zondag 23 juni 2013

de wereld gelijkvormig

 
               afwijkend gedrag
                      De Vrije Universiteit bloeit als nooit tevoren. Althans gemeten aan omzet, aantal studenten, staf en papier ook. Maar er is veel afwijkend gedrag; afwijkend van de oorspronkelijke doelstellingen welke in een christelijke sfeer gebed waren. Indertijd zal ondermeer volop onderwezen zijn aangaande het Tweede Grote Gebod. Dat heeft een vervolg in art 1 der Verklaring van de rechten van de mens en zie voor meer hieronder. Dat nog tien keer zo lang gaat worden als er een goede werkplek verkregen wordt. Nu moet je tevreden zijn met een telkens opnieuw aan te vragen gastaccount dat na een uur afgebroken wordt, hoewel je, alumnus van de UvA, een abonnement heb op de met belastinggeld betaalde bieb. Kennelijk tracht men concurrentie van buitenstaanders te weren en knoeit daarom lustig tegen de grondwettelijke vrijheid van kennis vergaren en verspreiden. Van hetzelfde op de UvA tot diens schande! Ondanks voldoende capaciteit van de apparatuur. Heerlijk nietwaar, om zo een ander van je eigen soort te pesten. Eerder bestond de bibliothecaris van de VU het om laster te verzinnen teneinde buiten te sluiten. Aha, hier hebben we een belangrijk stuk afwijkend gedrag. Vult u zelf verder in.
Wat werd er vroeger aan de kleine luyden verteld uit deBijbel? Nog steeds actueel is dat gij niet de os van de naaste zult begeren, want die heeft het dier nodig om te ploegen. Anders komt er geen opbrengst van zijn land. De huidige VU werkt graag samen met multinationals die trachten alle ossen in te pikken. En dat is een gewild voorbeeld voor zowel de professoren als het lagere personeel: Helemaal niet de medemens respecteren door met hem te delen en tijdig, zeg na een tien jaar, je vette baantje afstaan aan iemand die ook de kans wil krijgen om zich te ontplooien (danwel, in heel wat gevallen, te luieren). De personeelsrubriek van Ad Valvas staat bol met hebzucht van de haves. Afwijkend derhalve van werkelijk christelijk gedrag en mensen maken die VU, dus....
Dan lijkt het verstandig om maar weer opnieuw te beginnen voor de mindere mensen. Niet in al overvol Amsterdam als het heel goed kan op een rood-christelijke universiteit in combinatie met een centrum voor de Eemshaven. In een stadje gebouwd op windkerende sierras benoorden Joeit Hoeizon Roede Skoel, oh pardon geen engels op deze universiteit om niet de rangen en standen van Engeland en Amerika over te nemen. Ei, met slechts modale salarissen voor de hoogleraren en zonder promoties om eigen nederigheid niet te verloochenen. Wie wil dat nou? Zeker niet de overgrote meerderheid op de tegenwoordige VU. Brengt behandeling door de psychs verbetering? Ze vinden het daar interessant om over afwijkend gedrag te publiceren, toch? Aan de Boelelaan streven de bobos er nota bene naar om kenniskwartier van de kapitalistische Zuidas te worden. Er meehelpen om 4 x zoveel geld door belastingontwijking uit arm Afrika te halen dan er via ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Waar men ook des Scheppers plantjes in de hortus wenst te vernietigen om nog meer beton en asfalt te creĆ«ren, alsof het geld al niet op kan aan overbodige kleine verbouwinkjes. Tuurlijk, de zittende dikkonten willlen wel eens een andere omgeving.  Maar naar elders vertrekken, plaats maken conform de facto het Tweede Grote Gebod, daaraan wordt helemaal niet gedacht.  
Orientatie
 Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten, dat is de universele Grondwet. Een baby heeft nog nergens weet van maar deze gelijkwaardigheid duurt het hele leven. Dat houdt in deelname aan beraad en besluit over gemeenschappelijke zaken. Dit kan net als vroeger op volksvergaderingen. Nu vooral middels referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Op kleinste schaal is medezeggenschap per straat mogelijk.
De gelijkwaardigheid is verwoord in art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, hetwelk grondslag vormt van het Internationale Verdrag op Burgerrechten. Verdragen gaan voor nationale wetgeving, maar de art 1 en 3 der nederlandse grondwet ademen dezelfde geest. Al duizenden jaren geleden werd in het Tweede Grote Gebod de gelijkwaardigheid bindend verklaard. Bindend wil zeggen dat ieder verplicht is er naar te handelen.
Strijdig met democratie is fascisme. De italianen hadden bruin fascisme dat geweld niet schuwde, de nazis koesterden zwart fascisme met holocaust, bekend zijn de verschrikkingen van het rode fascisme en helaas bestaat er ook religieus fascisme. Men probeert de belangen van een kleine groep, een minderheid tegen de wet in te doen overheersen, bewust schendend de inhoud van dat art 1 en diens voorlopers.
Zo is er in Nederland een lichte variant, het oranje fascisme waarvan de aanhangers streven naar een piramidale samenleving met ongelijke verdeling van macht en geld door toepassing van valse propaganda. Zelfs de meeste dominees kiezen hier voor, bewerken hun gemeente ermee en zijn in feite tegen Uittocht naar werkelijkke democratie van gelijkwaardige mensen. Die aan eenzelfde tafel of dis kunnen aanzitten, zoals toch ook door hen verwacht in de hemel en waarop men zich dan dient voor te bereiden. Onlangs bleek 95% der parlementariers fascistisch gezind te zijn door een onechte koning, een figuur die art 1 schendt, aanhankelijkheid te beloven. Nadat zij in meerderheid tegen echte volkssouvereiniteit waren, zoals te verwerkelijken valt met referenda.
Ons land kan best een tijdje zonder staatshoofd maar niet zonder art 1. Daarom hoort ieder in een publieke funktie te zweren of te beloven dat hij of zij de inhoud van dit art 1 volkomen zal respecteren en bestrijden wie het saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. Te Den Haag zijn er thans beide politieke en duistere figuren die de koers van de staat manipuleren, doen afwijken van wat goed voor het volk is om zelf grotere porties van de koek in te pikken. Het is triest dat de rechters niet de wet, dat art 1 willen handhaven en zelf hoog in de piramide mee profiteren van de wantoestand. Hen past fikse straf, net als de bedriegende parlementariers en het kabinet dat als het ware via een slinkse staatsgreep aan de macht blijft. Want de opiniepeilingen wijzen uit dat het souvereine volk die VVD PvdA combinatie niet wil. Velen kozen in plaats van hun werkelijke voorkeur stem te geven een van deze partijen om te verhinderen dat dat de ander aan de macht zou komen. Een goed staatshoofd had allang nieuwe verkiezingen uitgeschreven, maar Beatrix Amsberg was slechts een pop aan touwtjes, zelf belust op status en geld, ook voor haar familie. Zij handhaafde de wet niet zoals plicht is van een staatshoofd en heeft ons land zeer geschaad. Wie zijn onze echte prinsen en prinsesjes? Dat is toch de jeugd en laat hen een ritje maken in de Gouden Koets over het Museumplein of Malieveld. Ook de kleine broertjes en zusjes van stoute marokkaantjes.
Was niet Eva al bezig om zich te verheffen boven gewone mensen? Carriere maken en baas worden over medemensen zit menigeen in het bloed en de universiteiten stimuleren dat volop. De Vrije Universiteit is geen onderwijsinstelling meer voor verheffing van kleine luyden; de chefs daar worden door Geen Stijl graaiers genoemd.
De Bommels in Amsterdam, al voorzien van een kolengebergte en een benzineplas, wensen er nog duizenden studenten bij in de overvolle stad waar je haast geen plekje meer vindt voor een tuintje of een bootje tenzij uitbuiters spekkend. Op gemeentelijk nivo regeert de hebzucht evenzeer en het is niet alleen in Den Haag dat er veranderingen nodig zijn.
Wil het publiek geleid worden door goed bestuur? Om zonder verdere zorgen de vruchten van de welvarende samenleving te plukken? Dit laatste ligt zeker anders. Net als fysieke evolutie is er ook geestelijke gaande en nodig om geen automaat of zombie te worden. Daartoe moet er lief en leed doorgemaakt worden en dat is kennelijk de bedoeling van de Schepper teneinde mensen naar Zijn beeld te krijgen. Derhalve zal er van Boven naar verwachting wel gezorgd worden voor nieuwe problemen en ellende op zijn tijd. Het gaat de goede kant op als mensen zich gaan gedragen als burgers van het Rijk der hemelen. Dat is, aanvoegende wijs, komende waar zulks gebeurt. In deze trant beland je bij het Eerste Grote Gebod en als je niet weet wat dit betekent moet je je schoolgeld terughalen of beter de school overdoen. D66 klaagt over te geringe kwaliteit van het onderwijs en wil meer geld. Voor hoger salaris van de schoolmeesters en idem de verwante categorie van betwetende ambtenaren eigenlijk. Maar op zondagmorgen is er toch gratis en goed onderricht beschikbaar over essentiele waarden in de samenleving? Zelfs voor atheistische humanisten, want ook zij moeten zich gedragen overeenkomstig art 1. Vroeger was dat gesteld in de vorm dat we allemaal van Adam afstammen en egoisme moeten temperen. De wet beoogt het breidelen van de homo lupus, van de wolf in schaapskleren. Een meerderheid kan art 1 niet afschaffen en nooit mag de werking ervan belemmerd worden. Wie daaraan zich schuldig maakt moge voor straf keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken. Zulke dwangarbeid kan korter duren dan gevangenisstraf. Spitsbergen behoort aan geen enkele staat maar Noorwegen verzorgt de administratie. Als we eerlijke, buitenlandse rechters kunnen inschakelen verdwijnt de top van de NL piramide in een ommezien naar Spitsbergen. Wij horen bij de Europese Unie en die moet ons helpen.
Goede wet beschermt. Te onderscheiden zijn verboden en geboden. De eerste komen voort uit nare situaties waarin de ene mens de andere benadeelt. Telkens tracht men verboden te omzeilen en dan moeten er aanvullende gemaakt worden. Geboden beogen richtlijn te zijn voor aangenaam gedrag dat de samenleving prettig en acceptabel maakt. Men kan er niet onder uit en een bekend voorbeeld is de medemens hulp verlenen als die in nood verkeert. Dat art 1 is op te vatten als gebod om naar te handelen. Duidelijk moet zijn dat het ook materiele aspecten omvat zoals het recht op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat een ander tegen je wil daar munt uit slaat. Het gaat hierbij niet over de timmerman die een reele prestatie levert  maar om huisjesmelkers, aandeelhouders van hypotheekbanken en welgestelden die dank zij begunstiging met aftrek hypotheekrente geld over houden en de minimumloner, te weinig verdienend voor een eigen huis, helpen aan een huurhuis. Tegen doorgaans hoge vergoeding. Ook beoogt art 1 maatgevend te zijn op het gebied van economische activiteiten. Zo geldt recht op deelname in het produktieproces en meer uitgebreid ook plicht om mee te helpen aan de totstandkoming van de nationale produktie door werkelijke inspanning. Miljonairs zijn niet vrijgesteld, noch vitale 65 plussers. Nederland is zo nog niet georganiseerd en evenmin Europa.
Vanzelfsprekend houdt het principe van gelijkwaardigheid automatisch allerlei vrijheden in zoals van meningsuiting, godsdienst, drukpers, vergadering, deelname aan beraad, idem besluit. En het moet domineren op de markt zodat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Dat werd nog niet goed begrepen in 1951 en daarom kwam er een Verdrag van Parijs tot stand waarin dit expliciet vastgelegd werd. In eerste instantie richtte het verdrag, met name art 60 zich tegen dumping practijken in de kolen en staal sector maar op andere terreinen kan er niet van afgeweken worden. Een en ander werd bevestigd in de art 81 - 82 van het Oprichtingsverdrag der Europese Gemeenschap. Niettemin zijn tot op de huidige dag de schendingen legio en grof. Al naar hun luimen bepalen de evil managers van de Spoorwegen wie er korting krijgen op een treinkaartje. Maar leeftijd en relaties hebben niets te maken met de totstandkoming van het vervoersaanbod en de NS heeft zich daar niet mee te bemoeien. De Europese Unie wil dat ieder in de welvarende samenleving kan participeren op tenminste een redelijk minimumnivo en verplicht de lidstaten tot passende inkomensverdeling. Zonder begunstigingen te behoeven, dus ook geen stadspas. Het vrije reizen hoort zonder drempels te zijn en dan is het toch redelijk om het publiek inzicht te geven in de komende bezetting der vervoermiddelen zodat men mee kan werken aan spreiding. Ryanair presteert het om ongevraagd andere passagiers te laten betalen voor de brandstof welke voor rekening hoort te zijn van lieden die voor een tientje meevliegen. KLM en Lufthansa geven stellen soms reductie terwijl de alleengaande de volle prijs moet betalen of thuisblijven. In feite gaat het hier om smerige dumping die andere maatschappijen benadeelt. Zowel bij de vervoerders als in de hoofdsteden stikt het van beunhazen die het openbaar vervoer onnodig ingewikkeld maken. Of bemoeilijken. Waarom vliegen goedkope maatschappijen van verkeerd liggende vliegvelden? 
Ook wordt de indruk gewekt dat de asfalt en betonbaronnen vriendjes hebben bij de opdrachtgevers. De autotunnel op Schiphol is een paar honderd meter lang. De spoortunnel meet kilometers en de treinpassagier krijgt niets te zien van het unieke vliegveldlandschap. Evenmin valt te Rotterdam in de trein te genieten van Europas belangrijkste rivier. Is het niet stukken wreder dat in het Groene Hart de boer het jong van de koe direct na geboorte van zijn moeder rooft dan dat er bovengronds een trein voorbij zou razen?
Omdat belasting betalen naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving, uitdrukkelijk door het souvereine volk gewild, voor alles gaat is te stellen dat achtereenvolgende kabinetten met steun van de bovenmodale parlementariers heel grof dat gelijkheidsbeginsel op de markt schonden met de aftrek hypotheekrente. Hoge inkomens betalen zo netto tientallen procenten minder dan een minimumloner voor precies hetzelfde huis. In de practijk subsidieert een ontspoorde staat luxer wonen van de rijken op kosten van de armen. Idem is de aftrek pensioenpremie in het voordeel van de haves en wordt omgekeerd het lager geachte volk benadeeld. Dergelijke smerige streken passen wel bij NL, zo zou men in het buitenland kunnen menen.
Hoe verantwoorden de regelaars, de manipuleerders dat psychologisch? Van origine zijn de mensen jagers en verzamelaars. Dat zit nog in de genen, men kon vroeger niet zelf produceren en thans bestaat er ook maar heel weinig invloed op zon en regen, laat staan dat wij planten vermogen te concipieren of de gans met gouden eieren. Niettemin is er nu arbeidsverdeling en dat noopt tot cooperatief, collectief optreden. Vanzelf komt dan om de hoek kijken het samen delen. 
...................... wordt vervolgd.