woensdag 24 september 2014

werk en produkten

             distributie                                                          
 In de groninger Ommelanden deed men voor de bedijkingen aan veeteelt op collectieve gronden. Veel later verdienden de boeren, voordat de stoomschepen graan uit Amerika aanvoerden, veel geld aan de grondstof voor brood maar deelden dit niet naar behoren met hun personeel. Totdat de maaidorser verscheen was er ruime werkgelegenheid op het platteland  en enige afvloei door mechanisatie  werd opgevangen in landbouwprodukten verwerkende industrie. Maar tegenwoordig is er in ondermeer Oostgroningen flinke werkloosheid terwijl de boeren heel veel uren maken. Ook wordt daar niet zoals in de Randstad goed geprofiteerd van het aardgas. Men heeft er domweg te kleine huizen om alle kamers van villa's voor een spotprijs te verwarmen. Dankzij de techniek is een dertigurige werkweek haalbaar, doch hiervoor dient onnodige concurrentie en overbodig werk achterwege te blijven.
De laatste honderd jaar blijkt er dus discrepantie te bestaan tussen werkelijke verdeling van arbeid en inkomen en die welke zou moeten geschieden. De dichtbij zijnde universiteit van Groningen verzuimt of faalt om modellen ter verbetering aan te dragen. Winkelketens spelen een belangrijke rol bij de afzet van agrarische produkten.
            Het zit structureel fout in de distributiesector: De bedrijfsleiders, zich managers noemend om hoger te lijken, zijn voortdurend uit op goede resultaten voor de aandeelhouders, de "haves", en trachten zo weinig mogelijk te betalen voor arbeid, beide van producerende en verkopende mensen. Zij hebben hier zelf baat bij omdat de eigenaars van de winkelketens hun salaris bepalen. Ook zullen zij telkens geneigd zijn om te beknibbelen op goede omstandigheden voor dieren.
Conform de grondslag der Europese Verdragen, art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens die in de preambules genoemd wordt, moet goede verantwoorde produktie in behoefte voorzien -inbegrepen wat dieren nodig hebben- en hoort winstbejag ondergeschikt te zijn.
AH presteert het om onwetende buitenlanders voor een bonusaanbieding aan de kassa stiekum de volle prijs te berekenen, hetgeen in strijd is met art 60 van het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig. Om tot een open, eerlijke markt te geraken heeft dit de regel dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden (zoals het tonen van een bonuskaart) zijn verboden. Albert Swine heet de kruidenier bij vreemdelingen, die niks afweten van een bonuskaart en buiten de winkel gekomen op de kassabon kijken.
Wellicht is collectivisering het best voor de distributiesector, maar tussentijds lijken belastingen mogelijk die als medicijn dienen. Hierover ware een congres te organiseren omdat de economen op de universiteiten het volledig laten afweten. Ter sprake dienen te komen:
Toeslag, al dan niet vrijwillig (vergelijk met de pinspaarregeling van de ABN Amro) op produkten uit lage lonen landen en waarvan de opbrengst gaat naar gindse AOW potten voor zover het moeilijk is om de werkers direct profijt te doen ervaren.
Progressieve concernbelasting om tegen te gaan dat (semi)monopolisten de inkoopprijzen bij boeren etc. drukken.
Forse verhoging van de energieprijzen, zodat er minder door grote handelaren over de wereldbol versleept wordt, zij minder verdienen en juist de regionale producenten meer.
De zondag(ochtend)  ware vooral te besteden aan geestelijke reflectie en contacten met lieden uit andere lagen van de samenleving. Derhalve een paar procent extra omzetbelasting voor winkels die op zondag open zijn.
Het is niet erg als consumentenprijzen stijgen wegens betere beloning van eenvoudige producenten. Hieronder wordt summier uiteengezet dat er thans bedrog is door kabinet en parlement, zodanig dat de hogere inkomens extra bestedingsruimte kregen. Zulke begunstiging is in strijd met het door het volk gewilde belasting betalen naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving. Bij rechtzetting beschikken de minima over flink meer geld.
Wie profiteren van de valse verdeling? De meeste welgestelden zijn kennelijk uit eigenbelang anti art 1 en van de uitzonderingen verneemt men weinig. Ze zijn pro een piramidaal georganiseerd NL. Per referendum als in de copie beschreven is grondige correctie mogelijk. Blijkt het volk onvoldoende geschoold en voorgelicht om tot positieve resultaten te komen (die van de media behoren tot de haves) dan kan na korte tijd herhaling plaats vinden. Holland hoeft niet achterop te lopen en niet te wachten op "Parijs".
        Acht miljard euro rente op staatsschuld doordat de welgestelden te weinig afdroegen aan de Schatkist. Dit behelst lastenverzwaring onderaan de maatschappelijke ladder. En duizend miljard aan kapitaal bij de pensioenfondsen, die zorgen voor schevere verdeling van de inkomens na het werkend leven. Met begunstiging van de burgers die in hun loopbaan al beter af waren.
Voor hervorming van de belastingen is het nuttig en wenselijk om uit te gaan van de grondslag der Europese Verdragen.
Het is volstrekt noodzakelijk dat art 1 van de universele Grondwet volledig tot gelding komt. De meerderheid der bevolking wil dit, vaak gewoon uit eigenbelang want de echte haves vormen steeds een minderheid en art 1 geeft handvat om overmaat aan macht en geld af te romen. Dat zal zuur zijn voor rijke oude families, maar compromis is mogelijk, volgens deze bijdrage toch nog twintig jaar volop "genieten"!
   
           

zondag 14 september 2014

bijdrage 2014


          nationaal verslag
 
De Europese Unie heeft art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag voor de Verdragen. Art 1 geldt ook in Nederland en het tekent gelijkwaardigheid. Dat houdt in deelname aan beraad en besluit, hetgeen te verwerkelijken is middels referenda en volksvergaderingen. Maar de Tweede en Eerste Kamer willen er niet van weten omdat zij kliekbelangen van hun partijen voorop stellen. Art 1 is 's werelds universele Grondwet waarmee niet te spotten valt, het heeft absolute gelding. Eigenlijk is de inhoud niet nieuw want vroeger zei men wel dat we allemaal van Adam afstammen en er zodoende geen verschil van hogeren en lageren kan bestaan. Het artikel valt te beschouwen als een afgezwakte weergave van het bijbelse Tweede Grote Gebod, toch het summum van echte beschaving. Het Eerste Grote Gebod verbiedt de Mammon, het geld, carrière voorop te stellen en keert zich tegen de bio-industrie omdat daar het werk van de Schepper gekleineerd, bezoedeld, kapot gemaakt wordt.
Wie enigszins ontwikkeld is hoort het goede van art 1 naar voren te brengen om vervolgens verbeteringen voor te stellen waar er schending plaats vindt. Onder hen zijn intellectuelen die zich zo noemen om hoger te lijken dan mensen met minder scholing, maar in plaats van voorop te lopen veroorzaken zij veel afbreuk omreden dat ze zelfzuchtig meer dan evenredige porties macht en geld willen.
Art 1 behelst materiële zaken zoals het recht op een eigen minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat een ander daar tegen je wil geld uit peurt. Van hetzelfde aangaande deelname in het produktieproces. Hiertoe is herverdeling van werk en banen noodzakelijk zodat ieder een goede bijdrage vermag te leveren en zich kan ontplooien. Er wordt enorm veel overbodig werk voortkomend uit ongewenste concurrentie verricht; dat verhindert algemene verkorting van de arbeidstijd. In te stellen is ten hoogste acht jaren betaald krijgen uit de Schatkist. Daarna is de beurt aan een ander. Dit geldt voor ministers, volksvertegenwoordigers, burgemeesters, ambtenaren, de media, professoren en verder waar het aanbod van bekwame personen de vraag overtreft. Kapitalisme is in strijd met art 1 omdat het egoistisch van aard is en anderen tot loonslaven vernedert. De winkelketens zijn over te doen aan volksbezit, want de bedrijfsleiders -zich managers noemend- spekken miljonairs en gunnen boeren en werknemers in fabrieken slechts lage beloning. Grote ondernemingen die soortgelijke resultaten boeken zijn rijp voor gedwongen omvorming en in het algemeen dient overmatig groot privé kapitaal in zeg twintig jaar overgeheveld worden richting Schatkist of collectieve, cooperatieve bedrijven; behoudens wat door eigen inspanning toegevoegd wordt. Dit maakt een eind aan levenslang parasiteren van miljonairs en vergroot de ruimte voor mensen onderaan de maatschappelijke ladder. Wie het er niet mee eens is kan zich afscheiden, maar moet zich verre houden van vermeende minderen slechte verdeling op te leggen. Die van de SP mogen zich afvragen of hun partij niet aan volksverraad doet: een beetje meer loon, maar wel onderaan op de maatschappelijke ladder blijven, niks gelijkwaardigheid.
Art 1 is maatgevend voor de opstelling van elke goede staat en overdenk dat op zondagmorgen, evenals waaruit het voortkomt; dit samen met zowel gelijkgezinden als andersdenkenden. Een belasting op de omzet voor winkels op zondag onnodig open, gericht op geld binnenhalen, past hier wel bij. Indien verdere regelgeving in strijd is met de beschermende werking van de absolute wet, art 1,  is het plicht om in het geweer te komen. Daarbij is als eed of gelofte af te leggen: Ik zal art 1 volkomen respecteren en bestrijden wie het saboteren doch hierbij nooit een oog uitsteken voor een uitgeslagen tand. Duidelijk wordt dat het huidige kabinet, het tegenwoordige parlement en de zittende rechters moeten verdwijnen omdat zij schuldig zijn aan dergelijke sabotage. Laat de vlag van de republiek Nederland blauw-wit-rood zijn ter bevestiging van de nieuwe positieve en humane instelling.
Het is nuttig om autonome nederlandse gewesten samen te voegen met Vlaanderen, Wallonie en Luxemburg en verder met de scandinavische staten. Zo ontstaat er tegenwicht jegens egocentrische grote mogendheden en kan er internationaal op allerlei gebied betere hulp verleend worden. Voor de bevolking wordt de ontplooiingsruimte aanzienlijk groter; je kunt gemakkelijker conducteur worden op een trein door de mooie Ardennen. Dit geldt eveneens voor antillianen en Suriname kan zich aansluiten, net als diverse mini-staatjes. Er verblijven bijna een miljoen marokkanen in de Benelux die hun oude paspoort niet willen opgeven. Is het redelijk om in ruil tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische eilanden te verlangen om daar onder nederlandse wetgeving- anders willen autochtone hollanders er niet heen- een nieuwe metropool te stichten? Je zult er kunnen zwemmen in de grachten met atlantisch water en een groene ring rondom, ook voor tuinbouw, wordt verkregen met afvalwater. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kun je ginds drie grote steden bouwen, de tweede weggeven aan Marokko en de derde aan de westsaharanen. Dubbele nationaliteit hebben komt neer op de mogelijkheid om zich in twee landen te ontplooien en zo voorsprong te verwerven. Dat dubbele is daarom op te heffen.


Wie zelfstandig wil werken loopt op tegen allerlei belemmeringen, waarbij de afdrachten aan loonbelasting en premies heel groot zijn. Afschaffing daarvan tot ongeveer modaal inkomensnivo lijkt mogelijk door energie zeer zwaar te belasten. Dat verdien je deels terug door minder ijzer in de vorm van een grote zware auto heen en weer te slepen, met het dragen van een trui en vooral door grotere afzet van produkten uit de eigen regio. Grote handelaren zijn gebaat bij lage transportkosten, doch de wereld geenszins. Er zal minder asfalt nodig zijn en 's winters hoeven de deuren van luxe winkels in de Randstad niet open te staan, noch zijn alle kamers der villa's voor een spotprijs te verwarmen.
Die roulatie na acht jaar bespaart waarschijnlijk uitgaven bij de overheid, want van de nieuwelingen mag verwacht worden dat zij zich inspannen om niet uit het raam te kijken. Nadrukkelijk is te stellen dat wegens wanprestatie de filosofen aan de nederlandse universiteiten de laan uit te sturen zijn om vervangen te worden door ijverige wijsgeren, die de logica en het gebrek daaaan in de maatschappij verhelderen. Het is absurd dat art 1 geminacht wordt door de rechters, dat het volk buitengesloten wordt van deelname aan beraad en besluit, dat er in feite een soort staatsgreep gaande is van VVD en PvdA. Het is absurd dat op de universiteit het najagen van geld en status voorop staat; dat het engels werd ingevoerd, want jongeren begrijpen de moedertaal het best en moeten die cultiveren. Het engels doet rangen en standen insluipen; naar geld uit Amerika en naar afstamming uit Engeland. Het bevordert verbreiding van kapitalisme ten koste van consensus samenlevingen. Kapitalisten willen niet der broederen hoeders zijn. "Zij kunnen zich voor God niet staande houden; er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden". De industrie heeft tot taak te voorzien in wat er nodig is. Maar niet zelden overheerst er winstbejag, ondermeer tot uiting komend in overnames. Domheid sloeg toe en men bestelde spoorwagons in het buitenland. Daar kon men goedkoper leveren zei men. Vergeten werd de enorme afdracht aan loonbelasting en premies die nu in buitenlandse schatkisten verdwijnt. Als men in Oostgroningen, waar de werkloosheid hoog is, goede kustvaarders weet te bouwen zal dat ook wel lukken met trams voor Amsterdam. Die trekken misschien iets minder fel op, doch dat scheelt omvallen van de passagiers en zich bezeren. De overmatig betaalde en vadsig geworden filosofen staan niet gelijk de oude grieken op de markt om het gehoor vooruit te helpen. Uittocht uit de piramidale samenleving is de boodschap die de nieuwe wijsgeren moeten verkondigen. Momenteel kan de rijke dank zij de aftrek hypotheekrente eenzelfde huis verwerven voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner kwijt zou zijn. Die verdient in het welvarende land niet genoeg voor een eigen huis en mag huren van de welgestelden, zodat dezen nog meer inkomsten krijgen. Het pensioenfondsenstelsel is verworden tot een geniepige, door gewone mensen slecht begrepen methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar welgestelden, die al genoeg hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing met terugwerkende kracht komen er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnt de staatsschuld en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog. Een deel van dat geld sijpelt door naar de kinderen zodat de algemene welvaart groter wordt.
Het volk moet besluiten welk programma het wil. In de USA heeft men daartoe de president in het Witte Huis als leider; bij ons ontbreekt het daaraan, zijn er slechts lakeien van duistere figuren op de achtergrond. De jeugd hoort zich dit te realiseren en heeft goede opleiding nodig, ook militaire vorming om hoofd en handen te gebruiken in tijd van nood. Denk hierbij aan de opleiding die vroeger de zonen van ridders kregen, het tegenovergestelde van gehoorzamen aan generaals. Generaals die in mei 1940 deserteerden uit het geallieerde kamp om lijf en goed te behouden toen de agressor, die te weinig militaire middelen had ingezet, overging tot terreur; die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden in Indie, die de papoeas in de steek lieten, laf waren in Srebrenice en thans een huurlingenleger hebben. Weg ermee en laat sergeants een nieuw leger vormen dat in de Republiek ook ordetaken weet te behartigen in plaats van dikwijls fascistisch opererende politie. De wil van zulke opgeleide jeugd zal meer dan thans gericht zijn op verwerkelijking van de inhoud van art 1 der universele Verklaring en bij insgelijke houding in andere landen heeft de vrede grote kansen.
Een maand lijkt voldoende om zich voor te bereiden op een referendum over wegsturen van Rutte en Co, nieuwe verkiezingen van kandidaten die genoemde eed of belofte afleggen en vervanging van de huidige rechters, die art 1 willens en wetens gesaboteerd hebben. Een vergoeding van honderd euro voor de uren besteed aan beraad lijkt redelijk. Wellicht is er een staatskrant nodig om goede voorlichting te geven want de media dienen de bovenlaag om zelf inhalig mee te profiteren.
           

maandag 8 september 2014

bijlegging conflict

Isra/mael
                                    Het is uitgesloten dat Israel arabieren kan laten geworden op enkele tientallen kilometers afstand van zijn poort het belangrijkste vliegveld. Dus is een onafhankelijke palestijnse staat onmogelijk. Ook als een meerderheid in de VN daar voor zou zijn. De Europese Unie en Amerika falen om dit de palestijnen bij te brengen. Zij hebben verder geen plannen van enige waarde. Het nederlandse kabinet en andere regeringen stoppen geld in VN scholen te Gaza waar -schande over Ban Ki Moon- de jeugd jodenhaat aangeleerd wordt. Dat moet ophouden. 
Het summum van beschaving is leven volgens het bijbelse Tweede Grote Gebod. Het Eerste behelst de zelfgemaakte goden Mammon, Carrière, bio-industrie en zelfs Geluk opzij zetten. De Schepper heeft evolutie ingevoerd, ook geestelijke en daartoe moeten kennelijk lief en leed ervaren worden om niet tot automaat of zombie te geraken. Als afgezwakte versie van het Tweede Grote Gebod, dat onverbiddelijk ook geldig is voor moslims, valt te beschouwen art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens. Dit art vormt grondslag der europese Verdragen en wordt als zodanig genoemd. In feite kan goed staatsgezag niet anders dan hierop gebaseerd zijn omdat het art gelijkwaardigheid tekent. Hollandse dominees echter moeten doorgaans niets hebben van Uittocht uit de nederlandse piramidale samenleving en verkiezen vleespotten boven werkelijke democratie.
Windsurfende studenten verhuizen na hun afstuderen uit Amsterdam zodat er goede roulatie is bij hun club. Dat bevordert het samen delen van surfplanken. De gewone surfclub daarentegen heeft een kliekende kern van oudgedienden en vriendjes die zichzelf bevoordelen. Zij gebruiken lesplanken gratis terwijl anderen ervoor moeten betalen, hebben het Internet voor anderen afgesloten zodat die het weerbericht niet kunnen zien en van de motorboot, toch nodig voor reddingsoperaties, staan zij het contactsleuteltje niet af. Voor wie weinig geld heeft zijn er slechts verouderde boards en zeilen. Ondertussen wordt in de kantine de jeugd plofkip voorgeschoteld. Wie herkent niet in eigen omgeving soortgelijks? Daarom is bij echte democratie roulatie nodig. Na een zeg zeven jaar uit de Schatkist betaald te hebben gekregen komt de beurt aan een ander; ook geldend voor ambtenaren en professoren.
In de arabische wereld is het nog een graadje erger met kliekende politiek, niet het minst bij Hamas. Daarom is het niet nuttig om die voort te laten bestaan. Dan wordt als regeling aangaande de twistende partijen het volgende mogelijk: Egypte krijgt Gaza erbij en voert daar normale orde in. In ruil wordt het oostelijke deel van de Sinaï tot aan St Catharine aan Israel afgestaan, terwijl het overige van de woestijn onder internationale controle komt gelijk Antarctica. Dit hoort tussen haakjes ook het geval te zijn met het Amazone-oerwoud, de Himalaya, de Noordpool-streken, de Sahara ten gunste van wilde flora en fauna. Op een autonome Westbank onder souvereiniteit van Israel gaat een 25% quotum gelden: israelis mogen er maximaal 25% van de bevolking uitmaken en in de rest van Israel de arabieren idem omgekeerd.
In honderd jaar tijd is de bevolking van Egypte acht maal groter geworden en uit het overbevolkte kleine vruchtbare deel zullen veertig miljoen mensen moeten verkassen naar nieuwe metropolen langs de Middelandse Zeekust. Daarvoor zijn miljarden euros aan hulp nodig; een gedeelte komt vrij als de staten niet buitensporig veel aan defensie hoeven te besteden. Een fractie van het geld is voldoende voor spoorverbindingen tussen de hoofdsteden, ondermeer via Jerusalem.
Israel is een zeer oude natie met eigen cultuur, taal, identiteit. Dat kan van de palestijnen niet gezegd worden en hun huidige leiders willen liefst opnieuw invoeren dat de joden tweederangs status krijgen, net als eerder tweeduizend jaar lang voortkomend uit buitenlandse agressie. Wat is de balans van de voorgestelde regeling voor gewone mensen? Met toegevoegd dat Jordanie een stuk kust van de Saoudiers overneemt om aan toerisme te verdienen. Thans is het een bovenlaag die materieel goed zit terwijl men juist van oud-Israel de herverdeling zou kunnen overnemen, welke eens in de vijftig jaar voorgeschreven was om loosers een nieuwe kans te bieden en vooral om jeugd ongeveer gelijke startposities te verschaffen. De arabieren in Israel hebben het veel beter dan de papoeas in Indonesie of de tibetanen in hun bezet land. De grote mogendheden kunnen de vredesregeling opleggen in het belang van de gewone mensen. Eventueel mag dat tijdelijk zijn en als er geen beter alternatief is moet er snel mee begonnen worden. Dit houdt in dat Den Haag geen geld meer stuurt naar de machthebbers in Gaza doch het overmaakt aan Egypte om positief te besteden aan onder diens zorg komende palestijnen. De regerende nederlandse politieke partijen zijn kapitalistisch gezind, handlangers van bovenmodaal. Willen niet weten dat het egoistische naar zich toe trekkend en anderen in hun mogelijkheden beperkend kapitalisme vijandig staat ten aanzien van het Tweede Grote Gebod. Israel heeft nog een zeer belangrijke taak om daar flink op te hameren. Te beginnen in eigen land helaas waar de kloof tussen arm en rijk op die van Amerika begint te lijken.
Zodoende is er een mooie taak voor de krant weggelegd als de politieke bobos het laten afweten; niet in eigen land en niet in de wereld werkelijk oog hebben voor dat art 1, 's werelds universele Grondwet. Het art verbiedt impliciet dat een goede oude natie bedreigd, laat staan in zee gedreven wordt door nieuwkomers, opgestookt door een op geld en macht beluste elite. Die van Israel hebben als wet dat de hoek van de akker -de opbrengst ervan- toekomt aan de vreemdeling. In moderne tijd is hieraan toe te voegen wilde flora en fauna. Mag de Westbank "Ismael" heten? En is iets van Isramael niet beter dan Palestina? Sta je in Israel bij een bushalte en spreekt men je aan dan gebeurt dat in het hebreeuws. Dat komt doordat er israelis met blauwe ogen, met zwarte huid zijn, kortom is de mensheid aan hen verwant geraakt. Die van "Babel en Rahab" zullen dat ook worden, "geteld als in Jerusalem geboren".
       

 

"apartheid"

opnieuw beschouwd
                                             Indertijd werd veel aandacht besteed aan de apartheid in Zuidafrika, hetgeen min of meer vergezeld werd van oordeel dat die blanken daar in meerderheid behoorlijk racistisch waren. Wellicht is het nuttig om ter volledigheid de kwestie nog in een ander daglicht te beschouwen:
De zwarten in het land kwamen oorspronkelijk uit Westafrika, waar men een hoog percentage snelle (fast twitch) spiervezel heeft. Dat stelt in staat tot sprinten; gelijk de leeuw, waarna het lekker uitrusten in de zon is. Aan de andere kant van het continent domineert de langzame spiervezel, goed voor het lopen van de marathon of de hele dag werken. De rest van de mensheid zit ergen op de lijn dwars door Afrika en kan niets veranderen aan de percentages van beide soorten spiervezels. Maar wel door gerichte training de cellen van een type vergroten, zodat men iets langs de lijn opschuift. Welke spiervezels men heeft is in hoge mate bepalend voor dagelijkse activiteiten en belangrijker dan de huidskleur.   
De Boeren in Zuidafrika met veel spiervezels geschikt om de hele dag hard te werken wilden liever niet delen met de zwarten, die in hun ogen lui leken. Van hun geloof mochten zij evenwel geen racisten zijn en toen verzonnen ze dat de zwarten buitenlanders waren, in thuislanden hoorden. Zelf pikten ze heel menselijk de grootste en beste stukken land in.
Momenteel is er onder het huidige regime een zes! sterren-hotel in Kaapstad.  In de superketens werkt voor lage lonen personeel, dat de eigenaars-miljonairs nagenoeg nooit ontmoet. Kortom is er aanzienlijke scheiding. Dit wordt nog versterkt doordat de meesten overgaan op engels, een taal met in Engeland en Amerika diep verankerde rang- en standsverschillen, naar gelang afkomst of rijkdom. Zowel zwarten als Boeren hadden een soort consensusmaatschappij van ongeveer gelijkberechtigden. Met gebruik van engels wordt de bevolking een piramidale samenleving bijgebracht en alhaast weten laaggeschoolden niet beter dan dat zo hoort. Nu op nederlandse universiteiten de moedertaal vervangen wordt door de brabbeltaal het engels is ook hier sprake van grotere afstand tot art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens, hetwelk gelijkwaardigheid tekent, ook op materiële vlakken. Een jongere kan binnen een half jaar wel een andere taal leren; het is niet nodig om amerikaanse studenten die in eigen land niet toegelaten worden tot hun topuniversiteiten in NL colleges in het engels te geven. Veeleer moet papoea-jeugd uitgenodigd worden en idem mensen uit andere overzeese streken met nederlandse binding. Het lijkt dat de dwaze bestuurders de laan uitgestuurd dienen te worden om de eigen moedertaal weer volop te laten bloeien.
                          
 
           

maandag 1 september 2014

onbekwame staatssecretaris

weg met het huidg pf stelsel
                                                             Beschaafd als ze zijn waarderen nederlanders natuurlijk -daar is ie weer- dat je goede wijn voor halve prijs kunt krijgen. De boodschap wordt duizend keer herhaald; geen woord over bijv. art 1 van de Verklaring van de rechten van de mens, dat gelijkwaardigheid tekent en ook niet aangaande art 60 van het Verdrag van Parijs uit de jaren vijftig, dat een open, eerlijke markt voorstaat en daarom bepaalt dat ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden.
Gelijkwaardigheid wil zeggen dat je recht hebt op een eigen minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat een ander hindert of er munt uit slaat. Idem recht op een volwaardige plek in het produktieproces, waartoe het absoluut noodzakelijk is om te rouleren, gelijk de presidenten in Amerika teneinde wanverhoudingen te voorkomen. Het bedrog met die goedkope dus van mindere kwaliteit wijn valt te vergelijken met het aansmeren van het huidig pensioenfondsensysteem. Dit is in werkelijkheid een verkapte, geniepige methode om het betalen van belasting naar draagkracht te doorkruisen. Schuldig aan invoering en instandhouding zijn de parlementariers, allemaal veelverdieners en kennelijk het eigen belang en dat van hun financiële klasse voorop stellend. Let wel ten koste van beneden-modaal.
Bij afschaffing met terugwerkende kracht komen er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnt de staatsschuld en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog. Maar voor anderen net zoveel pecunia, daar moeten de "volksvertegenwoordigers" niets van hebben! Meer geld bij arme ouderen zal deels doorsijpelen naar kinderen en een groeiimpuls veroorzaken.
Heel kwalijk is dat de managers van de pensioenfondsen niet geschoold zijn in het opzetten van welvaart vergrotende produktie doch veeleer echte ondernemers hinderen met hun eisen bij uitlening van de duizend miljard euro onder hun beheer. NL is bezig weer een rentenierslandje te worden; met pf managers die listig de verdeling schever maken.
Art 1 vormt grondslag der verdragen van de Europese Unie. Het is een verzwakte weergave van het bijbelse Tweede Grote Gebod. Het Eerste keert zich tegen de Schepper tartende bio-industrie, tegen de Mammon, tegen de Carrière-afgod. Een goede staat heeft art 1 als onverbiddelijk geldende basis. Maar Den Haag wil er niet aan, prefereert een piramidale samenleving en zelfs dominees zijn tegen Uittocht naar werkelijke democratie van gelijkwaardigen met verkettering van het egoistische kapitalisme. Allang kan men niet zeggen onbekend te zijn met de ware aard van het pensioenfondsensysteem en wie daar achter zitten. Net zo min als de rijken in de Randstad duurder aardgas willen voor ontwikkeling van het Noorden en dan niet meer alle kamers van hun villa's voor een spotprijs kunnen verwarmen, de voordeur van luxe winkels 's winters niet langer open zal staan, evenmin willen de "haves" af van het bedrog der managers waardoor de maatschappelijk onderste helft van de bevolking grote schade lijdt. Dit is ook het geval bij de aftrek hypotheekrente, welgestelden in staat stellend om eenzelfde huis te verwerven voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner kwijt zou zijn. Het gebeuren is in strijd met art 60, met een open, eerlijke markt. De manipulators zitten in Den Haag en Jet Klijnsma maakt er deel van uit. We behoeven een betere staatssecretaris, die ten eerste beseft wat er mis is en zonder uitstel de gaande discriminatie van de vermeende "minderen" corrigee