te maken en dan kunnen we prettig met schaap, ree, konijn, patrijs enz. verkeren. Met kinderen aan de lijn en de mond gesnoerd, want zij leren thuis en op school geen goede manieren. Het Amazone-oerwoud, de Noordpoolstreken, de Himalaya, de Sahara zijn los te maken van staten om net als Antarctica  ongestoord domein voor wilde flora en fauna te worden. Tussen haakjes zou aan schooljeugd best een leerzaam verblijf in de tropen gegeven kunnen worden door een reis naar een vrijetijdsdorp op duizend meter hoogte met aangenaam klimaat, bereikbaar uit Paramaribo en van Zanderij. Groen Links heeft echter liever een overbodige autotunnel onder de Zuid-As met levensgevaarlijk zes rijstroken naast elkaar. Bij schrappen is er ook geld voor een heuvelige wal met baaien en volksbuitens tussen Almere en Hoorn met daarachter droog terrein voor groot wild.
Honden zijn dikwijls nuttig als rattenvangers, voor geleiden van blinden, speuren en waken. Vroeger ook bij de jacht. Op de Groene Kaasplaneet leven uiterst tevreden dikke muizen, lichtjaren verwijderd van het kattenzonnestelsel. Daarom vroeg Satan aan God of hij een paar van die roofdieren over mocht brengen. Dat werd niet toegestaan. Waarop de duivel grijnzend opmerkte dat er dan wel spoedig overbevolking zou ontstaan met alle ellende van dien. Bij mensen is registratie van DNA noodzakelijk om sancties te kunnen nemen tegen egoïstisch groot kindertal.
Ouders praten met hun houding een kind vaak aan dat hun hond belangrijker is dan een buurjongen, dan een ventje dat in de klas of op het sportveld niet goed mee kan komen. Die hond durft wel tegen kleinere dieren en gedraagt zich zeg fascistisch, maar dat is een term voorbehouden voor toepassing op mensen. "Eigenaren" hebben vaak een hond en als het beest aan een voorbijganger snuffelt komt er bij protest een scheldwoord. Die baasjes verpesten het bos voor ons die van vreedzame dieren houden, want deze worden weggejaagd. Al met al leidt het houden van een hond vaak tot minder goed contact met medemensen die anders zijn of denken. Dat past bij het egoïsme klevend aan miljardairs en miljonairs en de samenleving heeft nog geen initiatieven ontplooid om tot redelijke herverdeling te komen teneinde bijvoorbeeld levenslang parasiteren onmogelijk te maken. In feite is de huidige generatie niet bijster intelligent; wel wordt veel specifieke kennis opgedaan en gebruikt maar zelfs astronomen geloven aan negatieve energie, een natuurkundige onmogelijkheid gebaseerd op de foute algemene relativiteitstheorie, net als zwarte gaten. De massa meent grotendeels dat de schepping vanzelf kwam, ook zo absurd. En de chefs van Artis behagen liever kleuters met speelplaatsen dan dat zij hun taak om de dieren volop ruimte te verschaffen vervullen. Zij maken nota bene sommige vogels invalide! Als het IJselmeer overmatig groot is voor vogels en vissen, alsook weinig aantrekkelijk voor zeilers zou er een reservaat kunnen komen voor de bedreigde siberische tijger -die hier vroeger mogelijk ook rondliep- tussen Stavoren en Enkhuizen met over de heuvelige ringwal een non stop trein Randstad-Groningen/Eelde die bij een drenkplek even langzaam rijdt. Dat beest lust wel wat gansjes en zo wordt het hun eieren keren overbodig. De tijger leent zich niet voor behandeling door psychologen maar dezen moeten wel aan het werk om de negatieve aspecten te verduidelijken die het houden en bijna vermenselijken van jouw hondje meebrengen voor de samenleving. Bij moslims komt de hond niet in huis, maar krijgt wel vreten.

maandag 11 november 2019

anti St Maarten


               welgestelden pakken meeste subsidie
 Vroeger kregen rijke mensen die het vliegen konden betalen op de luchthaven vrijstelling van belasting voor luxe goederen. Dat werd nooit vereffend maar wel veranderde de begunstigde partij naar de daar zittende winkeliers. Zulks in strijd met het Verdrag van Parijs dat een open, eerlijke markt garandeert waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden; de aanbodkant niet uitgezonderd. Beperkende voorwaarden zijn verboden, hetgeen past bij een normale beschaafde samenleving. Zo ook deugt de bonuskaart niet en buitenlanders die het ding niet hadden, er niet van wisten, spreken van Albert Swine. In de trein rekenen evil NS managers verschillende prijzen aan naast elkaar gezeten passagiers. Op gronden die niets te maken hebben met de totstandkoming van het vervoersaanbod. Bij de markten controlerende Autoriteit is men blijkbaar dom en kent of snapt men het Verdrag niet. Op de weg wordt het forenzenverkeer met z'n files gesubsidieerd via belastingaftrek en reiskostenvergoeding. Daar kun je flink aan overhouden, anders dan per trein. En voor een euro-dubbeltje rijdt de "auto van de zaak" 's zondags een kilometer in Amsterdam, zodat je geen acht gulden voor een tramritje kwijt bent. Of een dertig voor vier personen. Arme mensen gaan minder vaak met het openbaar vervoer en hebben niet zoveel aan voordeeluren.
Bovenmodaal profiteert vooral van de aftrek pensioenpremie, welke in strijd is met het belasting betalen naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving; anders verwatert de boel. Dit is aan te merken als verkapte subsidie voor welgestelden. Het huidige pensioenfondsensysteem is een geniepige, door weinig-geletterden niet begrepen, methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Er is niets tegen zelf sparen; doe dat niet op kosten van vermeende minderen. De goed betaalde dames en heren van de media praten er niet over om zelf te blijven genieten van het onrechtmatig voordeel. De minima zijn in Den Haag niet vertegenwoordigd want alle parlementariers vangen plm een ton en als de SP-lieden daar wat van afdragen blijven ze toch boven-modaal met het heerlijke vooruitzicht straks ook meer te ontvangen dan wie zij zouden moeten vertegenwoordigen. Bij afschaffing van dit foute gebeuren met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dan kunnen oude mensen zelf meer regelen, zijn ze niet afhankelijk van vervolgens overbodige ambtenaren, en hebben geld voor beloning van familie en buren. Dat scheelt op de rijksbegroting aanzienlijk in zorgkosten. De tandarts stuurt gelijke rekeningen naar rijk en arm die zijn inkomstenbelasting moeten ophoesten. Geweldig vindt de grootste, de spraakmakende partij in het kabinet. Dat moeten we vooral niet veranderen want zo verhuist de belastingdruk richting minderdraagkrachtigen.
Zoals in het Bijbelse evangelie opgemerkt wordt aangaande de onrechtvaardige rentmeester zijn de mensen zeer bekwaam in het naar zich toe trekken. Dat komt veel voor met het bezorgen van lucratieve baantjes aan politieke vrienden. Wel in strijd met de Grondwet die open, eerlijke sollicitatie voorschrijft. In zulke corrupte bevoordeling met vaak ook leuke reisjes valt "subsidiering" te ontwaren. Dat past dan goed in de monarchistische oligarchie welke NL kenmerkt in plaats van republikeinse democratie met roulering ter spreiding van macht en inkomen. Op de universiteiten liegen de docenten dat we een rechtsstaat hebben, dat is met eerlijke verdelingen. De schoolmeesters bederven de jeugd ermee, houden de jongeren onwetend en ....eisen daarvoor hogere beloning. Zo kan Rutte & Kliek doorgaan in het achterlijke land, gesteund door kennelijk boosaardige rechters die wel weten van de Wet doch die minachten. Zie de preambule der Verdragen van de Europese Unie, waarvan wij burgers zijn.

donderdag 7 november 2019

tijd / time

            Abstract: atomic clocks indicate physical processes which vary due to local gravity
Als een atoomklok op Aarde, eentje in een sateliet en de zon op één lijn staan en dat een dag later weer zal er op al die drie plekken evenveel tijd verstreken zijn. Maar de klokken wijzen verschillend aan met die in de sateliet relatief achterlopend. Dit wordt verklaard door sneller verloop van de fysische processen nabij massa. Daar raakt alles compacter en worden de atomen iets kleiner. Een atoomklok werkt op verspringen van elektronen binnen een atoom en bij kleinere afmetingen is daarvoor iets meer energie in het spel. Het tikken van de atoomklok wordt hierdoor vertraagd en dit werd steeds afgelezen door de volgers van Einstein. Echter gebeurt er op Aarde door dat snellere verloop van de natuurkundige processen tijdens de langere seconde van de atoomklok in de sateliet meer dan in de kortere seconde beneden. Op Aarde moet er zo nog een fractie van de lokale seconde bijgeteld worden om eenzelfde periode als in de sateliet te krijgen. Het netto resultaat is volgens de berekeningen van Vasily Yanchilin dat de algemene relativiteitstheorie fout zit met langzamere seconde nabij massa. Want de negatieve component bij het tikken veroorzaakt door grotere benodigde energie voor het overspringen van de elektronen is kleiner dan de positieve component van een fractie van de Aardse seconde bijtellen. Een en ander wordt ondersteund door roodverschuiving en het principe van least action. En als de tijd nabij massa sneller verstrijkt, lees de fysische processen er sneller gaan, moet de Ia supernova afstandsmeter gecorrigeerd worden naar de grotere concentratie in het jongere heelal. Dit valt wellicht duidelijker onder woorden te brengen en bericht dat dan aan het aan deze site gelijknamige hotmail adres.
Hoe kan het amerikaanse NIST beweren de seconde uiterst nauwkeurig te meten? Hun atoomklok zou een miljardste van een seconde kunnen afwijken maar niet een seconde in een miljard of biljoen jaar want het universum verandert. Bovendien draait de Aarde in elliptische baan om de zon en daardoor varieert de plaatselijke seconde een tikkeltje.
     probleem
Tijd is een scalair. Zwaartekrachtspotentiaal idem. Yanchilin noemt zwaartekracht een kwantummechanisch verschijnsel: in de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen er minder kwantummechanische overgangen naar de verste helft zijn dan omgekeerd, zodat het deeltje zich netto in de richting van die externe massa verplaatst. Alles met hypothese dat massa de Heisenberg onzekerheid reduceert. Bij botsing van twee zwarte gaten -die dus niet bestaan volgens de argumentatie van Yanchilin; het zijn gewoon grote massa's- verandert de lokale potentiaal en men meent daardoor ontstane zich met de lichtsnelheid verplaatsende zwaartekrachtsgolven te hebben waargenomen. Vraag is hoe verbreidt zulke potentiaal zich en met welke snelheid. Dit kan van betekenis zijn voor het verstrengelingsvraagstuk: Deeltjes uit eenzelfde bron verstuurd kunnen een bepaalde relatie met elkaar blijven onderhouden zonder dat er tijd voor overbrugging mee gemoeid is. Het heelal is nergens leeg want overal komt er radiatie voor. In de snaartheorie zijn het dingetjes met Planck afmetingen of -tijd bij hun trillen. Dit laatste werkwoord doet denken aan drie dimensies en eenvoudiger is het misschien om het over slechts een voor- en een achterkant, of een dit en een dat te hebben met het dit-dat stelsel verschillend in de ruimte gesitueerd. Past potentiaal daarop? De Schepper zal er meer van weten, maar we hoeven later begrip niet buiten onze sferen, het heelal, te zoeken.

subsidie voor files


                                     stikstof reductie
          Anders dan met de trein is het voor menig forens lonend om met de auto naar het werk te gaan vanwege reistoeslagen en kilometervergoedingen. Hoe verder je weg woont des te meer je dikwijls kunt overhouden. Dan wil je misschien niet ruilen met oude mensen met een minimuminkomen die nu bij werkplekken wonen maar zo'n som geld, nu uitgegeven of verspild aan woon-werkverkeer, graag zouden ontvangen. De overheid kijkt de andere kant op of laat zelfs knoeien tegen spreiding van werkgelegenheid. Luister naar de fileberichten en verneem dat er vaak vrachtwagens bij ongelukken betrokken raken. Het is eigenlijk fout om chauffeurs een hele dag met opperste, want nodige concentratie, achter het stuur te laten zitten. Daarenboven is het helemaal verkeerd om de brandstofprijzen laag te houden: Bij een dure auto betaal je teveel aan opsmuk en draagt te weinig af aan accijnsen: de verhouding is niet gunstig om zuinig te rijden en niet buitenlandse fabrikanten te spekken. Maar vooral worden regionale ondernemers in een hoek gedrukt door importen -verhandelen is gemakkelijker dan produceren- die overmatig groot zijn door dat de olie te goedkoop op de markt komt. Kortom voert Den Haag slechte politiek en is de Minister te vervangen wegens onbekwaamheid.
Het is voor de samenleving zoveel prettiger als je niet uren in de auto op saaie drukke wegen hoeft te zitten en daarom is er ook onderzoek nodig naar het nut van allerlei baantjes. Bijvoorbeeld is het pensioenfondsensysteem een geniepig instrument voor overheveling uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden. Bij afschaffing van de aftrek pensioenpremie met terugwerkende kracht kunnen AOW en minimuminkomen fors verhoogd worden en zullen de ontvangers vaak zelf nodige hulp kunnen organiseren door inschakeling van familie of jongeren tegen vergoeding. Dat vermindert de post sociale uitgaven op de Rijksbegroting en leidt ook tot schrappen van "officiële" banen in de zorg. Scheelt een beetje aan autoverkeer en veel aan ambtenaren.
Als dat autoverkeer niet te hard mag gaan kan een maximumsnelheid van 108 km/uur ingevoerd worden. Lees 30 m/sec en snelheid zo uitdrukken is gunstig voor besef van reactietijd en remweg. Onderweg kom je tegen waar er minder hard gereden mag worden en om dit aan te geven zijn kruisjes te gebruiken die de middenstrepen op de weg vervangen: x in de stad, xx op buitenwegen en xxx op de autoweg, terwijl op het fietspad v geldt. Die romeinse cijfers kent en begrijpt iedereen toch?

                       

gekozen burgemeester

               Waar blijft de Rode Jeugd?
                                                       Is niet op het Malieveld te vinden. Daar trachten middengroepen hun  financiële positie verder te versterken. De minima komen er niet en worden ook niet op het Binnenhof werkelijk vertegenwoordigd. Zijn het apparatjiks met te behouden positie en redelijk inkomen geworden die leiders van de linkse partijen? Want echt socialisme is bij hen ver te zoeken: Met name accepteren zij kennelijk dat er grote verschillen bestaan in ontplooiïngsmogelijkheden tussen jongeren met en zonder rijke pa. Dat is puur rechts navolgen als je er niet tegenin gaat. Je kunt wel hoger onderwijs volgen op de universiteiten om meer te weten te komen doch daar wordt geleerd dat NL een rechtsstaat is met non-discriminatie en zulks is puur bedrog onder verantwoordelijkheid van de rectoren. Die derhalve de laan uitgestuurd moeten worden. Zijn er eigenlijk wel bekwame eerlijke vervangers of moet het buitenland te hulp schieten?  
                           
Het bestuur van nederlandse gemeenschappen zoals gemeente, provincie en Rijk deugt niet want het wijkt af van de Wet. Wet is art 1 der Verklaring van de rechten van de mens en erkend in de preambule der Verdragen van de Europese Unie waarvan wij burgers zijn. Zou het bestuur ondeugdelijk zijn dan ware verbetering te zoeken in vervanging van onbekwame bobo's maar het zit fundamenteel fout. Art 1 tekent gelijkwaardigheid en geeft als zodanig recht op deelname aan beraad en besluit, doeltreffend uitvoerbaar via referenda over hoofdzaken waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Maar dat willen de zittende bazen juist niet aangezien zij de monarchistische oligarchie wensen te handhaven. De hollandse maatschappij is piramidaal en niet democratisch republikeins waar spreiding van macht en inkomen bevorderd wordt; bijv. langer dan een tien jaar uit onze Schatkist vangen plaats maakt voor roulatie: de beurt aan een ander en aldus betere ontplooiing van de samenleving.
Half Nederland tilt de andere, onderste helft via de aftrek pensioenpremie, welke in strijd is met het belasting betalen naar draagkracht. Rond het jaar van inkomstenverwering want anders verwatert de boel. Er vindt afgedwongen overdracht plaats uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden die het niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Er is niets tegen sparen voor de oude dag maar doe dat niet op andermans kosten en tot diens nadeel. Bij afschaffing van het huidige pensioenstelsel met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dat scheelt heel wat subsidies en ambtenaren. Ook ondernemers zullen blij zijn niet met eisen van hoge rente op door de pensioenfondsen uitgeleend geld geconfronteerd te worden. Het management van pensioenfondsen kost een paar miljard per jaar en daar doet men in feite niets anders dan de inkomensverhoudingen schever maken!
Zulk geniepig materialisme domineert en beneden-modaal is daar evenmin vrij van, zij het vaak op andere wijze. De bonzen in Den Haag selecteren kandidaten voor het parlement en stellen hen een ton aan inkomen in het vooruitzicht. Zo raken de  minima niet vertegenwoordigd en tot deze categorie behoort ook het merendeel van de jeugd. Het volk krijgt, zelfs van de Evangelische Omroep, voetbal voorgeschoteld op prime time en blijft grotendeels onwetend; mede dank zij de media waar men bovenmodale salariering ontvangt en navenant spreekt en schrijft. Je kunt vele jaren op school en universiteit gezeten hebben zonder de werkelijkheid te herkennen. Want de realiteit is dat wij mensen evolutie moeten doormaken richting art 1 en ons daartoe hebben in te spannen. Dit art valt te beschouwen als een verzwakte weergave van het Tweede Grote Gebod -respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf. Al duizend jaar in den lande bekend! Maar feodalen, kolonialen, slavenhouders en in de oorlog stillen keken de andere kant op. Thans is er nieuwe uitbuiting gaande via Internetbedrijven: Terwijl de kleine kruidenier terugpompte in de eigen streek romen deze en ook grootgrutters af naar verre welgestelde aandeelhouders. Delfzijl hoeft helemaal niet trots te zijn op de grootste Albert Heyn van de provincie. Welke buitenlanders niets afwetend van een bonuskaart buiten de winkel op de kassabon kijkend Albert Zwijn noemen. In ginds aardbevingsgebied roomt de Shell af naar aandelen bezittende arabische sheiks. In villadorp Pekela worden alle kamers van de kasten van huizen verwarmd met spotgoedkoop aardgas zodat er geen geld overblijft voor compleet nieuwe mooie aardschokkenbestendige dorpen. Dit is allemaal volgens loopjongen Rutte goede gang van zaken en bijval verschaft zelfs Groen Links.
Nu zou Amsterdam echte hoofdstad moeten zijn met op de toppen de beide universiteiten wegwijs makend. Doch neen, het is daar carrière najagen, medemensen voorbijstreven en baas over hen worden. Vandaar het voorstel om een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten op de (lege) hoek van wad en Eems aangezien de Vrije Universiteit ontstolen is aan de christelijke achterban van deels kleine luyden en welke categorie er ook uitgenodigd moet worden uit Westpapoea, Tibet, Oigoerie in plaats van amerikanen die op eigen topuniversiteiten geen toegang kregen. Gewoon met goed onderwijs in het hoog ontwikkelde nederlands want in de wetenschap moet je de nuances van je moedertaal gebruiken om maximaal bezig te zijn en de wet gebiedt dit zeer terecht. Tussen haakjes wordt het land iets "groter" met daar zo'n universiteit en bij het daartoe te bouwen stadje, liefst onder nieuwe architectuur op en in windkerende heuvels past ook een verplaatst vliegveld Eelde. Het zal gesubsidieerde files naar Amsterdam schelen. Rijkostenvergoedingen en dergelijke sporen mensen aan om maar met de auto te gaan en ver weg te wonen.
Die nieuwe universiteit moet een leemte vullen met taak een niet-kapitalistische wereld te ontwerpen omdat de economie thans beheerst wordt door lieden die niet handelen overeenkomstig art 1. Miljardair wordt je de facto alleen door te hoge prijzen te rekenen en omdat er niet levenslang geparasiteerd mag worden is er afroming nodig richting Schatkist of collectieve bedrijven zoals voor distributie. Behalve wat tussentijds door eigen inspanning verkregen wordt. Vanzelfsprekend zal in die nieuwe wereld allerlei andere herverdeling nodig zijn en niet in de laatste plaats ten bate van dier en plant. Het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Noordpoolstreken, de Himalaya zijn aan staten te onttrekken om gelijk Antarctica puur domein van wilde flora en fauna te worden. Het kalf zal niet ontroofd worden aan de moeder. Men ziet het al aankomen: er is verplichte DNA registratie noodzakelijk om sancties te kunnen nemen tegen overbevolking.
Dat hoort van onderop te komen, van de bevolking van dorp, stad, gemeente. De mensen moeten geen geparachuteerde burgemeester uit kringen van hogerop accepteren -die in ruil de vrienden hogerop mazzelt en zelf pro expansie want carrière belovend is. Dan is er een leider of stel leiders te kiezen door de plaatselijke bevolking met plicht tot behartiging van belangen waar deze nodig en het meest nodig zijn. In concreto het grote gebouw op de Dam gebruiken voor allerhande "gasten" tot en met zwervers die een vriendelijke maaltijd behoeven in plaats van een kop soep aan een kar in de kou. Dit is voor een buitenstaander een redelijk criterium tot beoordeling van de toestand.
Ook is de politie als knechten van de Haagse heersers weg te sturen om orde te laten handhaven, net als in oude tijden, door het volk zelf. Waartoe de jeugd een soort militaire vorming als vroeger ridderzonen kregen ontvangt om hoofd en handen te leren gebruiken. Zoiets bevordert saamhorigheid, vermindert criminaliteit, maar het tast de positie van de bovenliggers uitermate sterk aan. De oude generatie zit hier ver vandaan in steeds grotere, zwaardere, duurdere auto's en wil duizend kilo opgesmukt ijzer voor een dubbeltje per kilometer blijven vervoeren. Niet in de laatste plaats vanwege het strelend effect de buurman te overtreffen. Heeft zulks waarde om na te volgen door de jongeren? Als van onderop, door de plaatselijke bevolking die zichzelf ontwikkelt in besturen met inachtname van art 1 een en ander van de grond komt hoeft men niet naar het Malieveld.
                  
      

donderdag 31 oktober 2019

Z K & W P

                              straattoneel over zwart-wit verstrengelde figuren
                                                          Uit een piepklein oud caravannetje (beschikbaar in stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde) komt een knappe maar nogal dikke jongeman met bruine huidskleur te voorschijn. Hij gaat voor het publiek staan en staart; begint dan te praten.
Jongeman: Ja, ik ben bruin  en de meesten van jullie zijn wit.
Hij loopt wat heen en weer, zegt dan: Kijk, vroeger in de tijd van Rembrandt waren mollige vrouwen populair; tegenwoordig moeten ze slank zijn voor grotere aantrekkelijkheid.
Hij kijkt een poosje rond, vervolgt dan: Maar dat is niet overal zo. Oneerbiedig gezegd is een flinke onderkin bij een dame in India een teken van welvaart. Het plebs daar heeft nauwelijks genoeg te eten of helemaal niet soms en blijft mager. Dus mannen in India hebben graag een dikke vette buik.
Met opgeheven vingertje: En dat vinden jullie hier maar niks, sportievelingen als jullie zijn; liefst zonder een grammetje overgewicht.
Peinzend, zich achter het oor krabbend: Ik vraag me af of in het algemeen huidskleur wel zwaar weegt bij racisme. Die lui in het zuiden van Egypte, hoe heten ze ook al weer....  o ja nubiers, zijn slank en hebben een prachtig figuur; vaak ook een mooi aantrekkelijk gezicht. Maar de arabieren in het noorden van het land zijn gezet met nogal vierkante koppen; terwijl ze toch een stuk blanker zijn en dat vaak willen weten ook zien wij liever zo'n nubier.
Stel dat je in de woestijn verzeild raakt en in een tentje moet overnachten samen met eentje van die aan de boven- of benedenloop van de Nijl. Heb je dan voorkeur? Ik wil maar zeggen jong en slank is aantrekkelijker dan oud en vet, ongeacht huidskleur. En intelligentie of domheid is daarover gelijkmatig gespreid, geloof ik.
Ik zit hier (wijzend) in een piepklein oud caravannetje omdat ik niet de hele tijd in het overvolle asielcentrum wil zijn. Het is hier wel een beetje primitief maar dat is een vluchteling of migrant -wat denken jullie?- wel gewend. De toekomst zal beslist florisanter zijn. En weet je, ik heb gehoord dat Sinterklaas hier straks langs komt. Op zijn paard, hierlangs is zijn route, ik ben benieuwd.
Hij draait zich om met de rug naar het publiek en haalt de schouders op. Dan weer naar het publiek gewend: Toch gek hoor: Zo'n oude rooms katholieke man met baard is in wezen een propogandist. Je kunt aan z'n kleren zien dat hij uit de kerk komt, uit een kerk waar ze een paus hebben als baas. En een bisschop is ook een soort baasje, een hierarchische figuur die de kinderen ontzag voor hierarchie bijbrengt. Niet erg democratisch dus. Maar wat ik het meest kwalijk vind is dat hij alleen geschenken geeft aan familie en vrienden, net als de kerstman die ik ook niet mag. Sint Maarten daarentegen geeft aan wildvreemden, op 11 november, dag van gekken.
Hij lacht en gaat op een stoel voor het caravannetje zitten.
J: Ik zit hier lekker rustig, kan fijn nadenken. Zoals over die Sinterklaas. Sint Nicolaas heet hij deftig. Deftige mensen zijn vaak rijk. Arme kindertjes krijgen minder van de Sint dan rijke kindertjes.
Er komt een roetpiet voorbij.
J kijkt haar na.
J: Leuke meid, waarom zo'n haast en doorlopen? Wij hadden het toch even gezellig kunnen hebben hier in mijn caravannetje!
J: Jullie hollanders zijn een verdeeld volk, niet eensgezind. De ene helft wil een zwarte Piet en de andere helft vindt dat niet passend in deze tijd; zo heet dat.
In elk geval moet ie wel jong zijn, lenig door schoorstenen kunnen klimmen, nietwaar? En jong is meestal sympathiek. In tegenstelling met die oude stippeltje, stippeltje in zijn bijna fascistische habijt. Nou ja, ik krijg toch niks van de Sint hè?
Weet u wie ook eigenlijk niks leuks krijgen? Je hebt bij de intocht van Sinterklaas een optocht met daarbij in de stoet veel bedrijven en dat kost wat. De pieten strooien wel snoep, of beter gezegd delen dit terwille van de hygiène uit aan de kleuters maar wat is er voor de opgeschoten jeugd? Kan de stoomboot uit Spanje op het dek niet een bootje, een flinke schouw met roer, zeilen en zwaarden voor een team van drie jongens en meiden meebrengen? Dan hoef je niet te wachten tot pa rijk genoeg is om een eigen jacht te kopen.
Er klinkt gehinnik van een paard.
Op het toneel verschijnen Zwarte Klaas, gezeten op een wit paard en lopend Witte Piet met baard en een zak over zijn rug.
Zwarte Klaas wenkt met zijn vingers en Witte Piet geeft hem die zak. Waaruit Zwarte Klaas een pakje haalt en dat aan J overhandigt.
Daarna gaat hij in galop verder met Witte Piet er achteraan sukkelend.
                  Muziek en zang:
                           Zeg Klaas, wie is er baas?
                           Een Piet, telt die niet?
                           Wat schrijf je in je boek:
                           Geen geld? Dan in de hoek!
                           Wat ik aan wil kaarten:
                           Volg jij toch Sint Maarten.
                           Stap eens af van 't hoge paard;
                           doe af je valse baard.
                           Huid wit of bruin of zwart,
                           van goud moet zijn het hart.

maandag 28 oktober 2019

schrijven en lezen

redactie Folia, UvA
                                            e  nederlands
            Van de taal- en letterkunde komt maar weinig nieuws; het is daar maar een dooie hoek van de universiteit. Cultuurkringen zou men groot plezier doen door net als in het gronings het lelijke ge- weg te halen. In dat dialect met overigens een flinke eigen woordenschat wordt het lidwoord vaak weggelaten en t' nuver wicht, de mooie meid, schrijf je het best met de apostrofe achter de medeklinker. Er is hulp nodig om het gronings beter te schrijven want schrieven deugt niet; het moet schriem met een rondje boven de halfvokaal m zijn. Het zit niet op mijn toetsenbord. Niet nodig is het om voor de luie tong de hollandse kant op te drijven.
Nu de aan de christelijke achterban ontstolen Vrije Universiteit los is van God met door hemzelf schertsend uitgedrukt een gereformeerde hindoe als rector en men met z'n allen op carrière jaagt, medemensen voorbij streven en baas over hen worden, is het gewenst om buiten het volle Amsterdam, zeg op de hoek van wad en Eems, een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten voor de kleine luydjes. Niet voor amerikanen die op eigen topuniversiteiten geen toegang kregen doch tegenwoordig vooral voor west-papoea's, tibetanen, oigoeren. Met alle leerstof in het hoog ontwikkelde nederlands dat een buitenlander in een half jaar wel redelijk onder de knie krijgt. Behalve de en het en laten ze dat dan als e mompelen, want zo is het voor ons best verstaanbaar.
Het eigen volk kan geleerd worden hoe nieuwe woorden voor nieuwe begrippen te ontwikkelen. In drieletterwoorden valt de klinker te gebruiken om vorm aan te geven, de beginconsonant kan scherpte van de begrenzing beschrijven en de slotmedeklinker vermag iets te zeggen over bewegingstoestand of uitgestrektheid zoals in het rijtje pil, pol, pul, piel, paal, pal, peel, pel. Aangezien in Drente zeer oude plaatsnamen dat laatste woord bevatten bij nederzettingen op een kleine verhoging in het terrein konden verre voorouders hier vermoedelijk al mee overweg.
Graag esthetische kwaliteit in de taal met gele kaart voor èèèh's en rood voor het vervelende duitse deuntje na elven. Maar besteedt vooral aandacht aan de inhoud en verwerp het laatste Liedboek der kerken vanwege de vele kwezelversjes. Als je die meezingt ben je zelf misschien een kwezel. Een vorige generatie religieuze echte dichters krijgt als ze dood gaan en in de hemel komen vast en zeker een bedankje van God. Vermoedelijk zijn er, zoals ook de islam meent, meer of minder adders geweest die aan Bijbelteksten hebben zitten knoeien als bijvoorbeeld Paulus niet een afgedwaalde schriftgeleerde was met grieks-heidense opvattingen over Drie-eenheid. Wat staat er ook al weer in de Tien Geboden en een mens tot een godje verheffen is helemaal niet nodig voor het Nieuwe Verbond dat de Messias bracht: Van knechten die loon willen wordt onze status verhoogd tot "kinderen" die bij pa aan tafel zitten en enige toegang hebben tot diens portefeuille. Maar ze moeten opgevoed worden en lief en leed doormaken om geen zombies of automaten te worden (evolutie). God vergeeft om niet zegt de psalm en vroeger waren er geen handtekeningen maar werd verbonden met een offermaaltijd. De Messias gebruikte nooit de zalvende terminologie aan het begin van de nieuw-testamentische brieven; moet er dan niet onderzocht worden wat er aan de hand was? Zo ook wat betreft het begin van het evangelie naar Johannes, waar je als je geen theoloog bent gewoon herhaling van Genesis 1 leest: Een machtig vorst spreekt een woord en de dingen gebeuren dienovereenkomstig. Dat is technisch prima uitgedrukt als er geen mensenogen aanwezig waren om details waar te nemen. De laatste Bijvelvertaling is ketters geworden met vervanging van "in de boezem des Vaders" door "die God is". Dat past precies in het rooms-katholieke straatje met een paus en zie hoe de protestantse ketterse kerk pro monarchistische oligarchie is in plaats van republikeins en democratisch. Nota bene wordt zelfs door de rechters onze belangrijkste wet niet goed gelezen, zeg maar in feite bewust gesaboteerd: Wij zijn burgers van de Europese Unie en die stelt in de preambule der Verdragen art 1 van de universele Verklaring van de rechten als basis. Wel, gelijkwaardigheid behelst recht op deelname aan beraad en besluit, zoals prima te doen met referenda over hoofdzaken waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Beschouw eens dat art 1 als een verzwakte versie van het Tweede Grote Gebod -respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf- dat al duizend jaar in den lande bekend is. Genegeerd werd met feodaliteit, regentendom, kolonialisme, slavernij, in de oorlog en thans door bobo's te Den Haag die de lijsten van parlementskandidaten opstellen en hen een ton inkomen in het vooruitzicht stellen. Zodat de minima niet vertegenwoordigd raken en de maatschappelijke piramide in stand blijft. Tussen haakjes tilt half Nederland de andere, onderste helft via de aftrek pensioenpremie, welke in strijd is met het belasting betalen naar draagkracht.
Die hollanders, ze kenne niet lezen en schrijven als het om de inhoud gaat. Ondanks talrijke jaren op school en universiteit. Wat je daar vooral zou moeten leren is roulatie: na een tien jaar uit onze Schatkist gevangen te hebben de beurt aan een ander. Dat vermindert verstarring, is goed voor spreiding van macht en inkomen en er bestaan argumenten, zie boven, om het ook toe te passen in de Letterenfaculteit.
       
             uit de Verenigde Faculteit van Wis- en Natuurkunde en Letteren en Wijsbegeerte

zondag 27 oktober 2019

minder vol?

            spreiden!
                                            Van diverse kanten klinkt het dat NL zo vol raakt en dus horen er ideeën tevoorschijn te komen hoe dat te verminderen. Wel, voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen tegenover de Canarische Eilanden drie nieuwe mooie metropolen gebouwd worden, waarvan de tweede weggegeven wordt aan Marokko en de derde aan de Westsaharanen. De bouwcapaciteit in Europa kan dan gebruikt worden om allerlei lelijks te slopen en te vervangen. Zo'n hollandse (deels grachten-) metropool met rondom een twintig duizend vierkante kilometer woestijngrond behelst vergroting van het Rijk. Zo men wil in ruil voor verblijf van bijna een miljoen marokkanen in de Benelux.
Daar kunnen staatswinkels verdovende middelen verkopen, de Schatkist spekkend, met registratie van de klanten; ook terwille van de verzekering voor eventuele medische hulp. In die steden mag hoger onderwijs beschikbaar zijn voor een wijde omgeving, er komen mogelijkheden voor tuinbouw, wetenschappelijk onderzoek en natuurlijk heerlijke recreatie.
Als alle Europeanen straks een keertje in hun leven Amsterdam willen bezoeken wordt het in deze stad nog drukker. Omdat de VU niet meer christelijk is en het accent thans ligt op carrière maken -medemensen voorbijstreven en dan baas over hen worden- ware een nieuwe rood-christelijke universiteit voor kleine luyden te stichten op de hoek van wad en Eems. Daar is geld genoeg voor uit de bodem indien de Shell niet overmaakt naar aandelen hebbende arabische sheiks, niet alle kamers in de kasten van villa's in Pekela voor een spotprijs verwarmd worden en men minder groenten uit kassen, van buiten het seizoen, eet. In een autonoom Noorden is er zelfs geld voor compleet nieuwe aardbevingsbestendige dorpen. Zo kan ook dat buitengebied van het Rijk in Afrika een autonome status krijgen en wie wil er dan niet heen? Nederland heeft in vele geledingen van de samenleving een oligarchistisch karakter met in Den Haag daar bovenop het monarchisme. Een democratische Republiek van autonome landsdelen kan samen gaan met de zuiderburen en zo worden je ontplooiïngsmogelijkheden nog groter.

dinsdag 15 oktober 2019

Albanees voorbeeld navolgen


redactie Nederlands Dagblad,
                                      In het land dat Den Haag buiten de Europese Unie wil houden heeft men grote schoonmaak uitgevoerd bij de hoogste rechtsinstituten en foute rechters weggestuurd. Bijna allemaal! Daar kan men van leren in Nederland, want de zittende magistraat staat er niet best voor wegens schandvlekken op het blazoen. Zoals miskenning dat het volk souverein is, overeenkomstig de grondslag van de Verdragen der Europese Unie, verwoord in de preambule met art 1 der Verklaring van de rechten van de mens. Dit tekent gelijkwaardigheid en is in den lande uit de Bijbel al duizend jaar bekend uit het Tweede Grote Gebod: respecteer en help de ander want hij is als uzelf. Daar was men niet van gediend in het feodale tijdperk, tijdens de koloniale periode, niet in de oorlog en opstappen was teveel gevraagd. Er is in ons land geen trias politica met een onafhankelijke rechterlijke macht. Immers komt de regering voort uit een politieke maffia die de zeggenschap van het volk saboteert en niet wil weten van het bindend referendum, dat aan gelijkwaardigen absoluut toekomt. Recht op deelname aan beraad en besluit moest plaats maken voor onderdanigheid aan een top van een maatschappelijke piramide die het eigen belang qua zeggenschap en inkomsten op de voorgrond stelt. Wie niet bij een politieke partij hoort wordt buitengesloten van een beleidsfunktie, hetgeen toch in strijd is met de Grondwet. Dit laatste ding is overigens meestens een vod en lachwekkend stelt het een pias aan als staatshoofd, i.e. handhaver der wet.
Daar had de rechterlijke macht tegen in opstand moeten komen, gemotiveerd door dat art 1 en niet kruipend voor bobo's in torentjes. Wij hadden dan vertrouwen kunnen hebben in goede onafhankelijke rechtsmacht.
Maar er is meer dat helemaal niet deugt en Feteris van de Hoge Raad laat dan zeggen: "Val me niet lastig". Op de Zuid-As te Amsterdam wordt door Rechtbank en Gerechtshof belastingontwijking gefaciliteerd met wereldwijd bestelen van arme mensen. Toegang tot de rechter, gegarandeerd door de EU, wordt belemmerd door de eis om een derde in te schakelen, alsof men zelf een mindere is. Uiteraard is goede hulp welkom doch respecteer elk mens. Het Verdrag van Parijs - ieder toekennend om goederen en diensten te verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden- doet men af als niet bestaand. Zie de NS met dikwijls verschillend geprijsde kaartjes voor naast elkaar gezeten passagiers, de open eerlijke markt bedervend en drempels opwerpend voor het door Brussel begeerde vrij reizen. De KLM met soms half tarief voor stellen terwijl de alleengaande het volle pond moet betalen of thuisblijven. Albert Heyn met de verboden bonuskaart, niet gekend door buitenlanders die dan spreken van Albert Zwijn. Merk ook op hoe grootgrutters en dergelijke afromen naar verre welgestelde aandeelhouders terwijl de kleine kruidenier terugpompte in de eigen streek. Moest de rechter hier niet opletten en maatregelen nemen? Basis van goede rechtspraak is dat de onafhankelijke en niet de betaalde partijdige advocaat al het nodige onderzoek verzorgt, maar raad eens waarom advocaten er zo warmpjes bij komen te zitten. Tussen haakjes is het voor de samenleving goedkoper om bij de rechtbank voldoende juridische deskundigen te hebben dan met een hoop rompslomp meer of minder over te laten aan "externen" die het niet zo nauw nemen met hun eden. De politie gehoorzaamt de Heren en is niet van het volk. Dat volk moet net als in de oude Friese tijden weer zelf zorgen voor bekwaamheid om orde te handhaven en daartoe militaire vorming opdoen. Scheelt ook een hoop criminaliteit door gezamenlijke binding en dan is het Albanese model van toepassing: Wegens bedrog en verraad niet alleen ontslag voor de zittende personen achter de groene tafel die hun plicht verzaken, bevoordelen en achterstellen, maar ook bestraffing. Gerekend naar hetgeen van toepassing is op bedrog, fraude, oplichting, komt wel een tien jaar gevangenisstraf in aanmerking. Maar laat kiezen voor korter ad vijf jaar dwangarbeid: zoals keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken.

maandag 14 oktober 2019

aftrek p.p.


          fraudeurs
                             Voorheen bedachte rijke mensen die het vliegen konden betalen dat het goed voor hen was om op de luchthavens belastingvrij goederen te verwerven. Moeten zij oplichters, flessetrekkers genoemd worden? Tegenwoordig zijn het winkeliers die met grotere omzet vals profiteren.
Het (souvereine) volk wil belasting betaald hebben naar draagkracht en zulks rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert.
Maar de onrechtvaardige welgestelde lieden van het nederlandse parlement die rentmeesters zijn over onze Schatkist vinden dat de financiële afstand tussen hen en door hen vertegenwoordigde beneden-modalen beter wat groter kan zijn dan volgens dat draagkracht principe. Zodat zij geheel volgens het Bijbelverhaal waarin lof toegezwaaid wordt aan de slimmerik die probeerde zich met vervalste facturen te bevoordelen -geprezen wordt de handigheid des mensen om naar zich toe te trekken, niet het bedrog!- aftrek pensioenpremie bedachten, het welk bij goede analyse een geniepige methode blijkt om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing van het huidige pensioenfondsensysteem met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dat scheelt fors aan subsidies en ambtenaren, bevordert de individuele vrijheid en een deel van het geld zal doorsijpelen naar kinderen en kleinkinderen. Maar ja, het houdt in dat de "volksvertegenwoordigers" samen met de andere rijkelui er fors op achteruit gaan. Dat willen zij niet. Ook de goed verdienende vakbondsbonzen niet. Ook de goed verdienende krantenredacteuren niet en ook niet die bij radio en tv. Ook hypotheekverstrekkers niet. Ook pandjesbazen waarschijnlijk niet.
            Aanspraken zoals op pensioen moeten gehoneerd worden door werkenden. Hebben zij daar altijd zin in? Zal het economisch tij gunstig genoeg zijn voor realisatie? 1500 miljard nu aan pensioenvermogen vertegenwoordigt momentane handelswaarde en kan morgen geheel anders zijn. Het beheer kost een aantal miljarden per jaar en echte ondernemers zullen niet blij zijn met pensioenfondsen uit op zo hoog mogelijke vergoeding voor uitgeleend geld. Hoe rijk, welgesteld, arm bent u; gaf u bezit uit handen aan vet betaalde managers die niets anders doen dan de inkomensverdeling schever maken; wordt u bedrogen? Of hoort u juist bij de bedriegers?

vrijdag 11 oktober 2019

wat vertelt het Hubble getal?

                         Doorgaans wordt aangenomen dat de lichtsnelheid constant is, maar dit is slechts een oude werkhypothese van een honderd jaar geleden. Fotonen, elektrische en magnetische trillingen zijn niet onafhankelijk van de omgeving. In het jonge zeer geconcentreerde heelal verliepen de processen uitermate snel, hetgeen in tegenspraak lijkt met stilstand van de tijd bij de massa van zogenaamde zwarte gaten. Bekend is lenswerking van massa welke te interpreteren valt als het zoeken door een foton van een route volgens het principe van least action. Daartoe moeten zo groot mogelijke stappen (oscillaties van lage frequentie, Vasily Yanchilin: top-formula.net) en daarvan zo weinig mogelijk genomen worden. Het foton gaat voor de waarnemer dus niet in een rechte lijn vlak langs de massa van een ster of met andere woorden doet dat niet omdat daar die stappen kleiner zouden zijn, hetgeen betekent van hogere frequentie en daardoor energie-rijker. Samenvattend zoekt het foton een weg met vermijding van vergroting van zijn energie, want dat is onmogelijk indien er geen wisselwerking is.
Vermeende versnelling van de uitdijing van het heelal wordt bestreden door Yanchilin, al in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation, 2003. Want de gegevens van de supernovae Ia sterren die fungeren als afstandsmeters moeten gecorrigeerd worden naar grotere lichtsnelheid in het verleden. Hoe zit het met uitdijing zonder versnelling? Je raakt gauw in de war bij het uitdrukken van duur van de seconde, snelheid van het licht en afgelegde afstand. Eigenlijk is een symposium gewenst om dit allemaal beter onder woorden te brengen. NIST, het toonaangevende amerikaanse instituut voor maten, houdt vast aan Einstein's verhaal en tracht daarop de Planck als constante te baseren.
Als in het verleden ten tijde van emissie door een Ia supernova de lichtsnelheid groter was kan dit vertaald worden in kortere duur van de seconde ter plaatse. Rekenen wij met de aardse seconde in gindse situatie dan moet er bij de "constante lichtsnelheid" nog een stukje bijgeteld worden voor het verschil in duur van de seconde hier en ginds. Het komt er op neer dat de fotonen vertrokken met plaatselijk opgedane energie en bij ons aankomen met minder (roodverschuiving). Behalve de mogelijkheid van het Doppler effect als oorzaak ware te onderzoeken of het Hubble getal weerspiegeling inhoudt van energie verlies onderweg. Misschien met creatie van donkere massa. Maar ook uitdijing van de tijd, spreiding over een grotere periode lijkt een optie voor beter begrip.
Indien de energie inhoud van het heelal constant is en de door Einstein geformuleerde relatie met c en m beschouwd wordt hoeft er geen tegenspraak te zijn aangaande toenemende duur van de seconde met in het prille heelal weinig restmassa. Dit onder voorbehoud: De logica stelt dat er een Oorzaak van buiten moet zijn voor de Schepping. Hier wordt aangenomen dat er van de oorspronkelijk beschikbare energie niet terug genomen wordt "naar buiten". Om de horizon verder te verkennen wordt aangeraden Yanchilin's boek te lezen. Dit is didactisch uitmuntend geschreven en door goede woordkeuze ook toegankelijk voor lieden met minder kennis van wiskunde. In deze notitie wordt de vraag opgeworpen of uitdijing van het heelal volgens het Hubble getal realistische kijk weerspiegelt danwel langzamer wordende seconde een rol speelt.
                                  

                 

maandag 7 oktober 2019

met de republiek wordt het beter

     w e e g s c h a a l
                                              Gelijkwaardigheid is slechts mogelijk als de staat uit een republiek bestaat. Zonder voogdij van foute parlementariers die het volk het recht op deelname aan beraad en besluit ontzeggen, ontvreemden. Deze lieden krijgen nu bijna een ton uit onze Schatkist en behartigen vervolgens de belangen van hun eigen financiële klasse het best. De beneden-modale meerderheid van het volk wil anders en minder inkomensverschillen. Meestal wordt het salaris bepaald naar vermeende status maar in te voeren is gelijke beloning voor gewerkte uren plus extra voor ingebrachte scholing en ervaring. De leden van het parlement worden vooral uitgezocht door een kleine groep bobo's, bazen in de politieke partijen en zodoende krijgt de huidige monarchistische oligarchie volop steun van hen. In de democratische republiek worden u en ik weer belangrijk en kan het salaris van volksvertegenwoordigers met tienduizenden euro's omlaag. Zo ook voor al die boven-modalen met volgens henzelf grote maar in werkelijkheid veelal tamelijk kleine prestaties. Dit schept ruimte voor verhoging van de inkomsten bij beneden-modaal met duizenden euro's. Het huidig pensioenfondsensysteem haalt geld uit de zakken van laagbetaalden om dat over te hevelen naar welgestelden doordat het belasting betalen naar draagkracht voor de rijken niet nagekomen wordt. Bij afschaffing van dit geniepige systeem met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Merk op hoe listig de welgestelden met loopjongen Rutte voorop de kloof tussen rijk en arm willen vergroten: Op hun programma, gesteund door Groen Linksers in de buurt van een ton aan inkomen, staat kleine inkomensverbetering voor de minima en omgezet uit procenten zijn dat slechts weinig eurootjes. Terwijl flinke verhoging van de middeninkomens automatisch leidt tot "afstand scheppen" door de genieters van topinkomens. Waar men vaak zelf de beloning vaststelt, ruime toegang heeft tot lucratieve bijbaantjes en met grotere winsten profiteert van laag loon voor het werkvolk.
Het wegsturen van Rutte, Amsberg en hun trawanten met schepping van een republiek van gelijkwaardigen brengt zo behalve echte zeggenschap via referenda en volksvergaderingen dus tientallen procenten inkomensverbetering mee voor gewone mensen. Daar kan men op aandringen middels een algemene staking. Heel belangrijk voor goed funktionneren van de nieuwe republiek is roulatie in belangrijke banen. Telkens anderen aan de beurt vermindert opeenhoping van macht en is prima voor inkomensspreiding.

             straattheater
Voor een piepklein oud caravannetje -beschikbaar uit stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde- is een vrouwtje, tamelijk gering van stuk, bezig  om rode t-shirts die ze uit de caravan haalt op te hangen aan een rek. Ze schrijft op een stuk karton "mooie hemden, Euro 2,50". Dan staat ze een moment in gedachten verzonken, waarna ze van het rek enkele t-shirts pakt en die in doorzichtige hoezen aan de wand van de caravan hangt met daarbij in sierlijk handschrift "luxe t-shirts, 10 euro".
Een deftig geklede dame van middelbare leeftijd komt langs, ziet opkijkend de t-shirts van 10 euro en tegen het publiek: Dat is goedkoper dan in de PC Hoofdstraat.
Verkoopster en potentiele klant groeten elkaar met Dag Mevrouw.
Klant: Zo'n t-shirt voor mijn man in zijn vrije tijd zou ik misschien wel willen. Mag ik eens zien?
Verkoopster: Zeker; en ze geeft een verpakte.
K: Oh, te kleine maat; mijn man is nogal gezet, weet u.
V zoekt in de dure afdeling naar een grotere maat maar vindt die niet.
Ondertussen bekijkt K de spullen aan het rek, haalt er eentje af en inspecteert.
K tegen publiek: Wacht eens, die had Primera in de aanbieding van drie euro naar anderhalf.
K tegen V: Koopt u zelf in in Azie waar het gemaakt wordt?
V aarzelend: Nou nee, ik heb het van de tussenhandel.
K tegen publiek: Van die Primera winkel voor anderhalf euro. De echte tussenhandel is ook niet gek en zou veel meer opslag vragen.
K vergelijkt het verpakte en het t-shirt van het rek.
K tegen V: Deze t-shirts lijken wel erg veel op elkaar. Ik denk dat ze door dezelfde lage lonen meisjes gefabriceerd zijn.
V kijkt de andere kant op.
K: Volgens mij zijn de luxe en de gewone t-shirts precies hetzelfde.
V haalt de schouders op: Sommige mensen willen geen goedkoop t-shirt.
K: Nou, dat maakt mij niet uit hoor. Ik heb diep respect voor de vrouwen op die naaiateliers in Bangladesh en zo. Dat zij voor ons prima kleding maken zonder ons uit te buiten zoals die couturiers in Parijs en Italie.
V: Maakt u een pinspaarbedragje over?
K: Wat bedoelt u? Ik pinspaar bij de ABN Amro; heb al een flink bedrag bij elkaar gespaard met mijn aankopen.
V: Ik bedoel: als u kleding uit lage lonen landen koopt kunt u iets extra's over maken voor gindse AOW potten met de pinspaar methode.
K: Oh nee, lijkt me veel te ingewikkeld. De vrije markt moet zijn gang kunnen gaan. Die moeten wij niet verstoren door extra betalingen als de mensen ginds met weinig tevreden zijn.
V: Pinspaargeld over maken naar gindse AOW betekent dat de mensen minder kinderen hoeven te krijgen om later voor hen te zorgen.
K: Ik ben geen politicus; daar bemoei ik mij niet mee. Maar u verkoopt voor twee euro vijftig terwijl u zelf maar anderhalf betaald heeft. Dat is meer dan 50% winst, dat is heel veel. Eigenlijk hoort u met minder winst genoegen te nemen. Ik meen: redelijke winst is aanvaardbaar maar dit niet.
V: Het is maar een euro wat ik verdien als ik zo'n t-shirt verkoop.
K: Of acht en een half; honderden procenten winst.
V: Ja maar dat is van rijke mensen. Die moeten van hun geld af. Dat willen zij zelf en gaan dan naar het casino of weet ik veel. Dure horloges is ook een mogelijkheid, terwijl je daar geen seconde tijd mee wint.
K tegen het publiek: Ik koop hier toch maar liever niet. Bij de HEMA kunnen jullie zich t-shirts voor vijf euro aanschaffen en dan heb je niet die rare toestanden er omheen.
V heeft het laatste gehoord en zegt: De HEMA roomt af naar verre welgestelde aandeelhouders, net als grootgrutters. De kleine winkelier pompt terug in de eigen streek.
K: Och, wereldvrije handel is een groot goed. Daarvoor moeten de transportkosten omlaag.
V: En het kabinet verhoogt de middeninkomens want anders dreigt er een tekort aan tweedehands auto's voor benedenmodaal.
K: Foei. Rutte en zijn kabinet en de Tweede Kamer weten heel goed wat zij doen: In de meeste gevallen voor iedereen gelijke inkomensverbetering van 1,6 tot 2 procent.
V: Tel dat eens uit in eurootjes, dan krijg je verschillend grote stapeltjes.
K boos: Met u valt niet te praten. Ze beent weg.

V gaat zitten in een ligstoel; wrijft met de hand over het voorhoofd.
Een jonge stevige bouwvakker met hamer aan de gordel komt langs.
B: T-shirts, precies wat ik nodig heb. Eens kijken: twee en een half euro, da's wel erg goedkoop; tien euro, da's wel erg duur.
B tegen V: Doe mij maar twee t-shirts, één van twee en een half euro en één van tien.
Ze glimlachen tegen elkaar en wikkelen de transactie af. B gaat weg.

Een politieagent komt op.
P: Dag mevrouwtje, heeft u een vergunning?
V: Vergunning, waarvan?
P: U drijft hier kennelijk een handeltje. Heeft u daarvoor een vergunning?
V: ik verkoop alleen maar wat t-shirts.
P: Verkopen is handel. Heeft u een vergunning?
V: We hebben toch een vrije markt?
P: Juist. Met vergunningen! Zodat ieder met een vergunning kan verkopen wat ie wil.
V: Nou maar op de stations zie je alleen maar Albert Heyn en die krokettenzaak koffie verkopen. Ik zou daar ook graag koffie willen verkopen. Voor maar één euro, maar dat mag niet.
P: Nee, dat mag niet, want u heeft een vergunning nodig.
V: En zo'n vergunning krijg ik niet.
P: Daarvoor moet u bij de Gemeente zijn of in Den Haag. Ik maak proces verbaal op.
P kijkt op zijn horloge en tegen het publiek: Lunchtijd.
P: Straks kom ik terug om proces verbaal op te maken. Hij af.
V slaat de handen in het haar. Ik ben straatarm en probeer wat bij te verdienen. Mag dat niet. Of moet ik een baas boven mij hebben?!

Uit het publiek komt een sociaal werker en beklimt het toneel voor het caravannetje.
S: Ik ben sociaal werker, help problemen oplossen; ben een mediator, dat is iemand die bemiddelt.
S tegen V: Mevrouw, u zegt dat u arm bent, maar maakt u dan geen gebruik van toeslagen, bijslagen, subsidies, aftrek- en optelregelingen, enzovoort?
V: Ik ben niet zo op de hoogte.
S: Eens kijken. Punt 1: Waarom zit u hier in zo'n oud piepklein caravannetje?
V: Er was niets anders.... Er is niets anders.... Ze zeggen.....dat als je zwart werkt er geld genoeg komt, maar ik weet niet hoe en wat.
S: U doet de gevestigde middenstand concurrentie aan. Dat is niet zo fraai. Zal u niet in dank afgenomen worden.
V: Ach, die hebben het breed genoeg. Vooral omdat zij jonge mensen uitbuiten als vakkenvullers met lage loontjes.
S: Valt wel mee; de jongeren klagen helemaal niet.
S tegen publiek: Hoewel ze driftig bezig zijn voor een paar centen. Waarvoor ik nog geen hand zou willen uitsteken. En nu ook al op de fiets voor luie lieden die niet zelf even hun pizza afhalen. En hoe floreren de Internetbedrijven met hun loonslaven in grote akelige magazijnen.
S tegen V: Mevrouw, ik ben hier om u te helpen. Om u passend in onze maatschappij te krijgen. Die is wel kapitalistisch met de sterksten voorop maar daar kan ik ook niets aan veranderen.
V: Daar kunt u niets aan veranderen? Misschien wilt u er niets aan veranderen. U wenst vast niet uw goed betaalde baan op het spel te zetten door te gaan staken tegen het systeem.
S verwonderd: Staken?
S tegen het publiek: Staken?
V: Als de jongeren niet langer uitgebuit willen worden kunnen ze gaan staken.
S: Staken voor wat precies?
V: Hoger normaal loon, afgestemd op hun prestaties. Een deel ervan kan op een spaarrekening komen voor later gebruik.
S: Ze kunnen voor politieke doelen zich aansluiten bij de jeugdafdelingen van de politieke partijen.
V: Daar domineren rijkeluiszoontjes die later in hun kringen net als de ouders mooie baantjes krijgen.
S: Of zich wenden tot de minister-president.
V: Rutte en Amsberg zijn wat marokkaanse jongens viezerikken noemen. Zij schenden onze gelijkwaardigheid en passen scheve, oneerlijke verdelingen toe.
S: Maar het Parlement controleert hen.
V: Niet, Niet, want daar is het van hetzelfde laken een pak.
S: Wat wilt u dan?
V: Ik ga er niet voor op pad, maar een algemene staking om Rutte, Amsberg en al die meelopers weg te krijgen lijkt mij een goede zaak.
S: En wat krijgen we dan?
V: Een egalitaire samenleving van gelijkwaardigen in een democratische republiek in plaats van de huidige monarchistische oligarchie.
S: De rechters zullen zo'n staking nooit goedkeuren.
V: Precies, want zij saboteren het allereerste en beste van onze grondwet, van de Verdragen der Europese Unie; het staat in de preambule, het voorwoord.
S: En dat mag wel zijn?
V: Dat weet u best; dat weten alle kindertjes op de basischool al, tenzij er slechte meesters voor de klas staan.
S haalt niet wetend de schouders op.
V schudt het hoofd en zegt: Art 1 der Verklaring van de rechten van de mens: Ieder wordt geboren vrij en gelijk in  rechten. Het houdt automatisch in recht op deelname aan beraad en besluit. Kleine pauze. Zoals via bindende referenda. Waarna het ondergeschikte parlement zorgt voor uitwerking en controle.
S: Je kunt een meerderheid van het volk met te weinig benul van staatszaken niet laten beslissen.
V: Hallo, al duizend jaar is het bijbelse Tweede Grote Gebod in den lande bekend. Daar staat precies hetzelfde in, maar dan krachtiger: dwingend!
S: Ken ik niet. Ach wat; allemaal onzin. Weest u toch tevreden met een uitkering.
V: Zoals de Pekelders die de winst van de Shell laten overmaken naar oliesheiks met aandelen Koninklijke Olie?
S denkt na: Hoe weet u dat?
V: Dat kan iedereen te weten komen als ie zich niet laat afleiden door onnozel gepraat over voetbal op prime time.
S zuchtend: U lijkt mij geen goede klant voor de welgemeende diensten die ik aanbied.
V: Klopt. Ik ben een minderheid van bewuste mensen tussen een beneden-modale meerderheid.
S: Dat lijkt mij voor het publiek hier veel te moeilijk uitgedrukt.
V: Hadden ze maar beter onderwijs moeten zoeken.

De politie komt op met sleepmaterieel.
P: Sorry mevrouw, U heeft geen vergunning om hier met uw caravan te staan.
V: In een vrij land heb je maar een beperkt aantal vergunningen nodig; niet meer dan nodig om niet storend bezig te zijn.
P: Precies. U bent storend bezig. Met illegale verkoop en met illegaal kamperen.
Hij geeft aanwijzingen om het oude piepkleine caravannetje weg te slepen, hetgeen geschiedt. Ook S af.
V blijft alleen achter op het toneel.
V: Dakloos. Nu ben ik dakloos. Ze kijkt het publiek rond.
De muziek begint te spelen en ze zingt:
          Hier sta ik nu, de wieg ontstegen,
          nog niet bij 't graf, op 's HEEREN wegen.
          Waarheen gaat gij? Ik kom u tegen.
          Maakt dat benauwd? Of is 't ten zegen?
                         'k zat op de VU, 'k wou wijsheid leren;
                         maar nadruk viel op geld begeren.
                         Liefst ook met macht: die steeds vermeeren!
                         Kleine luyden? Neen: grote heren!
                 Ik ben gesjeesd, want kon niet leven
                 als Mammon's  knecht; 'k ben niet bedreven
                 tot buigen recht als regelneven,
                 die staan vooraan zich eer te geven.
                                   Ondertussen maken Amos kwaad:
                                   vals staan wegen, voor zich overmaat;
                                   armen graag beroven, zo die gaat.
                                   't moet anders toch! Is er goede raad?

Ze deelt de op het toneel achtergebleven t-shirts uit, maar die blijken binnenste buiten te zitten. Als je dat omkeert blijkt er op de voorkant te staan -weg met de monarchistische oligarchie- en op de achterkant -naar een democratische republiek-.