zondag 31 januari 2016

opvang vluchtelingen

                onder joods vergrootglas


Sta je in Israel bij een bushalte en wordt je aangesproken dan gebeurt dat in het hebreeuws. Doordat joden varieren van blauw ogen en witte kuiven tot zwarte huid. Kortom zijn wij aan elkaar verwant. En hebben ook daarom zorg voor elkaar te dragen. Tal van landen hebben joodse minderheden en die veroorzaken nooit last. Dit leidde er toe dat ook in de staat Israel minderheden goed kunnen gedijen. Als de palestijnen geen vuile demografische politiek hadden bedreven om te trachten de joden in zee te drijven dan was er thans bewesten de Jordaan hoogstwaarschijnlijk geen vuiltje aan de lucht. Nu is als tijdelijke oplossing die de veiligheid en het democratisch gehalte niet in gevaar brengt het mogelijk om een autonome Westbank binnen groot Israel te hebben met daar maximaal 25% israelis en in de rest van het land idem max 25% arabieren. Gaza kan bij Egypte in ruil voor de oostelijke helft van de Sinaï en de Europese Unie mag zorgen voor een metropool bewesten El Arish voor opvang van egyptenaren, palestijnen, israelis, vluchtelingen.

Als je vluchteling bent, bijvoorbeeld uit Syrie, moet je dus heel goed terecht kunnen in Israel. Niet wanneer je als zoveelste kind er op uit gestuurd wordt om elders brood te verdienen waar dat in eigen land vanwege egoistische ouders niet meer lukt. Als aanvoer van voedsel van ver stokt breekt er enorme hongersnood uit in het Midden Oosten. Dreigt gevangenis of vermoord worden dan ben je echte vluchteling en het aangrenzend land heeft als eerste plicht om asiel te bieden. Dus moeten de in Nederland binnenkomende syrische vreemdelingen daarop gescreend worden met vervolgens aanbod om tijdelijk in Israel te verblijven of teruggestuurd worden naar waar ze vandaan kwamen. Hierbij hoort hulp van financiële aard en ook technisch om bijvoorbeeld in terreurvrije gebieden van Syrie nieuwe steden te bouwen. Het kan desnoods over de grens met Jordanie. Hierbij stopzetting van de bombardementen door F 16's en de Justitie dient onmiddelijk beslag te leggen op de salarissen en vermogens van de leden der Tweede Kamer die verantwoordelijk zijn voor ginds aangerichte schade. Natuurlijk moeten misdadigers aangehouden en berecht worden, maar het nederlandse volk is niet in oorlog met Syrie of met Irak en IS is nauwelijks kwaadaardiger dan Saoudi-Arabie of Iran, waar de minister van Buitenlandse Zaken vriendschappelijk handen staat te schudden terwijl een paar straten verder homosexuelen opgehangen worden. De amerikanen hebben de meeste en zwaarste bommen en gebruiken die het vaakst. Daarmee moet je geen slaafse bondgenoot willen zijn en omdat dreiging uit Rusland thans onzin is -ze hebben er dezelfde cultuur nu als wij- kun je beter samen met Belgie en de Scandinaviers uit de NAVO stappen, temeer omdat Turkije de koerdische natie kwaad berokkent. 

Moslims wordt dikwijls bijgebracht dat niet gelovigen minderwaardig zijn. Maar dat is in strijd met het bericht dat Mosa van de berg naar de israelieten bracht: respecteer je naaste want hij is als jijzelf. Dit is een dwingend gebod en art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens valt te beschouwen als een afgietsel: ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Het art is grondslag van de Verdragen der Europese Unie, doch wordt door Den Haag en boosaardige NL justitie, die zich plooit naar de machthebbers, gesaboteerd. Het art tekent gelijkwaardigheid en derhalve het recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda. Rutte en Co moeten weg omdat al lang het volk anders wil; er is eigenlijk een soort staatsgreep gaande! Daar horen de studenten op de universiteit niets over omdat men er slechts professoren heeft die zich piramidaal opstellen, Uittocht naar werkelijke democratie verwerpen omdat zij geen flinke stap terug willen doen en zelfs de meeste dominees houden het bij de vleespotten.

Onder de toestromende buitenlanders is weinig bekend aangaande dat art 1 en hun plicht om er aan te gehoorzamen, zodat zij ook als vluchteling in Israel kunnen verblijven. Dat land verleent ondertussen wel humanitaire hulp op de Golan en dit bevestigt principiële bereidheid tot opvang van en bijstand voor mensen in nood. Dan moet je niet in NL tienduizenden euros verspillen aan sterke jonge mensen die in eigen land nodig zijn en al evenmin de akelige turkse regering spekken. De bril die de kapitalisten -zij houden niet van art 1- ons willen opzetten deugt niet. Wij hebben het vergrootglas uit de Torah nodig.

                                                

zaterdag 30 januari 2016

actie

                de VU deugt niet meer


Ooit werd de Vrije Universiteit opgericht om kleine luyden goed onderwijs te bieden en dat met christelijke vorming. Daar is nu geen sprake meer van want men wil "excellence" en ze praten er engels om hoger te lijken. Een taal dat rang- en standsverschillen helpt aanvaarden, naar afkomst in Engeland en naar geld in Amerika. Het nederlands wordt geminacht, nota bene in 's lands culturele hoofdstad. Kan het dwazer? Er is thans een hindoe rector, wiens kastenstelstel heel goed past bij het najagen van carrière: medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Niks nog christelijke nederigheid en ze zeggen kenniskwartier te zijn van de kapitalistische Zuid-as, waar met belastingtrucs naar verluidt 4 x zoveel geld uit arm Afrika gehaald wordt dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit.

Van wie is de VU? De huidige bazen op de VU hebben deze universiteit ontstolen aan de christelijke achterban. Het is nodig om hen weg te jagen, het stichtingsbestuur, de Raad van toezicht, het bestuur van de VU vereniging, de engels sprekende docenten en zij die niet het christelijke willen uitdragen. Dit laatste is absoluut noodzakelijk en kan in verschillende richtingen met ook de opvatting dat Drie-eenheid roomse afgoderij is -de paus moet eens naar de Tien Geboden luisteren- en dat God vergeeft om niet zoals de psalm zegt. Met name in het evangelie van Johannes wordt bericht dat de Schepper onze status verhoogt van knechten -die loon willen- naar "kinderen", die bij pa aan tafel zitten, enige toegang hebben tot diens portefeuille maar opgevoed moeten worden en daartoe kennelijk lief en leed hebben door te maken om geen robots of zombies te worden. Evolutie dus. Als de studenten daar geen weet van hebben deugt die VU niet.

Wij burgers der Europese Unie hebben als Grondwet, vastgelegd in Verdragen, dat ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Dit is een afgezwakte versie van het bijbelse Tweede Grote Gebod: respecteer de ander want hij is als jijzelf. Mozes bracht het naar het volk en het is eveneens bindend voor moslims. Het is in feite grondslag van beschaving.

Bij de oprichting van de VU was er zeker ook rotte vis, zoals monarchistische aanhang met loochening van de gelijkwaardigheid. Dat hebben ze geweten voor en na de oorlog met blokkering door een fout staatshoofd plus aanhang van wakker worden en zich wapenen tegen het fascisme en later met de ellende in Indie. Willem Amsberg is beide een ledepop, die van God gekregen menselijke verantwoordelijkheid inruilde voor poen en vleierij, en een schender van onze gelijkwaardigheid en moet verdwijnen. Net als lakei Rutte, lakei Samson, de Kamer-lakeien. Gelijkwaardigheid behelst recht op deelname aan beraad en besluit zoals via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking. Eigenlijk is er een staatsgreep gaande van VVD en PvdA want het volk wil deze regering niet. En ze gooien bommen waar er aanhouding en berechting van misdadigers nodig is. Wij zijn toch niet in oorlog met Irak of Syrie; als een jongen getroffen wordt en een been verliest moet Den Haag hem schadevergoeding betalen; al gauw een twintig mille per jaar of eenmalig, gezien de onzekere toekomstige internationale situatie, een miljoen euro. Amerika is berucht om zijn bommen en heeft het grootste arsenaal ter wereld aan smerige atoombommen. Daar moet je geen slaafse bondgenoot van zijn nu Rusland geen dreiging meer vormt. Het betekent op de universiteit dat er geheel nieuw, beter onderricht moet komen in de juridische, politieke en economische faculteiten. Zo zul je ook de rechters moeten vervangen want zij plooien zich naar de machthebbers: tijdens de feodaliteit, het regentendom, met slavenhandel, koloniale uitbuiting, in de oorlog en erna; thans door verwerping van art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens. Het is volstrekt onchristelijk om als miljonair je hele leven te parasiteren en te ontwerpen valt een regeling voor afroming in zeg twintig jaar richting Schatkist of collectieve ondernemingen, behoudens wat je door eigen arbeid toevoegt. Voeg daar bij een eco faculteit voor landbouw want bio-industrie is in strijd met het gebod om ook de ezel sabbath te gunnen: ontspannen rondscharrelen in een natuurlijke omgeving.

Momenteel zijn er weer allerlei onnodige verbouwingen op de VU om de gezeten dikkonten eens aan een andere omgeving te helpen. Verspilling van belastinggeld dus en minachting van het werk der vroegere architecten. Foute overheid begunstigt haar dienaren gelijk in de feodale tijd en zo zitten professoren in een voor het leven beschermde positie tegen overmatig salaris. Terwijl er tal van bekwame gegadigden voor de poort staan. Om voor ieder optimale ontplooiing te scheppen en het land aan maximale welvaart te helpen is roulatie nodig. Zeg maximaal acht jaren betaald krijgen uit de Schatkist en dan de beurt aan een ander. Dit geldt voor presidenten, ministers, kamerleden, hoogleraren, ambtenaren en zelfs politie, want orde handhaven hoort taak van het volk te zijn. Anders krijg je verder afglijden naar fascisme van politie, autoriteiten en Justitie. Hiertoe is militaire vorming van de jeugd nodig, ongeveer zoals ridderzonen vroeger kregen; dus geen kadaverdiscipline of wat daar op lijkt maar ruimte om zich op allerlei terrein te bekwamen en dat vaak prettig. 

Met spoed moeten nu de leden van de VU vereniging bijeenkomen om het huidig bestuur van de VU, enz. enz. af te zetten; ook wie al acht jaar betaald kregen door de VU dienen op te hoepelen en kunnen bijv. een boek schrijven of asperges steken. Het gaat om roulatie, een eind maken aan de feodale begunstigingen met omgekeerd achterstelling van medemensen. Ze gaan niet uit zichzelf weg en moeten weggejaagd worden. Voor engelstalige studenten kunnen tolken beschikbaar gesteld worden of als ze dat liever hebben een geldelijke compensatie. 

Als die vereniging niet meer is wat ze zou moeten zijn is er een procedure nodig bij het gerecht om de VU weer in handen van de wel christelijke achterban te krijgen. Een alternatief is stichting van een nieuwe rood-christelijke universiteit op de hoek van wad en Eems in een stadje dat tevens centrum wordt voor de Eemshaven en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Zoiets moet toch al gebeuren omdat teveel concentratie bij de Zuid-as onnodige drukte en ergernis opwekt èn omdat er plek moet komen voor jongelui uit gebieden waar geen goed onderwijs beschikbaar is zodat zij die kunnen ontvangen in de hoog ontwikkelde nederlandse taal. Where go we it over have/Wat zullen we praten rond? Het evangelie moet richtsnoer zijn van de Vrije Universiteit.   

          

zaterdag 23 januari 2016

kalifaat 3


Midden in de nacht was Haroen al Rasjid op zijn tocht toevallig beland op het vliegveld, waar hij zag dat premier Rutte een overstap maakte.

De kalief verzocht om een gesprek en aan het eind kwamen Irak en Syrie ter sprake.

Haroen zei: Weet u wel dat bij de bombardementen door uw F 16's ook onschuldigen getroffen worden?

Waarop Rutte antwoordde: Helaas, maar er is toestemming van het parlement om oorlog te voeren. Het volk begrijpt dat wij de moordenaars van IS niet straffeloos hun gang kunnen laten gaan als zij zoveel ellende veroorzaken.

Haroen merkte op: De bommen van u zullen hoogstwaarschijnlijk ook kinderen treffen en doden, maar stel dat er slechts een jongen een been verliest.

Rutte: Helaas, dat kan voor komen; daar hebben wij rekening mee gehouden.

Kalief Haroen vroeg: Betaalt u de rekening van die jongen? Zonder been komt hem schadevergoeding toe en dat zal al gauw 20.000 euro per jaar zijn. Of gelet op de onzekerheid van de toekomstige internationale relaties liever eenmalig een miljoen.

Rutte zuchtte en uitte zich met: Tja.

Haroen vervolgde: Wij kunnen bemiddelen om schadevergoeding bij de gedupeerden terecht te doen komen. U kunt ons een cheque geven.

Rutte stond op en zei: Neen, wij hebben daarvoor geen geld beschikbaar. Er heeft juist een belastingverlaging plaats gevonden voor de hardwerkende middenklasse en de Schatkist is zogezegd leeg. We moeten alweer lenen.

Haroen stond ook op, knikte naar zijn grootvizier en deze gaf bevel om Rutte af te voeren.

Dit is een zaak voor het Internationale Strafhof, liet de kalief weten, maar- met piekerend gezicht- dat staat in Den Haag. Hoe verder?


zaterdag 9 januari 2016

.....kalifaat.....2

Haroen al Rasjid had slecht geslapen met een lelijke droom: Hij zat op een vliegend tapijt en onder hem staken op de grond bedelende handjes van uiterst magere kinderen omhoog. Die krioelden rondom zeer dikke ouders en telkens als Haroen voedsel naar beneden wierp vingen dezen dat op en staken het lachend in hun mond. Hij slaagde er niet in om het tapijt naar beneden te krijgen en als hij op een hoek ging zitten veerde dat gewoon omhoog zonder verandering van koers. Het tapijt vloog door een wolk en Haroen werd nat van de waterdamp, kreeg het koud en probeerde zich engiszins op te rollen. Maar toen kroop er een mot uit het tapijt, gevolgd door een grote menigte van zulke beesten, die Haroen bijna helemaal bedolven en het tapijt opvraten. Hij uitte een kreet en sprong van het tapijt af, maar vallend bleef hij in de lucht hangen, bereikte de grond niet.

Totdat hij wakker geschud werd door een dienaar.

"Oh, kalief der gelovigen" sprak deze, "uw aanwezigheid is vereist op de markt waar de kooplieden te hoge prijzen rekenen zodat het volk honger lijdt". "Is er wel genoeg om te eten?" vroeg Haroen.

"Zeker" was het antwoord "maar wie veel hebben houden het vast in hun grote schuren omdat zij rekenen op nog hogere prijzen".

"Weet mijn minister dat niet te verhelpen?" informeerde Haroen.

"Neen, hij behoort zelf tot de rijken maar vindt zichzelf nog niet rijk genoeg."

Haroen liet hem komen, ontsloeg hem op staande voet en zond hem naar de zoutmijnen. Uit de voorraad in het paleis liet hij op de markt uitdelen zodat de kooplieden hun prijzen wel moesten verlagen.

Daarna las hij het AD en vernam dat in een ver land, kennelijk minder ontwikkeld, modaal en boven-modaal er flink op vooruit gingen, terwijl die van Bijstand en AOW tekort kwamen door een hogere aardgasprijs.

"Vergroting van de kloof", Haroen krabde zich mompelend achter het oor "ik dacht dat de PvdA daar in de regering zit".


maandag 4 januari 2016

letselschade

                                                                    The European Union mentions in its treaties art 1 of the Declaration on human rights as basic. Being born with equal rights was expressed a few thousand years ago already in the Second Great Commandment: Respect and treat benignly the other for he is like yourself. Art 1 creates fundament of real civilization and the state must be based on it. Which means shaping environment where everybody can have good share. This differs from Christian religion which includes experiencing good an bad in the frame of evolution to "children" of God. Capitalists don't like art 1 as they are greedy, prefer to be slaves of the Mammon. A correct government cannot allow that some persons lead parasitic life as millionaires and thus redistribution must be organized. This principle is valid also regarding relations oversea, although people there have to cooperate and avoid surpopulation, caring that to wild flora and fauna remains sufficient undisturbed domain. In this respect the Amazon forest, the Sahara, the North Pole regions, the Himalaya are to be cut loose from states and brought under international control like Antarctica. May be one day a next emperor of China will call back the descendants of the migrants from southern China who now populate South East Asia. The elephant then waves adieu and the tiger will smile.

In the mean time the citizens of the European Union should be aware that law consisting of art 1 does not stop at the border. So they must respect it fully also in the Middle East and if a dutch F 16 smashes a boy's leg compensation has to be paid, amounting to at least 20.000 dollar per year. Or considering that future international relations are uncertain preferably a million at once. Then from his fortune how much Barack Obama will be indebted likewise? In Brussels much is wrong since art 1 is not fully respected; note that it guarantees automatically participation in counseling and decision making -easily possible by referendum- because it rejects any pyramidal structure of society. Presently big boss there is a Luxemburger who stimulated tax evasion. A fine of a year national income on Luxemburg, Switserland, etc. seems just. From Brussels to the International court of Justice is not far. Americans visiting Europe who violated art 1 with bombing may get arrested in near future and preparations now have to be made for both their defense and for indemning their victims.

 


 

zaterdag 2 januari 2016

koers


                                     Amsterdam, 1 januari MMXVI

redactie FD,

                         Nu "Den Haag" voorzitterschap in de Europese Unie krijgt is ingrijpen door de Justitie te Luxemburg noodzakelijk. De opperste rechtbank hoort zich niet naar de machthebbers te plooien en moet onafhankelijk optreden om de wet, art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens en grondslag van Verdragen der EU, te doen handhaven. Dat was en is niet het geval bij de nederlandse rechters, die een buitengewoon slechte reputatie hebben uit feodaliteit, regentendom, koloniale uitbuiting, oorlogsmisdaden. Verdragen gaan vóór nationale wetgeving en omdat art 1 automatisch gelijkwaardigheid met alle rechten van dien betekent moeten de blokkeerders van deelname aan beraad en besluit, zoals over hoofdzaken via referenda, verwijderd worden. Huidig kabinet en parlement zijn kennelijk uit op een piramidale maatschappij en daarin past het om de belastingen voor welgestelden, die alles al hebben, aanzienlijk te verlagen terwijl mensen met alleen AOW er waarschijnlijk op achteruit gaan nu de tax op aardgas flink omhoog gaat. Tuurlijk moet energie duurder worden om gesleep over de aardbodem door grote handelaren te verminderen en regionale ondernemers meer kansen te bieden, maar hervorming van de belastingen mag niet anders resulteren dan in betere heffing naar draagkracht. Het Hof te Luxemburg dient aandacht te geven aan de vraag of de bobo's van VVD en PvdA niet een soort staatsgreep plegen door de wil van het volk zoals uit opiniepeilingen blijkt te negeren.

Voeg hierbij doodslag en toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan onschuldigen in het Midden Oosten, die geraakt worden door nederlandse bommen van de F16's. De vooraanstaande rechtbanken te Den Haag en Amsterdam verzuimen kennelijk moedwillig om schadevergoeding te regelen. Dat kan bij een afgeschoten been van een jongen al gauw twintig mille bedragen of gelet op de onzekere toekomstige internationale relaties liever eenmalig een miljoen euro. Art 1 vormt grondslag van beschaving en de burgers der EU moeten dit ook buiten eigen gebied volledig respecteren en er naar handelen. Men kan het art zien als afgezwakte versie van het alom bindende bijbelse Tweede Grote Gebod: laat de ander geheel in zijn waarde want hij is als jijzelf.

Ook te Brussel is grote schoonmaak nodig, want het mag niet bestaan dat iemand die hielp de belastingen te ontduiken daar nu een rol speelt. Net als Zwitserland ware Luxemburg een boete op te leggen gelijk aan een jaar nationaal inkomen.

Wie zijn er verantwoordelijk voor de misstanden? Natuurlijk de burgers, die nauwelijks te verontschuldigen zijn wegens slecht, ontoereikend onderwijs en verstoken bleven van inzicht verkregen uit militaire vorming om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood. Tussen haakjes is men juist bezig om middels gebruik van het engels acceptatie van rang- en standsverschillen ingang te doen vinden, naar afkomst in Engeland en naar geld in Amerika. Bijvoorbeeld de nu engelstalige Vrije Universiteit heeft thans een hindoe als chef en hoe zit het dan met je kaste? Men heeft er carrière dagen, leren anderen voorbij te streven en baas over hen te worden in plaats van gelijkwaardigheid te belijden en een universiteit te zijn voor kleine luyden.


kantoorarlex@hotmail.com