vrijdag 29 november 2013

bespreking nieuwe druk

     mislukt
De 17e druk van de "Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT" had beter niet kunnen verschijnen. Immers zet de auteur J W P Verheugt de lezers op verkeerd spoor met de bewering dat er bij ons democratie is en vooral met het negeren van de belangrijkste rechtsbron. Deze is de opvatting van gelijkwaardigheid. Zoals ondermeer uitgedrukt in art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens. Dit art is een verzwakte afspiegeling van het bijbelse Tweede Grote Gebod, dat al in de Oudeheid als ultieme norm voor de verhoudingen tussen de mensen erkend werd. Het impliceert automatisch allerlei vrijheden alsook plichten. Die nog eens in een nationale Grondwet herhalen schept alleen maar verwarring, want nieuwkomers zouden kunnen menen dat hun geldigheid beperkt is tot bepaald territoir en overeenkomstig de wil van een parlement.
De rechters, de regering en het parlement erkennen art 1 niet, doch bewerkstelligen een piramidale samenleving. Waarin door verboden begunstiging, namelijk andermans rechten onderdrukkend, bovenmatige ongelijkheid qua macht, geld, status bevorderd wordt. Uitvoerig is dit toegelicht op deze sit (CO programma) met conclusie dat het land geteisterd wordt door een licht soort fascisme. Fascisme begrepen als anti-democratisch de ongerechtvaardigde belangen van een minderheid doordrijvend en bijvoorbeeld het elementaire recht van deelname aan beraad en besluit door het volk middels referenda of volksvergaderingen bewust saboterend.
Hoe triest dat het met als leerboek bedoelde boek de studenten afgehouden worden van werkelijk goede kennis van zaken en zich nu ontwikkelen tot een volgende lichting knoeiers tegen het verwerkelijken van gelijkwaardigheid, waar het in ons land en elders zo aan schort. Hoe pijnlijk dat met het voorbijgaan van de elementaire bron van recht het volk onwetend blijft aangaande de hoofdzaak. Men heeft veelal wel wat anders te doen dan zich verdiepen in de structuur der NL piramide, waarin de best gebekte egoisten en meest onbeschaamde jokkers de boventoon voeren. Een volk is verplicht om zich in te spannen voor realisatie van gelijkwaardigheid en moet daarom -ook al heb je weinig trek- zich verdiepen in het fundament van onze beschaving, want dat is genoemd eerste artikel. Nota bene zijn er scholen waar de kinderen na meer dan tien jaren van af komen terwijl zij nog nooit gehoord hebben van art 1 of daar te weinig van begrijpen, zodat ze lekker bedrogen kunnen worden. Als zij het zelf al niet gaan doen, bijvoorbeeld carriere makend om baas over medemensen te worden. Echte democratie noodzaakt tot elementaire scholing, bestudering van de in de samenleving geldende beginselen, zodat er verantwoord keuze te maken valt bij de stembus. Het is niet onredelijk om sanctie op te leggen aan wie terzake verzuimt en dan maar wegblijft van de stembus, zijn medemensen in de steek laat bij het verkrijgen van goed bestuur. Waarvan hij zelf eveneens profiteert.
    Het boek verkondigt: "de Grondwet is de juridische basis van ons staatsbestel". Men leze die grondwet en erkenne dat het deels een muf schrijfsel is bezijden respectabele werkelijkheid. Zo heeft een staatshoofd de uitdrukkelijke plicht om de wet te handhaven, in casu art 1 der Verklaring overeenkomstig de wil van het volk. Degenen die werkelijk aan de touwtjes trekken verhinderen dat en een suffe Amsberg verkiest geld en status. Merk op dat de bijbelse koning of leider altijd dienend hoorde te zijn, een zoon van David-in-zijn-betere-ogenblikken. Er is ook kwaadaardige interpretatie tegen de oorspronkelijke bedoeling in: domweg gemene uitleg presenteren. Neem art 3, ieder is in overheidsdienst benoembaar. Dit tekent net als het beroemde art 1 der Verklaring gelijkwaardigheid. Het art is maatgevend ook voor het bedrijfsleven. De practijk te Den Haag is dat een soort criminele organisaties belangrijke posten  zoals van minister, burgemeester en wat al niet voor hun leden opeisen. De rechter kijkt glimlachend toe hoe lieden van zijn establishment slagen in het bedrog. Art 3 behelst automatisch toetsing en roulering. De professor wil daar niet van weten met zijn overmatig betaalde in een voor het leven beschermde positie en zwijgt tegenover de jongeren die hij behoort te onderwijzen.
   Er geldt dat Verdragen gaan boven landelijke wetten. Het Internationale Verdrag op Burgerrechten heeft art 1 der Verklaring als grondslag. Daar bestaat geen enkele twijfel over en derhalve is de formele verwoording van deze grondslag bindend in heel het land voor alle partijen betrokken bij het recht. De schendingen zijn evenwel legio. Een secundair Verdrag, deelgebied bestrijkend en eerst als Verdrag van Parijs verschijnend in de jaren vijftig om dumping in de kolen- en staalsector tegen te gaan, wil in art 60 een open, eerlijke markt garanderen. Het werd bevestigd door de art 81 + 82 van het Oprichtingsverdrag der Europese Gemeenschap. Principe ervan is dat ieder op zijn wens goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Uitvoerig bericht over de grove schendingen is te vinden op onderstaande site/COCO.
NL is aldus geen rechtsstaat. Toch wordt de schijn opgehouden om gevestigde belangen te ontzien. In dit kader past de huidige opstelling der juridische faculteiten. Daar en in het boek worden uitvoerig formele procedures behandeld -hierover geen direchte klachten- maar indien "grondwet" art 1 niet domineert verkeert men als het ware in het land der blinden met hier en daar een Eenoog. Eerlijkheid moet voorop staan in de benadering van het recht. Is daar sprake van als de rechter -lees Eradus, chef van het grootste en in menig opzicht ook toonaangevende gerecht- de toegang blokkeert? Het is minder de politie danwel de rechtbank te verwijten dat aangiftes niet behandeld en eenvoudige lieden van het kastje naar de muur gestuurd worden wanneer zij kleine geschillen aandragen. Uitdrukkelijk geldt vrije toegang tot de rechter in heel de Europese Unie en omdat Eradus dwars ligt moet zij de laan uitgestuurd worden. Geheel overeenkomstig art 3. Het bemoeilijken van "toegang tot de rechter" is in niet geringe mate criminaliteit bevorderend.
"Sluitstuk van de rechtsbescherming tegen overheidshandelen wordt gevormd door de nationale ombudsman". Maar dat is dikwijls een eigenwijs persoon met bekende menselijke willekeur. Die van tegenwoordig is niet eens in staat of waarschijnlijker kwaadwillig om even te regelen dat een paspoort afgegeven wordt aan de burger der EU met nederlandse nationalitiet als ambtenaren pesten met ongeoorloofd dwarsliggen en vertragen. Af en toe duikt corruptie op in het juridische wereldje teneinde mede uit de Schatkist betaalde figuren de hand boven het hoofd te houden. Dossier hierover betreffende leden van rechtbank en gerechtshof te Amsterdam is beschikbaar.
   Het boek besluit met een hoofdstuk over internationaal recht, maar dat nogal karig. Werd te NL in het verleden de indier niet gezien en bejegend als derderangs? Ook door Wilhelmina die dom en zelfzuchtig geen plaats wilde maken voor een beter staatshoofd, bekwaam om mensenrechten te doen respecteren en goede verdediging te organiseren tegen fascisme van buiten en van binnen. Zo kreeg je dat ene Soekarno zich ontwikkelde tot drammer, terwijl er vreedzame overgang van het bestuur in de Oost mogelijk was.
We hebben nu het Europese Hof voor de rechten van de mens en dat is gelet op de knoeierijen van een in licht fascisme gebedde nederlandse rechterlijke macht maar goed ook, in feite onontbeerlijk. De Europese Unie wil zorgen voor een vrije ruimte overeenkomstig art 1 en daarom alleen al is het verkeerd zich van deze statenbond af te wenden. Men moet veeleer bijdragen aan verbeteringen. In overvol Amsterdam willen de Bommels er ondertussen nog meer studenten bij met veelal colleges in het engels, taal van rangen en standen, hetzij gebaseerd op afkomst of op geld. Verkieslijker is het om boven Uithuizen in combinatie met een centrum voor de Eemshaven en daarheen verplaatst vliegveld Eelde  een nieuwe universiteit te stichten met beter onderricht. In de hoofdstad zou men liever een internationale Ark met Ronde Tafel voor twistende en vechtende partijen moeten bieden; met daarbij een wetenschappelijke staf om oplossingen aan te dragen en publiek om matigende invloed uit te oefenen.
Maar ook uit Den Haag kan men aan zo'n Ronde Tafel plaats nemen, want worden niet afrikaanse vissers bestolen door supergrote visboten uit NL; met medeweten van de ministers. Zijn dat criminelen als zij zoiets toelaten, het begunstigen?

woensdag 27 november 2013

op het Zuidplein


                ter gelegenheid van de carrieredagen


pleintheater
                         H O G E R O P
 
Op het plein van de Zuidas staat een piepklein, oud caravannetje en daar drentelt het meisje Jippie Yup omheen.
Zij zingt:
      Voglio cantare
      sul blu dell'mare;
      mi piacerebbe un yacht
      waarop een vent met geld en macht.
Onderwijl pakt ze een stuk karton, schrijft daarop TE KOOP en bevestigt het aan het deurtje van de caravan.
Ze zingt:
      De Zuidas trekt mij aan;
      hier wil 'k een goeie baan,
      opleverend goed geld,
      want daar ben 'k op gesteld.
      Mijn naam, zo weet, is Jippie Yup.
      Straks word 'k lid der kleine club
      die hier de lakens uit mag delen.
      Mijn ster is rijzend, hoger boven velen.
Ze wijst naar het caravannetje en zingt:
      Nu eerst mijn oude huisje opgeruimd.
      Wie weet een koper; liefst goed geluimd?
      Tienduizend euro en hij (ze wijst) is verkocht;
      misschien is dit precies waar u naar zocht
Ze kijkt verschillende mensen in het publiek vorsend aan en zingt vol overgave:
      Jippie Yup, je gaat het maken
      op de Zuidas al in zaken.
Ze tilt haar rok wat omhoog
      Wie mag ik straks verwennen?
      Leer mij de mannen kennen.
Ze roept: Kijk daar heb je eentje van de VU.
      Kleine luyden ooit/ Grote jongens nu!
      Hoe zal ik hem straks paaien?
      Eerst maar niet mijn ware aard verraaien.
Er komt een student op, met rugzak, bril en goedkoop gekleed.
J: Goede middag, professor.
S: Ho, ho, ik ben maar een student, hoor.
J: Dan wordt u vast nog professor.
S: Hm, hoogleraar: voorbeeld geven, onderricht  en onderzoek. Heb ik dat in mij?
Nee, dat trekt mij niet zo.
J: Maar als professor verdient u toch heel veel en dat in een voor het leven beschermde positie!
S: Helaas is dat zo; helemaal verkeerd dus.
J: Waarom verkeerd, als ik vragen mag?
S: Omdat mensen gelijkwaardig zijn en zich zo behoren te gedragen. Niet baas over anderen moeten willen worden.
J: Baas over anderen worden en veel verdienen, machtig worden, dat heet carriere maken. Is toch goed? Wie wil dat niet?
S: Ik wil dat niet. Ik wil hogerop. Ik bedoel ik zou daar boven willen staan.
J: Dan blijft u arm. Dan zult u ook geen mooie vrouw (ze showt een beetje) kunnen onderhouden.
S: Tja, centen spelen dikwijls een grote rol in wat heet de liefde.
J: Zo is dat! Dag hoor!
De student kijkt op.
J: Ik zei; Dag hoor!
S: Ja, hoi dan maar; hij slentert weg. 
De duivel duikt plotseling op, met horens en in zwart pak.
D: Dag lieve kind, wat zie je er vandaag weer mooi uit.
J: Hallo, u komt me bekend voor. Wat komt u mij aanbieden?
D peinst, kijkt omhoog, omlaag, links, rechts. Wat denk je van een.......
J: Nou, zeg het maar.
D: Een nieuwe caravan.
J: Ha, Ha, ha; ik wil juist geen caravan meer. Dat kan iemand als u (ze maakt met de vingers horentjes op haar eigen hoofd) toch weten?
D: Nou ja, sommige mensen gaan voor minder akkoord als ze een deal met mij maken.
Hij haalt een halsketting met diamenten uit zijn zak. Kijk eens, is dit wat voor jou?
J: Wat moet ik daarvoor doen?
D: Niet veel, hoor.
Wil je met me trouwen?
J: Ha, ha, ha, die Duivel! Wil zeker een kindje; nog meer duiveltjes.
D: Och, wat is daar op tegen?
J wijst op de luxe kantoren rondom. Weet je wel wie daar zitten?
D: Natuurlijk; geldwolven. Ik heb ze bijna allemaal in mijn macht.
J: Zij kunnen mij luxe bieden; mooie kleren, zeker ook zulke diamanten als waar jij mee leurt, maar bovendien intiem dineren in een klasserestaurant, mmm; heerlijke strandvakanties in de Caraiben of zo.
D: Fluitje van een cent voor mij.
J: Maar jij stinkt; als het niet letterlijk is dan zwaar geestelijk.
D: Bah, ik sta hier mijn tijd te verdoen.
Hij gaat boos weg.
J: Ziezo, afgepoeierd. Toch knap van mij, al zeg ik het zelf.
Ze kamt haar haren. Ze zingt: 
      Mensen, oh ik smacht, ik smacht;
      'k zit hier maar en wacht en wacht;
      'k smacht naar liefdevolle aandacht.
      Is hier niemand die mij toelacht?
Ze gaat de caravan binnen, komt er uit met een boodschappentas en wandelt weg, zeggend: Tot zo.
Een professor komt langs, ziet het bord en bestudeert het. Hij klopt tevergeefs verschillende keren op het deurtje.
Houdt nadenkend de hand aan de kin , haalt dan een strook papier uit zijn aktentas en hangt het uitproberend boven het deurtje.
P mompelt: Als ik nou dit kleine caravannetje koop dan heb ik tenminste een materiele basis voor mijn colleges en hoeft niet alles op het Internet.
Hij strijkt het papier glad en daarop blijkt te staan Universiteit van Finsterwolde.
P verheugd: Dit past wel. Laat ik maar meteen beginnen met een proefcollege.
Hij speurt om zich heen en ziet verderop een paar stoelen. Die plaatst hij tegenover het caravannetje en gaat zelf op het opstapje voor het deurtje staan, wachtend rondkijkend en ook heen en weer drentelend; een beetje ongeduldig loopt hij om de caravan heen.
Net als P achter de caravan is komt een jongeman aanlopen, in werktenue. Hij pakt een stoel, verplaatst die iets buiten de andere en haalt een twaalfuurtje tevoorschijn.
P komt weer voor den dag en aarzelend naar de jonge arbeider toelopend vraagt hij: Komt u voor het college?
A: College? Wat, welk college? Mag ik hier mijn brood opeten?
P: Ja natuurlijk. Hij drentelt wat heen en weer. Wilt u iets horen?
J: Horen? Ik hoor autos en vogeltjes verderop. Hoort u die?
P: Ik bedoel van mij horen.
A: Van u horen, hm. Hoezo? Wat wilt u zeggen?
P: Ik geef college.
A: Aan studenten? Ik zie er geen.
P: Ja, aan studenten, maar ook aan het gewone volk.
A: Gewoon volk? Hoor ik daarbij?
P: Zeker; u hoort daarbij, u bent een medemens.
A: Een medemens ben ik. Dat wist ik al. Wilt u nog meer zeggen?
P: Ik ben nog niet eens begonnen.
A: Ik luister eigenlijk liever naar muziek. Hij haalt oordopjes tevoorschijn.
J komt terug, samen met een oudere vrouw.
V bekijkt het bord, de professor en de jongeman; zegt dan: Universiteit van Finsterwolde? Dat zijn toch die rooien?Tegen onze koningin.... en koning.
Ze draait zich naar het publiek en schudt het hoofd.
Ik krijg het er benauwd van. Die willen je geld afpakken. 
Ze kijkt weer even naar het bord en zegt: Zoveel onzin. Iedereen weet toch dat geld gelukkig maakt en de overheid moet zorgen dat we er zoveel mogelijk van krijgen. Of niet soms?
Ze wijst naar het bord.: Opruiers zijn het.  Zo'n universiteit moest verboden zijn.
Ik dacht trouwens dat communisten niet meer bestonden. Tegen het publiek: Nou ja, alleen nog in reservaten zoals Finsterwolde.
J: tegen V: Och blijft u toch rustig. Deze meneer (gebarend naar P) praat alleen maar. Hij doet niks. Kijk eens hoe klein die U-ni-ver-si-teit  van  Fins-ster-wol-de is. Ze lacht.
J tegen P: Dit is nog steeds mijn caravan. U moet eerst betalen, tienduizend eurootjes.
P: Is dat niet een beetje veel voor zo'n oud wrakkig ding?
J: Nee hoor, want geld maakt gelukkig en daar heb ik grote behoefte aan.
A, die zijn oordopjes al had afgedaan: Aan geld of aan geluk?
J lacht hem toe: Aan allebei, schat.
Ze zingt:
      Met wat gewriemel
      aan een bobo piemel
      vang ik veel centen
A zingt:
      Is dat liefde die jij wil?
      Lijkt me toch een beetje kil;
      brood zonder krenten.
Duet:
      Een paradijs op Aarde;
      waar geld heeft geen waarde:
      voor ieder is er daar genoeg.
      Is 't nú daarvoor te vroeg?
A tegen P: Wat wou u zeggen, eigenlijk?
P: Dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Art 1 van de universele Verklaring is onze grondwet.
A: En wat mag dat dan wel zijn?
P: Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten.
A: Lijkt me prima. Tegen J: Wat vind jij, meid?
J: Zeg maar Jippie, hoor. Ik vind het ook uitstekend.
J tegen P: U mag het caravannetje wel hebben. Voor nul, komma nul euro.
A applaudiseert.
J tegen publiek: Ik heb wat anders op het oog.
Ze kijkt met verliefde blik naar A. Hogerop!
J tegen publiek: Hij zal wel geen centen hebben, maar....
Ze zingt:
      Maar 't is een stoere vent;
      hoe zalig als ie mij verwent!
A zingt:
      Ik voel me vrij en blij,
      kom Jippie, dans met mij.
Ze dansen en P rapt, al in de handen klappend:
      Blije vogels, bouwen straks een nest.
      Ik zie 't al komen, (tegen publiek) u bedenkt de rest.
Alle drie dansen en zingen:
      Kom meissie/jongen/meester, dans met mij.
      Het paradijs is zo dichtbij;
      de liefde streelt het hart;
      voor ieder is er wel een part.
Ook het publiek kan vervolgens meezingen en dansen, liefst alles onder begeleiding van een accordeon. 
 
     
   
   
 

zondag 24 november 2013

onderwijs


          rijksmoskee
 
Een enorme zwarte kubus tegenover de witte Badkuip met fris groen ertussen? Moslims vormen zo langzamerhand de grootste religieuze groepering in Amsterdam en hebben recht op een moskee groot als een kathedraal. Daar is op het Museumplein mooie ruimte voor. Er hoeft hier niet nog meer kunst en cultuur bij, want een mens raakt oververzadigd van wat er al is.
De Koran is een goed boek omdat het strijd tegen het slechte aanprijst. Allah houdt niet van kwaadaardigheid, integendeel en zal fanatici die jihad verkeerd, in hun eigen hebzuchtig belang uitleggen, nog mores leren. Moslims, joden en christenen zijn ergens broeders, want allen met toegang tot het Paradijs mits oprecht en zo. Ze hebben de psalmen als gemeenschappelijk erfgoed en indien er geen Psalmenhuis in Jerusalem is kan er wel eentje in de NL hoofdstad staan. Zeventig meter hoog van roestvrij staal en glas in de vorm van naar boven saamgevouwen handen. Ook op dat plein; om er de prachtige poezie op respectievelijk sabbath, vrijdag en zondag te zingen en te reciteren. Wie weet de overige dagen gemeenschappelijk.
Dat godshuis voor de islamieten zal uiteraard een rijksmoskee moeten worden waarin nauwkeurig de goede strijd onderwezen en terroristisch gedrag verworpen wordt. We kunnen daartoe wel bekwame lieden mobiliseren, net als voor de Grote Kerk te Den Haag die staatskerk moet zijn met doorlopende verkondiging van het Tweede Grote Gebod. Immers is onze universele Grondwet, art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, daarvan een afgietsel. Verboden tracht men te omzeilen zodat er steeds nieuwe nodig zijn; geboden hebben dwingend karakter. De meeste dominees moeten niks hebben van Uittocht naar gelijkwaardigheid en bidden voor instandhouding van de piramidale samenleving. Zulke oranje-fascisten heb je ook volop, meer dan 90 %, in het parlement. Het is maar een licht soort fascisme, niet te vergelijken met het bruine vroeger in Italie dat geweld niet schuwde, allerminst met het zwarte van de holocaust en evenmin met het verfoeilijke rode. Gelijkwaardigheid is kern van art 1 en absoluut; als de rechters er niet van willen weten zullen ze voor straf bijvoorbeeld keien moeten rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken.

Ondertussen hebben de Bommels te Amsterdam trek in een kolengebergte, een benzineplas en nog extra studenten. Die helpen lekker mee de huren van woningen op te schroeven. Kan wel duizend euro per jaar schelen. Ook is er de Zuidas waar 4 x zoveel geld via tax evasion uit arm Afrika gehaald wordt dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heenvloeit. De Vrije Universiteit wil kenniskwartier zijn van die Zuidas. Waar geen plaats is voor kleine luyden.
Dan maar vanuit overvol Amsterdam en rood Finsterwolde -waar de injectie met zuinige semi-miljonairs mislukte ondanks het kunnen pootjebaden in een Blauw Meer met bruinig water- een nieuwe universiteit benoorden Joe-ithoe-izen Roedeskoel in combinatie met een centrum voor de Eemshaven en daarheen verplaatst vliegveld Eelde, zodat dit ook bestuursstad van een autonoom noordelijk landsdeel kan worden? Asjeblieft geen engels in het onderwijs, want dat is de taal van rangen en standen, op bloed of geld gebaseerd. Er zijn legio "vreemdelingen" met enige binding aan onze taal die hier graag komen studeren omdat het in eigen land te moeilijk gaat. Hen plek gunnen en bieden vormt trouwens de beste ontwikkelingshulp.
In doorsnee zijn bij ons verblijvende marokkanen en turken dikwijls vriendelijker dan autochtonen. Komt dat misschien doordat zij minder geld hebben en zo zich gemakkelijker bewegen op niet hoogstaand nivo op welk laatste bobo's, professoren, journalisten menen te verkeren? Er wonen in de Benelux bijna een miljoen marokkanen die hun oude paspoort niet willen opgeven. Is het dan redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om daar een metropool onder NL wet te stichten? Vergroting van het Rijk dus; voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe mooie steden verrijzen, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de Westsaharanen. Met het afvalwater creëer je een groene ring rondom, ook voor tuinbouw zonder kostbaar aardgas. Zo krijg je te lande meer ruimte voor vluchtelingen, al of niet tijdelijk. De friezen van tegenwoordig stammen waarschijnlijk af van allochtonen; die uit de romeinse tijd waren mogelijk proto-groningers. Eventjes niet vergeten: de Shell gevraagd wat er achterblijft als het aardgas op is kwam er als antwoord dat er thans aan goede doelen gegeven wordt.
Is dat redelijk? Of moeten de media aan de slag om voor te lichten, initiatieven te suggereren, boos worden op uitbuitende kapitalisten die shoppen in luxe winkels van de Randstad met 's winters open voordeur. Te duur voor de inwoners van Slochteren. Wel, op zondagmorgen is er gratis onderricht beschikbaar, toegankelijk over dat Tweede Grote Gebod. De Staat is verplicht de gelijkwaardigheid besloten in het iets zwakkere art 1 na te streven. Daartoe voor de foute "volksvertegenwoordigers" die art 1 minachten, zich tegen referenda over hoofdzaken stellen, de Grote Kerk weer in bedrijf nemen als staatskerk. En te Amsterdam idem zo'n prachtig zwarte Rijksmoskee, want de bijbelse justitiële afhandeling van bokken en schapen geldt ook in de verkondiging van Mohammed. Een eindje verderop in het water bij het Centraal Station een internationale Ark met Ronde Tafel voor twistende en vechtende stammen, waarbij een wetenschappelijke staf oplossingen aandraagt en publiek matigende invloed uitoefent. Voeg hierbij nog een arboretum dat de hoofdstad uittilt boven een provinciaal centrum en betere allure dan met in Amerika afgewezen eerstejaars studenten wordt verkregen.

essaytje

                         g a t
 
Bent u bevreesd voor Aanstormende Zich Verenigende Zwarte Gaten?
Stuur dan een tweelingplantje van een telepathische geranium de ruimte in. Als het ginds verslonden wordt zal het broertje op de vensterbank sidderen van ontzetting, hetgeen met verfijnde apparatuur aan de blaadjes valt waar te nemen. Voordat u aan de beurt bent rest er dan nog net voldoende tijd voor een schietgebedje.
Alleen.....zwarte gaten bestaan niet, het zijn gewoon grote massa's. Net als bij de Big Bang met diens enorme concentratie verloopt de tijd bij zware sterren sneller. In de wetenschap is iedereen het erover eens dat nabij massa de lengtemaat krimpt en de afstanden daardoor groter worden. Tijd is gebonden aan fysische processen; als nabij massa de lengtemaat kleiner wordt komen de electronen in een kortere, snellere baan en bij emiteren resulteert er een hogere frequentie ofwel is de seconde daar voor de verre waarnemer korter. Dit wordt bevestigd door de zon passerende fotonen, die daar geen hyperboolbaan beschrijven zoals uit de algemene relativiteitstheorie met langzamere seconde nabij massa zou volgen. Het foton passeert volgens het principe van least action: met zo groot mogelijke stappen (oscillaties met lage frequentie) en daarvan zo weinig mogelijk. Daarom wordt een paraboolbaan waargenomen; het foton zoekt een passage waar de eigen tijd langzamer verstrijkt, dus verder van de zon af.
Een eeuw geleden dacht men dat de algemene relativiteitstheorie bevestigd werd door licht afkomstig van Mercurius en anders naar de zon toebuigend dan volgens de klassieke mechanica. Einstein formuleerde evenwel E= mc(kwadraat) en als de interne energie meegerekend wordt geldt in de mechanica bij potentiaalverandering 2 mgh. Namelijk zit de helft in wijziging van die interne energie, welke echter op het totaal zoals de formule aangeeft zeer klein is en buiten dagelijks beschouwing blijft. Vroeger wist men niet van interne energie, maar als dit meegerekend wordt vervalt genoemde bevestiging.
Roodverschuiving van zonlicht wordt volgens de algemene relativiteitstheorie veroorzaakt door èn tragere seconde op de zon èn het overwinnen van diens zwaartekracht, doch niet wordt gemeten de som van beide zodat deze theorie hapert. De werkelijkheid wordt beter benaderd met snellere seconde op de zon, het overwinnen van de zwaartekracht en toename van de Planck (voorheen constante van Planck). Presentatie hiervan vindt men in het boek The Quantum Theory of Gravitation (2003) door Vasily Yanchilin. Dit essay berust daar op.
In de 19e eeuw stelde Mach dat mogelijk de massa van het heelal bepalend is voor allerlei natuurkundige wetten. Yanchilin borduurt hierop voort met zijn hypothese dat massa de kwantummechanische onzekerheid van een deeltje beperkt. Via de potentiaal van die massa: In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen er dan minder kwantummechanische overgangen volgens de Heisenberg onzekerheidsrelatie naar de verste helft zijn dan van de laatste naar de dichtstbijzijnde helft. Het resultaat is verplaatsing van het deeltje naar die massa toe. Aldus is zwaartekracht een zuiver kwantummechanisch gebeuren. Newton en Einstein brachten het niet verder dan een kwantitatieve omschrijving zonder de aard van het beestje te kennen. Maar dat was voordat de kwantummechanica op het toneel verscheen.
Elk deeltje heeft ook een golfaspect en hiermee werkend komt de russische wetenschapper tot een verbeterde formule voor het kwadraat van een interval, de gebruikelijke standaard in de astronomie. De factor -product van gravitatieconstante en massa gedeeld door afstand of radius x kwadraat van de lichtsnelheid- hoort niet in de teller maar in de noemer en is daar positief zodat er nooit een zwarte rand met tijdsduur nul kan optreden. Het boek is didactisch uitstekend en wiskundig gaaf; kan ook door alfa's gelezen worden. Als dan nabij massa de seconde sneller gaat zal in het vroegere meer geconcentreerde heelal de lichtsnelheid groter geweest zijn en Yanchilin veronderstelt een relatie met de potentiaal van de totale massa van het heelal. Die is op een bepaalde plek en een bepaalde tijd in alle richtingen hetzelfde zodat de speciale relativiteitstheorie zijn geldigheid behoudt mits zo opgevat dat de lichtsnelheid onafhankelijk is van de bewegingstoestand van waarnemers.
Aan de "rand" van het heelal daalt de lichtsnelheid tot nul en alles verliest er richting en snelheid, raakt onbepaald ofwel zuiver kwantummechanisch, een toestand die Yanchilin chaos noemt.
Met de uitdijing van het heelal verschuift die rand. Oude, voor interactie krachteloos geworden lichtgolven, niet door een lens verzameld, zijn misschien bron van donkere massa en dienen mogelijk als intermediair voor overbrenging van potentiaal. Nader onderzoek is nodig nu Yanchilin de horizon verbreed heeft, maar op de Universiteit van Amsterdam werd zijn boek verbannen naar een afgelegen magazijn, zodat de studenten onwetend, dom blijven. Dit om een eigen theorietje van weinig of eigenlijk geen waarde te promoten en daarvoor een Spinozapremie te pakken. Wikipedia boycot Yanchilin's werk gelijk in de duistere Middeleeuwen voor gevestigde autoriteit onwelgevallige boeken op de brandstapel gingen. Normaal is tegenargumenten aanvoeren. Als Yanchilin gelijk heeft met grotere lichtsnelheid in het verleden moet de supernova Ia standaard gecorrigeerd worden en blijft er van versnelde uitdijing van het heelal niets anders over dan fantasie.  Idem van inflatie, de cosmologische constante en negatieve of vacuumenergie. Yanchilin meent dat als vacuum reële krachten herbergt we het anders genoemd zouden hebben. Het criterium meting is geheel afwezig.
Zal de Nobelprijs 2011 toegekend voor bericht over versnelde uitdijing van het universum retour moeten?
D 66 wil nog meer geld voor professoren te lui of onbekwaam om Yanchilin's boek te bestuderen. Roulatie is beter, anderen die niet op hun gat liggen ook kansen geven!
            
            
           

maandag 4 november 2013

zangspel Sint Maarten

                    11/11  (2013)
 
          Sint Maarten
 
Sinterklaas en de kerstman geven aan familie en kennissen, maar St Maarten schonk een wildvreemde de helft van zijn warme mantel om hem van kou te vrijwaren. Dat past prima bij een christelijke universiteit waar ondertussen de graaiers in opmars zijn en de kleine luyden onderspit delven. Daarom hieronder een stuk gezongen straattheater, dat op 11 november om een uur of drie buiten bij de VU op te voeren ware, om 17 uur op het plein van de Zuidas en misschien om 19 uur op de Dam; steeds rijkelijk geëntoureerd met lampions waarin echte kaarsjes.
 
Een trommelaar of harmonicaspeler leidt in. Dan zingen een 20 jongeheren in maatkostum en geketend aan een aktetas het Slavenkoor van Verdi, ietwat gewijzigd:
 
Va, pensiero, sull'ali dorate
va, ti posa sui clivi, sui colli,
ove olezzano tepide e molli
l'aure dolci del Paradiso! (evt volgorde wijzigen)
 
Dei due fiume le rive saluta,
coi arbori le frutte atterrate...
O, nostra patria, si bella e perduta!
O, membranza, si cara e fatal!
 
Arpa d'or dei fatidici vati,
perché muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
ci favella del tempo che fu!
 
O simile di Adamo ai fati
traggi un suono di crudo lamento,
o t'ispiri il signore un concento
che ne infonda al patire virtù.
 
Hierna vormen zij een kring en 6 als engelen verklede meisjes zingen van psalm 19, met kleine wijziging:

 
De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.
 
Volmaakt is 's Heeren wet, die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis is Gods getuigenis
dat dwazen wijshied geeft.
Zijn wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud
het woord van 's werelds koning.
 
Dan soprane:
Maar HEER wie is de man die op 't nauwkeurigst kan
zijn dwalingen doorgronden?
O bron van 't hoogste goed was reinig zijn gemoed
van sluiks verborgen zonden.
En alt:
Schenk hem geen overvloed,
dat drijft hem maar tot zonde.
 
Een selectie (om goed verstaanbaar te zijn) van het Slavenkoor vervolgt op Verdi's muziek met:
 
Oh Verlangen naar Eden, naar 't Paradijs
uit mijn hart stijg op en ga op reis
't zalig Oord zoek, dan weg mij wijs
waar geen Dood dreigt met scherpe zeis
 
Voor de Mammon viel ik graag terneer;
slaaf van hebzucht: carrière ik begeer.
Uit gaan buiten is wat ik studeer en leer;
'n hart van goud heb ik allang niet meer.
 
Sinterklaas noch de kerstman zijn mijn vriend;
beide lieden acht ik wel zeer bijziend
daar zij schenken aan wie veel verdient.
Naarstig toch wordt dit uitgekiend.
 
Oh als eens mij zocht de middelman
die mij toont hoe het heel anders kan
Here God, oh breek Gij mij de ban;
deze ketens, verlos ons daarvan.
(Ik heb de muziek van Verdi even niet bij de hand en het bovenstaande is te wijzigen op het ritme van het Slavenkoor)
 
De ketens blijken los te zitten en worden weggestopt. 
Een goed gebouwde jongeman, verkleed en met grijze pruik als halfnaakte oude stumper, komt in het midden en valt neer. Zich half oprichtend bast hij een lied:

 
Il quale que voglio esprimere
non tanto è nuvo,
maar sorge del cuore:
è bruto l'amore
melodie: g g fis g e d c c / g g a f e d / b b a b d' c' / b c' g f e c
2e vers idem met slotregel:

son' brute le gente
3e: è bruto l'inverno.
Wat ik nog wou zeggen
is dat het mij met de liefde niet alles was,
dat de mensen niet altijd vriendelijk zijn
en dat het 's winters bar koud is.
Hij huivert, rilt. 
 
Maarten, als romeins soldaat te paard op een forse Belg met korte staart
komt aangereden en zingt (tenor, plat amsterdams; melodie ongeveer Ich bin nur ein armer Wandergesell):
 
Ik ben maar een nul
en ik weet wel waarom:
'k Was zo stom in het leger te gaan
Nou zit ik hier op een paard zonder staart
Ze vragen m'n moeder: wat is ie nog waard?
De vijand die mot ik niet meer!
 
Als 't vriest en 't is koud
worden kleumers niet oud;
maar ik heb 'n warme mantel om 't lijf.
Zo red ik me wel, dat staat gans buiten kijf.
Vraag je: Vanwaar of waarheen; dat gaat jou echt niet aan!
Oh kijk nou! m'n ogen doen zeer! (hij ontdekt de halfnaakte zwerver)
 
Vies, oud; in de goot
zonder hemd, zonder brood.
Ja, m'n meissie krijgt dan medelij.
Ik toch ben hard, met verstand er ook bij:
kwijt dit probleem in zucht en scheet.
(als het paard een wind laat spreekt hij de knol vriendelijk toe: Kom paardje; het zijn hier nette mensen)
Dus hak ik er nu maar op los!
Hij klieft de mantel in tweeën na eerst verwoed met zijn zwaard te hebben gezwaaid, hoog boven zijn hoofd.
 
De engelen zingen:
Die Maarten is een fijne man
och dat alle mensen
zich ook zo wensen.
Wie houdt daar niet van? Wie houdt daar niet van?
 
Evt ook: Die Maarten is een toffe vent
                Zo ik toch ook ben
 
            Die Maarten is een goeie peer
            Geen graaier maar heer
 
Het herenkoor zingt:
 
Humain par la sagesse
de Dieu le Créateur
nous cherchons en noblesse
la liberté d' tout coeur
Le droit pour chaque tête
s'appelle égalité
Sur Terre se rend une fête
plein de fraternité
 melodie: g g g fis f e c / d d c' b gis a / g f e d f f / e g e d e d c / b_  d d g d f e / a gis gis a c' b / c' e g f e d f / a g e d ? c
              
Daarna de meisjes, goed verstaanbaar (evt op zelfgemaakte melodie):
 
Edel en hoog geboren
als mens naar Godes beeld
zoek ik rechtens behoren
de vrijheid onverheeld
Om 's HEEREN aardse gaven
te proeven met verstand
bied ik mijn broeder haven,
deel oogst in dit rijk land
 
Tot slot allen idem op de wijze van het wilhelmus, waarna kinderen mits voorzien van brandende lampion en zelf ook een liedje zingend, lekkers krijgen (verpakt, bijv. reepje chocola). Uiteraard moet er aan een deur gezongen worden en hiertoe is beschikbaar een piepklein oud caravannetje met half open deurtje, momenteel in stalling De Ganzenhoeve te Zeewolde.
In beide talen is een tweede couplet te vinden op deze site (CO, vorige maand)
Men kan naar goeddunken wijzigen.