woensdag 25 januari 2017

tussenlagen

                     migratie en beleid

                                          In verscheiden ontwikkelingslanden blijkt de ordening van de maatschappij in overheid en individuele burgers niet goed te lopen. Daarom ware er een tussenlaag toe te voegen, bestaande uit groepen die veel zelf regelen. Vooral in aanmerking komt dan de uitgebreide familie, waarvan de leden volstrekt eenduidig vast te stellen zijn, van jongste kind tot langst levende of nog verder terug. De eerste taak van een dergelijke groep is regeling van haar omvang en terugdringen van overbevolking naar gelang van de leeftijdsopbouw. Als tweede is er het beheer van de eigen omgeving met controle door staatsinspectie. Vindt deze een weggeworpen pet fles dan kan daarop bijv. sanctie bestaan uit een dag onbetaalde arbeid door een op eerlijke manier aan te wijzen lid van de groep. Ten derde dienen banen en bezittingen herverdeeld te worden, zodanig dat ieder zich vermag te ontplooien. Als vierde taak geldt het bieden van tijdelijke gastvrijheid aan de vreemdeling en hem het nodige te verschaffen naar gelang van zijn bestedingskracht.

     Indien de afbakening van de groep als ondergrens het jaar 1900 heeft zal China terug moeten naar minder dan vijfhonderd miljoen inwoners en verdwijnt de huidige dreiging van Peking. Palestijnen zullen een gerespecteerde minderheid vormen in de duizenden jaren oude israelische natie, welke door europese agressie lang van eigen staat verstoken was. Er komen uit Bangladesh geen boeren-soldaten om de wadden in te polderen. Het Amazone-oerwoud, de Himalaya, de Sahara, de Noordpoolstreken kunnen losgemaakt worden van staten om net als Antarctica puur domein van wilde flora en fauna te zijn. Bio-industrie maakt plaats voor eerlijke verhoudingen tussen mens en dier. De Amsterdamse Pijp wordt uitgedund en krijgt lommerrijke buurten.

     Spreekt het bovenstaande aan dan zijn sturende maatregelen te nemen. Geboortebeperking ligt ethisch moeilijk maar deskundigen kunnen passende voorstellen doen overeenkomstig de leeftijdspiramide van de groepen, waarna elke staat zorgt voor uitwerking en invoering. Aldus ontstaat ook goede mogelijkheid om economische migranten voortkomend uit overbevolking te weren. Ons land hoeft bij goed beleid vluchtelingen uit Syrie slechts tijdelijk op te vangen; inburgering is niet nodig maar wel dienen zij onderwijs en werkervaring te genieten. In Amsterdam hoeven voor hen geen woningen vrij gemaakt te worden omdat zij niets bijdragen aan de hoofdstadfunktie en dit geldt ook voor tienduizenden marokkanen en turken. Dubbele nationaliteit voor hen betekent mogelijkheden tot ontplooiing in twee landen, hetgeen discriminerend is ten opzichte van autochtonen. 

     Als er bijna een miljoen marokkanen in de Benelux verblijven die hun oude paspoort niet willen opgeven is het dan redelijk om in ruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om er een metropool te stichten onder NL wetgeving. Vergroting van het Rijk dus, anders wil er niemand van ons naar toe. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kun je ginds drie nieuwe grote steden bouwen waarvan de tweede weg te geven is aan de west-saharanen en de derde aan Marokko. Met het afvalwater schep je een groene ring rondom voor wilde dieren, tuinbouw en wetenschappelijk onderzoek. Moderne steden kunnen het worden, zonder auto's maar met automatische gondels voor twee personen of honderd kilo vracht op vijf meter boven groen maaiveld. Wel een race-circuit buiten voor "sportievelingen". Voor de nog steeds groeiende wereldbevolking zijn er vele nieuwe metropolen nodig; niet op schaarse vruchtbare grond maar aan de rand van de woestijn nabij zee of oceaan. De in hete streken om de zon buiten te houden compact gebouwde metropool biedt huisvesting, werk en recreatie; ook zwemmen in de stadsgracht.

       Het ontbreekt aan aandacht voor zulke ontwikkelingshulp en kortzichtig worden betonbaronnen gespekt met een overbodige verkeerstunnel onder de Zuid-As te Amsterdam ad een miljard euro. Mogelijk een paar honderd miljoen winst opleverend aan de voor 80% buitenlandse aannemers en het geld deels gehaald uit de aardgasbron, waarboven men in armoe leeft. De Nationale Rekenkamer faalt in het verstrekken van goede info. Die van Amsterdam behoort de verspilling van 500 miljoen euro voor in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluizen om grotere kolenschepen door te laten naar te sluiten kolencentrales beter aan de kaak te stellen. Duizend kilo ijzer in de vorm van een overmatig grote en zware auto een kilometer te verplaatsen kost thans een dubbeltje aan brandstof. Vanaf de parkeerplaats op Schiphol moet je toch nog een stukje met de bus naar de incheckbalie en waarom dan niet eerder in het openbaar vervoer stappen zodat er niet meer asfalt nodig is? Aan de zuidkant van Amsterdam hoort veeleer een boulevard met fraaie entree naar de hoofdstad. Het is zeker geen verrijking om door een saaie tunnel te rijden en het "bergachtige" landschap van de kantoortorens te missen. Eerder werd aan treinpassagiers het zicht op uniek vliegveldlandschap en op Europa's belangrijkste rivier ontnomen. Voor koeien in het Groene hart hoefde een snelle trein niet ondergronds en waarom zou je tien minuten eerder in Rotterdam moeten aankomen? Het onverstand is nu bezig met een vliegveld Lelystad dat niet aan het spoor ligt terwijl Soesterberg twee lange ongebruikte banen heeft. Een vliegveld gaat langer mee dan bewoners in de omgeving en geluidsoverlast kun je verminderen of compenseren. Die Zuid-As zal in de toekomst waarschijnlijk krimpen omdat er bij het Centraal Station nog een zee van ruimte is. Wil Amsterdam internationaal op de kaart komen dan lukt dat niet met zo'n maffe tunnel. Maar als er op het water bij het van heinde en ver prima bereikbare Centraal Station voor niet eens zoveel geld een ARK komt met Ronde Tafel voor twistende en vechtende partijen die niet terecht kunnen bij de Verenigde Naties....  Met een wetenschappelijke staf voor het aandragen van oplossingen en publiek om matigende invloed uit te oefenen. Die Zuid-As kenmerkt zich door parasitisme. Naar verluidt wordt er met belastingtrucs 4 x zoveel geld uit arm Afrika gehaald dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. De naburige Vrije Universiteit wil kenniskwartier van de schurken daar zijn. Die VU is los van God en van de achterban der kleine luyden, richt zich thans op carrière maken, medemensen voorbij streven en baas over hen worden. De overmatig betaalde en in een voor het leven in beschermde positie gezeten professoren willen wel eens in andere vierkante of rechthoekige kamers en zalen zitten en daartoe wordt het goede gebouw van de bêta faculteit straks afgebroken om honderd meter verderop als nieuw onderkomen gestalte te krijgen. Het komt niet in hun hoofd op om te rouleren met bekwame mensen die voor de poort staan. Ze praten er nu engels, de belastingbetaler minachtend die toch recht heeft op resultaten van onderwijs en onderzoek in de eigen hoog ontwikkelde taal. Zoals de wet gebiedt; niet voor een selecte groep die het engels beheerst! Je hoeft hier geen amerikanen op te vangen die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden maar liever westpapoea's helpen die best even nederlands willen leren en later zullen bijdragen aan verrijking van deze taal. Al met al blijkt er slecht bestuur te zijn op zowel landelijk als te Amsterdam op gemeentelijk nivo. De Europese Unie wenst immers spreiding van werk en welvaart, geen Randstad als trekpaard. "Brussel" -helaas niet steeds goed bezig en akelig verzuimend-  heeft art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag van Verdragen. Dit tekent gelijkwaardigheid, te vertalen in recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking. Kabinet, parlement en Justitie te Den Haag saboteren het teneinde een piramidale samenleving in stand te houden van hogeren en lageren/minderen. Vele "dominees" verkiezen eveneens de vleespotten en willen geen Uittocht naar echte democratie van gelijkwaardigen. Dit laatste behelst roulatie om macht te spreiden, niet alleen geldend voor presidenten, maar ook voor ministers, partijleiders, ambtenaren en zelfs politie. Want er is afglijden naar fascisme met meer dan tienduizend onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds. Net als vroeger hoort het bewaren van orde weer in handen van het volk te komen en daartoe is militaire vorming, ongeveer zoals vroeger ridderzonen kregen, noodzakelijk om hoofd en handen te leren gebruiken in moeilijke situaties.

      Het hebzuchtige van vooraanstaanden en machthebbers leidt tot aanzienlijk migratie van mindere goden, die van hen afhankelijk gemaakt werden, naar foute lokaties, zoals zichtbaar op en bij de onnodig drukke Zuid-As, zoals op Schiphol waar de bazen van de KLM denken meer prestige te krijgen door veel overstappers toe te laten hoewel aan hen eigenlijk niet verdiend wordt, gelet op bijkomende maatschappelijke kosten. Amsterdam wil er nog vijftigduizend woningen bij terwijl meer dan honderdduizend inwoners geen echte binding met de stad hebben en best elders willen wonen. Stel je voor om het openbaar vervoer te verbeteren met een semi-Doorloper over een route Amstelveen-Muiderpoort-CS-Ring-lus Bijlmer-CS plus een Linksom-Rechtsom-tram samengesteld uit de lijnen 5, 16 en 24 dan wordt onderzoek nagelaten omdat het niet uit eigen koker komt. Forensen hebben baat bij overdracht van de Noord-Zuidlijn aan de NS, want het scheelt tien minuten overstappen per dag, een uur per week, een week per jaar, een jaar eerder met AOW. Bezoekers van de hoofdstad die verschillende adressen af gaan hebben meer aan die Linksom-Rechtsom met vele haltes en de stoplichten voor auto's aan de achterkant daarvan.

       Verscheiden negatieve zaken zijn op te lossen met autonomie van landsdelen; dit liefst binnen een Unie van de Benelux en de Scandinavische staten, gebed in de Europese Unie. Overmatige schadelijke drukte zoals te Amsterdam vermindert dan omdat men regionaal veel zelf gaat regelen, ook bijvoorbeeld verzekeringen, banken, winkelketens en de prijs van benzine om het gesleep van grote handelaren over de wereldbol te verminderen ten bate van de eigen economische bedrijvigheid. Tussen haakjes kunnen voor een kwartje duurdere brandstof bus en tram en metro gratis; heel comfortabel en zonder traliehekken. Het centralistische en op handel geörienteerde Den Haag verliest hierbij aanzienlijk, maar kan gemeenschappelijke regelingen voorstellen zoals een heffing op import uit landen met te lage lonen, waarbij het geld dan naar een gindse AOW pot gaat. Actueel is zelfbestuur van een noordelijke autonome deelrepubliek, bestaande vooreerst uit Groningen-Drenthe en dus al groter dan Luxemburg. Dit om de afroming van aardgasopbrengsten via het herenakkoord te corrigeren, het voor een spotprijs verwarmen van alle kamers van de westerse villa's te beëindigen en luxe winkels hun deuren 's winters te laten sluiten. De lui bovenop de aardgasbel kunnen  niets kopen in die winkels omdat ze grotendeels van de Bijstand leven en als het aan Den Haag ligt komen daar hoogstens een paar tientjes bij. De professoren hebben in die visie meer recht op meer geld voor het onderwijs. Kennisoverdracht is op zich helemaal niet duur; je kunt dus wel na gaan dat de inkomens van de geleerden en onderwijzers belangrijker zijn dan wat die paar socialisten en communisten in Oostgroningen verlangen. Op de Rijksuniversiteit te Groningen leunt men achterover en de VVD aanhang in de provincie hoeft wonend in het buitengebied geen geld voor een tweede huis maar vindt de kloof tussen arm en rijk best aangenaam.

        Vandaar het plan tot stichting van een rood-christelijke universiteit, niet storend op de hoek van wad en Eems in een stadje dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Bij vergroting van Rottum met ruimte voor groot wild en voor een eco badplaats kunnen toeristen daar en op Borkum gemakkelijk komen voor enige dagen verblijf. Felle zon op de ondiepe wadden levert schoon zeewater ad 25 graden dat bij eb langs het strand spoelt. Via het Internet kan al meteen begonnen worden met deze universiteit die tekortkomingen van de andere aanpakt, zoals hun onvermogen om de roof op de Zuid-As tegen te gaan, om de streken van de betonbaronnen aan het daglicht te brengen, om het hufterige van het toelaten van bio-industrie en dat saboteren van art 1 te schetsen, om uit te leggen dat je met een miljard euro ook een fabriek voor treinen en trams in Oostgroningen kunt beginnen, waar men immers goede kustvaarders weet te bouwen en het dus ook wel zal lukken met andere produkten, die in het buitenland gekocht een veertig procent aan sociale premies en loonbelasting in vreemde schatkisten doen verdwijnen. Dat je een sabbathsstad met aangenaam klimaat kunt scheppen op duizend meter hoogte in Suriname in plaats van in die malle tunnel te vertoeven.

       Zoveel prettiger wordt het in NL als de bevolkingsomvang flink terug loopt en misschien kan er financieel emigratie gestimuleerd worden richting Noorwegen, de Baltische landen. Lukt het niet dan ware wellicht een miljoenen mensen tellende metropool te vestigen op een terp tussen en over de grote rivieren aan de horst kant van de grote slenk die door ons land loopt en welke onderhevig is aan aardbevingen en overstromingen. Zo ontstaat er meer ruimte in het overige land; met afbraak van allerlei lelijks kan alvast begonnen worden. Hebben de groningers adviseurs uit Dubai nodig om een redelijke portie van de rijkdom in de bodem te ontvangen? De nieuwe universiteit zal waarschijnlijk adviseren dat de amsterdammers die rare tunnel zelf maar moeten betalen als ze het ding zo graag willen: duizend euro per persoon of enige duizenden per huishouden. Wel zal er uit de aardgas pot meebetaald kunnen worden aan een opgespoten heuvelrij met baaien en buitens tussen Almere en Hoorn met daarachter tot Lelystad wilde paarden en herten. Markermeer en IJselmeer zijn overmatig groot voor vogels en vissen en weinig aantrekkelijk voor zeilers. Dus ook een ringwal tussen Stavoren en Enkhuizen met erbinnen droog terrein voor de bedreigde siberische tijger. Die lust wel wat gansjes zodat vergassing taboe zal zijn. Een non stop stoomtrein Groningen-Randstad er langs kan bij een drenkplaats even langzaam rijden. Er ligt voorts een arboretum zone in het verschiet van Rottum tot de hoogvenen bij Emmen met in het drooggemalen Blauwe Meer prachtige runderrassen. Als men daartoe zelf besluit en er door de autonomie ook topbanen komen terwijl zetbazen van vriendjes in Den Haag als burgemeester weg moeten blijft er weinig reden over om naar de Randstad te migreren. Omgekeerd hoeft ook niet, want het autonome gewest kan sterker en groter worden met Friesland en Ostfriesland er bij. Het wordt dan gemakkelijker om de macht van geld in te perken door overmatig privé bezit af te romen, zeg in een twintig jaar richting Schatkist of collectieve ondernemingen. Zodat men niet z'n hele leven zal parasiteren. Dit behoudens wat door eigen arbeid toegevoegd wordt. Daar kan het christelijke deel van de Eems-universiteit duidelijk bericht over verstrekken, geheel in overeenstemming met art 1 der Verklaring van gelijke rechten. Hetwelk een strengere voorloper heeft in het: gij zult uw naaste respecteren en helpen want hij/zij is als uzelf. Wij moeten van knechten (Oude Testament) evolueren naar "kinderen" van het Nieuwe Verbond dat de Messias bracht. Inbegrepen het doormaken van lief en leed om geen automaten of zombies te worden. Uiteindelijk lijkt het de bedoeling dat die "kinderen" uit zichzelf zich gaan gedragen als burgers van het "Rijk der hemelen dat komende is". Komende waar mensen zich als burgers ervan gaan gedragen; niet apart biefstuk of gehaktbal nuttigen na een miniem stukje brood in de kerk maar samen aanzitten aan rijke tafel. Laat dat nu juist niet het oogmerk zijn van Trump en Co en evenmin flink bevorderd zijn  door vorige amerikaanse presidenten; ook niet het streven is der Haagse slaafjes van het kapitalisme. Vandaar dat autonomie zo belangrijk is om zich te ontwikkelen en later zeg binnen zo'n formidabele Unie van Benelux en Scandinavie veel goeds voor de wereld te presteren; daarbinnen naar believen migrerend en naar buiten toe balans houdend als voren.

zondag 15 januari 2017

Parijs

                        Paris lost its grandeur

     Revisting Paris after many years one notices that the old city has lost much of its former glamour. Compare with an old woman. If next french president is a real king then he may order to construct a new capital without cars, not surpopulated, noise limited and with brand new architecture. The buildings being connected by electric transport high above the ground level through pleasant green lanes.

So many other cities today have interesting appearance and worthwile to visit in Paris is even not anymore the Defense district. Then what rests after the stolen egyptian stele will be returned to its home country and the Arc de Triomphe remains only a simple memorial of bygone, often lost wars. Surely the french aim to be somehow number one in the world but Paris no longer is able to support this. A 21th century metropole may arise between Paris and Lyon, say in the mountainous landscape of the Morvan. Reducing population at the Seine and get there better living conditions.

The splendid new city will be Walhalla for immigrants! Facing this requires new statal organisation in countries with surpopulation: Not a state authority and individuals any longer should be the main structure but groups will get an important role, especially families from new born child to oldest living person or even beyond backwards. First task of such a group is to limit overpopulation and reverse it if necessary according age distribution. Second comes serving Nature and environment; so if statal inspection finds a pet bottle the sanction may be a day unpaid labour by a member of the group, selected in an honest way. Thirdly redistribution of jobs and possessions is needed to get balanced society and a forth task will be to welcome non permanent strangers with what they need and can afford.

This immediately makes clear how to handle influx of immigrants. If these persons have plenty relatives in their homeland they are to be sent back after temporary asylum and job education. But those very old, sick, without help should be allowed to stay if wanting to. Meanwhile the Amazone forest, the Sahara, the Himalaya, the North Pole regions are to be cut loose from states and become undisturbed domain of wild flora and fauna. Presently the world needs due to population growth several new metropoles as the big city can house, give work and provide recreation. These are not to be built on scarce fertile ground but at the edge of deserts, preferably near sea or ocean, while sewage water drenches a green ring around .

Would a new french capital substituing old Paris make a good example? That depends also on spiritual attitude. Many citizens consider themselves atheists without thinking any further about First Cause, which in science is totally unknown. Capitalists drive them even on sunday to Carrefour, where one can fill only stomach and heads are not inclined to spiritual affairs like in the Notre Dame. However in this church on many days not even one psalm is sung! and touristsa gaze around without understanding the real purpose of that building with its unfinished towers. The psalm tells that God forgives wrongdoers for nothing in return except adherance to His New Treaty -raising our status from servants who want a wage to children sitting at the table with the father- brought by the Messiah. Non believers might think of an automatic growing quantum computer creating the world; Well, in religion this is called God and more He or She is friendly to humans. But we need spiritual evolution in order not to become zombies. This seems to necessitate  experiencing good and bad in a caterpillar-butterfly cyclus. A woman shopping everywhere on the Champs will get at least a three centimeter thick smearing on her skin; the new french main city should provide more culture.

vrijdag 6 januari 2017

vals, NRC next?

     waar of niet waar AD MMXVII

Vals, bedriegend zijn het kabinet, het parlement en de Justitie, negerend dat de Europese Unie art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag van Verdragen heeft. Dus is dit art absoluut geldig ook in Nederland. Het tekent gelijkwaardigheid met automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking. Bijpassend is slechts de republikeinse staatsvorm en niet een geestelijk lijk dat men in Den Haag koning noemt.

Vals, bedriegend zijn de Besturen en Toezichthouders van universiteiten waar men engels als voertaal bezigt. De wet gebiedt onderwijs in het nederlands, niet in een vreemde taal voor een select gezelschap dat die taal meester is en zeker niet voor vreemdelingen met achterstelling van eigen volk door de toegang tot het Internet in de wetenschappelijke bibliotheken voor afgestudeerden met abonnement zeer schadend te beperken. Het belasting betalende volk bekostigt het onderwijs en heeft recht op (de resultaten van) het onderwijs in de eigen taal. Overmatig betaalde professoren in een voor het leven beschermde positie passen niet als er vele tot kennisoverdracht bekwame mensen voor de poort staan.

Bovenmodaal speelt vals door te profiteren van aftrek pensioenpremie en zo het belasting betalen naar draagkracht, dat het volk wil, te doorkruisen. Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een geniepige methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar wie al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Bij afschaffing met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden euro's in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Dit stimuleert de economie; ook worden enige miljarden bespaard aan administratie en hebberige adviseurs, terwijl echte ondernemers meer speelruimte krijgen, niet gehinderd door eisen van op woekerwinst beluste managers der pensioenfondsen bij het geld uitlenen.

Politie en Justitie raken fascistisch met meer dan 14000 onrechtmatige aanhoudingen, vrijheidsberovingen in een jaar. Vervanging der presidenten van rechtsinstellingen door bekwame eerlijke personen is daarom nodig. Jongeren behoeven militaire opvoeding, gelijk vroeger ridderzonen kregen, om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood en te helpen bij handhaving van normale orde.

Driekoningen

Wij koningen uit landen verre

zagen een licht, een heldre sterre;

die leidt ons hier naar Bethlem's stal,

naar 't kind dat eeuwig heersen zal;

niet met een zwaard, maar met Gods woord;

dat opent ons de hemelpoort.

En wilt het Nieuw Verbond ook gij?

Opent uw beurs, maakt armen blij

Mirre gaf Melchior, wierook Balthasar;

d'Here Christus goud toebrengt Caspar

 

   melodie, varieer bijv. op:

                                          d' d' b g b d' e' c'a

                                          b c' d' e' e' f' e' e' d'

                                          b c' d' e' a c' b a

                                          g-b-d' g' e' d' b a g fis g

                                          a a b c' c' d' cis d'

                                          b a g c' d' e' fis' e'

                                          g' e' d' b a g fis g

                                          c' d' e' c'-b a d' e' d' b g

                                          g' e' d' e' d' b b a g

                               er gelden geen auteursrechten


maandag 2 januari 2017

vliegveld Eelde

Gemeenteraad Tynaarlo,

                                                 Naar verluidt gaat het niet bijster goed met vliegveld Eelde, maar dat kan veranderen door een eigen Algemene Lucht Transport Onderneming op te richten die met een gehuurd vliegtuig al vele bestemmingen kan bereiken, zoals Munchen, Milaan, Barcelona, Manchester, Goteborg, Eilat, Turkije, Canaren, Canada. Laat chinese toeristen terugkeren via Eelde (minder slots nodig op Schiphol) met de bus langs Giethoorn, het hunebed van Borger, de kolossale boerderijen in het Oldambt, Heiligerlee en het peerd van Ome Loeks (het volgende vliegtuig omgekeerd).

Nu de Vrije Universiteit te Amsterdam los is van God en de achterban, zich niet meer richt op kleine luyden doch streeft naar carrière maken met medemensen voorbijstreven en baas over hen worden, valt te denken aan oprichting van een nieuwe rood-christelijke universiteit op de hoek van wad en Eems in een compact stadje op en in windkerende sierra's met hierheen verplaatst vliegveld Eelde en tevens dienend als centrum voor de Eemshaven. Gelet op de armoe bovenop de aardgasbel is een noordelijk autonoom republikeins landsdeel aantrekkelijk; evt te besturen vanuit de nieuwe stad, die ook ontmoetingsplek kan worden voor een Unie der Benelux plus scandinavische staten om een sterke goede rol in de wereld te spelen. Dit binnen de Europese Unie, die art 1 der Verklaring van de rechten van de mens als grondslag van Verdragen heeft. Het art tekent gelijkwaardigheid en derhalve automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via bindende referenda, anders dan het centralistische Den Haag wil en verspreidt via benoeming van Haagse belangen behartigende vrienden op burgemeestersposten. De Randstad is vooral op handel gericht en men verzuimt om te beseffen dat bij aankoop van treinen en trams of electrische bussen er een veertig procent aan loonbelasting en sociale premies in vreemde schatkisten verdwijnt. Als men in Oostgroningen goede kustvaarders bouwt lukt dit ook wel met zulke spullen, immers kunnen deskundigen gemakkelijk ingehuurd worden. De professoren van de Rijksuniversiteit Groningen worden overmatig betaald in een voor het leven beschermde positie, leunen achterover en laten na om zich in te zetten voor de bevolking van het Noorden. Dat kan op de nieuwe universiteit geheel anders.

Daarenboven valt Rottum te ontwikkelen tot een eco coco (collectieve, coöperatieve) badplaats op een vergroot eiland met aan de westkant beschermd natuurgebied. Bij felle zon wordt het schone zeewater op de ondiepe wadden opgewarmd en stroomt vervolgens langs het strand; aantrekkelijk ook voor gasten uit Midden-Europa. Naar Borkum varen op drukke zomerse zaterdagen al zeven grote veerboten. 

Amsterdam wil in Westeuropa overbodige nieuwe zeesluizen voor grotere kolenschepen naar te sluiten kolencentrales; betonbaronnen worden er gespekt met het ad anderhalf miljard euro ondergronds brengen van de verkeersaders waar de hopofdstad veeleer een fraaie entree vanaf een soort boulevard behoeft. Stapt men eerder in het openbaar vervoer dan op de parkeerplaats van Schiphol dan is meer asfalt in de omgeving overbodig. Echter kun je voor een dubbeltje thans duizend kilo ijzer in de vorm van een overmatig grote zware wagen over een kilometer verplaatsen en het ov is een stuk duurder. Een vliegveld Lelystad, ook al vlak bij Amsterdam, wordt veel moeilijker bereikbaar dan vliegveld Soesterberg dat aan het spoor ligt en dan vliegveld Eindhoven dat een nieuwe hal bij het spoor dient te krijgen. Vliegveld Eemsstad kan pal naast hoge geluidwerende bebouwing aan de zuidkant en een stationsgebouw hebben voor vliegtuigen, treinen en veerboten, bijv. in de vorm van een mooie grote piramide. Omdat electriciteitscentrales stevige fundering behoeven kunnen die ook in zee gebouwd worden als fraaie vulkaan met onder het glazen dak tropische tuinen, zodat er geen verkeerde uitstoot naar het ostfriese buureiland waait.