dinsdag 31 maart 2015

toverij


                        Astronomie onderweg
 
Gangbare lezing in de sterrekunde is dat ooit het heelal klein en heet was. Ofschoon niet met een punt als begin, want dat is een wiskundige concept; een punt bestaat in de natuurkunde niet omdat het geen afmetingen heeft. De temperatuur was aanvankelijk zo hoog dat er slechts straling kon bestaan. Pas na afkoeling tot een paar duizend graden door uitdijing konden zich uit de energie van de straling atomen vormen. Die hadden electronen welke van baan rondom de kern verspringen en zo licht uitzenden, dat de waarnemer vaak weet thuis te brengen naar een bepaalde plek, naar met de atomen gevormde sterren. Daarvoor was het heelal ondoorzichtig, want met een brei van straling. Het afkoelen tot transparantie gebeurde nagenoeg overal gelijktijdig en thans waargenomen wordt wat heet achtergrondstraling uit die periode, gekenmerkt door enorme roodverschuiving. Gemeten wordt dan een heel lage frequentie, niet meer in het bereik van zichtbaar licht maar als radiogolven waargenomen.
Er bestaat in het heelal geen absolute leegte, geen vacuum want overal is er straling en dat heeft een massa equivalent. Volgens het principe van least action, de minste inspanning, maakt een foton zo groot mogelijke stappen -oscillaties met lage frequentie- en daarvan zo weinig mogelijk. Daartoe volgt het een baan waar de tijd langzamer verstrijkt en in overeenstemming hiermee wordt een flauwe paraboolbaan nabij massa waargenomen. Als nabij massa een seconde verstrijkt zal dit in de paraboolbaan, iets van die massa verwijderd, slechts een gedeelte van een seconde zijn.
Tijd is gebonden aan fysische processen en deze kunnen uitgedrukt worden naar energie inhoud. Zo valt verwarring te vermijden omtrent grotere of kleinere lichtsnelheid, snellere of tragere seconde. Bij beweging naar massa toe, zoals van licht gereflecteerd door Mercurisus naar de zon toe, valt te rekenen met 2 mgh, dat is de som van de klassieke potentiaalverandering plus gewijzigde interne energie volgens E = m.c kwadraat of liever de voor fotonen geldende variant. Fotonen, een massa equivalent hebbend, worden gaande naar buiten toe vertraagd door de achterliggende massa van het heelal. Aan de "rand" van het heelal worden richting en snelheid onbepaald doordat c tot nul daalt. Alles geraakt in een puur kwantum mechanische toestand. Dit volgens de hypothese dat massa de Heisenberg onzekerheid vermindert en zo ontstond er nieuwe kwalitatieve theorie over de zwaartekracht als een puur kwantum mechanisch verschijnsel:
In de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa zullen er minder kwantummechanische overgangen naar de verste helft zijn  dan van de laatste naar die dichtstbijzijnde helft. Het netto resultaat is verplaatsing van het deeltje in de richting van die externe massa. De nieuwe theorie veronderstelt een relatie tussen de lichtsnelheid en de potentiaal van de totale massa van het heelal. Deze potentiaal is op een bepaalde plek en een bepaalde tijd in alle richtingen hetzelfde, doch verandert met de uitdijing van het heelal. Idem wordt de lichtsnelheid op die plek en die tijd voor willekeurig bewegende waarnemers hetzelfde. Uitdijing met afname van c noopt tot correctie van de standaard supernova Ia en versnelde uitdijing verdwijnt zo, eveneens wordt negatieve energie fantasie.
Wat het equivalentieprincipe betreft valt op te merken dat in een inertieel stelsel een versnelde lading straling afgeeft terwijl dit niet gebeurt in een gravitatieveld. Derhalve is dit principe onjuist.
Het bovenstaande is gebaseerd op het boek The Quantum Theory of Gravitation (2003), van Vasily Yanchilin. Hij leidt de in de sterrekunde veelvuldig gebruikte formule voor een interval af met behulp van de golftheorie, immers heeft elk deeltje ook een golfkarakter. Aldus komt in de noemer te staan de factor (1 + 2GM/r.c kwadraat), terwijl die in de oude algemene relativiteitstheorie van honderd jaar geleden, voordat men de kwantummechanica kende, in de teller geschreven werd als (1 - 2GM/r.c kwadraat) met zwarte gaten als gevolg, die volgens de nieuwe theorie gewoon grote massa's zijn en geheel onderhorig aan de bekende natuurwetten. In een zwak gravitatieveld zoals op Aarde verschillen de uitkomsten van beide theorieën niet waarneembaar vanwege te kleine a kwadraat in het product van 1/(1+a) en 1/(1-a). Ook inflatie, plotselinge opzwelling van het heelal vervalt; daarvoor bestond evenmin in ons heelal gangbare wetmatigheid.
Wat is massa eigenlijk?  Die wordt niet gevoeld bij afwezigheid van externe massa's alsof de kwantummechanische overgangen in evenwicht zijn. Indien de restmassa in het prille begin van het heelal kleiner was lijkt het explosieve karakter van de aanvankelijke uitdijing gemakkelijker verklaarbaar. Mogelijk wordt potentiaal door fotonen verspreid en bedenkend dat de grens van het heelal naar buiten opschuift rijst de vraag wat er gebeurde met oude lichtgolven, te langzaam geworden en te verstrooid geraakt om nog met iets te reageren, behalve bij bundeling zoals door een lens. Mogelijk is er verband met donkere materie.
Yanchilin's boek werd op de Universiteit van Amsterdam verbannen naar een afgelegen magazijn zodat de studenten er niet goed bij kunnen en onwetend, dom blijven. Dit om een eigen theorietje van weinig of beter geen waarde (het lost niets op) te promoten en daarvoor van vriendjes een miljoen euro Spinozapremie te ontvangen. Te Utrecht bedacht men renormalisatie om tekortkomingen in de algemene relativiteitstheorie te verhullen en daar blieft men het boek evenmin, want dan zou de eigen bijdrage waardeloos worden. Wikipedia boycot de russsiche wetenschapper gelijk in de duistere Middeleeuwen voor gevestigde autoriteit onwelgevallige boeken op de brandstapel gingen; vermoedelijk is eigen onkunde om het boek te bestuderen hier dominant. Normaal is dat zo mogelijk weerlegging van nieuwe theorie plaats vindt, maar daar is geen sprake van tot dusver. Yanchilin zegt dat zijn nieuwe theorie alles behalve het einde is, maar het verruimt de horizon en blijkt momenteel de beste benadering te geven. Bij de Vrije Universiteit staat het boek onaangeroerd op de plank.
Uit berichtgeving door Ad Valvas, het VU-blaadje blijkt dat de top van deze universiteit de christelijke beginselen verlaten heeft. Dat is naar hun idee meer iets voor de VU-vereniging. Maar die vereniging is helemaal geen baas meer. Er zijn geen tekenen dat de christelijken de VU gaan bezetten om de hen ontstolen universiteit terug te krijgen. Op de VU telt thans de menselijke maat en die is bepalend. Vandaar zulk accent op carriere maken, meetellen, baas worden over minderen. Daar horen onnodige verbouwinkjes bij, geld van de belastingbetaler verspillend, om meer status te verwerven. De Bommels in Amsterdam willen er nog duizenden studenten bij in de al overvolle stad. Beter is stichting van een nieuwe rood-christelijke, dus anti-kapitalistische universiteit in een stadje op de hoek van Eems en wad, dat tevens centrum voor de Eemshaven wordt en hierheen verplaatst vliegveld Eelde krijgt. Scheelt een half miljard aan uitbreiding van Schiphol.
De nederlandse taal, wetenschappelijk tot nu toe zeer hoog staand, wordt op beide universiteiten in de culturele hoofdstad van het eigen taalgebied gedegradeerd tot laten we zeggen een dialect van het engels. Met gigantische achteruitgang in de beta faculteit door het klakkeloos overnemen van verouderde theorie. De wijze heren konden toen niet meer zonder de toverij van inflatie, negatieve energie, zwarte gaten; zaken die niets met natuurkunde van doen hebben. De oplossing van dit probleem is ontslag van alle hoogleraren die colleges in het engels geven en ook roulatie van de rest na zeg tien jaar uit de Schatkist betaald te hebben gekregen. Dit geldt voor presidenten, kamerleden, ambtenaren, enz; is door het bedrijfsleven over te nemen in de vorm van herverdeling van de arbeid zodat werkloosheid tot nul daalt. Waarom studenten uit westerse staten die niet in eigen land op een topuniversiteit worden toegelaten hierheen halen? Jonge Papoea's, Afrikaanse kleurlingen, Surinamers willen best goed nederlands leren om bij ons onderwijs te volgen dat in eigen streek ontbreekt.
In de wetenschap is niets bekend over de Eerste Oorzaak. Religie stelt dat het Scheppende wel zeer intelligent was en daarom de persoonsnaam Hij krijgt. Met toevoeging dat God ons vriendelijk gezind is. Dat stemt overeen met de liefde van de kunstenaar voor zijn werk. Er waren bij de Schepping geen menselijke ogen aanwezig om waar te nemen. Dan is het technisch prima te zeggen dat een machtig vorst een woordje spreekt en de dingen gebeuren dienovereenkomstig duizend kilometer verderop. In "zes dagen"drukt respect uit voor de prestatie. Kern van het verhaal is uiteraard dat een "Vertrouwde" bezig was. Sedert Darwin weten we dat er evolutie gaande is en dat zal ook geestelijk het geval zijn. Om geen automaten of zombies te worden moeten we kennelijk lief en leed doormaken. De Messias brengt de boodschap -niet meer volop gehoord op de VU; de studenten hebben op Pinkstermorgen een tennistoernooi- dat onze status verhoogd wordt van knechten, die loon willen, tot kinderen der Schepper en Onderhouder. Kinderen zitten bij pa aan tafel en hebben enige toegang tot diens portefeuille, maar God kan niet op de televisie verschijnen omdat dan alles vast zou komen te liggen en onze keuzevrijheid verdwijnt. Een joods probleem -men pronkt daar graaf met PC Hooft tractors en zo- lijkt dat het rijk beloonde vooraanstaand knechtschap liever niet ingeruild wordt voor navolging van de ook naar hun inzicht Nieuwe Grote Profeet. Moderne christenen stemmen in met God is Eén, Die vergeeft om niet en lezen in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes  over de enige die reeds van geboorte af aan de nieuwe status kreeg. Het mag niet zo zijn dat hierover alleen nagedacht wordt in de kelder van de VU waar God een hok kreeg toebedeeld en er schoenen van moslims voor de deur staan.

 
           

maandag 23 maart 2015

poster

 
                       wat vertel je wel/niet
Een zeker College voor de rechten van de mens heeft voor schoolklassen een poster gemaakt waarop echter
art 1 der universele Verklaring van de rechten van de mens ontbreekt. Hoewel het grondslag van Verdragen der Europese Unie is, zij het gesaboteerd door Den Haag en door de nederlandse rechters. En ook te Brussel nog allesbehalve uitgekristalliseerd.
Het is uitermate belangrijk dat op school de inhoud van dit artikel grondig onderwezen wordt. Het houdt automatisch allerlei elders ook nog eens genoemde rechten in. Bovendien omvat het recht op een eigen minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat een ander daar tegen je wil geld uit peurt. Het gaat hierbij niet over de timmerman die een reële prestatie levert maar over huisjesmelkers, hypotheekverstrekkers, enz.  Ook impliceert art 1 recht op deelname aan het produktie proces. Hiertoe dienen betere en mindere banen telkens herverdeeld te worden, zodat werkloosheid tot nul daalt. Meer banen, lees meer asfalt, meer overbodige dingen en onnodige concurrentie heeft geen zin. Heel goed daarbij is om betaling uit de Schatkist te beperken tot een acht jaren. Roulatie dus om ieder kans te geven op ontplooiing. Dit geldt voor presidenten, kamerleden, hoogleraren, ambtenaren en blauw-op-straat. Want wat het laatste betreft heeft de NL politie fascistische neigingen en houdt men mensen zonder grondige reden staande of berooft hen zelfs van vrijheid. Bij goede militaire vorming om hoofd en handen te leren gebruiken kan normale orde gehandhaafd worden door het volk zelf, zoals ook gebruikelijk in het verleden.
Art 1 valt te beschouwen als een verzwakte weergave van het bijbelse Tweede Grote Gebod, dat daarom ook onderwezen moet worden. Dit Gebod -een verbod kan men trachten te omzeilen- is maatgevend voor alle mensen, inbegrepen moslims die over willen gaan tot terrorisme of dat goed keuren. Het harmonieert met wat Mozes aan de Tien Geboden meebracht; Mozes wordt in de islam gezien als een groot profeet.
Het valt aan te bevelen om de huidige kwaliteit van het onderwijs te meten door leerlingen en studenten te vragen wat de inhoud van art 1 en van het Tweede Grote Gebod is. Het Eerste kant zich ondermeer tegen bio-industrie. De Schepper maakte toch geen gehaktballen, drumsticks, kiloknallers.
De moderne staat heeft art 1 strikt te handhaven en te bestraffen wie daar afbreuk aan doen.
Aandacht verdient voorts "het vijftigste jaar". Veertig geldt als een volledige periode en bijv. mag niemand langer opgesloten worden dan veertig jaar voor eenzelfde misdrijf. Dat behelsde herverdeling der produktiemiddelen (vroeger alleen grond) bij de israëlieten (pas na 50 jaar was zeer coulant jegens bezitters). Herverdeling om loosers een nieuwe kans te geven doch vooral om jeugd ongeveer gelijke startposities te verschaffen. Bij ons hoort niemand levenslang als miljonair te parasiteren en derhalve ware in zeg twintig jaar groot privé kapitaal af te romen en te dirigeren naar de Schatkist of naar coco (collectieve, coöperatieve) ondernemingen, behoudens enige miljoenen voor erfgenamen. Bij het voortgezet onderwijs kan dit behandeld worden.
Art 1 tekent gelijkwaardigheid en dit omvat recht op deelname aan beraad en besluit. Zoals via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Thans is Nederland piramidaal georganiseerd en zelfs dominees willen niets weten van Uittocht, maar verkiezen de aan gewone mensen voorgezette vetpotten boven echte democratische gelijkwaardigheid. Als een minderheid de macht opeist en de zaken in eigen voordeel behartigt is dit een vorm van fascism. Men stelt zich boven medemensen, vernedert die. Hieraan gemeten is "Den Haag" te kenschetsen als modern licht fascistisch. Dat blijkt ook uit de "staatsgreep" van VVD en PvdA, die ondanks afwijzing door het volk toch de macht willen behouden. Meer dan 90% van de kamerleden buigt voor hun "koning", een pias die van de Schepper verkregen menselijke verantwoordelijkheid inruilde voor poen en vleierij.
De dames en heren horen derhalve bij het anti-democratische fascistische kamp; dit blijkt nog klaarder uit hun afwijzing van referenda, ondermeer dienend om zich overmatige macht toe te eigenen en in de piramide boven vele mindere medemensen te staan.
De nederlandse rechters hebben voor ingewijden een reputatie van zich naar de machthebbers plooien. Aldus konden regenten heersen, was er kolonialisme met tweederangs status van inboorlingen plus alle gevolgen van dien, kon er slavernij bestaan ondanks voldoende verlichte kennis, kreeg de bezetter in de Tweede Wereldoorlog niet de nodige tegenstand en wordt thans nota bene het woord van een politieman hoger aangeslagen dan van een andere burger. Het fascisme bij de politie is ook zichtbaar aan het steeds samen optreden van twee agenten zodat ze elkaar kunnen dekken, desnoods met leugen en bedrog. De schuld van deze uitermate ongunstige ontwikkeling ligt natuurlijk bij het volk. Er lijkt hulp nodig uit het buitenland om verbetering te krijgen. Heel belangrijk is het om falende rechters te verwijderen, een schop onder de kont te geven en te vervangen door wel eerlijke, bekwame personen. Het hoeft geen betoog dat onrechtmatig uit de Schatkist verkregen gelden, bijv. in fascistisch gekleurde handelwijze of zulke steunend, in aanmerking komen voor reparatie.
Is onderwijs hieromtrent op de universiteiten belangrijker dan streven naar carrière, waar thans zo het accent opgelegd wordt? Het is welhaast zeker dat dan de huidige professoren, deel uitmakend van de piramidale elite, vervangen moeten worden. De beide amsterdamse universiteiten gaan over op het engels, een taal die rang en standsverschil erin hamert; naar afkomst in Engeland en naar geld in Amerika. Alsof niet het nederlands volmaakt geschikt is voor je denken en uiten; zij het dat lelijkheden zoals het ge- best na te laten zijn net als in het gronings. De Bommels willen Amsterdam verder volproppen met nog meer studenten die dus geen goed onderwijs krijgen. Een alternatief is stichting van een nieuwe universiteit op de hoek van Eems en wad in combinatie met een centrum voor de Eemshaven en daarheen verplaatst vliegveld Eelde. Wie wil daar aan meewerken?

            
                       

donderdag 19 maart 2015

zwerverszang

Uit het futhark alfabet overgezet:
  
 
Wi waitn ja woar
ons raize gait
t' is noar ons Voar
Blief hier den nait
mor kom mit broez
bi Jeso thoes
 
         Wij weten waarheen
         de reis ons voert:
         het is naar de hemelse Vader
         Blijf hier dan niet
         maar kom met opgewektheid
         daar waar Jezus woont