vrijdag 23 september 2011

variabele lichtsnelheid

                
          Het bericht dat neutrinos sneller zouden kunnen gaan dan licht behelst hoogstwaarschijnlijk verkeerde weergave van de feiten. De juiste interpretatie is vermoedelijk dat de lichtsnelheid groter is dichter bij massa overeenkomstig de theorie van Vasily Yanchilin in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003). Zoals bekend worden fotonen afgebogen door de zonnemassa en volgen een paraboolbaan. Volgens het principe van "least action" zoekt het foton te reizen in zo groot mogelijke stappen (oscillaties) en daarvan zo weinig mogelijk, hetgeen zich vertaalt in de minste tijd op een meegevoerde klok. De algemene relativiteitstheorie en de vervangende nieuwe theorie hebben gemeen dat nabij massa de lengtemaat krimpt en zo de weg daar langer wordt. Ergo die gekromde baan om een beter traject te vinden. Evenwel zou volgens Einstein's verouderde theorie het foton een hyperboolbaan moeten beschrijven wil er voldaan worden aan dat, ook algemeen erkende, beginsel van least action omdat de seconde dichter bij massa langer zou duren.
De nieuwe theorie stelt dat de lichtsnelheid in relatie staat met de potentiaal van de totale massa van het heelal en nabij de verspreide massa's van sterren en ook de Aarde zo iets toeneemt. Het neutrino, ook te beschrijven als golfpakket net als het foton, van de CERN gaat door een stukje Aarde heen en lijkt onderhevig aan een iets vergrote potentiaal vergeleken met die aan het aardoppervlak. Het gaat om minieme verschillen: de lichtsnelheid op Aarde is 's winters wanneer we het dichtst bij de massa van de zon zitten tot een tien centimeter groter dan midden in de zomer. Einstein zelf geloofde niet in absolute constantheid van de voortplantingssnelheid van electromagnetische trillingen alsof die volkomen onafhankelijk zouden zijn van al het andere in het universum -let op de woorden electro en magnetisch-, doch nam dat aan als voorlopige werkhypothese toen de kwantummechanica nog niet bestond.
Het grote verschil in Yanchilin's nieuwe theorie is dat de tijd nabij massa sneller verstrijkt en hij toont dat wiskundig aan met een gewijzigde formule, afgeleid van de least action, die ondermeer het bestaan van zwarte gaten uitsluit. Evenzo zijn inflatie, de cosmologische constante en negatieve energie niet meer nodig. De info van de gidssterren supernovae Ia behoeft correctie naar grotere lichtsnelheid in het verleden toen het heelal compacter was en dit reduceert de Hubble constante met ongeveer eenderde, terwijl versnelde uitdijing van het heelal vervalt. Grondslag van de vervangende theorie is dat massa de Heisenberg onzekerheid reduceert en zo komt er uit de bus een nieuwe verklaring die zwaartekracht als puur kwantummechanisch verschijnsel interpreteert: Twee deeltjes hebben in de naar elkaar toegekeerde helften (die het dichtst bij de massa van het andere deeltje zijn) minder Heisenberg onzekerheid dan in de verste helften. In de laatste komen daarom meer kwantummechanische fluctuaties voor met overstap naar de dichtstbijzijnde helften dan omgekeerde vanuit deze naar de verste helften. Het netto resultaat is dat de deeltjes naar elkaar toebewegen.
Het is erg moeilijk om goede experimenten te verzinnen die de verschillen tussen oude en nieuwe theorie aantonen; te onderzoeken valt of registratie van de breking van een laserstraal hoog op een berg (waar de frequentie dus iets kleiner moet zijn) en respectievelijk op het aardoppervlak iets oplevert. In het boek van Yanchilin wordt theoretisch op diverse manieren aangetoond dat de algemene relativiteitstheorie slechts een benadering van de werkelijkheid geeft indien de meespelende factoren weinig verschillen. Deze geeft geen sluitende verklaring voor bijvoorbeeld de roodverschuiving van zonlicht die niet als som van langzamere seconde op de zon en het overwinnen van de zwaartekracht der zon gemeten wordt. Yanchilin's boek verschaft opheldering.  
Ik ben met dit stukje bezig in de bieb van de VU en kan verder niet uitwijden omdat het personeel Befehl opvolgt om onderzoekers niet behorend tot het "eigen volkje" te hinderen en dreigt de politie te roepen om mij uit de wetenschappelijke bibliotheek te verwijderen.
 
                                  
 

vrijdag 9 september 2011

sociale economie


                                        NL - plan 2012
 
                 alternatief voor het (regerings) Ontwerp Infrastructuur en Ruimte
 
        
      Verleen, o Schepper, aan de regering uw beschermende wetten
      en dat wie in overheidsdienst zijn rechtvaardigheid betrachten
      om het door U tot aanzijn geroepen volk op juiste paden te doen gaan.
      Dan spreidt vrede zich over alle polders
      en zal men wel zijn in de steden.
      Het geweld van wapens en geld moet wijken; daar tegen tekeer gaan
      en de minderen verheffen; wie tekort kwamen ontvangen.
 
Dit is ook de officiële leer van de islam, die de psalmen mede als erfgoed heeft.
Maar sedert Darwin weten we dat er fysieke evolutie bestaat en thans dringt het besef door dat er eveneens geestelijke noodzakelijk is om geen zombies of automaten te worden. Dat vereist kennelijk het doormaken van lief en leed. Van Boven zal daar ongetwijfeld verder voor gezorgd worden zodat niet de buik gaat overheersen.
Een hoofdrol voor die buik wordt toegemeten in de visie van achtereenvolgende kabinetten dat het accent gelegd moet worden op geldverdienen. Liefst door concurrenten de loef af te steken. Aldus is de Vrije Universiteit veranderd van een instituut tot opheffing der kleine luyden in een carrierefabriek met anderen voorbij streven en baas over hen worden. Ging zo niet Eva al in de fout?


In de loop der tijd heeft Nederland weinig geleverd wat van belang is voor hoofd en hart en het volk behoeft nog steeds import.
Immers zijn de landgenoten grotendeels half fascistisch georienteerd: verwerpen feitelijk de gelijkheid zoals uitgedrukt in art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens en bevestigd met het Internationale Verdrag op Burgerrechten.
Vroeger was feodaliteit in onze streken wijd verspreid en met de knoet werd bewerkstelligd om dit te accepteren als een natuurlijke gang van zaken. Indien men beter weet over goede verhoudingen maar dit doorkruist met overheersing van eigen en groepsbelang zit men in de fascistische hoek wanneer zulke "regeling" anderen met machtsmiddelen opgedrongen wordt. Dat we "allemaal van Adam afstammen" valt te interpreteren als voorloper van de onvoorwaardelijke gelijkheid uitgedrukt in dat art 1 toen men nog niet over de tegenwoordige termen beschikte. In een echte democratie wordt de goede wet gerespecteerd en gehandhaafd, neemt het volk deel aan beraad en besluit in vergadering of per referendum.
Het lijken vooral materiele belangen die de burgers daarvan afwenden en doen zorgen voor instandhouding van een piramidale samenleving. Men beseft weliswaar dat slechts een klein aantal personen de top daarvan kan bereiken om macht uit te oefenen en zich rijkelijk te bedelen, doch een grotere auto dan de buurman heeft is niet alleen comfortabel maar bezorgt ook status. Wie behoren tot de spraakmakende gemeente hebben derhalve weinig belang bij een "Uittocht" en nestelen zich behaaglijk bij de vleespotten. Van de bio-industrie in de momentane beschaving. Het regeringsontwerp Infrastructuur en Ruimte getuigt hiervan.
 
Niettemin is er gebod tot bejegening van de ander als gelijkwaardige, in de religie en het latere humanisme telkens herhaald maar niet tot het eigene gemaakt door de schooljeugd. De ouders leggen accent op egoisme en hebzucht. Ontstaat er zo een leefbare samenleving? Niet echt en er wordt om meer politie geroepen. Als men van zichzelf beweert een werkelijke democraat te zijn en te leven in een rechtsstaat zal de buitenwacht dit ongeloofwaardig vinden (Jeremia 7: 1-5) en heeft men, het liefst bezig zijnde met geldzaken en antiek boventoon gevend in de Nieuwe Kerk op de Dam, hulp nodig (Matth. 21: 10-17).
Ontkracht de houding van het volk de wet en mogen de voorlieden dan het materiele gewin voorop stellen bij hun handelwijze? De leden van het parlement behartigen grosso modo de belangen van hun eigen financiële klasse het best en al hieraan valt af te lezen dat het bergafwaarts gaat wanneer de wet niet gerespecteerd wordt. In ons land worden door het staatshoofd, de regering, het parlement en de rechters onder tafel geschoven:
Art 1 van de universele Verklaring: ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten.
Art 3 der Grondwet, dat open, eerlijke sollicitatieprocedures impliceert en niet de facto buitensluiting van 95% der bevolking, geen lid zijnde van een politieke partij, om vrienden mooie baantjes te bezorgen. Het art is tevens maatgevend voor het bedrijfsleven.
Art 60 van het Verdrag van Parijs (1953) dat onmisbaar is voor een eerlijke, open markt. Het garandeert dat ieder op zijn wens goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn verboden. Hoe de NS dit schendt met verschillende prijzen voor precies dezelfde vervoersprestaties is algemeen bekend. Welgestelden kunnen dank zij de aftrek hypotheekrente eenzelfde huis verwerven voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner en hierbij gaat het om miljarden. Zo houden de rijken geld over om de armen te "helpen" aan een huurwoning. Tegen forse huur uiteraard. Genoemd art 1 omvat het recht voor een ieder op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen daar munt uit slaan. Het gaat hierbij niet over de timmerman die een reële prestatie levert maar over huisjesmelkers, aandeelhouders van hypotheekbanken.
 
Deze drie artikelen zijn parels van wetgeving maar worden volop gesaboteerd. Dan kan het niet anders of allen daarbij betrokken moeten uit hun funkties verwijderd worden. Ook de professoren die de hen toevertrouwde jeugd niet inlichten. Tegenwoordig is de Staat der Nederlanden iets van bazen met hun politie en meelopende rechters die uit belang van hun klasse de wet minachten. Men bedriegt ondertussen de gewone man met een staatshoofd dat de wet niet handhaaft zoals verplicht maar eigen familie voortrekt en voor de bovenlaag een dekmantel vormt om van de minderen af te pakken. Zulke gang van zaken valt onder de noemer corruptie en dat is strafbaar gesteld bij de wet. Daarin verandering brengen komt absolute prioriteit toe en vandaar de titel van dit stuk met jaartal.
Het staatshoofd is gehouden de wet te handhaven, uiteraard genoemde artikelen voorop. Dat gebeurt niet en daarom moet er een nieuw staatshoofd komen, gekozen worden door het volk en dit natuurlijk niet uit de kringen van de saboterende categorieen. Tegelijk is het salaris van de volksvertegenwoordigers te halveren, met verdubbeling van hun aantal, zodat het volk beter vertegwenwoordigd raakt. Alle nederlanders moeten per referendum deel kunnen nemen aan beraad en besluit over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Op plaatselijk nivo behoren er dorpsvergaderingen met zeggenschap te zijn.
Deze democratisering kan vervolg vinden in splitsing van de unitaire staat in drie autonome landsdelen. Dat vergemakkelijkt verder samengaan met de Benelux partners en met de Scandinaviers om tegenwicht te bieden aan Frankrijk, Duitsland, Engeland en een goede rol te spelen in de wereldpolitiek.
 
Op mondiaal nivo meedenken en doen behoort als programmapunt te hebben het losmaken van staten der voor wilde flora en fauna te reserveren domeinen zoals het Amazone-oerwoud, de Noordpool-streken, de Sahara, de Himalaya, het Dreamland der Aboriginals. Deze zijn net als Antarctica onder internationale controle te brengen. Op kleinere schaal kunnen grenslijnen veranderen in mensenvrije grenszones. Officiele politiek moet zijn en prioriteit hebben de vrijmaking van de Westpapoeas, Koerden, Tibetanen, Basken, die in het noordoosten van India. Zoals het internationale Verdrag op Burgerrechten bepaalt. Wijzigingen zijn nodig in de internationale relaties over eigendom en profijt van grondstoffen. Bijvoorbeeld heeft omliggend gebied recht op een deel der opbrengst van de mijnen op Nieuw Guinea en hetzelfde geldt voor oliebronnen. Soms kunnen daaruit noodzakelijke migraties betaald worden zoals uit te droog wordende streken of voor remigratie van Javanen nu hun oude eiland dank zij industrialisatie niet meer overbevolkt is.
 
"De hoek van de akker behoort aan de vreemdeling en het wilde dier". Eenvoudige regels zijn in te voeren zoals: Elk dier onder controle van de mens zal beschikken over voldoende natuurlijke buitenruimte om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen.
Bij elk kunstmatig verhard oppervlak, hetzij erf, straat of dak, zal hoog opgaand geboomte aangeplant worden ter compensatie van voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde.
Elk dier zal zijn natuurlijke gang gaan. Ergo ook het kalf niet aan zijn moeder ontroven, kuiken en kloek niet scheiden, elk kind doen weten wie zijn ouders zijn. Wereldwijd zullen er beslist sancties komen op meer dan twee kinderen om zo schadend egoisme af te straffen, de Aarde leefbaar te houden.
Gebruik van vergif is verboden tenzij de rechter buitensporige woekering vaststelt.
Dit zijn aspecten van beschaving en voeg daarbij uitspraken van de Europese Unie dat ieder zal participeren in de welvarende samenleving op tenminste een materieel minimumnivo en waartoe de regeringen de nodige herverdelingen moeten organiseren; dat welvaart en werkgelegenheid gespreid horen te worden.
Dit laatste raakt de kern van het Ontwerp Structuurvisie gepresenteerd door de Haagse bonzen, want daarin wordt juist gestuurd naar concentratie in vooral het Amsterdamse en Rotterdamse. Is zulke balling werkelijk nodig? Deze agglomeraties zijn in diverse zin overbevolkt voor de lagere inkomens die er niet meer op redelijke wijze aan een goed huis, een tuin, een plek voor het bootje kunnen komen. Eigenlijk is die ontwerpnota iets van bevriezen, de toestand laten zoals die is en alleen zich nog richten op meer geld verdienen. Vooral voor de bovenlaag wel te verstaan en met kleine percentages loonsverhoging voor de rest, dikwijls ten koste van de dieren en van de Derde Wereld.
Een geheel ander programma is mogelijk en daarmee meteen beginnen is het best. Grondslag is de idee dat een mens zichzelf niet gemaakt heeft en ontzettend afhankelijk is van wat er om hem heen bestaat. In de loop der geschiedenis zijn positieve regels naar voren gekomen hoe de mens in de wereld een goede plaats kan innemen. Die mogen niet overboord gegooid worden en onderwijl bouwend aan internationale rechtsorde gebeurt dat ook niet ofschoon het publiek achter lijkt te blijven als de buik hongerig is. Veel ervan is uitgekristalliseerd in wat heet religieus besef dat voorheen een unieke positie innam nog zonder concurrentie van het latere humanisme. Er zijn wetten ontstaan zoals de hiervoor genoemde parels. Verschil tussen verbod en gebod is dat de eerste vatbaar blijkt voor omzeiling over sluiproutes. Een gebod verplicht, maakt een mens actief en wij hebben het Grote Tweede Gebod, gelijk aan het Eerste. Dat moet iedereen weten. Het Eerste, "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben", betekent tevens elke dag deze ordening accepteren. Ook al vind je die misschien onjuist omdat je liever je "buik" vult.
 
In het economisch gebeuren vergaat het de een beter en een ander slechter. In oud Israel moest dit gerepareerd worden met een vijftigste jaar van herverdeling der produktiemiddelen, toen grond, om loosers een nieuwe kans te geven maar vooral om jeugd gelijke startposities te verschaffen. Tegenwoordig kan herverdeling geleidelijk via belastingheffing, bijvoorbeeld zo dat vermogens elk jaar een twee procent interen door afdracht aan de Schatkist of aan cooperatieve, collectieve ondernemingen. Waarbij groei van iemands vermogen uit eigen arbeid uiteraard toegestaan en welkom is. Een vroegere minister van Financieen verlaagde in strijd hiermee de vermogensbelasting zodanig dat welgestelden thans letterlijk slapende rijker worden. De slechtste minister van Financieen heeft Obama, want de kloof tussen rijkste en armste burger is in de USA vijftig miljard dollar. Ga na wat een burger is. Als je veel bezit (en anderen nodig bent voor het onderhoud) terwijl je maag klein blijft ben je niet in staat om dat alles te consumeren. Je krijgt macht over degenen met minder en zulks is ongepast omdat het hen afhankelijk maakt. De overheid heeft plicht tot herverdeling omdat anders graaiers non-materialisten plukken en beroven. Redelijke verdeling van bezit en inkomen is noodzakelijk om onrust en conflict te bezweren. Zo heeft elke boer "een os" nodig om te ploegen -anders komt er geen opbrengst van zijn land- en mogen multinationals niet alle ossen in eigen stal verzamelen. Op het oude Pinksterfeest werden de eerste produkten van de nieuwe oogst verdeeld. De oprechte kapitalist vult daarentegen eerst eigen zakken. Omdat banen tegenwoordig zo belangrijk zijn voor de inkomens is de aanstaande nieuwe overheid gehouden de werkloosheid weg te werken middels verplichte herverdeling van taken, al zullen de vakbonden als belangengroepering wel tegen zijn. Het ambtenarenwerk kan met ieders inspanning verricht worden in een dag per week of een maand per jaar, waarbij men dan beloning ontvangt die alvast een bodempje vormt. Salariering hoort niet naar vermeende rang of stand doch valt op te bouwen uit de componenten gewerkte uren, inbreng van scholing en ervaring, winstdeling, aftrek van milieuschadende activiteit. Net als vroeger zijn ook de politietaken weer toe te bedelen aan de burgerij, behoudens specialismen. Op de universiteit zullen hoogleraren en personeel die in totaal een miljoen uit de Schatkist hebben weten te vergaren vervangen worden door nieuwkomers. Idem elders. Zo wordt eerlijk delen bevorderd, nemen jalouzie en misdaad af en bereikt het land maximale welvaart omdat ieder in staat gesteld wordt zich te ontplooien. Wie eet en kan werken zal tot wellicht zijn 75e bezig zijn in afnemende taken. Miljonairs zullen niet langer kunnen parasiteren en aan de onderkant van de samenleving zal men niet afgescheept worden met flutbaantjes.
Ieder heeft recht op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen daar tegen je wil munt uit slaan. Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een door het volk slecht begrepen, geniepige methode om geld uit de zakken van laagebetaalden over te hevelen naar al welgestelden, die het niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Want voorop staat belasting betalen naar draagkracht. Als je daar wijziging in wilt aanbrengen doe dat dan op een eerlijke open manier. Bij afschaffing van de aftrek pensioenpremie met terugwerkende kracht komen er honderden miljarden in de Schatkist en kan de gelijkelijk verdelende, niet de bovenmodalen begunstigende AOW met honderden euros per maand omhoog.
Wanneer de Schatkist te weinig ontvangt van de rijkere burgers willen dezen graag aan het Rijk lenen om daarvoor rente te ontvangen. Die opgebracht wordt door het volk. Dit gebeurde overduidelijk in Griekenland. De buitenlandse schuld daar valt redelijk terug te betalen uit de inkomsten van het toerisme, maar de leidende Franse en Duitse bobos willen de hand boven de rijke griekse burgers houden, waartoe de door hen aan de griekse staat geleende sommen terug betaald zullen worden door de westeuropese gewone belastingbetalers. Wat is er op tegen dat die rijken afzien van hun geimporteerde automobielen en een aantal jaren per trein en ezel reizen. Neem als u naar Griekenland met vakantie gaat uw oude fiets mee ten geschenke.
Doordat het rijk, de regering zijn taak tot goede verdeling verwaarloost, zowel wat betreft macht die nu geconcentreerd is bij veelverdieners als aangaande goederen -welke in het Amsterdamse duizendvoudig in hoeveelheden tussen burgers verschillen- is het nodig om nieuwe basisregels op te stellen die gunstiger distributie bevorderen. Concurrentie tussen bedrijven, waarvan de eigenaren dikwijls daaruit inkomen behoeven omdat zij elders buitengesloten zijn, is vaak enorm verspillend aan arbeidsuren. Naar schatting kan ons land met een kwart minder werken toe als de problemen terzake verholpen worden. Dit brengt weer bij de organisatie van de ruimtelijke structuren en bijbehorende wegen, spoorlijnen. Voorop in het onderhavige commentaar staat dat elke burger vrijelijk mag kiezen hoe te werken, wonen, recreeren en wat al niet, terwijl de overheid daarbij voorwaarden stelt om geenhinder voor anderen te veroorzaken, het dier in zijn waarde te laten en zoals gezegd onzinnigheid te verduidelijken en weg te halen.Ondertussen wordt concurrentie helaas ingeperkt door de sterkeren op de markt. Het lukt niet om op de stations spullen te verkopen die al aangeboden worden door de grote ketens (en iets duurder). Regelgeving dient te gebeuren op het meest geschikte nivo der staatsorganisatie, maar onduidelijk kan zijn wie er in concrete gevallen aan de slag moeten. Bla bla zoals in de regeringsnota mag best achterwege gelaten worden. 
 
Introductie van een nieuwe stimulans tot samenwerking en efficiency om een prettiger land te krijgen vergt wellicht een ontoereikendheidsheffing. Deze is voor een hele periode op te leggen als de busmaatschappij verzuimt om de vertrektijden in voldoend grote cijfers aan te geven, als Mac Donald consumptie van vlees opdringt, wanneer het heelal verwarmd wordt met openstaande winkeldeuren. De heffing valt automatisch weg bij verbetering. Hiermee lijken ingewikkelder sancties met alle inherente rompslomp te voorkomen.
Discussie is nodig over concentratie of spreiding van bevolking en ondernemingen. Tot dusver kozen ondernemers niet zelden vestigingsplaatsen waarheen vervolgens files ontstonden. De opdeling van Nederland in drie of vier autonome gewesten valt te vergezellen door distributievergunning in slechts een daarvan te verlenen. Of elders extra omzetbelasting te heffen. Albert Heyn kan dan niet meer overal regionale middenstanders wegconcurreren en buitenlanders bedriegen met bonuskorting. Als zij eenmaal buitengekomen op de kassabon kijken merken ze helemaal geen korting te hebben gekregen; het afdwingen van een bonuskaart is in strijd met eerlijke handel.
 
In de Benelux verblijven bijna een miljoen Marokkanen die hun oude paspoort niet willen opgeven. Is het redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer
woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om daar een nieuwe metropool onder nederlandse wetgeving te stichten voor auto- en allochtonen? Het Rijk wordt aldus vergroot, de volte in de Randstad neemt af en er kunnen in europees Nederland meer vluchtelingen binnenkomen. Je zult er kunnen zwemmen in de grachten met Atlantisch water, met het het afvalwater valt een groene ring rondom te creeren en er is plek voor tuinbouw. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe steden gebouwd worden, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de Westsaharanen. Soortgelijk ware er op duizend meter hoogte in Suriname een sabbathsstad te realiseren, terwijl er nieuwe unie komt met Nederland om gewone mensen aan toegang tot de grote gevarieerde europese arbeidsmarkt te helpen zodat zij meer welvaart krijgen. Misschien dat voor enige miljarden een lap grond op het continent tegenover de Antillen te verkrijgen is. Ook hoeft er geen bezwaar te zijn tegen aansluiting van ministaatjes, want de tegenwoordig zo extreme grenzen houden geen stand bij afnemend nationalisme.
In Nederland zelf valt te denken aan een Rijnstad op een enorme terp tussen Rijn en Maas, met de Waal er doorheen en bestaande dorpen opgenomen in een parkstructuur, voor een paar miljoen inwoners, zodat elders krimp mogelijk wordt om de bevolking meer ruimte te geven. Openbaar vervoer kan er per automatische gondel op vijf meter boven het maaiveld, net als transport van kleine vrachtjes. Belangrijk bij stichting van dit nieuwe stedelijke element is dat de huidige vervoersstromen met tijdens de spits flinke te overbruggen afstanden zullen kunnen afnemen. Meer asfalt en verdubbeling van rails is niet nodig en niet prettig op de merendeels saaie routes. Dieren hebben recht op gevaarloos oversteken. Vanwege het overstromingsgevaar zou er voortaan nergens lager dan op een tien meter boven naburig groot wateroppervlak grootschalig gebouwd mogen worden. Dan ontstaat er een nieuw type terpen en blijft het overig landschap gespaard. Een complete nieuwe stad half zo groot als Groningen lijkt gewenst ten noorden van Uithuizen-Roodeschool om hier ook een nieuwe universiteit onder te brengen zodat niet nog meer studenten gedwongen naar Amsterdam komen. Deze liefst futuristische nederzetting valt te bouwen op sierras, windkerende heuvelruggen en doet tevens dienst als centrum voor de Eemshaven. De Hondsbosse Zeewering kan versterkt worden met betonnen onderbouw waarop een compacte nederzetting. Dergelijke aanpak past eveneens tussen de noordpier van de Rijnmonding en Scheveningen, waar dan een nieuwe kustlijn met fraaie baaien ontstaat. Nieuwe dorpen zijn op talrijke plekken mogelijk, ondermeer op verbrede stukken dijk.
De Veluwe ontstond als glaciale afzetting en was bij de vorming zeer gevarieerd in hoogte. Tijdens een later toendra klimaat kwam er afvlakking. Wat let om weer prettig relief aan te brengen met een dal voor een Rijntak en een tot vijfhonderd meter hoge berg voor allerlei wintersport ernaast? Hiertoe zijn er machines en relatief goedkope brandstof beschikbaar. Dat laatste kun je uitsparen door minder in je auto te verblijven.
Langs de Eems kan de dijk hier en daar veranderd worden in een heuvelig landschap met op de plaat in de Eems een vliegveld dat Eelde vervangt. Dat is gunstig voor toerisme naar Rottum als Oog en Plaat vergroot worden tot een vijftig vierkante kilometer met op de westelijke helft groot wild en tegenover het toeristische Borkum een badplaats met winterfaciliteiten, verwarmd door de Eemscentrale, en conferentieoord. De Shell gevraagd wat deze achterlaat als het aardgas op is kwam er als antwoord dat er nu subsidies verstrekt worden. De gemeenten rond Slochteren hebben het laagste inkomen per hoofd van de bevolking van heel Nederland. Bij vijfduizend bedden op Rottum in eco coco (collectieve, cooperatieve) aanpak kan elk Groninger gezin er duizend euro per jaar op vooruit gaan. Met het onder water zetten van landbouwgrond werd beoogd om semi-miljonairs te injecteren in de rode gemeente Finsterwolde. Echte miljonairs kunnen overal terecht en kiezen niet voor pootjebaden in bruinig water. Langs het strand van Rottum spoelt door de zon op de ondiepe wadden opgewarmd helder zeewater. Electriciteitscentrales behoeven stevige fundering en kunnen daarom ver weg in zee gebouwd worden als er vuil uit de schoorsteen komt. Bijvoorbeeld in de vorm van een mooie vulkaan met onder het dak een tropische tuin. Of als caldeira met binnenstrand. Eventueel in twintig meter diep water op de Doggersbank met ondergrondse bassins voor produktie van electriciteit in de spitsuren, net als in die berg op de Veluwe. Het heen en weer slepen van zware ijzeren containers kost niet alleen energie maar leidt ook tot werkloosheid onder de groeiende wereldbevolking. Daarom is een Tweede Maasvlakte, die nota bene de stevige dijk om de Eerste overbodig maakt, niet nodig. De oevers van de Nieuwe Waterweg zijn over het algemeen lelijk, verwaarloosd door de Bommels van Rotterdam.
Het IJselmeer zowel als het Markermeer zijn voor vissen en vogels overmatig groot, met bovendien doorgaans kale dijken zonder gevarieerd voorland. Er kan een waterkerende heuvelrij opgeworpen worden tussen Almere en Enkhuizen waarachter tot aan Lelystad droog land te winnen is voor anders afgeschoten wilde paarden en herten. In de baaien tussen de heuvels kunnen jachten aanmeren en erop passen volkslandgoederen. Tussen Stavoren en Enkhuizen zo een heuvelige ringwal om droge grond te krijgen voor groot wild, inbegrepen de bedreigde Siberische tijger. Als een non stop trein Groningen-Randstad hierlangs bij een drenkplaats even langzaam rijdt komt ons land allicht op het lijstje in Thomas Cook's European Time Table met interessante spoorwegtrajecten. Gebiedsruil met de Walen schept kans om voorbij Vaals een skidorp te bouwen na flinke grondverzetting op het hoogste deel van Belgie. Misschien willen die zuiderlingen wel een ville in de Rijnstad als daar een groot bestuursorgaan gevestigd wordt. Zo zijn er tal van mogelijkheden om ons terrein verder te bewerken en in te richten, geheel volgens de traditie maar in tegenstelling met de bevriezing die spreekt uit de jongste nota van het huidige kabinet. De Brunsumse heide wordt natuurgebied genoemd maar honden verdrijven er het wild. Op de Veluwe rijden vele malen meer autos dan er wilde zwijnen rondlopen. En hoort Rottum slechts zeehonden te herbergen?
 
Door verzuim van achtereenvolgende kabinetten herbergt Nederland slechts ten halve een kenniseconomie. Men weet er niet zelf autos, computers, vliegtuigen, een straaljager te produceren. De JSF verschaft interessant werk aan Amerikaanse ingenieurs; laat eigen mensen werkloos, terwijl Washington de laatste snufjes een paar jaar voor zichzelf, geheim houdt. Het is een multirole toestel en daardoor zwaar en duur. In Westeuropa is veeleer een licht toestel nodig dat lang en hoog in de lucht kan blijven om raketten te onderscheppen. Met Belgie en Zweden samen kun je zelf een goede jager bouwen  -dat scheelt behoorlijke afdracht aan amerikaanse aandeelhouders- doch hiertoe organiseren vergt meer bekwaamheid bij de overheid. Die liet ooit een wagonfabriek stikken omdat het buitenland goedkoper kon leveren. Vergeten werd de enorme afdracht aan loonbelasting en sociale lasten.
De Vrije Universiteit spant zich in om kenniskwartier te worden van de kapitalistische Zuidas, waar naar verluidt de gewone amerikaanse belastingbetalers via constructies al voor een miljard dollar werden getild. In de wetenschappelijke bibliotheek van de VU worden kleine luyden tegenwoordig weggepest, ook al zijn het afgestudeerden met een bibliotheekpas. Dat scheelt concurrentie voor eigen volk. Zo raakt echter permanente educatie in de knoop en wordt de grondwettelijke vrijheid tot onderzoek ingeperkt.
Hoe staat het met het kennisnivo op de Universiteit van Amsterdam? Een saboteur van art 1, art 3 en art 60 als boven vermeld werd er benoemd tot hoogleraar mensenrechten. In de faculteit natuur- en sterrekunde is men als het ware bezig het wiel opnieuw uit te vinden, maar dan vierkant en dit met subsidie van de Spinozapremie. Er wordt daar nog steeds vastgehouden aan de verouderde algemene relativiteitstheorie die op tal van punten aantoonbaar onjuist is. Vasily Yanchilin laat dit duidelijk zien in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003), dat echter verbannen is naar een afgelegen magazijn en de studenten blijven onkundig, dom. Licht wordt naar massa toegebogen, maar het zoekt ook de kortste optische weg in eigen tijd, behelzend een minimum aan zo groot mogelijke oscillaties. Daarom duurt de seconde verder van de Aarde langer dan dichtbij. En bestaan zwarte gaten niet, etc. etc.
Wordt Amsterdam echt "verrijkt" met veertien dagen Olympische Spelen? Liever op het water bij het Centraal Staion een permanente  Ark met Ronde Tafel en grote staf om te helpen tegen onderdrukking en bij het oplossen van geschillen tussen twistende en vechtende volkeren die niet vertegenwoordigd zijn bij de UNO. Waarom nog meer vloeroppervlak  voor musea als er op het Museumplein een Psalmenhuis van glas en staal kan verrijzen om het gemeenschappelijke erfgoed van joden, christenen en moslims op sabbath, zondag en vrijdag te zingen, reciteren en musiceren. Misschien de overige dagen gemeenschappelijk? Met een Linksom/Rechtsom-tram, samengesteld uit de lijnen 5, 16 en  24 ben je er zo. De Noord-Zuid metro kan vermoedelijk beter overgedaan worden aan de spoorwegen. Dat scheelt forenzen overstappen, een tien minuten per dag, een uur per week en een week per jaar. Ideeen van buiten worden doorgaans weggeveegd door zittende dikkonten die concurrentie vrezen.
 
Een bekwame regering zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan bijdragen aan de samenleving en zo helpt welvaart en welzijn te vergroten. Dit vergt absoluut inperking van ongepaste en schadende macht van klieken en individuen. Daarom zullen als het goed gaat slechts in overheidsdienst, alle funkties omvattend, worden toegelaten wie zweren of beloven, daarnaar dus handelend:
Ik zal art 1 der Verklarng van de rechten van de mens volledig respecteren en mij actief verzetten tegen elke aantastende persoon of groepering, doch zo dat niet een oog wordt uitgestoken voor een uitgeslagen tand.
Dan is  het onvermijdelijk om nieuwe rechters aan te stellen aangezien de huidige hier niet aan willen voldoen en in strijd met de wet de bovenklasse laten bevoordelen. Zij verdienen straf. Merk op dat er plicht bestaat jegens de ander en de samenleving om te weerhouden het verkeerde pad te bewandelen (Ezechiel 33: 1, 7-9). De omgeving van een crimineel kan mede aansprakelijk gesteld worden; familie, relaties, dorp hebben mee te betalen aan schadevergoeding ook. Dit lijkt passende manier om terrorisme in te dammen. Ibrahim moest erkennen dat niet hij maar God baas was over zijn zoon. Indertijd werd hetgeen aan de godheid toebehoorde in het vuur geworpen, geofferd. Het liep allemaal goed af ofwel werd van Boven de individuele vrijheid bevestigd. Dat verschilt enorm van het aanzetten van jeugdigen tot terroristische zelfmoord.
 
Participatie van allen vormt de basis van echte democratie. Het ontwerp Structuurvisie heeft daar geen boodschap aan. Daarom zijn de opstellers zowel als de opdrachtgevers die deze slechte nota accepteren te vervangen.
Radicale verandering over de hele linie -niet het roer wenden richting grotere buit maar vervanging der bemanning- is nodig omdat er teveel neergekeken wordt op de medemensen. Zo vernederen ambtenaren die graag met het woord bijstandsgerechtigde. Dan lijk je zelf hoger. Technisch gesproken bestaat er allang geen Bijstand meer omdat iedere arbeidsongeschikte in verplichte verzekering valt en je anders als het ware stand by op de arbeidsmarkt staat met alle rechten vandien zoals correcte benaming en salariering. Participatie is een recht en taken moeten verdeeld worden met daarbij limieten behelzend maximaal in totaal zeg twee miljoen uit de staatskas vangen of niet meer dan twintig jaar in beschermde positie bij de overheid verkeren. Deze getallen zijn later te halveren als het eenmaal goed loopt en ieder zich heeft kunnen voorbereiden. De belangrijkste job op Aarde is thans die van de man in het Witte Huis. Navenant zal niemand meer loon ontvangen dan hij. Hoewel een bonusje misschien op z'n plaats is bij betere inzet voor onderdrukte volkeren en nog meer voor opgesloten mensen. Veertig jaar gevangenisstraf moet erkend worden als het absoluut maximum voor een misdrijf, want de mens verandert. Veertig betekent een volle periode; de omschrijving is ontleend aan de Bijbel.
 
Hoe jammer dat eerlijk delen niet al veel eerder gebeurde en een Wilhelmina kon blokkeren dat er een beter persoon staatshoofd werd. Die defensie tegen de fascistische agressie zou weten te organiseren en de misere in Indie had vermeden door de lui daar niet als tweederangs te bejegenen. De nederlandse bovenlaag houdt het liever op een soort feodale ordening met begunstiging van zichzelf en hun medewerkers. Zo was het eigenlijk altijd al in Holland. Is dat niet achterlijk, nota bene met beweringen omtrent het beheersen van kennis? De machthebbers steunen op huurlingen, begunstigden en lieden voorzien van wapens. In een leger denkt de huurling primair aan het eigen belang en zal eventueel de gemeenschappelijke taak verwaarlozen. In mei 1940 werd de agressor tegengehouden omdat deze te weinig militaire middelen inzette. Toen ging Berlijn over tot terreur en liet de binnenstad van Rotterdam bombarderen. Bang om veel lijf en goed te verliezen deserteerde de legertop uit het geallieerde kamp. Tijdens de Koude Oorlog werden tanks en atoombommen aangeschaft voor Oost-europa conform de amerikaans planning. Defensie achter waterlinies werd verwaarloosd. Binnen een kwartier konden gevechtsvliegtuigen Srebrenice bereiken. Nu naar Afghanistan gaan levert allicht snoepreisjes op naar Amerika en zo. De Afghanen hebben veel meer aan opleiding in de Marnepolder; ze kunnen daarna thuis vertellen hoe hier omgegaan wordt met vrouwen. Waarom liet Nederland niet iets duurzaams achter in ginds land zoals een nieuw gebouwde stad, mogelijk eerst verdedigend te gebruiken voor opvang van vluchtenden? Elke jongere heeft recht op militaire vorming om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood. Momenteel is er geen buitenlandse bedreiging en zullen de jongens en meisjes plezier mogen beleven aan tanks, vliegdekschepen, buitenlandse missies. Daarvoor is geld genoeg bij uitkering van gewone soldij zoals vroeger in plaats van gepensionneerden te spekken. Verwacht wordt dat mede door zulke vorming democratische bewustwording een enorme impuls krijgt en dat men de realiteit van de preambule der Verklaring van de rechten van de mens gaat beseffen.
 
Een programma
                         Grote Schoonmaak in de hoofden der mensen komt niet vanzelf en er is tijd mee gemoeid. In die richting moet het onderwijs verbeterd worden en hoort er op de televisie voorlichting te komen over werkelijke democratie; soms in de plaats van waar men liever naar kijkt. Waarschijnlijk is er veel hulp uit het buitenland nodig en blijft export in omgekeerde richting ver achter.
De eenvoudigste, te prefereren weg om het feodale, het semi-fascistische, de piramide kwijt te raken is het kiezen van nieuwe volksvertegenwoordigers die met name in financieel opzicht de samenstelling van de achterban weerspiegelen en daarom elkaar helpend bij moeilijke zaken hun aantal verdubbeld krijgen. In de practijk behelst dit een modaal salaris uit de Schatkist -niet meer-, waarbij er geen bezwaar hoeft te bestaan tegen aanvulling uit de hoek der rijken voor hun vertegenwoordigers. De PvdA, VVD, CDA, D66 zijn instrumenten voor vriendjespolitiek, alsof art 3 der Grondwet fictie is, en te rangschikken als criminele organisaties. Daarom van het toneel af te voeren. Bijvoorbeeld de SGP behartigt ook wel primair de belangen van de partijtop maar vormt een kleine minderheid die zich moet weren tegen verdrukking en weinig schade heeft aangericht.
Uiteraard geldt de eed of belofte. Er zullen ruime aantallen personen zijn die verdere gang van zaken op behoorlijke wijze weten uit te stippelen. Wordt er door de aan de macht zijnde minderheid geblokkeerd dan valt er beroep te doen op genoemde Preambule. Die maakt ondermeer mogelijk om via het Internet vertegenwoordigers aan te wijzen.
Dus het misbruik van een beschermde positie met begunstiging en benadeling van de minderen is te beeindigen en hiertoe dienen allen buiten de funkties waarvoor de eed of belofte geboden is ontslagen te worden als zij reeds meer dan een redelijke portie te pakken hebben. Het is niet nodig om de ontslagenen verder te bevoordelen met pensioen die mede ten laste van lagerbetaalden verkregen wordt. Opheffing van de aftrek pensioenpremie met terugwerkende kracht ergo en dan voor iedere gelijke fors hogere uitkering uit de Schatkist. In een veilig omslagstelsel. Zo komen er nieuwe besturen met ongetwijfeld mensen die redelijke oplossingen van problemen vinden als daartoe goede wil aanwezig is. Nogmaals: waar het om gaat is de gelijkwaardigheid en het vermijden van neerkijken op medemensen, actief bezig zijn om hen niet als minderen in positie of naar macht van het geld te doen zijn.
Doe een test en neem waar hoe weinig mensen hiervoor al rijp zijn, hoe weinig in aantal degenen die een duif op straat bezig met eten respecteren. De meesten onder ons drijven het dier op de vlucht in plaats van even een beetje om te lopen en ruimte te gunnen. Er zou geen bio-industrie zijn als de Grote Geest die geen hamlapjes en gehaktballen schiep gerespecteerd werd in plaats van geschoffeerd.
De SP gaat het om de troggen. Voormannen met hogere idealen ontbreken er en zo hoeven de misleide volgelingen geen Uittocht. Gevraagd worden getuigen omtrent de echte inhoud van art 1 en uitleg hoe het daarvan in onze streken verschilt.
Daarom ook hebben wij "Jerusalem" nodig, de plaats vanwaar de beschermende wet uit gaat. Op het ogenblik schijnen twintig families in Israel de economische macht in handen te hebben. De Arabieren werden opgestookt en veroorzaakten een zeer kwalijke bevolkingsexplosie om de oudst-rechthebbenden in zee te drijven. Bij normale bevolkingsontwikkeling zouden de Palestijnen een geaccepteerd kwart van de bevolking van een vriendelijke staat Israel vormen. Misschien dat bezuiden Gaza er een Singapore-achtige metropool kan komen voor Arabieren en Joden. Over de hele wereld zijn nieuwe grote steden nodig die huisvesten, werk verschaffen en recreatie bieden. (Kunnen wij daaraan bijdragen?) Met de trein kom je gauw genoeg in Jerusalem.
 
          "Eens worden Egypte en Babel geteld
            tot hen die de Heer vereren.
          Ja, Filistijnen en Tyrus en Koesj,
           ook zij worden burgers van Sion.
          Zij zullen dan zeggen:
           "Mijn moeder is zij,
           uit haar zijn wij allen geboren".
 
           En Hij zal het zelf verklaren,
            de Allerhoogste, de Heer;
           Hij zal in het boek der volkeren schrijven:
            "Ook dezen horen daar thuis."
            Dan zullen zij dansen en zingen:
             "De bron van ons leven zijt Gij".