maandag 16 december 2013

verkenning brein

                            technische aspecten van het bewustzijn
 
Het zien is uitermate belangrijk voor onze hersenen. Van de waargenomen beelden wordt evenwel slechts een klein deel opgeslagen in diverse geheugencompartimenten. Dat in "schaduwbeelden", vaag omlijnd en meestal in zwart-wit, maar wel voldoende apart om een tafel van een stoel te onderscheiden. Zie je later een andere stoel dan worden op een soort actualiteitsscherm in de hersenen de impulsen uit het oog vergeleken met wat er aan schaduwbeeld uit het geheugen op dat a-scherm gehaald wordt.
Stel je wilt een reis naar Ter Apel maken. Dan komen op het a-scherm schaduwbeelden van trein, bus, uitstappen en deze info kan aangevuld worden met cijfers van een dienstregeling. Vervolgens wordt op het a-scherm een efficiente sequentie bepaald en de uitkomst daarvan gaat als boodschap naar de spieren. Een gedeelte van de hersenen functionneert hierbij als een soort weegschaal, waarop verschillende sequenties vergeleken worden. Je wilt de meest gunstige. Het a-scherm is dan als een kruispunt in polderland waar voorrang gegeven moet worden. Omstanders roepen adviezen en idem komen uit verscheiden segmenten van de hersenen meer of minder grote bijdragen naar het a-scherm. Soms botsen deze zoals wanneer je lekker uit wilt gaan eten maar hiervoor nauwelijks geld hebt. Uiteindelijk geeft het meest zwaarwegende de doorslag en hier is weer een vergelijking met de electronica mogelijk: de electrische en chemische stroompjes passeren op zeker ogenblik een "diode" en dan rest er zuivere wil.
Om dit verder te onderzoeken zijn vakmensen zoals psychologen in te schakelen voor het naar buiten brengen hoe hun "schaduwbeelden" zich aftekenen en met welke intensiteit. Zulke personen kunnen een en ander het best onder woorden brengen en waarschijnlijk ook in staat zijn om opeenvolgende fasen te onderscheiden bij het gebeuren richting en op het actualiteitsscherm in eigen hersenen.
In de natuurkunde heerst momenteel een blokkering om nieuwe info (over de zwaartekracht) uit woord en wiskunde op het a-scherm te krijgen. Namelijk wordt zo algemeen en diep geloofd aan Einstein's algemene relativiteitstheorie  dat er vanuit onderdelen der hersenen als het ware een muur gebouwd wordt rondom het a-scherm teneinde dat zekerheid gevende geloof te behouden. Waar zulke zekerheid lokaties heeft in de hersenen is een belangrijke vraag. Zie voor nieuwe theorie aangaande gravitatie het boek "The Quantum Theory of Gravitation" (2003) van Vasily Yanchilin of voor enige beperkte samenvattingen onderstaande site.
Merk op dat het "actualiteitsscherm" weliswaar fysieke werkelijkheid behelst doch in onderdelen waarschijnlijk verspreid in de hersenen zit en daar driedimensionale plaats inneemt in plaats van een tweedimensionaal schermpje. Toch is praten over scherm zinvol omdat we objecten en afbeeldingen tweedimensionaal gewaar worden, behalve dus Superman en collega's.  Sluit nu uw ogen en probeer aan de Mount Everest te denken zonder daarbij een schaduwbeeld van een berg te hebben. Als dit lukt bent u vermoedelijk met iets anders bezig zoals beklimming of sneeuwval. Bij veel mensen komt er ogenblikkelijk enig groter of kleiner verlangen te voorschijn uit de rest van de hersenen om er een rol te spelen als kijker, klimmer, lezer. Tenzij het ding u niet interesseert en het a-schermpje alweer gevuld wordt door "belangrijker" zaken.
Volgens de bovenstaande beschrijving van bewustzijn gebeurt dus het volgende: de ogen nemen waar en dit prikkelt neuronen, die hiervan een deel laten opslaan. De ooglens zet het beeld op z'n kop maar de hersenen weten daar wel raad mee. Bij de toevloei naar de hersenen van buiten of binnen mogen de chemische en electrische enen en nullen of veelvouden ook best op hun kop staan of niet. Het gaat erom dat de nieuw toegevoegde en de opgeslagen signalen overeenkomst moeten hebben, zodat je het beeld "voor de geest" kunt halen, lees er eenzelfde globale constellatie van geactiveerde neuronen bezig is. Er hoeft ergo niets bovennatuurlijks aan te pas te komen om bewustzijn mee te maken.
Wat is het getal 9? Je a-schermpje ziet het afgebeeld in schrift of op de vingers van de handen, enz. Op het eigenlijke schermpje, in de hersenen, bestaat het slechts als een patroon van impulsen die door vergelijking herkend, geassocieerd worden met wat uit de buitenwereld ooit binnengebracht werd en dat vooral via de ogen. 
Nu heb ik al verscheiden malen geprobeerd om met grof geschut in de blokkerende muur bij genoemde natuurwetenschappers gaten te schieten en de munitie bestond dan uit logische argumentatie uit het boek van Yanchilin. Het lukt tot dusver niet en men blijft zich opsluiten binnen de sterke muur. Dan maar vragen om eens over de muur heen te kijken naar wat zich in de verte of dichterbij afspeelt en hiertoe het voorstel om een congres te houden over oude en nieuwe theorie met Yanchilin als gastdocent en daarna discussie. Heb je een sponsor met veel geld die een leuk uitje vermag aan te bieden dan lukt zoiets beter. Men wil in ruil dan wel een uurtje aanwezig zijn om "aan te horen wat die kerel allemaal voor onzin te berde brengt".
Drugs verslaafden die een trip maken behouden in hun geheugencompartimenten zeer prettige beelden van de meegemaakte ervaring. Uiteraard zijn ook deze afbeeldingen wanneer na de roes nog eens op het schermpje komend redelijk vaag, vormen althans slechts een fractie van de belevenissen tijdens de trip en dat met als het ware in het geheugen vooral schematisch als half mislukte zwart wit prenten van prettig landschap. Niettemin is hun vertegenwoordiging op het a-scherm zo dominant dat er wil uit ontstaat voor een volgende trip. Om dat tegen te gaan dienen er derhalve andere beelden toegevoeghd te worden, van buiten af en in de hoop dat die op het a-schermpje prominente plek krijgen. Een deskundige dient in samenwerking met de patient de tripbeelden te onderzoeken  en als hulpverlener trachten om die te verzwakken, ook met technische hulpmiddelen zoals medicijnen.
Vrouwen zijn dol op mooie fotos van hun lichaam. Wijd verspreid is ook de notie van jonge goden in zwemshort. Kortom goed op de foto staan vergroot de eigenwaarde. Een drugspatient moet daarom geen foto van hem of haarzelf met vervallen gezicht voorgeschoteld krijgen, want dat geeft de tripbeelden meer kans om naar voren te komen. Tenzij zulke fotos ingepast worden in een opklimmende positieve serie. Wie pasfotos laat maken in automaten merkt dat de resultaten zeer verschillend zijn. Zaak is daarom de drugspatient op zeer gunstige wijze herkenning van zijn eigen situatie zonder drugs te bieden; alweer evt in combinatie met geneesmiddelen welke gericht zijn op normaal funktionneren van electrische en chemische stroompjes onder de hersenpan. De constellaties daarvan vormen immers de fysieke basis van het bewustzijn en daaruit voortkomende wil.
 

zaterdag 14 december 2013

hoge werkdruk voor......


                       beunhazen?
De presidente van de rechtbank Amsterdam moet weg, heeft oneervol ontslag verdiend. Want legio zijn de rechtsweigeringen die onder haar leiding plaats vinden. Als er van criminele actie aangifte gedaan wordt is het niet primair schuld van de politie indien er niet op gereageerd wordt doch van de rechter. Die is immers verantwoordelijk voor goede rechtsgang. Er zijn tal van zaken die in 5 minuten opgelost kunnen worden, maar geen zin wordt verhuld in geen tijd en het lijkt nog te kloppen ook tenzij men niet accepteert dat zware criminelen alle tijd en gelegenheid krijgen om te liegen en te bedriegen en de rechters aldus afhouden van noodzakelijke eenvoudige rechtspraak.
Daarenboven -corruptie is achter het groene laken niet iets onbestaanbaars- gebeurt het dat met list en bedrog Rechtbank en Gerechtshof de hand houden boven foute mede-ambtenaren, met name politie. Zelfs de Hoge Raad wordt ervan verdacht aan dit gemene spelletje mee te doen, want niet reageren behelst accepteren. Betreffende stukken zijn ter inzage.
De leden van de Hoge Raad zouden zich toch de ogen uit de kop moeten schamen omdat op de Zuidas met tax evasion 4 x zoveel geld uit arm Afrika gehaald wordt dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heenvloeit. Hebben het zeker nicht gewuszt, ondanks de openlijke grootscheepse activiteiten van advocaten, qua beroep verwanten, betrokken bij dit moderne soort flessetrekkerij. Want dit laatste is een redelijk goede omschrijving  gemeten aan de wetsorde.
Basis van behoorlijke wet is met hoofdletters BILLIJKHEID. Het volk wil belasting betaald hebben naar draagkracht en dat rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. In de nederlandse hoofdstad wordt dus belastingontwijking volop gepleegd; het benadelen van medemensen dus. Op grond van lacunes in formuleringen die wet heten en alles bij elkaar in strijd met billijkheid. Een goed verstaander beseft dan dat ontoereikende regeltjes ongeldig zijn, dat er naar billijkheid rechtsorde gehandhaafd moet worden.
De huidige leden van de Hoge Raad hebben hun positie te danken aan vriendjes in het machtscentrum. Vandaar dat zij ijverig meedoen aan sabotage van art 1 der universele Grondwet, de Verklaring van de rechten van de mens, hetwelk een verzwakt afgietsel is van het bijbelse Tweede Grote Gebod. Vroeger had je feodalen die meenden dat onder de mensen een soort natuurlijk recht van de sterkste gold zodat je vervolgens over kon gaan tot uitbuiting van de zwakkeren. Wie de wet, art 1 kent, van het bestaan ervan op de hoogte is en nochthans zijn medemensen achterstelt, bijv. door hen te weren van deelname aan beraad en besluit op volksvergaderingen of via referenda, valt tot de fascisten te rekenen. Een lichte categorie daarvan weliswaar maar duidelijk eigen groep, eigen positie opvijzelend ten koste van anderen; op onwettige wijze, niet naar billijkheid en tegen de principes der Europese Unie, die positief ingestelde bond van staten met in de verdragen art 1 uitdrukkelijk beleden.
Er zijn tienduizenden personen met uitgebreide juridische opleiding die aan het bovenstaande kunnen toevoegen en wegen weten aan te geven voor grondige correctie van het NL rechtssysteem. Laten we daarmee op de meest voor de hand liggende en gemakkelijkste manier mee beginnen: Die chef van de rechtbank de laan uit, plaats makend voor een vakman die niet hooghartig meent het laatste woord te hebben maar bekwaam is in verduidelijking van de wet, van wat billijkheid betekent. Dat is immers de kern van de rechtspraak; dat onder woorden brengen en zulks voor ieder die zich tot de rechter wendt is niet te hoog gegrepen. Op de juridische faculteiten zwijgt men liever over de beunhazen, want da's toch niet goed voor je carrière, hè. Toegang tot het verkrijgen van recht mag niet belemmerd worden door financiële drempels. De rechter heeft de mogelijkheid om zeurpieten achteraf tijdkosten in rekening te brengen.
Natuurlijk moet ook die Hoge Raad gezuiverd worden. We krijgen dan als het goed gaat onafhankelijke rechters die niet meer naar de pijpen van een oranje-fascistisch parlement dansen maar meteen werkelijke gelijkwaardigheid afkondigen.
Het is zeer aan te bevelen om openbare funkties, betaald uit de Schatkist te beperken tot maximaal zes jaren, eenzevende van een werkzaam leven. Dan komt er roulatie en zal gelijkwaardigheid beter gedijen. Die termijn hoort ook te gelden voor ambtenaren. Levenslang uit het raam kijken in een zeer beschermde positie wordt dan verleden tijd, evenzo  vermindert het aanwerven van steeds meer ondergeschikten om zelf hoger te lijken en dat vertaalt zich in fors lagere belastingen.

           

woensdag 4 december 2013

essay


             kerstmis MMXIII
                                                   Heeft het nederlandse volk weet van het Tweede Grote Gebod? Een verzwakt afgietsel daarvan is art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, onze universele Grondwet. Die evenwel geminacht wordt door regering en parlement te Den Haag. Want gelijkwaardigheid behelst deelname aan beraad en besluit, hetzij middels referenda over hoofdzaken of op volksvergaderingen. Art 1 is bindend omdat het toppunt van beschaving vormt; het is basis van echte democratie. In meerderheid blijken de nederlanders evenwel licht fascistisch gezind; fascisme opgevat als tegen de wet (art 1) in eigen groep onrechtmatig bevoordelend. Zo kreeg de samenleving een piramidale structuur met bovenin onevenredig veel macht, geld en status en aan de onderkant tekorten. Het onderwijs is dermate slecht dat veel gedupeerden niet eens beseffen hoe ze te pakken genomen worden. Let wel, het gaat hier niet over zwart fascisme met vernietingingskampen, vroeger italiaans en spaans fascisme met grof geweld, rode terreur en religieus fanatisme maar betreft wat mag heten oranje-fascisme. Zelfs dominees hangen dat aan, zijn tegen Uittocht uit het piramidale stelsel naar gelijkwaardigheid, desnoods een tijdje in de woestijn verblijvend, want de vetpotten lokken. De overmatig betaalde professor in een voor het leven beschermde positie zwijgt tegenover zijn studenten, de te onderrichten jeugd, omdat hij per saldo ook een graaier is. Art 3 der NL grondwet behelst -uiteraard- regelmatige toetsing en roulatie omdat dan de maataschappij optimaal funktionneert en de welvaart het grootst wordt. Is dus niks voor de top der piramide en vandaar hun verzet tegen correctie. Tegenstrevend daarom overgang van Nederland tot een republiek met inderdaad gelijke kansen. Lees voor inderdaad dat elke uit de Schatkist betaalde baan maximaal zeg zes jaren, eenzevende van het werkzaam leven, mag omvatten. Daarna is de beurt aan een ander. Aldus zal het voortaan geen zin meer hebben om zoveel mogelijk ambtenaren onder je te krijgen teneinde zelf hoog te lijken ofwel scheelt het bureaucratie en op te brengen belastinggeld. Regionale autonomie komt zo ook beter aan bod, mogelijk uitmondend in samengaan van de Beneluxlanden, dat je arbeids- en ontplooiingsdomein vergroot.
Wat een misselijke typen die Willem Bierdrinker en mevrouw Hoogopdepoten dat zij art 1 zo saboteren. Het gaat hier niet over de karakters van deze personen maar over het funktionneren, over de plaats die zij innemen. Een staatshoofd heeft als primaire taak de wet, art 1 te handhaven, doch daar is bij ons geen sprake van en derhalve gepaste minachting voor dergelijke lieden die uit zijn op eigen voordeel. Wie trekken er werkelijk aan de touwtjes? Dat is niet loopjongen Rutte. Als "pa" een vliegtuig zou kunnen laten verdwijnen boven de Noordzee kan hij misschien met de weduwe trouwen en de Gouden Koets in mogen, maar daar is hij niet op uit. Tussen haakjes horen vooral onze prinsjes en prinsesjes een ritje in dat voertuig te mogen maken, de kindertjes van Finsterwolde voorop en ook de broertjes en zusjes van stoute marokkaantjes.

Een staatshoofd mag nooit van een mens toekomende verantwoordelijkheid beroofd worden en bij in ruil voor status en geld je zelf ontoerekeningsvatbaar laten verklaren is er -vraag het aan de filosofen- toch een steekje mis. Natuurlijk ook bij de handlangers en helaas horen daar de rechters in ons land bij, want zij weten beter maar verwerpen eveneens art 1. Dat moge de betrokkenen een aantal jaren Siberie opleveren; in casu Spitsbergen en daar keien rapend ter versterking van onze dijken.
Is er verandering mogelijk als puntje bij paaltje de onderbuik het laatste woord heeft? Men rekene niet op een vurige leider die het Walhalla op aarde brengt. Moderne christelijke theorie gaat ervan uit dat in het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, aangeboden wordt om de status van de mensen te verhogen van knechten tot kinderen. Deze laatsten hebben opvoeding nodig en zullen daartoe lief en leed moeten doormaken. Zo is de boodschap van het kerstkind. Knechten willen loon, maar bereiken zij volwaardige menselijke status? Joden kennen nog geen kerstfeest en moeten nog strikt aan allerlei regeltjes gehoorzamen.
Art 1 is duidelijk genoeg: Ieder doet mee, heeft derhalve ook verantwoordelijkheid en is verplicht zich te scholen, haast tot in den treure; in elk geval doorlopend zich bijscholen om de taak van deelname aan beraad en besluit aan te kunnen. Rutte, allesbehalve een zuivere liberaal maar een knecht uit het kamp van de zwarte conservatieven, zit met de collega-ministers welhaast op het criminele pad door Senegalese vissers met hun medeweten en toelating te doen beroven. Ze kunnen opzij gezet worden door het souvereine volk; voor representatie zijn roulerend bijvoorbeeld antilliaanse en surinaamse schoonheden als koningin te vinden.
We hebben hulp uit het buitenland nodig want de bazen en het geld koesteren de bestaande ongelijkheid terwijl de gewone mensen niet getraind zijn tot wat noodzakelijk is. Minder hulp is nodig als de ondernemingen coco, cooperatief, collectief worden en er van groot privé kapitaal jaarlijks 5% afgedragen moet worden aan de Schatkist, behoudens wat door eigen arbeid vermeerderd wordt. Dat voorkomt levenslang parasiteren alsook loonslaaf situaties. Bedenk dat de rijk beladen kameel niet door het ezelspoortje, Oog van de Naald genaamd, het nieuwe Jerusalem binnen kan. Reflecteer over Elisabeth van Engeland die, mits ze in de hemel komt, daar altoos plees zal moeten schoonmaken omdat de eersten de laatsten worden. Tenzij God niet eeuwiglijk den toorn zal behouden.