dinsdag 21 april 2015

rondschrijving

 
 
Achtergrond info
                                          De Justitie in Nederland heeft een negatieve reputatie van zich plooien naar de machthebbers. Zo konden regentendom, slavernij, koloniale onderdrukking met tweederangs burgers gedijen, was er falen tijdens de Tweede Wereldoorlog, verraad van de burgerrechten der papoea's, uitblijven van behandeling der desertie te Srebrenice, enz.
De bevolking klaagt dat ondanks door de EU gegarandeerde toegang tot de rechter, en dit zonder afhankelijk te zijn van een derde, aangiftes in een politiela verdwijnen. Dit is toe te rekenen aan Eradus en andere hoofden van rechtbanken als grove verwaarlozing van plicht.
De Europese Unie heeft als grondbeginsel in Verdragen -gaande voor nationale wetgeving- art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens. Dit is onverbiddelijk bindend. Het art valt te beschouwen als een verzwakte weergave van het Tweede Grote Gebod dat absolute gelding heeft en vanzelfsprekend is bij beschaving. Ondermeer kent art 1 deelname toe aan beraad en besluit, zoals zeer wel mogelijk over hoofdzaken via referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Het art kent ongetwijfeld recht toe op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat een ander tegen je wil daar munt uit slaat; alsook recht op deelname aan het produktieproces, hetgeen herverdeling van werk en banen impliceert. Art 1 wordt te Den Haag volop geschonden, evenals trouwens het principe van art 60 van het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig dat een open, eerlijke markt wil garanderen waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Met name te noemen is schending via aftrek hypotheekrente en pensioenpremie: overheveling van honderden miljarden euros uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden die zulke begunstiging niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Verantwoordelijk voor deze misstand, te registreren in het hoofdstuk corruptie, zijn regering en parlement, benadelend benedenmodaal en minima.
Het saboteren van deelname aan beraad en besluit valt te rekenen als behorend bij fascistische orientatie, uit zijn op onevenredig grote macht voor eigen categorie teneinde anderen op verschillende manieren te plukken en te vernederen. De betrokkenen plegen jegens goedgelovig volk dat slecht onderwijs genoot bedrog met hun zogenaamde koning, een harlekijn en geen werkelijk leidend staatshoofd. De man in kwestie is als schender van art 1 der universele Verklaring en idem art 1 der NL Grondwet eveneens aan te merken als behorend tot de fascistische stroming, verachtelijk voor poen en vleierij de eigen verantwoordelijkheid jegens deze art overboord gooiend. Dergelijke misselijke figuren met hun handlangers en meelopers brengen de kern van onze beschaving grote schade toe en zijn te bestraffen.
De Justitie die erin meegaat is toe aan grondige opschoning teneinde in Nederland werkelijke democratie met gelijkwaardigheid te bereiken. Idem betreffend tegenliggende dominees die de piramidale maatschappij verkiezen boven Uittocht. De rechters zijn verantwoordelijk te houden voor het scheppen van gelegenheid tot genoemd bedrog, besteling, minachting van medeburgers. In dit klimaat ontstaan verder kwalijke zaken.
Men reflectere over het huidige kabinet, dat volgens peilingen door het volk niet gewild wordt en bij normale democratische respectering van art 1 -daaraan gemeten dus- oogt als bestaand dank zij een soort staatsgreep, in lijn met genoemde orientatie en in strijd met art 1.
 
           

is die Zuidas passé?

                                Centrale AS
Vraag het een buitenlander die van heel ver komt:
Hij of zij zal je wijzen op het enorme "bouwterrein" nabij het Centraal Station van Amsterdam tussen dit neo-klassieke gebouw en de stadswand en van de invulling van het Oostelijk havengebied tot aan de westelijke nieuwe kolossen zoals het gerechtsgebouw. Misschien worden er al plannen gemaakt voor dit mogelijke "Manhattan" tot vast wel anderhalf keer de gemiddelde hoogte van de Zuidas. De gemeente zou eigenlijk haast moeten maken met het uitschrijven van een prijsvraag. Doe je onroerend goed in Buitenveldert snel van de hand, want leegstand dreigt omdat ook de Groningers wakker werden en de aardgasbaten zelf wensen te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een nieuwe universiteit in een stad op de hoek van wad en Eems dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Dan geen half miljard meer voor uitbreiding van Schiphol. Nieuwe zeesluizen in Westeuropa vinden ze daar trouwens ook overbodig, evenals een tunnel bij die Zuidas om de betonbaronnen weer eens te spekken. 
Jammer voor de mensen die graag een bij het CS beginnend arboretumlint willen, net als langs de hoofdstraat van Basel. Maar bomen en oude binnenschepen doen het ook wel goed in de polder en de haven van Spakenburg. In de Centrale As komen zeker twintig sociale huurwoningen, maar het gros van de toegevoegde woonruimte zal minstens tegen de tienduizend euro per maand doen; zeer geschikt voor buitenlanders die hier enige maanden verblijven en opzien tegen hoge hotelrekeningen. Gepleit wordt ondertussen om het recreatieve aspect niet te vergeten en vandaar precies tegenover de ingang van het Centraal Station mogelijk een muziekarena met plm twintigduizend plaatsen. Veel van de komende bebouwing zal op palen staan, fraai gestileerd in iets schuine opstelling, die zodanig boven het maaiveld uitsteken dat trams en voetgangers ongehinderd kunnen passeren. Anders dan bij de kale gebouwen op de Zuidas krijgen vogels nestelplekken en zelfs berggeiten zullen gebruik kunnen maken van opzettelijk onregelmatig gevormde gevels. Welke bovendien meehelpen fijne microklimaatjes te creëren op gezellige pleintjes waar je thans nog wegwaait op de open vlakte.
 
           

zaterdag 18 april 2015

b b b

... en banen
           In de strijd over bed, bad en brood te Den Haag blijft de VVD eisen dat er eerst gebaad wordt, althans de handen gewassen, voor men aan tafel gaat. Het zint ook niet dat die van de PvdA na een lange dag keihard werken zomaar bezweet in bed duiken. Al komt het in VVD-kringen ook wel eens voor dat men niet elke maand dousjt en daarom de gordijnen sluit of juist niet.
De Partij voor de Dieren is zowel voor als tegen een bad, brood, bed regeling met een ei erbij, maar dus niet uit legbatterijen.
Uit Leeuwarden wordt aan gedrongen om ook porties fries roggebrood ter beschikking te stellen.
Ondertussen gaf de chinese ambassadeur verslag over bed, bad en blood, waarop uit Peking de verontwaardigde reactie kwam dat in hun kapitalistisch marxisme bloot gezien wordt als decadent, waarop boetedoening moet volgen en waarom ook niet de doodstraf. Dit met toevoeging dat blood niet met een d maar met een t geschreven hoort te worden. Zij dreigen voorts Philips en Shell op te kopen alsook evt de KLM met Air France erbij omdat de meeste passagiers in de toekomst toch chinezen zullen zijn. Honderd keer minder mensen in Holland dan passen er nog wel een paar miljoen kleine zelfstandigen uit overbevolkt Bangladesh bij op de voor hen in te polderen wadden in een boer, brood en (zaai)bed arrangement. Op de aanvoerende chinese vrachtschepen zullen deze (ongewapende) moslims onderweg bekeerd worden tot confucianen. Die hebben geen vervolgers en Wilders heeft er nog nooit van gehoord.
De amerikanen maken zich nog de minste zorgen over de bondgenoot, want hoogstens is er een kleine aanpassing nodig van de invasieplannen voor Scheveningen richting Strafhof als daar teveel asielzoekers rondzwerven.
Het wachten is nu op Pechthold en zijn banenplannen, want onder de immigranten zijn er verschillende die eigenlijk wel een knuffel behoeven en gaarne in bed toegedekt willen worden.

vrijdag 3 april 2015

schending europese wetgeving

                 de Nederlandse Bank in gebreke
 Om dumping in de kolen- en staalsector tegen te gaan werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw het Verdrag van Parijs gesloten. Oogmerk was een open, eerlijke markt te garanderen. Art 60 ervan kan derhalve opgevat worden als recht van een ieder om goederen en diensten te verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die aan anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden werden niet toegestaan. Tussen haakjes is de inhoud van het art in een beschaafd land natuurlijk vanzelfsprekend.
Evenwel wordt er op grote schaal geschonden, hoewel een en ander nog eens bevestigd werd in het Oprichtingsverdrag der Europese Gemeenschap en de Europese Unie art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens uitdrukkelijk noemt als grondslag van Verdragen. Dit artikel tekent gelijkwaardigheid.
Ondermeer rekenen de spoorwegen dikwijls verschillende prijzen voor precies dezelfde vervoersprestatie aan naast elkaar gezeten personen, terwijl de totstandkoming van het vervoer niets te maken heeft met persoonlijke relaties of leeftijd (het gaat hier niet over inschikkelijke kinderen die bij drukte op een leuning willen zitten). Zaken waar de managers niets mee te maken hebben omdat vrij reizen zonder drempels voor iedereen geldt, inbegrepen afbouw van onnodige financiële drempels. KLM en Lufthansa laten soms stellen voor half geld toe, terwijl de alleengaande het volle pond moet betalen of thuisblijven. Ryanair laat ongevraagd andere passagiers betalen voor de brandstof welke voor rekening komt van passagiers die voor een tientje meemogen.
Te Amsterdam kijken buitenlanders uit de winkel van Albert Heyn gekomen nog eens op de kassabon en merken geen bonus korting te hebben ontvangen. Zij wisten niets van een bonuskaart en voelen zich door Albert Swine bedrogen. 
Het parlement in Den Haag heeft de hand in aftrekregelingen zoals voor hypotheekrente en pensioenpremie welke ten nadele zijn van benedenmodaal en minima doch welgestelden begunstigen, in strijd zijnde met het door het volk gewilde belasting betalen naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving.
De Justitie houdt zich voor al deze schendingen doof. Men heeft daar een lange traditie van fascistische orientatie: zich plooien naar de machthebbers. Dat was al zo in de tijd met dominerende adel, toen regenten de dienst uitmaakten, in de koloniale periode, inlanders als tweederangs bejegenend hoewel beter wetend en beter voorgelicht. Art 1 valt immers te beschouwen als een verzwakte weergave van het bijbelse Tweede Grote Gebod; is ook voor moslims geldig wegens harmonie met de Tien Geboden uit de tijd van profeet Mozes. In de oorlogsperiode faalde de rechterlijke macht en thans heeft men er de brutaliteit om getuigenis van een politieman hoger aan te slaan dan van een andere burger, alsook hogere straffen uit te delen als handlangers van de fascistische macht benadeeld worden. Merk op dat kenmerk van het fascisme is het tegen de meerderheid in eigen wil doordrijven om eigen belangen te behartigen welke schadelijk zijn voor die meerderheid of indruisen tegen de wet. Art 1 kent zondermeer toe het recht op deelname aan beraad en besluit middels referenda waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Dat de meerderheid van het parlement het saboterende Haagse regime navolgt valt op te vatten als voortkomend uit fascistische orientatie. En kijk eens in de tram: daar wordt met handboeien gedreigd als men geen anderhalve euro betaald heeft, terwijl de bonzen een auto met chauffeur krijgen, gratis. Ook te Brussel schort het aan een en ander en zo ontstond een klimaat waarin allerlei lieden kans zagen om de open, eerlijke markt als bedoeld in genoemd art 60 te bederven. Op een open, eerlijke markt heeft een euro voor iedereen dezelfde waarde. Nu dit niet het geval is rijst de vraag naar de opstelling van DNB, de genomen en voorziene maatregelen ter correctie van de misstanden.
Aan De Nederlandse Bank is verzocht dit te beantwoorden zodat diens rol duidelijk naar voren komt in het verdere verloop van het onderzoek.
          
 
           

concept didu

              Ernstig tekort aan lucht in Rusland
 
De afgelopen dagen rond 1 april zijn er gigantische transporten lucht naar Rusland gegaan om de leemte daar in de noodzakelijke voorziening op te vullen. Alleen al via Nederland werden miljoenen tonnen doorgesluist; u zult dat wel gemerkt hebben als u fietst.
Poetin liet weten zijn raketten op scherp te zullen zetten indien de Navo tegenwind veroorzaakt. "Het russische volk heeft recht op lucht", zo verklaarde hij. Mensenrechtenorganisaties evenwel werpen hem voor de voet dat hij verantwoordelijk is voor de in het land momenteel verstikkende atmosfeer. Daar zou oude vriend Frankrijk wel wat aan willen doen met een geurtje, maar de prijs, hè.
Rusland blijkt ter zake op het Westen aan gewezen want uit China valt slechts kolenrook te betrekken. In Engeland is men wel blij de behoorlijk koude lucht kwijt te raken; het scheelt reisjes naar het Zuiden, maar de grieken klagen over de kille sfeer in Berlijn, ook gelegen in de doorvoerzone.
Te Rotterdam heerst ontevredenheid wegens het niet verdienen aan het transport. Pechtold van D66 echter ziet kans om meer banen te scheppen middels heffing op het vervoer via ons land en bijbehorend stuk Noordzee. VVD-ers zijn het over het algemeen hier mee eens daar het henzelf niets kost. Zijn partij is zeer positief over meer werk voor gewone mensen, hoewel dat dank zij de techniek natuurlijk niet nodig is en men juist zou kunnen genieten van meer vrije tijd zonder welvaart te hoeven inleveren. Vandaar het pleiten voor meer geld voor het onderwijs om dit te verduidelijken.