woensdag 11 juli 2012

quod Iovis?


From: janjitso@hotmail.com
To: nrc@nrc.nl
Subject: bijdrage
Date: Fri, 6 Jul 2012 12:21:01 +0200
 
        beunhaas weg
 
Als primus inter pares hoorde de voorzitster van de Tweede Kamer de parels van onze wetgeving te respecteren en te doen eerbiedigen:
art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, grondslag van het door Den Haag erkende Internationale Verdrag op Burgerrechten, dat gelijkwaardigheid toekent en Trix Amsberg, een staatshoofd dat niet de wet handhaaft doch familie voortrekt en belust is op geld en status, desavoueeert,
art 3 der Grondwet, dat niet iets is van het kan vriezen of dooien doch open eerlijk sollicitatieprocedures voorschrijft in tegenstelling met de practijk om politieke vriendjes te benoemen als burgemeester met de facto buitensluiting van 95% der bevolking; ook verwerpend de gang van zaken op bijvoorbeeld de VU waar niet primair gekeken wordt naar geschiktheid maar baantjes gereserveerd worden voor zittenden en buitenstaanders het nakijken hebben. Het art is tevens maatgevend voor het bedrijfsleven; bovendien zal er regelmatig getoetst moeten worden op geschiktheid (ipv voor het leven te benoemen) teneinde optimale ontplooiing der bevolking met maximale welvaart te krijgen.
art 60 van het Verdrag van Parijs (1953), dat ieder toekent om goederen en diensten te verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Beperkende voorwaarden zijn domweg niet toegestaan. Maar via de aftrek hypotheekrente kunnen welgestelden eenzelfde huis krijgen voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner kwijt zou zijn. De aftrek pensioenpremie is verworden tot een geniepige methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar lieden al in goeden doen. Bij afschaffing met terugwerkende kracht verdwijnt de staatsschuld, kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euros omhoog en zitten echte ondernemers niet opgescheept met enorme kapitalen beherende managers die niet geschoold zijn tot welvaart verhogende produktie doch er op uit zijn om de ongelijkheid te vergroten.
Al in de trein merk je dat het parlement niet deugdzaam is en voor precies dezelfde vervoersprestaties de evil NS verschillende prijzen laat rekenen.
De Europese Unie gebied om elke burger met respect te bejegenen en in zijn waarde te laten. Daar is dus geen sprake van in een land met bovenstaande schendingen. In Rotterdam, waar de NRC vandaan komt, beloont bovendien het Hoofd der gemeente (de Gemeenteraad) zijn agenten als die een mens in elkaar trappen. Nooit zal er werkelijke democratie komen als politietaken niet uitgevoerd worden door het volk (zoals vroeger) maar in handen zijn van huurlingen van machthebbers.
Een crony als voorzitster heeft niet eens benul van de parels. Volksvertegenwoordigers die een ton pakken behartigen de belangen van hun eigen financiele klasse het best. Halvering van het salaris (met verdubbeling van het ledental) zal leiden tot betere representatie der meerderheid van het volk. Welhaast met ook referenda over hoofdzaken als gevolg, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en dagelijkse controle. Wij hebben hulp uit het buitenland nodig omdat hier voldoende eerlijke mensen ontbreken die tegen opeenhoping van macht en geld zijn. De omvang van de bio-industrie, het smakelijk verorberen van plofkippen, tekent de mentaliteit, het weinige aan respect voor medeschepselen.
Daarom is "Brussel" heel erg nodig met diens goede intenties, zoals spreiding van welvaart en werkgelegenheid, een redelijk minimuminkomen om vrij, zonder stadspas, te participeren in de welvarende samenleving (merk op dat genoemd art 1 ook materiele aspecten impliceert zoals het recht op een eigen plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen je wil daar munt uit slaan). Erg jammer toch dat huidig "Brussel" gedomineerd wordt door een elite die alles tracht in te pikken zonder dat een goede koning, vriend van de keuterboeren, hen in toom houdt. Kortom zijn zowel NL als de EU piramidaal van aard en het is hoog tijd dat wij ons best doen om daar verandering in te brengen.
 

maandag 9 juli 2012

theater op de Zuidas

   Waar is een plee?
 
Voor een piepklein caravannetje op het pleintje van de Zuidas staat een grote kinderwagen en daaruit klinkt gehuil.
Een moeder komt uit het caravannetje en probeert het kind stil te krijgen door het toe te spreken:
M: Stil toch lieverd, je ligt daar toch lekker? We zijn op de Zuidas! En je krijgt op tijd je natje en je droogje.
Het kind huilt harder.
M: Wat is er dan lieveling? Je bent toch in Nederland en daar hebben babies het zo goed. Grote mensen trouwens ook. Althans de meesten.
Het kind huilt nog harder.
M: Heus waar, schat. En als je groot word krijg je een stadspas.......en al voor je zeventigste mag je met pensioen.
Het kind houdt op met huilen. M gaat weer in het caravannetje.
Twee mannen komen aanlopen, de eerste met een omhoog gehouden bord waarop geschreven staat Kiest PvdA: voor ieder een stadspas.
De tweede is in oranje gehuld met voor en achter daarop in grote letters SP. Hij tracht de eerste aan te klampen.
SP-er: maar we kunnen toch samen ons verkiezingspraatje houden? Zoveel verschil is er niet. Wij willen ook een stadspas voor iedereen.
PvdA-er , draait het hoofd met een ruk naar de SP-er: De stadspas is voor gewone mensen. Wij bobos krijgen een ton, en (zich de lippen lekkend) later misschien nog veel meer. Een commissariaat, bedoel ik.
SP-er, schouderophalend: Ik dacht dat alleen de hogeren, Oranje en zo met aanhang, tilt oranjekleding op naar publiek, dat horen te krijgen.
Het deurtje van de caravan gaat open en M vraagt: Wat willen jullie?
PvdA-er en SP-er: Uw stem altublieft op onze partij.
Ze kijken elkaar boos aan.
PvdA-er: Op mijn partij!
SP-er: Beter op de SP.
PvdA-er: Rot asjeblieft op. Jullie maken voor ons de spoeling dun.
Een CDA-er komt aangelopen met een grote Bijbel onder de arm, waarvan de helft verwijderd is: Ho, ho, geen ruzie maken Zeker niet bij zo'n leuk gezinnetje, zoals in dit caravannetje.
M: Ik heb geen man, hoor.
CDA-er: Ai, die hoort er wel bij volgens onze partij. Wij staan voor het gezin als hoeksteen.
M: Met groter huis, grotere auto, betere baan dan de buren?
CDA-er: Nee hoor, het accent ligt bij ons op het christelijke: samen delen en iedereen met respect bejegenen, in zijn waarde laten, zoals de Europese Unie zegt.
M: U komt zeker van de Vrije Universiteit. Daar kunnen ze ook zo mooi praten over kleine luyden, maar ondertussen willen ze kenniskwartier worden van de kapitalistische Zuidas. Daar is geen plaats voor kleine luyden, als ik het goed heb. Die worden dus op de VU nu verraden. Ze houden daar carrieredagen: medemensen voorbij streven en baas over hen worden. Ik dacht dat Eva zo al in de fout ging.
CDA-er: Kom, kom, wij beseffen dat we wel eens fouten maken, maar onze bedoelingen zijn echt heel goed. Tegen Publiek: En Jezus hing toch voor ons aan het kruis?
Iemand van de Dierenpartij komt op: Jullie eten van de bio-industrie. Verwerpen het gebod, eentje van de Tien Geboden!, om vee sabbath te gunnen: ontspannen rondscharrelen in een natuurlijke omgeving.
PvdA-er en SP-er lachen.
PvdA-er: Nou, wat zeg je daarop, CDA-mannetje?
SP-er: En de pastoor of de dominee zal wel zeggen dat de Christus geboet heeft voor jullie zonden, zodat je rustig nieuwe gemene streken kunt uithalen.
Een VVD-er met Rutte masker komt aan op zijn rijwiel en zegt: Geachte Mevrouw, staat u mij toe informatie te verstrekken over de partij voor vrijheid en democratie.
M: Vrijheid voor de sterkste, de slimste; democratie alleen voor de parlementariers; niet voor het genegeerde volk, want waar zijn de referendums? (Niet het gewone meervoud gebruiken).
Uit de wieg duikt het hoofd van de boreling op, met witte muts (gespeeld door acteur) en het roept: Ik wil emigreren.
Alle politici, behalve D in koor: Emigreren? Maar wij hebben het hier zo goed. Waar is het dan beter?
Boreling: Ik hou niet van halve fascisten, die als kleine vooraanstaande groep de macht - en het geld- opeisen. En Trix Amsberg als vlag op een modderschuit geplant hebben.
M, wijst naar B: Hij is erg bijdehand. Als ie groot is, hoop ik, dat hij een echte democraat zal zijn.
VVD-er: Ik ben een democraat.
PvdA-er: Ik ook.
SP-er: Ikke ook.
Groen Linkser duikt op: En ik wis en waarachtig, al waren we vroeger communist.
D66-er in zijn kielzog: Meer geld voor het onderwijs, da's pas democratisch. Terzijde naar het publiek: hoger salaris voor de docenten is de-mo-cra-tisch. Hij keert zich weer naar de anderen: En de enorme werkdruk rechtvaardigt ook dat de leraren eerder met pensioen gaan.
CDA-er: Er komt haast geen jongere meer in de kerk. Wij ouderen willen, laten we eerlijk zijn, na een goed aards pensioen graag verdere verzorging hierboven. Hij wijst naar boven en voegt eraan toe: Op nivo natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
D: Fascisme is zoiets als de wet, de Grondwet opzij zetten om zelfgemaakte discriminerende regelinkjes te laten gelden.
B: En dat gebeurt volop
M: Hij bedoelt, gemeten aan art 1 der Verklaring van de rechten van de mens, art 3 der Grondwet en art 60 van het Verdrag van Parijs (1953).
VVD-er, peinzend: Art 1? Gaat dat niet over zoiets als gelijkwaardigheid? Ha,ha.
M: Het is wel de basis van het door Den Haag erkende Internationale Verdrag op Burgerrechten.
PvdA-er: Art 3, dat stelt iedereen benoembaar. Maar onze partij heeft slechts een beperkt aantal geschikte kandidaten.
D66-er: Elke burger, sufferd, is benoembaar, bijvoorbeeld als burgemeester.
CDA-er: Dat is niet erg praktisch.
Groen Linkser: Tja, 't kan vriezen, 't kan dooien als het op interpretatie aankomt.
M: Deze parels van wetgeving laten dat helemaal niet toe: vriezen of dooien.
SP-er: Laat de partij het toch regelen: die weet wat het beste is.
D66-er: Wat is dat art 60? Heb ik nog nooit van gehoord.
M: Het staat voor een eerlijke open markt. Waarop ieder voor dezelfde lage prijs kan kopen als een ander.
B: Als jongere of minimumlijer moet ik voor een zelfde huis netto tientallen procenten meer betalen voor een huis dan een welgestelde.
M: Want de rijke wordt voorgetrokken door de staat en krijgt heel veel aftrek hypotheekrente.
D: In de trein zijn er ook vaak geen gelijke prijzen voor precies dezelfde vervoersprestaties.
VVD-er: Ach, laat dat toch. Gun de ondernemingen vrijheid om zelf de prijzen te bepalen. En aftrek hypotheekrente daar zijn wij voor, want dat is goed voor ons. Net als aftrek pensioenpremie.
B: Later krijg ik lage AOW omdat de Schatkist via belastingaftrek de particuliere pensioenen subsidieert.
D: Er vindt eigenlijk stiekume overheveling plaats van geld uit de zakken van laagbetaalden naar al rijken, die het niet nodig hebben.
SP-er: Behalve om hun hebzucht te stillen.
Groen Links: Men zegt dat door die aftrek staatsschuld ontstaat waarop de gewone man dan weer rente moet betalen die naar de uitleners gaat, naar de welgestelden.
B: Bij correctie met terugwerkende kracht verdwijnt de staatsschuld en kan mijn AOW straks met honderden euros per maand omhoog.
VVD-er: Jullie zijn zo ontevreden, het kabinet heeft dat niet verdiend.
M: Er moet gecorrigeerd worden!
PvdA-er: Daartoe zijn wij het best in staat. Wij willen een eersteklas verzorgingsstaat.
B: Met stadspas?
D: Als je niet opzij gaat voor een duif op straat die bezig is te eten zul je het nooit leren.
Groen Linkser: Wat?
CDA-er: Dieren zijn geen mensen maar schepselen van lager soort. Ik denk dat ik maar weer eens verder ga. Hij af.
VVD-er: Ik ook, wij van de VVD hebben helemaal geen fascistische neigingen, wij willen iedereen rijk en zo!
De PvdA-er en de SP-er kloppen hem sarcastisch op de schouder.
SP-er: Daar zullen ze op de planeet Mars voor moeten bloeden als dat hier niet het geval is met de arbeiders of anders in de Derde Wereld. Hij gaat ook weg.
PvdA-er: Kijk, de PvdA is nog het meest solide en dat blijvend. Toe mevrouwtje, kies ons.
D66 en Groen Links, na elkaar: Wij bieden veel meer voor uw stem. Staat die PvdA niet bekend om zijn vriendjespolitiek? Ze gaan af.
Iemand van de Christenunie komt aanhollen:
Hoi, wat leuk dat u gaat stemmen. Ik hoop toch dat u een goede keuze maakt. Half tegen het publiek: Als je het nog niet weet: Bidden helpt echt.
M: Voor een grotere auto moet je bij de dealer zijn; die heeft God niet in Zijn winkel.
C: U woont hier in dit caravannetje? Geeft niet hoor; voor de hemel telt de grootte van het huis niet.
D: Maar wel de grootte van de stal en van de ren. Je mag de Schepper niet tarten met zon-en regenloze schuren van de bio-industrie.
B: Op plofkip eten volgt vast hellevuur. Ik wil emigreren.
D: Ai, lieverd, luister naar je moeder: Eerst corrigeren proberen.
Melodieus gezongen lied:
B, M, D:     Wij branden van verlangen
                te uiten met gezangen
                ons innig koestren van elkaar,
                te weten heel de schepslenschaar
C: Dieren zijn goed voor vlees. De mensen moeten toch eten! Hij loopt weg.
B, M, D:    Ga jij weer plofkip eten?
               Jouw God zal je nog mores leren,
               Zijn creatuur zo grof t' onteren
D: Gaf Adam de dieren namen als hamlapje, gehaktbal, drumstick?
Een PVV-ster met blonde pruik komt tevoorschijn. Zij en de anderen luisteren niet naar elkaar; zich meer of min tot het publiek richtend:
P: Nederland moet weer onafhankelijk worden. De Brusselse oligocraten brengen het vaderland in nood.
M: Als ik in de stad ben en hoge nood heb kan ik nergens toiletten vinden.
P: Wij hebben ons geld zelf nodig.
M: Als ik nodig moet, maar geen geld bij me heb....nou....
D: Elk dier plast gratis, waarom moeten mensen dan betalen? Met een waterstraal krijg je de pot zo weer schoon.
P: De oude partijen kunnen de pot op met hun uitverkoop van ons land.
D: Het land is ook van de dieren.
M: En ze plassen zonder het eerst te hoeven ophouden.
P: Dat moet ophouden, die hulp aan buitenlandse verkwisters. Zij vreten zich vol en wij maar hun stront opruimen.
M, wijzend naar boreling: Mijn kleine is al bijna zindelijk.
D: Wat leuk; zie je wel; goede manieren aanleren kan best, ook wat betreft omgaan met dieren.
M tegen P: Zal uw partij zorgen voor overal gratis toiletten als u aan de macht komt?
P tegen publiek: Is dat wat jullie willen?
Allen kijken het publiek vragend aan.
Publiek:........
Liedje, rappend:
                        Oranjebruine poep
                        ligt bij u op de stoep;
                        meer dan van een grote hond
                        Lekker hoor, zegt Rutte's mond
                        Ja, heel gezond, beweert de P van d' A
                        Eerst niet, maar nu zegt d' SP het na
                        Groen Links en helaas zesenzestig D
                        zijn ook niet vies van de oranje plee
M: We bedoelen hou nou toch eens op met dat slijmen naar Beatrix. Dat is immers een slecht staatshoofd omdat ze niet de wet, de wet van de gelijkwaardigheid handhaaft maar haar familie voortrekt. Ze is uit op geld en status. De profiterende bovenlaag wil geen echte democratie maar houdt vast aan de piramidale maatschappij.
D: Als je een piramide wilt maak dat dan in de vorm van een reusachtig dak over autoweg en spoor heen. Met klimgeiten erop, zou leuk zijn. (Wijzen en uitbeelden met de handen).
M: En we kunnen er allemaal onder als het regent, blijven we lekker droog bij dit straattheater.
B: Vocht opnemen, drinken, is heel gezond. Hij maakt smakkende geluiden.
M: Elk jaar gaan er honderden mensen dood in de grote steden omdat ze te weinig drinken. Ze drinken te weinig omdat ze buiten eigen huis haast nergens kunnen plassen; zij beschikken niet over een dienstauto om hen snel naar een lux toilet te brengen.
B: Mag ik een schone luier? Hij kijkt zoekend naar het publiek.
Ze zingen verder:  Politici heel fout: ze likken Trix
                           Het referendum vinden ze maar niks
                           Valt die PVV wel te vertrouwen;
                           zal die kiezen u nog gaan berouwen?
                           Help de gore hebzucht te verdrijven;
                           laat oprecht g'lijkwaardigheid beklijven
                           Waar, bij wie, ontplooit elk mens, elk dier zijn aard?
                           Zo'n partij is aller stemmen waard!
 
              
                  
 
                       
                      

maandag 2 juli 2012

islam nu

 
               moslim te Amsterdam

De Marokkanen en Turken die naar Nederland kwamen om er te werken hadden niet veel onderwijs genoten. Hun eigen godsdienst was hen genoeg qua kennis en zij waren niet echt op de hoogte van andere wereldbeschouwingen dan de islam.
De volgende generaties gaan evenwel langdurig naar school, komen daar en in de nederlandse omgeving in aanraking met heel andere mensen met zeer verschillende opvattingen. Hoe zullen zij dan komen te staan tegenover de islam? Geloofsafval dreigt indien zij godsdienst moeten opvatten in termen van hun ouders. Welke daar uiteraard op aandringen omdat zij menen de waarheid te kennen, zoals die hen ooit bijgebracht werd.
 
Wat is er thans in het Amsterdamse verkrijgbaar op de dag van geestelijk leven? Dominees, rabbis en imams komen er samen om de heilige schriften beter te leren verstaan. In de meeste kerken hoor je niet dat God Een is zoals joden en moslims leren. Wat staat hierover in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes? Hij begint kennelijk met een verwijzing naar de Schepping: Een machtig vorst spreekt een woordje en de dingen gebeuren dienovereenkomstig duizend kilometer verderop. Dit is technisch een prima beschrijving als er geen mensenogen aanwezig waren om te observeren. Het Nieuwe Testament behelst nieuw initiatief van Buiten onze wereld: Terwijl het Oude Testament godsvolk schildert als knechten brengt de Messias de boodschap dat onze status verhoogd wordt tot kinderen. Alles poetisch uitgedrukt. Een knecht wil beloning, een kind zit aan tafel bij pa en heeft enige toegang tot diens portefeuille. Maar het moet opgevoed worden en behoeft daartoe kennelijk het doormaken van lief en leed teneinde geen zombie of automaat te worden. Van Boven wordt hiervoor bepaald gezorgd! We maken als het ware geestelijke evolutie door en dit valt thans beter te begrijpen nu er sedert Darwin zoveel bekend is over de fysieke. Johannes zegt dat Jeso, noordnederlandse naamsuitgang in plaats van het soepjurkse latijn, als enige bij zijn geboorte die nieuwe status kreeg. "Vader en zoon" betekent in het Midden Oosten dikwijls "twee handen op één buik", in woord noch daad van elkaar te onderscheiden. Er is dus niet in hoofdstuk 1 van dat evangelie op z'n grieks sprake van een halfgod of op z'n rooms van Drie-eenheid. Kortom zoals joden en moslims getuigen: God is Eén. In de jongste nederlandse bijbelvertaling werd helaas "in de boezem des Vaders" zeer ketters vervangen door "die God is". Eva wilde hogerop, carriere maken tot goddelijkke status. Niemand van de mensen mag en kan dat. Daarom valt uit de brief aan de Fillippenzen te vertalen dat Jeso niet verkoos om de voordelen van dat kind zijn te genieten doch een heel erge taak op zich nam. God vergeeft om niet, maar er zijn ongelovige Thomassen die een lam behoeven dat de zonden en schulden wegdraagt naar de woestijn en daar eronder crepeert.

In de wetenschap is de Eerste Oorzaak totaal onbekend. In de religie heet die God; en meer: Het is ons vriendelijk gezind. Vroeger waren er geen machines en computers zodat er wel voorstelling van het goddelijke wezen in termen van een supermens moest opduiken. Gelet op de enorme intelligentie wordt Het vervangen door Hij (of Zij). God is geest en Zijn domein is groter dan het onze. Job merkte op dat Hij of Zijn wijsheid als het ware in een voor ons ontoegankelijke vierde dimensie huist; Paulus spreekt over gebroken spiegels waarin wij de werkelijkheid niet ten volle kunnen aanschouwen en Plato had het over schaduwen van personen bij een vuur op een rotswand, zodat het echte beeld niet valt waar te nemen. Eenvoudige moslims accepteren de ontzagwekkende grootheid van God gemakkelijk, ze hoeven maar naar een mus te kijken en apprecieren diens ingewikkelde kunstige bouw. Om niet te spreken over eigen lichaam, waar je met brood erin stoppen, een verbazingwekkende ontwikkeling krijgt. Intussen blijkt de algemene relativiteitstheorie, de vlag van het menselijk kunnen, gewoon fout te zijn: Vasily Yanchilin analyseert dit in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003) met het principe van least action: Een foton afkomstig van Mercurius zal trachten de zon te passeren met zo groot mogelijke stappen (oscillaties met lage frequentie) en daarvan zo weinig mogelijk. Iedereen is het erover eens dat nabij massa zoals van de zon de lengtemaat krimpt en daardoor de afstand groter wordt. Einstein meende dat bij massa de tijd langzamer verstrijkt, licht lagere frequentie krijgt, maar dan zou het foton de zon opzoeken en, ofschoon in eigen geometrie zich rechtlijnig voortplantend, voor de verre waarnemer een hyperbolische baan beschrijven. In werkelijkheid wordt een parabolische baan geconstateerd en dit betekent dat verder van de zon af de seconde langzamer is. Dit heeft grote consequenties, want de schaal van de gidssterren supernovae Ia moet daarom gewijzigd worden met als gevolg dat versnelde uitdijing van het heelal vervalt en de Nobelprijs 2012 onterecht verleend werd. Ook kunnen zwarte gaten volgens de nieuwe theorie niet bestaan en derhalve dient de recente Erasmuspremie van 2,5 miljoen euro terug gegeven worden. De nieuwe theorie stelt dat zwaartekracht een zuiver kwantummechanisch proces is: Met als hypothese dat nabij massa de Heisenberg onzekerheid afneemt zullen in de helft van een deeltje het dichtst bij een externe massa er minder kwantummechanische overgangen zijn naar de verste helft dan van de verste helft in tegengestelde richting naar de het dichtst bij die externe massa zijnde helft. Met als resultaat dat het deeltje zich naar die externe massa verplaatst. Dit heet in dagelijkse taal aantrekking door de zwaartekracht. Ook verdwijnen negatieve energie, inflatie van de uitdijing van het heelal en de cosmologsche constante bij de nieuwe theorie uit beeld. Kortom wisten de geleerden minder dan zij dachten. Wikipedia boycot het werk van de ze russische wetenschapper gelijk men in de duistere Middeleeuwen onwelgevallige boeken, die gevestigde autoriteit aantasten, op de brandstapel gooide. Voor wie nog in zwarte gaten gelooft, zoals op de Universiteit van Amsterdam, een tip: Neem van een telepathische geranium twee stekjes en stuur na opkweken eentje de ruimte in. Als het dan verslonden wordt door de Aanstormende Zich Verenigende Zwarte Gaten zal het tweelingbroertje op uw vensterbank sidderen van ontzetting, hetgeen met verfijnde apparatuur aan de blaadjes valt waar te nemen. Er rest u dan nog net genoeg tijd voor een schietgebedje.
 
Let op dat het niet de bedoeling is om u al lezend een andere mening op te dringen, doch om te informeren hoe er ook anders gedacht wordt. Dat geldt zeker eveneens op het gebied van religie; bijvoorbeeld wordt in niet-moslimkringen de profeet Mohammed dikwijls gezien als een prediker met vaak woeste onbehouwen toehoorders uit de woestijn. Waar je kostbaarheden tegen rovers moet verbergen en je liefste zo een sluier geeft. Overigens zal een deel van zijn publiek goed bekend geweest zijn met vooral het Oude Testament, zodat hij niet alles daaruit hoefde te herhalen en volstaan kon met zijdelingse verwijzingen. Dat geeft soms misverstanden vroeg of laat zoals het verhaal over het offer door Ibrahim laat zien: Indertijd was het gebruik om hetgeen aan de godheid toebehoorde in het vuur te werpen, te offeren. Ibrahim moest erkennen dat niet hij baas was over zijn zoon. Evenmin zijn dat relieuze of politieke leiders die jeugd trachten aan te zetten tot terroristische zelfmoordacties. Het liep allemaal goed af ofwel werd van Boven de individuele vrijheid bevestigd. Men had nog niet de beschikking over de termen waarmee wij dat uitdrukken, maar zo kon het ook. Archeologen ontdekten dat in de Oudheid de godheid een kalf als voetbank kreeg, ongeveer zoals een koning een kroon draagt. Toen Mozes wegbleef op de berg voelden de Israelieten zich zeer verlaten en om God naar zich toe te trekken maakten ze dat Gouden Kalf. Maar Hij wil zich kennelijk niet voor het karretje van ons mensen laten spannen. Op deze wijze geinterpreteerd klopt het dat de tekst van de Bijbel niet steeds overeenkomstig de feiten is. Hoewel: was het de bedoeling om de bladzijden blanko te laten als alleen poetische taal het gebeuren juist weer kon geven? Zoals bij de schepping; de auteurs van Genesis hadden niet de minste idee hoe het heelal er echt uitziet, maar ze slagen erin om de grootheid en macht van de Schepper uit te drukken door slechts zes dagen te rekenen voor al het ontstane. Dat hierbij af en toe overgenomen werd van terminologie in het Tweestromenland vormt geen bezwaar en hoort niet tot twist te leiden. Evenmin hoe God tegenwoordig tewerk gaat, of dat nou is via stemmen, verschijningen, het onze geest leiden naar bepaalde denkwijze, enz. Wel staat vast dat God niet op de televisie kan verschijnen omdat dan alles vast komt te liggen en je er niet zult aan kunnen onttrekken om 's zondags drie keer naar de kerk te gaan of vaker richting Mekka te bidden, althans volgens de opvattingen van sommige geloofsgenootschappen. Wij hebben keuzevrijheid die dan verloren zou gaan en dat strookt niet met de geestelijke evolutie tot een volwaardig en prettig mens. Keuzevrijheid behelst het bestaan van vrije wil; hierover valt te zeggen dat je voortdurend afwegingen maakt wat beter of minder goed is voor jou en als de balans dan doorslaat wil je dat. Een enkele kerk heeft nog predistinatie als dogma, hetgeen wil zeggen dat God van tevoren beslist of jij up of down gaat en hier zelf niets over in te brengen hebt. Dat is natuurlijk grote onzin als je de wil van God verstaat als uitnodiging en ieder geroepen wordt om daaraan gehoor te geven. Een persoon beschikt niet over alle kennis die er in de wereld vergaard is over religie om zelf het beste type uit te zoeken en blijft hij liever bij het vertrouwde van zijn jeugd dan over te stappen. Zoals een bekend mopje illustreert: Komt Sam bij het sterfbed van Moos en vraagt: "Waarom toch ben jij in je laatste ogenblikken nog rooms geworden? Waarop Moos antwoordt: "Ik heb liever dat er een katholiek dood gaat dan een jood".
 
In ons tijdperk van de plofkip hebben de religieuze geschriften veel te zeggen over staatshuishouding en economie. Dat we allemaal van Adam afstammen betekent niet minder dat ieder geboren wordt vrij en gelijk in rechten, zoals thans art 1 der Verklaring van de rechten van de mens weergeeft. Dit artikel vormt grondslag van het door Den Haag erkende Internationale Verdrag op Burgerrechten, maar de regering en ook de rechters willen er niet van weten. Zij zorgen voor een piramidale samenleving waarin de bovenlaag onevenredig veel macht en geld heeft. Valse dominees steunen dit en willen niet weten van Uittocht naar werkelijke democratie. De leden van het parlement pakken een ton en behartigen de belangen van hun eigen financiele klasse het best. Als hun salaris, voor zover afkomstig uit de Schatkist, gehalveerd wordt, op modaal nivo gebracht wordt, dan zullen zij de meerderheid beter vertegenwoordigen. Zo'n nieuw parlement dient als eis te stellen dat ieder in overheidsdienst zal zweren of beloven dat art 1 te respecteren en te bestrijden wie het saboteren, doch nooit een oog uitstekend voor een uitgeslagen tand. De prominenten die lak hadden aan art 1 vallen af en er zullen overal nieuwe mensen komen, die wel echt democratisch gezind zijn en weten te delen. Op het oude Pinksterfeest werden de eerste produkten van de nieuwe oogst verdeeld. De oprechte kapitalist vult eerst eigen zakken. Er is het Gebod om niet de os van de naaste te begeren. Buurman heeft het dier nodig om te ploegen. Anders krijgt hij geen opbrengst van zijn land. Multinationals trachten alle ossen in hun stal te krijgen. Een ander Gebod kent sabbath toe aan het vee: dan niet vlees produceren doch ontspannen rondscharrelen in een natuurlijke omgeving. De christenen op de Veluwe en in Brabant weten beter; in feite stellen ze de Mammon hoger dan de Schepper, voor wie bio-industrie een gruwel is als je Adam mag geloven. Hij toch gaf aan de dieren namen en dat waren niet gehaktbal, drumstick, runderlapje. De hoek van de akker, de opbrengst ervan behoort aan de vreemdeling en het wild. Een bijbels voorschrift is ook herverdeling na een vijftig jaar teneinde loosers een nieuwe kans te geven en vooral om jeugd gelijke startposities te verschaffen. Tegenwoordig kan dit geleidelijk via belastingen en door de betere banen zo te verdelen dat de werkloosheid nul wordt. In Israel schijnen een twintigtal families de economische macht in handen te hebben; in Amerika is de kloof tussen rijkste en armste burger vijftig miljard dollar wijd. Bij ons hoeven miljonairs niet te werken, mogen louter consumeren, parasiteren. In Kaapstad is er onder het ANC bewind een zes sterren hotel gekomen, waar de vele morgensterren ver vandaan gehouden worden, desnoods met armed response.
     Zuidafrika heeft tot dusver drie grote machtsontplooiingen gekend: De Zoeloes hadden een absoluut vorst, die aanzette tot veroveringen met grote gedwongen migraties tot gevolg. De Boeren vormden een egalitaire gemeenschap en mochten van hun geloof niet racistisch zijn. Huidskleur is minder belangrijk dan het type spiervezel dat je hebt. In Westafrika komen hoge percentages fast twitch spiervezel voor, dat gunstig is voor sprinten. Aan de andere zijde van het continent heb je de marathon lopers met veel slow twitch spiervezel. De rest van de mensheid zit er tussenin. Je kunt dat percentage in je lichaam niet veranderen maar wel door gerichte training de cellen van een soort vergroten zodat je opschuift langs die lijn door Afrika. Boeren werken hard en willen niet delen met lieden goed in sprinten maar de rest van de dag liever lui als een leeuw. Zij vonden er dit op: de "anderen" werden tot buitenlanders gemaakt in thuislanden. Ze pikten heel egoistisch en hebzuchtig zelf de beste en grootste stukken land in. De engelstaligen zijn  gewend aan klassemaatschappij, hetzij met oude adel, hetzij met geld. Momenteel is de ontwikkeling aldus dat de miljonairs/eigenaars van winkelketens het personeel lage loontjes betalen en verder geen contact met hen hebben. Er is nieuwe scheiding gekomen en door het engels te promoten zal dit doordringen bij de zwarten en de Afrikaanders die vanouds een consensus ordening kennen: Men is lid van de gemeenschap en niet baas. Daarom is het van groot belang niet dat engels te laten domineren en bijvoorbeeld Kaapstad geheel drietalig te maken, zij het dat het afrikaans gemoderniseerd dient te worden tot zeg een Suid-taal; net zoals het nederlands vernieuwing behoeft om er esthetisch op vooruit te gaan.
 
Behalve het internationale artikel over principiele gelijkwaardigheid en dat al het spul, want begrepen in het artikel, over vrijheid van godsdienst, vereniging, noem maar op overbodig maakt, hebben we in Nederland nog twee andere parels, die helaas ook onder tafel geschoven worden. Art 3 der Grondwet, ieder is in overheidsdienst benoembaar, impliceert open, eerlijke sollicitatieprocedures. Kom daar eens om bij de benoeming van burgemeesters: 95 % der bevolking, geen lid van een politieke partij, wordt de facto buitengesloten. Het artikel is tevens maatgevend voor het bedrijfsleven en in de sport. Op menig universiteit wordt art 3 eveneens grof geschonden teneinde collega's en vriendjes te bevoordelen. Sedert 1953 is met het Verdrag van Parijs, art 60, eenduidig vastgelegd dat ieder op zijn wens goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die aan anderen aangeboden worden. Zo wordt de markt open een eerlijk. Beperkende voorwaarden zijn niet toegestaan. Maar kom daar eens om in de trein waar je voor precies dezelfde vervoersprestatie als welke de passagier naast je ontvangt twee keer zoveel als hij moet betalen. Al naar gelang de luimen der managers van de NS die niet schromen om zich te bemoeien met persoonlijke relaties, ofschoon deze niets van doen hebben met de totstandkoming van het vervoersaanbod. Veel grover in schending is de regering die welgestelden via de aftrek hypotheekrente in staat stelt om eenzelfde huis te verwerven voor netto tientallen procenten minder dan een minimumloner kwijt zou zijn. Deze laatste verdient in het welvarende land te weinig voor een eigen huis. Gelukkig houdt de welgestelde dus geld over en kan hem "helpen" aan een huurhuis; tegen forse vergoeding. Art 1 behelst materiele componenten zoals het recht op een minimale plek om te wonen of te verblijven zonder dat anderen tegen je wil daar munt uit slaan. Het gaat hierbij niet over de timmerman die een reële prestsatie levert. Ook via de aftrek pensioenpremie worden de rijken onrechtmatig begunstigd. Het pensioenfondsensysteem is verworden tot een geniepige, door gewone mensen slecht begrepen methode om geld uit de zakken van laagbetaalden over te hevelen naar lieden die al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te bevredigen. Normaal is dat er belasting betaald wordt naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving. Als het pensioenfonds met terugwerkende kracht wordt afgeschaft vloeien er honderden miljarden euros in de schatkist, verdwijnt de staatsschuld en kan de AOW met honderden euros per maand omhoog. Doch die AOW kent gelijkelijke verdeling en als je gewend bent aan een ton wil je dat niet. De sabotage van deze parels, de genoemde art 1, 3 en 60 door de rechters maakt hen gemeten aan wet en Verdrag tot corrupte lieden, heel anders dan zij ons willen doen geloven en zeer strafbaar. Nederlanders zitten allemaal minstens tien jaar op school. Leren zij daar niet de meest essentiele zaken? Zij vieren graag Sinterklaas; dan geef je aan familie en kennissen. Sint Maarten gaf de helft van zijn warme mantel tijdens bittere kou aan een wildvreemde en vele kerken dragen zijn naam. Want zoiets is toch wel heel bijzonder; doen wij normaliter niet. De moslim moet geven anders komt hij de mooie Tuin niet binnen.
 
Ho, wij geven graag aan de Grieken. In ginds land bracht de elite z'n vermogen naar het buitenland, ondermeer het stallend op Zwitserse banken. Gelet op het profijt dat de Zwitsers in de loop der jaren genoten hebben van illegale geldoverheveling die de inwoners van verscheiden landen zeer benadeeld heeft is het gewenst dat de Zwitsers boete doen en boete betalen van zeg een jaar nationaal inkomen. Athene was royaal met salarissen, pensioenen en subsidies, doch liet na om voldoende belasting te heffen. Het land ontvangt jaarlijks een twintig miljard euro uit toerisme en dat is genoeg om de buitenlandse schulden van dik honderd miljard af te lossen indien de Grieken minder luxe spullen importeren en bijvoorbeeld per trein en ezel gaan reizen. Zonder dure auto komen ze ook wel waar ze wezen willen en neem als u er heen gaat met vakantie uw oude fiets mee ten geschenke. Binnenlands kan alles in het reine gebracht worden middels een eenmalige vermogensbelasting van een ton voor elke huizenbezitter en tien mille voor de eigenaars van autos. Fijnregeling hier niet besproken. Dan ontstaat een situatie vergelijkbaar met de hypotheek in Nederland. Helaas willen de bezitters dat liever niet en het zou een zeer slecht voorbeeld zijn voor de welgestelden in overig Europa, die eveneens liever de gewone man laten opdraaien voor tekorten bij de overheid. Merk op dat hoe meer een regering moet lenen des te meer de welgestelden aan rente vangen.
Waarop wordt recht op overmatig bezit gefundeerd? Wie een tijdlang miljonair is geweest zal in de toekomst best genoegen moeten nemen met een minimum als je dit aan eenvoudigen vraagt. Eerlijke verdeling vergt een hoop Salomon en wanneer die niet beschikbaar zijn moeten we zelf aan de slag om ervoor te zorgen dat zeggenschap en koopkracht redelijk gelijkelijk door de regering verdeeld worden. Het is dus niet zaak van afwachten en eenmaal in de vier jaar verkeerde politici kiezen. De VVD is voor het recht van de sterkste en slimste. De PvdA kiest voor ongelijkheid, de SP juicht voor Trix Amsberg en het CDA telt niet meer mee. Terwijl de PVV meestal VVD-politiek steunt, maar dat beseffen de ontevreden kiezers kennelijk niet. Zalm verlaagde als minister de vermogensbelasting zodanig dat welgestelden letterlijk slapende rijker worden en het geld ervoor komt niet van een andere planeet. Vriend Bos benoemde hem a driekwart miljoen tot chef van de ABN Amro. Om die weer in handen te spelen van aandeelhouders. Anderen die veeleer er een volksbank van zouden willen maken en met een bescheiden salaris genoegen nemen zijn volop beschikbaar. Voor niet veel meer dan een tientje per dag kun je drinken en eten is gelimiteerd tot een honderd euro. Waarom dan bepaalde lieden en bepaalde kringen overmaat toeschuiven zolang anderen tekort of zeer tekort komen? Een nieuw loonsysteem kan bestaan uit gelijke beloning per uur plus toeslag voor inbreng van scholing en ervaring met aftrek wegens milieuvervuilende activiteiten. Dus geen beloning meer naar gelang van vermeende status. Vermogen valt af te romen met belasting van zeg een vijf procent intering jaarlijks, waarbij dan geldt dat toename door eigen arbeid vooreerst daarvan vrij zal zijn. De Bijbel gebruikt dikwijls het getal veertig om een volledige periode aan te duiden. Herverdeling pas na vijftig jaar is de rijken wel erg toegemoet komend. Verondersteld daarbij zal zijn dat zij echt verdiend hebben met eigen inbreng aan de nationale produktie.
In verschillende landen is er strijd om de grond voor landbouw. Men zou kunnen stellen dat elke boer recht heeft op een hoeveelheid grond genoegzaam voor onderhoud van de eigen familie. Wat er meer geproduceerd wordt gaat naar de gemeenschap en omgekeerd zal die dan in de melk te brokkelen hebben. Misschien laten uitzoeken wie het beste produceren en vooral aan die gunnen, natuurlijk liefst in cooperatief verband.
Een andere grondkwestie betreft wie er mogen verblijven en wonen. In ons land is er teveel afgepakt van wilde flora en fauna. Dat kan gecorrigeerd worden door tussen Almere en Hoorn een heuvelige wal op te spuiten met daarachter tot Lelystad ruimte voor wilde paarden en herten die anders afgeschoten worden.Op de rug passen wel fraaie volksbuitens in plaats van volkstuintjes. Tussen Stavoren en Enkhuizen is in het voor vogels en vissen overmatig grote IJselmeer plek mogelijk voor de siberische tijger op een droog gebied binnen een ringwal. Als een expressetrein Groningen-Randstad daarlangs bij een drenkplaats even langzaam rijdt komt Nederland wellicht op het lijstje in Thomas Cook's European Time Table met interessante spoorwegtrajecten. De "Westbank en Gazastrook" hoorden volgens de Koran legitiem bij oud Israel terwijl Allah zijn verbond nooit eenzijdig zal verbreken en herstelt als de andere partij weer aan de "voorwaarden" voldoet. De Palestijnen zijn deels afstammelingen van migranten uit naburige streken en verschilden niet van de inwoners daar. Terwijl de Joden een zeer oude natie vormen, welke als gevolg van buitenlandse agressie langdurig het eigen grondgebied kwijt raakte. Naast individuele bestaan er ook collectieve rechten en bij een natie wordt dan gekeken naar eigen cultuur, taal, land alsook naar de gezindheid tegenover buurlanden. Wel, de psalm zegt dat God als geboren in Jerusalem, erbij horend, zal schrijven menig ander volk. Een Salomonsoordeel terzake van het huidige conflict zou kunnen zijn dat de Arabieren 25 % van de bevolking binnen 1948 grenzen mogen uitmaken, terwijl Israeliers eenzelfde percentage kunnen doen wonen en werken op de Westbank en in de Gazastrook. Dit alles onder het meest democratische bestuur voorhanden en dat is niet een palestijnse regering. Pogingen om de Israelis middels een bevolkingsexplosie in zee te drijven is zeer verwerpelijk. Dat oude volk heeft hoogstwaarschijnlijk ook thans nog een taak voor de wereld en zal goede wet moeten verspreiden vanuit Jerusalem in opdracht van de Allerhoogste. Hinder daarbij niet, maar stimuleer. De egoisten met te grote gezinnen kunnen plek krijgen in een nieuwe metropol bezuiden Rafah, een prachtige stad voor Arabieren en Joden en vluchtelingen die huisvesting, werk en recreatie biedt. Over de hele wereld zijn dergelijke metropolen nodig voor de nog steeds groeiende wereldbevolking en dat niet op schaars wordende vruchtbare grond doch aan de rand van de woestijn nabij zee of oceaan. In de Benelux verblijven bijna een miljoen Marokkanen die hun oude paspoort niet wensen op te geven. Is het redelijk om inruil een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische eilanden te verlangen? Onder NL wetgeving, anders gaat er niemand naar toe. Met het afvalwater valt een groene ring rondom te creeren en welke mogelijkheden zijn er wel niet voor tuinbouw. Heen en terug naar Holland en dat verscheiden keren kost minder dan winterse verwarming. Daarenboven: voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe steden gebouwd worden, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de Westsaharanen. Net zoals Antarctica onder internationale controle valt kunnen het Amazone-oerwoud, de Sahara, het Noordpoolgebied, de Himalaya losgemaakt worden van staten terwille van ongestoorde wilde flora en fauna. Op kleinere schaal zijn grenslijnen te vervangen door mensenvrije grenszones en zo zal de beer weer heer worden op de Golan terwijl de leeuw brult in de Sinai. Thuis dient elk dier onder controle van de mens over voldoende natuurlijke buitenruimte te beschikken om tenminste drie seconden achtereen voluit te vliegen, rennen of zwemmen.
Andere goede regels zijn:
Bij elk kunstmatig verhard oppervlak, hetzij erf, straat of dak, hoog geboomte aanplanten ter compensatie van voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde.
Geen jong zal van het moederdier gescheiden worden.
Elk dier komt natuurlijke omgang toe.
Gebruik van vergif is verboden tenzij de rechtbank overmatige agressie vaststelt.
Merk op dat honden in parken en natuurgebieden klein wild verjagen en daarom er te weren zijn. Wolf en vos houden zich koest als ze gegeten hebben.
 
Het landschap in Nederland werd voortdurend door mensen veranderd, behalve dat er de laatste decennia een soort bevriezing intrad. Thans is actueel het aanbrengen van meer verticale componenten en waartoe door de hogere delen van het Veluweplateau een prachtig dal gegraven kan worden met aan weerszijden heuvels voorzien van wintersportfaciliteiten. Ophoging van Rottummeroog en -plaat met gemiddeld een meter levert vijftig vierkante kilometer eiland op, waarvan de westelijke helft te bestemmen is voor groot wild en aan de oostkant er een coco (collectieve, cooperatieve) badplaats verrijst met 5000 bedden, met een door de Eemscentrales -in de mooie vorm van vulkanen of als caldeira met binnenstrand in zee- verwarmd winterbad, conferentieoord en Eelde vervangend vliegveld op de plaat in de Eems voor Delfzijl. Daarnevens boven Uithuizen-
Roodeschool een stadje op windkerende sierra's, zonder autos maar met automatische gondels op vijf meter boven het maaiveld voor transport van twee personen of tweehonderd kilo vracht. Alwaar een universiteit te vestigen zal zijn zodat er niet nog meer studenten naar overvol Amsterdam hoeven en natuurlijk ook als centrum voor de Eemshaven. Het inkomen per hoofd van de bevolking is rond de aardgasbel het laagst van heel het land en de Shell laat niets achter als het gas op is. Worden er geen adviseurs uit Dubai aangetrokken om de geparachuteerden op het provinciehuis bijstand te verlenen dan moet men zelf bedenken hoe welvaart en werkgelegenheid te bevorderen. De Europse Unie wenst spreiding daarvan, niks onzin van Randstad als trekpaard, niks familiebedrijven of multinationals dominerend, want dat leidt tot schadelijke tweedeling.
De werkloosheid daalt tot nul indien de betere banen, waarvoor altijd animo is, en het mindere werk verdeeld worden. Daar zijn de professoren, dikkonten voor het leven benoemd, op tegen. Art 3 der Grondwet, iedere burger is in overheidsdienst benoembaar, impliceert niet alleen open, eerlijke sollicitatieprocedures maar ook regelmatige toetsing. Het art mikt zogezegd op maximale ontplooiing van elk individu, wat uiteraard leidt tot maximale welvaart. Het art is maatgevend voor het bedrijfsleven en in de sport. De verdwaasde ophemeling van fysiek het meest gezegenden mag ophouden. Art 3 is niet iets van het kan vriezen of dooien! Ambtenaren mogen kennelijk graag medemensen naar beneden trappen met vernederende termen zoals bijstandsgerechtigde. In werkelijkheid bestaat er allang geen Bijstand meer omdat wie arbeidsongeschikt is in verplichte verzekering valt en mensen zonder werk als het ware stand by op de arbeidsmarkt staan met alle rechten vandien zoals goede betiteling en salaris. Niet langer horen inkomens gebaseerd te worden op vermeende status. Eenvoudige verbetering bestaat uit gelijk loon voor gewerkte uren plus toeslag voor inbreng van scholing en ervaring, extra uit winstdeling en aftrek wegens milieuvervuilende activiteit. Het ambtenarenwerk kan door heel het volk verricht worden in een dag per week of een week per jaar. Zo krijg je meteen een leuk inkomensbodempje ook.
Art 3 kant zich tegen benoeming van burgemeesters uit de kring van politieke vriendjes met de facto buitensluiting van 95 % der bevolking geen lid zijnde van een partij. De rechters laten dit art volop schenden en kunnen gemeten aan de parels 1, 3 en 60 aangemerkt worden als corrupt, eigen klasse van vooraanstaanden bevoordelend. Het gaat hier anders toe dan in Indonesie of Belgie maar de strafbaarheid zal er niet minder om zijn. Weet dat echte democratie nooit bereikt wordt als de machthebbers beschikken over politie om de piramidale samenleving in stand te houden en Uittocht naar werkelijke democratie te blokkeren. Daarom zal de politie vervangen moeten worden door een soort burgerwacht van het volk. Een land deugt niet als de zoontjes van de rijken een jacht tot hun beschikking hebben terwijl andere jeugdigen het met kleine padvindersbootjes moeten doen. Het kost bijna niets om hen mee te laten varen op een vliegdekschip, zweefvliegen aan te bieden, een militaire opleiding te geven om hoofd en handen te leren gebruiken in tijd van nood. En zo geschikt te maken voor taken als van die burgerwacht. Beatrix Amsberg heeft daarvoor geen oog en ook daarom moeten zij en het zoontje weg. Zij handhaaft niet zoals de plicht van een staatshoofd is de wet van de art 1, 3 en 60, maar dient als vlag op een modderschuit vol egoisme. Verscheiden jonge moslims studeren aan de Vrije Universiteit, alsook kinderen van christenen. Die leren daar weinig nederigheid; integendeel is men er op jacht naar carriere, anderen voorbijstreven en baas over hen worden; meer dan een evenredige portie macht en geld verzamelen. Ging niet Eva al in de fout? De VU wil kenniskwartier worden van de kapitalistische Zuidas waar geen plaats is voor kleine luyden. Naar verluidt heeft men daar via constructies de gewone amerikaanse belastingbetaler al voor een miljard dollar weten te tillen en Geen Stijl noemt de opperbobo van de VU een graaier. Dat de Mammon er hoog gehouden wordt blijkt verder uit het voorzetten van plofkippen in het VU-restaurant. Voor God is er nog slechts een hok in de kelder met voor de deur enig schoeisel van moslims.
 
Lees in de Koran soera 2-11/12:  Lieden die zich voordoen als gelovigen maar verderf brengen krijgen bestraffing.
Het boek pleit uitdrukkelijk voor gerechtigheid bij de mensen en dat is in de practijk te verstaan als verbod om een oog uit te steken als vergelding voor een uitgeslagen tand. De Bijbel stelt dat het goed is om zelf je hand af te hakken als die jou van God wegvoert. Dit laatste is het geval bij diefstal. Kun je begrijpen dat het gestolene vergoeden beter is dan levenslange verminking en hoe krijgen partijen dat voor elkaar?
Volgens soera 2-40 en volgende bestaat er een eeuwig verbond van Allah, God, G.d met de israelieten, met Israel dat verdere taak heeft tot getuigen en toe is aan het jaar van herverdeling nu een twintigtal families de economische macht in handen schijnt te hebben. Wil de joodse Messias de arabieren in zee drijven en zorgen voor grotere autos? Hij is de Gezalfde van God, niet van schriftgeleerden, theologen, filosofen, imams, niet van mensen dus en waarom zou hij komen als ie niets nieuws brengt? In atheistische kringen wordt vaak nog vastgehouden aan de idee van God als supermens, hetwelk vervolgens als niet bestaand afgedaan wordt zonder verdere bewijsvoering. Maar de Schepper, Het of Hij dat bezig was en is, desnoods als lucht die de motor doet draaien, hoeft niet te voldoen aan hun criteria.
Psalm 68:11     Ook zelfs het land der duisternis
                       zal weten wat Uw luister is
                       Egypte zal U eren
                       Het morgenland strekt als een bruid
                       de handen haastig naar U uit
                       ook daar zult Gij regeren
Lees verder 2-62: joden en christenen die in God geloven en deugdelijk handelen hebben niets te vrezen. Op het oude Pinksterfeest werden de eerste produkten der nieuwe oogst verdeeld. De oprechte kapitalist daarentegen vult eerst eigen zakken. De os van de buurman mocht niet begeerd worden omdat hij het dier nodig heeft voor de ploeg. Anders komt er geen opbrengst van zijn land. Multinationals trachten zoveel mogelijk ossen in hun stal te krijgen. Toen Boaz verliefd werd op de mooie Ruth was het verboden om bij het oogsten per ongeluk op de grond gevallen aren op te rapen. Die kwamen toe aan de armen en het wild.
          Edel en hoog geboren                Humain par la sagesse
          als mens naar Godes beeld        de Dieu le Createur
          zoek ik rechtens behoren           nous cherchons en nobless
          de vrijheid onverheeld               la liberte d' tout coeur
          Om 's HEEREN aardse gaven      Le droit pour chaque tete
          te proeven met verstand            s' appelle egalite,
          bied ik mijn broeder haven,       sur Terre se rend une fete
          deel oogst in dit rijk land           plein de fraternite
In soera 2-87 staat dat Jeso gesterkt werd met heilige geest en dat aan Mozes de Torah gegeven is. De Torah en het Evangelie zijn (3-3) neergezonden. 3-14: Mohammed is slechts een gezant. 17-125: Ibrahim hing het zuivere geloof aan; God heeft hem als boezemvriend genomen. 4-165: Wij hebben aan David de psalmen (zaboer) gegeven. Te Jerusalem is ruimte voor een Psalmenhuis van roestvrij staal en glas in de vorm van naar boven gevouwen biddende handen. Joden, christenen en moslims kunnen er op sabbath, zondag en vrijdag het erfgoed, de poezie der psalmen, zingen, reciteren en musiceren. Wie weet de overige dagen samen. 5-21: Mijn volk! Gaat het heilige land binnen dat God jullie voorgeschreven heeft. Opmerking: Misschien moeten wij verstaan dat niet alleen begunstiging van Boven gegeven wordt, maar om evenwicht te krijgen ook vervolging. 5-32: Wie iemand doodt anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien is alsof hij de mensen gezamenlijk gedood heeft. Een latere psalm verzucht en denk hierbij aan de nazibeulen: Och dat uw kinderen (als zij in de voetsporen van hun vaders willen treden) tegen de muren verpletterd worden. De Koran staat vol met oproepen om zelf te kiezen en dat natuurlijk voor Allah, maar zonder dwang van anderen te aanvaarden, laat staan bestraffing door hen als je iets anders kiest. Een andere weg tot God moet in redelijkheid geheel geoorloofd zijn gelet op de enorme variatie in de schepping. Humanisten zijn een beetje om jaloers op te worden, want zij hebben geen hel en verdoemenis nodig om zich behoorlijk menselijk, goed jegens anderen, te gedragen. Ondertussen kun je dikwijls met velen van hen niet aan dezelfde tafel aanzitten omdat zij van de bio-industrie tot zich nemen en daarmee de Schepper tarten. Geen denken aan dat je passief mag blijven, de jihad, de goede strijd verzaken en de aardse machthebbers kritiekloos volgen als een robot. In het Nieuwe Testament staat dat het Rijk der hemelen komende is. Aanvoegende wijs wordt hier gebezigd om duidelijk te maken dat het proces gaande is: dat Rijk komt dichterbij waar mensen zich als burgers ervan proberen te gedragen.
 
Amsterdammers hebben weinig aan een eenmalig olympisch festijn met dure kaartjes. Allicht bestaan er alternatieven voor besteding van beschikbaar geld zoals bouw van een ARK met Ronde Tafel op het water tussen Centraal Station en het Scheepvaartmuseum. Om daaraan twistende en vechtende politieke en religieuze groeperingen uit te nodigen. Een grote ark met wetenschappelijke afdeling ter ondersteuning en plek voor publiek dat matigende invloed uitoefent. Zou Kaapstad een betere vestigingsplaats zijn? In de westerse wereld zijn niet taal of geloof, afstamming of economische ideologie nog doorslaggevend voor burgerschap in de 21e eeuw. De staat is een door het volk gewilde organisatie om evenwicht te bewerkstelligen waar anders personen en groepen trachten te domineren met achterop raken van anderen tot gevolg. Daarom willen anarchisten in het diepst van hun hart helemaal geen anarchie met bijvoorbeeld vrije moord en doodslag doch een soort co-archie, waarin niet de hoofden en de hoofdstad het voor het zeggen hebben. Ideaal is het steeds samen aan dezelfde tafel te kunnen zitten en er de ontplooiingskansen op eerlijke wijze te verdelen. In Israel vindt men blonde, blauwogige, zwarte mensen als joden en bij de bushalte wordt een vreemdeling niet als zodanig herkend maar in het hebreeuws aangesproken. Kortom is de mensheid verwant geraakt aan het volk Israel. Daarom is het absurd bepaalde arabische gebieden judenrein te houden. Reken maar dat Allah niet ethniciteit, nationaliteit en nog een heleboel voor vele mensen belangrijke zaken op de voorgrond heeft. De geit die Ibrahim en Izak uiteindelijk offerden waar nu de moskee met de gouden koepel staat zal niet daar op het vlakke deel van de Tempelberg verstrikt zijn geraakt. Eerder in de struiken op de helling waar thans de Klaagmuur is. Welke plek is dan heiliger: waar geofferd werd of waar God antwoordde met dit beest?
Een kind gelooft in sinterklaas. De ouders weten dat de essentie daarvan, het goede doen in de vorm van schenken, echt bestaat. Maar gaan zij diep nadenken dan ontdekken ze schaduwen: die goeie Sint geeft alleen aan eigen familie en kennissen. St Maarten daarentegen gaf de helft van zijn mantel aan een koulijdende wildvreemde zwerver en die had anders dan de kinderen langs de deur nergens om gevraagd. Ons aardgas wordt goedkoop gehouden zodat iedereen ervan kan profiteren. In portieken en onder de brug in de Buitenveldertselaan wordt evenwel gehuiverd, terwijl de Haagse luxe winkels met open deuren het heelal verwarmen. Alle kamers van je villa kun je eveneens op temperatuur houden voor een spotprijs. Het is heel heet in de moslim-hel. Bij de Germanen was de plek des verderfs een koude, glinsterende watermassa waarin je niet moest belanden, want je ging er tenonder. Nu tropische eilanden binnen bereik liggen is hemelse rust met harpmuziek minder begeerlijk geworden. Stel je dan de hemelse toestand eens voor als beschikkend over een intelligentie-quotient van honderden, zodat je zelf ziekte kunt genezen en een mooi lichaam uitzoeken. Van rupsjes vlinders worden. De hollandse kerken zijn nog half gevuld en wel met ouderen die na hun aards pensioen, vaak uitbuitend van karakter jegens de armen en de Derde Wereld, gokken op goede verzorging nadien. Navolging van de Christus gaat anders. Lauwheid wordt verworpen; jihad is verplichte strijd tegen het kwaad, maar dan kwaad in Gods ogen en niet wat betreft de medemens voor wie immers zolang hij leeft barmhartigheid toegankelijk en geldig is. In de Torah heet het des broeders hoeder zijn, zij het alleen voor leden van de eigen gemeenschap. Dit laatste past knechten; vrije mensen met de hoge status van kinderen Gods hebben universele taak. In de Koran staat letterlijk dat ieder zelf zijn godsdienst mag kiezen en dat Allah bovenal barmhartig is. Waarom ook niet jegens Zijn maaksel? Geloof klein als een mosterdzaadje is al voldoende ..... indien regen verkregen wordt. Desnoods 5 x per dag vragen!
                             Kom Schepper, Geest daal tot ons neer;
                             houdt Gij bij ons Uw intocht, Heer.
                             Vervul het hart dat U verbeidt
                             met hemelse barmhartigheid.
Een goede koning in Frankrijk was vriend van de keuterboeren. Hij hield de elite in toom die anders alles inpikt. Net als de honderdduizendkring (eurootjes inkomen) bij ons. Liefdadigheid is dan onvoldoende voor correctie. Het is niet zo dat Nederland minder corrupt zou zijn dan Indonesie of Belgie. Men gebruikt hier andere methoden, meer doortrapt. Het is allesbehalve uitgesloten dat de huidige rechters verantwoording zullen moeten afleggen over hun bijdrage. Boeten kan bijvoorbeeld met keien rapen op Spitsbergen ter versterking van onze dijken. Dat is dwangarbeid, maar waarschijnlijk voor velen verkieslijker dan langer durende gevangenisstraf. Het is tijd om wet te ontwerpen die de bestraffing regelt.
 
Ayaan Hirsi Ali, van familie die om politieke redenen uit Somalie vluchtte, werd met de dood bedreigd omdat zij geen moslim meer wilde zijn. Ze was al ontsnapt aan een gedwongen huwelijk dat in de islam regelmatig voor komt. Dit heeft niets met godsdienst te maken, want wij weten niet of God een Zij is en misschien zwart. Duidelijk verwerpen de mohammedanen het griekse heidendom binnengeslopen in christelijke kerken dat God een Zoon zou hebben bij Maria. Welk idee in feite dient om de status van de paus te Rome als stedehouder op te vijzelen. Het nederlands bevat uitdrukkingen waarin het belangrijkste het eerst genoemd wordt zoals in "man en paard". De vrouw komt hierbij steeds na de man en dat valt te verklaren uit vroeger tijden met jagers en herders; rollen die essentieel waren voor het levensonderhoud en de man toevielen. Van ouds akkers bewerkende volkeren hebben dikwijls een moedergodin en leggen accenten op vruchtbaarheid. In onze situatie anno 2012 kan zonder meer gelijkheid van man en vrouw gelden, zoals uitgedrukt in het beroemde universele art 1 de Verklaring. Men hoeft dan om dit te accepteren slechts bedenken dat fysiek er verschillende rollen gelden maar voor God en Allah telt de ziel en onder de mensen is het belang van lichamelijke kracht waaruit dominantie voort komt gereduceerd; in de sport nog belangrijk maar voor de wet op nul gekomen.
Ayaan pleit, zelf niet gelovend, voor overgang van wrede islam naar zachtmoedig christendom. Zulke kwalificatie bij twee grote godsdiensten was vroeger anders en negatieve smet hoeft niet aan verdiepte islam te blijven kleven.
Bij ons is politiek en religie niet helemaal gescheiden, want de SP is erg materialistisch en verwerpt het om bio-industrie af te keuren terwijl de Partij voor de Dieren juist al het geschapene, toch voor godsdienstigen eigendom van de Schepper, als volwaardig en te respecteren erkent. In de Europese Unie geldt dat de overheid elke burger met respect dient te bejegenen en in zijn waarde laten. Hoeveel gemakkelijker wordt het om daaraan mee te doen als je een op straat etende duif niet omver loopt. De VVD is voor vrijheid der rijken om zoveel mogelijk te verzamelen in eigen schuur, de PvdA staat bekend als uitgever van stadspassen terwijl de bobos zelf een ton opstrijken, D66 maakt zich sterk voor ambtenaren en onderwijzers en verpakt verlangen naar meer salaris in slogans van beter onderwijs, het CDA stelt de familie centraal en dat wordt doorgaans mooier huis dan de buren, idem grotere auto en carriere voor de kinderen, sinterklaas voor eigen volk en geen St Maarten.
U ontkomt er niet aan om te overdenken teneinde een normaal mens te zijn.
 
Uit India komt de Krisna beweging, die tegenwoordig God, Jaweh en Allah ziet als andere namen dan Krisna (de heerlijke) voor het bovenmenselijke, het transcedente. Het lijkt een soort pan-religie die overal een element of vonkje van het goddelijke ziet en zelfs meent dat de Baas af en toe reincarneert in menselijke gestalte. Och, als God adem inblaast kun je dat meer of minder als bovennatuurlijke bijdrage interpreteren. Voor de boodschap is dat eigenlijk nauwelijks van belang; maak je er niet druk over, laat dat aan de theologen en filosofen. Alle serieuze godsdiensten prediken liefde tot God, te verstaan als Zijn geboden waarderen en onderhouden. Doe je dat niet, heb je niet zulke religie -zo zeggen de Krisna-aanhangers- dan ben je niet meer dan een dier, een hond die voortholt op zijn vier poten om zijn lichamelijke behoeften te stillen. Zij het als mens vaak op vier wielen. Het geestelijke staat zeer hoog, ver boven het lichamelijke en boven genot der zintuigen bij de krisna-mensen en zij stellen dat grote discipline, beginnend bij de opvoeding en verder tijdens scholing, noodzakelijk is. Want aan de regels die de godheid, het goddelijke principe, etc. gemaakt heeft moet voldaan worden om erbij te horen. In de verwachting natuurlijk van delen in gelukzaligheid. Keren we even terug naar ons aards bestaan dan valt allicht redelijk te begrijpen dat we sociaal moeten zijn, niet egoistisch, niet tegen onze geschapen hoedanigheid ingaan. Zwarte Piet en de hel mogen je aan het begin van je pad weerhouden van afdwalen. De rechte weg zoeken is de opdracht; God zoeken heet het in de religie en strijd dus tegen de Duivel, de duivels, de terroristen, de egoisten, onderdrukkers; alles meer dan een dagtaak, een levenstaak. Als je vriendje wordt met de Christus, de Gezalfde, de Echte Roerganger, zit je heel goed. Atheisten zitten met het nadeel dat zij de garantie der godsdienst over vrije wil missen. Een of ander buitenaards wezen zou zomaar hun brein kunnen infecteren zonder dat zij het door hebben als bij een virus in de computer. Fundamentalisten trachten hun programmas in je hoofd, dat het lichaam stuurt, te doen belanden, waarbij aan de Wet gemeten kwaadaardige onderdelen doorgaans verhuld worden door mooie plaatjes over paradijzen op Aarde. In Nederland geldt leerplicht en vat dit zo op dat het niet slechts betrekking heeft op geld verdienen in een baantje. Wil je moslim blijven zorg dan dat allerlei onderwerpen zoals boven genoemd in moderne islam aan de orde komen.
In de oude Bijbel staat "Weest niet al te zeer rechtvaardig, waarom zoudt u zich in verbijstering brengen?" Rechtvaardigheid is een zeer hoog goed en er wordt daarom waarschijnlijk bedoeld Wees niet al te rechtlijnig. Rijd bij groen licht niet onverbiddelijk door ook al staat u in uw recht want een onoplettende, een sufferd zit misschien in de weg. Of een dokter op weg naar een patient in hoge nood rijdt in volle vaart door oranje, door rood zelfs. En als hij tegen uw auto aanbotst komt hij te laat. Daarom ook past voor de grootste geloofsgemeenschap in Amsterdam misschien wel een prachtige moskee in de zuidoosthoek van het Museumplein, maar een Psalmenhuis van roestvrij staal en glas in de vorm van naar boven saamgevouwen handen om de gemeenschappelijke erfenis van joden, christenen en moslims te zingen, reciteren en musiceren op sabbath, zondag en vrijdag kan ook. Wie weet de overige dagen samen. En die internationale ARK op het water nabij het Centraal Station met ronde Tafel voor twistende en vechtende politieke en religieuze groeperingen -met wetenschappelijke staf om te helpen en publiek om te matigen- liever niet in Amsterdam doch elders?
 
                  
       

vermist

 
 
                       x            x           (naam)
                      x  x        x  x
                     x    x      x     x                                                                            .
                   +                      +                                                                       / /
                +                             +                                                                /     /
             +          (0)     ( 0)           +                                                          /        /
           +                                       +                                                        /        /
           +                                       +                                                       /        /
              +             _   _              +                                                        /        /
                 +                            +   ======================= /          /                                                     
                      +                  +                                                                       ]
                          /                                                                                        ]                                                                                    ]
                         /                                            (kleur)                                          ]
                        /                                                                                         ]
                       /                                                                                          ]
                      / ========================================                
                     {       }      {      }                                              {      }      {      }
                     {       }      {      }                                              {      }      {      }
                     {       }      {      }                                              {      }      {      }
                     {       }      {      }                                              {      }      {      }
                   mmmm      mmmm                                            mmmm    mmmm
 
 
 
Mijn lieve kat plotsklaps verdween.
Soms naar de dierenhemel heen?
Och mocht het lot dat uit zijn stellen
en vindt gij hem wil dan fluks bellen:
      
            tel...........
 
                                  (Ons vogels zeer verschrikt het moordend beest,
                                 dat martelen en doden vindt een feest.
                                 Als u niet vindt de kat wij wensen wel
                                dat toch poeslief mag branden in de hel).