vrijdag 26 april 2013

de republiek

De universele Grondwet luidt: ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Dat houdt automatisch blijvende gelijkwaardigheid in, want bij geboorte is er nog geen benul. Dit artikel der universele Verklaring van de rechten van de mens impliceert allerlei vrijheden, zoals van godsdienst, vereniging, vergadering, onderwijs, en rechten zoals deelname aan beraad en besluit. Hetgeen over hoofdzaken kan via referenda, waarna een ondergeschikt parlement of raad zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Het behelst ook recht op participatie in materiele zaken, met name recht op een eigen minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen je wil daar munt uit slaan. En gelegenheid om bij te dragen aan de noodzakelijke arbeid, zich hierin te ontplooien en daaruit inkomen te verwerven.
In Nederland wordt deze internationale Grondwet, kern ook van de verklaringen der Europese Unie en grondslag van het Internationale Verdrag op Burgerrechten, niet gerespecteerd door de huidige rechters die daarom moeten verdwijnen; niet gerespecteerd door 90% der parlementariers die valselijk voornemens zijn op 30 april een eed af te leggen. Zij moeten beseffen dat Beatrix A. en Willem A. staatkundig lege hulzen zijn met bazen achter de schermen als een soort rattenkoning. Ter verontschuldiging van diverse volksvertegenwoordigers zij opgemerkt dat ze terzake onwetend, dom zijn en gehouden worden. Hierbij spelen de media een zeer negatieve rol. Om het kwaad tegen te gaan en de het volk bedriegende samenzweerders op de achtergrond hun posities te ontnemen is het noodzakelijk om voor elke openbare funktie een limiet te stellen van ten hoogste twee maal vier jaren. Dit bevordert tevens de roulatie zodat er betere vertegenwoordiging van en uit de bevolking komt. Zulke roulatie dient mede als voorbeeld voor roulatie van banen zodat de werkloosheid tot nul daalt en de tegenwoordige onvrede in een piramidale maatschappij verdwijnt om plaats te maken voor cooperatie in een non fake democratie van gelijkwaardigen.
Het is evident dat maximale welvaart bereikt wordt wanneer ieder zich ten volle vermag te ontplooien en daartoe is remmende overmaat aan macht en geld in verkeerde, egoistische handen tegen te gaan.  Voor het onderwijs aan de jeugd is het van groot belang dat de voorgenomen stuitende vertoning op 30 april gestaakt wordt. Waarin immers valse eden afgelegd zullen worden -aan iemand die zijn menselijke waardigheid verkocht voor geld en status, zich niet bewust is van de plicht van het staatshoofd om de wet te handhaven, in feite knecht is van een soort onderling hecht verweven rattenkoning met Rutte als loopjongen. Vals omdat een echte eed inhoud heeft. Dit behoort er gezworen of beloofd te worden: Ik zal art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens volledig respecteren en bestrijden wie dit saboteren, doch hierbij nooit een oog uitsteken voor een uitgeslagen tand. Met als logisch vervolg afzetting van Beatrix A. en uitroeping der Republiek van gelijkwaardige burgers. Pas dan zal het feest zijn:
        Humain par la sagesse
        de Dieu le Createur
        nous cherchons en noblesse
        la liberte d'tout coeur
        Le droit pour chaque tete
        s'appelle egalite
        Sur Terre se rend une fete plein de fraternite
 

donderdag 25 april 2013

"rattenkoning"

 
Zouden die van de Telegraaf betaald worden voor hun oranje-propaganda? Indirect door toezegging van meer advertenties kraait er geen haan naar. Er geldt in dit land art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens, ook al willen de rechters er niet van weten. Meer nog is er het Tweede Grote Gebod. En als oranje-fascisten op de kansels tegen Uittocht zijn, de piramidale samenleving liefhebben en gehoor vinden loopt NL geen honderd jaar achter, zoals de duitsers menen, maar vierduizend. Beatrix was staatkundig een lege huls, schadelijk voor werkelijke democratie want zij kwam niet in verzet tegen de echte machthebbers, op de achtergrond aan de touwtjes trekkende lieden, uit op eigenbelang. Dat zijn niet Rutte, die als loopjongen dan zus dan zo gaat, noch Asscher, de exponent van de carrierejagers welke art 3 der Grondwet minachten, het artikel dat verplicht tot open, eerlijke sollicitatieprocedures en ook roulatie inhoudt om ieder tot ontplooiing te laten komen. Bij de PvdA is wel heel duidelijk dat vrienden absoluut voorrang hebben.
Fascisme betekent de wet opzij zetten teneinde foute belangen van de eigen groep te promoten. Italie kende bruin fascisme gepaard met geweld. Er kwam zwart fascisme op met holocaust en het communisme ontaarde in de verschrikkingen van rood fascisme. In feodale tijden kende het volk de wet nog niet goed, hoewel het van Adam afstammen en dus gelijkwaardig zijn alom bekend was. Het Heilig Roomse Rijk waartoe onze streken behoorden achtte naar voorbeeld van het oude Rome niet op ethniciteit, rang, taal of cultuur; maar ja, schurken proberen altijd hun slag te slaan. Conservatieven respecteren wel de wet doch willen die in hun voordeel zien.
Wie zijn het dan achter de schermen die in feite het land regeren, domineren naar hun smaak en voordeel. Het moet een soort rattenkoning zijn van ongeveer gelijkgezinde anti-democraten, hecht met elkaar verbonden, maar wel geestelijk tenonder gaand, gemeten aan het 2e GG, etc. Val hen bij door je in oranjekleding te hullen. Of hijs je groene wimpels op de torens, doe je een groene sjaal of sjerp om met daarop in goud de woorden "vrijheid, gelijkheid, broederschap"?
Toen Philips II afgezet werd gebeurde dit door de staten-generaal. Wat we daarvan thans hebben is dus voor 90% als fascistisch te kenschetsen; het souvereine volk hoort te beraden en te besluiten over hoofdzaken, dat goed te doen valt via referenda, waarna het ondergeschikte parlement zorgt voor uitwerking en controle. Zulks behelst afdaling uit de top der huidige piramidale maatschappij en ze hebben weinig trek. Beatrix A. verdient afzetting omdat zij als staatshoofd verplicht was de wet, art 1, te handhaven, maar dat niet wilde, onbekwaam was en in ruil voor geld en status de rattenkoning zn gang liet gaan. Zaterdag aanstaande is een mooie dag om alvast lokaal te beginnen het mens af te zweren, de laan uit te sturen en idem het zoontje. Alles op een nette, eerlijke manier. Nederland kan best een tijdje zonder staatshoofd maar dat art 1 mag nooit ontbreken, nooit weggemoffeld worden. Niet door hoge heren, niet door een meerderheid en dat een soort stiekume rattenkoning, bazen van B. A.en W.A., daarmee bezig is moet ook als ongepast aangemerkt worden. Laat evt een surinaamse schoonheid een tussentijdje het land in de Gouden Koets doortoeren voor representatie.
 

woensdag 24 april 2013

Als grootvader vertelt:


            Lieve kindertjes, zal opa jullie eens een stichtelijk verhaaltje vertellen? Je moeder vindt het vast wel fijn, want ze kent mij van vroeger toen ik mijn goede pensioen verdiende en zij bracht jullie toch bij mij!
Wel, in mijn tijd, waren er geen stoute mensen. En als er iemand stout werd dan ging hij met een vliegtuig mee. Dat vloog hoog boven de mooie blauwe zee en dan sprong de stouterik er vanzelf uit. Misschien ben je wel eens verkeerd in het water gedoken en deed dat pijn. Maar van heel hoog komen zulke engerds met zo'n harde smak op het water neer dat ze niks meer voelen omdat ze meteen morsdood zijn. Dat is niet erg hoor, want anders moeten ze zwemmen en er zijn vast wel grote haaien in de buurt die mensen lusten en opeten.
Die slechterikken verdienen niet beter en zeg later maar tegen je moeder dat jij ook piloot wil worden op zo'n nuttig vliegtuig. Als iemand daarin een klein duwtje nodig heeft help hem dan eventjes. 
 
Jitso Keizer
 

dinsdag 23 april 2013

aan de o-f fans


Wat flauw nou dat pa niet mag komen.
Die van W. zat toch ook bij de SS?
En schoonmoeder zorgde ervoor dat Justitie, helemaal niet corrupt hoor, haar vader liet lopen. Met dank aan die PvdA-er. Waarvoor de PvdA nogmaals dank.
Ik sta mijn mannetje en besef beter dan bierdrinkers dat fascisme het opzij schuiven van de wet betekent; van art 1 der universele Verklaring, dat de scholieren gelukkig niet kennen en dat gegrondvest is op het Tweede Grote Gebod, waarvan de vele oranje-fascisten op de kansels niets moeten hebben; tegen Uittocht naar echte democratie met gelijkwaardigheid en voor de piramidale samenleving als zij zijn.
Kijk, als 90% van de parlementariers ook voor fascisme is en gesteund wordt door de media dan hebben we een ruime meerderheid. Tweederde zelfs en dan kunnen we dat art 1 gewoon weglaten alsook over nr 1 van de Grondwet heen lezen.
Denkt u dat de misdaad toeneemt als Rutte en Asscher de ongelijkheid bevorderen en op 30 april bevestigen? Met een eed, in feite niet aan een staatkundig lege huls maar aan de werkelijke machthebbers. Op de achtergrond, want Rutte is maar een loopjongen. Ach, u kent onze bobos niet en denkt dat zij geen, de bulgaren wel profiteurs zijn? Heus, ga eens studeren aan de VU (vroeger christelijk en voor kleine luyden), dat kenniskwartier wil zijn van de Zuidas. We halen daar met tax evasion 4 x zoveel geld uit arm Afrika dan er via ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit.
En de Gouden Koets met daarin de kindertjes van het land heen en weer op het Museumplein? Foei, dat zijn geen prinsjes en prinsesjes; die GK is voor mij. 't Is even wachten, maar als later pa van W* niet ook mee mag rijden donder ik hem er uit.
*van z'n bazen dus
                      Groeten,
                                        M.


 
 

zaterdag 20 april 2013

groen

Hoorde die loper naar het Rijksmuseum niet groen te zijn?
Passen er groene wimpels op de torens met in gouden letters "vrijheid, gelijkheid en broederschap"?
Zulke sjaals ook uit te delen op de scholen?

             Liedjes in de badkuip:
Wie 't blauwe bloed door d'aderen stroomt
van rode smetten vrij;
Wie 't hart voor geld en status gloeit,
oh klootjesvolk, dat zijn Wij.
Erbij hoort tevens Maxima
en stiekum ook haar pa.
Wij spugen op de minima:
eerst Wij, dan niks, dan zij.
 
            't Is plicht dat iedre kerel
            thans buigt en kruipt voor Mij.
            Dat is Hollandse wereld:
            geen recht, ongelijk, onvrij.
            Owee, owee, oh Nederland owee.
            Voor Bea, Willem, Maxima
            zink' ieder diep in 't stof.
            En 't parlement knijpt minima;
            den Duivel dus zij lof.
 
Voor het supporterskoor in de Arena:
(wijze: ich bin nur ein armer Wandergesell)
 
                        Ik ben maar een nul
                        en ik weet wel waarom
                        'k ben oranje-fascist,
                        dus daarom.
                        Fascisten die houden zich niet aan de wet,
                        verwerpen gelijkheid en vrijheid en recht.
                        Mn meissie heeft mij opzij gezet!
                        Ach Ajax, hoe speelde ik 't slecht.
 
 Schandalig dat geflikflooi van het Rijksmuseum met Beatrix Amsberg. Het mens verschilt immers niet van de vele corrupte leiders die hun familie voortrekken boven het landsbelang. Ons belang is handhaving van art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens. Een staatshoofd is gehouden de wet te handhaven, dat art 1, ook grondslag van het Internationale Verdrag op Burgerrechten, maar Amsberg doet dat allesbehalve en moet afgezet worden. Bij de Amsbergjes niks `vrij en gelijk in rechten`, de familie gaat voor. Zelfd de Duivel raakt verbaasd, zie het stuk straattheater van 11 april.
En de oranjefascisten Rutte en Asscher helpen een handje. Fascisme is de wet wel kennen maar die opzij zetten om belangen van een eigen groep te promoten.
Het Rijksmuseum klaagde dat het niet voldoende deel kon nemen aan activiteiten op het plein daar. Wel, wij hebben een Gouden Koets en wie zijn onze prinsjes en prinsesjes: Toch zeker de kinderen! Dus laat dat museumstuk heen en weer rijden op het Museumplein daarmee volgeladen. De wagen ook versierd met groene wimpels waarop geschreven ´vrij en gelijkwaardig ´.
Oh marokkaantjes, dit land is ook van jullie. Dus de kleine broertjes en zusjes mee in de Gouden Koets.
 
Over 't Museumplein,
wat rijdt dat lekker fijn.
Hup paarden, heen en weer
wel honderdduizend keer
voor heel de jeugd van 't land;
aan hen straks overhand:
gelijk en vrij, bis, bis.
Oranje is maar vies
en vloekt met vruchtbaar groen
waar wij de eed op doen.
 

brief

                               Gemeenteraad Amsterdam,
                                                  Als De Telegraaf meent te moeten promoten dat de dochter van een soort argentijnse NSB-er hier op onze kosten een luxe leventje mag leiden getuigt dit niet van gezond verstand. Veeleer is het de plicht van die vrouw om in eigen land enigszins goed te maken de schade die pa heeft helpen aanrichten. Als meeloper voor zover bekend en een kind valt het uiteraard niet aan te rekenen wanneer ouders op verkeerd spoor gaan, maar op 4 mei dan vooraan staan is niet kies. De avond van die dag is tot schande van de Amsterdamse bevolking verworden tot propaganda voor Beatrix Amsberg en het zoontje. Fascisme is de wet kennen maar die opzij schuiven om onrechtmatige eigen belangen van een groep te bevorderen. Bruin fascisme doet het met geweld; zwart fascisme maakt holocaust; de verschrikkingen van het rode fascisme zijn bekend en nu heeft de hoofdstad een oranje-fascist als burgemeester, geparachuteerd met vriendjespolitiek, die zeven miljoen gaat besteden aan wat in wel democratisch buitenland ongetwijfeld beschouwd wordt als een schadelijke parasiet. Schadelijk omdat de leugenaar-ik-heb-blauw-bloed medemensen vernedert en parasitair ten opzichte van de minima vooral.
Waarom geen republiek? Omdat duistere figuren -wij zijn de mannen van de bank en 't kapitaal; wij willen graaien, wij willen graaien, wij allemaal. Bijv. op de Zuidas, die de gemeente nog wil uitbreiden en waarvan de VU zich kenniskwartier noemt haalt men met tax evasion 4 x zoveel geld uit arm Afrika dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. En de betonbaronnen worden er gespekt met een miljard voor een tunnel waarvan eigenlijk niemand weet waartoe die dient- teveel macht hebben en een vlag op de modderschuit behoeven. 
In de republiek is het volk souverein en wordt art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens actief beleden. Dat is ook grondslag van het Internationale Verdrag op Burgerrechten en sterker nog is het overeenkomstig het christelijk-joodse Tweede Grote Gebod. Weet u niet wat dit Gebod -geen verbod dat men kan trachten te omzeilen- inhoudt? Haal dan uw schoolgeld terug of beter: neem weer plaats in de schoolbank. Art 1 heeft absolute gelding en iedere kandidaat voor een publieke funktie hoort te zweren of beloven dit volledig te zullen respecteren en te bestrijden wie saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. Souverein volk doet aan beraad en besluit over hoofdzaken via referenda, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Van hetzelfde voor lagere raden. Dat is andere koek dan trouw zweren aan een staatkundig lege huls, die van de jongens van de bank en 't kapitaal en de carrierejagers in het parlement monddood moet zijn, niet echt als mens mag funktionneren doch in ruil voor status en geld wil zinken tot een pseudo, een surogaat. In een normale republiek is het staatshoofd gewoon zichzelf en valt niet onder ministeriele verantwoordelijkheid. Welbeschouwd gaat derhalve 90% der zogenaamde volksvertegenwoordigers een VALSE eed afleggen. Dat is strafbaar en betere, eerlijke rechters hebben een taak nadat de huidige die art 1 ontkennen afgezet zijn.
Een land kan wel een tijdje zonder staatshoofd of tijdelijk Marianne Thieme met haar goede bedoelingen voor alle schepselen benoemen of een antilliaanse schoonheid representatie laten verrichten, maar niemand kan zonder dat art 1: geboren worden vrij en gelijk in rechten. Dit is niet iets van het kan vriezen of dooien doch blijvend.
Het Hoofd der Gemeente wordt daarom verzocht Van der Laan weg te sturen en zeven miljoen euro beschikbaar te stellen voor de minima, daaronder in het bijzonder thuis- en staatlozen. Zodat maximaal voldaan wordt aan goede zorg terzake bij het verdwijnen van Beatrix A., een persoon zich niet wezenlijk onderscheidend van buitenlandse corrupte leiders die hun familie voortrekken boven het landsbelang. De gaande smeerlapperij kan een einde krijgen en het is plicht van elke burger om conform eed of belofte aangaande art 1 daaraan mee te werken.
Kinderen vragen straks aan hun moeder die oranjespullen kocht of ze oranje-fasciste is en zij maar tweederangs zijn. Geef liever een groene sjerp met daarop in goud: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Vooral namens die jeugd deze brief.
 

dinsdag 16 april 2013

hoe zit het nu met de tijd?


- seconde +
 
Gaat de seconde nabij massa lanzamer (Einstein) of juist sneller (Yanchilin)? Hieronder argumenten van de russische onderzoeker. Er ware een congres te houden waarop getracht wordt Yanchilin's verhaal te weerleggen met steekhoudende redenering en wiskundig bewijs, danwel te aanvaarden als momenteel de beste benadering van de werkelijkheid en nieuwe horizonten openend.                            
In bijna alle wetenschappelijke bladen wordt nog gesproken over zwarte gaten, terwijl die volgens nieuwe theorie van Vasily Yanchilin in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003) helemaal niet bestaan; het zijn gewoon grote zware massa's. "Zwarte gaten zijn gebaseerd op de verouderde en onjuiste algemene relativiteitstheorie". Als Einstein gelijk had zou de verre waarnemer een hyperboolbaan constateren wanneer een foton massa passeert. Yanchilin legt dit uit met het principe van least action: het foton tracht met zo groot mogelijke stappen (oscillaties met lage frequentie) en daarvan zo weinig mogelijk die massa te passeren. Nabij massa wordt de lengtemaat kleiner en derhalve de afstand groter. Bij het passeren zijn een lineair proces, verbonden aan veranderende seconde, en een kwadratisch proces (de zwaartekracht) te onderscheiden. Het foton wijkt bij nadering van de massa eerst uit en krijgt vervolgens door het tweede proces een paraboolbaan, welke ook waargenomen wordt.
Opgemerkt zij dat de tijd weliswaar kwadratisch verandert maar door de lineaire verandering van de lengte resulteert er op afstand dan die linaire wijziging. Men zoeke naar betere verwoording van het gebeuren.
De speciale relativiteitstheorie blijft geldig mits zo opgevat dat de lichtsnelheid voor alle bewegende waarnemers hetzelfde is. Dit komt volgens hypothese doordat c gerelateerd is aan de potentiaal van de totale massa van het heelal, welke op een bepaalde plek en een bepaalde tijd in alle richtingen gelijk is. Maar met de uitdijing van het heelal vermindert en evenzo c, die aan de rand van het heelal nul wordt. Daar verliest alles richting en snelheid, raakt onbepaald, wordt totaal kwantummechanisch.
Hypothese is voorts dat massa de Heisenberg onzekerheid reduceert en zo komt de russische wetenschapper tot de conclusie dat zwaartekracht een puur kwantummechanisch proces is: in de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen er minder verspringingen naar de verste helft (kwantummechanische overgangen) zijn dan van die verste helft naar de dichtstbijzijnde. Het netto resultaat is verplaatsing van het deeltje in de richting van die externe massa. Mogelijk (buiten het boek om) valt het niet waarnemen van inertiele massa bij afwezigheid van een externe massa te verklaren uit evenwicht in aantallen verspringingen.
Yanchilin geeft ook een verklaring voor de roodverschuiving van zonlicht waar de algemene relativiteitstheorie hapert door te beweren dat het een gevolg is van langzamere seconde op de zon en van het overwinnen der zwaartekracht op de zon, terwijl niet de som van beide gemeten wordt. Hierbij speelt een rol dat verandering van potentiaal weergegeven moet worden met 2mgh. Newton wist niets van interne energie zoals bekend uit Einstein's formule over het verband tussen energie, massa en het kwadraat van de lichtsnelheid. Bij wijziging van potentiaal verandert die interne energie, maar vergeleken met de totale energie is die uiterst klein.
Het gaat er dus vooral om of de seconde nabij massa trager danwel sneller verloopt. Yanchilin argumenteert dat bij massa de lengtematen kleiner worden, het atoom als het ware krimpt en de electronen dan sneller moeten draaien. Dat betekent hogere frequenties voor de waarnemer ofwel snellere seconde. Einstein maakte de fout door tijd wiskundig te bezien; in werkelijkheid is het een fysisch proces en als de seconde korter duurt neemt het hele proces minder tijd in beslag. Er bestaat groot verschil tussen wiskundige benadering en de werkelijkheid zoals te illustreren valt aan een punt. Dat kan in de natuur niet bestaan omdat het geen afmetingen heeft.
Omdat er in het verleden transuranium elementen bestonden ligt meting met atoomklokken een beetje moeilijk, want bij veranderende radio-activiteit rijst de vraag welke rol die speelt voor de electronenbanen. Misschien is het mogelijk om een laserstraal te splitsen en de componenten door cascades (om meetbaar resultaat te krijgen) van prismas op verschillende hoogten te leiden. Waar de seconde verschilt en zo idem de brekingsindex.
Volgens de nieuwe theorie was er in de stralingswereld na de Big Bang geen restmassa en neemt deze sedert de vorming van sterren toe. Dat leidt op den duur tot omkering van de uitdijing met krimp van het universum door zwaartekracht. Men kan de situatie pre-Big Bang wellicht voorstellen als een puur kwantummechanische toestand, net als er aan de "rand" thans bestaat. Yanchilin beschrijft het electron als ontelbare malen opduikend en verdwijnend in een steeds groter wordende ruimte. Totdat er een botsing plaats vindt met bijv. een foton, waarbij ogenblikkelijk die ruimte krimpt tot nagenoeg een punt om vervolgens weer uit te dijen. Om het woord electron voor het geheel te bewaren kunnen we (buiten het boek om) die opduikingen of verspringingen ieten noemen. Pre-Big Bang werd er misschien een wereld van ieten geschapen waarin "de vinger Gods" die Big Bang tot stand bracht. In de religie wordt de Eerste Oorzaak God genoemd en meer dat Hij ons vriendelijk gezind is. Voor onze evolutie lijkt het doormaken van lief en leed noodzakelijk om geen zombies of automaten te worden. Parallele universa, waarover leesvoer voorgezet wordt, is onzinnig; je kunt net zo goed de scheppende IJslandse koe met enige veranderde, dan moeilijk klinkende, woorden voor de onderdelen van het beest nemen als je meent dat er geen Eerste Oorzaak van buiten ons heelal nodig is. 
Als Yanchilin gelijk heeft, de lichtsnelheid in het verleden groter was, dan behoeft de standaard supernova Ia correctie. Dan vervalt versnelde uitdijing van het heelal en moet de Nobelprijs natuurkunde 2011 geretourneerd worden. Evenzo worden inflatie, cosmologische constante en negatieve energie fantasie.
Het didactisch uitmuntende boek is op de Universiteit van Amsterdam verbannen naar een afgelegen magazijn, zodat de studenten er moeilijk bij kunnen en onwetend, dom blijven. Dit om een eigen theorietje van minder of geen kwaliteit te promoten en daarvoor de Spinoza-premie 2011 te pakken. Wikipedia, behalve de spaanse versie indirect, boycot de russische wetenschapper gelijk in de duistere MIddeleeuwen onwelgevallige literatuur, gevestigde autoriteit aantastend, op de brandstapel ging. Normaal is dat men tracht nieuwe theorie te weerleggen.

           

maandag 15 april 2013

bijdrage   S U N   sociale unie der Nederlanden
 
Als meer dan 90% der volksvertegenwoordigers onze allerbelangrijkste wet, art 1 der Verklaring van de rechten van de mens -ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten- aan hun laars lappen dan is het tijd dat de jeugd in actie komt en corrigeert. Die zogenaamde volksvertegenwoordigers zweren op de piramidale samenleving en zijn bedriegers omdat het volk dat niet wil, echter belogen en bedrogen wordt. Met steun van veel media. Het staatshoofd is gehouden de wet te handhaven, dat art 1, doch doet dit niet. Haar familie gaat voor en daarom moet Beatrix Amsberg afgezet worden. Als bedriegster en om hiertoe zichtbaar te ontmaskeren volstaat een klein prikje: Er komt geen blauw bloed uit. Wie niet art 1 volledig onderschrijft en daarnaar handelt kan niet geen openbare funktie bekleden want hij of zij is een saboteur, er op uit om onze gelijke rechten te schenden en een klassenmaatschappij van hogeren boven lageren, van meerderen boven mindere mensen te kweken. Ieder in publieke funktie zal zweren of beloven dat art 1 volledig te respecteren en te bestrijden wie het saboteren, maar daarbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand.
Nu de oudere mensen het laten afweten, verstrikt als zij zijn in materialisme en begeerte om boven anderen uit te steken, is het aan de jongeren om politiek leiding te geven en daartoe dient een sociale unie voor ieder die oprecht gelijkwaardigheid nastreeft. Dat is niet nieuw want het Tweede Grote Gebod uit de Bijbel gebiedt de naaste zo te beschouwen en te bejegenen. Nog eerder was er de idee des broeders hoeder te zijn met allen afstammend van Adam.
De Sociale Unie wil art 1 erkend zien als absolute wet en dat in practijk gebracht. Het artikel omvat vrijheden, voortkomend uit de gelijkwaardigheid, zoals van meningsuiting, godsdienst, vereniging, vergadering, onderwijs, onderzoek. Het behelst tevens recht op een minimale eigen plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen daar tegen je wil munt uit slaan. Evenzo recht op ontplooiing in arbeid met daaruit redelijk inkomen binnen de welvarende samenleving.
Het volk is souverein, net als bij de verre voorvaderen, en behoort dit te uiten in referenda over hoofdzaken; waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle.
Dieren zijn geen minderwaardige wezens maar eigensoortige schepselen en het programma van de Partij voor de Dieren is kernstuk ook van de Sociale Unie.
Autonomie waar mogelijk is een goede zaak en zo kunnen Noord-nederland, Oost-nederland, het Westen en het Zuiden, Vlaanderen, Wallonie en Luxemburg een bondsrepubliek vormen. Waarbij kleine staatjes en eilanden overzee zich desgewenst aansluiten. Samen met de Scandinavische landen is een vooruitstrevend neutraal blok mogelijk dat tegenwicht biedt op wereldnivo aan egoistische strevingen. Uitbreiding van de Nederlanden kan door in lege gebieden nieuwe metropolen te stichten. Bijvoorbeeld tegenover de Canarische Eilanden als in ruil er bijna een miljoen marokkanen in de Benelux verblijven. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe steden gebouwd worden, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de Westsaharanen. Net als Antarctica onder internationaal beheer staat zijn het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Himalaya, de noordpoolstreken los te maken van staten als ongestoord domein voor wilde flora en fauna. Op kleinere schaal kunnen grenslijnen veranderen in mensenvrije grenszones. Voor vluchtelingen zal vermeerdering van het grondgebied van het Rijk een uitkomst zijn en vanuit nieuw te stichten steden -metropolen aan de rand van de woestijn nabij zee of oceaan, niet op schaarse vruchtbare grond- zal goede invloed op naburige regios resulteren.
In Amerika is de kloof tussen rijkste en armste burger vijftig miljard dollar wijd. Dit is de schuld van het Congress, de volksvertegenwoordiging in Washington. Wie veel heeft kan mensen met weinig dwingen. Dat is tegen de algemene grondwet, dat art 1. Het misbruik van geld en daaraan gekoppelde macht doet feodale verhoudingen ontstaan. en dit is ook precies wat er in ons land gebeurt. De vakbondsbonzen willen bijvoorbeeld hoger pensioen dan de gewone werknemers, kregen ook al door baan met hoger salaris een betere maatschappelijke positie. Dan is het onmogelijk om iedereen naar hun welvaartsnivo en beslissingsmacht op te trekken. Van de nieuwe lichting, van de jeugd is er slechts voor een klein percentage evenhoge status mogelijk. Dat accepteren de huidige machthebbers, sterker nog stimuleren zij dergelijke ontwikkeling. De professor op de universiteit doet daar ijverig aan mee en op de voorheen christelijke Vrije Universiteit van de "kleine luyden" worden tal van carrieredagen georganiseerd: medemensen voorbijstreven en baas over hen worden. Alsof niet reeds Eva zo in de fout ging.
Bij de israelieten, een drieduizend jaar geleden, gold herverdeling van de produktiemiddelen -toen uitsluitend land- eens in de vijftig jaar om loosers een nieuwe kans te geven maar vooral om jongeren ongeveer gelijke startposities te verschaffen. In de moderne tijd kan herverdeling geleidelijk via de belastingen en vooral ook door goed, voor iedereen beschikbaar! onderwijs dat deuren opent. Een jaarlijkse intering van grote vermogens met een vijf procent, afdracht richting Schatkist of eco coco (collectieve, cooperatieve) ondernemingen lijkt heilzaam. Behalve dan wat er aan het vermogen door werkelijk eigen arbeid toegevoegd wordt. Een mens kan slechts een beperkte lap grond verzorgen, is geen god die alles tot in de puntjes kan regelen zonder te delegeren, mag als voetballer iets sneller zijn dan andere spelers en daar voordeel uit putten maar niemand steekt zo met kop en schouders boven de rest van de mensheid uit dat ie op goede gronden qua inkomen en positie een feodaal heerser zou kunnen worden. Met andere woorden moeten er voor iedereen ontplooiingsmogelijkheden zijn en die mogen niet belemmerd worden door overmatig veel geld in verkeerde handen of dominerende posities van egoisten. Met andere woorden is roulering van goede en mindere banen noodzakelijk. Het scheppen van flutbanen dient achterwege te blijven en met zoveel technische hulpmiddelen kan de werkweek aanzienlijk verkort worden.
Dit noopt om de zittingsduur van parlementariers te beperken tot twee termijnen. Meer uitgebreid om voor ieder te doen gelden dat acht of tien jaar het maximum is dat men op kosten van de gemeenschappelijke Schatkist fungeert. Inbegrepen ambtenaren, waardoor de vierde macht gebroken en verder verijdeld wordt. Inbegrepen de politie, want handhaving van goede orde hoort weer inhanden te komen van het volk dat dan uitglijders met zachte hand weer op het rechte spoor tracht te brengen in plaats van bonnen te schrijven of, oh schande, onschuldigen op soms willekeurige verdenking of uit fascistische motieven zonder dat de rechter heeft kunnen oordelen van hun vrijheid te beroven. Algemene militaire vorming om hoofd en handen te leren gebruiken bij nood dient als voorbereiding. Het is logisch dat niemand in overheidsdienst of bij uit de Schatkist betaalde radio en televisie hoger salaris dan de minister-president krijgt. Dat geldt natuurlijk ook voor "Brussel" en op wereldschaal heb je Obama. Als zeg de vijfhonderd van Fortis het land binnen willen zullen ze per dag een pro mille van hun vermogen moeten afstaan.
Die israelieten van vroeger konden van Boven gezegend worden of niet, rijkdom verwerven of arm blijven. Wet was dat de oogstende boer geen per ongeluk op de grond gevallen aren mocht oprapen. Die waren voor de armen en het wilde dier. Ook behoorde de hoek van de akker, de opbrengst ervan toe aan de vreemdeling. Voorts was er het Gebod niet de os van de naaste te begeren. Die had het dier nodig om te ploegen. Anders kwam er geen opbrengst van zijn land. Multinationals trachten alle ossen in hun stal te krijgen. En de Vrije Universiteit wil kenniskwartier worden op de Zuidas te Amsterdam voor dergelijke groten. Waar geen plaats is voor kleine luyden doch de juristen erin slagen om met belastingontwijking 4 x zoveel geld uit arm Afrika te halen dan er via ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. Het verdorven onderwijs op deze universiteit -niet gericht op "voeten wassen" maar op carriere; de overbetaalde top geeft het voorbeeld- noopt tot stichting van een betere onderwijsinstelling op academisch nivo en dit elders omdat Amsterdam al vol genoeg is met ook een kolengebergte en een benzinemeer voor de Bommels. Rond de aardgasbel is het inkomen per hoofd van de bevolking het laagst van heel het land. De geparachuteerde commissaris in Stad verzuimde adviseurs uit Dubai te halen. Opkrikken kan met een universiteit in een stadje, tevens centrum voor de Eemshaven benoorden Joe-it-hoe-i-zen - Roede-skoel. Pardon, geen engels onderricht daar, want het moet niet zoals in Zuidafrika waar die taal stimuleert om de engels-amerikaanse rangen en standen van adel en geld te accepteren en zich te schikken. De Boeren ginds met veel slow twitch spiervezel en zo harde werkers gelijk de marathon lopers van Oostafrika wilden niet delen met de "inactieven" oorspronkelijk komend van de westkant van het continent en sprintend als een leeuw waarna langdurig rustend. Van hun geloof mochten de Boeren geen racisten zijn en toen verzonnen ze dat de zwarten buitenlanders waren, horend in thuislanden terwijl zij zelf de grootste en beste stukken land inpikten. Evenwel zijn beide die Boeren en de negers -negro betekent zwart en denk aan een zwarte auto die prachtig kan zijn met veel status- consensuslieden met deelname aan beraad en besluit als gelijkwaardigen. Onder het huidige regime is er een zes! sterren hotel in Kaapstad; de scheiding is aldus groter dan ooit.
Hoe krijgen we bij ons in Nederland en Belgie verandering ten goede, beeindigen ook de onrechtmatige Luxemburgse verrijking? Ten goede zoals dat besloten ligt in art 1 der universele, alom geldige Verklaring, welke door niemand en evenmin door 90% teniet gedaan kan worden. Eerste vereiste is bewustwording van de toestand waarin je zelf en het land verkeren. Hoor je bij de happy few dan vergt het veel wilskracht om eerlijk te worden, om eerlijk te delen. Draag je oranje kleding dan hoor je bij de oranje-fascisten. Fascisten kennen de wet, art 1, maar schuiven die opzij om de belangen van eigen groep te promoten. Eertijds in de feodale periode kende men de wet nog niet zo goed, althans niet het gewone ongeletterde volk. Conservatieven respecteren wel de wet maar willen die in hun voordeel. In Italie had je het verwerpelijke bruine fascisme met geweld; zwarte fascisten gingenover tot holocaust; bekend zijn ook de verschrikkingen van rood fascisme.
 
Als je dit allemaal gelezen hebt dien je soortgenoten op te zoeken om met hen te praten, te overleggen, te onderzoeken. Oprichting van de Sociale Unie der Nederlanden helpt daarbij. Gebruik ook het Internet voor verspreiding van goede ideeen en zorg dat daarop een krant komt, het liefst met ernaast een papieren versie, die de actuele situatie weergeeft en gelegenheid biedt om die te bespreken. Dan komen er voorstellen tot hervorming, tot re-formatie van de staatsinrichting. Met verwijdering van degenen die art 1 aan hun laars lappen om zelf, hoger in een piramidale maatschappij, begunstigd te worden. Geloof niet de vakbond als die beweert dat de Uittocht, vierduizend jaar geleden uit piramidaal Egypte, achterwege had kunnen blijven als er vakbondsvoormannen geweest waren. Gij zult immers niet leven bij anderhalf of twee, of vijf procent koopkrachtsverbetering maar evolutie doormaken. In termen van het Nieuwe Testament heet dat van knecht naar kind van de vader (beeldspraak). Verhoging van status dus op welkome manier. Een knecht wil meer loon. Een kind zit aan tafel doch moet zich ontwikkelen en kennelijk daartoe lief en leed doormaken teneinde niet als automaat of zombie te eindigen. Vandaar dat, afgezien van religieuze aspecten, de Bijbel als cultuurschat weer overal plek moet krijgen in het elementaire onderwijs. Daar is helemaal niet meer geld voor nodig. De oranje-fascisten van D66 en bijna alle andere partijen zetten je op verkeerd spoor. Wakker, ook dapper worden!
De Eerste Oorzaak heet in de religie God; en meer: Het is ons vriendelijk gezind. Het wordt Hij of Zij genoemd omdat er vroeger geen machines en geen computers waren zodat alleen gedacht kon worden aan iets als een supermens. De genoemde opvoeding van het kind behelst dat er op het ondermaanse geen utopia in het vooruitzicht ligt. Er zal van Boven ongetwijfeld van alles uitgestrooid worden voor komende generaties. Maar met prachtige aanvoegende wijs wordt er gezegd dat het Rijk der hemelen komende is: Het wordt zichtbaar waar mensen zich als burgers daarvan gaan gedragen. Wat is dat Rijk? Niet langer voor te stellen als rust bij harpmuziek nu tropische eilanden binnen bereik liggen maar eerder ontsluiting van je hersens tot een IQ van honderden zodat je zelf ziekte kunt genezen en een mooi lichaam kiezen. Dat Rijk betekent aanzitten aan dezelfde dis; anders dan nu met dikke en dunne portemonnees of afschuw van wat de ander uit de bio-industrie haalt. Als je een op straat etende duif stoort zul je nog her-vormd moeten worden.
 
                            
 
 
p.s.
          SUNlight for better view and cleaning. Wie wil het bovenstaande vertalen?

donderdag 11 april 2013

nachtelijk straattoneel

     ........in het holst van de nacht.........
 
Dit straattheater is op te voeren tussen 01 uur en zonsopgang.
Het is donker, behoudens wat licht van een straatlantaarn verderop. Vaag valt een piepklein, oud caravannetje (beschikbaar uit stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde) te onderscheiden, waarvan het deurtje open gaat. Er komt een vrouw naar buiten, uitkijkend en heen en weer drentelend; dan weer naar binnen gaand.
Na een minuutje komt iemand als het ware aansluipen, om zich heen kijkend, en klopt op het deurtje van de caravan. Dit vliegt open en de vrouw zegt:
V: Ben jij daar eindelijk?!
D: Jawel, ik kom het liefst 's nachts. U had mij toch niet verwacht bij daglicht?
V: Zeker niet; het moet geheim blijven dat wij elkaar ontmoeten. Daarom ben ik van mijn paleis hierheen gekomen en verblijf buiten zicht in dit oude caravannetje.
D: Goed zo; een mens hoeft niet altijd in de schijnwerpers te staan. U hebt mij ontboden?
V: Jawel, ik wil dat jij iets voor me doet.
D: Dat begrijp ik. Zijn de kosten u bekend?
V: Ach wat; kosten. Als jij die lui inpakt heb je toch al je beloning.
D draait zich om naar het publiek en terzijde:
Ze snapt het niet helemaal. Wij willen van alle partijen wat ons toekomt voor het door ons geleverde werk.
V: Kijk, die van de, oh vlug....de caravan in, want daar komen mensen aan en die mogen ons niet zien.
Beiden verdwijnen in de caravan.
SP1 en 2 lopen voorbij.
SP1: Zoals ik al zei: die Israelieten van vierduizend jaar geleden hadden niet aan Uittocht hoeven te beginnen als ze een goeie vakbond gehad hadden.
SP2: Uittocht uit de piramidale maatschappij; dat wilden wij van de SP vroeger ook, he?
Ze verdwijnen uit het zicht.
Na enige ogenblikken gaat het deurtje van de caravan voorzichtig open en de horens van de duivel steken naar buiten; daarna zijn hele, nette gezicht. Vervolgens komen V, zich langs D wurmend, en D beide weer naar buiten.
V: Wel benauwd warm in dat kleine caravannetje zo met jou, Duivel!
D: Men went wel. Terzijde: En later krijg je het nog een flink stuk heter als je beneden bij ons belandt.
D tegen V: Zegt u het maar. Uit uw wensen. Ik sta klaar voor goede arbeid.
V: Die van de SP, de leiders van de SP; ze vinden mijn zoon maar een bier-drinker.
D: Bier is best gezond, toch?
V: Ja maar; het past niet bij onze status. Hij heeft intussen bijna de cursus overgang naar wijn-drinken voltooid.
D: Wijndrinkers kunnen goed baas zijn boven gewoon volk, boven de bierdrinkers.
V: Precies, het land heeft mijn zoon nodig.
D terzijde: Jammer dat het zoontje hier niet is, maar ik krijg hem nog wel als ie zo doorgaat met schenden van art 1 der universele Verklaring.
V: Wat zeg je daar?
D: Ik merkte op dat uw zoon op zijn moeder lijkt.
V: Dat is zo, maar ik hoorde iets van art 1. Bedoel je het artikel dat ook grondslag is van het Internationale Verdrag op Burgerrechten?
D: Ja, dat ieder geboren wordt vrij en gelijk in rechten.
V: Bah, ik wil daar niks mee te maken hebben. Mijn familie gaat voor.
D: Gaat de familie voor als je staatshoofd bent?
V: Zwijg! Jij weet best hoe het toegaat in deze wereld.
D: Eh ja, jawel. Zeker. Nou en of!
V: Goed; nu terzake want ik wil terug naar mijn paleis op het Noordeinde.
D: Uw wens is voor mij bevel.
In de verte passeert een auto en het licht van de koplanmpen flitst over beide personen.
D: Wat?! heeft u uw kroon op? Hier?!!!
V: Jazeker; ik wil dat jij goed beseft met een koningin, met een meerdere te doen hebben.
D terzijde naar het publiek, brullend van het lachen: Ha, ha, ha.
V: Wat is dat? Waar ben je nou mee bezig?
D: Sorry, ik moest even niezen. Hij proest nog na.
V: Luister, ik wil dat die SP-ers ook de eed zweren in de Nieuwe Kerk. Jij moet dat even regelen. Kan me niet schelen hoe. Beloof ze maar een burgemeesterschap of desnoods een commissariaat van mij. Geld speelt geen rol. Mijn familie heeft daar ondertussen genoeg van en we krijgen nog steeds bij van die stomme burgers.
D: Stomme burgers?
V: Oh sorry hoor; dat heb ik niet gezegd. Ik bedoel: het is hun plicht om financieel onze zorg voor hen mogelijk te maken.
D: Mooi gezegd; mag ik die fijne zin af en toe gebruiken bij mijn bezigheden?
V: Je doet maar en schiet op!
D: Wacht even; nog even ondertekenen de opdracht, het contract, de samenwerking.
V: Samenwerking? Ben je belazerd? Ik wil, en zal ik het nou eens netjes zeggen? gewoon orde en rust in mijn land onder goed leiderschap. Want stel je eens voor: een republiek met Marianne Thieme als presidente!
D: Ook niet mijn keus. Ha, ha, wij zijn het eens. Maar nu even tekenen graag met een beetje rood bloed.
V: Rood bloed? Ik heb blauw bloed en dat van mijn zoon is nog blauwer.
D: Ja, ja. Zullen we dan maar een digtale handtekening nemen? Een vingerprint?
Hij neemt de hand van V en kust deze op de vingers, hetwelk zij bereidwillig toelaat.
Dan verdwijnt V weer in de caravan, zeggend:
Over een uur komen ze mij ophalen in een geblindeerde limousine. Kan ik nu nog even slapen. Zorg dat jij dan weg bent, in geen velden of wegen te bespeuren.
D knikt en buigt. Dan terzijde: Zo is de mens; meent vaak dat alles om hem of haar draait. Hij krabt zich achter een hoorn: Nu die SP-ers. Een voordeel heb ik: Ze zijn al van God verlaten.
De twee SP-ers komen weer op in het eerste ochtendlicht.
SP1: Waren we verkeerd gelopen tijdens ons gesprek. Kijk daar, zo'n caravannetje had mijn pa vroeger ook. Ik heb er veel in gespeeld als het op de camping regende. Even zien of ie open is.
D, met hoed op: Nee, nee. De caravan is in gebruik. U hoort zich aan de regels te houden en de rust van wie daarbinnen is niet te verstoren.
SP1: Natuurlijk, het spijt me. Hebben wij elkaar al vaker ontmoet?
SP2: U komt mij zo bekend voor.
D glimlacht.
D tegen SP1: Was u vroeger op een camping? Tegenwoordig is het gebruikelijk om een zonvakantie te nemen in het buitenland.
SP2: Ja, dat doe ik ook al. We verdienen goed als parlementariers, zelfs nadat we er wat van aan de Partij moeten afstaan.
D: Inderdaad. Vroeger was het hard werken, een weekje naar de camping en later harpmuziek in de hemel. Dan is een tropisch strand met lekker drankje toch een hele vooruitgang.
SP1: Zeg dat wel; bent u misschien werkzaam in eh verre reizen-business?
D: Zo zou je het kunnen noemen.
SP2 tegen SP1: Kom, laten we verder gaan. Tegen D: We zijn de hele avond tot in de zeer late uurtjes bezig geweest om op vergadering in de kieskring onze achterban te overtuigen van onze goede aanpak.
SP1: Aanpak in de politiek. Wij van de SP vinden dat gewone nederlanders moeten delen in onze welvaartsstaat.
SP2: En daar spannen wij ons voor in. Tot diep in de nacht!
D: Zeer loffelijk; mijn complimenten. Heeft u wat kunnen bereiken?
SP1: Het kostte wel tijd en moeite, want er waren weer van die dwarsliggers die referenda willen over hoofdzaken.
SP2: Alsof wij ons werk niet goed doen.
SP1: Ze willen nota bene een aan die referenda ondergeschikt parlement. Let wel: ondergeschikt; mag zorgen voor uitwerking en controle.
SP2: Foei; dat is zelfs bij de liberalen onmogelijk. In elk geval hebben wij er geen traditie in.
Korte stilte.
SP1: We zijn bezig om de koopkracht van de minima te verbeteren. Die moet toch wel anderhalf a twee procent omhoog kunnen.
D: De minima zullen u dankbaar zijn.
SP2: Wij doen onze plicht.
D: U bent niet meer tegen de klassen? Republikeins en zo?
SP2: Ach, dat is iets van het verleden.
SP1: Wij gaan met onze tijd mee.
D terzijde tegen het publiek: Tjonge, dat scheelt mij een hoop werk. Krijg ik zomaar alles in de schoot geworpen. Hoewel: ze moeten zich er wel bewust van zijn dat ze het gewone volk verraden. Anders kunnen ze straks niet mee naar de hel.
SP1: Wij hebben ook een zin bedacht voor het koningsliedfeest.
SP2: Ja, ik mag het toch al wel verklappen: "Een sociale koning is van onze partij!"
D: Hoe bedoelt u? Het gaat toch om het zoontje, pardon de zoon van Hare Majesteit? U wilt toch geen socialist op de troon?
SP1: Helemaal correct. Welke socialist zou dat dan in hemelsnaam moeten zijn!
SP2: Wij menen dat de huidige kandidaat voldoende sociaal bewogen is en tot voorbeeld kan strekken voor onze jongeren.
D heft onwillekeurig de handen in de lucht: Tot voorbeeld? Zijn uw jongeren zover gezakt, ik bedoel ge-, ge-, geslaagd bij eh, eh, het behalen van carrierepunten?
SP1 en 2 glimlachen: Onze jeugd heeft een goede toekomst in de nederlandse monarchie. Wij zetten ons daarvoor volop in.
D: Voor de monarchie?
SP1 en 2: Ook! Wij zweren straks in de Nieuwe Kerk -waar we anders nooit komen- trouw; u weet wel.
D terzijde: Waar ze anders nooit komen. Onwetend zijn ze...
SP1 valt in de rede: Ik neem aan dat u ook tegen de republiek bent; dat niet past in ons tijdsgewricht.
SP2: Het zal nog een hele toer worden om genoeg oranje kleding beschikbaar te krijgen voor 30 april.
SP1: Ik denk dat onze arbeiders daar wel wat uurtjes overwerk voor over hebben.
D: De chinezen; of de pakistani. Kleding komt tegenwoordig toch allemaal uit Derde Wereldlanden?
SP2: Ja, het is hier onrendabel. De lonen zijn hier te hoog.
D: Lonen hier te hoog. Hij draait zich van verbazing weer naar het publiek, de armen in verbijstering geheven.
SP2 tegen D: Een oranje hoed in plaats van die zwarte die u nu op heeft zal u vast goed staan.
D, verontwaardigd, neemt zijn  hoed af: Luister eens, ik kwam hier om jullie te bewerken en over te halen om monarchististen te worden, ook al gaat dat tegen de natuur in. Maar dat zijn jullie al volop, zo tegen de honderd procent.
Hij steekt zijn hoofd met de horens naar voren en wijst met een vinger naar die horens.
D: Zo is er geen lol voor mij meer aan.
SP1 en 2 glimlachen: Ach wat grappig die horentjes. Als van de Duivel. Maar die bestaat niet.
D: Wat?! Besta ik niet? Ik zal jullie...
SP1: Och kom, doet u toch normaal.
SP2: Het is al zo laat of zo u wilt nog zo vroeg. Gewoon doen is dan het beste. Heeft u soms gedronken?
D: Jullie, jullie, jullie fascisten!
SP1 en 2: Wij fascisten? Nee hoor. U vergist zich.
D: Fascisten, oranje-fascisten; ze kennen de wet, art 1 , maar zetten die opzij om belangen van de eigen groep te promoten.
SP1: En wat zouden die belangen dan wel zijn?
D: Carriere, geld, aanzien. Alles wat het tegenovergestelde is van nederigheid, van gelijkwaardigheid zoals dat artikel van de Verklaring, absolute wet voor de mensen, uitlegt.
SP2: Wij hebben geen uitleg nodig. Wij weten zelf het best wat goed voor ons is.
D: Ja, voor jullie in de bovenlaag, in de bovenhelft van de piramidale samenleving.
SP1: Nou `en?
SP2: Nou `en?
D: De mensen onderaan laten jullie stikken.
SP1 en 2: Welnee; ze krijgen immers een paar procent koopkrachtverbetering.
D: En slikken ze zulk brood of hebben de minima nog enig eergevoel, willen ze echte gelijkwaardigheid.
SP1: Kom, kom; u weet wel beter: Voetbal, bier, een goed pensioen, zonvakantie, elk jaar een grotere auto..
SP2: En het denken laten ze wel aan ons over.
SP1 en 2: Tegen passende beloning.
D tegen publiek: Asjemenou! Die reizen uit zichzelf naar de plaats der verdoemenis. Daar hoef ik als duivel niet eens aan bij te dragen. Zo Gods gebod tarten: des broeders baas zijn in plaats van hoeder.
Het deurtje van de caravan floept open en V, SP 1 en 2 zingen al dansend in een kring:
         Wij bobos van het land
         willen de overhand
         Gewone mensen stinken Terzijde: daar gaan wij niet mee om.
         Zij moeten daarom zinken
         op de ladder van de maatschappij;
         top der piramide dat zijn wij!
D: Ai! medemensen niet gelijk en vrij?
Wie Gods gebod verwerpt die is van mij!
D grijpt de anderen bij de schouders en hossend met bokkesprongen krijsen ze het wij-lied.
 
                                     
 
 

maandag 8 april 2013

in de moderne tijd

                     Valse docenten kweken domme studenten
 
Ben je al aangesloten? Bij de oranje-fascisten? Dat is goed voor je carriere. Fascisme is prima, want de gelijkwaardigheid van art 1 der Verklaring van de rechten van de mens is onzin. Ook niks voor 90% der parlementariers en die komen toch voor jullie op! Dat art 1 opzij schuiven is de kern van ons fascisme. Natuurlijk geen bruin fascisme zoals vroeger in Italie en helemaal geen zwart fascisme met holocaust. Ook niet rood fascisme met de russische verschrikkingen, maar oranje. Een piramidale samenleving is heel natuurlijk en die Uittocht van vierduizend jaar geleden? Ach, toen hadden ze nog geen vakbond voor het lagere volk. Echt waar, in vele kerken vertellen ze nog dat we allemaal van Adam afstammen en gelijkwaardig zijn, maar bijna alle dominees bidden voor de Amsbergjes. En de rechters, niet een uitgezonderd blijkbaar, zijn ook allemaal oranje-fascisten want zij verwerpen dat universele art 1 als ongeldig. Ben je nog een ouderwetse conservatief dan zul je de wet wel accepteren doch wil je die in jouw voordeel hebben. Eertijds bij de feodalen kende het volk de wet niet goed. Oprechte moderne fascisten gooien art 1 overboord om net als in de Natuur eigen belang van hun groep te promoten. Die hoogleraar mensenrechten op de UvA deed niet anders en wordt daarom zeer gerespecteerd.
Trek dus zoveel mogelijk oranje kleren aan en leg bloemen bij het standbeeld van Wilhelmina, vlakbij de UvA, die fijntjes de indiers onder de duim wist te houden. En neurie zachtjes:

          Diep in mijn hart
          wacht ik met smart
          de overgang van bier naar wijn
          als ik jullie baas zal zijn.
 
p.s.
         Een en ander kan opgevoerd worden als straattheater met een als professor geklede acteur die het bovenstaande onderwijst, een aanwijsstok in de hand waarmee hij af en toe naar een groot portret van Trix en het zoontje loopt, daar diep buigt en knielt om de stok -om mee te slaan- presenteert (neerlegt voor het portret).
Aan de linkerkant staat een oud, piepklein caravannetje, waaruit voor de aanvang van het onderricht een klein in het wit gekleed meisje komt met een ouderwetse grammofoon plus hoorn. Ze zet het ding aan en er klinkt met zang en muziek:
 
Humain par la sagesse
de Dieu le Createur
nous cherchons en noblesse
la liberte d'tout coeur.
Le droit pour chaque tete
s'appelle egalite;
sur Terre se rend une fete
plein de fraternite.
 
                melodie   g g g fis f e c
                                d d c' b gis a
                                g f e d d f
                                e g e d e d c
                                b_ d d g d f e
                                a gis gis a c' b
                                c' e g f e d f
                                a g e d e d c
 
Het publiek zal merendeels de tekst in een vreemde taal niet begrijpen. Als de professor uitgepraat is duiken in oranje geklede studenten op die het neurieliedje zingen, bis, bis; er vrolijk bij huppelend en dansend.
Zijn ze klaar dan draait het meisje bij de caravan weer de ouderwetse grammofoon, uit de tijd geraakt, en hoort men:
 
    Edel en hoog geboren
    als mens naar Godes beeld
    zoek ik rechtens behoren
    de vrijheid onverheeld.
    Om 's HEEREN aardse gaven
    te proeven met verstand
    bied ik mijn broeder haven,
    deel oogst in dit rijk land. 
 

dinsdag 2 april 2013

concept delingswet

Merk op:
   De meeste politieke partijen zijn handlangers geworden van een rangen- en standen maatschappij en verloochenen daarmee niet alleen de eigen beginselen maar minachten ook de wet, art 1 der Verklaring van de rechten van de mens. Dit art vormt grondslag van het Internationale Verdrag op Burgerrechten, doch wordt helaas in Nederland opzij gezet door de aan de macht zijnde oranje-fascisten, nota bene met steun van de rechters die derhalve niet als eerlijk aangemerkt kunnen worden; kenmerk van fascisten is de wet opzij schuiven om de belangen van een kliek tegen de wet in te behartigen. Conservatieven respecteren wel de wet maar willen die in hun voordeel. Ten tijde van het feodalisme waren grote delen van het volk onkundig van de wet, hoewel bijv. het principe van gelijkwaardigheid al resulteerde uit de opvatting dat allen van Adam afstammen. Een goede beschaving heeft als kenmerk gelijkwaardigheid der mensen en verzet zich tegen aantasting daarvan. Het onderstaande concept van wet op verdeling komt voort uit dergelijk verzet. Ieder wordt dringend verzocht zich hierbij aan te sluiten en mede te werken aan totstandkoming van bedoelde nog verder te verbeteren wet welke onontbeerlijk blijkt gelet op de huidige verhoudingen met materiele kloven tussen rijk en arm tot vijftig miljard dollar wijd en eveneens wanverhoudingen in deelname aan beraad en zeggenschap.
  
ontwerp
                 wet op verdeling
 
beogend ieder te laten deelnemen in de welvarende samenleving op tenminste een materieel minimumnivo en tot overheersing leidende opeenhoping te begrenzen. Grondslag is art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens, dat ook basis vormt van het Internationale Verdrag op Burgerrechten: "ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten". Dit behelst vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering, godsdienst, onderwijs en onderzoek, reizen en verblijven alsook het recht op een minimale eigen plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen je wil daar munt uit afdwingen en recht op deelname in het arbeidsproces om inkomen en ontplooiing te verwerven.

Ten aanzien van medeschepselen moet minimaal gelden dat elk dier onder controle van de mens voldoende natuurlijke buitenruimte zal hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te vliegen, rennen of zwemmen. Elk dier zal zijn natuurlijke gang gaan, inbegrepen kalf en kuiken die bij hun moederdier willen zijn.
Bij elk kunstmatig verhard oppervlak, hetzij erf, straat, dak of kunstgrasveld zal hoog opgaand geboomte aangeplant worden ter compensatie van voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde.
Gebieden als het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Himalaya, de poolstreken dienen losgemaakt te worden van staten als ongestoord domein voor wilde flora en fauna. Op kleinere schaal zijn grenslijnen hiertoe te veranderen in mensenvrije grenszones.
 
strafbepalingen
Wie zich een titel toemeet wordt gestraft met ten hoogste vijf jaar dwangarbeid en verbeurdverklaring van goederen.
Wie funkties opeenhoopt ten nadele van zijn medemensen wordt als boven gestraft.
Wie goederen opeenhoopt, meer dan hij met tien medewerkers kan onderhouden, verliest het meerdere aan de staat.
Wie geld opeenhoopt, meer dan tien maximale te lande geldende jaarsalarissen, verliest het meerdere aan de Schatkist.
Overmatig rijke vreemdelingen (bijv. volgens de lijst van Forbes) zijn bij binnenkomst in het land verplicht per dag een pro mille van hun bezit af te dragen aan de Schatkist.
Ieder in een publieke funktie zal zweren of beloven art 1 der Verklaring volledig te respecteren en te bestrijden wie het saboteren, doch hierbij nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand.
Wie afhoudt van deelname aan referenda over hoofdzaken, waarna ondergeschikte gekozen vertegenwoordigers zorgen voor uitwerking en controle, wordt gestraft met maximaal 5 jaren gevangenisstraf of 2,5 jaren dwangarbeid naar keuze.
 
Toelichting:
                           Engeland en Amerika hebben een rangen en standenmaatschappij gebaseerd op adel en geld. Wij behoren consensus van gelijkwaardigen te verkiezen. Gebruik van de engelse taal doet wennen aan piramidale samenleving en is daarom op de universiteiten, etc. te weren.
Met name bij de politie blijkt toeloop van personen met fascistische instelling, niet attent op de bescherming die de wet verleent maar op het baas spelen en verbaliseren onder goedkeuring van de oranje-fascisten. Daarom moet deze politie verdwijnen en plaats maken voor algemene burgerwacht met vooropleiding militaire vorming om hoofd en handen te leren gebruiken, die begeleidt naar recht spoor. Eveneens zijn ambtenaren veelal handlangers van de oranje-fascisten en daarom weg ermee en heel het volk inschakelen in deeltijd om gezamenlijke taken te verrichten, hetgeen tevens een basisbeloning meegeeft.
Roulatie bij leidinggevende en vertegenwoordigende funkties is absoluut noodzakelijk om machtsopeenhoping te bestrijden en de duur van dergelijke funkties is derhalve te beperken tot ten hoogste twee termijnen.
Om ruimte te bieden aan rijkdom uit eigen arbeid en toch overheersing daaruit tegen te gaan is afbouw van vermogen een middel, bijv. 5% jaarlijks richting Schatkist of coco (collectieve, cooperatieve) ondernemingen.
Als ideaal geldt dat ieder kan aanzitten aan dezelfde rijke dis -zoals ook christelijke voorstelling van het rijk des hemels behelst- en vandaar wet op verdeling om in de fout gaan te voorkomen.
Art 1 der universele Verklaring heeft absolute gelding en is in overeenstemming met het Tweede Grote Gebod. Dit laatste gaat verder door anders dan te verbieden gebod op te leggen om de medemens te bejegenen als gelijkwaardige.