woensdag 31 juli 2013

nergens judenrein


          25% regeling
De internationale orde kent aan elk volk zelfbeschikking toe. De amerikaanse president, hoewel machtig genoeg, heeft hier geen oren naar terzake van de Westpapoeas. Ook worden er onvoldoende maatregelen genomen tegen Peking om de Tibetanen te helpen. En de Koerden hebben nog steeds geen eigen staat.
De Palestijnen vormden geen eigen natie. Het is tegen de regels om een oud volk met eigen taal, cultuur en historie te hinderen in zijn bestaan, ook al werd door buitenlandse agressie het grondgebied tweeduizend jaar lang aan zelfstandig bestuur ontzegd. De Palestijnen zijn merendeels moslims. In hun religie wordt gestreefd naar ummah, een eenheidsstaat onder gezag van geestelijken. Dit is in strijd met art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, dat een afgezwakt vervolg is op het Bijbelse Tweede Grote Gebod. Groeperingen kunnen op den duur een eigen natie gaan vormen, maar bewesten de rivier de Jordaan zijn de arabisch sprekenden afstammelingen van inwoners van het vroegere turkse rijk, die daarbinnen soms migreerden naar streken met iets meer bestaansmogelijkheden.
Israel kan niet tolereren dat zich op de Westbank bedreiging van zijn bestaan ontwikkelt en daarom is het uitgesloten de souvereiniteit er prijs te geven. Verdragen zijn ten enenmale onvoldoende gelet op wisselingen van macht. Voor de hand ligt dan een regeling met regionale autonomie voor minderheden. Grondslag kan zijn maximaal 25% arabieren binnen pre-1967 Israel en idem maximaal 25% israelis op de Westbank. De grenslijn met Egypte van 1917 ware zo te wijzigen dat Gaza plus enig aangrenzend landbouwgebied onder gezag van Cairo komt en deze de oostelijke helft van de Sinai tot aan St Catharina overdraagt aan Israel. Aan Jordanie zou Saoudi Arabie enig kustgebied kunnen afstaan voor toerisme.
 In Nederland is een staatsmoskee mogelijk op het Museumplein, in de vorm van een grote zwarte kubus, prachtig contrasterend met het groene gras en de witte Badkuip, om daar het goede uit de Koran aan de vele moslims te benadrukken. Met ernaast een Psalmenhuis van roestvrij staal en glas in de vorm van naar boven geheven samengevouwen handen, waarin het gemeenschappelijk erfgoed gezongen, gemusiceerd en gereciteert kan worden op resp. sabbath, zondag en vrijdag. Wie weet de overige dagen gemeenschappelijk. Wie in Israel met de bus reist wordt in het hebreeuws aangesproken omdat de israelis varieren van wit tot zwart. Ofwel de volkeren zijn aan Israel verwant geraakt. Dat is nog niet zo het geval met de arabieren, maar het gaat, zij het kleinschalig, de goede kant op.
 
Daar de wereldbevolking nog steeds groeit zijn er nieuwe metropolen nodig, liefst aan de rand van de woestijn nabij zee of oceaan, om vruchtbare grond te sparen. Met het afvalwater valt een groene ring rondom te scheppen. Een nieuwe grote stad, huisvesting, werk en recreatie biedend -overbevolking in de regio van zowel arabieren als israelis wegvangend- nabij El Arish kan een Manhattan-district, een grachtengordel, een compacte suburb in hoogbouw om de zon buiten te houden en met binnenin palmentuinen, etc. krijgen. Plus een racecircuit terwijl het lokale transport gebeurt met automatisch gondels voor twee personen of 200 kg vracht op vijf meter boven het maaiveld. Spoor kan Cairo verbinden met deze prachtige plaats, met Jerusalem en Amman en Damascus.
Grenslijnen kunnen veranderen in mensenvrije grenszones terwille van de Natuur. Het Amazone-oerwoud, de Sahara, de Himalya, de Noordpoolstreken zijn los te maken van staten, net als Antarctica reeds is, als ongestoord domein voor wilde flora en fauna.

foute DNB

         Knollen en citroenen
 De Nederlandse Bank verzaakt. Namelijk moet deze toezicht houden op de koopkracht van de munt, doch de bank laat toe dat goederen en diensten op een niet open, niet vrije markt in verschillende hoeveelheden geleverd worden voor precies dezelfde hoeveelheid geld. Dat is tegen het principe van art 60 van het Verdrag van Parijs (1951-'53) welk bevestigd werd met de art 81 + 82 van het Oprichtingsverdrag der Europese Gemeenschap. Dit wil garanderen dat ieder kan kopen voor dezelfde lage prijs als waarop anderen aanbod krijgen. Beperkende voorwaarden zijn verboden.
Maar in de trein zit je soms naast iemand die veel minder hoefde te betalen voor zijn vervoersbewijs. De NS managers hebben zich niet te bemoeien met persoonlijke omstandigheden omdat die niet relevant zijn voor de totstandkoming van het vervoersaanbod. Kinderen kunnen bij drukte op een leuning zitten.
De Nederlandse Bank behoort de munt te garanderen als van gelijke kwaliteit in elke portemonnee maar laat manipulatie toe en de koopkracht van de munt is zodoende in verscheiden gevallen gaan afhangen van iemands maatschappelijke positie. Welgestelden kunnen dank zij de aftrek hypotheekrente -in strijd met het belasting betalen naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving- eenzelfde huis voor netto tientallen procenten minder verwerven dan een minimumloner. Vreemdelingen noemen AH Albert Swine omdat zij buiten  gekomen de kassabon nog eens nakijkend merken geen bonuskorting gekregen te hebben. Van een bonuskaart weten zij niets. Aldus heeft AH vele tonnen extra kunnen pakken.
De leiding van de Nederlandse Bank deugt niet omdat deze kennelijk onbekwaam is op de juiste wijze de munt in een open, vrije markt te handhaven zoals het behoort  en ook de opdracht luidt. De een krijgt nu voor zijn munt slechts knollen terwijl een ander, onrechtmatig begunstigd citroenen ontvangt. 
 
            uw geld onder curatele?
 
In Nederland blijkt het pensioenfondsensysteem een renteniersstelsel te zijn. Er wordt uitgekeerd van de opbrengsten van verzameld kapitaal, dat nu al meer bedraagt dan de tegenwaarde van het jaarlijkse nationale product.
Iedere werkende moet pensioenpremie betalen, vaak tegen zijn zin, voor dit socialistisch rentenieren. Waar je verder weinig zeggenschap bij hebt. Wie benoemen de managers van de fondsen en wie controleren dezen? De managers zijn onbekwaam tot het opzetten van welvaart brengend produktieprocessen en hinderen dikwijls echte ondernemers doordat zij zoveel kapitaal onder zich hebben en hoge eisen stellen bij uitlening. Die managers zijn puur belust op winst en zij maken de inkomensverdelingen schever na het werkend leven; met bevoordeling der welgestelden en omgekeerd nadeliger situatie scheppend voor beneden-modaal. Vergelijk eens met het omslagstelsel AOW waarbij iedereen evenveel krijgt en kapitaal niet nodig is. Helaas behoren de parlementariers en de vakbondsleiders tot de profiteurs van het huidig stelsel en zijn daarom tegen afschaffing van de tegenwoordige pensioenfondsen. Net als de overmatig betaalde professoren, die voor het leven benoemd worden met riante opbouw.
Bij afschaffing van de pensioenfondsen vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnt de staatsschuld en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand omhoog. Veel van die verhoging zal doorstromen naar kinderen die het nodig hebben voor dagelijkse bestedingen en zo wordt de ganse economie gestimuleerd. De rijken hebben doorgaans belegd in staatsobligaties en zij raken de rente daarop dan kwijt. In het algemeen is het thans ongewenst om geld te beleggen in het buitenland zoals die fondsen veelal doen, want de produktie van zinvolle dingen dient gestimuleerd te worden.
Jammer genoeg heeft men aan de onderkant van de maatschappelijke ladder niet goed door hoe de vork in de steel zit, hoe er eigenlijk gemanipuleerd wordt en daarom had de Nederlandse Bank middels duidelijke publikaties moeten voorlichten. Rijst de vraag of deze nalatigheid aan te merken is als bedrog en welke sancties, straffen er dan moeten volgen. Actueel is dat sommige mensen hun huis gedwongen moeten verkopen met verlies, terwijl zij mede-eigenaar zijn van het kapitaal der pensioenfondsen. Doch daarover niet mogen beschikken om aldus achteruitgang van hun financiĆ«le situatie te voorkomen.
 
 

maandag 29 juli 2013

psalm 139

         straattheater
                                   Een jongeman van een jaar of 19 is bezig om spullen in te laden in een piepklein oud caravannetje. Hij draagt enige dozen naar binnen en daarachter blijkt een grote zak met aardappelen te staan. Eerst weet hij de zak niet goed te tillen en hij veegt een ogenblik rustend met zijn hand over het voorhoofd.
Een vrouw van het Leger des Heils, in uniform en met pet op, komt voorbij en zegt, wijzend op de aardappelen:
L: Daag; met vakantie?
J: Nee hoor.
L: Nou met zo'n grote zak aardappelen kun je een hele tijd eten.
Ietwat verschrikt: U woont hier toch niet in dat veel te kleine caravannetje?
J: De aardappelen zijn ook voor mijn maat en wonen doen wij hier niet. Wij gaan gewoon op reis.
L: Ja, in het buitenland smaken hollandse aardappelen toch het best.
L helpt J met het inladen van het mud aardappelen. Iemand met valse baard en kleding als bij de jihad komt aanlopen.
J tegen hem: Wat zie jij er uit! Hoe kom je aan die valse baard en waar heb je die mannenjurk vandaan?
Man (lacht): Zo ben ik er helemaal klaar voor.
L: Klaar voor? Jullie gaan toch niet naar Syrie?
M lachend: Jawel, onze broeders helpen.
L tegen J: Jij ook?
J: Och, ze schijnen ons nodig te hebben.
L: Nodig hebben? Hoe bedoel je?
M: Kijk, Allah wil het zo; dat geloven wij.
L: Wie zegt wat Allah wil?
M: Jullie hebben de Bijbel; wij de Koran. Daar houden wij ons aan.
L: In de Koran staast voor een groot deel hetzelfde als in de Bijbel: dat je een ander moet respecteren en in zijn waarde laten.
M: De Koran eist absolute gehoorzaamheid aan Allah.
L: Maar Allah is de duivel niet; Hij wil niet het kwade.
M: Allah weet alles, kan alles, maar wij zijn beperkt.
L: Juist en daarom moet je niet je geweer leeg schieten op onschuldigen.
M: Doen wij helemaal niet. wij strijden tegen de vijanden van Allah. Jihad heet dat en ik ben een jihad strijder. Hij ook (wijst op J).
J knikt en opent zijn mond, wil wat zeggen.
M: Ibrahim, die jullie Abraham noemen, is ons grote voorbeeld. Hij was absoluut gehoorzaam aan Allah en wilde daarom zelfs zijn zoon offeren.
L: De omstandigheden van toen.....zijn niet die van vandaag.
J na enige ogenblikken stilte: Toch wel, ik heb gelezen dat het verhaal heel anders is.
L en M: Hoe anders dan?
J: Wel, in die tijd gold dat hetgeen aan de godheid toebehoort in het vuur geworpen, geofferd moest worden.
Hij gaat aarzelend verder: Dus, dan moest Abraham/Ibrahim erkennen dat niet hij baas was over zijn zoon. 
L: Als dat juist is zijn evenmin politieke of religieuze leiders baas over de jeugd. Mogen die niet uitsturen voor terroristische zelfmoordacties.
M: Och wat; het liep allemaal goed af.
J: Ja, en dat was bevestiging van Boven (hij wijst met zijn vinger omhoog, richt dan ook de blik opwaarts). Bevestiging van de universele Grondwet.
M: Universele Grondwet? Wat mag dat dan wel zijn?
J: Dat ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Art 1 der Verklaring van de rechten van de mens.
M: Een Verklaring? Huh, kan mij dat schelen!
L: Wel een mooie verklaring.
J tegen L: U kent het Tweede Grote Gebod; dat art 1 is daar een afspiegeling van.
L: Leer je dat allemaal op school?
J: Neen, de leraren weten er weinig van. Die zijn pro-oranje; u weet wel: rangen en standen.
M: Rangen en standen is ongelijkheid. Daar moeten wij moslims niets van hebben.
L: Dan ook niet zeggenschap over een ander. Zeggenschap dat je zomaar iemand die het niet met jullie eens is als tweederangs mag beschouwen. Of zelfs doden.
M: Wij doden alleen voor de goede zaak.
L: Ga weg! in de Koran staat dat iemand die een ander redt de hele mensheid redt.
J: Ibrahim ving een geit.
L: Wat wil je daarmee zeggen?
M: Die werd geofferd in de plaats van Izak.
J: Wacht even, eerst moest het beest gevangen worden en dat zal niet op een vlak stuk terrein gebeurd zijn. Hij voegt eraan toe: Waar nu de moskee met de gouden koepel staat.
M: Natuurlijk niet. Veeleer in dichte struiken op een steile helling.
L: Waar nu de Klaagmuur is?
J: Welke plek is dan heiliger. Waar God geeft of waar een mens antwoordt. Hij krabt zich achter het oor en kijkt vragend het publiek in.
M: Genoeg gepraat. Wij moeten op pad, onze verdrukte broeders in Syrie bijstaan, helpen.
L: Helpen klinkt zo mooi, maar ondertussen schieten jullie daar andere mensen overhoop.
M: Niks aan te doen. Het zijn onze vijanden. sterker nog het zijn ook uw vijanden (tegen publiek) want die Assad is een gemene, vuile smerige tiran. Dat beseft iedereen.
J: De Hollanders kwamen voor minder in opstand tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
L: Dat ging over gewetensvrijheid.
M: En over geld zoals de tiende penning die de gezeten burgers niet wilden betalen. Van de armen die geen cent te missen hadden werd niets gevraagd.
L: Ik ben nooit in Syrie geweest. Hoe zou ik precies weten hoe de zaken daar liggen?
 
L zingt uit het Liedboek der kerken psalm 139 vers 1.
J vervolgt rappend met vers 2.
M zingt vers 3 op islamitische muziek.
Samen zingen ze vers 4 en hebben ietwat dansend in een kringetje de linkerhand tegen de rechterhand van een ander, deze omhoog gestoken.
Verzen 5 en 6 gedeclameerd door M.
7 gezongen door J.
8 door L.
9 idem
10 en 11 in een duet door L en J op andere melodie, bijv. uit joods repertoir.
12 en 13 door M.
14 samen.
Aanpassingen mogelijk.

maandag 1 juli 2013

pensioenfondssysteem uitpluizen

                 rentenieren

Over de essentiele fout in het huidige pensioenfondsensysteem wordt nagenoeg niet gesproken. Men is onwetend, begrijpt niet of meent geen slapende honden wakker te moeten maken.
Wanneer iemand zelf spaart en beheert voor de oude dag is het normaal om na het werkende leven het opzij gelegde op te eten. Een variant hierop met allerlei voordelen en alleen mogelijk in een ontwikkelde samenleving is een omslagstelsel zoals de AOW. Dan wordt er collectief gespaard, namelijk de AOW premie opgebracht, en meteen opgegeten zodat wie het nodig hebben nooit "zonder" zitten. Bovendien valt naar de actualiteit van welvaart of tegenspoed onmiddelijk aan te passen. 
Deelname in het pensioenfondsensysteem blijkt evenwel een soort rentenieren te zijn op vergaard kapitaal dat niet opgegeten wordt en tussen haakjes natuurlijk ook niet "meegenomen" kan worden. Wat is de motivatie om het gespaarde geld terzijnertijd niet in consumptie om te zetten? Let wel dat die consumptie dan gefinancieerd wordt uit de opbrengst van het verzamelde kapitaal ofwel worden anderen belast om de gepensionneerde te onderhouden. In deze toestand zijn er aspecten van economische dominantie en uitbuiting te herkennen. Nu de opheffing van de slavernij herdacht wordt is het goed om daar bij stil te staan.
Maar er is meer dat de aandacht verdient en om correctie vraagt:
 
Als er in Nederland overeenkomstig de wil van het souvereine volk belasting betaald wordt naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving dan vervalt de begunstiging van welgestelden via aftrek hypotheekrente en pensioenpremie. Correctie met terugwerkende kracht doet de staatsschuld verdwijnen en maakt verhoging mogelijk van de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros per maand. Van zulke hogere AOW stroomt een deel door naar kinderen die het kunnen gebruiken voor noodzakelijke bestedingen en de algemene welvaart neemt zo toe. Daarentegen zullen de rijken hun voordeeltjes missen, geen rente meer ontvangen op staatsleningen en minder kunnen oppotten.
Thans verwerven welgestelden dankzij de aftrek hypotheekrente eenzelfde huis voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner kwijt zou zijn. Deze laatste verdient te weinig in het welvarende land voor een eigen woning. De welgestelde echter houdt met die aftrek geld over en kan de arme "helpen" aan een huurhuis. Tegen forse vergoeding doorgaans en de ongelijkheid wordt nog verder vergroot. De aftrek pensioenpremie is in wezen een door het volk onbegrepen, geniepige methode om de inkomensverhoudingen schever te maken ten voordele van boven-modaal. De managers van de pensioenfondsen zijn ongeschoold en onbekwaam tot welvaart brengende produktie; zij hinderen echte ondernemers met hun winstbejag, met hun streven om de ongelijkheid na het werkende leven te vergroten, want daar komt het op neer. De vakbondsleiders met bovenmodaal salaris behoren tot degenen die profiteren en zwijgen. Zo ook de parlementariers. Maar dat het Centraal Planbureau en het CBS geen voorlichting geven is volstrekt beneden peil; het land gaat aldus in het buitenland corrupt heten. Zelfs de rechters profiteren. En verdienen daarom straf, want zij weten heel goed dat de staat jegens alle burgers neutraal behoort te zijn en niet de upperclass mag bevoordelen. Als deze laatste meer van de nationale koek wil hoort dat op eerlijke wijze te gebeuren door verlaging van de belastingtarieven. 
 
De christelijke helft van de bevolking wordt voorgehouden dat het doel in dit leven het rijk der hemelen is. Dat is komende en wordt zichtbaar wanneer mensen zich als burgers daarvan gaan gedragen. Wel, de Bijbel gidst over herverdeling zoals eens in de vijftig jaar die van de produktiemiddelen, indertijd akkers. Dagelijks geldt niet de os van de naaste te begeren, want die heeft het dier nodig om te ploegen en zo opbrengst van zijn land te krijgen. Multinationals trachten alle ossen in hun stal te krijgen. Het zal weinig moeite kosten om dan bovengenoemd rentenieren te verwerpen. Echter hebben de parlementariers en het volk terzake duidelijk verschillend belang omdat er in de huidige situatie van het pensioenfondsensysteem er netto een geldstroom resulteert van de onder- naar de bovenliggers. 


Wie gedwongen zijn huis moet verkopen met verlies zal dikwijls mede-eigenaar zijn van het door de pensioenfondsen vergaarde kapitaal, dat thans groter is dan het jaarlijkse nationale produkt, maar kan niet over zijn spaargeld beschikken. Rijkere personen hebben daar geen hinder van en hoeven dus ook geen verlies te lijden. Van wie is het vergaarde kapitaal? Wie stellen de beherende managers aan? Door wie worden dezen gecontroleerd? Beantwoording in duidelijke taal is noodzakelijk.